Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đánh giá khả năng lấy nước ngược qua âu thuyền cầu cất bổ sung nguồn nước cấp cho hệ thống thủy lợi bắc hưng hải

L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n là do tôi làm và đ

cs h

ng d n khoa h c c a

PGS.TS Lê V n Chín. Trong quá trình làm tôi có tham kh o các tài li u liên quan
nh m kh ng đ nh thêm s tin c y và c p thi t c a đ tài. Các tài li u trích d n rõ
ngu n g c và các tài li u tham kh o đ

c th ng kê chi ti t. Nh ng n i dung và k t qu

trình bày trong Lu n v n là trung th c, khách quan và phù h p v i th c ti n c a công
trình. N u vi ph m tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m.

Hà N i, ngày 20 tháng 09 n m 2017
TÁC GI

Nguy n Gia Thành


i


L IC M

N

Lu n v n th c s k thu t chuyên ngành K thu t tài nguyên n
c u đánh giá kh n ng l y n
n

c qua âu thuy n C u C t b sung ngu n

c c p cho h th ng th y l i B c H ng H i” là k t qu c a quá trình c g ng

không ng ng c a b n thân và đ
đ ng nghi p và ng
ng

c ng

c v i đ tài “Nghiên

c s giúp đ , đ ng viên khích l c a các th y, b n bè

i thân. Qua trang vi t này tác gi xin g i l i c m n t i nh ng

i đã giúp đ tôi trong th i gian h c t p, nghiên c u khoa h c v a qua.
c bi t, xin chân thành bày t l i c m n trân tr ng đ n PGS.TS Lê V n Chín đã t n

tình h

ng d n, t o đi u ki n t t nh t cho tôi hoàn thành làm lu n v n. Xin chân thành

c m n toàn th quý th y cô trong B môn K thu t và Qu n lý t
nguyên n

c, Tr

ng

i, khoa K thu t tài

i h c Thu l i đã t n tình truy n đ t nh ng ki n th c và kinh

nghi m quý báu trong su t quá trình h c t p và th c hi n lu n v n.
Xin chân thành c m n Công ty TNHH MTV KTCTTL B c H ng H i; Các đ n v
liên quan đã giúp đ tôi r t nhi u t quá trình kh o sát, xây d ng bài toán đ n góp ý
hi u ch nh h th ng; đ c bi t là đã ph i h p ki m tra, th nghi m, s d ng đánh giá
k t qu nghiên c u cho tôi trong quá trình làm lu n v n.
Cu i cùng tôi xin chân thành c m n gia đình, đ n v công tác và các đ ng nghi p đã
h tr tôi trong su t quá trình h c t p và th c hi n lu n v n.
Hà N i, ngày 20 tháng 09 n m 2017
TÁC GI

Nguy n Gia Thành

ii


M CL C
L I CAM OAN .............................................................................................................i
L I C M N ................................................................................................................. ii
M

U .........................................................................................................................1

1. S c n thi t c a đ tài ..................................................................................................1
1.1. S l

c h th ng B c H ng H i. .............................................................................1

1.2. S c n thi t c a đ tài ..............................................................................................1
2. M c tiêu nghiên c u ....................................................................................................3
3. Ph m vi nghiên c u .....................................................................................................3
3.1.

it

ng nghiên c u ...............................................................................................3

3.2. Ph m vi nghiên c u ..................................................................................................3
3.3. N i dung nghiên c u ................................................................................................4
4. Ph

ng pháp nghiên c u .............................................................................................4

4.1. Cách ti p c n ............................................................................................................4
4.2. Ph
CH

ng pháp nghiên c u ..........................................................................................4
NG 1: T NG QUAN ...........................................................................................5

1.1. T ng quan v v n đ nghiên c u ..............................................................................5
1.1.1. T ng quan v v n đ nghiên c u trên th gi i ......................................................5
1.1.2. T ng quan v v n đ nghiên c u trong n

c. .......................................................6

1.2. T ng quan h th ng th y l i B c H ng H i ............................................................8
1.2.1. i u ki n t nhiên vùng nghiên c u .....................................................................8
1.2.2. Hi n tr ng dân sinh kinh t - xã h i trong vùng nghiên c u ...............................12
1.3. Tác đ ng c a khí t

ng và thu v n công trình đ n kh n ng l y n

c qua âu

thuy n C u C t. .............................................................................................................17
CH

NG 2: C

S

KHOA H C VÀ TH C TI N

CAO KH N NG C P N

XU T GI I PHÁP NÂNG

C QUA ÂU THUY N C U C T...............................19

2.1. D báo dân s và phát tri n c a n n kinh t trong h th ng thu l i B c H ng H i
.......................................................................................................................................19
2.1.1. D báo phát tri n dân s ......................................................................................19
2.1.2. Ph

ng h

ng phát tri n ngành nông nghi p .....................................................20
iii


2.1.3. D báo phát tri n khu công nghi p. .................................................................... 21
2.2. Xác đ nh nhu c u n

c c a các đ i t

2.2.1. Tài li u, s li u khí t

ng dùng n

c trong vùng nghiên c u. ..... 22

ng ................................................................................... 22

2.2.2. Ch tiêu c a đ t trong l u v c ............................................................................ 24
2.2.3 . Tài li u nông nghi p ........................................................................................... 24
2.2.4. K t qu tính toán nhu c u n
2.2.5. T ng nhu c u n

c cho các đ i t

c c a các đ i t

2.3. Hi n tr ng c p n

ng dùng n

ng dùng n

c ........................... 26

c .............................................. 28

c trong h th ng ....................................................................... 36

2.3.1. Khái quát chung ................................................................................................. 36
2.3.2. Hi n tr ng c p n

c trong h th ng B c H ng H i ........................................... 38

2.4. Phân tích kh n ng c p n

ct

i c a các công trình đ u m i trong h th ng .... 40

2.4.1. Phân tích đánh giá kh n ng c p n

c c a công trình đ u m i l y n

c t sông

H ng .............................................................................................................................. 40
2.4.2. Phân tích đánh giá kh n ng c p n

c c a công trình đ u m i l y n

c t sông

Lu c và sông u ng. .................................................................................................... 40
2.4.3. Phân tích đánh giá kh n ng c p n

c c a công trình đ u m i l y n

c t sông

Thái Bình (Âu thuy n C u C t) .................................................................................... 41
CH

NG 3:

XU T GI I PHÁP NÂNG CAO KH

N NG C P N

CC A

ÂU THUY N C U C T ............................................................................................. 43
3.1. Nhi m v c p n
3.2. Các y u t

c c a âu thuy n C u C t ........................................................... 43

nh h

ng đ n vi c c p n

c qua âu thuy n C u C t ......................... 43

3.3. Tính toán th y l c xác đ nh kh n ng c p n

c qua âu thuy n C u C t ............... 43

3.3.1. Xây d ng và thi t l p mô hình ............................................................................ 43
3.3. 2. Hi u ch nh mô hình ............................................................................................ 53
3.4.

