Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh lạng sơn

L I CAM OAN
Tác gi xin cam đoan r ng n i dung c a b n lu n v n này ch a đ
m t ch

ng trình c p b ng cao h c nào c ng nh b t k m t ch

c n p cho b t k
ng trình c p b ng

nào khác.Và công trình nghiên c u này là c a riêng cá nhân tác gi , không sao chép t
b t c công trình nghiên c u nào khác.

Tác gi lu n v n

Hoàng Th Bích Giang

L I C M

i

NLu n v n này đ

c th c hi n d

is h

ng d n t n tình c a PGS.TS. Ph m Hùng.

Tác gi xin trân tr ng c m n th y giáo đã đ nh h

ng và ch d n m u m c trong su t

quá trình th c hi n nghiên c u này.
Tác gi xin g i l i c m n sâu s c t i các th y, cô giáo khoa Kinh t và Qu n lý Tr

ng

i h c Th y L i Hà N i đã đào t o và giúp đ tác gi trong quá trình hoàn

thi n nghiên c u này.
Tác gi xin chân thành c m n Lãnh đ o Khoa sau

i h c và cán b , nhân viên trong

Khoa đã giúp đ và t o đi u ki n thu n l i cho tác gi đ

c b o v Lu n v n này.

Tác gi xin g i l i c m n trân tr ng đ n Lãnh đ o (Trung tâm), các phòng và các
đ ng nghi p t i Trung tâm đã nhi t tình h tr th i gian, thông tin, đóng góp và phân
tích sâu s c nh ng n i dung liên quan đ n đ tài nghiên c u này.
Tác gi xin chân thành c m n.
Hà N i, ngày

tháng

n m 2017

TÁC GI LU N V N

Hoàng Th Bích Giang

ii


M CL C
DANH M C CÁC HÌNH NH..................................................................................... V
DANH M C B NG BI U .......................................................................................... VI
DANH M C CÁC T
M
CH

VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG ....................... VII

U .........................................................................................................................1
NG 1 C

S

LÝ LU N VÀ TH C TI N V C

CHÍNH C A CÁC T

CH T

CH

V TÀI

CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÔNG L P ........4

1.1 T ng quan lu n v c ch t ch v tài chính đ i v i các đ n v s nghi p công l p ... 4
1.1.1 Khái ni m v đ n v s nghi p công l p ....................................................................... 4
1.1.2 C ch t ch v tài chính .................................................................................................... 4
1.1.3 C n c pháp lý v c ch t ch v tài chính: ........................................................... 10
1.1.4 Nh ng tiêu chí đánh giá c ch t ch v tài chính: .............................................. 10
1.2 T ng quan th c ti n.........................................................................................................13
1.2.1 Kinh nghi m t các đ a ph

ng th c hi n v c ch t ch v tài chính. .... 13

1.2.2 T ng quan tình hình th c hi n theo c ch t ch v tài chính:........................ 15
K t lu n ch
CH

ng 1 ..................................................................................................................24

NG 2. TH C TR NG HO T

CHÍNH T I TRUNG TÂM K
L

NG THEO C

CH

THU T TIÊU CHU N

T
O L

CH

V

TÀI

NG CH T

NG T NH L NG S N .........................................................................................25

2.1 Gi i thi u khái quát v ....................................................................................................25
2.1.1 Tên, đ a ch ................................................................................................................................ 25
2.1.2 Quá trình hình thành và phát tri n c a : ....................................................................... 25
2.1.3 Các s n ph m/d ch v c a .................................................................................................. 26
2.1.4 C c u, b máy t ch c c a............................................................................................... 27
2.1.5 Phân tích tình hình ho t đ ng kinh doanh theo c ch t ch v tài chính .. 27
2.2 Th c tr ng v ho t đ ng theo c ch t ch c a Trung tâm K thu t Tiêu chu n
ol

ng Ch t l

ng t nh L ng S n. ..................................................................................30

2.2.1 Nh ng nhân t

nh h

ng .................................................................................................. 30

2.2.2 Th c tr ng v h th ng tài chính th c hi n theo c ch t ch

......................... 32

2.3 ánh giá n i dung v tài chính theo c ch t ch .....................................................50
2.3.1 D toán tài chính .................................................................................................................... 50
iii


2.3.2 Phê duy t.................................................................................................................................... 50
2.3.3 T ch c th c hi n................................................................................................................... 51
2.3.4 Công tác ki m tra, thanh tra tài chính ........................................................................... 51
2.4 ánh giá nh ng k t qu đ t đ
K t lu n ch
CH

ng 2 ...................................................................................................................55

NG 3. GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU

CH T
OL
3.1

c và nh ng t n t i c n kh c ph c. .........................52

CH

V TÀI CHÍNH T I TRUNG TÂM K

NG CH T L
nh h

HO T

NG THEO C

THU T TIÊU CHU N

NG T NH L NG S N. ...................................................56

ng phát tri n ho t đ ng c ch t ch v tài chính c a . ............................56

3.2 Các gi i pháp nâng cao hi u qu công tác tài chính theo c ch t ch c a ...........57
3.2.1 Hoàn thi n c c u t ch c:................................................................................................. 57
3.2.2 Nghiên c u nghi p v k toán: ........................................................................................ 58
3.2.3 Th c hi n quy ch chi tiêu n i b c a : ....................................................................... 59
3.2.4 C ch giám sát, ki m tra tình hình ho t đ ng tài chính theo có ch t ch
3.2.5
K t lu n ch

i m i, c i cách ti n l

59

ng c a : .................................................................................. 60

ng 3 ..................................................................................................................62

K T LU N VÀ KI N NGH ...............................................................................................63

iv


DANH M C CÁC HÌNH NH
Hình 2.1. S đ c c u t ch c b máy c a Trung tâm .............................................27
Hình 2.2. Kinh phí ngu n ngân sách Nhà n

c c p giai đo n 2014-2016 ...............34

Hình 2.3. Ngu n thu t ho t đ ng s nghi p ................................................................35
Hình 2.4. Bi u t ng h p ngu n tài chính giai đo n 2014-2016 ................................36
Hình 2.5. Chi th

ng xuyên t ngân sách Nhà n

c giai đo n 2014-2016 .............43

Hình 2.6. Thu, chi t s nghi p giai đo n 2014-2016 ................................................47

v


DANH M C B NG BI U
B ng 2.1. B ng t ng h p ngu n kinh phí ngân sách Nhà n

c c p giai đo n 2014-

2016 ...............................................................................................................................33
B ng 2.2. B ng t ng h p ngu n kinh phí thu t ho t đ ng d ch v s nghi p giai đo n
2014 - 2016 ....................................................................................................................34
B ng 2.3. Bi u t ng h p ngu n tài chính giai đo n 2014-2016 ................................36
B ng 2.9. Chi th

