Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu nâng cao chất lượng tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành biên thủy lợi liễn sơn tỉnh vĩnh phúc

L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan lu n v n này là s n ph m nghiên c u c a riêng tôi.
Các s li u và thông tin đ

c trình bày trong lu n v n đ

c trích d n tr c ti p t

nh ng tài li u có ngu n g c rõ ràng, không sao chép gián ti p t các ngu n tài li u
không chính th ng. Các k t qu mà tác gi công b là do b n thân tác gi t nghiên
c u, ch a h có ho c trùng l p n i dung nghiên c u c a tác gi nào khác tr

c đây.

TÁC GI LU N V N

Nguy n M nh Quy t

iL IC M

N

L i đ u tiên, tác gi xin c m n đ n các cán b gi ng viên c a tr

ng

ih c

Th y l i Hà N i đã nhi t tình truy n đ t ki n th c trong su t quá trình h c cao
h c t i tr
Teđã h

ng.

c bi t, tác gi xin c m n sâu s c đ n GS.TS V Thanh

ng d n t n tình, ch b o chi ti t t ng n i dung c a lu n v n đ lu n

v n th c s tr thành m t công trình khoa h c có ch t l

ng.

Tác gi xin c m n đ n ban lãnh đ o công ty TNHH m t thành viên thu l i
Li n S n, ban lãnh đ o xí nghi p thu l i Tam D

ng đã t o m i đi u ki n

thu n l i nh t đ tác gi hoàn thành khóa cao h c và lu n v n cu ikhóa.
Cu i cùng, tác gi xin c m n gia đình, b n bè đã ng h , đ ng viên chia s h
tr lúc khó kh n đ tác gi hoàn thành ch

ng trình h c c a mình.

Xin chân tr ng c m n!
Hà N i, Ngày 19 tháng 02 n m 2017
TÁC GI LU N V N

Nguy n M nh Quy t

ii


M CL C
L I CAM OAN ...........................................................................................................i
L IC M

N ............................................................................................................... ii

DANH M C HÌNH V ................................................................................................vi
DANH M C B NG BI U ........................................................................................ vii
DANH M C CÁC CH
M

VI T T T ....................................................................... viii

U .........................................................................................................................1

1. Tính c p thi t c a đ tài: .............................................................................................1
2. M c đích nghiên c u c a đ tài: ..................................................................................1
3.
3.1.

it

ng và ph m vi nghiên c u ...............................................................................2

it

ng nghiên c u: ...............................................................................................2

3.2.Ph m vi nghiên c u: ..................................................................................................2
4. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u ..................................................................2

4.1. Cách ti p c n ............................................................................................................2
4.2. Ph

ng pháp nghiên c u ..........................................................................................2

5. D ki n k t qu đ t đ

c.............................................................................................2

6. N i dung c a lu n v n: ................................................................................................2
CH

NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L

NG CÔNG

TRÌNH THU L I THU C CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN THU
L I LI N S N – V NH PHÚC. ..................................................................................4
1.1. T ng quan v qu n lý ch t l
1.1.1. Khái ni m v ch t l

ng công trình xây d ng t i Vi t Nam: .....................4

ng: ......................................................................................4

1.1.2. Khái ni m v qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng: ........................................4

1.1.3. H th ng Lu t Pháp v qu n lý ch t l
1.1.4. Nh ng k t qu đ t đ

ng công trình: .........................................5

c v qu n lý ch t l

ng công trình: ..................................5

1.1.5. Nh ng y u kém trong công tác qu n lý ch t l
1.2.

ng công trình: ............................6

c đi m chung c a các công trình thu l i thu c công ty TNHH m t thành viên

thu l i Li n S n. ..........................................................................................................10
1.3. Nh ng nhân t c b n nh h
1.4. Nh ng h h ng th

ng t i ch t l

ng công trình..................................10

ng xuyên x y ra đ i v i các công trình. ................................13

1.4.1.M t s nguyên nhân s c th

ng g p.................................................................13

1.5. Nh ng gi i pháp ch y u trong tu b , s a ch a công trình hi n nay c a công ty .18

iii


1.5.1. Gi i pháp đ i v i công trình bê tông c t thép, g ch xây. ................................... 18
1.5.2. Gi i pháp đ i v i công trình đ t. ......................................................................... 19
1.5.3 Gi i pháp đ i v i công trình n o vét bùn. ............................................................ 19
1.6. Nh ng t n t i v ch t l

ng trong th i gian qua khi th c hi n tu b , s a ch a các

công trình. ...................................................................................................................... 19
1.6.1.

i v i Ch đ u t . ............................................................................................ 20

1.6.2.

i v i T v n xây d ng. ................................................................................... 20

1.6.3.Công tác qu n lý ch t l
K t lu n Ch
CH
L

ng c a Các doanh nghi p xây l p. ............................. 23

ng 1: ....................................................................................................... 24

NG 2: C

S

KHOA H C VÀ C

S

PHÁP LÝ V QU N LÝ CH T

NG CÔNG TRÌNH TU B , S A CH A THU C CÔNG TY TNHH M T

THÀNH VIÊN THU L I LI N S N – V NH PHÚC ......................................... 25
2.1 C s khoa h c trong qu n lý ch t l

ng. .............................................................. 25

2.1.1. Các khái ni m liên quan. ..................................................................................... 25
2.1.2. T ch c đ m b o ch t l
2.1.3. Ki m soát ch t l

ng xây d ng. .............................................................. 29

ng công trình xây d ng. ........................................................ 29

2.1.4. C s khoa h c trong qu n lý ch t l

ng. .......................................................... 30

2.2. Nh ng v n b n pháp lý quy đ nh v qu n lý ch t l

ng. ...................................... 38

2.2.1. H th ng v n b n Lu t trong ho t đ ng xây d ng. ............................................ 38
2.2.2. H th ng v n b n d
2.3.Các nhân t

nh h

i Lu t. .............................................................................. 39

ng ch t l

ng công trình tu b , s a ch a. .............................. 40

2.3.1. Nh ng nhân t ch quan (là nh ng nhân t doanh nghi p có th ki m soát đ

c

và chúng xu t phát t phía b n thân doanh nghi p)...................................................... 40
2.3.2. Nh ng nhân t khách quan.................................................................................. 41
2.4. Các tiêu chí và nguyên t c đánh giá ch t l
2.4.1. Các tiêu chí đánh giá ch t l

ng công trình xây d ng. ....................................... 42

2.4.2. Các nguyên t c đánh giá ch t l
K t lu n Ch
CH

ng công trình. .................................. 42

ng công trình xây d ng. ................................. 44

ng 2: ....................................................................................................... 44