xu t gi i pháp c p n

3.4.1. Xác đ nh giai đo n l y n

c ................................................................................... 60
c b t l i nh t cho h th ng qua âu thuy n C u C t . 60

3.4.2. ánh giá kh n ng cung c p n
3.5. L a ch n ph
3.5.1. Ph

ng án c p n

ng án c p n

c c a âu thuy n C u C t ................................. 61

c ............................................................................... 64

c cho vùng t

3.5.2. K t qu tính toán cho t ng ph

i và c p n
ng án t

iv

c c a âu thuy n C u C t ........... 64

i và c p n

c .................................... 64


K T LU N VÀ KI N NGH .......................................................................................78
1. K t lu n......................................................................................................................78
2. Ki n ngh . ..................................................................................................................78
TÀI LI U THAM KH O .............................................................................................80
CÁC PH L C .............................................................................................................82
PH

L C 1. K T QU

TÍNH TOÁN NHU C U N

C CHO CÁC LO I CÂY

TR NG .........................................................................................................................82
PH L C 2: K T QU

TÍNH TOÁN TH Y L C CÁC PH

NG ÁN C P N

C

.......................................................................................................................................92

v


DANH M C B NG
B ng 1.1. S li u hành chính, di n tích, dân s h th ng B c H ng H i ..................... 12
B ng 1.2. S li u hành chính, di n tích, dân s vùng c p n

c âu thuy n C u C t n m

2016 ............................................................................................................................... 12
B ng 1.3. Phân b dân c vùng B c H ng H i n m 2016 ............................................ 13
B ng 1.4. Phân b dân c vùng c p n

c c a Âu thuy n C u C t n m 2016 .............. 13

B ng 1.5. T ng giá tr GDP và GDP bình quân đ u ng

i các t nh trong vùng B c

H ng H i n m 2016 ...................................................................................................... 13
B ng 1.6. Di n tích, c c u s d ng đ t nông nghi p vùng t

i Âu thuy n C u C t

n m 2016 ....................................................................................................................... 14
B ng 1.7. Di n tích, n ng su t, s n l

ng lúa vùng c p n

c âu thuy n C u C t n m

2016 ............................................................................................................................... 14
B ng 1.8. Di n tích, c c u cây tr ng trong vùng c p n

c âu thuy n C u C t n m

2016 ............................................................................................................................... 14
B ng 1.9. S l

ng gia súc, gia c m vùng c p n

B ng 1.10. Di n tích, n ng su t, s n l

c âu thuy n C u C t 2016............. 15

ng th y s n vùng c p n

c Âu thuy n C u C t

n m 2016 ....................................................................................................................... 15
B ng 1.11. Di n tích đ t công nghi p vùng t

i và c p n

c c a Âu thuy n C u C t 16

B ng 2.1. D báo dân s vùng B c H ng H i giai đo n 2030 ..................................... 19
B ng 2.2. Dân s trong vùng c p n

c c a âu thuy n C u C t giai đo n 2030 ........... 19

B ng 2.3. C c u cây tr ng lúa vùng c p n
B ng 2.4. S l

c âu thuy n C u C t giai đo n 2030 .... 20

ng gia súc, gia c m vùng c p n

c âu thuy n C u C t giai đo n 2030

....................................................................................................................................... 21
B ng 2.5. Nuôi trông th y s n vùng c p n

c âu thuy n C u C t giai đo n 2030 ...... 21

B ng 2.6. Di n tích đ t công nghi p thu c vùng t

i và c p n

c c a Âu thuy n C u

C t giai đo n 2030 ......................................................................................................... 21
ng m a trung bình tháng trong nhi u n m tr m H i D

ng.................. 22

B ng 2.8. Nhi t đ trung bình tháng trong nhi u n m t i tr m H i D

ng ................. 22

B ng 2.7. L
B ng 2.9.

mt

ng đ i trung bình tháng trong nhi u n m t i tr m H i D

B ng 2.10. S gi n ng trung bình tháng trong nhi u n m t i tr m H i D
vi

ng .... 22

ng .......... 23


B ng 2.11. T c đ gió trung bình tháng trong nhi u n m t i tr m H i D

ng ...........23

B ng 2.12. Ch tiêu c lý c a đ t ..................................................................................24
B ng 2.13. Th i v cây tr ng ........................................................................................25
B ng 2.14. Th i k sinh tr

ng và h s cây tr ng c a lúa ..........................................25

B ng 2.15. Th i k và h s cây tr ng c a cây tr ng c n .............................................25
B ng 2.16. Chi u sâu b r c a cây tr ng c n...............................................................26
B ng 2.17. B ng th ng kê ch n mô hình m a đ i di n ng v i t ng th i v tr m H i
D

ng ............................................................................................................................26

B ng 2.18. Mô hình m a v Chiêm ng v i t n su t thi t k P=85% - Tr m H i
D

ng ............................................................................................................................27

B ng 2.19. Mô hình m a v Mùa ng v i t n su t thi t k P=85% - Tr m H i D

ng

.......................................................................................................................................27
B ng 2.20. Mô hình m a v

ông ng v i t n su t thi t k P=85% - Tr m H i D

ng

.......................................................................................................................................27
B ng 2.21. T ng h p k t qu tính toán mô hình m a t

i ng v i t n su t thi t k

P=85% ...........................................................................................................................27
B ng 2.22. L

ng n

c yêu c u cho các lo i cây tr ng vùng t

i âu thuy n C u C t

giai đo n hi n t i............................................................................................................28
B ng 2.23. L
giai đo n t

c yêu c u cho các lo i cây tr ng vùng t

ng n

c yêu c u cho các lo i cây tr ng vùng t
ng n

c yêu c u c p n

c cho ch n nuôi cho

i Âu thuy n C u C t giai đo n hi n t i ...........................................................30

B ng 2.26. K t qu tính toán t ng l
vùng t

i âu thuy n C u C t

ng lai 2030 – K ch b n RCP8.5 ................................................................29

B ng 2.25. K t qu tính toán t ng l
vùng t

i âu thuy n C u C t

ng lai 2030 - K ch b n RCP4.5 ................................................................28

B ng 2.24. L
giai đo n t

ng n

ng n

c yêu c u c p n

c cho ch n nuôi cho

i Âu thuy n C u C t giai đo n 2030 ...............................................................30

B ng 2.27. K t qu t ng l

ng n

c yêu c u c p cho sinh ho t giai đo n hi n t i ....31

B ng 2.28. K t qu t ng l

ng n

c yêu c u c p cho sinh ho t giai đo n 2030 .........31

B ng 2.29. T ng h p di n tích nuôi tr ng th y s n cho vùng B c H ng H i ..............32
B ng 2.30. K t qu tính toán l

ng n

c c p cho nuôi tr ng th y s n tính trên 1ha m t

vii


n

c ............................................................................................................................... 32

