Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất lao động tại dự án xây dựng nhà cao tầng eco green

L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan lu n v n này do tôi th c hi n. Các đo n trích d n và s li u s d ng
trong lu n v n đ u đ

c d n ngu n và có đ chính xác cao nh t trong ph m vi hi u

bi t c a tôi.
N u phát hi n có b t k s gian l n nào tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m v n i
dung lu n v n c a mình. Tr

ng đ i h c Th y l i không liên quan đ n nh ng vi ph m

tác quy n, b n quy n do tôi gây ra trong quá trình th c hi n (n u có).
Hà n i, ngày 29 tháng 04 n m 2017
Tác gi Lu n v n

inh V n Th ch

iL IC M
Tr

c tiên, xin g i l i c m n sâu s c đ n PGS. TS.

tình giúp đ và h
ng

inh Tu n H i đã quan tâm, t n

ng d n tôi trong su t quá trình th c hi n lu n v n này. Xin chân

thành cám n các th y cô gi ng d y
Tr

N

b môn Công ngh và Qu n lý Xây d ng,

i h c Th y l i. T t c nh ng ki n th c, kinh nghi m mà th y cô truy n đ t

cho tôi su t quá trình h c c ng nh nh ng góp ý quý báu c a các th y cô v Lu n v n
này s mãi là hành trang quý giá c a tôi trong su t quá trình h c t p, nghiên c u và
công tác c a tôi sau này.
Cu i cùng, xin cám n nh ng ng

i thân trong gia đình tôi, nh ng ng

c a tôi đã luôn bên c nh ng h tôi v

i đ ng nghi p

t qua nh ng khó kh n, tr ng i đ hoàn thành

lu n v n này.

Hà n i, ngày 29 tháng 04 n m 2017
Tác gi Lu n v n

inh V n Th chii


M CL C
M
CH

U ......................................................................................................................... 1
NG 1: T NG QUAN V N NG SU T LAO

THÀNH N NG SU T LAO
1.1

NG VÀ CÁC Y U T C U

NG ............................................................................. 3

Tình hình chung v N ng su t Lao đ ng trong ngành Xây d ng: ....................... 3

1.1.1 Khái ni m v N ng su t Lao đ ng ....................................................................... 3
1.1.2 Các y u t c u thành N ng su t Lao đ ng trong ngành xây d ng: ...................... 5
1.1.3 S tác đ ng có tính ch t ràng bu c đ n n ng su t lao đ ng c a các y u t
b , công ngh và trình đ
1.2

ng

thi t

i lao đ ng trong ngành xây d ng: ................................. 6

T ng quan v S n xu t tinh g n: .......................................................................... 7

1.2.1 Gi i thi u v S n xu t Tinh g n – Lean Manufacturing: ..................................... 7
1.2.2 M c đích c a S n xu t Tinh g n .......................................................................... 7
1.2.3 Các Nguyên T c Chính c a S n xu t Tinh g n: .................................................. 8
1.2.4 Nh ng lãng phí trong s n xu t: .......................................................................... 10
1.2.5 Các k thu t và công c dùng đ lo i b lãng phí: ............................................. 12
1.3

Áp d ng S n xu t Tinh g n vào Xây d ng – Khái ni m Xây d ng Tinh g n

(Lean Construction): ...................................................................................................... 14
1.3.1 Gi i thi u v Xây d ng tinh g n (Lean Construction):...................................... 14
1.3.2 Quan ni m các lo i lãng phí trong Xây d ng: .................................................... 15
1.3.3 L p k ho ch s n xu t và ki m soát s n xu t trong xây d ng tinh g n:
(Production Planning and Control in Lean Construction): ............................................ 15
1.4
1.5

Qu n lý Lean (Qu n lý Tinh g n) và Hi u su t qu n lý: ................................... 20
xu t ng d ng Xây d ng tinh g n và các gi i pháp khác nh m nâng cao

n ng su t lao đ ng trong công tác xây d ng d án nhà cao t ng Eco Green. ............... 23
K t lu n ch
CH

ng 1 ......................................................................................................... 25

NG 2: C S KHOA H C VÀ C S PHÁP LU T V N NG SU T LAO
NG & HI U SU T QU N LÝ TRONG CÔNG TÁC XÂY D NG .................... 26

2.1 C s pháp lý ........................................................................................................... 26
2.2 C s khoa h c và th c ti n c a vi c nâng cao n ng su t lao đ ng và hi u su t
qu n lý trong công tác xây d ng ................................................................................... 27
2.2.1 D li u th c ti n c a n ng su t lao đ ng trong ngành xây d ng. ...................... 27
iii


2.2.2 Th a nh n t m quan tr ng c a n ng su t lao đ ng. ........................................... 31
2.2.3 C s th c ti n áp d ng gi i pháp t ng n ng su t lao đ ng
thành: Công ngh Xây d ng, Máy móc Thi t b & Trình đ c a ng
2.3 Nghiên c u nh ng h n ch c a ph

ba y u t c u
i lao đ ng. ....... 32

ng pháp qu n lý d án truy n th ng nh m tìm

ra gi i pháp nâng cao hi u su t qu n lý d án xây d ng. ............................................. 34
2.4 Nghiên c u áp d ng ph

ng pháp qu n lý xây d ng tinh g n nh m nâng cao n ng

su t lao đ ng và hi u su t qu n lý các d án xây d ng. ............................................... 36
2.5 Nghiên c u áp d ng phong cách qu n lý Lean – qu n lý tinh g n đ nâng cao hi u
su t qu n lý trong công tác xây d ng. ........................................................................... 39
K t lu n ch
CH
T ID

ng 2 ......................................................................................................... 45

NG 3: CÁC GI I PHÁP NH M NÂNG CAO N NG SU T LAO

NG

ÁN XÂY D NG NHÀ CAO T NG ECO GREEN CITY. ........................ 47

3.1 Gi i thi u chung v D án ECO GREEN ............................................................... 47
3.1.1 Gi i thi u v d án ECO GREEN....................................................................... 47
3.1.2 Gi i thi u t ng th công ngh và trình t thi công d án Eco Green City: ........ 49
3.1.3 Gi i thi u mô hình qu n lý T ng th u c a công ty Xuân Mai và đánh giá th c
tr ng cách th c T ch c S n xu t Xây d ng, phong cách Qu n lý t i d án Eco
Green.: ........................................................................................................................... 55
3.2. Các y u t c u thành n ng su t lao đ ng t i d án Eco Green City ...................... 63
3.3

xu t áp d ng các gi i pháp c th nâng cao n ng su t lao đ ng và hi u su t

qu n lý t i d án Eco Green City .................................................................................. 66
3.4.

xu t áp d ng các gi i pháp c th c a Xây d ng Tinh g n (Lean Construction)

vào d án Eco Green City. ............................................................................................ 69
3.5 Các thu n l i và khó kh n khi áp d ng các gi i pháp nâng cao n ng su t lao đ ng
và hi u su t qu n lý t i d án Eco Green. ..................................................................... 81
K t lu n ch

ng 3 ......................................................................................................... 83