NG 3: NGHIÊN C U TH C TR NG VÀ

NÂNG CAO CH T L

XU T GI I PHÁP NH M

NG CÁC CÔNG TRÌNH TU B

S A CH A THU C

CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN THU L I LI N S N – V NH PHÚC. .
............................................................................................................................ 45

iv


3.1. Gi i thi u chung v Công ty TNHH m t thành viên thu l i Li n S n – V nh
Phúc. ............................................................................................................................45
3.1.1. Gi i thi u t ng quan v h th ng th y l i Li n S n. ..........................................45
3.2. Th c tr ng công tác qu n lý ch t l

ng công trình t i công ty TNHH m t thành

viên thu l i Li n S n. ..................................................................................................58
3.2.1. V th m quy n th m tra thi t k , ki m tra công tác nghi m thu công trình. ......58
3.2.2. Trách nhi m c a các đ n v QLNN v ch t l

ng công trình xây d ng t i công

ty TNHH m t thành viên thu l i Li n S n:.................................................................58
3.2.3. Công tác qu n lý v ch t l

ng công trình xây d ng c a công ty TNHH m t

thành viên thu l i Li n S n. ........................................................................................60
3.2.4. Tình hình ch t l

ng công trình tu b s a ch a thu c công ty TNHH m t thành

viên thu l i Li n S n th i gian v a qua. .....................................................................61
3.3. Phân tích các nhân t chính nh h

ng t i ch t l

ng các công trình tu b , s a

ch a. ............................................................................................................................67
3.4.

xu t gi i pháp nh m nâng cao ch t l

ng các công trình tu b , s a ch a thu c

công ty trong th i gian s p t i. ......................................................................................71
3.4.1. Hoàn ch nh b máy t ch c c a ch đ u t . .......... Error! Bookmark not defined.
3.4.2. Nâng cao n ng l c th m tra thi t k . ..................................................................71
3.4.3. Chuy n hình th c l a ch n nhà th u thi công t ch đ nh th u sang đ u th u. ..73
3.4.4 Ki m tra h th ng qu n lý ch t l

ng c a nhà th u thi công xây d ng công trình 73

3.4.5 Nâng cao n ng l c giám sát công trình xây d ng c a ch đ u t . .....................74
K T LU N VÀ KI N NGH .....................................................................................77
1. K t qu đ t đ

c:.......................................................................................................77

2. T n t i c a lu n v n: .................................................................................................77
3. Ki n ngh và đ xu t h

ng nghiên c u: ..................................................................77

TÀI LI U THAM KH O...........................................................................................79

v


DANH M C HÌNH V
Hình 2.1: Các thành t chính c a m t d án xây d ng ................................................. 25
Hình 2.2.Quan h gi a Quy chu n và tiêu chu n.......................................................... 32
Hình 2.3.C u trúc c a Quy chu n xây d ng Vi t Nam ................................................. 33
Hình2.4.Các ho t đ ng xây d ng liên quan đ n h th ng v n b n pháp lu t ............... 34
Hình 2.5. Mô hình qu n lý nhà n

c v ch t l

ng công trình .................................... 37

Hình 2.6. Quy trình h tr đ t o ra s n ph m ch t l

ng c a c quan QLNN ........... 38

Hình 3.1: S đ b máy t ch c c a Công ty TNHH M t TVTL Li n S n................. 52
Hình 3.2 S t tr

t mái kênh chính t ng n Li n S n t i v trí K11+210(H) ................ 63

Hình 3.3 S a ch a s c t m i b kênh chính t ng n Li n S n t i K11+00(H) ....... 63
Hình 3.4 V kênh t

i n i đ ng t i xã

ng T nh, huy n Tam D

ng ....................... 64

Hình 3.5 V kênh t

i n i đ ng t i xã Hoàng an, huy n Tam D

ng ...................... 65

Hình 3.6 S a ch a đ ng c tr m b m đi n C ng C n xã
D

ng T nh, huy n Tam

ng ............................................................................................................................ 66

Hình 3.7 ng hút tr m b m uôi Cá b th ng.............................................................. 66

vi


DANH M C B NG BI U
B ng 3.1: B ng t ng h p l

ng m a n m trong h th ng thu nông li n s n t n m

1998 đ n n m 2013 .......................................................................................................53
B ng 3.2: T ng h p di n tích rà soát b n đ t

vii

i n m 2012 ........................................54


DANH M C CÁC CH

VI T T T

Tên đ y đ

Ch vi t t t
BTCT
C T
T&XD
HT GCL
N -CP
NN&PTNT
UBND
Q -BXD
QH
QLCL
QLDA
QLNN
TNHH
TVGS
TT-BXD

Bê tông c t thép
Ch đ u t
u t và xây d ng
H th ng đánh giá ch t l ng
Ngh đ nh - Chính Ph
Nông nghi p và phát tri n nông thôn
U ban Nhân dân
Quy t đ nh - B Xây d ng
Qu c H i
Qu n lý ch t l ng
Qu n lý d án
Qu n lý nhà n c
Trách nhi m h u h n
T v n giám sát
Thông t - B Xây d ng

viii


M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài:
Sau h n 20 n m đ i m i và h i nh p, Vi t Nam đang không ng ng công nghi p hóa,
hi n đ i hóa đ t n

c, xây d ng n n kinh t th tr

ng đ nh h

ng xã h i ch ngh a.

C c u n n kinh t đang có nh ng s chuy n d ch t s n xu t nông nghi p truy n
th ng sang n n công nghi p hi n đ i. Tuy nhiên, n n Nông nghi p v n đóng m t vai
trò vô cùng quan tr ng đ i v i n n kinh t n

c nhà. Theo th ng kê g n đây nh t, h n

2/3 dân s Vi t Nam v n đang tham gia s n xu t nông nghi p. Vì v y, vi c phát tri n
nông nghi p luôn nh n đ

c s quan tâm đ c bi t t

phát tri n nông nghi p b n v ng, nâng cao đ

ng và Nhà N

c.

c hi u qu và n ng su t canh tác,

t nh V nh Phúc nói chung , Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên th y l i Li n
S n nói riêng đã ch tr

ng đ u t xây d ng, tu b s a ch a r t nhi u công trình th y

l i. M c dù v y, hi u qu c a các công trình đó mang l i v n r t th p, không h n ch
đ

c nh ng t n th t do thiên tai h n hán, l l t gây ra, nh h

s n xu t nông nghi p. Tr

c th c tr ng đó, c n có nh ng ph

ng tr c ti p đ n vi c
ng án đ u t xây d ng,

tu b s a ch a các công trình hi u qu h n, tránh dàn tr i, lãng phí. Vì v y vi c
nghiên c u đ th y rõ đ
đang đ

c các nhân t

nh h

ng đ n ch t l

c đ u t tu b , s a ch a nâng c p c a Công ty th y l i Li n S n trong th i

gian qua, t đó tìm ra các gi i pháp nâng cao ch t l
tr

ng các công trình đã và

ng các công trình đang có ch

ng tu b , s a ch a, nâng c p trong th i gian s p t i m t cách t p trung có hi u qu

là r t c n thi t .
làm đ
L

c đi u đó, tác gi ch n đ tài: “NGHIÊN C U NÂNG CAO CH T

NG TU B , S A CH A CÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I THU C CÔNG TY

TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN TH Y L I LI N S N –T NH
V NH PHÚC
2. M c đích nghiên c u c a đ tài:
Xác đ nh đ

c các nhân t

nh h

ng đ n ch t l

gi i pháp kh c ph c nh m nâng cao ch t l

ng khi tu b , s a ch a t đó đ ra

ng công trình.