B ng 2.31. K t qu tính toán t ng l

ng n

B ng 2.32. K t qu tính toán t ng l

c c p cho nuôi tr ng th y s n hi n t i ... 33

ng n

c c p cho nuôi tr ng th y s n giai đo n

2030 ............................................................................................................................... 33
B ng 2.33. K t qu tính toán t ng l
vùng c p n

ng n

c c a âu thuy n C u C t n m 2016 ......................................................... 34

B ng 2.34. K t qu tính toán t ng l
vùng c p n

c c p cho các khu công nghi p thu c

ng n

c c p cho các khu công nghi p thu c

c c a âu thuy n C u C t giai đo n 2030 ................................................. 34

B ng 2.35. K t qu tính toán l u l

ng đ duy trì dòng ch y môi tr

ng giai đo n hi n

t i ................................................................................................................................... 34
B ng 2.36. K t qu tính toán l u l

ng đ duy trì dòng ch y môi tr

ng giai đo n

2030 ............................................................................................................................... 35
B ng 2.37. K t qu tính toán l u l
t

ng n

c yêu c u c a các ngành theo tháng vùng

i âu thuy n C u C t giai đo n hi n t i ..................................................................... 35

B ng 2.38. K t qu tính toán l u l

ng n

c yêu c u c a các ngành theo tháng vùng

âu thuy n C u C t giai đo n 2030 ................................................................................ 35
B ng 2.39. M c n
B ng 2.40.

c trung bình nhi u n m tr

c tr ng l u l

c và sau khi có h ch a Hòa Bình .. 37

ng (m3/s) t i tr m S n Tây và tr m Hà N i .................. 37

B ng 3.1. Ch tiêu c b n c a các l u v c c p n
B ng 3.2. K t qu tính toán l u l

c âu thuy n C u C t ..................... 52

ng yêu c u dùng n

c giai đo n hi n t i .............. 52

B ng 3.3. H s nhám t i v trí m t c t trên các nhánh sông ........................................ 57
B ng 3.4. K t qu m c n

c l n nh t gi a th c đo và tính toán mô ph ng ................ 57

B ng 3.5. K t qu m c n

c nh nh t gi a th c đo và tính toán mô ph ng................ 57

B ng 3.6. K t qu ki m tra h s Nash b

c hi u ch nh mô hình ................................ 57

B ng 3.7. B ng th ng kê k t qu các ph

ng án .......................................................... 76

viii


DANH M C HÌNH
Hình 1.1: B n đ h th ng B c H ng H i.......................................................................9
Hình 1.2. Âu Thuy n C u C t, ph

ng Ng c Châu, thành ph H i D

ng.................10

Hình 3.1. S đ áp d ng mô hình th y l c vào bài toán ...............................................47
Hình 3.2. S đ tính toán th y l c h th ng th y l i t
Hình 3.3. S đ th y l c h th ng t
Hình 3.4. B n đ phân vùng t

i Âu thuy n C u C t .............48

i Âu thuy n C u C t .........................................49

i (l u v c) vùng c p n

c Âu thuy n C u C t ..........51

Hình 3.5. V trí c ng Bá Th y - đi m ki m đ nh t i các c ng thu c vùng t

i Âu

thuy n C u C t ..............................................................................................................53
Hình 3.6. K t qu hình thành các giá tr toàn m ng l

i h th ng B c H ng H i trong

mô hình MIKE 11 ..........................................................................................................56
Hình 3.7. Quá trình m c n

c th c đo và tính toán t i h l u c ng Bá Th y t 0h ngày

25/01/2015 đ n 24h ngày 28/02/2015 ...........................................................................57
Hình 3.8. Di n bi n m c n

c trên sông Thái Bình .....................................................58

Hình 3.9. Di n bi n m c n

c trên sông Kim S n t ngã 3 sông Tràng K đ n âu

thuy n C u C t ..............................................................................................................58
Hình 3.10. Di n bi n m c n

c trên sông Tràng K ....................................................59

Hình 3.11. Di n bi n m c n

c trên sông ình ào ....................................................59

Hình 3.12. Di n bi n m c n

c trên sông Th ch Khôi ................................................59

Hình 3.13. M c n

c t i v trí m t c t phía th

Hình 3.14. M c n

c trên sông Kim S n đo n t âu thuy n C u C t đ n c ng Tranh

giai đo n đ

ng l u c ng Bá Th y ........................60

i t 27/1 đ n 10/2 ....................................................................................62

Hình 3.15. M c n

c t i th

Hình 3.16. M c n

c t i h l u âu thuy n C u C t (ngoài sông Thái Bình) ...............63

Hình 3.17.

ng l u âu thuy n C u C t (trong sông Kim S n) ..........62

ng quá trình m c n

c th

ng, h l u âu thuy n C u C t giai đo n đ

i t ngày 27/1 đ n ngày 10/2 .......................................................................................63
Hình 3.18. M c n
giai đo n đ

c trên sông Kim S n đo n t âu thuy n C u C t đ n c ng Tranh

i t 27/1 đ n 10/2 (b âu =10m;Z đáy âu = -1,5m)........................................65

Hình 3.19. M c n

c t i th

ng l u âu thuy n C u C t (trong sông Kim S n)

(b âu =10m;Z đáy âu = -1,5m) .............................................................................................65

ix


Hình 3.20. M c n

c t i h

l u âu thuy n C u C t (ngoài sông Thái Bình)

(b âu =10m;Z đáy âu = -1,5m)............................................................................................. 66
Hình 3.21.

ng quá trình m c n

c th

ng, h l u âu thuy n C u C t giai đo n đ

i t ngày 27/1 đ n ngày 10/2 (b âu =10m;Z đáy âu = -1,5m) ............................................ 66
Hình 3.22. M c n
giai đo n đ

c trên sông Kim S n đo n t âu thuy n C u C t đ n c ng Tranh

i t 27/1 đ n 10/2 (b âu =11m;Z đáy âu = -1,5m) ....................................... 67

Hình 3.23. M c n

c t i th

ng l u âu thuy n C u C t (trong sông Kim S n)

(b âu =11m;Z đáy âu = -1,5m)............................................................................................. 67
Hình 3.24. M c n

c t i h

l u âu thuy n C u C t (ngoài sông Thái Bình)

(b âu =11m;Z đáy âu = -1,5m)............................................................................................. 67
Hình 3.25.

