Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý chi phí thi công xây dựng công trình của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng việt hà

L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n này là s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân tôi.
Các s li u và k t qu trong lu n v n là hoàn toàn trung th c và ch a đ
trong t t c các công trình nào tr

c đây. T t c các trích d n đã đ

c ai công b

c ghi rõ ngu n

g c.

Hà N i, ngày tháng n m 2017
Tác gi lu n v n

H Th Lê

iL IC M

N

Trong quá trình nghiên c u và th c hi n lu n v n, tác gi đã nh n đ

cs h

ng d n

t n tình c a th y giáo PGS.TS Bùi Ng c Toàn và nh ng ý ki n v chuyên môn quý
báu c a các th y cô giáo trong khoa Công trình – Tr

ng

i h c Th y l i c ng nh

s giúp đ c a Công ty C ph n

u t và Xây d ng Vi t Hà. Tác gi xin chân thành

c m n các th y cô trong Tr

i h c Th y l i đã ch b o h

ng

ng d n khoa h c t n

tình và các c quan cung c p s li u trong quá trình h c t p, nghiên c u hoàn thành
lu n v n này.
Do th i gian nghiên c u còn h n ch nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác
gi r t mong nh n đ

c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi .

Xin trân tr ng c m n!
Hà N i, ngày

tháng

n m 2017

Tác gi lu n v n

H Th Lê

ii


M CL C
L I CAM OAN .............................................................................................................i
L I C M N ................................................................................................................. ii
M C L C ..................................................................................................................... iii
DANH M C B NG BI U ............................................................................................vi
DANH M C HÌNH V ............................................................................................... vii
DANH M C CÁC VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG ............................. viii
M

U .........................................................................................................................1

I.

Tính c p thi t c a đ tài: .....................................................................................1

II. M c đích c a đ tài: ....................................................................................................2
III. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u: ..............................................................2

IV.

it

CH

NG 1: T NG QUAN V CHI PHÍ VÀ QU N LÝ CHI PHÍ THI CÔNG XÂY

ng và ph m vi nghiên c u .............................................................................2

D NG CÔNG TRÌNH ....................................................................................................3
1.1.

Khái ni m, n i dung chi phí trong thi công xây d ng công trình .......................3

1.2.

Qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình .....................................................5

1.3. Th c tr ng chung công tác qu n lý chi phí c a doanh nghi p xây d ng .................8
1.3.1. Qu n lý s d ng v t t , nguyên v t li u ........................................................................... 8
1.3.2. Qu n lý s d ng máy móc, thi t b ................................................................................. 15
1.3.3. Qu n lý và s d ng lao đ ng .......................................................................................... 19

1.4. Công c th c hi n công tác qu n lý chi phí ...........................................................22
K T LU N CH
CH

NG 2: C

NG 1: .............................................................................................24
S

LÝ LU N V QU N LÝ CHI PHÍ THI CÔNG XÂY D NG

CÔNG TRÌNH ...............................................................................................................25
2.1. C s pháp lý trong công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình .........25
2.1.1. Các v n b n liên quan đ n công tác qu n lý chi phí trong thi công xây d ng công trình
.................................................................................................................................................. 25
2.1.2. Ph m vi áp d ng qu n lý chi phí trong thi công xây d ng công trình............................ 25
2.1.3. M t s nguyên t c qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình .................................. 26

2.2. Các nhân t

nh h

ng đ n qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình ............27

2.2.1. Nhân t thu c v th tr

ng ............................................................................................ 27

2.2.2. Nhân t v đi u ki n t nhiên ......................................................................................... 28

iii


2.2.3. Nhân t v đ a đi m, m t b ng xây d ng ...................................................................... 28
2.2.4. Nhân t th i gian, ti n đ thi công ................................................................................. 29
2.2.5. Nhân t chính sách c a Nhà n

c.................................................................................. 29

2.3. N i dung các ho t đ ng qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình. ................ 30
2.3.1. S d ng v t t xây d ng ................................................................................................ 30
2.3.2. S d ng công ngh ti n ti n và khoa h c k thu t xây d ng ........................................ 31
2.3.3. S d ng lao đ ng ........................................................................................................... 33
2.3.4. B máy qu n lý doanh nghi p xây d ng........................................................................ 34

2.4. Nh ng bi n pháp qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình ............................ 39
2.4.1. Bi n pháp s d ng v t t ,nguyên v t li u ...................................................................... 39
2.4.2. Bi n pháp s d ng thi t b ............................................................................................. 41
2.4.3. Bi n pháp s d ng lao đ ng ........................................................................................... 42

K T LU N CH
CH

NG 2:............................................................................................. 44

NG 3: TH C TR NG VÀ M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC

QU N LÝ CHI PHÍ THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH T I CÔNG TY C
PH N

UT

VÀ XÂY D NG VI T HÀ.............................................................. 45

3.1. Th c tr ng công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình t i Công ty C
ph n

u t và Xây d ng Vi t Hà ................................................................................ 45

3.1.1. Gi i thi u khái quát v Công ty c ph n

u t và Xây d ng Vi t Hà ........................ 45

3.1.2. Tình hình ho t đ ng xây d ng c a công ty C ph n

u t và Xây d ng Vi t Hà ...... 47

3.1.3. Phân tích th c tr ng qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình c a Công ty c ph n
u t và Xây d ng Vi t Hà.................................................................................................... 50
3.1.4. Nh ng k t qu đ t đ

c, nh ng t n t i và nguyên nhân t i Công ty c ph n

u t và

Xây d ng Vi t Hà .................................................................................................................... 70

3.2.

nh h

ng phát tri n c a Công ty c ph n

u t và Xây d ng Vi t Hà ........... 74

3.2.1. Chi n l

c phát tri n v b máy .................................................................................... 78