1


3.

it

3.1.

ng và ph m vi nghiên c u

it

ng nghiên c u:

tài nghiên c u áp d ng cho đ i t

ng là nh ng công trình tu b , s a ch a thu c

Công ty TNHH M t thành viên th y l i Li n S n V nh Phúc.
3.2.Ph m vi nghiên c u:
Do vi c nghiên c u các nhân t

nh h

ng đ n ch t l

ng khi tu b , s a ch a các

công trình là r t r ng, nên ph m vi nghiên c u c a đ tài ch t p trung nghiên c u v
l nh v c qu n lý ch t l

ng nh ng công trình tu b , s a ch a thu c h th ng th y l i

Li n S n.
4. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u

4.1. Cách ti p c n
đ tđ
ph
l

c m c tiêu nghiên c u, tác gi lu n v n đã d a trên cách ti p c n b ng

ng pháp ti p c n th c ti n và d a trên c s khoa h c trong công tác qu n lý ch t
ng.

4.2. Ph

ng pháp nghiên c u

Lu n v n s d ng các ph

ng pháp nghiên c u phù h p v i đ i t

nghiên c u trong đi u ki n Vi t Nam, trong đó ph
ph

ng pháp l y ý ki n chuyên gia là hai ph

5. D ki n k t qu đ t đ
- Xác đ nh đ

ng và n i dung

ng pháp th ng kê, phân tích và

ng pháp chính.

c

c các nhân t ch y u nh h

ng đ n ch t l

ng công trình tu b , s a

ch a;
-

xu t đ

c gi i pháp qu n lý ch t l

ng khi tu b , s a ch a.

6. N i dung c a lu n v n:
Ngoài Ph n m đ u, Ph n k t lu n và ki n ngh . N i dung lu n v n d ki n g m 3
ch

ng n i dung sau:

2


Ch

ng 1: T ng quan v công tác qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng thu c Công

ty TNHH m t thành viên th y l i Li n S n – V nh Phúc.
Ch

ng 2: C s khoa h c và c s pháp lý v qu n lý ch t l

ng công trình tu b ,

s a ch a thu c công ty TNHH m t thành viên th y l i Li n S n – V nh Phúc.
Ch

ng 3: Nghiên c u th c tr ng và đ xu t gi i pháp nh m nâng cao ch t l

ng các

công trình tu b , s a ch a thu c Công ty TNHH m t thành viên th y l i Li n S n –
V nh Phúc.

3


CH

NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L

TRÌNH THU

NG CÔNG

L I THU C CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN THU

L I LI N S N – V NH PHÚC.
1.1. T ng quan v qu n lý ch t l
1.1.1. Khái ni m v ch t l

ng công trình xây d ng t i Vi t Nam:

ng:

T ch c Qu c t v tiêu chu n hóa ISO 9000-2000 đ a ra khái ni m:
“Ch t l

ng là t p h p các đ c tính c a m t th c th , t o cho th c th đó kh n ng

th a mãn nh ng nhu c u đã đ

c công b hay còn ti m n. Nói cách khác, ch t l

ng

là m c đ đáp ng các yêu c u c a m t t p h p các m c đ nh v n có”
Theo Quy t đ nh s 17/2000/Q -BXD ngày 02 tháng 8 n m 2000 c a B xây d ng:
“Ch t l

ng công trình xây d ng là nh ng yêu c u t ng h p đ i v i các đ c tính v an

toàn, b n v ng, k thu t và m thu t c a công trình phù h p v i quy chu n xây d ng,
tiêu chu n k thu t, phù h p v i h p đ ng kinh t và pháp lu t hi n hành c a nhà
n

c”

1.1.2. Khái ni m v qu n lý ch t l
Qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng:

ng công trình xây d ng là t p h p nh ng ho t đ ng c a c quan có

ch c n ng qu n lý thông qua các bi n pháp nh l p k ho ch ki m tra, đ m b o ch t
l

ng và c i ti n ch t l

ng công trình.

Nh v y c n ph i hi u đ y đ là các c quan có ch c n ng qu n lý
ti p là B Xây d ng),

đ a ph

Trung

ng (tr c

ng nh các t nh ho c các thành ph tr c thu c Trung

ng (tr c ti p là S Xây d ng) th c hi n ch c n ng qu n lý nhà n

c, còn các ch

th khác (nh ch đ u t , nhà th u, t v n thi t k , t v n giám sát) ph i h p cùng
tham gia qu n lý ch t l
đ m b o ch t l

ng.

ng cho công trình xây d ng, n u ch t p trung qu n lý ch t l

trong giai đo n thi công thì ch a đ , mà c n ph i qu n lý
khâu kh o sát, thi t k … Do v y, c n qu n lý ch t l

ng

nhi u khâu khác,ví d

ng trong các giai đo n sau:

a) Giai đo n chu n b đ u t c n qu n lý trong các khâu l p báo cáo đ u t , l p báo
cáo kinh t – k thu t.

4


b) Giai đo n th c hi n đ u t c n qu n lý các khâu nh thi t k công trình, đ u th u
xây l p, thi công xây d ng, t v n giám sát, t v n thi t k .
c) Giai đo n k t thúc đ u t c n qu n lý công tác b o hành, b o trì.
1.1.3. H th ng Lu t Pháp v qu n lý ch t l
Lu t Xây d ng 50/2014/QH13 đã đ

ng công trình:

c Qu c h i n

c C ng hòa xã h i ch ngh a

Vi t Nam khóa 13 thông qua ngày 18 tháng 6 n m 2014
Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12 tháng 5 n m 2015 c a Chính ph
ch t l

v qu n lý

ng công trình và b o trì công trình xây d ng.

Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày 25 tháng 3 n m 2015 c a Chính ph

v qu n lý

chi phí đ u t xây d ng.
Ngoài ra, liên quan đ n l nh v c ch t l

ng ch t l

ng xây d ng còn có m t s thông

t khác nh : Thông t s 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 n m 2014 c a B xây
d ng quy đ nh công khai thông tin v n ng l c ho t đ ng c a t ch c, cá nhân tham
gia ho t đ ng xây d ng....
1.1.4. Nh ng k t qu đ t đ

c v qu n lý ch t l

ng công trình:

Ho t đ ng xây d ng là lo i hình ho t đ ng đ c thù. S n ph m c a ho t đ ng này ph n
l n là nh ng s n ph m đ n chi c và không bao gi cho phép có ph ph m. Vì v y ch t
l

ng, giá thành và th i gian xây d ng luôn là m c tiêu cho ngành xây d ng

b tk

qu c gia nào trên th gi i.
S nghi p đ i m i c a Vi t Nam đã t o nên nh ng thay đ i sâu s c trong l nh v c
qu n lý đ u t và xây d ng. Cùng v i s phát tri n n n kinh t qu c dân, quy mô ho t
đ ng xây d ng trong nh ng n m qua ngày càng m r ng, th tr

ng xây d ng ngày

càng sôi đ ng, tính xã h i c a quá trình xây d ng ngày càng cao, đ a v c a ngành xây
d ng trong phát tri n kinh t và xã h i ngày càng quan tr ng. Các d án công trình c a
ngành xây d ng n

c ta đã th c s góp ph n t o nên dáng vóc m i c a đ t n

c nh

các khu đô th m i v i nh ng tòa cao c, v i các công trình giao thông hi n đ i.
Ch trong m t th i gian ng n, ngành xây d ng n

c ta c ng đ t đ

c s t ng t c khá

hoàn h o có kh n ng ti p c n và làm ch các công ngh , k thu t xây d ng hi n đ i

5


c a th gi i, đ ng th i t o s thay đ i quan tr ng trong nh n th c v qu n lý trong đó
có công ngh qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng nói riêng, qu n lý d án nói

chung.
Nhìn nh n v s đ i m i trong l nh v c qu n lý đ u t xây d ng th i gian qua chúng
ta c n nhìn l i s đ i m i theo h

ng pháp ch hoá ho t đ ng xây d ng ngày m t

hoàn thi n theo ti n trình đ i m i n n kinh t .
Trong nh ng n m qua công tác ki m tra, ki m soát ch t l
ti p t c đ
n

c t ng c

ng trên ph m vi c n

ng các d án công trình

c, nh t là các d án s d ng v n nhà

c. Vi c th c hi n ti n ki m thi t k k thu t và d toán công trình đã t o b

phá trong phòng ch ng lãng phí, tham nh ng, phòng ng a đ
tr
l

cđ t

c nhi u sai ph m, r i ro

c khi tri n khai xây d ng công trình. Công tác th m tra đã đi vào n n p, ch t
ng thi t k đã đ

sách nhà n
t ng bc nâng lên, đã c t gi m và ti t ki m đáng k cho chi phí ngân

c. Cho đ n n m 2015, ch t l

ng công trình xây d ng c b n là đ m b o,

c nâng cao và ki m soát t t h n. Qua vi c ki m tra nghi m thu tr

c khi

công trình đ a vào khai thác và s d ng theo ngh đ nh 46/2015/N -CP ngày 12 tháng
5 n m 2015 thì h u h t các công trình đ

c nghi m thu đ u đ t k t qu t t và đ

ch i

đ ng nghi m thu đánh giá cao và đ ng ý đ a vào s d ng, bên c nh đó còn 1 s ít các
công trình xây d ng ch a đ

c h i đ ng nghi m thu đ ng ý đ a vào s d ng, h i

đ ng nghi m thu yêu c u s a ch a kh c ph c 1 vài khi m khuy t tr

c khi đ a vào s

d ng.
Nh ng n m g n đây, công tác qu n lý đ u t xây d ng nói chung, công tác qu n lý
ch t l
l

ng công trình xây d ng nói riêng ngày càng đ

ng các công trình v c b n đã đ

c nâng cao, ph n l n ch t

c ki m soát ch t ch , đ m b o yêu c u k thu t,

yêu c u thi t k đ đ a vào v n hành, khai thác s d ng an toàn, hi u qu . Công tác
qu n lý n ng l c ho t đ ng xây d ng, công tác thanh tra, ki m tra chuyên ngành trong
ho t đ ng đ u t xây d ng đ

c đ y m nh.

1.1.5. Nh ng y u kém trong công tác qu n lý ch t l
Tuy nhiên, trong l nh v c qu n lý ch t l

ng công trình:

ng công trình xây d ng

nh ng n m qua còn t n t i nh ng v n đ nh sau:

6

Vi t Nam trong


Tính đ ng b c a các v n b n: vi c thi u đ ng b gi a các v n b n, ban hành ch a k p
th i, n i dung ch a nh t quán, là m t v n đ gây r t nhi u khó kh n cho các ch th
tham gia th c hi n. Chính vì th đ qu n lý có hi u qu cao, thu n ti n cho các ch th
tham gia th c hi n thì vi c th ng nh t qu n lý m t cách đ ng b v m c đ nh h

ng

c a các v n b n là h t s c c n thi t.
Tính c th và chi ti t c a các v n b n: vi c ban hành các v n b n thi u c th , chi ti t,
biên đ v n d ng l n gây ra r t nhi u khó kh n cho các Ch th khi th c hi n ch c
n ng qu n lý c a mình. V i vi c ban hành v n b n quy ph m pháp lu t thi u tính c
th và chi ti t t o ra nhi u k h d n đ n tính hi u l c và hi u qu c a các v n b n là
r t h n ch , gây khó kh n cho ng
S thay đ i th

i qu n lý và ng

i th c hi n.

ng xuyên c a các v n b n: vi c đi u ch nh s a đ i các v n b n nhi u

l n và đ c bi t trong th i gian ng n làm nh h

ng đ n công tác qu n lý c a các Ch

th khi tham gia ho t đ ng xây d ng, công tác qu n lý đ nh m c, đ n giá, chi phí…
c a Ch đ u t . Bên c nh đó, khi có bi n đ ng giá c th tr
v nb nh

ng d n ch a k p th i c ng nh h

xây d ng tác đ ng đ n ch t l

ng, vi c ban hành các

ng r t l n đ n nhà th u khi tham gia

ng xây d ng.