ng quá trình m c n

c th

ng, h l u âu thuy n C u C t giai đo n đ

i t ngày 27/1 đ n ngày 10/2 (b âu =11m;Z đáy âu = -1,5m) ............................................ 68
Hình 3.26. M c n
giai đo n đ

c trên sông Kim S n đo n t âu thuy n C u C t đ n c ng Tranh

i t 27/1 đ n 10/2 (b âu =12m;Z đáy âu = -1,5m) ....................................... 68

Hình 3.27. M c n

c t i th

ng l u âu thuy n C u C t (trong sông Kim S n)

(b âu =12m;Z đáy âu = -1,5m)............................................................................................. 69
Hình 3.28. M c n

c t i h

l u âu thuy n C u C t (ngoài sông Thái Bình)

(b âu =12m;Z đáy âu = -1,5m)............................................................................................. 69
Hình 3.29.

ng quá trình m c n

c th

ng, h l u âu thuy n C u C t giai đo n đ

i t ngày 27/1 đ n ngày 10/2 (b âu =12m;Z đáy âu = -1,5m) ............................................ 69
Hình 3.30. M c n
giai đo n đ

c trên sông Kim S n đo n t âu thuy n C u C t đ n c ng Tranh

i t 27/1 đ n 10/2 (b âu =8m;Z đáy âu = -2,0m) ......................................... 70

Hình 3.31. M c n

c t i th

ng l u âu thuy n C u C t (trong sông Kim S n)

(b âu =8m;Z đáy âu = -2,0m)............................................................................................... 70
Hình 3.32. M c n
đáy âu

c t i h l u âu thuy n C u C t (ngoài sông Thái Bình) (b âu =8m;Z

= -2,0m) ................................................................................................................. 71

Hình 3.33.

ng quá trình m c n

c th

ng, h l u âu thuy n C u C t giai đo n đ

i t ngày 27/1 đ n ngày 10/2 (b âu =8m;Z đáy âu = -2,0m) .............................................. 71
Hình 3.34. M c n
giai đo n đ

c trên sông Kim S n đo n t âu thuy n C u C t đ n c ng Tranh

i t 27/1 đ n 10/2 (b âu =9m;Z đáy âu = -2,0m) ......................................... 72

x


Hình 3.35. M c n

c t i th

ng l u âu thuy n C u C t (trong sông Kim S n)

(b âu =9m;Z đáy âu = -2,0m) ...............................................................................................72
Hình 3.36. M c n

c t i h

l u âu thuy n C u C t (ngoài sông Thái Bình)

(b âu =9m;Z đáy âu = -2,0m) ................................................................................................73
Hình 3.37.

ng quá trình m c n

c th

ng, h l u âu thuy n C u C t giai đo n đ

i t ngày 27/1 đ n ngày 10/2 (b âu =9m;Z đáy âu = -2,0m) ...............................................73
Hình 3.38. M c n
giai đo n đ

c trên sông Kim S n đo n t âu thuy n C u C t đ n c ng Tranh

i t 27/1 đ n 10/2 (b âu =10m; Z đáy âu = -2,0m)........................................74

Hình 3.39 M c n

c t i th

ng l u âu thuy n C u C t (trong sông Kim S n)

(b âu =10m;Z đáy âu = -2,0m) .............................................................................................74
Hình 3.40. M c n

c t i h

l u âu thuy n C u C t (ngoài sông Thái Bình)

(b âu =10m;Z đáy âu = -2,0m) .............................................................................................75
Hình 3.41.

ng quá trình m c n

c th

ng, h l u âu thuy n C u C t giai đo n đ

i t ngày 27/1 đ n ngày 10/2 (b âu =10m;Z đáy âu = -2,0m) ............................................75

xiM

U

1. S c n thi t c a đ tài
1.1. S l

c h th ng B c H ng H i.

H th ng thu l i B c H ng H i đ
lý n m

c xây d ng b t đ u t cu i n m 1958, có v trí đ a

gi a đ ng b ng sông H ng có di n tích t nhiên là 214.932ha, đ

theo to đ : 20º30’ đ n 21º07’ v đ B c; 105º50’ đ n 106º36’ kinh đ

c xác đ nh
ông, đ

c

bao b c b i 4 con sông l n:
Sông u ng
Sông Lu c

phía B c v i đ dài ph n ch y qua h th ng là 67km;
phía Nam v i đ dài ph n ch y qua h th ng là 72km;

Sông Thái Bình
Sông H ng

phía ông v i đ dài ph n ch y qua h th ng là 73km;

phía Tây v i đ dài ph n ch y qua h th ng là 57km.

Toàn khu v c r ng: 214.932ha, di n tích ph n trong đê là 192.045ha, ngoài đê
22.887ha bao g m đ t đai c a toàn b t nh H ng Yên (10 huy n), 7 huy n th c a H i
D

ng, 3 huy n c a t nh B c Ninh và 2 qu n, huy n c a thành ph Hà N i.

H th ng Th y l i B c H ng H i bao g m:
C m công trình đ u m i c ng Xuân Quan, c ng Báo đáp;
235km kênh tr c chính;
13 công trình đi u ti t trên kênh chính, âu thuy n và c ng đ u kênh I;
Trên 300 tr m b m l n, nh ;
Trên 800 c ng t

i, tiêu cho ph m vi > 250ha;

Hàng ngàn km kênh các lo i và hàng ngàn c ng nh .
1.2. S c n thi t c a đ tài
H th ng B c H ng H i đ

c xây d ng t n m 1958, v i 4 l n quy ho ch hoàn ch nh

1


h th ng và 2 l n xây d ng Quy trình v n hành h th ng (1985, 2016). Tr i qua h n
50 n m s d ng và khai thác, cùng v i m t s tác đ ng c a t nhiên và xã h i đã làm
cho h th ng tr nên b t c p và b c l m t s h n ch , đ c bi t là h n ch v c p n
t

i cho nông nghi p. Theo báo cáo rà soát quy ho ch th y l i c a h th ng B c H ng

H iđ
n

c

c l p n m 2007, ngoài nhi m v c p n

c cho nông nghi p, h th ng còn c p

c cho nuôi tr ng th y s n, ch n nuôi, dân sinh và dòng ch y môi tr

công tác tích n

c cho h th ng ph thu c ph n l n vào vi c x n

và h Thác Bà. Nh ng n m g n đây vi c cung c p n

ng. Ngoài ra,

c c a h Hòa Bình
ông Xuân g p r t

c cho v

nhi u khó kh n đi n hình nh các n m 2005 và 2006. Ngu n n

c vào h th ng b h n

ch , m c n

c trong h th ng, cho

c ngoài c a Xuân Quan có lúc th p h n m c n

nên di n tích phía sau c ng Bá Th y và Neo ph i l y n
An Th , vi c l y n

c ng

c này đã làm nh h

c ng

c t c ng C u Xe và

ng đ n ch t l

ng n

ct

i cho

vùng.
Theo th ng kê thì di n tích b h n trong vùng hàng n m kho ng 33.000-36.000ha, c
th n m 2003 h n 33.750ha, n m 2004 h n 3.430ha. Tuy toàn b di n tích đ
c y nh ng ph i kéo dài th i gian gieo c y, ch m th i v , nên nh h
n ng su t cây tr ng, và nh h
t