3.2.2. Chi n l

c v công tác th tr

ng .................................................................................. 78

3.2.3. Yêu c u v công tác tài chính ........................................................................................ 79
3.2.4. Công tác t ch c đào t o ngu n nhân l c ...................................................................... 80
3.2.5. Công tác đ u t phát tri n và nâng cao hi u qu s n xu t ............................................. 80
3.2.6. Công tác ng d ng khoa h c, k thu t công ngh và môi tr

3.3.

ng ................................. 80

xu t m t s gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng

công trình c a Công ty c ph n

u t và Xây d ng Vi t Hà ..................................... 81
iv


3.3.1. Gi i pháp hoàn thi n qu n lý và s d ng NVL .............................................................. 81
3.3.2. Hoàn thi n công tác qu n lý và s d ng lao đ ng .......................................................... 85
3.3.3. Gi i pháp hoàn thi n qu n lý và s d ng máy móc thi t b ........................................... 90

K T LU N CH

NG 3: ...........................................................................................100

K T LU N VÀ KI N NGH .....................................................................................101
TÀI LI U THAM KH O ...........................................................................................102
PH L C ....................................................................................................................103

v


DANH M C B NG BI U
B ng 1.1 : B ng m t s nguyên v t li u c n dùng cho công trình (T2/2015) ................ 9
B ng 1.2: B ng t ng h p m t s nguyên v t li u d tr t i công ty ............................ 10
B ng 1.3: K ho ch mua s m nguyên v t li u c a công ty tháng 11, 12 n m 2015 ..... 12
B ng 1.4: B ng nguyên v t li u c p cho công trình c u Nam Ô T12/2015.................. 13
B ng 1.5. S d ng máy móc thi t b c a Công ty n m 2015 ........................................ 16
B ng 2.1. Các tr

ng h p s d ng V t t ..................................................................... 31

B ng 3.1: C c u và tình hình lao đ ng ........................................................................ 48
B ng 3. 2: C c u ch t l

ng lao đ ng ......................................................................... 49

B ng 3. 3: S li u chi phí thi công xây d ng công trình ............................................... 51
B ng 3. 4: T ng h p chi phí nguyên v t li u xây d ng 3 công trình ............................ 55
B ng 3. 5: Tình hình s d ng chi phí NVL trong nh ng n m g n đây......................... 57
B ng 3. 6: T ng h p chi phí nhân công

3 công trình nghiên c u .............................. 63

B ng 3.7: B ng th ng kê chi phí nhân công n m 2013 - 2015 ..................................... 65
B ng 3. 8: Th c tr ng s d ng chi phí MTC

3 công trình nghiên c u. ..................... 66

B ng 3. 9 Tình hình s d ng chi phí máy thi công qua các n m g n đây .................... 68
B ng 3. 10 Tình hình s d ng chi phí chung

3 công trình ......................................... 69

B ng 3. 11 Tình hình s d ng chi phí chung c a công ty trong n m g n đây .............. 70
B ng 3.12: N ng su t lao đ ng bình quân n m ............................................................ 71
B ng 3.13: Danh sách lao đ ng d ki n th c hi n công trình gi m chi phí nhân công,
h giá thành xây l p, ta nghiên c u tình hình s d ng lao đ ng
m

ng thoát n

c Phú ô o n qua D án H i

công trình C ng hóa

ng city.......................................... 88

B ng 3.14: Chi phí nhân công th c hi n công trình C ng hóa m

ng thoát n

c Phú

ô o n qua D án H i

ng city ............................................................................... 89

Ph l c 1: C c u ch t l

ng lao đ ng................................................................... 103

Ph l c 2: C c u ch t l

ng lao đ ng................................................................... 104

Ph l c 3: M t s máy móc thi t b đi n hình ........................................................ 105

vi


DANH M C HÌNH V
Hình 2.1: S đ logic s d ng công ngh tiên ti n trong xây d ng ..............................32
Hình 2.2: S đ s d ng nhân công lao đ ng ...............................................................33
Hình 2.3: S đ C c u t ch c theo ki u tr c tuy n ...................................................35
Hình 2.4: S đ C c u t ch c theo ki u ch c n ng. ..................................................36
Hình 2.5: S đ c c u theo ki u tr c tuy n - ch c n ng. ............................................37
Hình 2.6: S đ c c u theo ki u tr c tuy n - tham m u. ............................................38
Hình 3.1: S đ t ch c c a công ty .............................................................................46
Hình 3. 2:C c u lao đ ng theo gi i tính trong 3 n m g n đây ....................................60
Hình 3. 3: C c u lao đ ng theo đ i t

ng qu n lý ......................................................60

Hình 3. 4: C c u theo trình đ lao đ ng n m 2015 .....................................................61
Hình 3.5 :N i dung chi n l

c phát tri n c a công ty ..................................................77

vii


DANH M C CÁC VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG

BHXH:

B o hi m xã h i

CN:

Công nhân

H :

H p đ ng

H L :

H p đ ng lao đ ng

KHKT:

K ho ch k thu t

MTC:

Máy thi công

NN&PTNT :

Nông nghi p và phát tri n nông thôn

NVL:

Nguyên v t li u

SXD:

s xây d ng

SXKD:

S n xu t kinh doanh

TC- HC:

T ch c – Hành chính

TG :

T ng giám đ c

TKBVTC:

Thi t k b n v thi công

TKCS:

Thi t k c s

TKKT:

Thi t k k thu t

UBND:

y ban nhân dân

VTTB:

V t t thi t b

XD:

Xây d ng

XDCB:

Xây d ng c b n

viii


M

U
I. Tính c p thi t c a đ tài:

