Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng quan trắc an toàn đập đá đổ

L I CAM OAN
H và tên h c viên:

Nguy n Th Hùng

L p cao h c:

23QLXD11

Chuyên ngành:

Qu n lý xây d ng

Tên đ tài lu n v n: “Gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l

ng quan tr c an

toàn đ p đá đ ”
Tác gi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a b n thân tác gi . Các k t qu
nghiên c u và các k t lu n trong lu n v n là trung th c, không sao chép t b t k m t
ngu n nào và d

đ

i b t k hình th c nào. Vi c tham kh o các ngu n tài li u (n u có) đã

c th c hi n trích d n và ghi ngu n tài li u tham kh o đúng quy đ nh.

Tác gi

Nguy n Th Hùng

i


L I CÁM

N

Tác gi lu n v n xin trân tr ng c m n các th y cô giáo Tr

ng

i h c Th y L i, B

môn Công ngh và Qu n lý xây d ng, Khoa công trình, Phòng ào t o

i đ i h c và

Sau đ i h c đã giúp đ và t o đi u ki n đ tác gi hoàn thành b n lu n v n này.
bi t, tác gi xin trân tr ng c m n PGS.TS. Lê V n Hùng đã t n tình h

c

ng d n tác gi

hoàn thành lu n v n.
Do nh ng h n ch v kinh nghi m và th i gian nghiên c u, tác gi không tránh kh i
nh ng thi u sót. Tác gi r t mong nh n đ

c s góp ý c a các th y cô và đ ng nghi p

đ tác gi hoàn thi n ki n th c và ti p t c h c t p, nghiên c u công tác sau này.
Xin trân tr ng c m n!
Hà N i, ngày

tháng

n m 2017

Tác gi

Nguy n Th Hùng

ii


M CL C
DANH M C CÁC HÌNH NH.....................................................................................vi
DANH M C B NG BI U .......................................................................................... vii
DANH M C CÁC T

VI T T T ............................................................................. viii

M

U .........................................................................................................................1

1.

Tính c p thi t c a đ tài...................................................................................1

2.

M c đích nghiên c u c a đ tài .......................................................................1

3.

Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài.........................................................2

4.

it

ng và ph m vi nghiên c u ...................................................................2

5.

Ph

6.

K t qu d ki n đ t đ

CH

ng pháp nghiên c u .................................................................................2

NG 1 T NG QUAN V

TH Y I N
1.1c.................................................................................3
QUAN TR C AN TOÀN

P CÔNG TRÌNH

VI T NAM ........................................................................................... 4

T ng quan v an toàn đ p đá đ và công tác quan tr c an toàn đ p th y đi n

Vi t Nam ......................................................................................................................4
1.1.1

T ng quan v an toàn đ p đá đ ..................................................................4

1.1.2

Hi n tr ng và đánh giá hi n tr ng công tác quan tr c an toàn đ p

Nam

.....................................................................................................................7

1.2

Vi t

Vai trò, t m quan tr ng c a vi c quan tr c an toàn đ p công trình th y đi n ...
.......................................................................................................................14

1.3

K t lu n ch

CH

NG 2 C
P Á

2.1

S

ng 1 ......................................................................................... 16
KHOA H C VÀ PH

NG PHÁP QUAN TR C AN TOÀN

...............................................................................................................18
Nguyên lý quan tr c chuy n v ......................................................................19

2.1.1

Quan tr c lún ............................................................................................. 19

2.1.2

Quan tr c chuy n v ngang ........................................................................22

2.1.3

Quan tr c đ m r ng hay thu h p c a kh p n i, khe h ......................... 26

2.2

Quan tr c th m .............................................................................................. 27

2.2.1

Quan tr c đ

ng bão hòa...........................................................................27

2.2.2

Quan tr c áp l c n

2.2.3

Quan tr c l u l

c th m (áp l c k r ng) ............................................28

ng th m ..........................................................................28
iii


2.3

Quan tr c ng su t ......................................................................................... 29

2.4

Quan tr c áp l c m ch đ ng lên công trình .................................................. 31

2.5

Quan tr c áp l c đ t, đá lên công trình ......................................................... 31

2.6

K t lu n ch

CH

NG 3 L P

ng 2 ......................................................................................... 34
T CÁC THI T B QUAN TR C

NHÀ MÁY TH Y I N

HÒA BÌNH, TUYÊN QUANG .................................................................................... 35
3.1

Nhà máy th y đi n Hòa Bình ........................................................................ 35

3.1.1

Gi i thi u chung ........................................................................................ 35

3.1.2

S đ và các thi t b quan tr c .................................................................. 37

3.1.3

Danh m c s l

Bình

................................................................................................................... 42

3.1.4

Nh n xét .................................................................................................... 46

3.2

ng các thi t b quan tr c đã đ

c l p đ t t i đ p Hòa

Nhà máy th y đi n Tuyên Quang ................................................................. 47

3.2.1

Gi i thi u chung ........................................................................................ 47

3.2.2

S đ và các thi t b quan tr c .................................................................. 52

3.2.3

Danh m c s l

ng các thi t b quan tr c đã l p đ t t i đ p Tuyên Quang..

................................................................................................................... 54
3.2.4

M c quan tr c ............................................................................................ 61

3.2.5

Danh m c thông kê các m c c s , m c chuy n d ch đ ng và chuy n d ch

ngang

................................................................................................................... 65

3.2.6

Nh n xét .................................................................................................... 66

3.2.7

K t lu n ..................................................................................................... 66

CH

NG 4 TH C TR NG QUAN TR C VÀ

CAO CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L

XU T GI I PHÁP NÂNG

NG QUAN TR C AN TOÀN

P

TH Y I N HÒA BÌNH, TUYÊN QUANG .............................................................. 67
4.1

Th c tr ng quan tr c đ p th y đi n Hòa Bình .............................................. 67

4.1.1

T n su t, ph

ng pháp đo và s li u quan tr c c a quan tr c th m ......... 67

4.1.2

T n su t, ph

ng pháp đo và s li u quan tr c chuy n v đ ng ............... 71

4.1.3

T n su t, ph

ng pháp đo và s li u quan tr c chuy n v ngang ............. 75

4.1.4

Nh n xét đánh giá s li u quan tr c .......................................................... 80

4.2

Th c tr ng quan tr c đ p th y đi n Tuyên Quang ........................................ 82
iv


4.2.1

T n su t, ph

ng pháp đo và s li u quan tr c c a quan tr c th m ..........82

4.2.2

T n su t, ph

ng pháp đo và s li u quan tr c chuy n v đ ng ...............86

4.2.3

T n su t, ph

ng pháp đo và s li u quan tr c c a chuy n d ch ngang ...94

4.2.4

Nh n xét đánh giá s li u quan tr c .......................................................... 97