ng xuyên t ngân sách Nhà n

c giai đo n 2014-2016 .............41

B ng 2.10. Thu, chi t s nghi p giai đo n 2014-2016 .............................................46

vi


DANH M C CÁC T

VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG
T vi t đ y đ

T vi t t t
HTL

i h c Th y L i

LVThS

Lu n v n Th c s

TT KT T C

Trung tâm K thu t Tiêu chu n
L ng S n

KHCN

Khoa h c và công ngh

NSNN

Ngân sách Nhà n

TCVN

Tiêu chu n Vi t Nam

DNNN

Doanh nghi p Nhà n

QLCL

Qu n lý ch t l

BHXH

B o hi m xã h i

BHYT

B o hi m y t

BHTN

B o hi m th t nghi p

KPC

Kinh phí công đoàn

c

ng

vii

c

ol

ng Ch t l

ng t nh


M

U

1 Tính c p thi t c a đ tài
C ch t ch là m t hình th c quan tr ng đ chuy n đ i c c u t ch c khoa h c và
công ngh công l p m t cách hi u qu , nó đóng vai trò then ch t trong vi c t ch v
t ch c b máy, nhân s , tài chính và các lo i hình d ch v khoa h c và công ngh .
Tuy nhiên, mu n th c hi n c ch t ch m t cách t t nh t, thì c n ph i xây d ng m t
h th ng t ch c b máy hoàn thi n, n ng đ ng và linh ho t v l nh v c d ch v khoa
h c và công ngh . Trong đó, c ch t ch v tài chính ph n ánh tình hình ho t đ ng
c a sát v i tình hình th c t .
Vì v y có th nói, vi c xây d ng h th ng t ch c b máy c a là r t c n thi t, trong đó
đ cao vai trò c a c ch t ch là m t v n đ quan tr ng c a . Th nh ng, cho đ n
nay do v n còn nh ng nh n th c ch a đúng và đ y đ v c ch t ch , t ch u trách
nhi m, thi u s quy t li t và nghiêm túc trong ch đ o th c hi n. H th ng v n b n
quy ph m pháp lu t thi u đ ng b , ch m s a đ i, b sung cho phù h p v i tình hình
th c t .
k p th i đáp ng yêu c u đ i m i, phát tri n ho t đ ng c a đ n v s nghi p công
nói chung và ho t đ ng d ch v khoa h c và công ngh nói riêng trong n n kinh t th
tr

ng, đ nh h

ng xã h i ch ngh a; thay đ i c ch ho t đ ng, c ch tài chính đ i

v i các đ n v s nghi p công l p, ngày 14/02/2015 Th t

ng Chính ph đã bàn hành

Ngh đ nh s 16/2015/N -CP quy đ nh c ch t ch c a đ n v s nghi p công l p và
thay th Ngh đ nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy đ nh quy n
t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài
chính đ i v i đ n v s nghi p công l p và ngày 16/6/2016 Th t

ng Chính ph đã

ban hành Ngh đ nh s 54/2016/N -CP Quy đ nh c ch t ch c a t ch c khoa h c
và công ngh công l p.
Do v y, vi c v n d ng c ch t ch v tài chính v i nh ng n i dung phù h p trong
đi u ki n ho t đ ng c a là r t c n thi t, ho t đ ng hi u qu h n nh m duy trì và phát
tri n b n v ng cho trong nh ng n m ti p theo.
1


2 M c tiêu nghiên c u
M c tiêu nghiên c u c a lu n v n là nâng cao hi u qu ho t đ ng theo c ch t ch
v tài chính t i Trung tâm K thu t Tiêu chu n

ol

ng Ch t l

ng t nh L ng S n

t nh L ng S nt nh L ng v i nh ng n i dung phù h p và đ a ra nh ng gi i pháp th c
hi n c ch t ch v tài chính t i đ n v , nh m góp ph n nâng cao hi u qu công tác
qu n lý ho t đ ng c a .
3

it

ng và ph m vi nghiên c u

a)

it

ng nghiên c u

it

ng nghiên c u c a đ tài là nh ng n i dung th c hi n theo c ch t ch v tài

chính v n d ng vào và nh ng nhân t

nh h

ng.

b) Ph m vi nghiên c u
- Ph m vi v n i dung và không gian: Nghiên c u c ch t ch v tài chính trong các
đ n v khoa h c công ngh tr c thu c đ n v hành chính s nghi p có thu và áp d ng
cho .
- Ph m vi v th i gian: Nghiên c u c ch t ch v tài chính t i Trung tâm K thu t
Tiêu chu n
h

o l

ng Ch t l

ng t nh L ng S n giai đo n 2011-2015 và đ nh

ng th c hi n c ch t ch v tài chính giai đo n 2016-2020.

4 Ph

ng pháp nghiên c u

Trong quá trình th c hi n lu n v n, đ đ t đ
d ng ph
t

c m c tiêu nghiên c u, tác gi đã s

ng pháp t ng h p, so sánh, phân tích, th ng kê các tài li u lý thuy t và th c

ng d ng cho quy trình qu n lý kinh t trong đ n v hành chính s nghi p có thu và

m t s ph

ng pháp khoa h c khác.

5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
a) Ý ngh a khoa h c c a đ tài
V m t c s lý lu n, lu n v n góp ph n làm làm rõ b n ch t c a c ch t ch , kh ng
đ nh vai trò và v trí c a c ch t ch trong đ n v hành chính s nghi p có thu.
2


b. Ý ngh a th c ti n c a đ tài
V ý ngh a th c ti n, lu n v n góp ph n xây d ng các n i dung c a c ch t ch v
tài chính có th v n d ng cho, đ giúp có th ho t đ ng hi u qu h n, nh m cung c p
các ho t đ ng d ch v công v l nh v c tiêu chu n đo l
các d ch v k thu t v tiêu chu n đo l
6. K t qu d ki n đ t đ

ng ch t l

ng ch t l

ng và cung ng

ng.

c

- Nghiên c u c s lý lu n và th c ti n v c ch t ch v tài chính t i .
- Nghiên c u hi n tr ng áp d ng c ch t ch v tài chính t i .
- Hoàn thi n công tác tài chính theo c ch t ch t i .
7. N i dung c a lu n v n
Ngoài ph n m đ u, k t lu n và ki n ngh , lu n v n g m có 3 ch
Ch

ng nh sau:

ng 1: C s lý lu n và th c ti n v c ch t ch tài chính c a các t ch c khoa

h c và công ngh thu c đ n v hành chính s nghi p có thu.
Ch

ng 2: Th c tr ng ho t đ ng theo c ch t ch v tài chính t i Trung tâm K

thu t Tiêu chu n
Ch

ol

ng Ch t l

ng t nh L ng S n.

ng 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng theo c ch t ch v tài chính t i

Trung tâm K thu t Tiêu chu n

ol

ng Ch t l

3

ng t nh L ng S n.