N n kinh t Vi t Nam đang th c hi n b
và chuy n d ch c c u kinh t theo h
khó kh n. Ngành xây d ng c b n

c chuy n đ i c ch kinh t .Vi c phát tri n
ng công nghi p hóa- hi n đ i hóa g p không ít

n

c ta đang thu hút m t kh i l

ng v n đ u t

l n, là ngành m i nh n c a n n kinh t qu c dân, t o ra nh ng c s v t ch t k thu t
cho xã h i. Ho t đ ng trong c ch th tr

ng, vi c t n t i và phát tri n là v n đ s ng

còn đ i v i doanh nghi p nói chung và các doanh nghi p xây d ng nói riêng, trong đó
l i nhu n là đ ng l c chính h

ng d n và thúc đ y ho t đ ng s n xu t xây d ng c a

doanh nghi p. Mu n có l i nhu n, c ch th tr
d ng ph i th

ng đòi h i các doanh nghi p xây

ng xuyên quan tâm đ n chi phí s n xu t xây d ng. Do đó công tác qu n

lý chi phí là công vi c tr ng tâm và luôn đ

c xoay quanh tr

c các quy t đ nh qu n

tr s n xu t trong ho t đ ng xây d ng.
Công ty C ph n

u t và Xây d ng Vi t Hà là m t trong nh ng công ty ho t đ ng

trong l nh v c xây d ng, đã và đang phát tri n c v quy mô l n đa d ng hóa l nh v c
ngành ngh xây d ng. Tuy nhiên, môi tr

ng ho t đ ng xây d ng v i nhi u bi n đ ng

và c nh tranh, đ c bi t là tình hình l m phát c ng nh vi c Nhà n

c th t ch t đ u t

công nh hi n nay đã tác đ ng không nh đ n ho t đ ng xây d ng các công trình c a
Công ty c ph n

u t và Xây d ng Vi t Hà . Trong đó n i b t lên là công tác qu n

lý chi phí s n xu t còn t n t i h n ch nh t đ nh làm nh h
c nh tranh c a Công ty c ph n

ng đ n l i nhu n, l i th

u t và Xây d ng Vi t Hà . Nguyên nhân chính c a

nh ng t n t i đó là do công tác qu n lý chi phí s n xu t ch a đ
m c. Xu t phát t lý do nêu trên, tác gi lu n v n ch n h

c quan tâm đúng

ng nghiên c u v i đ tài:

“Hoàn thi n công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình c a Công ty c
ph n

u t và Xây d ng Vi t Hà ” làm đ tài lu n v n t t nghi p c a mình v i

mong mu n đ

c đóng góp nh ng ki n th c đã đ

c h c t p, nghiên c u áp d ng vào

quá trình qu n lý đi u hành trong ho t đ ng xây d ng công trình Công ty c ph n
t và Xây d ng Vi t Hà.

1

u


II. M c đích c a đ tài:
Hoàn thi n công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình t i Công ty c ph n
u t và Xây d ng Vi t Hà.
III. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u:

th c hi n nh ng n i dung nghiên c u, lu n v n s d ng các ph
c u nh : Nghiên c u h th ng các v n b n pháp quy; ph
li u; ph

ng pháp t ng h p; ph

ng pháp nghiên

ng pháp đi u tra thu th p s

ng pháp phân tích so sánh và m t s ph

ng pháp

nghiên c u kinh t khác.
IV.

it

ng và ph m vi nghiên c u
it

-

ty C ph n
-

ng nghiên c u: Qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình c a Công
u t và Xây d ng Vi t Hà

Ph m vi nghiên c u: Lu n v n t p trung nghiên c u phân tích th c tr ng công

tác qu n lý chi phí thi công trong ho t đ ng xây d ng công trình c a Công ty c ph n
u t và Xây d ng Vi t Hà, t đó tìm ra nh ng nguyên nhân t n t i c n kh c ph c;
Và đ a ra m t s gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công
trình.

2


CH
NG 1: T NG QUAN V CHI PHÍ VÀ QU N LÝ CHI PHÍ THI
CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH
1.1.

Khái ni m, n i dung chi phí trong thi công xây d ng công trình

Chi phí thi công xây d ng công trình có th hi u là bi u hi n b ng ti n c a toàn b lao
đ ng quá kh và lao đ ng s ng tiêu hao trong quá trình s n xu t s n ph m xây d ng.
Chi phí thi công xây d ng chính là giá tr c a các ngu n l c tiêu hao đ t o thành s n
ph m xây d ng.
Chi phí xây d ng g m chi phí tr c ti p v v t li u, nhân công, máy thi công đ
đ nh trên c s kh i l

ng các công tác, công vi c xây d ng đ

c xác

c đo bóc, tính toán t

b n v thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, ch d n k thu t, yêu c u công vi c
ph i th c hi n c a công trình, giá xây d ng c a công trình và chi phí chung, thu nh p
ch u thu tính tr
quan nhà n

c, thu giá tr gia t ng đ

c xác đ nh c n c đ nh m c chi phí do c

c có th m quy n ban hành ho c công b ;

a)Theo góc đ Nhà n

c.

Chi phí thi công xây d ng công trình: đ

c xác đ nh cho công trình, h ng m c công

trình, b ph n, ph n vi c, công tác c a công trình, h ng m c công trình đ i v i công
trình chính, công trình ph tr , công trình t m ph c v thi công, nhà t m đ

và đi u

hành thi công.
Chi phí nhà t m t i hi n tr
t m t i hi n tr

ng đ

và đi u hành thi công là chi phí đ xây d ng nhà

ng ho c thuê nhà ho c chi phí đi l i ph c v cho vi c

và đi u hành

thi công c a nhà th u trong quá trình thi công xây d ng công trình.
Chi phí xây d ng bao g m: chi phí tr c ti p, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính
tr

c và thu giá tr gia t ng.

