Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu thầu xây lắp tại ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la

L I CAM OAN
Tên tôi là V Th Bình.
H c viên l p cao h c 24 QLXD12 – khóa 2016 – 2017 Tr

ng

i h c Th y L i.

Mã h c viên 1681580302003.
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên c u c a b n thân tác gi . Các k t qu nghiên
c u và các k t lu n trong lu n v n là trung th c, không sao chép t b t k m t ngu n
nào và d

i b t k hình th c nào. Vi c tham kh o các ngu n tài li u (n u có) đã đ

th c hi n trích d n và ghi ngu n tài li u tham kh o đúng quy đ nh.
Hà N i, ngày

tháng

n m 2018


Tác gi lu n v n

V Th Bình

i

c


L IC M

N

Tác gi xin chân thành c m n các th y cô gi ng viên tr

ng

i h c Th y l i đã t n

tình gi ng d y tác gi trong th i gian h c t p trong th i gian h c t i tr

ng.

Tác gi xin chân thành c m n th y giáo TS Lê V n Chính đã t n tình h

ng d n, ch

b o và giúp đ tác gi trong quá trình th c hi n lu n v n.
Tác gi xin chân thành c m n ban lãnh đ o, các phòng ban, các đ ng nghi p trong
Ban qu n lý d án nhà máy th y đi n S n La đã cung c p tài li u và t o đi u ki n giúp
đ tôi trong quá trình th c hi n lu n v n.
Tác gi xin chân thành c m n gia đình, b n bè đã cùng chia s , h tr tôi trong quá
trình h c t p nghiên c u và hoàn thành lu n v n.
Xin chân thành c m n!

ii


M CL C

L I CAM OAN ...........................................................................................................i
L IC M

N ............................................................................................................... ii

M C L C .................................................................................................................... iii
DANH M C HÌNH NH ............................................................................................vi
DANH M C B NG BI U ........................................................................................ vii
DANH M C CÁC VI T T T ................................................................................. viii
M

U .........................................................................................................................1

1. Tính c p thi t c a đ tài ..............................................................................................1
2. M c đích nghiên c u ...................................................................................................1
3.

it

ng và ph m vi nghiên c u ...............................................................................2

4. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u .................................................................2

5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n.....................................................................................3
6. K t qu đ t đ

c .........................................................................................................3

7. N i dung c a lu n v n................................................................................................3
CH

NG 1. T NG QUAN V CÔNG TÁC

U TH U XÂY L P ...................4

1.1 Khái quát chung v công tác đ u th u xây l p ..........................................................4
1.1.1 Công tác đ u th u xây l p ......................................................................................4
1.1.2

c đi m c a đ u th u xây l p ...............................................................................6

1.1.3 Tính t t y u c a công tác đ u th u trong xây d ng công trình ..............................8
1.2 Kinh nghi m đ u th u xây l p c a m t s t ch c trên th gi i ...............................9
1.2.1 Quy đ nh đ u th u xây l p c a Ngân hàng Th gi i ............................................10
1.2.2 Quy đ nh đ u th u xây l p c a Ngân hàng Phát tri n châu Á ..............................11
1.3 Tình hình th c hi n công tác đ u th u xây d ng công trình

n

c ta ...................13

1.3.1 H th ng v n b n pháp lu t v đ u th u ..............................................................13
1.3.2 Nh ng bài h c kinh nghi m trong l a ch n nhà th u xây l p .............................15
1.3.3 M t s tính hu ng b t c p trong quá trình m i th u ............................................18
K t lu n ch
CH

ng 1 .........................................................................................................21

NG 2. C

XÂY D NG C

S

LÝ LU N V CÔNG TÁC

U TH U TRONG

UT

B N .................................................................................................22

iii


2.1 Các quy đ nh pháp lý c a đ u th u xây l p, nguyên t c và th m quy n x lý tình
hu ng trong đ u th u. Các hình th c và các ph

ng th c đ u th u ............................. 22

2.1.1 H th ng chính sách v đ u th u xây l p ............................................................. 22
2.1.2 Nguyên t c và th m quy n x lý tình hu ng trong đ u th u ............................... 23
2.1.3 Các hình th c đ u th u xây l p ............................................................................ 25
2.1.4 Các ph

ng th c đ u th u .................................................................................... 27