CH
NG 1 C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V C CH T CH V
TÀI CHÍNH C A CÁC T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÔNG
L P
1.1 T ng quan lu n v c ch t ch v tài chính đ i v i các đ n v s nghi p
công l p
1.1.1 Khái ni m v đ n v s nghi p công l p
- Khái ni m:

n v s nghi p công l p là đ n v đ

c Nhà n

c thành l p đ th c

hi n các ho t đ ng s nghi p trong các l nh v c giáo d c, d y ngh , v n hoá, y t ,
khoa h c và công ngh , … Nh ng ho t đ ng này nh m ph c v nhi m v chính tr là
ch y u, không vì m c tiêu l i nhu n.
- Phân lo i đ n v s nghi p: C n c vào ngu n thu s nghi p, đ n v s nghi p đ

c

phân lo i đ th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính nh sau:
+
th

n v có ngu n thu s

nghi p t

b o đ m toàn b

chi phí ho t đ ng

ng xuyên (g i t t là đ n v s nghi p t b o đ m chi phí ho t đ ng).

+

n v có ngu n thu s

nghi p t

th

ng xuyên, ph n còn l i đ

b o đ m m t ph n chi phí ho t đ ng

c ngân sách Nhà n

c c p (g i t t là đ n v s

nghi p t b o đ m m t ph n chi phí ho t đ ng).
+

n v có ngu n thu s

kinh phí ho t đ ng th
n

nghi p th p, đ n v s

nghi p không có ngu n thu,

ng xuyên theo ch c n ng, nhi m v

do ngân sách Nhà

c b o đ m toàn b kinh phí ho t đ ng (g i t t là đ n v s nghi p do ngân sách

Nhà n

c b o đ m toàn b chi phí ho t đ ng).

1.1.2 C ch t ch v tài chính
a) Khái ni m
- C ch qu n lý tài chính là h th ng t ng th các ph
và công c đ
đ nh nh m đ t đ

ng pháp, các hình th c

c v n hành đ qu n lý các ho t đ ng tài chính

m t ch th nh t

c nh ng m c tiêu đã đ nh. C ch qu n lý tài chính là s n ph m ch
4


quan c a con ng

i trên c s nh n th c v n đ ng khách quan c a ph m trù tài chính

trong t ng giai đo n l ch s .
- C

ch t

ch tài chính trong các đ n v s

ch qu n lý tài chính mà

nghi p công l p th c ch t là c

đó quy n đ nh đo t các v n đ tài chính c a đ n v

g n trách nhi m th c thi quy n đ nh đo t đó đ

c đ cao.

b) Vai trò
Vai trò c th c a vi c th c hi n giao quy n t ch tài chính cho các đ n v s nghi p
công l p nói chung và đ n v s nghi p công l p thu c l nh v c giáo d c, đào t o và
d y ngh nói riêng đ
- Giao quy n t

c th hi n trên các m t sau:

ch tài chính cho các đ n v đã giúp các đ n v ch đ ng thu

hút, khai thác, t o l p ngu n v n ngân sách và ngoài ngân sách thông qua đa d ng hoá
các ho t đ ng s nghi p, nâng cao hi u qu s d ng ngân sách Nhà n

c, nhân l c, tài

s n đ vi c th c hi n nhi m v hi u qu h n, m r ng, phát tri n ngu n thu.
- Giao quy n t

ch

tài chính cho các đ n v tác đ ng tích c c t o đi u ki n

cho các đ n v ch đ ng h n trong công tác qu n lý tài chính, quan tâm h n đ n
hi u qu s

d ng kinh phí và th c hành ti t ki m. Qua đó, thúc đ y các đ n v

ch đ ng và n ng đ ng h n trong các ho t đ ng theo h
hình 6 đào t o đ t ng ngu n thu, kh c ph c đ

ng đa d ng hoá các lo i

c tình tr ng s d ng lãng phí các

ngu n l c, đ ng th i khuy n khích s d ng ti t ki m trong chi tiêu và tôn tr ng nhi m
v ho t đ ng nghi p v có chuyên môn c a các đ n v .
- Giao quy n t

ch tài chính cho các đ n v góp ph n t ng c

c a đ n v đ i v i ngu n kinh phí, công tác l p d toán đ
h n. H u h t các đ n v đ

ng trách nhi m

c chú tr ng h n và kh thi

c giao quy n t ch đã xây d ng quy ch chi tiêu n i b

và th c hi n công khai tài chính.
- Giao quy n t

ch tài chính là c s xác l p c

ch b o đ m và h tr

th c

hi n quy n t ch tài chính c a đ n v s nghi p công l p trong quá trình t o l p và s
d ng các ngu n l c tài chính trong đ n v .

5


- Giao quy n t ch tài chính cho các đ n v b o đ m đ u t c a Nhà n
các đ n v s

nghi p đ

nâng cao ch t l

c cho

c đúng m c đích h n, có tr ng tâm tr ng đi m, nh m

ng ho t đ ng s nghi p, t o c s pháp lý cho các đ n v ho t đ ng

theo đúng quy đ nh c a pháp lu t, th ch hoá vi c tr l

ng, thu nh p t ng thêm m t

cách thích đáng, h p phát t k t qu ho t đ ng s n xu t cung ng d ch v và ti t ki m
chi tiêu, t ng c

ng công tác qu n lý tài chính c a các đ n v t ng b

c đi vào n

n p.
c) Ý ngh a
Vi c trao quy n t ch cho các đ n v s nghi p t o ra s ch đ ng sáng t o cho h ,
các đ n v có th linh ho t trong vi c s d ng có hi u qu ngu n kinh phí, đ ng th i
nâng cao tính t ch u trách nhi m khi n cho các đ n v ph i bi t ti t ki m, tránh lãng
phí. Nh ti t ki m các ngu n thu đ
lao đ ng, trang thi t b đ

c s d ng h p lý, nâng cao thu nh p cho ng

c đ u t tr ng đi m, t o đi u ki n nâng cao ch t l

i
ng

cung c p d ch v , các đ n v ch đ ng h n trong công tác qu n lý tài chính, ch đ ng
trong đ u t mua s m và xây d ng c b n theo th i đi m và m c đích s d ng kinh
phí có hi u qu , t ch trong vi c s p x p t ch c b máy và lao đ ng trong t ng đ n
v.
- C
v

ch t

ch cho phép các đ n v s

c a mình, m

nghi p đ

c m

r ng ho t đ ng d ch

r ng các hình th c liên k t nh m t ng ngu n thu cho đ n v

đ ng th i đ n v đ

c s d ng ngu n thu đó theo quy đ nh. Chính đi u này đã kích

thích các đ n v tìm ki m, thu hút ngu n kinh phí ngoài kinh phí Ngân sách Nhà
n

c, mu n v y h ph i nâng cao ch t l

ng d ch v c a mình.

