Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu công tác quản lý chất lượng công trình đập bằng hệ thống quan trắc, áp dụng cho đập chính thủy điện srêpok3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

LƯU CÔNG HÙNG

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
CÔNG TRÌNH ĐẬP BẰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC,
ÁP DỤNG CHO ĐẬP CHÍNH THỦY ĐIỆN SRÊPOK 3

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NINH THUẬN, NĂM 2017


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

LƯU CÔNG HÙNG


NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
CÔNG TRÌNH ĐẬP BẰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC,
ÁP DỤNG CHO ĐẬP CHÍNH THỦY ĐIỆN SRÊPOK 3

Chuyên ngành: Quản lý xây dựng
Mã số: 60580302

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

GS. TS. VŨ THANH TE

NINH THUẬN, NĂM 2017


LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân tác giả. Các kết quả
nghiên cứu và các kết luận trong luận văn là trung thực, không sao chép từ bất kỳ một
nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào.Việc tham khảo các nguồn tài liệu (nếu có) đã
được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.

Tác giả luận văn

Lưu Công Hùng

i


LỜI CẢM ƠN
Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựng với đề tài “Nghiên cứu công tác quản
lý chất lượng công trình đập bằng hệ thống quan trắc, áp dụng cho đập chính thủy điện
SRÊPOK 3” được hoàn thành với sự cố gắng nỗ lực của bản thân và sự động viên,
giúp đỡ của các thầy, cô giáo thuộc bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng, Khoa
công trình, thuộc Trường Đại học Thủy lợi. Cùng với các thầy giáo, cô giáo và bạn bè,
đồng nghiệp là nguồn động lực để tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ.
Tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với thầy giáo GS.TS Vũ
Thanh Te đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến và sửa đổi, bổ sung trong
quá trình thực hiện bản luận văn này.
Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo trường Đại học Thủy lợi, khoa Công trình và Bộ
môn Công nghệ và quản lý xây dựng đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành tốt công
việc nghiên cứu khoa học của mình.
Tuy tác giả đã có những cố gắng nhất định, nhưng do thời gian có hạn và trình độ còn
hạn chế, vì vậy Luận văn này vẫn còn nhiều thiếu sót. Tác giả kính mong các thầy, cô
giáo và bạn bè, đồng nghiệp góp ý để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.
Tác giả xin trân trọng cảm ơn các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật của Công ty thủy điện Buôn
Kuốp đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện SRÊOK 3 đã cung cấp hồ sơ, tài
liệu, đóng góp ý kiến cùng tác giả trong quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ.

ii


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH ................................................................................. vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................................................................viii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................. ix
MỞ ĐẦU..................................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................... 1
2. Mục đích của đề tài .................................................................................................. 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 2
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu ............................................................... 2
CHƯƠNG 1, TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG ĐẬP ĐẤT ĐÁ VÀ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐẬP ....................................................... 3
1.1, Tổng quan về thi công xây dựng đập ..................................................................... 3
1.1.1, Tình hình xây dựng đập trên thế giới [4] ..................................................... 3
1.1.2, Tình hình xây dựng đập tại Việt Nam [6] ................................................... 5
1.2, Công tác quản lý chất lượng các công trình đập .................................................... 6
1.2.1, Vai trò quản lý chất lượng các công trình đập............................................. 6
1.2.2, Các văn bản Quy phạm pháp luật quy định về quản lý chất lượng công trình
xây dựng .............................................................................................................. 6
1.2.3, Nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng ............... 7
1.2.4, Quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng .................. 8
1.2.5, Các vấn đề mất an toàn của đập trên Thế giới và tại Việt Nam ................. 11
1.2.6, Một số quy định về công tác quan trắc trong quản lý chất lượng công trình
.......................................................................................................................... 12
1.2.7, Một số hình ảnh sự cố đập trên Thế giới và Việt Nam .............................. 13
1.3, Những kiến thức về thiết bị quan trắc.................................................................. 15
1.3.1, Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong lĩnh vực thiết kế bố trí, lắp đặt
thiết bị quan trắc đối với công trình đập ............................................................. 15
1.3.2, Các nội dung quan trắc công trình ............................................................ 15
1.3.2, Phân loại thiết bị quan trắc ....................................................................... 16
1.3.3, Phương pháp quan trắc ............................................................................. 17
1.3.4, Tình hình lắp đặt và sử dụng hệ thống quan trắc đập tại Việt Nam ........... 17
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .......................................................................................... 20

iiiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×