2.2 N i dung c b n c a công tác đ u th u xây l p ...................................................... 30
2.2.1 Công tác l p k ho ch l a ch n nhà th u ............................................................. 33
2.2.2 Chu n b đ u th u ................................................................................................. 33
2.2.3 T ch c nhân s ................................................................................................... 36
2.2.4 T ch c đ u th u .................................................................................................. 36
2.2.5 ánh giá h s d th u......................................................................................... 39
2.2.6 Th

ng th o h p đ ng ......................................................................................... 48

2.2.7 Trình, th m đ nh, phê duy t và công khai k t qu l a ch n nhà th u ................. 50
2.2.8 Hoàn thi n, ký k t h p đ ng ................................................................................ 50
2.2.9 X lý tình hu ng trong đ u th u .......................................................................... 51
2.2.10 H y b đ u th u, đình ch , không công nh n k t qu l a ch n nhà th u .......... 51
2.2.11 Gi i quy t khi n ngh ......................................................................................... 52
2.2.12 X lý vi ph m v đ u th u ................................................................................ 52
2.3 Các y u t

nh h

ng t i công tác đ u th u xây l p .............................................. 53

2.3.1 Ch đ u t d án .................................................................................................. 53
2.3.2 T v n thi t k ...................................................................................................... 53
2.3.3 Nhà th u xây l p ................................................................................................... 54
2.3.4 H th ng v n b n pháp lý có liên quan t i d án ................................................. 54
2.4 Tiêu chí đánh giá ch t l

ng công tác đ u th u xây l p ......................................... 54

2.4.1 Tiêu chí v hi u qu kinh t c a gói th u............................................................. 55
2.4.2 Tiêu chí v ch t l

ng, ti n đ , an toàn, môi tr

ng c a h ng m c công trình .. 55

2.4.3 Tiêu chí v th c hi n theo đúng quy trình, quy đ nh pháp lu t đ u th u ............. 55
K t lu n ch

ng 2 ......................................................................................................... 56

iv


CH

NG 3. M T S

GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L

U TH U XÂY L P T I BAN QU N LÝ D

NG CÔNG TÁC

ÁN NHÀ MÁY TH Y

I N

S N LA ........................................................................................................................57
3.1 Gi i thi u v Ban qu n lý d án nhà máy th y đi n S n La ..................................57
3.1.1 Ch c n ng và nhi m v c a Ban ..........................................................................57
3.1.2 C c u t ch c c a Ban ........................................................................................57
3.2 Th c tr ng v công tác đ u th u xây l p t i Ban Qu n lý d án nhà máy th y đi n
S n La ..........................................................................................................................59
3.2.1 Gi i thi u v công tác l a ch n nhà th u

các d án đã th c hi n trong nh ng

n m qua c a Ban QLDA nhà máy th y đi n S n La ....................................................59
3.2.2 ánh giá tình hình th c hi n công tác đ u th u xây l p qua các tiêu chí ............60
3.2.3 Phân tích các y u t

nh h

ng t i công tác đ u th u t i Ban QLDA NMT S n

La ...................................................................................................................................71
3.3

xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l

ng công tác đ u th u xây l p t i Ban

qu n lý d án Nhà máy th y đi n S n La .....................................................................73
3.3.1 Gi i pháp nâng cao n ng l c đ i ng làm công tác đ u th u ...............................74
3.3.2 Gi i pháp v nâng cao ch t l

ng ki m soát, đánh giá n ng l c các đ n v t v n

.......................................................................................................................................75
3.3.3 Gi i pháp v nâng cao ch t l

ng l p k ho ch l a ch n nhà th u, l p h s m i

th u và đánh giá h s d th u ......................................................................................76
3.3.4 Gi i pháp đ m b o ch t l

ng ho t đ ng qu n lý đ u th u b ng h th ng tài li u,

các quy trình và các th t c ti n hành ...........................................................................78
K t lu n ch

ng 3 ........................................................................................................84