- Ho t đ ng c a các đ n v tr nên n ng đ ng h n theo h

ng đa d ng hoá các

lo i hình ho t đ ng đ t ng ngu n thu s nghi p c a các đ n v . N u tr

c kia các đ n

v ch trông ch vào ngu n kinh phí t ngân sách c p thì nay h có th huy đ ng
ngu n l c tài chính t nhi u cách. Nh v y ch t l
nghi p nói chung và ch t l
đ i v i ngân sách c ng đ

ng đào t o nói riêng đ
c gi m b t, Nhà n

tr ng đi m m i nh n.
6

ng ph c v c a các đ n v s
c nâng lên, đ ng th i gánh n ng

c ch ph i t p trung cho nh ng ngành


d) N i dung
Quy n t ch v tài chính t i các t ch c Khoa h c và Công ngh công l p đ

c quy

đ nh t i Ngh đ nh 54/2016/N -Chính ph ngày 14/6/2016 c a Chính ph và Thông t
01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 c a B Khoa h c và Công ngh quy đ nh chi
ti t m t s đi u c a Ngh đ nh 54/2016/N -CP ngày 14/6/2016 c a Chính ph quy
đ nh c ch t ch c a t ch c khoa h c và công ngh công l p, bao g m:
- T ch v tài chính c a t ch c khoa h c và công ngh công l p t b o đ m chi
th

ng xuyên và chi đ u t và t ch c khoa h c và công ngh công l p t b o đ m chi

th

ng xuyên.

+ Ngu n tài chính:
+ S d ng ngu n tài chính:
+ Phân ph i k t qu tài chính:
+ Vay v n, huy đ ng v n đ đ u t , xây d ng c s v t ch t:
+

i u ki n, n i dung và th t c v n d ng c ch tài chính nh doanh nghi p: T

ch c khoa h c và công ngh công l p quy đ nh t i
này đ

i m a Kho n 2

c v n d ng c ch tài chính nh doanh nghi p Nhà n

i u 3 Ngh đ nh

c theo quy đ nh t i

i u 21 Ngh đ nh s 16/2015/N -CP ngày 14 tháng 02 n m 2015 c a Chính ph quy
đ nh c ch t ch c a đ n v s nghi p công l p.
- T ch v tài chính đ i v i t ch c khoa h c và công ngh công l p t b o đ m m t
ph n chi th
đ m chi th

ng xuyên và t ch c khoa h c và công ngh công l p do Nhà n

cb o

ng xuyên.

+ Ngu n tài chính;
+ S d ng ngu n tài chính;
+ Phân ph i k t qu tài chính;
+ Trích l p Qu b sung thu nh p t i đa không quá 2,5 l n qu ti n l
h ng ch c danh ngh nghi p, ch c v và các kho n ph c p l
7

ng ng ch, b c,

ng do Nhà n

c quy


đ nh đ i v i t ch c khoa h c và công ngh công l p quy đ nh t i
i u 3 Ngh đ nh này đã t b o đ m đ
l n qu ti n l
c pl

c quy đ nh đ i v i t ch c khoa h c và công ngh công l p quy

i m c Kho n 2

70% chi th

ng xuyên; không quá 2

ng ng ch, b c, h ng ch c danh ngh nghi p, ch c v và các kho n ph

ng do Nhà n

đ nh t i

c trên 70% chi th

i m c Kho n 2

i u 3 Ngh đ nh này đã t b o đ m đ

ng xuyên; không quá 1,5 l n qu ti n l

ngh nghi p, ch c v và các kho n ph c p l
này đã t b o đ m d

i 30% chi th

i

ng ng ch, b c, h ng ch c danh

ng do Nhà n

ch c khoa h c và công ngh công l p quy đ nh t i

c t 30% đ n d

c quy đ nh đ i v i t

i m c Kho n 2

i u 3 Ngh đ nh

ng xuyên; không quá 1 l n qu ti n l

b c, h ng ch c danh ngh nghi p, ch c v và các kho n ph c p l

ng ng ch,

ng do Nhà n

c

quy đ nh đ i v i t ch c khoa h c và công ngh công l p quy đ nh t i i m d Kho n 2
i u 3 Ngh đ nh này;
- T ch v th c hi n nhi m v :
+ Xây d ng k ho ch;
+ T ch c th c hi n nhi m v ;
- T ch v t ch c b máy;
+T ch c khoa h c và công ngh công l p xây d ng ph

ng án s p x p l i đ n v c u

thành, trình c quan có th m quy n xem xét, quy t đ nh.
+ T ch c khoa h c và công ngh công l p quy đ nh t i các i m a, b Kho n 2 i u 3
Ngh đ nh này đ

c quy t đ nh thành l p, t ch c l i, gi i th các đ n v m i ngoài các

đ n v c u thành theo quy t đ nh c a c quan có th m quy n khi đáp ng các đi u ki n
theo quy đ nh hi n hành.
+ T ch c khoa h c và công ngh công l p theo quy đ nh t i

i m a Kho n 2

Ngh đ nh này ph i thành l p H i đ ng qu n lý theo quy đ nh t i

i u3

i u 8 Ngh đ nh s

16/2015/N -CP ngày 14 tháng 02 n m 2015 c a Chính ph quy đ nh c ch t ch
c a đ n v s nghi p công l p và h

ng d n c a B N i v .

- T ch v nhân s

8


+ T ch c khoa h c và công ngh công l p quy đ nh t i
Ngh đ nh này đ
nghi p và s l

i m a, b Kho n 2

i u3

c quy t đ nh v trí vi c làm, c c u viên ch c theo ch c danh ngh
ng ng

i làm vi c phù h p v i ch c n ng, nhi m v đ

c s b o đ m vi c làm và thu nh p n đ nh cho s ng

c giao, trên

i làm vi c t i t ch c.