4.3
4.4

xu t gi i pháp nâng cao ch t l

ng quan tr c an toàn đ p đá đ ............98

K t lu n........................................................................................................103

K T LU N VÀ KI N NGH .....................................................................................104
K T LU N .................................................................................................................104
KI N NGH .................................................................................................................107
TÀI LI U THAM KH O ...........................................................................................111

v


DANH M C CÁC HÌNH NH
Hình 1. 1 M c quan tr c
Hình 1. 2 C t th y chí

đ p nhà máy th y đi n Tuyên Quang ................................ 10
h l u đ p Lòng Sông ........................................................... 11

Hình 1. 3 H th ng giám sát

nhà máy th y đi n Hòa Bình ....................................... 13

Hình 2. 1 Thi t b quan tr c lún……………………………………………………….21
Hình 2. 2 K t c u thi t b (m c) quan tr c chuy n v ngang ........................................ 26
Hình 2. 3 C u t o thi t b quan tr c th m...................................................................... 29
Hình 2. 4 S đ b trí c m chín thi t b đo ................................................................... 32
Hình 2. 5 S đ b trí c m n m thi t b đo ................................................................... 33
Hình 3. 1

p Hòa Bình………………………………………………………………36

Hình 3. 2 M t b ng b trí thi t b quan tr c th m, lún, chuy n v đ p dâng................. 41
Hình 3. 3 M t c t b trí đi m đo th m, m c lún, xê d ch đi n hình t i đ p dâng ......... 41
Hình 3. 4 Thi t b quan tr c l u l

ng th m c a th y đi n Hòa Bình .......................... 42

Hình 3. 5 Nhà máy thu đi n Tuyên Quang ................................................................. 49
Hình 3. 6

p dâng và đ p tràn nhà máy thu đi n Tuyên Quang (nhìn t h l u) ..... 49

Hình 3. 7 B trí t ng th công trình th y đi n Tuyên Quang ....................................... 50
Hình 3. 8 M t c t ngang đ p dâng th y đi n Tuyên Quang (đ p b n m t) .................. 50
Hình 3. 9 M t c t ngang tràn th y đi n Tuyên Quang .................................................. 51
Hình 3. 10 M t b ng l p đ t thi t b quan tr c t i đ p bê tông b n m t ....................... 57
Hình 3. 11 B trí thi t b quan tr c t i m t c t B-B đ p dâng công trình th y đi n
Tuyên Quang ................................................................................................................. 59
Hình 3. 12 Hình m t b ng l p đ t thi t b quan tr c tràn .............................................. 60
Hình 3. 13 M c quan tr c chuy n v b m t c a th y đi n Tuyên Quang .................... 61
Hình 4. 1 Bi u đ áp l c th m khu v c đ p bê tông trong l c tháng 3 n m 2013……84
Hình 4. 2 Bi u đ áp l c th m khu v c đ p bê tông trong l c tháng 3 n m 2014 ....... 85
Hình 4. 3 Bi u đ áp l c th m khu v c đ p tràn tháng 8 n m 2013 ............................. 85
Hình 4. 4 Bi u đ áp l c th m khu v c đ p tràn tháng 8 n m 2014 ............................. 86
Hình 4. 5 Bi u đ chuy n v ngang n m 2013 .............................................................. 96
Hình 4. 6 Bi u đ chuy n v ngang n m 2013 .............................................................. 96

vi


DANH M C B NG BI U
B ng 3.1 Thông s v h ch a và nhà máy thu đi n Hòa Bình (khi ch a có h S n
La) ..................................................................................................................................36
B ng 3.2 B ng thi t b l p đ t và m c quan tr c đ n n m 2014 ...................................40
B ng 3.3 B ng thi t b quan tr c c m tay đ n n m 2014 ..............................................40
B ng 3.4 B ng kê s l

ng các thi t b quan tr c đ n tháng 05/2010. ......................... 42

B ng 3.5 B ng kê s l

ng các thi t b quan tr c đ n 12/2011 ....................................43

B ng 3.6 S l

ng thi t b quan tr c l p đ t trên công trình sau đ n 04/2013 .............44

B ng 3.7 S l

ng thi t b quan tr c l p đ t trên công trình sau đ n 04/2014 .............45

B ng 3.8 T n su t dòng ch y l n nh t và nh nh t.......................................................48
B ng 3.9 Các thi t b quan tr c công trình thu đi n Tuyên Quang. ............................ 53
B ng 3.10 Các thi t b ch y u ......................................................................................54
B ng 3.11 B ng th ng kê thi t b quan tr c l p đ t cho các h ng m c công trình .......54
B ng 3.12 S thi t b h h ng không đo ghi đ

c tín hi u ...........................................55

B ng 3.13 Cao đ l p đ t thi t b quan tr c, m c quan tr c đ p bê tông b n m t ........58
B ng 3.14 Cao đ l p đ t thi t b quan tr c, m c quan tr c c a tràn ............................ 61
B ng 3.15 Th ng kê các m c quan tr c chuy n d ch đ ng và chuy n d ch ngang .......65
B ng 4.1 Tiêu hao c t áp (%H) t i các pizomet sau màn ch n .....................................68
B ng 4.2 T ng l u l

ng th m qua thân đ p và n n ....................................................69

B ng 4.3 L u l

ng và áp l c th m t i hành lang cao trình 47 đ p tràn ......................70

B ng 4.4 L u l

ng th m t i t h p công trình ng m

MNDBT 115 m (lít/phút) .....71

B ng 4.5 Tr s gia t ng lún n n đ p ( % Lún/Lún) ................................................73
B ng 4.6 T c đ lún trung bình c a lõi đ p (mm/tháng) ..............................................74
B ng 4.7

il

ng xê d ch l n nh t c a tràn ............................................................... 76

B ng 4.8 B ng bi n d ng c a đ p đ t đá.......................................................................77
B ng 4.9 B ng bi n d ng c a đ p đ t đá.......................................................................77
B ng 4.10 B ng bi n d ng c a đ p đ t đá.....................................................................79
B ng 4.11 B ng quan tr c th m đ n gi n tháng 7/2010 ...............................................82
B ng 4.12 B ng quan tr c th m đ n gi n tháng 9 đ n tháng 11 n m /2010 .................83
B ng 4.13 B ng th ng kê giá tr chuy n d ch đ ng các m c khu đ p bê tông b n m t89
B ng 4.14 B ng th ng kê giá tr chuy n d ch đ ng các m c khu đ p bê tông b n m t90
B ng 4.15 B ng th ng kê giá tr chuy n d ch đ ng các m c khu đ p tràn ...................93
vii