K T LU N VÀ KI N NGH .....................................................................................85
1. K t lu n......................................................................................................................85
2. Ki n ngh ...................................................................................................................85
DANH M C TÀI LI U THAM KH O ...................................................................86

v


DANH M C HÌNH NH
S đ 1. 1 Khái quát LCNT xây l p ................................................................................ 5
S đ 2. 1 S đ t ng quát v đ u th u xây l p ............................................................ 30
S đ 2. 2 S đ t ng quát v quá trình l a ch n nhà th u xây l p .............................. 32
S đ 2. 3 Các y u t

nh h

ng t i ch t l

ng đ u th u xây l p................................ 53

S đ 3. 1 S đ t ch c EVN HPMB S n La ............................................................. 58

vi


DANH M C B NG BI U

B ng 3. 1 B ng th ng kê giá tr trúng th u gói th u xây l p thu c d án xây d ng
công trình th y đi n Lai Châu .......................................................................................61
B ng 3. 2 B ng so sánh giá tr quy t toán các gói th u xây l p thu c d án xây d ng
công trình th y đi n Lai Châu .......................................................................................66
B ng 3. 3 Bi u m u d ki n v quy trình th c hi n công tác l a ch n nhà th u ..........80

vii


DANH M C CÁC VI T T T
ADB

: Ngân hàng phát tri n Châu Á

CP

: Chính ph

C T

: Ch đ nh th u

HS XKT

: H s đ xu t k thu t

HS XTC

: H s đ xu t tài chính

HSDT

: H s d th u

HSMT

: H s m i th u

HSYC

: H s yêu c u

H

: H p đ ng

LCNT

: L a ch n nhà th u

TCHC

: T ch c hành chính

GPMB

: Gi i phóng m t b ng

KTAT

: K thu t an toàn

N

: Ngh đ nh

NMT

: Nhà máy th y đi n

QLDA

: Qu n lý d án

QH

: Qu c h i

Q

: Quy t đ nh

TT

: Thông t

TC G

: Tiêu chu n đánh giá

XDCB

: Xây d ng c b n

WB

: Ngân hàng th gi i

viii


M

U

1.Tính c p thi t c a đ tài
Vi t Nam đang th c hi n quá trình công nghi p hóa – hi n đ i hóa đ t n
c nh toàn c u hóa nên nhu c u n ng l

c trong b i

ng đi n ngày càng t ng cao, vì v y ngành đi n

c n ph i đ u t nhi u trong l nh v c đ u t xây d ng c b n v nhà máy phát đi n
nh : th y đi n, nhi t đi n ch y than, nhi t đi n ch y khí hóa l ng…b sung ngu n
đi n cho h th ng đi n Qu c gia đ đáp ng đ
kinh t và xã h i.
n

đ m b o ch t l

c nhu c u ngày càng t ng c a n n

ng, ti n đ , qu n lý và s d ng ngu n v n nhà

c h p lý hi u qu , tránh th t thoát lãng phí trong đ u t xây d ng c b n c n ph i

có ph

ng th c Qu n lý

u t & Xây d ng chuyên nghi p.

Ban Qu n lý d án nhà máy th y đi n S n La là m t trong nh ng đ n v chuyên
ngành đ i di n cho ch đ u t là T p đoàn i n l c Vi t Nam th c hi n qu n lý đ u t
xây d ng các công trình ngu n đi n, trong ho t đ ng đ u t xây d ng c b n đã đ t
đ

c nhi u thành t u đáng t hào, tuy nhiên v n còn nhi u khó kh n và thách th c

tr

c. Do đó nh m nâng cao ch t l

ng công trình và ti t ki m chi phí cho nhà n

c

Ban c n th c hi n nhi u gi i pháp qu n lý d án. Trong công tác qu n lý d án, công
tác l a ch n nhà th u đ đi u ki n n ng l c và kinh nghi m đáp ng yêu c u c a gói
th u và đ m b o tính c nh tranh lành m nh, ti t ki m, hi u qu là công vi c có vai trò
quan tr ng đ i v i ch đ u t , là b
l