K T LU N –KI N NGH ........................................................................................... 84
DANH M C TÀI LI U THAM KH O ...................................................................... 87

iv


DANH M C HÌNH NH
Hình 1.2 H th ng Ng

i l p k ho ch cu i – Last Planner System ............................19

Hình 1.3 Mô hình 4P (Liker, 2004) .............................................................................. 23
Hình 2.1 Ch só N ng su t Lao đ ng n

c M 1964-1999 .......................................... 27

Hình 2.2 T tr ng và c c u lao đ ng ngành xây d ng Vi t nam ................................. 28
Hình 2.3 Hi u su t lao đ ng ngành xây d ng 2005-2013 ............................................. 29
Hình 2.4 Ti n công trung bình hàng ngày nhân công xây d ng ................................... 29
Hình 2.5 Chi phí lao đ ng xây d ng theo gi trên th gi i ........................................... 30
Hình 2.6 Cách th c qu n lý d án CPM ...................................................................... 34
Hình 2.7 Các y u t c bân c a công vi c theo CPM .................................................. 34
Hình 2.8 Qu n lý d án theo cách truy n th ng ............................................................ 35
Hình 2.9 Qu n lý d án theo Xây d ng tinh g n .......................................................... 37
Hình 2.10 Qu n lý d án theo ph

ng pháp xây d ng tinh g n ................................... 38

Hình 2.11 K t h p CPM và Last Planner System ......................................................... 39
Hình 2.14 K t h p n m nguyên t c qu n lý Lean ......................................................... 45
Hình 3.1 V trí d án Eco Green City............................................................................ 47
Hình 3.2 Ph i c nh d án Eco Green City: ................................................................... 48
Hình 3.3 M t b ng n i khu d án Eco Green City ........................................................ 48
Hình 3.4 M t b ng ki n trúc tòa CT2 Eco Green City: ................................................. 49
Hình 3.5 Hình nh th c t thi công c t, vách c t và vách thang máy,thang b ............ 50
Hình 3.6 C t bê tông d

ng l c và vách c t ................................................................ 50

Hình 3.7 Các d m b n sàn đ

c v n chuy n đ n chân công trình ................................ 51

Hình 3.8 Các d m gi a và d m biên đ

c v n chuy n đ n ch l p ráp ....................... 51

Hình 3.9 D m biên,d m gi a,d m b n sàn sau khi l p đ t và đ bê tông liên k t ....... 52
Hình 3.10 T m t

ng Acotec đ

Hình 3.11 T m t

ng sau khi c đ nh v i tr n nhà ....................................................... 53

Hình 3.12 T

c v n chuy n đ n chân công trình ........................... 52

ng ngoài ch ng nóng và ch ng th m xây b ng g ch đ : ....................... 53

Hình 3.13 Trình t thi công ph n thân d án Eco Green .............................................. 54
Hình 3.14 Trình t công tác hoàn thi n d án Eco Green ............................................. 54
Hình 3.15 S đ ban đi u hành và các đ n v th u ph & nhà cung c p ...................... 55
v


Hình 3.16 Quy ho ch m t b ng khi k t c u xây đ n t ng 18........................................ 57
Hình 3.17 Quy ho ch m t b ng khi k t c u xây đ n t ng 22........................................ 57
Hình 3.18 Công nhân đ c bê tông do c t vách b phình ............................................... 59
Hình 3.19 T m t

ng Acotec l u kho l n

Hình 3.20 Di chuy n t m t

công tr

ng............................................. 60

ng Acotec do yêu c u s p x p l i m t b ng ................... 60

Hình 3.21 Các cán b qu n lý th u ph đ ng ch công đo n khác hoàn thành ........... 61
Hình 3.22 T l ph ph m c t thép sau gia công cao .................................................... 61
Hình 3.23 Ván khuôn và k t c u đúc s n t i m t th i đi m ......................................... 64
Hình 3.24 Tháo ván khuôn s d ng C u tháp và Nhân công ....................................... 64
Hình 3.25 C u tháp dùng đ l p đ t k t c u bê tông đúc s n

công tr

ng ................ 65

Hình 3.27 Nhân công tháo d ván khuôn nhôm cho vách c t cao 3.3 m ..................... 67
Hình 3.28 X

ng gia công c t thép t ch c không t t ................................................. 71

Hình 3.29 Last Planner System – Ki m soát s n xu t kéo............................................ 75
Hình 3.30 Tri n khai h th ng Last Planner System – Ng

i l p k ho ch cu i ......... 76

Hình 3.31 M t b ng t p k t v t li u b t h p lý ............................................................. 77
Hình 3.32 T c ngh n giao thông v n chuy n v t t , v t li u........................................ 79

vi


DANH M C B NG BI U
B ng 1.1 S khác bi t gi a S n xu t truy n th ng và S n xu t tinh g n ..................... 10
B ng 2.12 So sánh phong cách qu n lý truy n th ng và phong cách qu n lý Lean ..... 40
B ng 2.13 N m nguyên t c qu n lý Lean...................................................................... 41
B ng 3.26 B ng kích th

c ván khuôn ......................................................................... 66

vii


DANH M C VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG
TPS: TOYOTA PRODUCTION SYSTEM – H th ng s n xu t c a hãng Toyota.
LPDS: LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM – H th ng đi u ph i d án tinh g n.
LWS: LEAN WORK STRUCTURING – Phân chia công vi c theo c u trúc tinh g n.
LPS: LAST PLANNER SYSTEM – H thông ng
CPM: CRITICAL PATH METHOD – Ph

i l p k ho ch cu i.

ng pháp đ

ng g ng.

PDCA: PLAN – DO – CHECK – ACT;
TFP: TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY – N ng su t các nhân t t ng h p.
VDS: VIRTUAL DESIGN SYSTEM – H th ng thi t k

o.