DANH M C CÁC T

TCVN

Tiêu chu n Vi t Nam

HTQT

H th ng quan tr c

SLQT

S li u quan tr c

VCT

V t ch ng th m

TVTK

T v n thi t k

C T

Ch đ u t

TBQT

Thi t b quan tr c

VTK

n v thi t k

TL-T

Th y l i - Th y đi n

TKKT

Thi t k k thu t

viii

VI T T T


M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
Bên c nh công tác thi t k , thi công, qu n lý v n hành, công tác quan tr c góp ph n
không nh trong đ m b o an toàn, ho t đ ng n đ nh c a các công trình th y l i, th y
đi n. Nó giúp cho ng

i qu n lý theo dõi, phát hi n s m nh ng bi u hi n b t th

ng

ho c nh ng d u hi u s m v s c công trình đ có th k p th i x lý kh c ph c.
Trong nh ng n m v a qua, h th ng th y l i, th y đi n đ
công trình có quy mô l n, k thu t t
công trình đ

c nhà n

ng đ i ph c t p, yêu c u v

c đ u t nhi u
n đ nh, an toàn

c đ c bi t quan tâm. Tuy v y qua k t qu ki m tra công tác quan tr c

m t s công trình l n có tính ch t đ i di n cho th y th c tr ng v công tác trên còn
nhi u b t c p t khâu thi t k , thi công l p đ t, thu th p x lý s li u, b o trì h th ng
quan tr c. S c c a m i công trình đ u có các nguyên nhân khác nhau, m t trong
nh ng nguyên nhân đó là do s c th m, rò r , chuy n v gây ra v đ p. Vì v y vi c
quan tr c đ

c áp d ng cho công trình đ ki m soát s c có th x y ra trong quá trình

thi công, đi u ch nh thi t k trong quá trình thi công, cung c p s li u s c c a công
trình trong quá trình s d ng. Tu theo c p b c, quy mô, tính ch t, đ c đi m k t c u
công trình và m c đ quan tr ng c a t ng h ng m c công trình mà l a ch n v trí l p
đ t, lo i thi t b và s l

ng thi t b đ đ t đ

c m c đích đ ra. T nh ng nguyên

nhân, s c trên, đ đ m b o an toàn công trình th y đi n h n n a tác gi ch n đ tài :
‘‘Gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l

ng quan tr c an toàn đ p đá đ ’’. N i

dung c a lu n v n đ c p đ n th c tr ng công tác quan tr c công trình th y đi n Hòa
Bình, Tuyên Quang, qua đó đánh giá, phân tích và đ xu t m t s gi i pháp nâng cao
công tác qu n lý ch t l

ng quan tr c an toàn công trình trong th i gian t i.

2. M c đích nghiên c u c a đ tài
ánh giá, phân tích hi n tr ng các thi t b quan tr c và s li u thu th p đ

ct im ts

đ p chính c a công trình đ u m i thu đi n Hòa Bình, Tuyên Quang; t đó đ a ra gi i
pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l

ng quan tr c an toàn đ p công trình th y đi n

Hòa Bình, Tuyên Quang và các công trình đ p đá đ nói chung.

1


3. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
* Ý ngh a khoa h c
Lu n v n góp ph n giúp cho nh ng nhà qu n lý các nhà máy th y đi n có thêm nh ng
c s , gi i pháp đ nâng cao công tác qu n lý ch t l

ng quan tr c an toàn đ p công

trình th y đi n.
* Ý ngh a th c ti n
K t qu nghiên c u c a lu n v n có ý ngh a thi t th c đ n các nhà qu n lý v n hành
thi t b quan tr c an toàn đ p công trình th y đi n, các nghiên c u đ xu t gi i pháp có
th áp d ng cho các công trình khác có cùng tính ch t, đ c đi m.
4.

it

*

it
it

ng và ph m vi nghiên c u

ng nghiên c u
ng nghiên c u c a đ tài là t p trung nghiên c u đánh giá hi n tr ng công tác

quan tr c an toàn

đ p th y đi n Hòa Bình và đ p th y đi n Tuyên Quang. T đó đ a

ra các gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l

ng quan tr c an toàn đ p đá đ .

* Ph m vi nghiên c u
tài ti n hành nghiên c u hi n tr ng các thi t b quan tr c, công tác quan tr c an toàn
đ p đ u m i công trình th y đi n Hòa Bình, th y đi n Tuyên Quang.
pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l
5. Ph

xu t gi i

ng quan tr c an toàn đ p đá đ .

ng pháp nghiên c u

Nh m đ t đ

c m c tiêu nghiên c u đ ra, tác gi đã d a trên cách ti p c n c s lý

lu n v khoa h c qu n lý d án và các quy đ nh hi n hành c a h th ng v n b n pháp
lu t trong l nh v c nghiên c u.
nghiên c u phù h p v i đ i t

ng th i lu n v n c ng s d ng m t s ph

ng pháp

ng và n i dung nghiên c u c a đ tài trong đi u ki n

th c t t i Vi t Nam hi n nay, đó là:
- Ph

ng pháp th ng kê nh ng k t qu di n bi n t th c t đ t ng k t, phân tích th c

ti n.
2


- Ph

ng pháp phân tích, so sánh, k th a nghiên c u đã công b .

- Ph

ng pháp chuyên gia: qua tham kh o ý ki n c a các th y cô ho c 1 s chuyên gia

có kinh nghi m trong l nh v c.
- M t s ph

ng pháp k t h p khác.

6. K t qu d ki n đ t đ
đ tđ

c

c m c đích nghiên c u, lu n v n c n ph i đ t đ

c nh ng k t qu sau đây:

- Phân tích đánh giá thi t b , vi c qu n lý, thu th p d li u quan tr c c a đ p công trình
th y đi n Hòa Bình, th y đi n Tuyên Quang.
-

xu t các gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l

đ công trình th y đi n.

