Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh hà nam giai đoạn 2010 2015

L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các thông tin, tài li u
trích d n trong lu n v n đã đ

c ghi rõ ngu n g c, h c viên t thu th p và ch u trách

nhi m. K t qu nêu trong lu n v n là trung th c và ch a đ
công trình nào tr

c ai công b trong b t k

c đây.

TÁC GI LU N V N

Nguy n Xuân

i

cL IC M

N

Trong quá trình nghiên c u và làm lu n v n th c s Tác gi đã nh n đ

c s giúp đ

nhi t tình, s đ ng viên sâu s c c a nhi u cá nhân, c quan và nhà tr

ng. Xin chân

thành c m n các cá nhân, c quan và Nhà tr

ng đã t o đi u ki n cho tác gi hoàn

thành lu n v n này.
Tr

c h t xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t đ n Th y giáo h

s V Thanh Te, ng

i đã giúp đ và tr c ti p h

ng d n khoa h c Giáo

ng d n tác gi trong quá trình

nghiên c u và hoàn thành lu n v n này.
Xin chân thành c m n Ban giám hi u tr

ng

i h c Th y l i, Phòng

ào t o đ i

h c và Sau đ i h c, Ban ch nhi m Khoa Công Trình cùng các th y cô giáo trong
Khoa, Lãnh đ o và các đ ng nghi p trong c quan đã đ ng viên, t o m i đi u ki n
giúp đ tác gi v m i m t trong quá trình nghiên c u và hoàn thành lu n v n t t
nghi p.
Do nh ng h n ch v ki n th c, th i gian, kinh nghi m và tài li u tham kh o nên lu n
v n thi u xót là đi u không th tránh kh i. Vì v y, tác gi r t mong nh n đ
ý, ch b o c a các th y cô giáo và đ ng nghi p.

c s góp

ó chính là s giúp đ quý báu giúp

tác gi hoàn thi n h n công trình nghiên c u c a mình.
Em xin chân thành c m n!
Hà Nam, ngày
Ng

tháng

i vi t lu n v n

Nguy n Xuân

ii

n m 2017

c


M CL C
M
Ch

U .........................................................................................................................1
ng I: T NG QUAN V D

ÁN

UT

XÂY D NG .....................................3

1.1. Khái quát d án đ u t xây d ng. ............................................................................3
1.1.1 Khái ni m v d án đ u t xây d ng......................................................................3
1.2. M t s kinh nghi m qu n lý đ u t

m ts n

c trên th gi i. ............................8

1.2.1. Kinh nghi m qu n lý đ u t t i Trung Qu c: .......................................................8
1.2.2: Kinh nghi m qu n lý đ u t t i m t s n

c khác................................................9

1.3.Tình hình đ u t các d án th y l i ph c v nông nghi p và hi u qu đ u t
n

c ta. ..........................................................................................................................11

1.3.1. Vùng Trung du và Mi n núi B c b . ...................................................................12
1.3.2. Vùng

ng b ng sông H ng ...............................................................................12

1.3.3. Vùng B c Trung b .............................................................................................13
1.3.4. Vùng Duyên h i Nam Trung b ..........................................................................13
1.3.5. Vùng Tây Nguyên ...............................................................................................14
1.3.6. Mi n ông Nam b .............................................................................................14
1.3.7. Vùng

ng b ng sông C u long .........................................................................15

1.4. T m quan tr ng c a các công trình th y l i v i s phát tri n ngành nông nghi p
nói chung và s phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Hà Nam nói riêng.........................15
K T LU N CH
Ch
2.1.

NG 1 ..............................................................................................17

ng II: C S KHOA H C TRONG ÁNH GIÁ HI U QU

U T ...........18

Các nhân t c b n đ đánh giá hi u qu đ u t . ................................................18

2.1.1. ánh giá hi u qu theo ph

ng pháp đ nh tính: .................................................18

2.1.2. ánh giá hi u qu theo ph

ng pháp đ nh l

2.1.3. Nh ng ph
2.2.

Ph

2.2.1.Các b

ng ...............................................18

ng pháp đánh giá khác. ....................................................................21

ng pháp ch n, đánh giá hi u qu đ u t c a m t d án. .............................22
c đánh giá phân tích hi u qu kinh t - tài chính c a d án đ u t . ........23

2.2.2. Phân tích đánh giá d án theo giá tr t

ng đ

ng b ng ph

ng pháp hi u s

thu chi (NPV).................................................................................................................26
2.2.3. Phân tích đánh giá d án theo su t thu l i n i t i (IRR). ....................................28
2.2.4. Phân tích d án theo t s l i ích – chi phí (B/C). ..............................................30
iii


2.3.