ILO: INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION – T ch c lao đ ng qu c t .
APO: ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION – T ch c n ng su t châu Á.
GSO: GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM – T ng c c th ng kê.
MIT: MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY – Vi n K thu t Công
ngh Massachusetts.

viii


M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
Theo T ch c Lao đ ng qu c t (ILO), T ch c N ng su t châu Á (APO) c ng nh
k t qu nghiên c u, tính toán t i Vi t Nam cho th y, n ng su t lao đ ng c a Vi t Nam
hi n đang

m c th p so v i các n

c trong khu v c, là m t trong nh ng v n đ đ

c

Qu c h i, Chính ph , Xã h i, các chuyên gia đ c bi t quan tâm trong th i gian v a
qua.
Theo s li u s b n m 2013 c a T ng c c Th ng kê (GSO), ngành xây d ng đã tr c
ti p và gián ti p t o vi c làm cho trên 3,4 tri u lao đ ng (chi m 5,2% l c l
đ ng c n
xu t, th

ng lao

c); và đóng góp 5,4% vào GDP, đ ng th 5 (sau ngành nông nghi p, s n
ng m i và khoáng s n). N u tính theo giá so sánh 2010 (lo i b l m phát), có

th th y hi u su t lao đ ng trong ngành xây d ng t n m 2005 đ n 2013 h u nh
không bi n đ ng.
Nh v y, trong b i c nh Vi t Nam h i nh p qu c t , các nhà th u xây d ng Vi t Nam
c nh tranh v i nhau và b c nh tranh b i các nhà th u n

c ngoài, n u không nâng cao

n ng su t lao đ ng thì doanh nghi p Xây d ng Vi t nam s t t h u, vì v y tác gi lu n
v n ch n đ tài “NGHIÊN C U ÁP D NG CÁC BI N PHÁP NÂNG CAO N NG
SU T LAO

NG T I D

ÁN XÂY D NG NHÀ CAO T NG ECO GREEN

CITY” c a công ty C ph n đ u t xây d ng Xuân Mai nh m m c đích nâng cao n ng
su t lao đ ng và hi u su t qu n lý t i các d án mà tác gi tham gia trong t

ng lai.

2. M c đích nghiên c u
xu t gi i pháp nh m nâng cao N ng su t lao đ ng và Hi u su t Qu n lý d án xây
d ng nhà cao t ng Eco Green City.
it

3.
it

ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u: “NGHIÊN C U ÁP D NG CÁC BI N PHÁP NÂNG CAO

N NG SU T LAO

NG T I D

ÁN XÂY D NG NHÀ CAO T NG ECO

GREEN CITY”.

1


Ph m vi nghiên c u là tìm hi u các lý thuy t v ho t đ ng qu n lý xây d ng và s n
xu t tinh g n đã th c hi n trong 50 n m qua. Nghiên c u nh ng nguyên lý và công c
c a s n xu t tinh g n mà hãng Toyota tiên phong áp d ng. Nghiên c u lý thuy t Xây
d ng Tinh g n mà Vi n Xây d ng Tinh g n (Lean Construction Institute) đ a ra.
ng th i nghiên c u nh ng nguyên lý, k thu t và các công c c a qu n lý Lean
(Tinh g n) và Xây d ng tinh g n nh m tìm ra các bi n pháp đ nâng cao n ng su t lao
đ ng và hi u su t qu n lý t i các d án xây d ng nhà cao t ng.
4. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u:

ng d ng Lu t Lao đ ng, các Ngh đ nh, Thông t c a Nhà n

c v N ng su t Lao

đ ng.
ng d ng Lu t Xây d ng, các Ngh đ nh, Thông t c a nhà n

c v công tác Qu n lý

Xây d ng.
Nghiên c u mô hình t ch c qu n lý c a doanh nghi p, cách th c & ph

ng pháp s

d ng lao đ ng k t h p v i các y u t s n xu t khác nh là máy móc, thi t b , công
ngh thi công nhà cao t ng.
Ti p c n các thông tin c a d án;
Ph

ng pháp phân tích và t ng h p lý thuy t;

Ph

ng pháp đi u tra, thu th p và x lý thông tin liên quan;

Ph

ng pháp s đ ;

Ph

ng pháp chuyên gia;

Ph

ng pháp phân tích và t ng k t kinh nghi m;

2


CH

NG 1:

T NG QUAN V N NG SU T LAO

NG VÀ CÁC Y U T

THÀNH N NG SU T LAO

C U

NG

1.1 Tình hình chung v N ng su t Lao đ ng trong ngành Xây d ng:
1.1.1 Khái ni m v N ng su t Lao đ ng
Theo t đi n kinh t h c hi n đ i c a MIT – Vi n

i h c Công ngh Massachusets

(M ) “n ng su t là đ u ra trên m t đ n v đ u vào đ

c s d ng. T ng n ng su t xu t

phát t vi c t ng tính hi u qu c a các b ph n v n, lao đ ng. C n thi t ph i đo n ng
su t b ng đ u ra th c t , nh ng r t ít khi tách riêng bi t đ

c n ng su t c a ngu n

v n và lao đ ng”
N ng su t là t s gi a đ u ra và nh ng đ u vào đ
m t toán h c n ng su t đ

c s d ng đ t o ra đ u ra đó. V

c ph n ánh b ng:

P = t ng đ u ra / t ng đ u vào
u ra đ
hi n

c ph n ánh d

i nhi u tên g i khác nhau nh “t p h p các k t qu ”; “th c

các m c đ cao nh t”; t ng đ u ra h u hình”; “toàn b đ u ra có th đ

th trong các doanh nghi p đ u ra đ
t ng, ho c kh i l
th

c”. C

c tính b ng t ng giá tr s n xu t hay giá tr gia

ng hàng hoá tính b ng đ n v hi n v t.

c p đ v mô ng

i ta

ng s d ng GDP nh đ u ra ch y u đ tính n ng su t.
u vào đ

c tính theo các y u t tham gia đ s n xu t ra đ u ra.

nguyên li u, v n, thi t b , n ng l

ó là lao đ ng,

ng, k thu t, k n ng qu n lý.

Vi c ch n đ u vào và đ u ra khác nhau s t o ra các mô hình đánh giá n ng su t khác
nhau.

c đi m c a quan ni m truy n th ng là t p trung nh n m nh đ n y u t đ u

vào nh lao đ ng, v n (n ng l

ng, nguyên v t li u, máy móc thi t b , công ngh )

trong đó y u t lao đ ng là trung tâm.
N ng su t lao đ ng c a m t qu c gia tr

c h t ph thu c vào m c đ hi u qu s

d ng lao đ ng k t h p v i các y u t s n xu t khác, nh máy móc và công ngh , và
l

ng máy móc và công ngh mà m t ng

i lao đ ng c a qu c gia đó đ
3

c s d ng.


Theo cách ti p c n hi n đ i m i v n ng su t : “N ng su t là m t tr ng thái t duy. Nó
là m t thái đ nh m tìm ki m đ c i thi n nh ng gì đang t n t i. Có m t s ch c ch n
r ng ngày hôm nay con ng

i có th làm vi c t t h n ngày hôm qua và ngày mai t t

h n ngày hôm nay. H n n a nó đòi h i nh ng c g ng không ng ng đ thích ng v i
các ho t đ ng kinh t trong nh ng đi u ki n luôn thay đ i.
ch n trong quá trình ti n tri n c a loài ng

ó là s tin t

ng ch c

i”.

Khái ni m n ng su t ph n ánh tính l i nhu n, tính hi u qu , giá tr ch t l

ng, s đ i

m i ch t l

ng cu c s ng.

h iđ

ng hoá b ng m c t ng giá tr gia t ng c a t t c các ngu n l c và y u t

cl

ó là m t ch tiêu t ng h p đánh giá hi u qu kinh t xã

tham gia vào m t quá trình s n xu t hay m t lo t các ho t đ ng kinh t trong m t th i
gian nh t đ nh. N ng su t là m t tr ng thái t ng h p cách th c ho t đ ng c a con
ng

i và c a các doanh nghi p.