+ Chi phí tr c ti p bao g m: chi phí v t li u (k c v t li u do ch đ u t c p), chi phí
nhân công, chi phí máy thi công

3


+ Chi phí chung bao g m: chi phí qu n lý c a doanh nghi p, chi phí đi u hành s n
xu t t i công tr

ng, chi phí ph c v công nhân, chi phí ph c v cho qu n lý khác c a

doanh nghi p.
+ Thu nh p ch u thu tính tr
d ng đ

c d tính tr

c: là kho n l i nhu n c a doanh nghi p xây

c trong d toán xây d ng công trình.

+ Thu giá tr gia t ng: là kho n thu ph i n p theo quy đ nh c a nhà n

c và đ

c

tính trên t ng giá tr các kho n m c chi phí nêu trên.
b) Theo góc đ doanh nghi p.
Ho t đ ng kinh doanh trong l nh v c xây d ng, chi phí thi công xây d ng công trình
bao g m: Chi phí tr c ti p xây d ng công trình, chi phí mua s m thi t b l p đ t vào
công trình, chi phí qu n lý, chi phí marketing và chi phí khác.
- Chi phí xây d ng tr c ti p:
Là toàn b chi phí tr c ti p đ hoàn thành công trình, h ng m c công trình, b ph n,
ph n vi c, công tác c a công trình, h ng m c công trình đ i v i công trình chính, công
trình ph tr , công trình t m ph c v thi công, nhà t m đ

và đi u hành thi công. Chi

phí xây d ng tr c ti p bao g m: chi phí tr c ti p, chi phí tr c ti p khác, chi phí ph c
v công nhân, chi phí ph c v thi công t i công tr

ng.

- Chi phí thi t b l p đ t vào công trình:
Chi phí thi t b đ

c tính cho công trình, h ng m c công trình bao g m: Chi phí mua

s m thi t b công ngh (k c thi t b công ngh c n s n xu t, gia công), chi phí đào
t o và chuy n giao công ngh , chi phí l p đ t và thí nghi m, hi u ch nh thi t b và các
chi phí khác có liên quan. Chi phí mua s m thi t b bao g m: Giá mua (k c chi phí
thi t k và giám sát ch t o), chi phí v n chuy n t c ng ho c n i mua đ n công trình,
chi phí l u kho l u bãi, l u container t i c ng Vi t Nam (đ i v i các m t hàng thi t b
nh p kh u), chi phí b o qu n, b o d

ng t i kho bãi

hi m thi t b công trình.

4

hi n tr

ng, thu và phí b o


- Chi phí qu n lý: Chi phí qu n lý c a doanh nghi p, chi phí đi u hành s n xu t t i
công tr

ng.

- Chi phí Marketing: Chi phí cho công tác marketing c a doanh nghi p nh : Chi phí
cho công tác nghiên c u th tr

ng, thi t k t ch c thi công, xây d ng giá th u, l p h

s th u, đ u th u, kh i công, bàn giao công trình.
- Chi phí tài chính: Là chi phí thi t h i do

đ ng v n trong th i gian thi công xây

d ng công trình.
- Chi phí khác: Là các chi phí khác ch a tính vào các thành ph n chi phí nêu trên dùng
cho ho t đ ng s n xu t nh ti p khách, h i h p,…
Tính toán, xác đ nh chính xác chi phí s n xu t kinh doanh là y u t r t quan tr ng đ i
v i các doanh nghi p trong n n kinh t th tr

ng m và các doanh nghi p hoàn toàn

ph i t ch nh hi n nay. M i ho t đ ng s n xu t kinh doanh ph i đ m b o có lãi, b o
toàn ngu n v n nh m đ m b o s t n t i và phát tri n chung c a doanh nghi p.
1.2.

Qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình

B t k m t doanh nghi p nào khi b

c vào xây d ng các công trình thì m t đi u vô

cùng quan tr ng là ph i tính đ n vi c các chi phí s đ

c qu n lý và s d ng nh th

nào, xem các đ ng v n b ra hi u qu đ n đâu, có đem l i l i nhu n và hi u qu nh
k v ng ban đ u hay không.
Có ngh a là doanh nghi p ph i tính toán h p lý chi phí thi công xây d ng công trình và
th c hi n theo đúng s tính toán đó. Chi phí là ch tiêu ch t l

ng quan tr ng ph n ánh

hi u qu ho t đ ng s n xu t c a doanh nghi p. Chi phí s n xu t s n ph m th p hay
cao, gi m hay t ng ph n ánh k t qu c a vi c qu n lý, s d ng v t t lao đ ng ti n
v n.
Vi c ph n đ u ti t ki m chi phí thi công xây d ng công trình không nh ng là v n đ
quan tâm c a toàn xã h i mà còn là m c tiêu quan tr ng c a m i doanh nghi p. Chính
vì v y công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình là m t y u t thi t y u
đ m b o cung c p thông tin k p th i chính xác v k t qu ho t đ ng s n xu t trong xây

