Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO SÁNG KIẾN

BÁO CÁO SÁNG KIẾN
I. Lời giới thiệu
Trong những năm qua, Công nghệ thông tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng
trong hoạt động quản lý Nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân,… nó
ảnh hưởng đến tất cả lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao sức lao động,
tăng cường trí tuệ, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại, làm
chuyển biến phương thức làm việc hiện đại. Nhiều văn bản luật, chỉ thị, nghị quyết,
nghị định của Đảng và Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin đã nhấn mạnh
việc sử dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt
động nội bộ và giữa các cơ quan nhà nước, trong giao dịch của cơ quan nhà nước
với tổ chức và cá nhân; hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và làm cho hoạt động
của cơ quan nhà nước công khai, minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh
nghiệp tốt hơn.
Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và cũng nhằm đơn giản
hóa thủ tục hành chính, cần phải xác định rõ việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ
thông tin là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực nhằm nâng cao hiệu quả công
tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn xã Tân thịnh.
II. Tên sáng kiến
Tôi chọn đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính
Nhà nước ” nhằm góp phần trong việc tìm ra những biện pháp để một phần nào đó

đưa ứng dụng công nghệ thông tin đến với cán bộ, công chức, viên chức trong các
cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng phổ biến hơn.
III. Tác giả
Họ và tên:
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Email:


III.

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan
nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
IV. Sáng kiến được áp dụng lần đầu: Từ ngày đăng ký sáng kiến
V.
Mô tả tính chất của sáng kiến:
Có thể nói "Tin học hóa hành chính Nhà nước vừa là phương tiện, vừa là áp
lực đối với cải cách hành chính Nhà nước".
Thứ nhất, Là phương tiện vì thông qua các hệ thống công nghệ thông tin ứng
dụng, bộ máy hành chính Nhà nước có thể liên kết với nhau để thực hiện các hoạt
động và các thủ tục hành chính. Thông qua đó điều hành bộ máy một cách hiệu
quả, nhanh, chính xác, và kiểm soát tốt. Là phương tiện cung cấp thông tin phục vụ
cơ quan nhà nước, cá nhân, doanh nghiệp, cung cấp, tiếp nhận thông tin trên môi
trường mạng tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng.
Thứ hai, Hiện nay trình độ tin học và nhận thức của một bộ phận cán bộ,
công chức còn hạn chế, chưa thấy rõ hiệu quả mang lại từ việc áp dụng công nghệ
thông tin trong công việc hành chính; việc giải quyết, xử lý công việc tại cơ quan,
đơn vị của một bộ phận cán bộ, công chức còn thực hiện theo phương pháp thủ
công, truyền thống, chưa quan tâm, chuyển biến được phương pháp làm việc hiện
đại thông qua môi trườngđiện tử, từ đó gây ra không ít khó khăn cho việc triển khai
các ứng dụng công nghệ thông tin hữu ích trên địa bàn.
Thứ ba, Công nghệ thông tin được phát triển ở cơ quan nhà nước tạo điều
kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo về kỹ năng ứng dụng công
nghệ thông tin trong xử lý công việc phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân đồng thời
cũng là phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của mỗi bộ phận.
Mối quan hệ giữa công nghệ thông tin và cải cách hành chính
Tăng cường cung cấp các thông tin đại chúng và các dịch vụ công: Trước hết
phải đưa đầy đủ các biểu mẫu văn bản lên mạng giúp người sử dụng có thể dễ dàng
tải xuống để thực hiện một số các dịch vụ phổ biến trong mô hình chế độ một cửa
và sau đó người sử dụng có thể tương tác với các cơ quan chức năng thông qua các
cổng thông tin điện tử này. Cổng thông tin điện tử phải dễ dàng sử dụng, tra cứu