c đ u đ t n n móng đ công trình đ m b o ch t

ng, ti n đ , hi u qu kinh t . Xu t phát t v n đ nêu trên, tác gi ch n đ tài

“Nghiên c u gi i pháp nâng cao ch t l

ng công tác đ u th u xây l p t i Ban qu n

lý d án nhà máy th y đi n S n La”.
2. M c đích nghiên c u
xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l

ng công tác đ u th u xây l p t i Ban qu n

lý d án nhà máy th y đi n S n La.

1


it

3.
3.1

ng và ph m vi nghiên c u

it

it

ng nghiên c u

ng nghiên c u c a đ tài là công tác đ u th u xây d ng công trình trong giai

đo n th c hi n đ u t t i Ban qu n lý d án nhà máy th y đi n S n La.
3.2 Ph m vi nghiên c u
Ph m vi v không gian:

tài ti n hành nghiên c u các ho t đ ng có liên quan đ n

công tác đ u th u xây d ng công trình trong giai đo n th c hi n đ u t t i Ban qu n lý
d án nhà máy th y đi n S n La.
Ph m vi v th i gian: Nghiên c u th c tr ng các ho t đ ng có liên quan đ n công tác
đ u th u xây d ng công trình trong giai đo n th c hi n đ u t t i Ban qu n lý d án
nhà máy th y đi n S n La t n m 2008 – 2017.
xu t gi i pháp nh m nâng cao ch t l

ng công tác đ u th u xây l p t i Ban qu n lý

d án nhà máy th y đi n S n La.
4. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u

4.1 Cách ti p c n
Ti p c n các k t qu nghiên c u v công tác qu n lý và l a ch n nhà th u trong xây
d ng; ti p c n các v n b n quy ph m pháp lu t v công tác đ u th u và l a ch n nhà
th u.
4.2. Ph

ng pháp nghiên c u

Các ph

ng pháp nghiên c u áp d ng trong đ tài này bao g m: Ph

sát, đi u tra, thu th p s li u th c t , ph

ng pháp th ng kê, ph

ng pháp kh o

ng pháp phân tích và

đánh giá các s li u liên quan đ n công tác đ u th u.
Ph

ng pháp chuyên gia: Trao đ i v i các chuyên gia có kinh nghi m trong Ban qu n

lý d án nhà máy th y đi n S n La nh m đánh giá và đ a ra gi i pháp phù h p nh t.

2


5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n
5.1. Ý ngh a khoa h c
tài nghiên c u, h th ng hóa c s lý lu n khoa h c v công tác đ u th u công trình
xây d ng trong giai đo n th c hi n đ u t và các nhân t

nh h

ng đ n ch t l

ng

ho t đ ng này, làm c s cho vi c phân tích th c tr ng công tác qu n lý đ u th u xây
d ng công trình trong giai đo n th c hi n đ u t và đ xu t các gi i pháp hoàn thi n
nh m nâng cao ch t l

ng công tác đ u th u xây d ng công trình trong giai đo n th c

hi n đ u t .
5.2. Ý ngh a th c ti n
K t qu phân tích th c tr ng và đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l

ng công tác đ u

th u trong giai đo n th c hi n đ u t c a đ tài có giá tr tham kh o h u ích có th v n
d ng t i Ban qu n lý d án nhà máy thu đi n S n La.
6. K t qu đ t đ

c

ánh giá th c tr ng v công tác đ u th u t i Ban qu n lý d án nhà máy th y đi n S n
La.

xu t m t s gi i pháp có tính kh thi nh m nâng cao ch t l

ng công tác đ u

th u xây l p các d án đ u t xây d ng t i Ban qu n lý d án nhà máy th y đi n S n
La.
7. N i dung c a lu n v n
N i dung chính c a lu n v n bao g m 03 ch

ng, c th nh sau:

Ch

ng 1: T ng quan v công tác đ u th u xây l p.