V i đ c đi m c a các d án xây d ng là có tính liên t c, th i gian th c hi n khá dài,
giá tr l n, trong khi đó tính n đ nh c a các v n b n h
nh h

ng x u đ n ch t l

ng d n th c hi n th p s có

ng và hi u qu c a các d án đ u t xây d ng.

Ki m soát ch t ch quá trình xây d ng: m u ch t quan tr ng trong h th ng v n b n
hi n t i là ch a có quy đ nh c th v vi c minh m ch thông tin c a nhà th u xây
d ng. Th c t đó làm cho c c quan qu n lý Nhà n

c v xây d ng c ng nh Ch

đ u t đ u thi u thông tin, nên ch a ki m soát ch t ch đ
nhà th u.

ng th i, ch a ki m soát ch t ch đ

c n ng l c th c t c a các

c ch t l

ng c a công trình xây

d ng, d n t i nh ng sai sót, th t thoát chi phí r t l n trong l nh v c đ u t xây d ng,
gây b c xúc d lu n xã h i trong nh ng n m g n đây.
u t dàn tr i, ph i h p thi u đ ng b : tình tr ng đ u t dàn tr i tràn lan trong nh ng
n m qua đã d n đ n tình tr ng thi u v n tr m tr ng, n đ ng xây d ng c b n ngày
càng t ng.

7


Công tác đ n bù gi i phóng m t b ng c ng g p nhi u khó kh n, m t b ph n ng

i

dân ch a nh n th c đ y đ v m c đích, t m quan tr ng c a công tác đ u t xây d ng
công trình. Trong khi đó, c p y, chính quy n đ a ph

ng th

ng thi u s h p tác v i

các đ n v Ch đ u t , thi u s ph i h p v n đ ng tuyên truy n nâng cao nh n th c
trong nhân dân, d n đ n m t s công trình ch m ti n đ .
N ng l c các nhà t v n: do chính sách quy đ nh ho t đ ng trong l nh v c xây d ng
khá thoáng, các đ n v t v n xây d ng và t v n thi t k đ
càng nhi u nh ng n ng l c ch a đ
nào c ng đã nh h

c đ ng ký thành l p ngày

c th m đ nh, ch a đáp ng đ

c yêu c u ph n

ng đ n ti n đ chu n b đ u t d án, quá trình tri n khai thi công

công trình và quy t toán v n đ u t hoàn thành. Vi c l a ch n nhà th u c a các Ch
đ u t còn thi u khách quan, minh b ch đã làm nh h

ng đ n ch t l

ng, ti n đ

công trình xây d ng c b n.
N ng l c nhà th u thi công, nhà cung c p v t t , v t li u: trong nh ng n m g n đây, h
th ng v n b n pháp lu t trong ngành xây d ng đã c b n đ

c hoàn thi n, nh ng v n

còn nhi u t n t i liên quan đ n công tác đ u th u, l a ch n nhà th u nên vi c l a ch n
nhà th u còn h n ch . Trong th i gian qua nhi u nhà th u s n sàng h giá đ trúng
th u, nh ng l i thi công kém ch t l

ng, ho c kéo dài, ch m ti n đ , thua l d n đ n

nhi u h l y.
Bên c nh đó, Nhà n

c v n ch a có c ch rõ ràng đ ng n ch n, lo i tr các nhà th u

y u kém v n ng l c. Có nhi u tr
ch m ti n đ ho c ch t l

ng h p nhà th u dù thi công công trình trì tr ,

ng có v n đ t i m t d án này, nh ng ngay sau đó l i đ

c

d th u và trúng th u t i m t d án khác, do đó v n ng l c khó có th đáp ng các
yêu c u mà các Ch đ u t đ ra. Hi n t

ng thông th u, t o h s đ p di n ra khá ph

bi n hi n nay khi n tình hình l a ch n nhà thi công xây d ng công trình càng gây lo
l ng h n trong d lu n xã h i.
Giám sát c ng đ ng: quy đ nh giám sát c ng đ ng t i Ngh đ nh 80/2005/N -CP ngày
14/4/2005 c a Chính ph , dân c sinh s ng trên đ a bàn t nguy n theo dõi, đánh giá
vi c ch p hành các quy đ nh v qu n lý đ u t c a c quan có th m quy n quy t đ nh
đ u t , Ch đ u t , các Ban QLDA, các nhà th u và đ n v thi công d án trong quá

8


trình đ u t ; phát hi n, ki n ngh v i các c quan qu n lý Nhà n

c có th m quy n v

nh ng vi ph m các quy đ nh v qu n lý đ u t đ k p th i ng n ch n và x lý các vi c
làm sai quy đ nh, gây lãng phí, th t thoát v n và tài s n Nhà n

c, xâm h i l i ích c a

c ng đ ng. Trong th c t hi u qu giám sát c ng đ ng không cao, b i nhân dân không
n mđ

c v m t k thu t trong ngành xây d ng. Bên c nh đó, ch đ cho giám sát

c ng đ ng không có nên ho t đ ng thi u h ng hái, thi u nhi t tình.
Qu n lý v n: công tác qu n lý v n hi n có ch a hi u qu . Chi phí t v n, chi phí qu n
lý và chi phí khác chi m t tr ng khá l n trong t ng m c đ u t d n đ n tình tr ng đ u
t xây d ng công trình b ng ngu n v n ngân sách cao h n d án có ngu n ngoài ngân
sách. Ho c t ng m c đ u t m t s d án cao h n d án cùng quy mô trong khu v c
các n

c lân c n nh ng ch t l

ng ch a cao. M i d án đ u xét đ n yêu t c n thi t

đ u t đ mang l i l i ích kinh t ho c l i ích xã h i nh ng thi u đ nh h

ng phát tri n

t ng th , đ u t dàn tr i d n đ n thi u v n, kéo dài ti n đ và nh h

ng đ n ch t

l

ng công trình.

N ng l c qu n lý c a Ch đ u t : th c tr ng m t s đ n v đ

c giao làm Ch đ u t

theo quy đ nh pháp lu t không đáp ng yêu c u v chuyên môn, n ng l c qu n lý
trong l nh v c đ u t xây d ng, m c dù có quy đ nh thuê đ n v , cá nhân t v n
QLDA nh ng không th

ng xuyên ki m tra, ki m soát d n đ n buông l ng công tác

QLCL công trình ho c y thác cho nhà th u t v n qu n lý, làm cho ch t l

ng công

trình không đ t nh mong mu n.
M t s đ n v có đ n ng l c chuyên môn nh Ban Qu n lý d án đ u t xây d ng
công trình nh ng nhân s tr c ti p theo dõi công trình ch a đ t m, thi u tâm c ng là
m t trong nh ng t n t i tr c ti p nh h

ng đ n ch t l

Song song là b t c p v ch đ ti n l

ng c ng là nguyên nhân không thu hút đ

ngu n nhân l c có ch t l

ng và ti n đ th c hi n d án.
c

ng cao.