5


d ng, đáp ng nhu c u trong vi c ra quy t đ nh qu n lý, là y u t đ m b o s t n t i
và phát tri n c a doanh nghi p trong đ u t và kinh doanh.
i u đó cho th y, b n ch t c a qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình là vi c
qu n lý b ng ti n c a t t c các lo i chi phí b ra trong quá trình thi công công trình
nh chi phí nguyên nhiên v t li u, chi phí ti n l

ng, ti n công, chi phí máy móc thi t

b , chi phí kh u hao tài s n c đ nh, chi phí v n chuy n, chi phí nghiên c u th tr

ng

và các kho n thu ph i n p.
Nh v y, qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình là phân tích các thông tin c n
thi t cho công tác qu n lý doanh nghi p, đ t ng h p các ho t đ ng ho ch đ nh, t
ch c, đ nh h

ng và ki m soát th c tr ng v vi c s d ng ngu n v n chi phí t khâu

hình thành đ n chi tiêu, đ t đó đ a ra nh ng quy t đ nh s d ng t i u chi phí mang
l i hi u qu cao nh t. Nhi m v quan tr ng c a qu n lý chi phí là xem xét, l a ch n c
c u v n, c c u chi phí sao cho ti t ki m, hi u qu .
V i đ c thù c a s n ph m xây d ng, công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng đ

c

th c hi n trong các giai đo n khác nhau c a quá trình ho t đ ng thi công xây d ng, t
vi c tham gia đ u th u đ n tri n khai th c hi n thi công công trình xây d ng và t i
khâu cu i cùng là giai đo n k t thúc xây d ng, đ a công trình vào khai thác s d ng.
* Giai đo n th c hi n đ u th u:
c a d án. Qu n lý chi phí

ây là cách t t nh t đ kh ng ch có hi u qu chi phí

giai đo n này chính là vi c th c hi n qu n lý, ki m tra

các công vi c l p giá d th u g m kh i l

ng, đ n giá và đ nh m c l p d toán d

th u.
- D a trên b n v thi t k thi công và th c t công tr
tách ph i đúng và phù h p. Kh i l

ng ki m soát kh i l

ng bóc

ng d toán công trình chính là các ph n vi c mà

đ n v thi công (nhà th u) ph i b ra chi phí đ chi tr ngu n l c th c hi n xây d ng
hoàn thi n công trình trong t
không chính xác s gây nh h

ng lai. Vì v y, vi c bóc tách, tính toán kh i l
ng r t l n đ n chi phí xây d ng công trình.

-Ki m tra, ki m soát s phù h p c a đ n giá s d ng v i kh i l
đ n giá theo công b c a Nhà n

ng

c và đ n giá th c t t i th tr

6

ng công vi c, v i

ng n i xây d ng công


trình.Qu n lý chi phí s d ng đ n giá ph i đ m b o có lãi mà v n đáp ng tính c nh
tranh trong đ u th u.
-Ki m tra, ki m soát tính phù h p c a các đ nh m c k thu t s d ng v i các công
vi c khác nhau trong xây d ng.
* Giai đo n th c hi n thi công xây d ng công trình:

ây là giai đo n quan tr ng nh t

quy t đ nh giá tr chi phí xây d ng th c t c a công trình, vì v y công tác qu n lý chi
phí giai đo n này ph i đ
không v

c th c hi n ch t ch nh m đ m b o ki m soát đ

t quá t ng m c chi phí đã đ

- Qu n lý v kh i l

c chi phí

c xác đ nh xây d ng công trình. Bao g m:

ng công vi c th c hi n:

+ L p và ki m tra k ho ch ti n đ cung ng v t t , c p phát v t t so v i ti n đ công
vi c đ
t

c yêu c u hoàn thành. Ki m tra tính toán kh i l

ng công vi c th c hi n có

ng ng v i các chi phí v t li u, nhân công, máy và các chi phí khác mà doanh

nghi p b ra.
+ Ki m tra s phù h p gi a kh i l
đ

ng thi công th c t v i kh i l

ng theo thi t k đã

c duy t.

+ Ki m tra, giám sát các n i dung công vi c làm phát sinh kh i l
tr

ng ngoài công

ng.

- Qu n lý ti n đ thi công xây d ng công trình:
+ L p và ki m tra giám sát ti n đ thi công xây d ng công trình chi ti t theo t ng giai
đo n phù h p v i ti n đ chung c a công trình.
+ B trí xen k k t h p các công vi c c n th c hi n đ đ m b o ti n đ chung c a
công trình.
* Giai đo n k t thúc xây d ng, đ a công trình vào khai thác s d ng: ây là khâu cu i
cùng c a công tác qu n lý chi phí.
- Th c hi n ki m tra, ki m soát quy trình thanh quy t toán, s chính xác phù h p c a
kh i l

ng th c t , đ n giá v i b n v hoàn công đ

7

c phê duy t.


- K ho ch ti n đ thanh quy t toán theo t ng giai đo n và theo ti n đ chung c a
công trình.
1.3. Th c tr ng chung công tác qu n lý chi phí c a doanh nghi p xây d ng
1.3.1. Qu n lý s d ng v t t , nguyên v t li u
i v i b t k doanh nghi p xây d ng thì yêu c u v qu n lý s d ng nguyên v t li u
là r t quan tr ng b i chi phí v t t chi m t tr ng l n trong vi c th c hi n hoàn thành
s n ph m xây d ng.

i n hình nh Công ty C ph n Xây D ng Công trình 525

(trích d n t chuyên đ th c t p Nâng cao hi u qu qu n lý nguyên v t li u c a Công
ty C ph n xây d ng công trình 525)qu n lý s d ng v t t , nguyên v t li u nh sau:
Xây d ng đ nh m c tiêu dùng cu Công ty: Vi c xây d ng đ nh m c tiêu dùng nguyên
v t li u trong công ty chính xác và đ a m c đó vào áp d ng trong s n xu t là bi n
pháp quan tr ng nh t đ th c hi n ti t ki m nguyên v t li u và có c s đ qu n lý
ch t ch vi c s d ng nguyên v t li u. M c tiêu dùng nguyên v t li u còn là c n c đ
ti n hành k ho ch hóa cung ng và s d ng nguyên v t li u t o đi u ki n cho hach
toán kinh t và thúc đ y phong trào thi đua và th c hi n ti t ki m trong công ty.
Xác đ nh l

ng nguyên v t li u c n dùng:

+ Cách xác đ nh s l

Tr

B ng v thi t k công

B ng kh i l

trình thi công

v t li u c n dùng

ng nguyên

c khi ti n hành thi công thì phòng thi t k s thi t k b ng v thi công sau khi

b ng thi t k đ
l

ng nguyên v t li u c n dùng c a công ty:

c duy t và d a trên b ng thi t k đó công ty s đ a ra b ng kh i

ng nguyên v t li u c n dùng cho công trình đó.