+ T ch c khoa h c và công ngh công l p quy đ nh t i

i m c, d Kho n 2

i u3

Ngh đ nh này xây d ng v trí vi c làm và c c u viên ch c theo ch c danh ngh
nghi p trình c p có th m quy n phê duy t; đ xu t s l
trên c s đ nh biên bình quân 05 n m tr

ng ng

i làm vi c c a đ n v

c và không cao h n s đ nh biên hi n có

c a đ n v đ trình c quan có th m quy n xem xét, quy t đ nh (đ i v i t ch c khoa
h c và công ngh công l p m i thành l p, th i gian ho t đ ng ch a đ 05 n m thì tính
bình quân c quá trình ho t đ ng).
Tr

ng h p t ch c khoa h c và công ngh công l p ch a xây d ng đ

c v trí vi c

làm và c c u viên ch c theo ch c danh ngh nghi p thì s l

ng ng

xác đ nh trên c s đ nh biên bình quân các n m tr

ng d n c a B N i v .

c theo h

i làm vi c đ

c

+ T ch c khoa h c và công ngh công l p tuy n d ng, qu n lý, s d ng, b nhi m,
mi n nhi m, th ng h ng ch c danh ngh nghi p và th c hi n chính sách, ch đ đ i
v i viên ch c và ký h p đ ng lao đ ng theo quy đ nh hi n hành.
+ T ch c khoa h c và công ngh công l p đ xu t c quan có th m quy n b nhi m,
thuê nhà khoa h c là ng

i Vi t Nam

n

c ngoài đ m nhi m ch c danh lãnh đ o t

ch c khoa h c và công ngh công l p và thuê chuyên gia n

c ngoài đ m nhi m ch c

danh lãnh đ o t ch c khoa h c và công ngh công l p theo quy đ nh hi n hành.
+ T ch c khoa h c và công ngh công l p quy t đ nh vi c m i chuyên gia, nhà khoa
h cn

c ngoài vào Vi t Nam tham gia ho t đ ng khoa h c và công ngh và c viên

ch c, ng

i lao đ ng ra n

c ngoài công tác theo phân c p.

- T ch v qu n lý, s d ng tài s n
+ V xác đ nh giá tr tài s n Nhà n

c đ giao qu n lý theo c ch giao v n cho doanh

nghi p.

9


+ T ch c khoa h c và công ngh công l p đ

c l a ch n hình th c giao đ t, cho thuê

đ t theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai.
- Vi c chuy n đ i t ch c khoa h c và công ngh công l p thành công ty c ph n
+ T ch c khoa h c và công ngh công l p đ

c chuy n đ i thành công ty c ph n khi

đáp ng các đi u ki n sau:
+ Trình t , th t c chuy n đ i t ch c khoa h c và công ngh công l p thành công ty
c ph n th c hi n nh vi c chuy n đ n v s nghi p công l p thành công ty c ph n.
1.1.3 C n c pháp lý v c ch t ch v tài chính
1. Lu t Khoa h c và công ngh s 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;
2. Lu t Ch t l
3. Lu t

ol

ng s n ph m, hàng hóa s 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;
ng s 05/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

4. Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t s 68/2006/QH11 ngày 29/6/2011;
5. Ngh đ nh s 16/2015/N -CP ngày 14/02/2015 c a Chính ph Quy đ nh c ch
t ch c a đ n v s nghi p công l p;
6. Ngh đ nh s 54/2016/N -CP ngày 14/6/2016 c a Chính ph Quy đ nh c ch t
ch c a t ch c khoa h c và công ngh công l p;
7. Thông t 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 c a B Khoa h c và Công ngh
quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Ngh đ nh 54/2016/N -CP ngày 14/6/2016 c a
Chính ph quy đ nh c ch t ch c a t ch c khoa h c và công ngh công l p
8. Thông t liên t ch s 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 c a Liên
B Tài chính và B Khoa h c và Công ngh h

ng d n xây d ng d toán, qu n lý,

s d ng và quy t toán kinh phí th c hi n nhi m v th
c a t ch c khoa h c và công ngh công l p;
1.1.4 Nh ng tiêu chí đánh giá c ch t ch v tài chính
1.1.4.1 Nguyên t c đánh giá c ch t ch v tài chính
10

ng xuyên theo ch c n ng


- Tính hi u l c: C ch ph i có “giá tr thi hành” trên th c ti n. Có ngh a nó ph i
đ m b o tính h p pháp, tính đ ng b , tính phù h p.

i u ki n áp d ng vào th c t

d dàng không t o ra c ch “xin cho”.
- Tính hi u qu : C ch đ
theo h
l

c xem là hi u qu “tác đ ng” t i các quan h liên quan

ng tích c c v i chi phí th p nh p. Các ch tiêu đ nh l

ng dùng đ đo

ng nh quy mô, c c u ngu n thu, chi, hi u qu c a s d ng v n ngu n ngân

sách, thu nh p t ng thêm cho cán b viên ch c.
- Tính linh ho t: Nh ng quy đ nh trong c ch ph i có kh n ng thích nghi v i s
thay đ i c a môi tr

ng KT-XH, s phát tri n c a th tr

ng trong n

c và qu c t .

- Tính công b ng: Nh ng quy đ nh trong c ch ph i t o ra s hài hòa gi a quy n
h n và trách nhi m, ph i cân b ng gi a chi phí và l i ích đem l i.
- Tính ràng bu c v m t t ch c: C ch c n có tác đ ng m r ng th tr

ng tìm

ki m ngu n thu ngoài ngân sách.
- S th a nh n c a các t ch c, cá nhân: C ch đ
n

c xem là b n th a thu n gi a Nhà

c và đ n v th c thi đ t o ra s đ ng thu n v qu n lý thu chi tài chính. Vì v y,

trong c ch ph i quy đ nh rõ vi c trao quy n cho các đ n v s nghi p công công l p
khai thác, s d ng các ngu n tài chính nh m nâng cao ch t l

ng công vi c.

1.1.4.2 N i dung đánh giá c ch t ch v tài chính
T nh ng nguyên t c trên tác gi đi sâu vào phân tích tiêu chí th c t t i ch

ng 2 v i

các n i dung sau:
D toán tài chính: D toán NSNN là kho n d trù v thu chi tài chính trong m t th i
gian nh t đ nh (th

ng là 1 n m) c a các c quan Nhà n

cđ đ tđ

đ nh, và là d ki n các công vi c, ngu n l c c n thi t đ th c hi n đ
trong m t t ch c.