c gieo

ng nhi u đ n

ng đ n các v khác. M t khác tình hình th i ti t khí

ng th y v n trong khu v c nh ng n m g n đây có nhi u di n bi n b t l i đ i v i

s n xu t nông nghi p, n ng h n

v Chiêm Xuân, m a úng l n

v mùa là nh ng

thách th c l n đ i v i công tác th y l i.
Trong nh ng n m g n đây, th i ti t khí t
th

ng và c c đoan h n giai đo n tr

mùa khô gi m khá nhi u; v

ng th y v n di n bi n theo chi u h

c, n n nhi t đ cao h n TBNN. L

ông Xuân 2012 - 2013, t ng l

c 14,5mm; m c

c trên sông H ng t i Xuân Quan th p h n TBNN t 0m73 - 2m96. M c dù đã có

s đi u ti t c a h Hòa Bình m c n
n

ng m a v

ng m a là 190,5mm,

th p h n trung bình nhi u n m 61,6mm, th p h n cùng k n m tr
n

ng b t

c t i c ng Xuân Quan (công trình đ u m i, l y

c t sông H ng) th p h n so v i thi t k t 0,25 đ n 0,4m. Do v y h th ng ph i

l yn

c ng

c qua c ng C u Xe (l y n

n

c t sông Lu c) b sung ngu n n

l

ng n

c l y ng

c t sông Thái Bình) và c ng An Th (l y

c cho h th ng. Trong giai đo n đ

c b sung trung bình t 25 ÷ 35% so v i t ng l

2

ng n

i, t ng
c yêu


c u l y vào c a h th ng. Nh ng n m h n (n m 1998, n m 2004) t ng l
l y ng

c chi m 40-50% t ng l

n ng c p n
dùng n

c

C u Xe, An Th

c toàn h th ng trong giai đo n đ

C u Xe, An Th b sung ngu n n

i). Nh v y, đ đáp ng nhu c u

c khác b sung n

c ng

c cho h th ng đáp ng yêu c u dùng n

ng phó v i tình hình di n bi n khí t

ngu n l y n

m c

t gi i h n cho phép s b h n do c ng Xuân Quan không đ kh

c c a h th ng, th i gian qua Công ty đã ph i đi u hành l y n

nhiên, đ

ct
c. Tuy

ng nh hi n nay c n tìm ki m các

c cho h th ng. Qua th c t qu n lý v n hành nhi u

n m cho th y, ngoài c ng C u Xe, An Th b sung n

c ng

th ng, Âu thuy n C u C t có đ n ng l c đ l y n

c b sung cho h th ng.

c ng

Âu thuy n C u C t là m t trong các công trình l y n
th y l i B c H ng H i, đ c bi t c p n
H iD

c

ng yêu c u l y vào c a h th ng. Nh v y ngu n

c p cho h th ng còn thi u và không an toàn (n u m c n
th p ho c đ m n v

ng n

c ng

c cung c p cho h

c b sung vào h th ng

c tr c ti p cho vùng C m Giàng - Thành ph

ng và vùng T K - Gia L c. Nh m đáp ng yêu c u phát tri n kinh t xã h i

cho hi n t i và t

ng lai và yêu c u c p n

c b sung cho h th ng là m c tiêu lâu dài.

Do đó, vi c “Nghiên c u đánh giá kh n ng l y n
C t b sung ngu n n

c ng

c qua âu thuy n C u

c cho h th ng th y l i B c H ng H i” là c n thi t và c p

bách.
2. M c tiêu nghiên c u
ánh giá kh n ng l y n

c b sung t âu thuy n C u C t (l y n

Bình) và đ xu t gi i pháp nâng cao kh n ng l y n

c t sông Thái

c c a công trình.

3. Ph m vi nghiên c u
3.1.

it

ng nghiên c u

H th ng th y l i B c H ng H i.
3.2. Ph m vi nghiên c u
Vùng c p n

c Âu thuy n C u C t, bao g m m t ph n di n tích đ t nông nghi p c a

huy n C m Giàng, toàn b di n tích đ t nông nghi p c a thành ph H i D

ng, huy n

Gia L c, và m t ph n c a huy n T K thu c h th ng thu l i B c H ng H i.

3


3.3. N i dung nghiên c u
- T đi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i; đi u ki n khí t

đ t đai th nh

ng, thu v n; đi u ki n

ng h th ng thu l i B c H ng H i và d báo xu h

đo n t i t đó xác đ nh đ

c nhu c u dùng n

ng trong giai

c c a vùng nghiên c u.

- Trên c s lý thuy t, th c ti n v n hành và đi u ki n thu v n sông Thái Bình

phân tích, đánh giá kh n ng l y n

c ng

c qua âu thuy n C u C t b sung c p

ngu n cho h th ng thu l i B c H ng H i.
xu t, l a ch n các gi i pháp ch y u nh m nâng cao kh n ng c p n

-

ph c v t

i c a âu thuy n C u C t phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i.

ng pháp nghiên c u

4. Ph

4.1. Cách ti p c n
- Ti p c n th c t : thu th p, nghiên c u các s li u v đi u ki n t nhiên, thu

v n công trình;
- Ti p c n l ch s , k th a có b sung;
- Ti p c n đáp ng nhu c u.

4.2. Ph

ng pháp nghiên c u

- Ph

ng pháp k th a;

- Ph

ng pháp đi u tra th c đ a, thu th p s li u và đánh giá;

- Ph

ng pháp phân tích, th ng kê, t ng h p;

- Ph

ng pháp chuyên gia;

- Ph

ng pháp mô hình hoá.