Ch

ng 2: C s lý lu n v công tác đ u th u trong đ u t xây d ng c b n.

Ch

ng 3: M t s gi i pháp nâng cao ch t l

qu n lý d án nhà máy th y đi n S n La.

3

ng công tác đ u th u xây l p t i Ban


NG 1. T NG QUAN V CÔNG TÁC

CH

U TH U XÂY L P

1.1 Khái quát chung v công tác đ u th u xây l p
1.1.1 Công tác đ u th u xây l p
Khái ni m đ u th u xu t hi n và đ
th tr

c s d ng nh là m t “quy lu t” trong n n kinh t

ng. M c tiêu chính c a đ u th u giúp cho Chính ph các n

c qu n lý đ

c

ngu n v n m t cách có hi u qu , h n ch th t thoát, lãng phí, tham nh ng trong công
tác đ u t mua s m. S d ng t t quy lu t này s t o cho n n kinh t phát tri n lành
m nh và mang l i hi u qu cho kinh t đ t n
B

c vào kinh t th tr

c nói chung và cho các doanh nghi p.

ng, đ u th u là m t khái ni m m i m đ i v i n

c ta, nh ng

nó l i là m t bi n pháp h u hi u trong qu n lý kinh t . Hi n ch a có m t bi n pháp
nào t t h n đ có th thay th . Hi u rõ v trí,t m quan tr ng c a đ u th u, khi b
n n kinh t th tr
lý ho t đ ng này.

ng nhà n

c vào

c đã ban hành các v n b n pháp quy đ đi u hành qu n

Vi t Nam quy ch đ u th u b t đ u đ

c nhà n

c ban hành kèm

theo ngh đ nh s 43/CP ngày 16 tháng 7 n m 1996 c a Chính Ph nh m th ng nh t
qu n lý ho t đ ng đ u th u trong c n

c, đ m b o tính đúng đ n, khách quan, công

b ng và có tính cách tranh trong đ u th u, đ th c hi n các d án đ u t trên lãnh th
n

c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam. Trong quá trình th c hi n công tác đ u

th u, Lu t đ u th u đã qua 4 l n s a đ i và b sung đ ngày càng tr nên hoàn thi n và
ti n g n đ phù h p v i Lu t pháp qu c t .
T i kho n 12, đi u 14 c a Lu t đ u th u s 43/2013/QH13 c a Qu c h i c ng hòa xã
h i ch ngh a Vi t Nam thu t ng “
m t quá trình l a ch n đ

u th u” đ

c đ nh ngh a nh sau:

u th u là

c m t nhà th u đ ký k t và th c hi n h p đ ng cung c p

d ch v t v n, d ch v phi t v n, mua s m hàng hóa, xây l p; l a ch n nhà đ u t đ
ký k t và th c hi n h p đ ng d án đ u t theo hình th c đ i tác công t , d án đ u t
có s d ng đ t trên c s b o đ m c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh
t .
C n c vào đ c đi m c a t ng s n ph m, hàng hóa d ch v mua bán có th chia đ u
th u làm 5 lo i hình: đ u th u t v n, đ u th u xây l p, đ u th u mua s m hàng hóa,

4


đ u th u d ch v phi t v n, đ u th u l a ch n đ i tác th c hi n d án. Trong ph m vi
c a bài lu n v n tác gi ch đi vào c th lo i hình đ u th u xây l p.
T đ nh ngh a trong Lu t đ u th u ta có th đ a ra n i dung khái quát v đ u th u xây
l p là.
u th u xây l p là quá trình l a ch n nhà th u xây l p. M c đích là đ ký k t h p
đ ng.