3

ng quan tr c an toàn đ p đá


CH

NG 1 T NG QUAN V

TRÌNH TH Y I N

QUAN TR C AN TOÀN

P CÔNG

VI T NAM

1.1

T ng quan v an toàn đ p đá đ và công tác quan tr c an toàn đ p th y

đi n

Vi t Nam

1.1.1

T ng quan v an toàn đ p đá đ

1.1.1.1 T ng quát v đ p đá đ
p đá đ thu c lo i đ p v t li u đ a ph
đ tr c ti p, trong đó ph n kh i l

ng b ng đ t đá thi công theo ph

ng ch y u c a đ p là đá c l n.

ng pháp

ch ng th m

qua thân đ p đá đ s d ng các lo i k t c u ch ng th m khác nhau (g i t t là v t
ch ng th m – VCT) b ng v t li u ít th m nh đ t sét, đ t á sét ho c các k t c u không
ph i là đ t nh bê tông, bê tông c t thép, g , kim lo i, bê tông atphan, ch t d o t ng
h p…

á đ th

ng là h n h p đá núi đ

c khai thác t các m đá và đ a th ng vào

v trí đ p đ p không qua khâu x lý hay sàng l c nào c .
p đá đ có nh ng u đi m l n là:
- S d ng đ
đào

c kh i l

ng l n đ xây d ng đ p b ng v t li u t i ch , k c v t li u

h móng công trình, vì v y gi m đ n m c t i đa kh i l

ng v t li u ph i chuyên

ch t xa đ n công trình;
- Cho phép xây d ng đ p

đi u ki n đ a ch t ph c t p k c trên n n đ t cát s i;

- Làm vi c tin c y trong môi tr
-

ng t i tr ng đ ng nh

vùng có đ ng đ t;

p có c u t o t v t li u thiên nhiên là đ t đá nên có đ b n v ng cao (tu i th r t

l n);
- Công vi c xây d ng đ p có th ti n hành quanh n m trong đi u ki n th i ti t khác
nhau k c vùng khí h u b ng tuy t b c c c;
- Có kh n ng c gi i hóa toàn b các khâu thi công t khai thác, v n chuy n và đ p
đ p, do đó có th rút ng n th i gian thi công, h n ch đ n m c t i thi u lao đ ng th
công và gi m giá thành xây d ng đ p;
4


- Trong đi u ki n nh t đ nh có th xây d ng đ p không c n làm đê quây và x lý n n,
b ng cách đ đá vào trong n

c có dòng ch y (trong quá trình đ đá, các lo i h t m n

nh cát nh , đ t bùn…s b dòng ch y cu n trôi, nh v y ch t l

ng n n đ

c nâng

cao h n);
- Trong m t s tr

ng h p có th tháo l u l

ng thi công qua ph n đ p đá đ đang

S d ng đ p đá đ s h t s c có l i khi kh i l

ng đ p và chi u cao đ p r t l n. Theo

xây d ng.

s li u th ng kê, trong t ng s nh ng đ p có đ cao Hđ > 75m đ

c xây d ng trên th

gi i t nh ng n m 60 c a th k 20 cho đ n nay thì đ p đá đ chi m trên 76%, đ ng
hàng đ u v s l

ng, t c đ phát tri n và đ cao đ p. V trí s m t v s l

chi u cao c a đ p đá đ là nh nh ng u đi m

ng và

trên, trong đó có hai u đi m r t c

b n đó là tính đ n gi n và s làm vi c tin c y c a nó.
Yêu c u c b n đ i v i đ p đá đ là:
- H s mái d c c a đ p ph i đ m b o cho công trình làm vi c n đ nh trong th i gian
xây d ng và khai thác v n hành ng v i m i t h p t i tr ng tác đ ng lên đ p;
- Nh ng bi n d ng c a đ p và các b ph n c u t o c a nó trong th i gian thi công
c ng nh trong giai đo n khai thác không phá h ng s làm vi c bình th

ng c a đ p

và công trình nói chung;
- K t c u ch ng th m và h th ng thoát n
l ul

ng th m qua đ p không v

c ph i đ

c thi t k và xây d ng sao cho

t quá gi i h n quy đ nh, đ ng th i đ m b o đi u

ki n n đ nh v th m đ i v i đ p và n n đ p;
- Các công trình tháo l trong đ u m i ph i có đ kh n ng tháo đ không x y ra hi n
t

ng n

c tràn qua đ nh đ p đá đ trong m i tr

- Trong th c t đã có m t s đ p đá đ đ

ng h p khai thác đ p.

c th nghi m cho n

c tràn qua nh ng ch

là đ p th p ho c cao trung bình v i các k t c u đ c bi t. ([1])
1.1.1.2 S l

ng các h ch a th y l i – th y đi n

Hi n nay trên c n

c có trên 7.000 h ch a thu đi n, thu l i đã tích n
5

c:


-

p cao t 50m tr lên: 35 h . Trong đó: Th y đi n: 32 h , th y l i: 03 h .

-

p cao t 15m đ n 50m ho c có dung tích h t 3 tri u m3 tr lên: 605 công trình.

Trong đó th y đi n: 54 h , th y l i: 551 h .
- Công trình cao d

i 15m và dung tích h ch a nh h n 3 tri u m3: Trên 6.000

(44/63 t nh thành).
- M t s đ p có chi u cao th p, dung tích h nh giao cho c p huy n, xã qu n lý
không có s li u th ng kê.
1.1.1.3 Th c tr ng đ p
- Các công trình th y đi n, th y l i có đ p cao t 50m tr lên: có 35 đ p dâng trong
đó: 13 công trình đ p bê tông RCC, 7 công trình đ p CVC, 8 công trình đ p đ t, 4
công trình đ p đá đ bê tông b n m t, 3 công trình đ p đá đ ch ng th m lõi sét. ([2])
c đi m: không có t n t i l n v m t k thu t, không có các bi u hi n b t th

ng

(lún, n t l n), các giá tr quan tr c v lún, chuy n v , bi n d ng , đ u n m trong gi i
h n cho phép.
V th m: có 7/13 đ p có th m qua khe nhi t vào hành lang ki m tra ho c qua các
m ch d ng thi công.
Th m trên 20 l/s: có 6 công trình g m: Th y đi n B n V , th y đi n Sê San 4, th y
đi n

ng Nai 4, th y đi n Sông Tranh 2, thu đi n Ka N k, thu đi n

S còn l i th m nh (d

i 10 l/s). Các công trình này hi n nay đã đ

ch ng th m (b m keo Epoxy, Polime, quét s n ch ng th m th
Các gi i pháp x lý này b

ng Nai 3.
c tích c c x lý

ng l u...)

c đ u cho th y có hi u qu t t.