4

c


CH

NG 1: T NG QUAN

1.1. T ng quan v v n đ nghiên c u
1.1.1. T ng quan v v n đ nghiên c u trên th gi i
Hi n nay, trên th gi i đã có các nghiên c u v
bi n dâng t i vi c cung c p n
v gi i pháp l y n

ct

nh h

ng c a bi n đ i khí h u, n

c

i c a h th ng th y l i, c ng nh các nghiên c u

c t sông cung c p cho h th ng th y l i khi m c n

c xu ng

th p. M t s nghiên c u liên quan trên th gi i, c th nh sau:
Nghiên c u u tiên cung c p n

ct

i cho h th ng t

i

t nh Oronts, Lebanon c a

tác gi Roula Bachour và Manal Al Arab n m 2011, các gi đã nghiên c u v kh
n ng khai thác n
th ng t

c c a các dòng sông trong t nh đ

i; Nghiên c u nh n d ng s thi u h t n

ng v i h n hán và bi n đ i khí h u

ct

u tiên c p n

c cho các h

i và đ xu t gi i pháp thích

l u v c sông Heihe, Trung Qu c c a tác gi

Xiangzheng Deng và Chunhong Zhao, trong bài báo này các tác gi đã đi nghiên c u
v nh n d ng s thi u h t n

ct

i c a các h th ng th y l i d

i các k ch b n bi n

đ i khí h u và phát tri n kinh t trong l u v c sông Heihe, k t qu c a bài báo các tác
gi đã đánh giá đ

cm cđ

nh h

ng và đ xu t m t s gi i pháp ng phó v i bi n

đ i khí h u phù h p. Nghiên c u nhu c u n

c và c p n

c cho l u v c sông

Corolado, USA c a tác gi Michael L. Connor (2012), trong nghiên c u này đã đi
nghiên c u và tính toán v nhu c u n

c cho các ngành kinh t trong t

ng lai và đ

xu t các gi i pháp đáp ng nhu c u đó b ng bi n pháp công trình và phi công trình.
Nghiên c u nh h

ng c a bi n đ i khí h u và phát tri n kinh t đ n nhu c u n

gi i pháp thích ng t i phía B c
nh h

c và

ài Loan (2016), trong nghiên c u này đã đánh giá

ng c a bi n đ i khí h u và phát tri n đ n nhu c u n

pháp thích ng; Nghiên c u m r ng các h th ng l y n

c

c và đ xu t các gi i
vùng h n hán c a M

c a tác gi David S. Bowles và Trevor C. Hunghes (2005), nghiên c u này đã nghiên
c u đánh gi nhu c u n

c t ng lên do h n hán và yêu c u n

l i và đ xu t m r ng h th ng l y n
thi n hi u qu l y n

ct

c c a các h th ng th y

c; Nghiên c u công ngh và ph

ng pháp c i

i c a h th ng th y l i c a tác gi Robert G. Evans và E.

5


Jonh Sadler n m 2008, nghiên c u này các tác gi đã đi nghiên c u v các ph
pháp và các công ngh hi n đ i đ nâng cao hi u qu s d ng n

ct

trình l y n

c c a h th ng t

c ph c v t

i. Nghiên c u ti m n ng ti t ki m n

ng

i c a các công
i

v i mô ph ng và k t n i toàn c u c a tác gi J. Jägermeyr, D. Gerten và J. Heinke n m
2015. Trong nghiên c u này các tác gi đã đi nghiên c u các các gi i pháp đ ti t ki m
n

c trong h th ng t

i trên ph m vi toàn c u, các gi i pháp đ

c đ xu t nh nhóm

gi i pháp công trình và phi công trình. Nghiên c u v s d ng n
t

i cho nông nghi p, nghiên c u đi n hình

c hi u qu trong

Bari, Italy c a tác gi A. Hamdy n m

2007, trong nghiên c u này tác gi đã đi tính toán, phân tích, so sánh hi u qu c a vi c
s dung n

c v i các ngành kinh t khác. Nghiên c u thách th c và s c p bách trong

qu n lý t

i trong t

ng lai t i Indonesia c a tác gi

Sigit Supadmo Arif và

Murtiningrum n m 2012.
1.1.2. T ng quan v v n đ nghiên c u trong n

c.

Vi t Nam, công tác quy ho ch hoàn ch nh h th ng th y l i đ u xác đ nh ngu n
n

c c p t th

ng ngu n ch y v h du h th ng, d a theo xu th d c t nhiên c a

đ a hình. ã có các nghiên c u đ n vi c l y n
tri u, đi n hình nh :

tài c p nhà n

“Nghiên c u các gi i pháp c p n

ct

i cho cây tr ng t các c ng vùng

c do GS. TS Lê Kim Truy n làm ch nhi m

c mùa c n cho các h th ng th y l i d c sông

H ng’ n m 2005”, trong nghiên c u này đã đi nghiên c u các m c đ h th p c a m c
n

c sông H ng và đ xu t gi i pháp l y n

c cho các k ch b n đó; Quy trình v n

hành h th ng th y l i B c H ng H i do tác gi Lê V n Chín làm ch nhi m (2016),
trong nghiên c u này đã đ xu t vi c l y n

ct

i t các c ng t sông Thái Bình nh

C u Xe, An Th ; Nghiên c u đánh giá kh n ng l y n
thu l i Nam Thái Bình d

i nh h

c c a các c ng t

ng c a bi n đ i khí h u - n

c bi n dâng c a tác

gi TS. Nguy n Thu Hi n (2012), nghiên c u đánh giá kh n ng l y n
t

i c a h th ng cho v

ông Xuân là v có nhu c u dùng n

v i các n m trung bình và ít n

i h th ng

c t i các c ng

c c ng th ng nh t ng

c và đ ra m t s gi i pháp công trình và phi công

trình cho h th ng th y nông Nam Thái Bình (Nh nâng c p và m r ng các c ng l y
n

c, chuy n d ch c c u c y tr ng ...); Nghiên c u bi n đ ng tài nguyên n

c vùng

đ ng b ng sông H ng trong b i c nh bi n đ i khí h u c a tác gi L i Ti n Vinh
(2016), nghiên c u ch ra h th ng B c H ng H i là khu v c thi u n
6

c nhi u nh t


vùng đ ng b ng sông H ng, tác gi đ xu t các ph

ng án: H m c n

c thi t k c ng

Xuân Quan t +1,85m xu ng +1,5m ho c L p tr m b m v i công su t 24.000 m3/h
bên c nh c ng Xuân Quan đ b m n

c b sung t sông H ng vào; Nghiên c u m t

s v n đ k thu t c ng vùng tri u c n t p trung nghiên c u đ ph c v nông nghi p
và nuôi tr ng thu s n ven bi n c a tác gi i TS.
h th ng nuôi tr ng th y l i ven bi n c n

inh V Thanh, nghiên c u r t nhi u

c đã th c hi n chuy n đ i, t nông nghi p

sang nông nghi p và th y s n ho c ch thu n th y s n, nghiên c u ch ra nhi u c ng
ch có tiêu n ng m t tri u (phía sông) và kh u đ nh không đáp ng nhi m v m i và
chú tr ng đ xu t ph
toán cân b ng n

ng án v tính toán xác đ nh kh u di n c ng; Nghiên c u tính

c cho các ngành kinh t c a l u v c sông Mã c a các tác gi TS. Lê

Xuân Quang, TS. V Th H i, PGS.TS Nguy n Th Qu ng-Vi n n
môi tr

ng, nghiên c u ch ra r ng l

ng n

c, t

c yêu c u nh h n l

i tiêu và

ng n

c đ n,

nh ng do phân b không đ u theo th i gian, nh ng tháng mùa ki t nhu c u s d ng
n

c l n nh ng l

ng n

c đ n l i ít, ng

r t r i rào, nhu c u s d ng n
ki t, c n có các gi i pháp t

c l i nh ng tháng mùa l l

c ít. Do v y v n còn nh ng vùng thi u n

cđ n

c v mùa

i tiêu khoa h c, nâng cao hi u qu qu n lý v n hành, khai

thác các công trình, ngoài ra còn có bi n pháp tr n
n

ng n

c, chôn n

c.