Công tác ph i h p gi a các ngành còn nhi u b t c p, nh t là trong vi c ph i h p xác
đ nh nh ng tiêu chí ph c v cho vi c l p các d án đ u t nh vi c ch m xác đ nh quy
mô đ u t , ch a xác đ nh công n ng s d ng ngay t khi l p h s . Do đó khi tri n

9


khai thi công th
th
1.2.

ng xuyên ph i thay đ i, ch nh s a thi t k . Ch a ch đ ng ph i h p

ng xuyên, đ gi i quy t c th t ng công vi c.
c đi m chung c a các công trình thu l i thu c công ty TNHH m t thành

viên thu l i Li n S n.
- S n ph m xây d ng là nh ng công trình nh c u, c ng, đ p, kênh m
b m… đ

ng, tr m

c xây d ng và s d ng t i ch , đ ng c đ nh t i đ a đi m xây d ng và phân

b t n m n các n i trong lãnh th khác nhau. S n ph m xây d ng th y l i ph thu c
ch t ch vào đi u ki n đ a ph
cách c u t o và v ph

ng, có tính đa d ng và cá bi t cao v công d ng, v

ng pháp ch t o. Ph n l n các công trình th y l i đ u n m trên

sông, su i có đi u ki n đ a hình, đ a ch t r t ph c t p, đi u ki n giao thông khó kh n,
hi m tr . Ch t l

ng s n ph m ch u nh h

ng tr c ti p c a đi u ki n t nhiên t i n i

xây d ng công trình.
- S n ph m xây d ng th y l i th

ng có kích th

c r t l n, có tính đ n chi c riêng l ,

nhi u chi ti t ph c t p.
- S n ph m xây d ng th y l i có th i gian xây d ng và s d ng lâu dài. S n ph m xây
d ng v i t cách là công trình xây d ng đã hoàn thành mang tính ch t tài s n c đ nh
nên nó có th i gian s d ng lâu dài và tham gia vào nhi u chu k s n xu t, s d ng
nh ng v n gi nguyên hình thái v t ch t ban đ u.
- S n ph m xây d ng liên quan đ n nhi u ngành, nhi u đ n v cung c p v t t , máy
móc, thi t b cho các công tác nh
đ n ch t l

kh o sát, thi t k , thi công…và đ u có nh h

ng

ng xây d ng công trình.

- S n ph m xây d ng th y l i mang tính ch t t ng h p v k thu t, kinh t ,v n hóa, xã
h i, ngh thu t và qu c phòng.
1.3. Nh ng nhân t c b n nh h

ng t i ch t l

ng công trình.

C ng nh các l nh v c khác c a s n xu t kinh doanh và d ch v , ch t l

ng và công

tác qu n lý ch t l

có th phân

ng công trình xây d ng có nhi u y u t

nh h

ng.

lo i, xác đ nh c th các nguyên nhân và bi n pháp kh c ph c, thì các y u t

nh

h

nh

ng đ

c phân nhóm l i v i nhau. Trong ph m vi qu n lý ch t l

10

ng, y u t


h

ng đ

c phân thành hai nhóm chính: nhóm y u t khách quan và nhóm y u t ch

quan.
a).Nhóm y u t khách quan:
Nhóm y u t khách quan là nh ng y u t tác đ ng vào ch th t bên ngoài, bao g m
03 y u t : y u t do s tác đ ng b i đi u ki n môi tr

ng xung quanh c a đi u ki n

khí h u, th y v n, quan đi m, th hi u c a c ng đ ng; y u t do s tác đ ng c a c ch
chính sách c a Nhà n

c ho c th th ; y u t do s tác đ ng b i s phát tri n c a khoa

h c công ngh .
Th i ti t kh c nghi t, m a dài, nh h

ng ch t l

ng, ti n đ công trình, công nhân

ph i làm vi c đôi khi đ t cháy giai đo n, các kho ng d ng k thu t không đ
mu n (c p pha c n bao nhiêu ngày, đ tr n bao nhiêu ngày) nh h
a ch t ph c t p, nh h

ng t i ch t l

ng.

ng t i công tác kh o sát d n đ n nhà th u, ch đ u t , thi t

k ph i bàn b c l i, m t th i gian do thay đ i, x lý các ph
trình nh h

c nh ý

ng đ n ti n đ chung c a công trình.

ng án n n móng công

i v i các công trình yêu c u ti n

đ thì đây là m t đ u b t l i. B i l công vi c x lý n n móng ph i t n m t th i gian
dài.
b).Nhóm các y u t ch quan:
Nhóm các y u t ch quan là nh ng y u t do chính s ch quan c a các Ch th
tham gia ho t đ ng xây d ng gây ra. Nhóm này bao g m các y u t : n ng l c, kinh
nghi m c a các cá nhân tham gia tr c ti p, gián ti p trong ho t đ ng xây d ng ch t
l

ng c a ngu n v t li u, v t t đ

c s d ng cho công trình xây d ng; ch t l

thi t b , công c s d ng đ xây d ng công trình; ph
hi n thi công, ph

ng c a

ng pháp, bi n pháp t ch c th c

ng pháp qu n lý, quy trình ki m soát ch t l

ng xây d ng công

trình
n v thi công là ch th tham gia tr c ti p đ chuy n đ i b n v thi t k thành s n
ph m hi n th c. Do v y đ n v thi công đóng vai trò khá quan tr ng, nh h
ch t l

ng công trình c ng nh công tác qu n lý ch t l

k n ng ngh nghi p mà m i cá nhân đ n v có đ

11

ng t i

ng. Do v y bên c nh nh ng

c (k n ng chuyên môn), m i cá


nhân c ng nh toàn đ i đ u ph i đ

cb id

t m quan tr ng c a công tác qu n lý ch t l
th c hi n nghiêm ch nh.
m c tiêu ch t l
Ch t l

ng th i h

ng, đào t o nh n th c v ch t l

ng và

ng công trình xây d ng đ h có ý th c

ng m i ho t đ ng mà h th c hi n đ u ph i vì

ng.

ng nguyên v t li u là m t b ph n quan tr ng, m t ph n hình thành nên công

trình, có th ví nh ph n da và th t, x
quan tr ng nh h

ng t i ch t l

nh th nào thì đ

c coi là đ m b o?

ng c a công trình. nguyên v t li u là y u t r t

ng công trình. V y nguyên v t li u v i ch t l

ng

V i tình tr ng nguyên v t li u nh hi n nay, ch ng h n nh : xi m ng, cát, đá, ngoài
lo i t t, luôn luôn có m t l

ng hàng gi , hàng nhái v i ch t l

hay nói đúng h n là kém ch t l
ch t l
ng

ng, n u có s d ng lo i này s gây nh h

ng công trình xây d ng, th m chí n ng h n là nh h

i (khi công trình đã hoàn công và đ

thi công công trình, n u không đ

ng không đ m b o
ng x u t i

ng t i tính m ng con

c đ a vào s d ng). Do v y, trong quá trình

c phát hi n k p th i, s b m t s công nhân ý th c

kém, vì m c đích tr c l i tr n l n vào trong quá trình thi công. C ng v y, đ i v i s t,
thép (ph n khung công trình), bên c nh nh ng hàng t t, ch t l
hi u n i ti ng, còn trôi n i, tràn ng p trên th tr
l

ng cao, có th

ng

ng không ít hàng nhái kém ch t

ng.