Vi c xác đ nh tr
b tr

cl

ng nguyên v t li u c n dùng s giúp cho công ty có th chu n

c ( mua v ) đ chu n b cho công vi c thi công tránh tình tr ng th t thoát và

gián đo n trong thi công.

8


i v i các công trình v c u đ

ng thì nguyên v t li u chính là xi m ng, s t thép,

g ch đá…Sau đây là m t s nguyên v t li u mà công ty đ a ra đ ph c v cho công
trình c u Bà Rén mà công ty đang thi công.
B ng 1.1 : B ng m t s nguyên v t li u c n dùng cho công trình (T2/2015)
vt:
Tên v t t

VT

Kh i l

n giá

ng

ng
Thành ti n

- Xi m ng HV PCB 40

t n

10,00

1.235.000

12.350.000

- Thép D14, D16, D20

kg

891,00

16.800

14.968.800

- Thép D10, D28, D12

kg

2.793,00

17.300

48.318.891

- á 1x2

m3

11,00

300.000

3.300.000

- á c p ph i

m3

44,00

200.000

8.800.000

- Và m t s NVL khác

209.258.823

T ng c ng

285.881.514
(Ngu n: Phòng v t t thi t b )

Công ty đã th c hi n r t t t vi c xác đ nh s l

ng nguyên v t li u ph c v cho các

công trình khác nhau đ m b o cho ti n trình thi công tránh các tình tr ng ch m tr làm
gi m ti n đ thi công và th t thoát nguyên v t li u.
- Xác đ nh l

ng nguyên v t li u c n d tr :

T i công ty đ xác đ nh nh ng nguyên v t li u c n d tr thì công ty chia nguyên v t
li u thành 2 lo i:
V t t luân chuy n: Là các lo i v t t dùng trong th i gian dài t công trình này đ n
công trình khác nh các lo i v t t U, I… Chính vì th nh ng v t t này công ty
th

ng nh p v kho.

9


V t t tiêu hao: Là lo i v t t tiêu hao h t trong quá trình s n xu t nên lo i v t t này
công ty th

ng chuy n th ng đ n nh ng công trình đang thi công nh các lo i s t

thép, g ch, đá…
B ng 1.2: B ng t ng h p m t s nguyên v t li u d tr t i công ty
vt: t n
Tên v t t

STT

VT

Kh i l
N m 2014

ng
N m 2015

1

C c ván thép

m

2.320,06

3.497,41

2

C c ván thép ½

m

117,24

130,38

3

I 100

m

8,63

11,25

4

I 200

m

796,70

1.582,60

5

I350

m

243,49

923,96

6

I550 d m effel

m

15,05

15,05

7

I600 d m effel

m

14,80

14,80

8

Ray P43

m

31,79

467,79

9

Ray P30

m

48,00

48,00

10

U 150

m

13,23

61,07

11

U 200

m

20,00

24,85

Ngu n:(Phòng v t t thi t b )
Qua b ng s li u trên ta có th th y đ
c a công ty t

cl

ng nguyên v t li u đ

ng đ i l n và t ng lên so v i n m tr

ho t đ ng c a công ty ngày càng phát tri n và đ t đ
có đ

c d tr trong kho

c đi u này có ngh a tình hình
c nhi u h p đ ng thi công h n.

c đi u này ban lãnh đ o công ty đã ch đ o sáng su t cùng v i đó là s n

10


l c ph n đ u làm vi c c a đ i ng nhân viên đã t o đà cho công ty ngày càng đ
phát tri n và t o đ
Xác đ nh l

c

c ni m tin đ n các công trình thi công mà công ty đang th c hi n.

ng nguyên v t li u c n mua: C n c vào k ho ch s n xu t c a tháng, quý

và s nhu c u v t t đ

c xét duy t phòng k ho ch s n xu t kinh doanh tìm ki m

ngu n cung c p thích h p đ m b o ngu n v t li u đúng ch t l

ng, h p lý v giá c .

Xây d ng k ho ch mua s m nguyên v t li u:
Do l nh v c ho t đ ng c a công ty ch y u là xây d ng và

nhi u đ a đi m khác nhau

nên vi c ph i xây d ng m t k ho ch mua s m nguyên v t li u là r t c n thi t cho
công ty. T b n v thi t k thi công công trình công ty s xác đ nh kh i l

ng nguyên

v t li u c n dùng và d tr cho công trình và sau đó công ty s xây d ng k ho ch
mua s m nguyên v t li u qua t ng tháng.
Hi n t i v i s ch đ o c a ban giám đ c và đ i ng nhân viên có kinh nghi m công ty
đã th c hi n t t vi c tìm hi u th tr
n

ng nguyên v t li u trong n

c c ng nh ngoài

c và các nhu c u nguyên v t li u c a các công trình đang thi công t đó công ty đã

đ a ra nh ng k ho ch mua s m nguyên v t li u là c n mua nh ng nguyên v t li u gì
và mua

đâu là h p lý nh t đ đ m b o cho vi c thi công không b gián đo n và đ m

b o ngu n v n c a công ty đ

c chi tiêu h p lý nh t. Cùng v i nh ng k ho ch hi n

t i thì ban lãnh đ o công ty c ng đã xây d ng nh ng k ho ch mua s m nguyên v t
cho công ty trong t

ng lai d a vào nh ng kh n ng và k ho ch kinh doanh c a công

ty t đó công ty đã có nh ng h p đ ng mua s m nguyên v t li u dài h n v i các công
ty nh : Công ty thép Nhân Lu t, Công ty Kim Khí mi n trung…khi th c hi n k
ho ch này s đ m b o khi thi công các công trình thì s không x y ra nh ng tr

ng

h p b thi u nguyên v t li u làm cho công vi c b gián đo n d n t i gi m l i nhu n và
m t uy tín c a công ty. Tuy nhiên vi c th c hi n xây d ng k ho ch mua s m nguyên
v t li u còn có nh ng thi u sót và khó kh n nh : S l
nguyên v t li u mua

ng nguyên v t li u d th a,

công ty đó không có( nhi u nguyên v t li u ph i ra n

mua…).