i v i vùng thi u

c nhi u l n nh t c n có các bi n pháp công trình và phi công trình đ kh c ph c;

Nghiên c u l p quy trình v n hành h th ng thu l i thu c d án Gò Công - Ti n
Giang đ thích ng v i n
h p v n hành đáp ng đ

c bi n dâng c a tác gi Mai V n Phú, k t qu cho th y t
c 57% nhu c u dùng n

c c a h th ng trong mùa khô, đ

xu t gi i pháp đi u ch nh quy ho ch s d ng đ t, l a ch n c c u cây tr ng và mùa v
cho t ng vùng.
Nhìn chung, các nghiên c u đ u nghiên c u l y n
c pn
n

c qua c ng d

c cho vùng nghiên c u, ch a có nghiên c u l y n

i đê sông ngoài đ

c qua âu thuy n đ c p

c cho vùng nghiên c u, vì nhi m v chính c a âu thuy n là ph c v giao thông

thu cho thuy n qua l i.

i v i H th ng thu l i B c H ng H i, âu thuy n C u C t

theo nhi m v chính là ph c v giao thông thu cho thuy n bè qua l i t h th ng B c
H ng H i ra sông Thái Bình, nh ng do h th ng thi u n
đo n đ

i có nhu c u n

c tr m tr ng nh t là giai

c r t l n. Do v y, m t s n m g n đây công ty TNHH MTV

KTCTTL B c H ng H i đã t n d ng l y n

c qua âu thuy n C u C t đ c p n
7

ct

i


cho h th ng.
1.2. T ng quan h th ng th y l i B c H ng H i
1.2.1. i u ki n t nhiên vùng nghiên c u
1.2.1.1. V trí đ a lý
a) V trí đ a lý h th ng th y l i B c H ng H i
H th ng Thu l i B c H ng H i có v trí đ a lý n m
đ

gi a đ ng b ng sông H ng,

c xác đ nh theo to đ : 20º30’ đ n 21º07’ v đ B c; 105º50’ đ n 106º36’ kinh đ
ông, đ

- Sông

c bao b c b i 4 con sông l n:
u ng

- Sông Lu c

phía B c v i đ dài ph n ch y qua h th ng là 67km;
phía Nam v i đ dài ph n ch y qua h th ng là 72km;

- Sông Thái Bình
- Sông H ng

phía ông v i đ dài ph n ch y qua h th ng là 73km;

phía Tây v i đ dài ph n ch y qua h th ng là 57km.

Toàn khu v c r ng: 214.932ha, di n tích ph n trong đê là 192.045ha, ngoài đê
22.887ha (Quy ho ch 2009) bao g m đ t đai c a toàn b t nh H ng Yên (10 huy n), 7
huy n th c a H i D

ng, 3 huy n c a t nh B c Ninh và 2 qu n, huy n c a thành ph

Hà N i.
H th ng B c H ng H i có nhi m v :
-

mb ot

i cho 110.000ha đ t canh tác lúa màu và cây công nghi p; t o ngu n c p

n

c ph c v ch n nuôi gia súc, gia c m; nuôi tr ng thu s n, di n tích 12.000ha;

- T o ngu n c p n

c sinh ho t cho h n 3 tri u ng

i dân và các khu công nghi p t p

trung và các c s s n xu t ti u th công nghi p trong vùng, di n tích kho ng 4.300
ha;
- Tiêu n

c, ch ng ng p úng cho di n tích phía trong đê 192.045ha, b o v dân sinh,

s n xu t nông nghi p và các c s kinh t khác;
- Duy trì dòng ch y trên các tr c sông, góp ph n gi m thi u ô nhi m, c n ki t ngu n

8


n

c, c i thi n môi tr

ng sinh thái.

Hình 1.1: B n đ h th ng B c H ng H i
b) V trí đ a lý Âu thuy n C u C t
Âu thuy n C u C t (Âu thuy n thành ph H i D
Châu, thành ph H i D

ng. Công trình đ

ng) thu c đ a ph n ph

ng Ng c

c kh i công xây d ng n m 1965, hoàn

thành n m 1967.
Âu thuy n C u C t có nhi m v :
+ Gi n

ct

i v cho Chiêm

+ Tranh th tiêu úng v mùa, cùng v i đê sông Thái Bình ch ng l t cho thành ph H i

D

ng;

+ Ph c v giao thông thu t sông tr c ra sông Thái Bình, thi t k cho xà lan 100T và

thuy n đinh 50T qua.

9


Hình 1.2. Âu Thuy n C u C t, ph
1.2.1.2.

ng Ng c Châu, thành ph H i D

ng

c đi m đ a hình

a hình d c d n t Tây B c xu ng ông Nam hình thành 3 vùng chính:
- Ven sông H ng, sông

ít chua, l

u ng m c cao trung bình +4,00m đ t pha th t nh , trung tính

ng th m cao, n

c ng m

th p;

- Trung tâm khu v c cao trình t +2,00m đ n + 2,50m thu c đ t th t n ng, đ chua

cao, n

c ng m th p;

- Ven sông Lu c, sông Thái bình th p trung bình +1,00m đ n +1,20m ch th p nh t

+0,50m chua v a đ n ít chua, m c n
1.2.1.3.

c ng m cao.

c đi m đ a ch t

c đi m đ a ch t trong vùng mang nh ng nét đ c tr ng c a c u trúc đ a ch t thu c
s t tr ng sông H ng, b dày tr m tích đ t ch u nh h

ng rõ r t c a c u trúc m ng.

