Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu giải pháp gia cố tạm mái đập đất khi nước tràn đỉnh đối với hồ chứa nhỏ áp dụng cho hồ chấn sơn, tỉnh quảng nam

L I CAM OAN
Tên tôi là Hoàng V n Tân, h c viên l p cao h c 23C11, tr

ng

i h c Th y L i,

chuyên ngành xây d ng công trình th y khóa 2014-2016 xin cam đoan lu n v n th c
s k thu t: “ Nghiên c u gi i pháp gia c t m mái đ p đ t khi n

c tràn đ nh đ i

v i h ch a nh - áp d ng cho H Ch n S n, t nh Qu ng Nam ” là công trình
nghiên c u c a riêng tôi. Nh ng n i dung và k t qu trình bày trong lu n v n là trung
th c và ch a đ

c ai công b trong b t k công trình khoa h c nào.
Tác gi

Hoàng V n Tân


i


L IC M

N

Nghiên c u gi i pháp gia c t m mái đ p đ t khi n
nh trong tr

c tràn đ nh đ i v i H ch a

ng h p có l l n kh n c p là k t qu nghiên c u n l c và nghiêm túc

c a tác gi trên c s trau d i lý lu n t các tài li u, sách báo đã đ
h c, chuyên gia nghiên c u và công b , cùng v i s h
c a các Th y, cô giáo khoa Công Trình tr

ng

c các nhà khoa

ng d n, góp ý chuyên môn

i h c Th y L i.

Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n TS. H S Tâm, là th y giáo tr c ti p
h

ng d n khoa h c, giúp đ t n tình tác gi trong su t quá trình th c hi n lu n v n.

Xin chân thành c m n các th y, cô giáo tr

ng đ i h c Th y L i, khoa Công Trình,

phòng

c nhi u ki n th c quý báu trong nh ng

ào T o đã giúp tác gi trau d i đ

n m h c t p t i tr

ng.

Xin chân thành c m n Xí nghi p T v n - kh o sát - thi t k tr c thu c Công ty
TNHH MTV KTCTTL C u S n, Vi n Kinh t và Qu n lý Th y l i - N i tác gi đã và
đang công tác, các b n đ ng nghi p và gia đình đã đ ng viên, t o đi u ki n, giúp đ
tác gi hoàn thành lu n v n này. Xin trân tr ng c m n!
Hà N i, ngày tháng n m 2017
Tác gi

Hoàng V n Tân

ii


M CL C
M

U .........................................................................................................................1

CH

NG 1. T NG QUANV TH C TR NG VÀ GI I PHÁP

TOÀN H CH A NH TRONG I U KI N L L N

M B O AN

VI T NAM .....................5

1.1. T ng quan v h ch a nh

Vi t Nam....................................................................5

1.1.1. Th c tr ng h ch a nh

Vi t Nam .....................................................................5

1.1.2. Các h

ng nghiên c u đ đ m b o an toàn h đ p .............................................12

1.2. T ng quan v v n đ n
1.2.1. T ng quan v v n đ n

c tràn đ nh và gi i pháp x lý..............................................13
c tràn đ nh .......................................................................13

1.2.2. Các gi i phápx lý khi n
1.3.

nh h

ng và gi i h n ph m vi nghiên c u. ............................................................23

1.4. K t lu n ch
CH
N

c tràn đ nh ................................................................16

ng 1 ..................................................................................................23

NG 2. NGHIÊN C U GI I PHÁP GIA C T M MÁI
C TRÀN

NH

P

T KHI

I V I H CH A NH .......................................................25

2.1. C n c đ xu t gi i pháp ........................................................................................25
2.1.1.

t v n đ ............................................................................................................25

2.1.2.

it

ng nghiên c u ..........................................................................................25

2.1.3. Các gi i pháp gia c t m mái đ p đ t khi n

c tràn đ nh ...................................26

2.1.4. Phân tích l a ch n gi i pháp nghiên c u ............................................................30
2.1.5. S đ tính toán .....................................................................................................31
2.2. Các v n đ th y l c khi cho n

c tràn qua đ nh đ p .............................................32

2.2.1. Các đi u ki n và yêu c u k thu t chung ............................................................32
2.2.2. Các tr
2.2.3.

ng h p tính toán .....................................................................................32

t v n đ v th y l c dòng ch y tháo l trên đ nh đ p dâng ...........................35

2.2.4. Tính toán đi u ti t l ............................................................................................37
2.2.5. Tính toán th y l c trên mái h l u đ p dâng đo n cho n
2.3. Tính toán áp l c th y đ ng, m ch đ ng khi n

c tràn đ nh đ p ........47

c tràn qua đ nh đ p theo ph

ng

pháp th y l c .................................................................................................................58
2.4. L a ch n gi i pháp gia c mái đ p. ........................................................................59
2.4.1. Tính toán kh i l

ng bao t i c n gia c ..............................................................59

2.4.2. Tính toán, l a ch n lo i v i đ a k thu t đ gia c .............................................66
iiiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×