- Công trình thu đi n có đ p cao 15m-50m ho c dung tích h ch a trên 3 tri u m3:
Trong s 54 đ p chính có 4 đ p chính có th m nh : Th y đi n H
Th y đi n Ea Krông Rou (Khánh Hòa), Th y đi n

a Nhim (Lâm

Hà Nang (Qu ng Ngãi). Riêng đ p Th y đi n Buôn Ku p bên d
t

ng th m n

c qua n n đá Bazan l r ng v i l u l
6

ng S n (Hà T nh),
ng), Th y đi n
i n n đ p có hi n

ng th m n đ nh, không nh


h

ng đ n an toàn đ p. Nhìn chung các công trình hi n đang v n hành bình th
n đ nh, các h ng m c qua ki m tra b ng tr c quan không phát hi n các hi n t

th

ng,

ng b t

ng

- Công trình thu l i có đ p cao 15m - 50m ho c dung tích h ch a trên 3 tri u m3: có
551 đ p, h u h t các đ p chính k t c u b ng đ t đ p (tr h ch a Sông Lòng Sông t nh Bình Thu n và Tân Giang – t nh Ninh Thu n có k t c u đ p BTTL).
M t s h h i th

ng th y

các đ p là: N t 44 /551đ p; Th m 228/551 đ p; Bi n

d ng mái đ p: 101/551 đ p.
Tình tr ng th m n u không đ

c x lý k p th i s là nguy hi m đ i v i đ p đ t.

i

v i các h ch a th y l i dung tích nh , tình tr ng này di n ra khá ph bi n.
- Công trình th y l i có đ p cao d

i 15m và dung tích h ch a d

80% các đ p đ

c nh ng n m 1990, (k t c u ch y u b ng đ t đ p

c xây d ng t tr

t v t li u t i ch ), thi công b ng ph
nghiêm tr ng t p trung

i 3 tri u m3: Trên

ng pháp th công. M t s đ p đã b xu ng c p

m t s đ a ph

ng nh : Tuyên Quang: 57/503 công trình;

Th a Thiên Hu : 18/55 công trình; Qu ng Tr : 40/123 công trình; Qu ng Ninh: 6/9
công trình; L ng S n: 34/68 công trình; Phú Th : 107/613 công trình... ([2])
1.1.2

Hi n tr ng và đánh giá hi n tr ng công tác quan tr c an toàn đ p

Vi t

Nam
- Các công trình có đ p cao t 50m: V c b n công tác l p đ t thi t b và t ch c
quan tr c đ

c th c hi n đ y đ theo quy đ nh.

- Công trình Th y đi n cao 15m - 50m ho c dung tích h ch a trên 3 tri u m3: Công
trình đ

c quan tr c: 22/54 đ p; Công trình ch a đ

trình ch a l p đ t thi t b quan tr c: Ayun Th

c quan tr c: 33/54 đ p; Công

ng 1A.

- Công trình Th y l i cao 15m - 50m ho c dung tích h ch a trên 3 tri u m3:
Công trình đ

c quan tr c: 50/551 đ p; Công trình quan tr c m t ph n: 167/551 đ p;

Công trình không l p đ t thi t b quan tr c: 334/551.

7


Th c tr ng nh ng b t c p t n t i g p ph i trong công tác quan tr c đ p an toàn công
trình hi n nay:
(*) H th ng quan tr c th

ng đ

c t p trung d li u t i nhà qu n lý công trình đ u

m i, nên ch cán b qu n lý công trình đ u m i s d ng, các đ n v khác nh : đ n v
t v n thi t k , đ n v nghiên c u ti p c n s li u g p r t nhi u khó kh n.
(*) Các ph n m m qu n lý và phân tích s li u hi n nay ch y u là ph n m m c a
n

c ngoài v i ngôn ng ti ng Anh, trong khi trình đ ti ng Anh c a cán b qu n lý

công trình đ u m i thì r t h n ch , nên vi c khai thác s d ng ph n m m không đ

c

thu n l i.
(*)

n v t v n thi t k không đ a ra các m c mà khi s li u đ t đ n ph i c nh báo

và có các gi i pháp ng x v i công trình, nên ng

i s d ng c ng ch xem s li u là

chính, ch ch a có các hành đ ng ng phó khi th y s li u

tr ng thái b t th

ng.

Vi c này làm cho các đ n v s d ng ít quan tâm đ n h th ng quan tr c.
(*) M t trong các nhi m v c a h th ng quan tr c là ki m tra các thông s trong thân
công trình theo tính toán lý thuy t v i s li u quan tr c th c t . Trong tr

ng h p có

s sai khác thì s có hai nguyên nhân: th nh t là do thi t b đo sai; th hai: Có v n gì
đó trong k t qu tính toán trong lý thuy t ho c có hi n t

ng b t bình th

ng trong

thân công trình. Khi đó, c n có đ n v có chuyên môn sâu v thi t b và chuyên ngành
th y l i nghiên c u phân tích m i tìm ra nguyên nhân đ

c. Vi c này, hi n nay ch a

có quy đ nh rõ ràng.
(*) H u h t các h th ng quan tr c s d ng đi n l

i đ cung c p cho h th ng, nên

khi m t đi n là không có s li u. Vi c này làm chu i s li u không đ

c liên t c, khó

phân tích đ phát hi n s c trong thân công trình. ([3])
(*) V n đ trong b o trì h th ng quan tr c:

b n c a thi t b ph thu c r t nhi u

vào đi u ki n môi tr

ng: Nhi t đ , đ

m,…nên sau m t th i gian s d ng th

ng

s y ra m t s hi n t

ng: M t s thi t b trong h th ng b h ng; Tín hi u truy n v

trung tâm ch p tr n, do các đi m ti p n i b hoen g ; các thi t b có th không còn
chính xác, c n hi u chu n. Tuy nhiên, h th ng quan tr c t đ ng là h th ng bao g m

8


các thi t b đi n t ph c t p, cán b k thu t c a các đ n v qu n lý không th b o
d

ng, b o trì h th ng. Vì v y, các h th ng không th ho t đ ng lâu dài.

(*) Nh n th c v công tác quan tr c đã có nh ng còn đ n gi n:
Quan tr c các y u t thu l c, thu v n;
trình thu l i, thu đi n đã đ

ng su t và bi n d ng, chuy n v

các công

c các nhà qu n lý, các nhà k thu t nh n th y là c n

thi t. Nh ng v n còn nhi u b t c p: b t c p gi a hi u bi t và yêu c u; b t c p gi a đ u
t mua s m l p đ t thi t b v i ngu n v n luôn b h n ch ; b t c p gi a l p đ t xong
v i vi c đo đ c th

ng xuyên; b t c p gi a s li u đo đ

c v i ph

ng pháp đánh giá

an toàn k thu t c a công trình có s d ng s li u đã đo. Trong nh ng b t c p y n i
lên m t đi u quan tr ng là ch a có nh n th c đúng và đ v quan tr c. Không ít ng

i

(k c cán b k thu t) cho r ng: công trình đ p đá đ là đ n gi n, nên quan tr c r t
s sài và l là.. Nh ng b t c p trên ngày càng tr nên nguy hi m khi chúng ta đang
xây d ng hàng ch c đ p có chi u cao trên 50 m.
(*) Ngu n nhân l c có chuyên môn v công vi c quan tr c v a y u v a thi u:
Nói chung nhân l c làm công tác quan tr c hi n nay là đ
ngành. Ch a có cán b đ

c đào t o chung t các

c đào t o chính t c v công tác quan tr c. Ph n l n là t

tìm hi u ho c h c t p kinh nghi m t các đ án thi t k quan tr c c a nh ng công
trình đã đ u t .

i ng th l p đ t m i b t đ u hình thành. Cán b có trình đ phân

tích s li u, đánh giá công trình t s li u đo đ
s li u m c n

c, l u l

c thì còn ít. Ph n l n m i hi u bi t v

ng ...v i m c đích là đ cung c p s li u đ u vào ph c v

cho v n hành đáp ng yêu c u dùng n

c và tích ho c x n

c khi l đ n.