các thông tin thiết thực dành cho công dân và dành cho doanh nghiệp; cho phép
người sử dụng đóng góp ý kiến, đề xuất về các dự thảo chính sách và pháp luật.
Mục tiêu của ứng dụng công nghệ thông tin trong hành chính Nhà nước là
tạo ra một phương thức vận hành thông suốt, hiệu quả của bộ máy công quyền,
thông qua việc sử dụng các hệ thống thông tin điện tử. Chính cải cách hành chính
là chủ thể đưa ra mục tiêu, yêu cầu cho việc thiết lập các hệ thống công nghệ thông
tin. Mức độ cải cách sẽ quyết định quy mô, phạm vi ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý hành chính nhà nước nói chung.
Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ là một trong các giải pháp nhằm đạt mục
tiêu của cải cách hành chính. Vì cải cách hành chính là nhằm đem đến tính hiệu
quả, chất lượng trong cách thức hoạt động, điều hành của bộ máy hành chính Nhà
nước và làm cho nền hành chính có khả năng kiểm soát lãng phí, thất thoát và tham
nhũng. Điều đó đòi hỏi các hoạt động phải có quy trình hóa, phải rõ ràng về chức
năng, nhiệm vụ, về các hoạt động và các mối quan hệ... Qua đó sẽ tạo được yếu tố
"công khai, minh bạch" trong nền hành chính. Quá trình thiết lập các hệ thống công
nghệ thông tin trong cơ quan hành chính Nhà nước phải xuất phát từ quá trình thiết
lập trật tự các quy trình, các cơ chế và các mối quan hệ giữa hệ thống các chức
năng, mối quan hệ giữa các cơ quan và chính quyền các cấp.
Kết quả đạt được
Với đặc thù là một nghèo, Tân Thịnh gặp nhiều khó khăn về trình độ nguồn
dân trí, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông chậm phát triển và hạn chế điều
kiện về cơ sở vật chất để phục vụ công việc. Nhưng trong năm vừa qua việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công việc của cán bộ, công
chức trong các phòng ban, các xã, thị trấn đã có những bước khởi sắc và dần dần đi
vào nề nếp. Lợi ích của công nghệ thông tin đã mang lại trong đời sống xã hội rất
lớn đồng thời được sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành cấp trên đã triển khai
ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hành chính tốt. Việc phát triển cơ sở
hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin - truyền thông ngày càng hiện đại,


đồng bộ. Dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông, phát
thanh, truyền hình, bản tin, sách, báo tạp chí đã cơ bản được chuyển tải tới người
dân, góp phần xóa dần khoảng cách thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp truy nhập và khai thác thông tin một cách nhanh chóng và thuận lợi.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và của tỉnh, việc tăng cường sử dụng
văn bản điện tử thay thế sử dụng các phần mềm đóng bằng các phần mềm nguồn
mở nhằm tăng hiệu quả sử dụng, việc trao đổi thông tin tài liệu thục hiện trênn môi
trường mạng được nhanh chóng, tiết kiệm tuy nhiên chưa được đi sâu, thường
xuyên vào công việc hành chính của mỗi cán bộ, công chức nên hiệu quả sử dụng
chưa thực sự cao.
Mục tiêu, ý nghĩa, vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý hành chính
nhà nước
Phương thức làm việc thủ công, truyền thống còn hạn chế trong việc trao đổi
cùng cập nhật thông tin, thời gian giải quyết công viện còn thụ động đôi khi báo
chậm, hạ tầng công nghệ thông tin chưa được đầu tư để hoạt động thường xuyên
dẫn đến gây khó khăn cho việc truyền tải chính sách, chủ trương của cấp trên.
Chuyển văn bản phương thức truyền thống dẫn đến mất nhiều thời gian, qua nhiều
bước trung gian mới tới người nhận làm mất thời gian giải quyết thậm trí có trường
hợp bị trễ do thất lạc.
Mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin đặt ra là trang bị, xây dựng tối thiểu
ban đầu về kết cấu hạ tầng kỹ thuật thông tin; cung cấp các kiến thức tin học cần
thiết cho đội ngũ cán bộ sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý một số
công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đơn vị, góp phần tích cực
vào cải cách hành chính các cấp.
Bám sát các mục tiêu của Chương trình cải cách hành chính nhà nước, thúc
đẩy mạnh mẽ hiệ đại hóa công nghệ hành chính, thực hiện tin học hóa các quy trình
phục vụ nhân dân trong các lĩnh vực dịch vụ công, nâng cao năng lực của các cơ


quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ công cho nhân dân và
doanh nghiệp được thuận tiện, nhanh gọn và chất lượng cao.
Xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ cơ quan nhà nước:
xây dựng khai thác, duy trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin của cơ quan. Xây
dựng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia đáp ứng giao dịch điện tử qua các phương
tiện truy cập thông tin Internet thông dụng của xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ
chức, cá nhân dễ dàng truy cập thông tin và dịch vụ hành chính công trên môi
trường mạng, tăng cường hướng dẫn phương pháp truy cập và sử dụng thông tin,
dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng.
Cung cấp thông tin phục vụ cơ quan nhà nước, cá nhân, doanh nghiệp dễ
dàng tra cứu, tìm hiểu và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhanh chóng, dễ
dàng.
Ưu điểm
Trong những năm gần đây, Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND và UBND của địa
phương luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Đặc
biệt đã quan tâm tổ chức triển khai, thực hiện ở các bộ phận chuyên môn, từng
bước củng cố kiện toàn về tổ chức bộ máy và tạo điều kiện cho cán bộ chuyên môn
tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác ứng
dụng CNTT, lần lượt cán bộ chuyên môn đã được đào tạo các lớp tin học căn bản
và trên thực tế đã sử dụng thành thạo máy tính ở các mức độ khác nhau vào công
việc chuyên môn của mình.
Ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành: Hệ thống
thư điện tử của ủy ban đã được xây dựng từ cấp trên và đưa vào sử dụng, đáp ứng
yêu cầu trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản trong các cán bộ, công chức; liên
thông tới các cơ quan nhà nước. Lãnh đạo ủy ban đã quán triệt triển khai thực hiện
nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử. Thường xuyên cử cán
bộ, công chức đi các lớp tập huấn sử dụng thành thạo các phần mềm đã triển khai.


Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước là chủ
trương lớn của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, đã được triển
khai quán triệt, cán bộ công chức có bước nhận thức cơ bản về sự cần thiết của việc
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cùng phòng văn hóa thông
tin huyện Định Hóa tiến hành mở các lớp tập huấn công nghệ thông tin nâng cao
trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và hướng dẫn cài đặt các phần mềm mở,
phần mềm ứng dụng cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức cho các xã, thị
trấn trong đó UBND xã Tân Thịnh được đăng ký tham gia đầy đủ giúp cho đội ngũ
cán bộ, công chức thành thạo trong việc đưa công nghệ thông tin vào công việc của
mình được thuận lợi hơn.
Tồn tại, hạn chế
Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động cổng thông tin điện tử, đội thông tin lưu
động, tuyên truyền quảng cáo, cổ động trực quan…chưa được đầu tư đúng mức.
Chưa có kinh phí cho công tác thông tin tuyên truyền còn rất hạn hẹp.
Hạ tầng bưu chính, viễn thông phát triển không đồng đều, mạng lưới Internet
băng thông rộng đa dịch vụ, và các dịch vụ viễn thông khác chưa đáp ứng với nhu
cầu thực tiễn. Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu. Trình độ ứng
dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ nhân viên còn hạn chế.
Mặc dù đã được đào tạo song cán bộ, công chức chưa thực sự quen với cách
làm việc trên máy tính ( cập nhật, phối hợp xử lý,…) mà chủ yếu là xử lý văn bản
và khai thác số liệu sẵn có trên máy. Vẫn còn một số bộ phận cán bộ, công chức
chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin
nên chưa thay đổi thói quen làm việc thủ công, chưa chủ động học tập và trau dồi
nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác của mình; vẫn
còn một số đơn vị chưa thật sự tích cực, chủ động trong việc khai thác, sử dụng các
hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đã đầu tư.


Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến
Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến
Công khai minh bạch là đòi hỏi, yêu cầu, điều kiện thiết yếu đối với hoạt
động của bộ máy hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại. Công khai, minh bạch
là yêu cầu nội tại, xuất phát từ bản chất và là một trong những chuẩn mực hoạt
động của bộ máy nhà nước, có vai trò tích cực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu
quả của bộ máy nhà nước. Hoạt động hành chính một cách minh bạch là biện pháp
hữu hiệu nhằm phòng ngừa các hành vi sai trái, tiêu cực, các biểu hiện làm sai lệch,
suy giảm hoạt động của bộ máy nhà nước; là công cụ đặc biệt quan trọng, là giải
pháp phòng chống tham nhũng mang tính Ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ
đạo, quản lý và điều hành: Hệ thống thư điện tử của ủy ban đã được xây dựng từ
cấp trên và đưa vào sử dụng trong những năm gần đây, đáp ứng yêu cầu trao đổi
thông tin, gửi nhận văn bản trong các bộ phận chuyên môn, liên thông tới các cơ
quan nhà nước. Lãnh đạo ủy ban đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc việc
gửi, nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử. Thường xuyên cử cán bộ, công chức đi
các lớp tập huấn sử dụng thành thạo các phần mềm đã triển khai.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chắc chắn mang lại nhiều
hiệu quả: xử lý văn bản được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, việc sử
dụng văn bản điện tử góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian trao đổi thông tin, tài
liệu trên môi trường điện tử được đẩy mạnh, góp phần giải quyết công việc nhanh
chóng và hiệu quả, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo ngày càng thông suốt
đồng thời phương pháp làm việc đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng cho lãnh
đạo.
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để cải cách thủ tục hành chính và các dịch vụ
công. Có thể nói những năm vừa qua, đánh dấu bước phát triển đột phá trong ứng
dụng công nghệ thông tin từ cấp trên đến nay, lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ, công
chức đã thường xuyên sử dụng hòm thư công vụ với tần suất cao để xử lý công việc