Và m t th c tr ng n a, các m u thí nghi m đ a vào công trình, th

ng là đ n v thi

công giao cho m t b ph n làm, nh ng h không thí nghi m mà ch ng nh n luôn do
đó không đ m b o. Ch ng h n nh n
nh h

c tr n trong bê tông c t thép không đ m b o

ng đ n công tác tr n đ bê tông không đ m b o.

Ý th c c a công nhân trong công tác xây d ng r t quan tr ng. Ví d nh : công nhân
không có ý th c, chuyên môn kém, tr n t l k t ph i không đúng t l xây d ng s
d n đ n nh ng h u qu không l
dính đ

c. Bi n pháp k thu t thi công, các quy trình ph i tuân th quy ph m thi công,

n u không s
đ

ng. S p v a tr n do xi m ng không đ nên không k t

nh h

ng t i ch t l

ng công trình, các c u ki n ch u l c s không

c đ m b o. Ví d nh các c u ki n thi công công trình đ c bi t đúng trình t , n u

12


thi công khác đi, các c u ki n s không đ

c đ m b o d n đ n công trình có có m t

vài ph n ch u l c kém so v i thi t k .
1.4. Nh ng h h ng th

ng xuyên x y ra đ i v i các công trình.

nh ngh a s c : S c công trình là nh ng h h ng v

t quá gi i h n an toàn cho

phép làm cho công trình có nguy c s p đ , đã s p đ m t ph n, toàn b công trình
ho c công trình không s d ng đ

c theo thi t k [4].

Theo đ nh ngh a này, s c c th đ

c phân chi ti t h n thành các lo i sau:

S c s p đ : b ph n công trình ho c toàn b công trình b s p đ ph i d b đ làm
l i.[2]
S c v bi n d ng: N n, móng b lún; k t c u b nghiêng, v n, võng…làm cho công
trình có nguy c s p đ ho c không th s d ng đ
dùng đ

c bình th

ng ph i s a ch a m i

c.[2]

S c sai l ch v trí: Móng, c c móng sai l ch v trí, h

ng; sai l ch v trí quá l n c a

k t c u ho c chi ti t đ t s n… có th d n t i nguy c s p đ ho c không s d ng đ
bình th

c

ng ph i s a ch a ho c thay th .[2]

S c v công n ng: công n ng không phù h p theo yêu c u; ch c n ng ch ng th m,
cách âm, cách nhi t không đ t yêu c u; th m m ph n c m…ph i s a ch a, thay th
đ đáp ng công n ng c a công trình.[2]
1.4.1.M t s nguyên nhân s c th

ng g p

a.Giai đo n kh o sát xây d ng
Các sai sót trong ho t đ ng kh o sát xây d ng th
Không phát hi n đ

ng bi u hi n

các khía c nh sau:

c ho c phát hi n không đ y đ quy lu t phân b không gian (theo

chi u r ng và theo chi u sâu) các phân v đ a t ng, đ c bi t các đ t y u ho c các đ i
y u trong khu v c xây d ng và khu v c liên quan khác;

13


ánh giá không chính xác các đ c tr ng tính ch t xây d ng c a các phân v đ a t ng
có m t trong khu v c xây d ng; thi u s hi u bi t v n n đ t hay do công tác kh o sát
đ a k thu t s sài. ánh giá sai v các ch tiêu c lý c a n n đ t.
Không phát hi n đ

c s phát sinh và chi u h

ng phát tri n c a các quá trình

đ a k thu t có th d n t i s m t n đ nh c a công trình xây d ng.
Không đi u tra, kh o sát công trình lân c n và các tác đ ng n mòn c a môi
tr

ng…

Nh ng sai sót trên th
tr

ng d n đ n nh ng t n kém khi ph i kh o sát l i (n u phát hi n

c thi t k ), thay đ i thi t k (phát hi n khi chu n b thi công). Còn n u không phát

hi n đ

c thì thi t h i là không th k đ

c khi đã đ a công trình vào s d ng.

b.Giai đo n thi t k xây d ng
b1. Thi t k n n móng
Nh ng sai sót th

ng g p:

Không tính ho c tính không đúng đ lún công trình; Gi i pháp n n móng sai; quá t i
đ i v i đ t n n.Quá t i đ i v i đ t n n là tr
nh t (v đ b n) đã không đ t. Th
bùn xen k p, và m t s tr

ng h p đ i v i tiêu chu n gi i h n th

ng x y ra đ i v i các l p đ t y u ho c th u kính

ng h p đ t đ p tôn n n không đ

c xem là m t lo i t i

tr ng, cùng v i t i tr ng c a công trình truy n lên đ t n n bên d

i và gây cho công

trình nh ng đ lún đáng k
lún c a các móng khác nhau d n đ n công trình b lún l ch.
Móng đ t trên n n không đ ng nh t. Móng công trình xây d ng trên s

n d c.

b2. Thi t k k t c u công trình
- Sai sót v kích th

c

Nguyên nhân c a sai sót này là do s ph i h p gi a các nhóm thi t k không ch t ch ,
khâu ki m b n v không đ

c gây nên nh m l n đáng ti c x y ra trong vi c tính toán

14


thi t k k t c u công trình. Cùng v i sai sót đó là thi u s quan sát t ng th c a ng
thi t k trong vi c ki m soát ch t l

i

ng công trình.