(*) Quy trình, quy ph m đi u ch nh m i v n đ liên quan đ n quan tr c đã có, nh ng
ch a đ mà còn thi u nhi u:
Trong Quy chu n qu c gia“ QCVN 04-05: 2012-Công trình thu l i- các quy đ nh ch
y u v thi t k ” đi u 4.8 yêu c u giám sát th

ng xuyên tình tr ng công trình và trang

thi t b trong su t th i gian thi công và qu n lý s d ng; i u 4.11 nêu quy đ nh chung
c n làm trong quan tr c. Tiêu chu n qu c gia “TCVN 8215 - 2009 Công trình Th y
l i- các quy đ nh ch y u v thi t k b trí thi t b quan tr c c m đ u m i ” đã nêu:

9


Các quy đ nh chung; Các quy đ nh ch y u v thi t b , v thi t k b trí quan tr c
chuy n v , quan tr c th m, quan tr c nhi t, quan tr c ng su t trong công trình và n n
c a nó, quan tr c ng l c trong c t thép, quan tr c áp l c n

c, áp l c m nh đ ng c a

dòng ch y; Quy đ nh v l p đ t dây d n t các thi t b đo đ n đi m thu. Ngoài ra trong
các tiêu chu n thi t k , thi công, qu n lý t ng lo i công trình nh
tông c t thép;

p bê tông và bê

p đ t đ m nén…đ u có nêu yêu c u v thi t k , l p đ t thi t b quan

tr c và đo đ c. C n b sung các v n b n pháp quy, ví d nh : b sung quy trình l p
đ t, đo đ c, x lý s li u quan tr c; quy đ nh ho c h

ng d n v s l

ng b trí thi t

b ; v ch đ t ng h p báo cáo s li u quan tr c…
(*) Các thi t b quan tr c h u h t dùng lo i đ n gi n ch a hi n đ i, ít dùng lo i t
đ ng:
Công tác thi t k , l p đ t thi t b quan tr c đã đ
và s l

c quan tâm tri n khai. Lo i thi t b

ng m i lo i tu thu c vào quy mô, t m quan tr ng c a công trình. Nh ng

nhìn chung là ch a hi n đ i, dùng t đ ng ch a đ
cao, kinh phí đ u t ch a t

c ph bi n, m c đ t đ ng ch a

ng ng. Các thi t b đo chuy n v : Dùng h th ng m c c

s , m c đo (hình 1.1) v i các máy đo tr c đ a.

m t s đ p cao l p các thi t b đo

bi n d ng kh p n i, khe n t ki u t đ ng, c m bi n dây rung lo i m t chi u hay 3
chi u; ki u quang đi n t . o nghiêng l ch b ng qu d i ho c các thi t b đ t nghiêng,
con l c.

Hình 1. 1 M c quan tr c

đ p nhà máy th y đi n Tuyên Quang

10


Quan tr c m c n

c h u h t dùng c t thu chí (hình 1.2) Ngoài ra còn dùng đo t

đ ng b ng đ u đo Piezometer. Ít dùng đo theo nguyên lý h i âm, quang h c. o áp l c
th m theo quy đ nh dùng

ng đo áp, áp l c k . Các đ p đã có đ u dùng

ng

Piezometer (có đ u thu, cáp truy n v b ng đ c). T i v trí màng ch ng th m s l

ng

và v trí đ t đ u ch a đ .
c ng l y n

o áp l c m ch đ ng theo quy đ nh là đo sau tràn, c a ra

c, m i phun.

Hình 1. 2 C t th y chí

h l u đ p Lòng Sông

Trong th c t nhi u đ p ch a th y đ c p. o l u l

ng th m thì ít th y th c hi n. Ch

th c hi n

m t s đ p đ t, đ p bê tông. o các y u t khí t

l n, còn

h nh và v a thì h u nh ch a có theo quy đ nh. Quan tr c ch t l

n

c ch a đ

c tr thành m t n i dung quan tr c th

ng, th y v n ch có

h
ng

ng xuyên. Quan tr c nhi t b ng

các nhi t k đi n tr đ t s n trong công trình bê tông ngay khi thi công. Ít có phân bi t
l p đ t các thi t b đo nhi t đ v nh c u, thi t b đo nhi t đ trong quá trình thi công,
s l

ng l p đ t thi t b đo nhi t đ còn ít. Quan tr c ng su t tr c ti p ho c dán ti p

qua đo bi n d ng. Th

ng k t h p v i thi t b đo nhi t. Có đo ng su t không gian (b

trí c m 9 thi t b ), đo bi n d ng ph ng (c m 4 thi t b đo), đo ng xu t ph ng (c m 5
thi t b ). Các thi t b đ
gauge ( đ p Lòng Sông,

c dùng là ki u dây c ng đo dán ti p lo i Tezomet, lo i Strain
nh Bình), áp k đo tr c ti p (Pressure cell ho c Preumatic/
11


Hydraulic Prssure cell).

nh ng công trình l n (nh S n La) đo b ng ng su t k

ki u Munich, đo t đ ng. Quan tr c ng l c c t thép b ng l c k đo tr c ti p (Lo i
Load cell), b ng l c k ki u dây rung đo dán ti p (Em beded strain gauge). o t ng áp
l c b ng c m bi n, h p Total Pressure cell không th y

đ p v a và th p.