N ng su t đ

c hình thành v i s đóng góp c a t t c các ho t đ ng trong các chu i

giai đo n có liên quan t nghiên c u, thi t k , s n xu t s n ph m hoàn ch nh, cung ng
cho nhà tiêu dùng, b o d

ng. N ng su t ph i tính đ n tác đ ng t ng h p c a hàng

lo t các y u t và t p trung vào s th c hiên c a doanh nghi p.
i m c n b n nh t c a cách ti p c n m i v n ng su t là t ng s l
ch t l

ng. i u này có ngh a là s d ng cùng môt kh i l

ng đ ng th i t ng

ng nguyên li u, lao đ ng,

v n, n ng l

ng … đ s n xu t m t kh i l

ng l n h n các đ u ra có cùng ch t l

ho c ch t l

ng cao h n. V i quan ni m nh v y, n ng su t có th hi u là tr ít h n và

nh n nhi u h n mà không t n h i đên ch t l
Ngày nay n ng su t và ch t l
c a đ i ng lao đ ng, ch t l
kinh t xã h i và ch t l

ng.

ng đã tr thành đ ng h

ng, th ng nh t. Ch t l

ng c a s n ph m và d ch v , ch t l

ng c a môi tr

ng
ng

ng c a n ng l c qu n lý đi u hành s n xu t kinh doanh đ ng

th i song hành và thúc đ y l n nhau đ t o nên xu h
ch t l

ng

ng phát tri n t ng n ng su t và

ng s n ph m theo ti n trình th i gian c a con ng

4

i và doanh nghi p.


1.1.2 Các y u t c u thành N ng su t Lao đ ng trong ngành xây d ng:
Nh các ngành s n xu t khác, c u thành N ng su t Lao đ ng trong nghành xây d ng
g m c b n ba y u t : Công ngh s n xu t xây d ng, thi t b s n xu t và m c đ hi u
qu s d ng công ngh , thi t b c a ng
Công ngh Xây d ng

i lao đ ng k t h p v i k n ng qu n lý.

Vi t nam hi n nay đã ti m c n g n v i công ngh xây d ng

c a th gi i, trong l nh v c thi công nhà cao t ng, các doanh nghi p xây d ng Vi t
nam đã đ t m vóc thi công nh ng tòa nhà cao 81 t ng nh Cotteccons thi công d án
Landmark81 c a ch đ u t Vincom. Trong l nh v c thi công c u, các doanh nghi p
Vi t nam đã đ m nhi m thi công nh ng công trình c u nh p l n v
V nh Tuy, c u

u ng m i, c u v

t sông nh c u

t dây v ng ngã ba Hu . T ng công ty Sông

à thi

công nhà máy th y đi n S n La quy mô l n hàng đ u Châu Á.
Thi t b s n xu t thi công
thi t b ch a hàm l

Vi t nam đ

c nh p kh u t n

c ngoài, đ u là nh ng

ng công ngh cao, do các hãng s n xu t uy tín trên th gi i ch

t o và xu t kh u vào Vi t nam. Các thi t b thi công xây d ng
l c h u so v i th gi i nh 30 n m tr
nam là th tr

Vi t nam không còn

c đây n a, cùng v i s gia nh p WTO, Vi t

ng s d ng ti m n ng c a các hãng s n xu t thi t b xây d ng hi n đ i.

V y u t trình đ s d ng (m c đ hi u qu s d ng) công ngh , thi t b c a ng

i

lao đ ng c ng nh trình đ qu n lý d án xây d ng, các doanh nghi p Vi t nam c ng
đã đào t o đ

c nh ng l p k s m i, có đ kh n ng, k n ng và trình đ đ th c

hi n qu n lý xây d ng và thi công nh ng d án t m vóc qu c t .
Tuy nhiên, n ng su t lao đ ng c a ngành xây d ng Vi t nam v n ch a đ t đ n t c đ
t ng n ng su t ti m n ng, vì m t s nguyên nhân c b n, đó là c ph n hóa DNNN
ngành xây d ng còn ch m , không thu hút đ
xu t và ph

c v n c ph n (mang đ n công ngh s n

ng th c qu n lý m i), trình đ v n hóa c a ng

i lao đ ng công nhân xây

d ng còn th p và ý th c ngh nghi p ch a chuyên nghi p do đ c đi m là chuy n hóa
t ng

i nông dân sang làm công nhân xây d ng. Môi tr

ch a đ t đ n t m m c th

ng kinh doanh

Vi t nam

ng tôn pháp lu t, các doanh nghi p xây d ng b n đ ng

chi m d ng v n kéo dài, làm c n tr và ch m tr vi c ng d ng công ngh và nâng

5


cao k n ng qu n lý s n xu t hi n đai vào nghành xây d ng gây c n tr thái đ chuyên
nghi p gi a ng

i cung c p d ch v s n xu t xây d ng đ i v i đ i tác s d ng.

n ng su t lao đ ng c a ngành xây d ng Vi t nam đ t đ n m c ti m n ng c n ph i
c i ti n liên t c c ba y u t trên, nh ng m c đ hi u qu s d ng công ngh , thi t b
c a ng

i lao đ ng k t h p v i k n ng qu n lý là y u t quan tr ng chính & c t lõi

c u thành vi c t ng n ng su t lao đ ng trong ngành xây d ng

Vi t Nam.

1.1.3 S tác đ ng có tính ch t ràng bu c đ n n ng su t lao đ ng c a các y u t
thi t b , công ngh và trình đ ng i lao đ ng trong ngành xây d ng:
Ba y u t

nh h

ng đ n n ng su t lao đ ng trong ngành xây d ng tác đ ng ràng bu c

l n nhau và đ u đóng góp vào vi c t ng n ng su t lao đ ng, trong đó y u t m c đ
hi u qu s d ng công ngh và máy móc thi t b c a ng

i lao đ ng k t h p v i k

n ng qu n lý là y u t có tác đ ng l n nh t và ch y u nh t đ n n ng su t lao đông
ngành xây d ng vì nh ng lý do sau:
Thi t b xây d ng th

ng có giá tr l n, và ph i kh u hao lâu dài (15 n m – 20 n m)

do đó, khi đã đ u t s n xu t và nh p kh u v Vi t nam, các thi t b này c n ph i đ

c

s d ng và không d dàng b thay th .
Công ngh xây d ng do đ c đi m n i t i c a nó, v n ph i s d ng k t c u bê tông c t
thép và k t c u thép nên công ngh xây d ng h u nh có m c đ c i ti n theo th i
gian r t th p. Ví d , do tính ch t phát tri n c
t ng xây thô c a nhà cao t ng th

ng đ bê tông, th i gian hoàn thi n m t

ng dao đ ng gi a 5 – 7 ngày. Th i gian c ng kéo

c t thép ng su t c a d m c u là 7 ngày. R t khó đ gi m th i gian này vì gi i h n c a
công ngh v t li u.
Trình đ c a ng

i lao đ ng,

ngh và máy móc thi t b c a ng

đây hi u theo ngh a m c đ hi u qu s d ng công
i lao đ ng, đây là y u t có d đ a r t l n đ nâng

cao ý th c k n ng và trình đ ngh nghi p c a h , là y u t then ch t trong vi c t ng
n ng su t lao đ ng c a ngành xây d ng.