- Sai sót s đ tính toán
Trong tính toán k t c u, do kh n ng ng d ng m nh m c a các ph n m m phân tích
k t c u, v c b n, s đ tính toán k t c u th
trình th c c v hình dáng, kích th

ng đ

c ng

i thi t k l p gi ng công

c và v t li u s d ng cho k t c u. Tuy nhiên, vi c

quá ph thu c vào ph n m m k t c u c ng có th gây ra nh ng sai l m đáng ti c trong
tính toán thi t k .
- B qua ki m tra đi u ki n n đ nh c a k t c u
Khi tính toán thi t k , đ i v i nh ng thi t k thông th

ng, các k s thi t k th

ng

tính toán ki m tra k t c u theo tr ng thái gi i h n th nh t. Tuy nhiên, trong tr ng thái
gi i h n th nh t, ch tính toán ki m tra đ i v i đi u ki n đ m b o kh n ng ch u l c,
b qua ki m tra đi u ki n n đ nh c a k t c u.
nh , kích th

i v i nh ng công trình có quy mô

c c u ki n k t c u không l n, thì vi c ki m tra theo đi u ki n n đ nh có

th b qua. Tuy nhiên, đ i v i các các công trình có quy mô không nh , kích th

c

c u ki n l n thì vi c ki m tra theo đi u ki n n đ nh là r t c n thi t.
- Sai sót v t i tr ng
Vi c tính toán t i tr ng tác d ng lên k t c u c ng th
đó sai sót t p trung ch y u

ng gây ra nh ng sai sót, trong

vi c l a ch n giá tr t i tr ng, l y h s t h p c a t i

tr ng
- B trí c t thép không h p lý
Trong k t c u BTCT, c t thép đ

c b trí đ kh c ph c nh

c đi m c a bê tông là

ch u kéo kém. Vi c b trí c t thép không đúng s d n đ n bê tông không ch u đ

c

ng su t và k t c u b n t.
- Gi m kích th

c c a c u ki n BTCT

Trong c u ki n BTCT, bê tông ch u l c c t là ch y u, vì lý do nào đó ti t di n bê tông
t i nh ng vùng có l c c t l n ph i gi m b t ti t di n, s làm gi m kh n ng ch u l c

15


c t c a c u ki n. Khi gi m b t ti t di n c a bê tông, nhà thi t k không ki m tra đã
d n đ n c u ki n b n t và x y ra s c công trình.
- Thi t k s a ch a và c i t o công trình c
Các công trình xây d ng th

ng có tu i th t hàng ch c n m đ n tr m n m. Trong

quá trình s d ng và khai thác công trình, thì m c đích s d ng nhi u khi có nh ng
thay đ i so v i thi t k ban đ u, đ đáp ng nhu c u s d ng, ph i s a ch a, c i t o,
nâng c p công trình hi n có đ thay đ i tính n ng, quy mô đáp ng đ

c ch c n ng

m i mà s d ng yêu c u. Trong quá trình thi t k , nhi u khi các nhà thi t k đã không
xác đ nh tu i th còn l i c a công trình c n c i t o, tu i th c a ph n công trình đ
đ l i c a công trình c i t o, xem tu i th c a chúng còn t
ph n công trình đ

ng đ

c

ng v i tu i c a

c nâng c p c i t o hay không d n đ n tình tr ng tu i th c a t ng

ph n c a công trình đ

c c i t o không đ ng đ u và tu i th c a toàn b công trình b

gi m.
ng th i nhà thi t k ch a quan tâm đ n s đ ch u l c c a công trình c và s đ
ch u l c c a công trình sau khi c i t o. S khác bi t quá xa c a s đ k t c u m i sau
khi c i t o và s đ k t c u c a công trình c , đã d n đ n s can thi p quá sâu vào k t
c u c a công trình c và d n đ n s c c a công trình xây d ng.
- Nh ng nguyên nhân v thi t k liên quan đ n môi tr

ng.

M t trong nh ng v n đ nóng c n bàn t i trong m i quan h gi a ch t l
trình và an toàn môi tr

ng công

ng là nh ng can thi p “thô b o” c a các đ án thi t k gây ra

nh ng b t n cho s làm vi c an toàn c a công trình trong su t tu i th c a nó. V n d
v trái đ t này đã t n t i n đ nh hàng tri u tri u n m. Ng

i thi t k đã vô tình và

ph n l n là c ý vì nh ng m c đích h p hòi đã t o cho m t ph n c a v trái đ t b bi n
d ng gây m t n đ nh c c b . S m t n đ nh này s làm xu t hi n m t xu th đi tìm
s cân b ng m i. Quá trình này đôi khi th c s “kh c li t” và s không có đi m d ng
m t khi tr ng thái cân b ng m i không đ

c tái l p. Vì v y, trong các d án xây d ng

có nh h

c xem xét r t chi ti t v n đ an toàn môi

tr

ng t i môi tr

ng th

ng đ

ng. Song, do nh ng nh n th c còn h n h p v vai trò c a an toàn môi tr

trong s

ng

b n v ng c a công trình xây d ng và th c tr ng ch coi tr ng l i ích

16


tr

cm t, công trình xây d ng đã, đang và s b thiên nhiên tác đ ng phá ho i và làm

hao t n tu i th .
- Nh ng nguyên nhân v thi t k liên quan đ n môi tr
Nh ng sai sót c a ng
mòn c a môi tr

ng n mòn

i thi t k d n đ n công trình xây d ng b s c do tácđ ng n

ng nh :

+ Quy đ nh sai v chi u dày l p b o v .
S d ng mác bê tông th p không đ m b o hàm l

ng xi m ng t i thi u.

Không s d ng các bi n pháp c n thi t đ t ng kh n ng ch ng n mòn chok t c u.
+Các tr

ng h p khác

Khi tính toán tác gi có m t s quan ni m không thích h p v i đi u ki n th c t thi
công, nh ng không chú thích rõ ràng đ y đ trong b n v chi ti t, đ ng

i thi công

th c hi n.
Không có bi n pháp c u t o, đ công trình ch u s thay đ i c a nhi t đ , khi nhi t đ
thay đ i làm k t c u b co giãn, công trình b n t

k t c u ch u tác đ ng c a nhi t, t o

đi u ki n cho các tác nhân khác n mòn k t c u d n đ n k t c u b h h ng.
c. Giai đo n thi công xây d ng
Trong thi công, nhà th u không th c hi n đúng các quy trình quy ph m k thu t đã d n
đ n s c công trình xây d ng:
Không ki m tra ch t l
đúng trình t các b

ng, quy cách v t li u tr

c khi thi công. Không th c hi n

c thi công.

Vi ph m các quy đ nh v t ch c, qu n lý, k thu t thi công. C th :
- Kh i l

ng và ch t l

ng v t li u:

Vi ph m ph bi n c a các nhà th u là h c p ch t l
ch t l
lý ch t l

ng v t li u.

c bi t, vi c h c p

ng v t li u th c s là khó ki m soát khi không có các mô hình giám sát qu n
ng hi u qu .

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×