11

c ngoài


B ng 1.3: K ho ch mua s m nguyên v t li u c a công ty tháng 11, 12 n m 2015
n v s d ng: Công ty c ph n xây d ng công trình 525
M c đích s d ng: Xây d ng
it

ng ph c v (Công trình, s l

ng công trình…): C u Nam Ô

Nguyên v t li u c n mua:
vt: đ ng

STT

Tên v t t , thi t b

vt

S

S
l

n giá

ng

Thành ti n

l

ng

duy t

1

Xim ngHVPCB40

t n

750

1.235.000

926.250.000

2

Thép D14

kg

15000

16.800

252.000.000

3

Thép D16

kg

850

17.300

14.705.000

4

Thép D20

kg

7000

16.800

117.600.000

5

Thép D22

kg

7000

18.535

129.745.000

6

á 1x2

m3

600

300000

180.000.000

7

ng thép D40

kg

10100

18.450

186.345.000

8

Diezel

lít

1800

18.250

3.285.000

9

Nh t HD50

lít

24

42.000

1.008.000

10

Thép I350(4,69)

kg

230

17.136

3.941.280

T ng

1.841.879.280
(Ngu n: Phòng v t t thi t b )

Khi xác đ nh xong k ho ch mua s m nguyên v t li u thì công ty s ti n hành c ng
đi thu mua và ti n hành ti p nh n nguyên v t li u.
12

i


- T ch c thu mua NVL: Tr

c khi nguyên v t li u đ

c chuy n v kho hay

chuy n th ng đ n các công trình đang thi công thì công ty ph i ti n hành ti m ki m và
xác đ nh nguyên v t li u s đ

c mua

đâu ( ph n l n nh ng h p đ ng mua nguyên

v t li u c a công ty là nh ng h p đ ng mua t nh ng doanh nghi p khác quen bi t và
quan h h p tác lâu dài…) sau đó công ty và bên doanh nghi p s ti n hành ki m tra
v ch t l

ng và s l

ng nguyên v t li u mà trong h p đ ng đã ký đ tránh tình tr ng

thi u sót và nh ng hi u nh m d n t i m i quan h gi a công ty và doanh nghi p
không t t đ p.
T ch c ti p nh n NVL: Vi c ti p nh n chính xác s l

-

ng và ch ng lo i

nguyên v t li u theo đúng h p đ ng giao hàng, phi u v n chuy n công ty s tránh
đ
-

c tình tr ng th t thoát và có nh ng nguyên v t li u không đúng quy cách.
T ch c c p phát NVL:

Tùy theo yêu c u c a công tác thi công t i công trình mà công ty ti n hành cung c p
nguyên v t li u cho công trình đó.
Công ty đã t ch c c p phát nguyên v t li u theo đúng ch
m i khi c p phát công ty th

ng trình c a công trình,

ng áp d ng đ y đ các th t c xu t kho theo đúng chu n

m c c a công trình, l p biên b n và gi y xác nh n c a công ty vào các công trình đã
đ

c c p phát.
B ng 1.4: B ng nguyên v t li u c p cho công trình c u Nam Ô T12/2015
vt: đ ng
Tên v t t

VT

Kh i l

ng

n giá

Thành ti n

I/ V t t k t c u
Xim ng HV PCB 40

t n

10,00

1.235.000

12.350.000

Xim ng PCB 40

t n

3,00

1.235.000

3.704.999

Thép D14

Kg

807,00

16.800

13.557.600

Thép D16

Kg

55,00

16.800

924.000

13


Thép D20

Kg

29,00

16.800

487.200

Thép D10

Kg

1877,00

17.300

32.472.094

Thép D12

Kg

238,00

17.300

4.117.399

Thép D16

Kg

2772,00

17.300

47.955.592

Thép D28

Kg

687,00

17.300

11.729.398

á 1x2

M3

11,00

300.000

3.300.000

á c p ph i

M3

594,00

15.5000

92.069.999

Cáp D L 12,7mm

Kg

140,00

2.338

3.239.320

Neo 1 l 13G-1

B

8,00

84.467

675.736

Bentonite

t n

15,15

6.204.545

93.998.857

Ông nh a D34

M

180.00

65.000

1.170.000

Thép t m

Kg

5016,00

18.480

92.695.680

Thép t m 17,5 ly

Kg

5440,00

19.140

104.121.600

ng thép D60

Kg

10829,00

18.480

200.119.920

ng thép D114

Kg

6842,50

18.480

126.449.400

Thép D16

Kg

887,00

18.370

16.294.190

Thép D10

Kg

144,00

18.535

2.669.040

Thép D16

Kg

555,00

18.535

10.286.925

Thép D20

Kg

6936,00

18.535

128.558.760

Thép D14

Kg

3610,00

18.535

66.911.350

Thép D22

Kg

4533,00

18.535

84.019.155

14


Thép V75

Kg

488.00

17.270

8.427.760

Diezel

Lít

600,00

18.250

10.950.000

Diezel

Lít

1200,00

14.700

17.640.000

Nh t HD50

Lít

10,00

37.000

370.000

M

30,00

265.000

7.950.000

Thanh

3,00

75.043

225.129

II/ V t t ph c v thi công
Dây đi n 3 pha 3x50+1x35
Tà v t g
Thép I350(4,69m)