6


1.2 T ng quan v S n xu t tinh g n:
1.2.1 Gi i thi u v S n xu t Tinh g n – Lean Manufacturing:
Lean Manufacturing (t m d ch là S n Xu t Tinh G n) là m t nhóm ph
đang đ

ng pháp hi n

c áp d ng ngày càng r ng rãi trên kh p th gi i, nh m lo i b lãng phí và

nh ng b t h p lý trong quy trình s n xu t, đ có chi phí th p h n và tính c nh tranh
cao h n cho nhà s n xu t. Nhi u khái ni m v Lean Manufacturing b t ngu n t H
th ng s n xu t Toyota (Toyota Production System) và đã đ
su t các ho t đ ng c a Toyota t nh ng n m 1950. T tr
ngày càng đ

c d n tri n khai xuyên

c nh ng n m 1980, Toyota

c bi t đ n nhi u h n v tính hi u qu trong vi c tri n khai h th ng s n

xu t Just In Time (JIT).
Ngày nay, Toyota th

ng đ

c xem là m t trong nh ng công ty s n xu t hi u qu nh t

trên th gi i và là công ty đã đ a ra chu n m c v đi n hình áp d ng Lean
Manufacturing. C m t “Lean Manufacturing” hay “Lean Production” đã xu t hi n l n
đ u tiên trong quy n "The Machine that Changed the World" (C máy làm thay đ i
Th gi i - James Womack, Daniel Jones & Daniel Roos) xu t b n n m 1990.
Lean Manufacturing đang đ

c áp d ng ngày càng r ng rãi t i các công ty s n xu t

hàng đ u trên toàn th gi i, d n đ u là các nhà s n xu t ôtô l n và các nhà cung c p
thi t b cho các công ty này. Lean Manufacturing đang tr thành đ tài ngày càng đ
quan tâm t i các công ty s n xu t

các n

c

c phát tri n khi các công ty này đang tìm

cách c nh tranh hi u qu h n.

1.2.2 M c đích c a S n xu t Tinh g n
Là nh n th c và hành đ ng lo i b các lo i lãng phí (lãng phí: nh ng công vi c không
mang l i giá tr gia t ng cho khách hàng), s d ng v

t m c nguyên li u đ u vào, v

t

m c ph ph m và chi phí liên quan đ n tái ch ph ph m, s n xu t các tính n ng s n
ph m không đ

c khách hàng yêu c u.

- S n xu t Tinh g n mang l i l i ích:
Gi m ph ph m và s lãng phí.

7


Gi m chu k s n xu t: gi m th i gian ch đ i gi a các công đo n, th i gian chuy n
đ i nhanh, th i gian chu n b , th i gian t kho đ n kho, th i gian làm s n ph m...
Gi m t n kho:

m c t i thi u và an toàn trong s n xu t, v n l u đ ng ít h n, gi m

m t b ng s n xu t, l u kho thành ph m và bán thành ph m.
T ng n ng su t lao đ ng: không th c hi n các thao tác không c n thi t, gi m th i gian
ch đ i gi a các khâu, lu ng s n xu t s n ph m liên t c.
T n d ng thi t b và m t b ng hi u qu : b trí theo s đ dây chuy n tinh g n, s p x p
công nhân sao cho kho ng cách di chuy n ng n nh t, s t n d ng đ

c s công nhân

và m t b ng s n xu t.
Tính linh đ ng: có kh n ng s n xu t nhi u lo i s n ph m khác nhau m t cách linh
đ ng h n, chuy n đ i s n ph m nhanh, thay đ i s n xu t nhanh ...
T ng s n l

ng: n u có th gi m chu k s n xu t, t ng n ng su t lao đ ng, gi m thi u

ùn t c và th i gian d ng máy, công ty có th gia t ng s n l

ng m t cách đáng k t

c s v t ch t hi n có.
- S n xu t tinh g n có tri t lý:
Ch t l

ng th a mãn t i đa m i nhu c u c a khách hàng v i chi phí th p nh t.

Làm t i đa hóa giá tr gia t ng b ng t i thi u hóa m i lãng phí.
S n xu t theo yêu c u khách hàng và ti n đ n lô s n xu t là đ n chi c đ đáp ng yêu
c u c a t ng khách hàng.
Ti n đ n m i nhân viên là m t ki m soát viên ch t l

ng.

1.2.3 Các Nguyên T c Chính c a S n xu t Tinh g n:
Nh n th c v s lãng phí – b

c đ u tiên là nh n th c v nh ng gì có làm và nh ng gì

không làm t ng thêm giá tr t góc đ khách hàng. B t k v t li u, quy trình hay tính
n ng nào không t o thêm giá tr theo quan đi m c a khách hàng đ
nên lo i b .

8

c xem là th a và


Chu n hóa Quy trình: S n xu t tinh g n đòi h i vi c tri n khai các h

ng d n chi ti t

cho s n xu t, g i là Quy trình Chu n, trong đó ghi rõ n i dung, trình t , th i gian và
k t qu cho t t c các thao tác c a công nhân th c hi n. i u này giúp lo i b s khác
bi t trong cách th c công nhân th c hi n công vi c, giúp cho vi c chu n hóa n ng su t
lao đ ng c a công nhân.
Quy trình liên t c: S n xu t tinh g n th

ng nh m đ n vi c tri n khai m t quy trình

s n xu t liên t c, không ùn t c, không gián đo n, đi vòng l i tr v hay ph i ch đ i.
Khi đ

c tri n khai thành công, th i gian chu k s n xu t s gi m đ

S n xu t "Pull": còn đ

c đ n 90%.

c g i là Just In Time (JIT), s n xu t Pull ch tr

ng ch s n

xu t nh ng gì c n và vào lúc c n đ n. S n xu t đúng lúc, k p th i. S n xu t đ
ra d

i tác đ ng c a các công đo n sau. K ho ch thì các khâu đ u bi t nh ng l nh

s n xu t b t đ u t khâu sau. Khâu sau s kéo khâu tr
đúng lo i, s l
Ch t l

c di n

c, yêu c u khâu tr

c s n xu t

ng, th i gian giao....không có yêu c u thì không s n xu t.

ng t g c: S n xu t tinh g n nh m t i vi c lo i tr ph ph m t g c và vi c

ki m soát ch t l

ng đ

c th c hi n b i các công nhân nh m t ph n công vi c trong

quy trình s n xu t. Công nhân trong các khâu n u phát hi n s n ph m l i khâu tr

c

có quy n tr l i, m i công nhân nh m t KCS.
Liên t c c i ti n: S n xu t tinh g n đòi h i s c g ng đ t đ n s hoàn thi n b ng cách
không ng ng lo i b nh ng lãng phí khi phát hi n ra chúng.

i u này c ng đòi h i s

tham gia tích c c c a công nhân và cán b qu n lý trong quá trình c i ti n liên t c.