(*) ã có quy trình l p đ t, nh ng ch a mang s c thái riêng c a t ng công trình:
Công tác l p đ t c b n đúng theo quy trình và ch a th y b c l khi m khuy t l n.
Qua tìm hi u các công trình đ p b ng v t li u đ a ph
d ng thì t v n thi t k đ a ra quy trình gi ng nhau

ng ho c b ng bê tông đã xây
các công trình khác nhau, nhi u

công trình m i đ a vào s d ng thì máy tính đã h ng, cáp truy n đã m t tín hi u.
(*) Công tác đo đ c đã đ
Công tác đo đ c đ
đ

c tri n khai nh ng ch a đ u, thi u c ch ki m tra giám sát:

c th c hi n trong quá trình thi công ngay sau khi đã l p đ t xong,

c ghi chép chuy n t i đ n v t v n nghiên c u x lý. Khi công trình đ a vào ho t

đ ng đã ti n hành đo đ c. Tuy nhiên, n i dung quan tr c không đ y đ , không t

ng

ng v i thi t k , ghi chép s li u còn thô s (chép tay vào s ) là ph bi n, thi u l u tr
vào máy.
(*) K t qu quan tr c đ

c s d ng r t h n ch :

Trong k t qu quan tr c có s li u v m c n
d ng ngu n nc ph c v ngay cho v n hành s

c, ho c tr x l . Còn l i các s li u v

ng su t, chuy n v , áp l c

th m ... ch a bi t s d ng th nào? Riêng các s li u đo đ c trong quá trình thi công
nh bi n d ng, nhi t đ , n t và b r ng v t n t đã đ
công, đi u ch nh ti n đ , ph
ph i, kích th

c s d ng cho vi c theo dõi thi

ng pháp thi công, ho c thay đ i thi t k (thành ph n c p

c h ng m c, t ng gi i pháp ch ng th m, gi m áp...).

M t nguyên nhân quan tr ng ch a s d ng tri t đ các s li u quan tr c đ

c là ch a

đ a ra chu n an toàn. V i m i n i dung, y u t c n đ t ra chu n an toàn. Chu n đó có
th là m t đ

ng ho c m t d i mi n gi i h n, và thay đ i theo th i gian.

đó ch ra

ph m vi nào thì s li u quan tr c ph n ánh đ p ho c m t b ph n c a đ p đ
b o an toàn, ph m vi nào là gi i h n, ph m v nào là m t an toàn.

12

cđ m


Ví d : chu n cho ng su t
rõ áp l c đ y ng

c đo đ

m t đi m đ c thù nào đó c a công trình. Ho c chu n ch
c sau màng ch ng th m đ k t lu n màng ch ng th m h ng

hay không b h ng, n u h ng thì m c đ h ng là th nào? o m c n
v t li u đ a ph

ng, thì so v i chu n gì đ bi t là không nh h

n đ nh th m ho c n đ nh tr

ng hay nh h

ng đ n

t.

(*) H th ng video quan sát ch a đ
các n

c trong thân đ p

c quan tâm đ y đ .

c tiên ti n đã tri n khai m nh công tác này. Ví d nh

đ p Kamasa xây

d ng t n m 1966, cao h n 40 mét, đã b trí m t h th ng thi t b giám sát b ng
camera toàn c nh đ p, trong hành lang lòng đ p, nhìn xu ng h l u, nhìn lên th
l u, nhìn t h l u lên, nhìn t th

ng

ng l u v , nhìn sông phía h l u, nhìn toàn c nh

m t h , các thi t b này có th thu c n đ quan sát chi ti t. T t c đã giúp cho giám sát
an toàn k thu t và an toàn v m t xã h i.
th ng camera m i ch có

chúng ta m i ch quan sát hình nh qua h

nh ng đ p có chi u cao l n, mà c ng ch a đ y đ (hình

1.3)

Hình 1. 3 H th ng giám sát
(*) Tính h th ng trong quan tr c ch a đ

nhà máy th y đi n Hòa Bình
c hình thành:

Quan tr c các y u t cho m t công trình ch a đ
tr c khí t

ng, th y v n th

c liên k t v i nhau. Ví d tr m quan

ng là n m ngoài h th ng quan tr c đ u m i. Công tác

quan tr c gi a các công trình trên m t sông hay trên m t l u v c hay m t vùng ch a
k t n i, chia s s li u cho nhau, ch a đ a thông tin v m t trung tâm đi u khi n, ch a
13


k t n i v i các thông tin ho t đ ng khác v kinh t , xã h i, an ninh qu c phòng trong
m t vùng đ ph i h p.
(*) Quan tr c ch u nh h

ng nhi u c a các y u t kinh t xã h i:

Thi t b quan tr c ch a hi n đ i, ch a t đ ng, s l

ng thi t b ch a đ nhi u vì còn

do kh n ng đ u t th p. Thao tác l p đ t, tác nghi p đo đ c, l u tr và chia s s li u,
ng x các k t qu đo đ c ... còn h n ch , b t c p và trình đ m i m t c a con ng
ch a theo k p. Qu n lý các thi t b b nh h

i

ng nhi u c a tiêu c c trong xã h i, ví d :

b m t, b phá h ng...T t c đ c đi m hi n tr ng v a qua c a quan tr c trên các đ p
ch a đáp ng đ

c yêu c u th c t và hi n đ i hóa, t đ ng hóa. C n ph i đ i m i

nh n th c và ng x cho phù h p theo h

ng h i nh p qu c t . ([4])

(*) Hi n nay chúng ta m i ch có tiêu chu n v thi t k b trí h th ng TBQT mà ch a
có các quy đ nh c th v thi công l p đ t và t o l p các đi u ki n đ v n hành, thu
th p và s d ng có hi u qu các s li u quan tr c.
1.2

Vai trò, t m quan tr ng c a vi c quan tr c an toàn đ p công trình th y

đi n
Trong nh ng n m g n đây các công trình th y đi n và đ p h ch a đ
nhi u, khi n các thi t b quan tr c c ng đ
l n.

n

c xây d ng

c đ a vào trong công trình v i kh i l

ng

c ta không ít công trình xây d ng k c nh ng công trình hi n đ i, ph c t p

đã b s c . S c c a m i công trình đ u có các nguyên nhân khác nhau, m t trong
nh ng nguyên nhân đó là do s c th m, rò r , chuy n v gây ra v đ p. Vì v y vi c
quan tr c đ

c áp d ng cho công trình đ ki m soát s c có th x y ra trong quá trình

thi công, đi u ch nh thi t k trong quá trình thi công, cung c p s li u s c c a công
trình trong quá trình s d ng, v n hành. Tu theo c p b c, quy mô, tính ch t, đ c đi m
k t c u công trình và m c đ quan tr ng c a t ng h ng m c công trình mà l a ch n v
trí l p đ t, lo i thi t b và s l
quan tr c đ

ng thi t b đ đ t đ

c m c đích đ ra. Công ngh

c áp d ng d ng cho công trình đ ki m soát s c có th x y ra trong quá

trình thi công, đi u ch nh thi t k trong quá trình thi công, cung c p s li u v đ i x
c a công trình trong quá trình s d ng và cung c p s li u cho m c đích nghiên c u.
Nói nh m t chuyên gia quan tr c, thì công trình gi ng nh c th c a m t con ng
14

i.


