Tải bản đầy đủ

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình cứng hóa mặt đê trong giai đoạn thi công tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và PTNT bắc ninh

L I CAM OAN
H c viên xin cam đoan đây là đ tài nghiên c u c a riêng cá nhân h c viên v i s giúp
đ c a giáo viên h

ng d n khoa h c. Các k t qu nghiên c u và các k t lu n trong

lu n v n là trung th c, không sao chép t b t k m t ngu n nào và d
th c nào. Vi c tham kh o các ngu n tài li u đã đ

i b t k hình

c th c hi n trích d n và ghi ngu n

tài li u tham kh o đúng quy đ nh.

Hà N i, ngày

tháng

n m 2017


H c viên

Nguy n D

i

ng Th y


L IC M

N

Sau th i gian h c t p, nghiên c u, h c viên đã nh n đ
nhi t tình và s đ ng viên c a các th y cô tr

ng

c nhi u s quan tâm, giúp đ

i h c Th y l i, h c viên đã hoàn

thành lu n v n Th c s “Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý ch t l

ng công

trình c ng hóa m t đê trong giai đo n thi công t i Ban Qu n lý d án S Nông
nghi p và Phát tri n Nông thôn B c Ninh”.
Tr

c h t, h c viên xin b y t lòng cám n đ n Ban giám hi u, Phòng đào t o đ i h c

và sau đ i h c, Khoa Công trình - Tr

ng

i h c Th y l i và toàn th quý th y cô

tham gia gi ng d y l p Cao h c Qu n lý xây d ng 24QLXD12 đã t n tình giúp đ , t o
đi u ki n cho h c viên trong quá trình h c t p và hoàn thành lu n v n này.
c bi t, h c viên xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t đ n th y giáo PGS.TS.Nguy n
Bá Uân đã tr c ti p h

ng d n và giúp đ h c viên trong su t quá trình nghiên c u đ

hoàn thi n lu n v n.
Xin đ

c chân thành c m n Lãnh đ o Ban Qu n lý d án S Nông nghi p và PTNT

B c Ninh, các đ n v liên quan tr c thu c S Nông nghi p và PTNT B c Ninh, nh ng
ng

i thân trong gia đình, b n bè, đ ng nghi p đã chia s , đ ng viên và giúp đ h c

viên trong su t th i gian qua.

Hà N i, ngày

tháng

n m 2017

H c viên

Nguy n D

ii

ng Th yTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×