9


- S khác bi t gi a s n xu t truy n th ng và s n xu t tinh g n:

S n xu t truy n th ng

Tiêu chí
nh h

ng

Cung c p (

y)

S n xu t tinh g n
Khách hàng (Kéo)

K ho ch

D a vào d báo bán hàng

Theo đ n đ t hàng

Quy mô lô s n xu t

L n

Nh

T p trung, trách nhi m thu c

Phân tán, trách nhi m thu c

v nhân viên ki m tra

v công nhân s n xu t

Hàng t n kho

Gi a các công đo n r t l n

Không có ho c r t ít

Chuy n giao

V kho t p trung

Gi a các công đo n

Chu k s n xu t

Dài do gián đo n

Ki m soát ch t l

ng

Ng n, ch y u là th i gian
tác nghi p

B ng 1.1 S khác bi t gi a S n xu t truy n th ng và S n xu t tinh g n
1.2.4 Nh ng lãng phí trong s n xu t:
+ Khuy t t t (Defects)
Bên c nh các khuy t t t v m t v t lý tr c ti p làm t ng chi phí hàng bán, khuy t t t
c ng bao g m các sai sót v gi y t , cung c p thông tin sai l ch v s n ph m, giao
hàng tr , s n xu t sai quy cách, s d ng quá nhi u nguyên v t li u hay t o ra ph li u
không c n thi t.
+ Hàng s a ch a, hàng tái ch , ph ph m: (Correction)
S a sai hay gia công l i, khi m t vi c ph i đ

c làm l i b i vì nó không đ

c làm

đúng trong l n đ u tiên. Quá trình này không ch gây nên vi c s d ng lao đ ng và
thi t b kém hi u qu mà còn làm gián đo n lu ng s n xu t, d n đ n nh ng ách t c và
đình tr trong quy trình. Ngoài ra, các v n đ liên quan đ n s a ch a th

10

ng tiêu t n


m t kh i l

ng th i gian đáng k c a c p qu n lý, vì v y làm t ng thêm chi phí qu n

lý s n xu t chung, nh h

ng đ n hình nh công ty

+ Lãng phí do v n chuy n: (Transportation)
Di chuy n

đây nói đ n b t k s chuy n đ ng nguyên v t li u nào không t o ra giá

tr t ng thêm cho s n ph m ch ng h n nh vi c v n chuy n nguyên v t li u gi a các
công đo n s n xu t. Vi c di chuy n nguyên v t li u gi a các công đo n s n xu t nên
nh m t i mô hình lý t

ng là s n ph m đ u ra c a m t công đo n đ

c s d ng t c

th i b i công đo n k ti p. Vi c di chuy n gi a các công đo n x lý làm kéo dài th i
gian chu k s n xu t, d n đ n vi c s d ng lao đ ng và m t b ng kém hi u qu và có
th gây nên nh ng đình tr trong s n xu t. ây là lo i lãng phí dài nh t.
+ Lãng phí do ch đ i (Waiting)
Ch đ i là th i gian công nhân hay máy móc nhàn r i b i s t c ngh n hay lu ng s n
xu t trong x

ng thi u hi u qu . Th i gian trì hoãn gi a m i đ t gia công ch bi n s n

ph m c ng đ

c tính đ n. Vi c ch đ i làm t ng thêm chi phí đáng k do chi phí nhân

công và kh u hao trên t ng đ n v s n l

ng b t ng lên. ây là lo i lãng phí lâu nh t.

+ Lãng phí do thao tác (Motion)
B t k các chuy n đ ng tay chân hay vi c đi l i không c n thi t c a các công nhân
không g n li n v i vi c gia công s n ph m. Ch ng h n nh vi c đi l i kh p x
ho c công tr

ng

ng đ tìm d ng c làm vi c hay th m chí các chuy n đ ng c th không

c n thi t hay b t ti n do quy trình thao tác đ

c thi t k kém làm ch m t c đ làm vi c

c a công nhân. ây là lo i lãng phí nhi u nh t.
+ T n kho không c n thi t (Over - Inventory):
Lãng phí v t n kho có ngh a là d tr quá m c c n thi t v nguyên v t li u, bán thành
ph m và thành ph m. L

ng t n kho ph tr i d n đ n chi phí tài chính cao h n v t n

kho, chi phí b o qu n cao h n và t l khuy t t t cao h n. Tuy nhiên, trong m t s
tr

ng h p thì l

ng bán thành ph m hay thành ph m ph tr i đ

11

c duy trì nhi u h n


m t cách có ch ý, k c trong nh ng quy trình s n xu t đ

c áp d ng S n xu t tinh

g n. ây là lo i lãng phí x u nh t nó kéo theo các lãng phí khác.
+ Gia công th a (Over - Processing):
Gia công th a t c là ti n hành nhi u công vi c gia công h n m c c n thi t mà khách
hàng yêu c u d

i hình th c ch t l

ng hay công n ng c a s n ph m – ví d nh đánh

bóng th t k nh ng b m t trên s n ph m mà khách hàng không yêu c u và không
quan tâm.
+ Ki n th c r i r c (Knowledge Disconnection):
Khi thông tin và ki n th c không có s n t i ch hay vào lúc đ
bao g m th

t c, quy trình, thông só k

v.v...Thi u nh ng thông tin chính xác th

c c n đ n.