11

c m c tiêu nh t
c các m c tiêu


Phê duy t: Hàng n m,
quy đ nh c a Nhà n

n v th

ng niên xây d ng d toán tài chính c a đ n v theo

c trình c p có th m quy n ra quy t đ nh giao kinh phí ho t đ ng

c a đ n v trong n m sau.
T ch c th c hi n: C n c quy t đ nh phê duy t giao kinh phí cho đ n v hàng n m,
đ n v xây d ng k ho ch th c hi n nhi m v tri n khai theo ti n đ . Th c hi n qu n
lý s d ng kinh phí theo d toán đ
ngoài d toán tr tr

c duy t, kiên quy t không thanh toán b sung

ng h p theo quy đ nh c a lu t NSNN.

Công tác ki m tra, thanh tra tài chính g m công tác ki m tra giám sát n i b và công
tác ki m tra giám sát c quan c p trên:
B ph n Tài chính k toán là b ph n qu n lý tài chính, m s sách theo dõi toàn b s
thu, chi và th c hi n công khai tài chính theo Thông t s 03/2005/TT-BTC ngày
06/01/2005 c a B Tài chính. Ngoài ra nhà tr

ng áp d ng th ng nh t h th ng k

toán hành chính s

nghi p quy đ nh t i quy t đ nh s

30/3/2006 c a b tr

ng b Tài chính. H th ng s sách k toán th ng nh t theo quy

đ nh c a Lu t k toán và các v n b n h

19/2006/Qđ-BTC ngày

ng d n thi hành, t ch c h ch toán rành

m ch, đ y đ t t c các kho n thu, chi vào h th ng s sách k toán ho t đ ng chung
c ađ nv.
i v i các kho n chi t ngu n kinh phí ngân sách Nhà n
toán kinh phí đ

c phê duy t đ n v ch u s ki m tra, giám sát n i dung chi, m c chi

c a Kho b c Nhà n
n

c c p, đ th c hi n rút d

c t nh L ng S n n i đ n v m tài kho n ti p nh n kinh phí Nhà

c c p.

Công tác quy t toán tài chính: Hàng n m, th

ng niên k t thúc n m tài chính là

31/12, c quan c p trên ra thông báo ngày duy t quy t toán c a đ n v theo quy
đ nh Nhà n

c.

1.1.5 Nh ng nhân t

nh h

ng đ n c ch t ch v tài chính

C ch t ch v tài chính (C ch v TCTC) có đ
thu c h th ng pháp lu t, s phát tri n c a th tr
qu n lý, n ng l c c a đ n v .
12

c th c thi hay không, nó ph c

ng, n ng l c qu n lý c a c quan


1.2 T ng quan th c ti n
1.2.1 Kinh nghi m t các đ a ph

ng th c hi n v c ch t ch v tài chính

Qua tham quan h c t p và tìm hi u th c t v th c hi n c ch t ch tài chính c a
m t s đ n v s nghi p công trong t nh và t nh lân c n, tác gi l y m t vài đ n v
thu c h th ng s nghi p công đ ví d minh ho :
C ch t ch tài chính t i Trung tâm ki m đ nh ch t l

ng công trình xây d ng tr c

thu c S Xây d ng t nh L ng S n
Th c hi n Ngh đ nh 16/2015/N -CP c a Chính ph v quy đ nh quy n t ch , t
ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính đ i v i
đ n v s nghi p công l p, Trung tâm ki m đ nh ch t l

ng công trình xây d ng tr c

thu c S Xây d ng t nh L ng S n đã chia thành 03 ngu n kinh phí t ch tài chính là
kinh phí hành chính s nghi p đ

c c p cho 03 biên ch theo quy đ nh; kinh phí t các

ngu n thu ch y u sau: thu t ki m đ nh ch t l

ng, thu t giám sát công trình, thu t

t v n xây d ng; kinh phí t ngu n v n vay ngân hàng và các ngu n huy đ ng khác.
i v i ngu n ngân sách c p kinh phí hành chính s nghi p cho 03 biên ch thì Trung
tâm ph i th c hi n đúng theo quy đ nh, không th c hi n chi tr cho các nhi m v khác
t ngu n kinh phí này.
i v i các ngu n thu s nghi p, Trung tâm xây d ng đ nh m c thu, chi và t l trích
l i d a trên ngu n thu cho t ng l nh v c ki m đ nh ch t l

ng, giám sát công trình, t

v n xây d ng đ chi tr t ng thu nh p cho viên ch c và lao đ ng h p đ ng c a Trung
tâm, s còn l i trích l p các qu phúc l i, phát tri n ho t đ ng s nghi p, ... Có nh
v y, Trung tâm đã tránh đ

c tình tr ng chi t ng thu nh p bình quân đ ng đ u, các n i

dung và đ nh m c thu, chi phù h p v i t ng l nh v c... t o đ

c s h p lý trong thu,

chi và phân ph i s d ng k t qu tài chính, đã khích l , đ ng viên đu c t ng viên ch c
và ng

i lao đ ng tích c c tìm ki m ngu n thu cho Trung tâm và t ng thu nh p cho

b n thân.
C ch t ch tài chính t i Trung tâm K thu t Tiêu chu n
H ng Yên:
13

ol

ng Ch t l

ng t nh


Th c hi n Ngh đ nh 16/2015/N -CP c a Chính ph v quy đ nh quy n t ch , t
ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính đ i v i
đ n v s nghi p công l p: Trung tâm K thu t Tiêu chu n
H ng Yên đ

ol

ng Ch t l

ng t nh

c chia 02 ngu n, nh sau:

- Ngu n ngân sách Nhà n

c c p chi th

và đ nh m c phân b d toán đ

ng xuyên trên c s s l

ng ng

i làm vi c

c c p có th m quy n phê duy t.

- Ngu n thu t ho t đ ng s nghi p c a Trung tâm ch y u t ho t đ ng ki m đ nh,
hi u chu n ph

ng ti n đo nhóm 2 theo quy đ nh c a B Khoa h c và Công ngh v i

các l nh v c c th :
+ L nh v c kh i l

ng: Cân ô tô, cân phân tích, cân k thu t, cân bàn, cân đ ng h lo

xo, qu cân chu n.
+ L nh v c áp su t: Áp k , huy t áp k .
+ L nh v c dung tích: C t đo x ng d u, bình đong thông d ng.
+ L nh v c đi n, đi n t , thi t b y t : Công t đi n, đo đi n tr ti p đ a, X- Quang,
ki m tra an toàn b c x h t nhân.
+ L nh v c đ dài: Th

c cu n, th

c c p, taximet.