Kg

233,00

17.136

3.992.688

C c ván thép (13,06m)

Kg

994,00

7.194

7.150.836

Ván khuôn (39,53m20

Kg

1534,00

10.379

15.921.386

Thép I300(5,56m)

Kg

204,00

11.092

2.262.768

Thép I400(12,59m)

Kg

706,00

5.419

3.825.814

Thép I450(10,1m)

Kg

659,00

6.624

4.365.216

Kg

5670,00

19.500

110.564.983

ng váchD1200x10ly(18m)

T ng c ng

1.351.909.594

T ng lu k kh i công đ n 30/11/2015

0

T ng c ng toàn b t kh i công đ n 30/12/2015

1.351.909.594

(Ngu n Phòng k toán )
1.3.2. Qu n lý s d ng máy móc, thi t b
Có th th y r ng đ i m i máy móc thi t b c ng đ ng ngh a v i vi c t ng n ng l c s n
xu t c a doanh nghi p c v s l

ng và ch t l

hi n đ i đ ng b , doanh nghi p s ti t ki m đ

15

ng. V i m t dàn máy móc thi t b

c chi phí nguyên v t li u cho m t đ n


v s n ph m, ít tiêu hao nhiên li u h n và l
phí s a ch a, b o d

ng ph ph m c ng ít đi. Các kho n chi

ng máy móc thi t b gi m đ ng th i c ng gi m b t lao đ ng th

công làm cho chi phí nhân công gi m. T đó góp ph n làm cho chi phí s n xu t gi m
xu ng, t o đi u ki n cho doanh nghi p có kh n ng h giá thành s n ph m, m r ng
đ

c th .

Tóm l i mu n đ t đ

c m c tiêu l i nhu n, nâng cao v th c a mình, m i doanh

nghi p c n ph i t ng n ng l c s n xu t, nâng cao ch t l

ng s n ph m, t ng kh n ng

c nh tranh đ gi m chi phí s n xu t. i u đó c ng đ ng ngh a v i s c n thi t ph i đ u
t đ i m i máy móc thi t b công ngh đ i v i m i doanh nghi p. i n hình nh Công
ty Tây H (trích d n t Chuyên đ th c t p Gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý, s
d ng máy móc thi t b thi công c gi i

công ty Tây H )có nh ng cách qu n lý máy

móc thi t b nh sau:
- Qu n lý v s l

ng máy móc thi t b : Công ty đã đ u t thêm m t s lo i máy móc

thi t b c n thi t, đ m b o cho các máy đ
l

ng máy không đ

c ho t đ ng liên t c nh m tránh hao phí

c s d ng thi công.

B ng 1.5. S d ng máy móc thi t b c a Công ty n m 2015
VT: Cái
N m 2015
TT

Danh m c thi t b

T ng s máy
hi n có

S máy ho t
đ ng th c t

%

1

Xe Kamzben

10

10

100

2

Máy i

3

3

100

3

Máy xúc

2

2

100

4

Máy lu 6 - 12 t n

2

2

100

5

Xe lu

4

4

100

6

Máy khoan

15

14

93

7

Máy b m n

8

8

100

8

Máy mài

6

5

83

9

Máy tr n bê tong

20

18

90

c

16


10

m dùi

34

33

97
96

Trung bình
- Qu n lý máy móc thi t b v m t th i gian:

H s th i gian làm vi c th c t ph n ánh trình đ s d ng máy móc thi t b c a m i
doanh nghi p.Thông qua h s này ta có th th y đ

c kh n ng huy đông công su t

thi t b c ng nh hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p trong t ng th i k . H s này
đ

c tính trên c s th i gian làm vi c th c t chia cho th i gian làm vi c theo quy

đ nh trong n m, h s này cho bi t trong n m máy móc thi t b c a doanh nghi p ho t
đ ng đ

c bao nhiêu gi và ph i ng ng ho t đ ng bao nhiêu gi . Bên c nh đó th i

gian làm vi c th c t c a máy móc thi t b còn có tác d ng giúp các cán b qu n lý
trong doanh nghi p có th nhanh trong n m b t đ

c tình hình ho t đ ng c a t ng b

ph n s n xu t đ có k ho ch đi u ch nh k p th i. Th i gian ho t đ ng c a máy móc
thi t b trong công ty :
+ N m 2012: 21 ngày / tháng
+ N m 2013: 23 ngày / tháng
+ N m 2014: 24 ngày / tháng
+ N m 2015: 25 ngày / tháng
(V i th i gian làm vi c th c t 10,7 gi / ngày)
- Nâng cao trình đ cho cán b qu n lý và công nhân tr c ti p s n xu t
Máy móc thi t b đ

c ch t o g m nhi u b ph n ph c t p có nhi m v d n truy n

tích c c s tác đ ng c a con ng
nhiên c a đ i t

i vào đ i t

ng lao đ ng, làm thay đ i hình th c t

ng lao đ ng, bi n đ i chúng thành nh ng s n ph m nh m tho mãn

nhu c u c a con ng

i. Do v y mà gi a con ng

i và máy móc thi t b có m i quan h

g n bó nh t đ nh th hi n s tác đ ng qua l i v i nhau. Con ng

i ch t o ra máy móc

thi t b , làm ch máy móc thi t b và tiêu th nh ng s n ph m do chính chúng ta làm
ra. Máy móc thi t b ch có th làm ra nh ng s n ph m đ p, đa d ng, ch t l

17

ng cao


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×