đây c ng

thu t và cách th c gi i quy t v n đ ,
ng gây ra ph ph m và t c ngh n ngu n

s n xu t.
1.2.5 Các k thu t và công c dùng đ lo i b lãng phí:
+ Tiêu chu n hóa (Work Standardization):
Chu n hóa quy trình có ngh a là các quy trình và h

ng d n s n xu t đ

c quy đ nh và

truy n đ t rõ ràng đ n m c h t s c chi ti t nh m tránh s thi u nh t quán và gi đ nh
sai v cách th c th c hi n m t công vi c. M c tiêu c a vi c chu n hóa là đ các ho t
đ ng s n xu t luôn đ

c th c hi n theo m t cách th ng nh t, bao g m các yêu c u:

trình t công vi c chu n, th i gian đ nh m c chu n, m c t n kho chu n.
C n chú ý t i viêc truy n đ t quy trình và tính linh ho t c a quy trình.
Th

ng áp d ng tiêu chu n cho m t s công vi c sau: Th i gian task time (th i gian

khách hàng yêu c u), Lead time (Th i gian t kho đ n kho, th i gian t công đo n A
đ n công đo n B). M c t n kho, s l

ng, th i gian giao hàng, ch ng lo i, v trí

máy,cách v n hành máy, trình t công vi c…
+ Chuy n đ i nhanh (Quick change-over):
Là ho t đ ng rút ng n th i gian chu n b và chuy n đ i. Chuy n đ i đ

c xem là k t

thúc khi công đo n đ

c chuy n đ i

c chuy n đ i ra hàng t t đúng ti n đ . Các b
12


nhanh: chu n b nguyên v t li u và d ng c , thay d ng c c b ng d ng c m i, chu n
hóa và s p x p cho phù h p d ng c c và m i. Phân công trách nhi m rõ ràng, ai làm
gì chu n b gì.
+ 5S và qu n lý tr c quan (5S and Visual Management)
Ph

ng pháp 5S bao g m m t s các h

ng d n v t ch c n i làm vi c nh m s p x p

khu v c làm vi c c a công nhân và t i u hi u qu công vi c:
Sàng l c (Sort): phân lo i nh ng gì c n thi t và nh ng gì không c n thi t đ nh ng th
th

ng đ

c c n đ n luôn có s n g n k và th t d tìm th y. Nh ng v t ít khi hay

không c n dùng đ n nên đ

c chuy n đ n n i khác hay b đi.

S p x p (Straighten/Set in order): s p x p nh ng th c n thi t theo th t đ d l y.
M c tiêu c a yêu c u này là gi m đ n m c t i thi u s thao tác mà công nhân th c
hi n cho m t công vi c. Ví d , h p công c cho công nhân hay nhân viên b o trì có
nhu c u c n s d ng nhi u công c khác nhau. Trong h p công c , t ng d ng c đ
x p

m t n i c đ nh đ ng

i s d ng có th nhanh chóng l y đ

c công c mình

c n mà không m t th i gian tìm ki m. Cách s p x p này c ng có th giúp ng
d ng ngay l p t c bi t đ

c

is

c d ng c nào đã b th t l c.

S ch s (Scrub/Shine): gi các máy móc và khu v c làm vi c s ch s nh m ng n ng a
các v n đ phát sinh do v sinh kém. Trong m t s

d án xây d ng nhà máy, phòng

s ch là n i có tiêu chu n yêu c u v v sinh s ch s cao nh t.
S n sóc (Stabilize/Standardize): đ a 3 công vi c trên tr thành vi c áp d ng th

ng

xuyên b ng cách quy đ nh rõ các th t c th c hi n các công vi c sàng l c, s p x p và
gi s ch s .
S n sàng (Sustain): khuy n khích, truy n đ t và hu n luy n v 5S đ bi n vi c áp d ng
tr thành m t ph n v n hóa c a công ty. Ngoài ra vi c duy trì c ng bao g m phân
công trách nhi m cho m t nhóm giám sát vi c tuân th các quy đ nh v 5S.

13


1.3 Áp d ng S n xu t Tinh g n vào Xây d ng – Khái ni m Xây d ng Tinh g n
(Lean Construction):
1.3.1 Gi i thi u v Xây d ng tinh g n (Lean Construction):
Thu t ng "Xây d ng tinh g n" (Lean Construction) đ

c đ a ra b i T ch c Qu c t

v Xây d ng Tinh g n (https://www.leanconstruction.org) trong phiên h p đ u tiên
vào n m 1993.
Xây d ng tinh g n (ti ng Anh: Lean Construction), là m t s k t h p gi a vi c nghiên
c u các ho t đ ng thi t k - xây d ng và phát tri n vi c th c hành các công tác thi t k
và thi công xây d ng ph ng theo các nguyên lý và th c ti n c a s n xu t tinh g n đ
áp d ng vào ti n trình thi t k - xây d ng d án. Không gi ng nh ngành s n xu t ch
t o, xây d ng là ti n trình s n xu t mang tính d án, s n ph m xây d ng đ n chi c,
duy nh t và ch u nh h
d ng tinh g n h

ng môi tr

ng t nhiên n i công trình đ

c xây d ng. Xây

ng đ n vi c theo đu i toàn di n và đ ng th i các c i ti n liên t c

trong t t c các chi u c a môi tr

ng xây d ng: thi t k , xây d ng, bàn giao đ a công

trình vào s d ng, b o hành b o trì, c i t o s a ch a và xây d ng l i (Abdelhamid
2007).
Xây d ng tinh g n còn là "Cách th c” đ thi t k các h th ng s n xu t – xây d ng
nh m gi m thi u s lãng phí v t li u, th i gian, và n l c đ t o ra l

ng giá tr (l i

nhu n) l n nh t có th . (Koskela et al 2002)". Vi c thi t k m t h th ng s n xu t –
xây d ng đ đ t đ

c k t qu cu i cùng ch có th thông qua s h p tác c a t t c các

bên tham gia d án Ch đ u t (Ch s h u b t đ ng s n), T v n Thi t k (Ki n trúc
và K thu t), các Nhà th u xây d ng, Ban qu n tr b t đ ng s n (Ban qu n lý v n hành
công trình), Ng

i s d ng cu i cùng (ng

i thuê nhà) ngay t các giai đo n ban đ u

c a d án.
Ýt

ng c b n c a tri t lý xây d ng tinh g n chính là vi c qu n lý ti n trình d án

xây d ng gi ng nh m t ti n trình s n xu t tinh g n. Xây d ng tinh g n nh n m nh
vào “Cách th c” thi t k h th ng s n xu t - xây d ng. Trong khi xây d ng tinh g n
gi ng h t v i s n xu t tinh g n v tinh th n (c b n), thì xây d ng tinh g n l i khác
bi t v vi c nó đã đ

c hình thành (thai nghén) nh th nào c ng nh làm th nào nó

14


đ

c th c hi n t t. Cách ti p c n này s c g ng đ qu n lý và c i thi n quy trình xây

d ng v i chi phí t i thi u và giá tr t i đa b ng cách xem xét nhu c u c a khách hàng.
1.3.2 Quan ni m các lo i lãng phí trong Xây d ng:
Quy ho ch m t b ng kém, không hi u qu .
S a ch a/Làm l i.
Di chuy n lãng phí đ tìm d ng c ho c v t t .
S n xu t s n ph m quá nhi u tr

c th i đi m mà s n ph m c n đ n, ngh a là thi u h t

các ho t đ ng v a k p lúc JIT (Just In Time).
Di chuy n/v n chuy n nhi u l n môt cách vô ích các v t t , thành ph m ra vào kho
ho c gi a các công đo n s n xu t.
Duy trì v

t quá nhi u l

ng hàng t n khi s n ph m, bán thành ph m, v t li u thô

trong kho.
Th c hi n công vi c quá m c so v i yêu c u, xây d ng / thi t k th a so v i c n thi t.
Th i gian ch đ i là th i gian không làm vi c đ ch d ng c , v t t , ch nhà cung
c p, ho c ch đ i công đo n s n xu t tr

c.