C n c ngu n thu c a đ n v t d ch v s nghi p công (theo lu t v phí và l phí đ

c đ n v c th hóa b ng b ng giá d ch v ). Ngu n thu t ngân sách Nhà n

tr m t ph n chi th
đích, đ ng đ i t

ng xuyên.

ch

n v ch đ ng s d ng ngu n tài chính đúng m c

ng theo d toán theo quy đ nh c a pháp lu t. M i ho t đ ng đ u

thông qua Kho b c Nhà n

c t nh ki m soát, h ng n m báo cáo c quan th m quy n

theo quy đ nh.
Tuy nhiên, trong quá trình tri n khai th c hi n theo quy đ nh c a Nhà n
còn g p m t s v

c, Trung tâm

ng m c sau:

- Tính ch t, đ c đi m c a ho t đ ng ngh nghi p: Ho t đ ng d ch v k thu t ph c v
công tác qu n lý Nhà n
t nh t
ph
-

c và theo yêu c u c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài

ng đ i ph c t p, liên quan đ n nhi u ngành ngh , đòi h i trình đ tay ngh cao,

ng ti n k thu t tiên ti n hi n đ i.
i u ki n trang thi t b , c s v t ch t c a đ n v còn h n ch , ch a có các thi t b

chuyên dùng k thu t cao ph c v nhu c u ki m đ nh các ph
14

ng ti n đo c a khách


hàng.

n v m i có kh n ng th c hi n ki m đ nh

c u trình đ đ n gi n: Kh i l

m t s l nh v c có m c đ yêu

ng, dung tích, đ dài, đi n, áp su t.

- Công tác đào t o nâng cao trình đ chuyên môn nghi p v đáp ng yêu c u cho ho t
đ ng ch a đ
-L cl

c bài b n, chuyên sâu.

ng nhân s hi n t i c a Trung tâm ch a đáp ng đ y đ v các m t công tác,

các l nh v c ki m đ nh theo quy đ nh.
Qua tìm hi u th c t c a hai đ n v s nghi p công l p v c ch t ch tài chính, tác
gi nh n th y:
Th nh t, ph n l n các đ n v đ u ch đ ng xây d ng m c thu, n i dung và đ nh m c
chi d a trên khung quy đ nh c a Nhà n

c và ngu n thu đ

c th hi n trong quy ch

chi tiêu n i b c a đ n v .
Th hai, quy n l i và ch đ c a ng
làm nhi u h

i lao đ ng đ

ng nhi u, làm hi u qu cao thì h

trong t p th và khuy n khích ng

c th c hi n công b ng, ng

i nào

ng cao... t o s công b ng, đoàn k t

i lao đ ng n ng đ ng, tìm ki m ngu n thu cho đ n

v.
Th ba, th c hi n c ch t ch tài chính, ph n l n các đ n v đã đ i m i ph
ho t đ ng, ti t ki m chi, thu nh p đã t ng b
cùng v i ngu n kinh phí ti t ki m chi th
c u ti n lng th c

c nâng cao. Ngu n thu s nghi p,

ng xuyên, đã góp ph n b o đ m bù đ p nhu

ng t ng thêm cho cán b , nhân viên.

1.2.2 T ng quan tình hình th c hi n theo c ch t ch v tài chính
Có th kh ng đ nh r ng vi c giao quy n t ch tài chính cho các đ n v s nghi p có
thu nói chung và giao quy n t ch tài chính cho các đ n v s nghi p có thu thu c
l nh v c Khoa h c và công ngh nói riêng theo Ngh đ nh 16/2015/N -CP ngày
14/202/2015 và Ngh đ nh 54/2016/N -CP ngày 14/6/2016 c a Chính ph có ý ngh a
h t s c quan tr ng, nh m tách ch c n ng qu n lý Nhà n n c v i các ch c n ng đi u
hành các đ n v s nghi p d ch v công theo c ch riêng, phù h p, có hi u qu , xóa
b c ch c p phát tài chính theo c ch “xin - cho”. Sau g n 2 n m th c hi n c ch
t ch tài chính cho các đ n v s nghi p công nói chung và các đ n v s nghi p
15


thu c l nh v c khoa h c và công ngh nói riêng đã thu đ

c m t s k t qu đáng ghi

nh n, đ ng th i c ng t n t i nh ng h n ch b t ngu n t nguyên nhân ch quan và
khách quan c n quan tâm kh c ph c.
So v i N

43/N -CP, Ngh đ nh 16 đã m r ng thêm quy n và trách nhi m c a các

đ n v s nghi p công l p, kh c ph c nh ng t n t i c a Ngh đ nh 43, n i b t trong các
thay đ i là liên quan đ n ch đ tr thu nh p t ng thêm. Theo Ngh đ nh 16, các đ n v
ch đ

c tr thu nh p t ng thêm cho cán b sau khi đã trang tr i các kho n chi phí, n p

thu và các kho n n p khác theo quy đ nh, ph n chênh l ch thu l n h n chi, và sau khi
trích t i thi u 15% t chênh l ch đó đ l p Qu phúc l i, thu nh p n đ nh, phát tri n
ho t đ ng s nghi p. Theo N 43 đ n v có th trích luôn t ngu n thu phí, tr
trang tr i các kho n chi. Tuy nhiên, t ng m c thu nh p trong n m cho ng
đ

c nâng m c t i đa lên 3 l n qu ti n l

so v i m c ti n l

c khi

i lao đ ng

ng c p b c, ch c v trong n m so v i 2 l n

ng chung.

N m 2015, Chính ph ban hành Ngh đ nh s 16/2015/N -CP ngày 14/02/2015 c a
Chính ph quy đ nh c ch t ch c a đ n v s nghi p công l p có m t s đi m m i
nh : (i) Khuy n khích đ n v có đ đi u ki n ph n đ u t ch m c đ cao h n khi
phân lo i và quy đ nh riêng c ch t ch tài chính đ i v i các đ n v s nghi p công
t đ m b o chi th
th

ng xuyên và chi đ u t , đ n v s nghi p công t đ m b o chi

ng xuyên, đ n v s nghi p công t đ m b o m t ph n chi th

v s nghi p công do Nhà n

c đ m b o chi th

b trí d toán ngân sách theo h
nghi p công t b o đ m chi th
đ m chi th

ng xuyên; (ii)

ng xuyên và đ n
i m i ph

ng th c

ng c quan qu n lý c p trên đ t hàng đ n v s

ng xuyên và chi đ u t , đ n v s nghi p công t b o

ng xuyên; đ t hàng, giao kinh phí h tr t NSNN vói đ n v s nghi p

công t b o đ m m t ph n chi th

ng xuyên; (iii) L trình tính giá d ch v s nghi p

công s d ng kinh phí NSNN k t c u d n các chi phí vào giá d ch v ; (iv) Cho phép
đ n v s nghi p công t đ m b o chi th