Các nhân t c b n tác đ ng đ n hi u qu d án. ............................................... 31

2.3.1. Các nhân t khách quan. ..................................................................................... 31
2.3.2.Các nhân t ch quan. .......................................................................................... 32
2.4.

Nh ng t n t i trong công tác đ u t nh ng d án nông nghi p có liên quan đ n

hi u qu đ u t . ............................................................................................................. 33
2.4.1. Trong huy đ ng v n đ u t . ................................................................................ 33
2.4.2. Quy ho ch và chu n b đ u t ............................................................................. 34
2.4.3. Công tác đ u th u và qu n lý ch t l

ng thi công xây d ng công trình. ........... 37

2.4.4. Công tác qu n lý khai thác và b o v công trình. ............................................... 38
hóa, hi n đ i hóa trong s n xu t nông nghi p. ............................................................. 38
2.4.5. H th ng công trình th y l i đ
K t lu n ch
Ch

c đ u t ch a đáp ng yêu c u đa d ng ........ 38

ng II......................................................................................................... 40

ng III: ÁNH GIÁ HI U QU VÀ

QU

UT

XU T GI I PHÁP NÂNG CAO HI U

XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I T I T NH HÀ NAM

....................................................................................................................................... 41
3.1.

i u ki n và ngu n l c phát tri n c a t nh Hà Nam. .......................................... 41

3.2.

Tình hình công tác đ u t trong nh ng n m v a qua c a t nh Hà Nam. ............ 42

3.2.1.V n đ u t xây d ng các công trình th y l i theo vùng. .................................... 43
Ph

ng h

ng đ u t nh ng n m t i. ................................................................ 45

3.3.1. Ph

ng h

ng, m c tiêu chung .......................................................................... 45

3.3.

3.3.2. T m nhìn đ n n m 2030 ...................................................................................... 48
3.3.3. V gi i pháp th c hi n quy ho ch ....................................................................... 48
3.3.4. Phân k đ u t và trình t
3.4.

th c hi n quy ho ch................................................. 49

ánh giá hi u qu đ u t c a các d án công trình th y l i trong nh ng n m qua

t i t nh Hà Nam. ............................................................................................................ 50
3.4.1. D án tr m b m Kinh Thanh II: ......................................................................... 51
3.4.2. Công trình th y l i T c Giang: ........................................................................... 57
3.5.

Phân tích nguyên nhân nh ng t n t i liên quan hi u qu đ u t . ....................... 62

3.5.1. Công tác đ n bù gi i phóng m t b ng. ................................................................ 62
3.5.2. Kh o sát, l p d toán. .......................................................................................... 63

iv


3.6.

xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu đ u t cho nh ng d án đã

xây d ng và nh ng d án chu n b đ u t . ...................................................................66
3.6.1. Gi i pháp 1: Hoàn thi n công tác quy ho ch trong t nh v i ph
t

ng h

ng cho

ng lai. ........................................................................................................................66

3.6.2. Gi i pháp 2: Nâng cao ch t l

ng, đ y nhanh công tác t v n kh o sát, thi t k

và l p d toán: ...............................................................................................................68
3.6.3. Gi i pháp 3: Hoàn thi n công tác đ u th u. ........................................................69
3.6.4. Gi i pháp 4: Ch đ ng l p k ho ch và tìm các ngu n v n cho d án. ..............70
3.6.5. Gi i pháp 5: Nâng cao ch t l

ng ngu n nhân l c, hoàn thi n c ch chính sách

đ i v i các cán b qu n lý, th c hi n d án. .................................................................72
3.6.6. Gi i pháp 6: T ng quy n và trách nhi m trong qu n lý chi phí trong đ u t xây
d ng c b n và trong công tác qu n lý v n hành............................................................74
3.7.1. Gi i pháp 7:

y nhanh công tác đ n bù gi i phóng m t b ng và bàn giao m t

b ng thi công xây d ng. ................................................................................................77
K t lu n ch

ng III. ......................................................................................................79