Th c hi n công vi c sai trình t
Ch đ i ch d n t b ph n thi t k
Bi n pháp thi công thi u h t / không đ y đ
Thi u h t tinh th n làm vi c nhóm/ thông tin truy n đi thi u hut.
1.3.3 L p k ho ch s n xu t và ki m soát s n xu t trong xây d ng tinh g n:
(Production Planning and Control in Lean Construction):
i m đ c tr ng c a m t d án xây d ng là nó là đ n chi c, duy nh t, và m i d án là
có m t thi t k khác nhau, các công vi c (Work task), ho t đ ng (Operation), và ti n
trình qu n lý d án (Process of Project Management) khác nhau. D án có đi m b t
đ u và k t thúc, sau khi k t thúc d án, khi d án m i b t đ u, m t ti n trình m i l i
b t đ u do nh ng đ c đi m khác bi t nên ph i yêu c u có m t h th ng s n xu t xây
d ng m i phù h p v i d án đó.

i v i ti n trình s n xu t ch t o trong nhà máy, m t

ti n trình s n xu t có th bê nguyên xi t m t nhà máy t n i này đ n n i khác mà
công su t và n ng l c s n xu t không b

nh h

ng nh ng đ i v i d án xây d ng thì

s copy ti n trình s n xu t-xây d ng g n nh là không th .

15


V n đ đ t ra là đ i v i các d án xây d ng là c n làm th nào đ duy trình đ tin c y
(xác su t hoàn thành cao) c a h th ng s n xu t xây d ng đ
nhu c u c a khách hàng c a t ng d án nh đã nêu

c thi t k nh m đáp ng

ph n trên trong ph n đ nh ngh a

Xây d ng Tinh g n.
Xây d ng tinh g n có nhi u công c và k thu t đ đ t đ

c đ tin c y cao c a công

tác thi t k h th ng s n xu t xây d ng cho t ng d án, nh ng trong giai đo n th c
hi n d án, hai công c k thu t chính khác bi t so v i S n xu t Tinh g n đ đ t đ
đ tin c y cao (kh n ng thành công cao) c a lu ng công vi c

c

c ba m c đ th c

hi n: Công vi c (Work Task), Ho t đ ng (Operation) và Ti n trình (Process) trong
công tác Qu n tr D án xây d ng, đó là:
L p k ho ch s n xu t b ng cách s d ng công c C u trúc Công v c Tinh g n.
(Production Planing = Lean Work Structuring).
Ki m soát S n xu t b ng cách s d ng công c H th ng Ng

i l p K ho ch cu i.

(Production Control = Last Planner System).
• C u trúc Công vi c Tinh g n (Lean Work Structuring – LWS):
Nh m phát tri n, k t h p và c n ch nh đ ng b gi a vi c thi t k ti n trình phát tri n
d án xây d ng v i công tác thi t k công ngh , kh n ng đáp ng yêu c u d án c a
chu i các nhà cung c p, chi n l

c phân b ngu n l c và các n l c ph i h p, h p tác

c a các bên trong ti n trình phát tri n d án.
C u trúc Công vi c tinh g n t o ra:
+ Trình t t ng th
+ Xác đ nh kích th

c và quy mô các gói công vi c

+ T ch c D án/ C u trúc H p đ ng
+

nh hình và thi t l p tiêu chu n các nhà cung c p

+ L p Ti n đ T ng th và Ti n đô Giai đo n.
+ Giúp thi t k Bi n pháp thi công đ y đ theo C u trúc Công vi c Tinh g n.
+ Giúp l p ti n đ T ng th (Master Schedule) và Ti n đ Giai đo n (Phase Schedule).
• H th ng Ng

i l p K ho ch cu i (Last Planner System - LPS):
16


H th ng Ng
đ

i l p K ho ch cu i là m t h th ng ki m soát lu ng công vi c/s n xu t

c thi t k đ :

+ Trao quy n cho nhân viên tuy n đ u đ h đ a ra quy t đ nh v nh ng công vi c mà
h cam k t h a s th c hi n.
+ C i thi n lu ng công vi c nh m đ m b o công vi c trong t
khi ti n đ c n đ n. ây là ti n trình nhìn th y tr
s n xu t kéo, ngh a là, dùng công vi c t

ng lai g n s s n sàng

c (look ahead process), là ti n trình

ng lai đ kéo (pull process) công vi c hi n

t i ch không dùng công vi c hi n t i đ đ y (push process) công vi c t
M c đích c a ti n trình nhìn th y tr

ng lai.

c (look ahead process) đùng đ đ nh hình và

đ nh m c lu ng công vi c, kh p n i gi a lu ng công vi c v i công su t và kh n ng
c a đ i nhóm, nhà th u ph , nhà thi t k , gia công ch t o, đánh d u công vi c đã đ
đi u ki n đ hoàn thành nh ng v n b t n đ ng, phát tri n & l p k ho ch chi ti t ch
rõ cách công vi c đ

c th c hi n và theo dõi ph n tr m công vi c th c t hoàn thành

so v i k ho ch (Percent of Plan Complete - PPC) nh m đo l

ng m c đ bi n thiên

c a h th ng s n xu t.
Thông qua vi c so sánh các m c đ NÊN vs CÓ TH có th đánh giá đ

c n ng l c

th c hi n d án. D án NÊN th c hi n nh th này nh ng kh n ng c a các bên tham
gia d án ch CÓ TH đ n gi i h n nh t đ nh. Vi c so sánh gi a CÓ TH vs S giúp
ta th y đ

c m c đ cam k t c a các bên. Viêc so sánh gi a TH C HI N vs S giúp

ta phân bi t đ

c l i gây ra b i vi c l p k ho ch b sai hay vi c th c hi n k ho ch b

sai.
Khi so sánh m c đ CÓ TH vs S thì c p qu n lý có th nh n ra ngay m c đ cam
k t c a đ i tác. Vi c nh n ra chính xác s thi u h t các ngu n l c đúng th i đi m
không quá mu n c a s giúp c p c p qu n lý xác đinh đ
rút ng n kho ng cách gi a có CÓ TH

c nh ng gì c n thay đ i đ

và S , ch ng h n nh b sung nhân l c và

thi t b đ đ y nhanh t c đ hoàn thành ph n công đo n c a d án.
c p đ S , là m c đ cam k t cao nh t trong cu c h p gi a các bên trong d án,
đ ng ngh a v i vi c l i h a S đ

c th c hi n khá ch c ch n, vi c l p k ho ch không

sai sót tr thành đ n gi n và m c đ tin c y c a lu ng công vi c s đ t đ

17

c cao h n.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×