kèm theo đó là sử dụng cổng thông tin phần mềm một cửa điện tử chủ động, tích
cực.
Giải pháp
Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho Công nghệ thông tin. Đây là tiền đề quan
trọng để ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước.
Do nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa thấy
được hiệu quả mang lại từ việc áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng
phươngpháp làm việc mới, còn phụ thuộc nhiều vào phương thức làm việc truyền
thống; việc ứng dụng phải có quy định cụ thể; cán bộ lãnh đạo quản lý phải thật sự
gương mẫu đi đầu và quan tâm chỉ đạo cấp dưới từ đó làm chuyển biến nhận thức
của cán bộ, côngchức trong đơn vị, từng bước thay đổi phương thức làm việc
truyền thống sangphương thức làm việc hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào
công việc hành chính góp phần nâng cao trình độ tin học của cán bộ, công chức.
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, UBND sự quan tâm sâu sắc
đến việc ứng dụng CNTT vào đơn vị mình. Đầu tư thời gian, xem xét, phê duyệt,
thường xuyên thảo luận tại các cuộc họp giao ban về vấn đề ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và ứng dụng vào công tác
chuyên môn tăng hiệu lực, hiệu quả trong công việc.
Đội ngũ công chức phải được đào tạo đầy đủ các quy trình công việc mới,
cách thức sử dụng công cụ mới và phong cách làm việc mới tương ứng với việc xây
dựng công chức điện tử.
Mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều được cấp một hộp thư điện tử, địa chỉ
email công vụ và hầu hết phải sử dụng thành thạo thư điện tử. Đây là một phương
tiện rất hiệu quả trong việc trao đổi thông tin nội bộ cũng như các đơn vị ngoài
cùng nhân dân để xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Do cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chậm phát triển, chưa đáp ứng
được yêu cầu, đây cũng là khó khăn, trở ngại trong việc ứng dụng và phát triển
công nghệ thông tin; nhận thức được vai trò của hạ tầng phục vụ cho việc ứng dụng


công nghệ thông tin, bản thân cố gắng tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện trang
bị cho cơ quan, đơn vị những trang thiết bị còn thiếu, khó khăn về máy tính, dụng
cụ hỗ trợ cho việc kết nối mạng. Qua đó sẽ góp phần cho việc trao đổi thông tin,
truyền tải thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đến các xã, thị trấn được
nhanh chóng và chính xác đồng thời giải quyết công việc đến các xóm, bản nhanh
chóng, rút ngắn thời gian hơn.
Thường xuyên sử dụng, truy cập cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn
bản cũng như website riêng của đơn vị để đăng tải cũng như cập nhật thông tin
hàng ngày. Đăng tải các hệ thống văn bản giúp các cá nhân, tổ chức truy cập, cập
nhật thông tin nhanh chóng.
Trên đây là một số biện pháp và những công việc đã thực hiện tại Ủy ban
nhân dân xã trong năm 2018 để góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý hành chính. Kính mong sự góp ý của hội đồng sáng kiến các
cấp để bản thân tôi làm tốt hơn vai trò là người lãnh đạo quản lý đơn vị./.
Tân Thịnh, ngày tháng năm 2018
Xác nhận của cơ quan đơn vị

Tân Thịnh, ngày 28 tháng 9 năm 2018
Người báo cáo sáng kiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×