K T LU N VÀ KI N NGH . ......................................................................................80

v


DANH M C B NG BI U
B ng 3.1: V n đ u t cho các công trình th y l i trong t ng v n đ u t xdcb c a t nh
hà nam giai đo n 2011-2015 ......................................................................................... 42
B ng 3.2: V n đ u t xây d ng các công trình th y l i th c hi n phân theo vùng ..... 43
B ng 3.3: Phân vùng th y l i t nh Hà Nam .................................................................. 46
B ng 3.4. Công trình c p II v i s v n đ u t ban đ u. ............................................... 53
B ng 3.5. Giá tr s n l

ng l

ng th c quy thóc t ng thêm trong vùng tr c ti p h

ng

l i................................................................................................................................... 84
B ng 3.6. Giá tr s n ph m thu nh p thu n túy c a 1 ha các lo i cây tr ng trong vùng
hi n t i ch a có d án.................................................................................................... 85
B ng 3.7. Giá tr s n ph m thu nh p thu n túy c a 1 ha các lo i cây tr ng trong vùng
sau 3 n m có d án. ....................................................................................................... 86
B ng 3.8. Tính thu nh p thu n túy hi n t i ch a có d án ........................................... 87
B ng 3.9. Giá tr thu nh p thu n túy c a c vùng khi có d án và thu nh p t ng thêm
khi ch a có d án .......................................................................................................... 88
B ng 3.10. B ng tính n i hoàn kinh t (EIRR) c a d án ............................................ 89
B ng 3.11. Giá t thu nh p th c (NPV) và t s thu nh p/Chi phí (B/C) ..................... 90
B ng 3.12. Phân tích bi n đ ng c a d án – tính v i i=10% (b ng 3.12) .................... 91

vi


DANH M C HÌNH NH
Hình 3.1. M t s hình nh c a công trình khi đã đi vào ho t đ ng .............................. 59
Hình 3.2. Hình nh v v s t lún công trình. ................................................................ 61

vii


DANH M C CH
1. NSNN: Ngân sách nhà n

VI T T T

c

2. XDCB: Xây d ng c b n
3. TKBVTC-DT: Thi t k b n v thi công d toán
4. CTTL : Công trình th y l i
5. HTX : H p tác xã
6. KT – XH : Kinh t - Xã H i
7. UBND: y ban nhân dân
8. KTCTTL : Khai thác công trình th y l i
9. NN&PTNT: Nông nghi p và phát tri n nông thôn

viii


M
1.TÍNH C P THI T C A

U

TÀI

Trong giai đo n hi n nay tình hình thiên tai h n hán, l l t di n bi n vô cùng ph c t p.
Chính vì đi u đó nên vi c xây d ng các công trình th y l i càng tr nên c p bách h n
bao gi h t. Bên c nh đó n công c a n

c ta đang ngày càng t ng nên v n đ v hi u

qu đ u t xây d ng đang là m t bài toán khó c n đ

c gi i quy t m t cách k p th i.

V i đ c thù c a mình, các công trình th y l i không ch

nh h

toàn và s phát tri n c a vùng mi n, khu v c mà còn nh h
trong b i c nh n

c ta còn là m t n

công trình th y l i luôn đ

ng tr c ti p đ n an

ng l n đ n n n kinh t

c nông nghi p. Do đó, vi c đ u t xây d ng các

c các lãnh đ o quan tâm sát sao. Nhi u công trình hoàn

thành đem l i hi u qu kinh t xã h i cao, tuy nhiên v n còn không ít các công trình
đ

cđ ut v is v nt

ng đ i l n nh ng hi u qu mang l i không nhi u th m chí

có nh ng công trình b b hoang gây lãng phí r t l n v m t ti n c a.
Hà Nam là m t vùng chiêm ch ng có đ cao so v i m c n

c bi n là th p h n nh ng

t nh lân c n. Hàng n m t nh v n phê duy t và đ u t nhi u h ng m c công trình th y
l i nh n o vét kênh m

ng, kiên c hóa,…nh t là trong giai đo n 2010-2015. Nh ng

do t nh Hà Nam còn là m t t nh nh và ngu n thu ngân sách còn nhi u h n ch nên
v n đ v hi u qu đ u t , tác đ ng c a d án lên bà con nông dân c n đ

c đánh giá

m t cách nghiêm túc.
T các v n đ c p thi t nêu trên, tác gi đã ch n đ tài: ánh giá hi u qu đ u t các
công trình th y l i trên đ a bàn t nh Hà Nam giai đo n 2010-2015.
2.

IT

a)

it

NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U
ng nghiên c u:

Nghiên c u v nh ng d án công trình th y l i đã và đang đ
t nh Hà Nam trong m

c đ u t trên đ a bàn

i n m tr l i đây.

b)Ph m vi nghiên c u:
Lu n v n nghiên c u v hi u qu đ u t c a nh ng d án công trình th y l i trên đ a
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×