ng xuyên và chi đ u t đ

c quy t đ nh

m c trích Qu b sung thu nh p...
Do Ngh đ nh 16/2015/N -CP quy đ nh chung các nguyên t c, quy đ nh v c ch t
ch c a đ n v s nghi p công l p trong các l nh v c nên theo đó, các B (bao g m B
KHCN) s ph i ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B N i v và các B , c quan liên
16


quan xây d ng và trình Chính ph s a đ i, ban hành Ngh đ nh quy đ nh c ch t ch
c a đ n v s nghi p công trong t ng l nh v c.
Ph

ng th c b trí d toán ngân sách

Ngh đ nh 115/2005/N -CP thay đ i ph

ng th c c p kinh phí ho t đ ng th

xuyên cho t ch c KHCN theo h óng khoán t
không c p theo s l

ng ng v i nhi m v đ

ng

c giao,

ng biên ch c a t ch c KHCN. Ngh đ nh 16/2015/N -CP có

đi m m i khi chuy n t ch giao d toán NSNN cho đ n v s nghi p công l p sang
th c hi n ph

ng th c đ t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công d a

trên c s h th ng đ nh m c kinh t - k thu t và tiêu chí, tiêu chu n ch t l

ng c a

t ng lo i d ch v công (phân b ngân sách theo k t qu đ u ra). ây c ng là m t trong
nh ng n i dung đ

c đ c p đ n trong quá trình s a đ i Lu t NSNN.

B trí d toán ngân sách cho đ n v s nghi p công qua ph

ng th c đ t hàng cung

ng d ch v công v b n ch t chính là m t hình th c mua s m d ch v công. Tuy
nhiên, th c hi n ph

ng th c này đòi h i các b , đ a ph

ng ph i xây d ng, hoàn

thi n h th ng đ nh m c kinh t - k thu t và tiêu chí c th đ đánh giá m c đ hoàn
thành nhi m v đ

c giao đ

v i các đ n v s nghi p. Riêng l nh v c nghiên c u

KHCN khi th c hi n b trí ngân sách theo k t qu đ u ra còn ph i chú ý đ n tính đ c
thù là khó đo l

ng k t qu đ u ra (l nh v c khoa h c xã h i) hay ph i qua nhi u l n

th nghi m th t b i m i thành công (nghiên c u c b n, nghiên c u ng d ng k
thu t). Ngoài ra, c n chú tr ng đ n công tác giám sát, đánh giá k t qu , hi u qu th c
hi n h p đ ng, đ c bi t là đánh giá đ c l p t bên th 3 đ đ m b o tính khách quan,
công khai minh b ch, t đó nâng cao ch t l

ng d ch v và hi u qu chi NSNN.

Trích l p các Qu
Ngh đ nh 16 quy đ nh các m c trích l p Qu phát tri n ho t đ ng s nghi p đ
t t c các lo i hình đ n v s nghi p công, c th : đ n v t đ m b o chi th
và chi đ u t , đ n v t đ m b o chi th

ng xuyên: trích t

ng xuyên

thi u 25% ph n chênh

l ch thu l n h n chi; đ n v s nghi p công t đ m b o m t ph n chi th
t i thi u 15%; đ n v s nghi p công do Nhà n

v i

c đ m b o chi th

ng xuyên:

ng xuyên: t i

thi u 5%. Nh v y, m c trích l p t i thi u 25% ph n chênh l ch thu l n h n chi vào
17


Qu phát tri n s nghi p theo Ngh đ nh 16/2015/N -CP th p h n m c trích t i thi u
30% theo Ngh đ nh 115 và trích t
nghi p do Nhà n

thi u 30% vào Qu đ u t phát tri n c a doanh

c n m gi 100% v n theo Ngh đ nh 71/2013/N -CP. Trong khi

đó, h i đ ng qu n tr ho c th tr

ng c a các c s ngoài công l p, c s đ

c thành

l p theo Lu t Doanh nghi p ho t đ ng trong các l nh v c xã h i hóa theo Ngh đ nh
69/2008/N -CP đ

c quy t đ nh vi c trích l p các qu phù h p vói

i u l t ch c

ho t đ ng c a c s hay Lu t DN.
Liên quan đ n trích l p Qu phát tri n s nghi p, Ngh đ nh 52/2009/N -CP ngày
3/6/2009 v qu n lý, s d ng tài s n nhà n óc quy đ nh, toàn b tài s n c đ nh t i đ n
v s nghi p t ch tài chính ph i đ

c trích kh u hao theo ch đ áp d ng đ ì v i

DNNN và s ti n trích kh u hao tài s n c đ nh đ
NSNN ho c có ngu n g c t NSNN đ

c đ u t , mua s m t ngu n

c b sung Qu phát tri n ho t đ ng s nghi p

c a đ n v . Tuy nhiên, quy đ nh này hi n v n ch a tri n khai do ch a có s đ ng b
trong c ch ho t đ ng, c ch tài chính đ i v i đ n v s nghi p công, đ ng th i s
tác đ ng t i giá thành d ch v s nghi p công.
Vi c t ng m c trích l p Qu phát tri n ho t đ ng s nghi p và quy đ nh đ n v s
nghi p công t ch cao đ

c trích kh u hao tài s n c đ nh tính vào chi phí d ch v s

nghi p công s giúp đ n v có tích l y đ tái đ u t phát tri n, nâng cao kh n ng cung
c p d ch v s nghi p công, t đó gi m gánh n ng đ u t cho NSNN. Song, n u đ a
m c trích l p t i thi u vào Qu phát tri n ho t đ ng s nghi p lên quá cao thì ph n
còn l i đ n v đ

c giao quy n t ch s b h n h p, không t o đ ng l c khuy n khích

cán b , công ch c trong đ n v . Do m c trích quy đ nh là m c trích t i thi u, nên đ n
v s nghi p công v n có th dành m c trích cao h n cho Qu phát tri n ho t đ ng s
nghi p công n u có kh n ng, nhu c u. Ngh đ nh 16 quy đ nh m c trích l p Qu phát
tri n ho t đ ng s nghi p khác nhau tùy thu c vào m c đ t ch c a đ n v . Tuy
nhiên, đ tránh tình tr ng chi tr thu nh p t ng thêm quá cao, các ngh đ nh v c ch
t ch c a đ n v s nghi p công l p trong các l nh v c c n có quy đ nh h
th , b t bu c h n v các m c trích cao h n áp d ng cho m t s tr
thu l n.

18

ng d n c

ng h p có ngu n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×