Trong quá trình xây d ng hay lúc v n hành s xu t hi n nh ng “c n b nh” làm nh
h

ng đ n ch t l

ng công trình, gây ra s c , phá h y môi tr

gi ng nh vi c khám b nh đ giúp phát hi n đ
nhà th u và ch đ u t xem xét.

ng. Vi c quan tr c

n đ nh hay m i nguy đ c nh báo cho

i u này cho th y, vi c l p đ t h th ng quan tr c r t

quan tr ng đ i v i nh ng công trình, đ c bi t là công trình c u đ

ng, th y đi n, th y

l i. Thông tin t B TN&MT, trong th i gian v a qua, B này đã hoàn thành vi c
thanh tra 42 d án th y đi n

mi n núi phía b c. Và k t qu là nhi u h th y đi n

không th c hi n quan tr c khí t

ng th y v n, d báo l u l

ng n

c v h ch a đ

ph c v công tác phòng ch ng l t bão, b o v an toàn đ p và công tác v n hành… Hay
m i đây, sau hi n t
ph

ng, Vi n V t lý

ng th m n

c t i th y đi n Sông Tranh 2, theo ki n ngh c a đ a

a c u đang l p d án và tr

c m t s xây d ng 5 đi m quan

tr c đ ng đ t kích thích xung quanh thu đi n này trong vòng bán kính t 10 - 40km
t i các huy n Nam Trà My, B c Trà My và Tiên Ph

c (Qu ng Nam). Sau khi xây

d ng các đi m quan tr c, Vi n s đ a ra gi i pháp t i u cho quá trình khai thác v n
hành đ p th y đi n.
T i các công trình th y công hi n nay, tùy thu c vào k t c u công trình mà t v n thi t
k (TVTK) s ch đ nh s d ng thi t b quan tr c cho v trí nào. Nh ng ch ng lo i thi t
b quan tr c đang đ

c s d ng nh đo bi n d ng, đo khe, đo áp l c n

đáy đ p, đo ng su t, đo lún theo đ sâu… Các thi t b này ch y u đ
M , Canada, Anh, Trung Qu c…
công tác quan tr c lún đ

c th c hi n b ng ph

quan tr c lâu dài (tr các lo i đ u do đ
ng đ

c nh p kh u t

c đi m chung c a vi c b trí thi t b quan tr c là
ng pháp tr c đ c, còn ph n l n các

quan tr c khác đ u s d ng các thi t b đo b ng đi n đ
th

c, đo áp l c

c ch đ nh k t n i đ t đ ng

c ch đ nh là t m th i). Thi t b quan tr c

c b trí trong m t s m t c t vuông góc v i tr c đ p. V trí, s l

ng thi t

b là c đ nh cho đ n khi k t thúc công trình. Ngoài ph n k t c u đ p ra, thi t b quan
tr c không đ

c yêu c u l p đ t

các v trí khác.

T nh ng s c nh trên, có nhi u nguyên nhân gây ra, trong đó có y u t c a các
thi t b quan tr c an toàn và đánh giá s li u quan tr c ch a đ

c quan tâm đúng m c.

Do đó, công tác đánh giá hi n tr ng l p đ t, qu n lý v n hành, phân tích s li u quan

15


tr c an toàn
trình đ
1.3

đ u m i các công trình th y đi n là r t quan tr ng, c n thi t đ công

c v n hành an toàn.
K t lu n ch

ng 1

Trong nh ng n m v a qua, h th ng th y l i, th y đi n đ
công trình có quy mô l n, k thu t t
công trình đ

c nhà n

ng đ i ph c t p, yêu c u v

c đ u t nhi u
n đ nh, an toàn

c đ c bi t quan tâm. Các công trình th y l i, th y đi n đ

đ đáp ng yêu c u s d ng ngu n n

c xây d ng

c và phòng ch ng thiên tai, nó ph i đ m b o an

toàn. Trong quá trình s d ng, h đ p ch u tác đ ng c a các y u t t nhiên, kinh t ,
xã h i và b suy thoái d n theo th i gian. Ng
ch t l

ng h đ p, ch t l

i qu n lý các công trình c n giám sát

ng công trình, n m b t đ

cs

n đ nh hay b t n c a nó

t ng th i đi m thông qua các y u t k thu t nh kh n ng ch u l , n đ nh th m, bi n
d ng...Giá tr đ nh l
đ p có đ

ng th c t c a các y u t này ng

i qu n lý các công trình, h

c thông qua quan tr c b ng m t, b ng các thi t b quan tr c. Các h th ng

quan tr c đã đ

c tri n khai r ng rãi trong ngành th y l i, th y đi n, tuy nhiên trong

quá trình th c t tri n khai có m t s v n đ trong công tác l p đ t thi t b , s d ng và
b o trì h th ng, c th :
+ Trong công tác l p đ t thi t b : Do các đ n v t v n thi t k và nhà s n xu t không
đ a ra quy trình l p đ t, gi i pháp b o v thi t b trong khi l p đ t, đ n v tri n khai
l p đ t ch a có kinh nghi m và nghiên c u đ t xây d ng quy trình l p đ t và gi i
pháp b o v thi t trong khi l p đ t, vì v y ch t l

ng thi công l p đ t h th ng quan

tr c r t khó đ m b o k thu t.
+ Trong quá trình s d ng h th ng: Gi i pháp công ngh không đ

c c p nh t đ áp

d ng vào h th ng. Ph n m m đ qu n lý, hi n th s li u không thu n l i cho các đ n
v s d ng, đ n v t v n ch a đ a ra đ

c m c đ c nh báo khi các s li u v

tm c

gi i h n.
+ Trong công tác b o trì h th ng: Do h th ng quan tr c t đ ng là h th ng r t ph c
t p, cán b k thu t c a các đ n v qu n lý không th t duy tu, b o trì h th ng, nên
các h th ng quan tr c không th ho t đ ng lâu dài đáp ng đúng m c tiêu đ ra.

16


Ngoài ra còn r t nhi u nh ng v n đ t n t i khác c a công tác quan tr c an toàn công
trình nh đã nêu
cho ng

i dân

trên.

tránh đ

c nh ng s c , h u qu đáng ti c có th x y ra

h du và cho xã h i thì công tác quan tr c an toàn đ u m i đ p công

trình th y đi n đ

c đánh giá là r t quan tr ng và c n thi t. N i dung c a lu n v n đ

c p đ n th c tr ng công tác quan tr c an toàn đ p đ u m i công trình th y đi n Hòa
Bình, Tuyên Quang. Tác gi chú tr ng đ n quan tr c th m, quan tr c chuy n v đ ng,
chuy n v ngang.

ây là nh ng n i dung quan tr c r t c b n quan tr ng, đ c bi t đ i

v i đ p c a nh ng công trình đ p đá đ . Ch
s khoa h c và ph

ng 2 ti p theo tác gi trình bày nh ng c

ng pháp quan tr c an toàn đ p đá đ .

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×