H th ng B c H ng H i n m g n trong ô tr ng c a vùng đ ng b ng sông H ng đ

c

t v i chi u dày t 150m ÷160m, do v y

c u t o b ng các tr m tích b r i thu c k

đ c đi m đ a ch t mang nh ng nét đ c tr ng c a c u trúc đ a ch t thu c s t tr ng sông

10


H ng, b dày tr m tích đ t ch u nh h
1.2.1.4.
t đai đ

c đi m đ t đai th nh

ng rõ r t c a c u trúc m ng.

ng

c hình thành do phù sa sông H ng - Thái Bình, thành ph n c gi i c a đ t

t th t nh đ n th t pha nhi m chua và nghèo lân, chia ra thành các lo i sau:
1 - Lo i đ t phù sa sông H ng không đ

c b i màu nâu th m trung tính, ít chua, đây là

lo i đ t t t r t thích h p cho tr ng màu và lúa cao s n.
2 - Lo i đ t phù sa sông H ng không đ

c b i l ng trung tính ít chua glây trung bình,

lo i đ t này có t ng phù sa dày, thành ph n c gi i đ t th t trung bình đ n th t n ng,
lo i đ t này thích h p cho c y lúa 2 v .
3 - Lo i đ t phù sa sông H ng có t ng loang l không đ

c b i l ng, màu đ t nâu nh t,

t ng phù sa m ng, thành ph n c gi i t trung bình đ n n ng, b sét hoá m nh, ch t
h u c phân hu ch m th

ng b chua, c n đ

c c i t o.

Trong đó, ch y u là đ t phù sa Glây c a h th ng sông H ng (Phg) chi m t l di n
tích l n nh t.
1.2.1.5.

c đi m khí h u

L u v c B c H ng H i n m trong vùng đ ng b ng B c B , tuy không giáp v i bi n
nh ng v n ch u nh h

ng c a khí h u mi n duyên h i, hàng n m chia hai mùa rõ r t:

mùa nóng t tháng 4 đ n tháng 10, th i ti t nóng m m a nhi u. Mùa đông l nh, ít
m a t tháng 11 đ n tháng 3.
1.2.1.6. M ng l

i sông ngòi

H th ng B c H ng H i đ
Sông Lu c

c bao b c b i 4 con sông l n là: Sông

phía Nam, Sông Thái Bình

phía ông và Sông H ng

Các sông n i đ ng: Sông Kim S n, Sông

u ng

phía B c,

phía Tây.

i n Biên, Sông Tây K S t, Sông

ình

ào, Kênh Cái - C L c - L ng Khê, L ng Khê - C u Xe, L ng Khê - An Th , Sông
C u An, Sông Tràng K . Các sông trên có nhi m v d n n
b o nhi m v c a h th ng.

11

ct

i tiêu k t h p đ m


1.2.2. Hi n tr ng dân sinh kinh t - xã h i trong vùng nghiên c u
1.2.2.1. Hành chính
Vùng B c H ng H i theo các quy t đ nh phân chia đ a danh hành chính bao g m đ a
gi i hành chính c a 4 t nh: toàn b t nh H ng Yên, 7 huy n và thành ph H i D
t nh H i D

ng,

ng, 3 huy n thu c t nh B c Ninh và 2 qu n huy n thu c thành ph Hà

N i. Các đ a danh hành chính c th bao g m 343 xã, 34 ph
214.931ha, dân s 3.001.295 ng

ng v i di n tích t nhiên

i.

B ng 1.1. S li u hành chính, di n tích, dân s h th ng B c H ng H i
TT
1
2
3
4

T nh

S xã

H i D ng
H ng Yên
B c Ninh
Hà N i
T ng

133
145
43
24
343

Vùng c p n
ph H i D

S ph ng, th
tr n
21
10
3
3
34

DT t nhiên
(ha)
83.653
92.600
32.541
10.262
214.931

Dân s
(ng i)
1.062.532
1.240.002
386.808
311.953
3.001.295

(Ngu n: Theo niên giám th ng kê 2016 c a các t nh)

c c a âu thuy n C u C t bao g m: M t ph n huy n C m Giàng, thành
ng, huy n Gia L c, m t ph n c a huy n T K .

B ng 1.2. S li u hành chính, di n tích, dân s vùng c p n

c âu thuy n C u C t n m

2016
TT

Huy n, TP

S xã

1
2
3
4

T.P H i D ng
C m Giàng
Gia L c
T K
T ng

6
17
22
26
71

S ph ng, th
tr n
15
2
1
1
19

DT t nhiên
(ha)
7.176
10.899
11.242
17.019
46.336

Dân s
(ng i)
231.662
134.865
140.889
158.474
775.377

(Ngu n: Theo niên giám th ng kê 2016 c a t nh H i D

ng)

1.2.2.2. Dân c và lao đ ng
a) Dân c , dân t c: Vùng nghiên c u là các t nh thu c đ ng b ng B c B , dân t c
đây ch y u là dân t c Kinh s ng đ nh canh đ nh c t đ i này sang đ i khác. M t đ
dân s bình quân toàn vùng t 1100 ng
2980 - 3800 ng

i/km2 đ n 1400 ng

i/km2, nông thôn là 1242 ng

12

i/km2, trong đó thành th

i/km2. T l nam n trong vùng g n


nh t

ng đ

2.207.743 ng

ng nhau kho ng 50%. Dân s

thành th là 501.621 ng

i, nông thôn là

i chi m 82% dân s toàn vùng;

b) Phân b dân c theo đ n v hành chính: Theo s li u th ng kê n m 2016 c a các
t nh trong vùng nghiên c u thì toàn b vùng có s dân là 3.001.295 ng
H iD

i. Trong đó

ng chi m 35%, H ng Yên 41%, B c Ninh 13%, Hà N i 10%;

Lao đ ng: L a tu i trong đ tu i lao đ ng chi m 53%, đây là l c l
cho kinh t vùng phát tri n. L c l

ng ch y u làm

ng tham gia trong các ngành Nông - Lâm nghi p là

77%, Công nghi p là 9,5 – 9,7%, Th

ng nghi p là 3,6% còn l i là các ngành ngh

khác.
B ng 1.3. Phân b dân c vùng B c H ng H i n m 2016
TT
1
2
3
4

T nh
H i D ng
H ng Yên
B c Ninh
Gia Lâm
T ng vùng

Dân s 2016
Thành th
192.807
129.429
29.181
204.251
555.668

T ng s
1.062.532
1.240.002
386.808
311.953
3.001.295

B ng 1.4. Phân b dân c vùng c p n
TT
1
2
3
4

Huy n, TP
T.P H i D ng
C m Giàng
Gia L c
T K
T ng vùng

c c a Âu thuy n C u C t n m 2016
Dân s 2016
Thành th
192.807
0
0
0
192.807

T ng s
231.662
134.865
140.889
158.474
655.890

Nông thôn
869.724
1.110.572
357.628
107.702
2.445.626

Nông thôn
38.855
134.865
140.889
158.474
473.083

1.2.2.3. N n kinh t chung
B ng 1.5. T ng giá tr GDP và GDP bình quân đ u ng

i các t nh trong vùng B c

H ng H i n m 2016
TT
1
2
3
4

T nh
Hà N i
H i D ng
H ng Yên
B c Ninh
Trung bình

T ng GDP (ngàn t đ ng)
41,011
7,526
8,239
8,344
16,28

13

GDP/ng

i (tri u đ ng)
8,269
7,3
7,3
8,36
7,81


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×