u th u c n đ m b o nguyên t c c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu

kinh t .
Xây l p đ

c hi u là g m nh ng công vi c thu c quá trình xây d ng và l p đ t công

trình, h ng m c công trình.
Các nhà th u xây l p tham gia vào ho t đ ng xây d ng ph i có đ đi u ki n n ng l c
ho t đ ng xây d ng t

ng ng v i lo i, c p công trình xây d ng. N ng l c ho t đ ng

xây d ng c a nhà th u xây l p đ

c th hi n

ch ng ch n ng l c ho t đ ng xây d ng

trong đó có xác nh n h ng c a nhà th u. Nhà th u xây l p đ
h ng II, h ng III do c quan nhà n

c phân thành 3 h ng I,

c có th m quy n v xây d ng đánh giá, c p ch ng

ch n ng l c. B Xây d ng c p ch ng ch n ng l c h ng I; S Xây d ng c p ch ng ch
n ng l c h ng II, h ng III. Ch ng ch n ng l c ho t đ ng xây d ng c a nhà th u xây
l p có hi u l c t i đa trong th i h n 5 n m. Trong th i h n 20 ngày k t ngày có thay
đ i, h t hi u l c thì ph i làm th t c c p l i. [1]

Yêu c u

Ch đ u t

Nhà th u

N ng l c kinh nghi m,
gi i pháp k thu t

ánh giá

Ký k t h p đ ng

L a ch n nhà th u

S đ 1. 1 Khái quát LCNT xây l p

5


1.1.2

c đi m c a đ u th u xây l p

B n ch t c a đ u th u là vi c b ti n đ nh n đ
c a ng

c m t s n ph m nào đó theo ý mu n

i mua. Tùy thu c vào ngu n ti n s d ng, vào lo i s n ph m mua bán mà

vi c mua s m có nh ng đ c đi m khác nhau. V i vi c s d ng ti n c a nhà n

c vào

công tác xây d ng thì ho t đ ng đ u th u nh ng đ c đi m chính nh sau:
u th u xây d ng là m t quá trình l a ch n nhà th u xây d ng đ ký k t và th c hi n
đ

c m t h p đ ng.

S n ph m xây d ng ch a có s n mà đ
C T ch có th kì v ng vào ch t l

c hình thành trong t

ng lai [2] ng

i mua là

ng c a s n ph m thông qua vi c xem xét, đánh giá

b ng nh ng tiêu chí đánh n ng l c và kinh nghi m c a nhà th u, có gi i pháp k thu t
phù h p phù h p v i bi n pháp thi công đ m b o đúng ti n đ và đ m b o v sinh môi
tr

ng, đ m b o an toàn.

S n ph m xây d ng th

ng có quy mô l n, th i gian thi công kéo dài, ch u tác đ ng

c a nhi u y u t nh t nhiên, chính tr , kinh t , v n hóa, xã h i. [2]
V i m c đích là ký k t và th c hi n h p đ ng m t h p đ ng dân s cam k t gi a hai
bên mua và bên bán đ th c hi n đ

c các n i dung công vi c c a m t d án xây

d ng. M c đích c a bên m i th u là có đ
các yêu c u c a mình v k thu t, ch t l
đ ; m c đích c a nhà th u là giành đ

c s n ph m, hàng hóa, d ch v th a mãn
ng và chi phí th p nh t, th i gian đúng ti n

c quy n cung c p s n ph m, hàng hóa, d ch v

đó v i giá đ bù đ p các chi phí đ u vào và đ m b o m c l i nhu n cao nh t có th .
Các đ i t

ng tr c ti p tham gia vào trong ho t đ ng đ u th u xây l p bao g m: [3]

Bên mua: Chính là nhà n

c mà đ i di n là các c quan c a nhà n

v c, t ng ngành kinh t , bao g m: Th nh t là ng

i có th m quy n quy t đ nh phê

duy t d án; Th hai là ch đ u t là c quan, t ch c đ
d ng ti n c a nhà n
ho c do nhà n

c (Doanh nghi p nhà n

c theo t ng l nh

c giao nhi m v ho c s

c, các t ch c vay ti n c a nhà n

c

c b o lãnh cho kho n vay) th c hi n đ u t , đ u th u; Th ba là bên

m i th u là t ch c đ

c ch đ u t giao nhi m v (tr

ng h p thu c ch đ u t ) ho c

thuê (thông qua h p đ ng) t ch c đ u th u; Th t là t chuyên gia đ u th u bao g m

6


các cá nhân đ

c ch đ u t quy t đ nh thành l p ho c thuê tuy n đ th c hi n nhi m

v đánh giá HSDT, l a ch n nhà th u phù h p v i yêu c u c n c HSMT và TC G.
Bên bán: là nhà th u xây l p có đ t cách pháp nhân tham gia đ u th u các gói th u
phù h p v i đi u ki n n ng l c và kinh nghi m c a mình đ dành đ

c các h p đ ng

trên c s c nh tranh ho c thông qua các hình th c l a ch n khác theo quy đ nh.
Các đ i t

ng tham gia gián ti p vào ho t đ ng đ u th u: [3]

Ngoài bên mua và bên bán là các đ i t

ng tham gia tr c ti p ho t đ ng đ u th u còn

có m t b ph n th ba gián ti p tham gia vào ho t đ ng đ u th u, bao g m: C quan
thanh tra, ki m tra, giám sát; C quan, công ty ki m toán đ c l p; Công lu n, các c
quan báo chí; S tham gia c a c ng đ ng v i vai trò giám sát.
M t s thu t ng c b n th

ng dùng trong l nh v c đ u th u: [4]

B o đ m d th u: là vi c nhà th u th c hi n m t trong nh ng bi n pháp đ t c c, ký
qu ho c n p th b o lãnh c a t ch c tín d ng ho c chi nhánh ngân hàng n
đ

c ngoài

c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam đ b o đ m th i gian xác đ nh theo yêu c u

c a HSMT.
B o đ m th c hi n h p đ ng: là vi c nhà th u th c hi n m t trong các bi n pháp đ t
c c, ký qu ho c n p th b o lãnh c a t ch c tín d ng ho c chi nhánh ngân hàng
n

c ngoài đ

c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam đ b o đ m trách nhi m th c hi n

h p đ ng c a nhà th u.
Giá gói th u: là giá tr c a gói th u đ
Giá gói th u xây l p đ
Giá gói th u đ

c phê duy t trong k ho ch l a ch n nhà th u.

c xác đ nh trên c s t ng m c đ u t ho c d toán (n u có).

c tính đúng, tính đ toàn b chi phí đ th c hi n gói th u, k c chi

phí d phòng, phí, l phí và thu .
Giá d th u: là giá do nhà th u ghi trong đ n giá d th u, báo giá, bao g m toàn b
các chi phí đ th c hi n gói th u theo yêu c u c a h s m i th u, h s yêu c u.
Giá đánh giá: là giá d th u sau khi đã đ

c s a l i, hi u ch nh sai l ch theo yêu c u

c a h s m i th u, tr đi giá tr gi m giá (n u có), c ng v i các y u t đ quy đ i trên

7


cùng m t m t b ng cho c vòng đ i s d ng c a hàng hóa, công trình. Giá đánh giá
dùng đ x p h ng h s d th u đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p và gói
th u h n h p áp d ng hình th c đ u th u r ng rãi ho c đ u th u h n ch .
Giá đ ngh trúng th u: là giá d th u c a nhà th u đ
đ

c đ ngh trúng th u sau khi đã

c s a l i, hi u ch nh sai l ch theo yêu c u c a h s m i th u, h s yêu c u, tr đi

giá tr gi m giá (n u có).
Giá trúng th u: là giá đ

c ghi trong quy t đ nh phê duy t k t qu l a ch n nhà th u.

Giá h p đ ng: là giá tr ghi trong v n b n h p đ ng làm c n c đ t m ng, thanh
toán, thanh lý và quy t toán h p đ ng.
Gói th u xây l p có qui mô nh : là gói th u không quá 20 t đ ng.
H s m i th u: là toàn b tài li u s d ng cho hình th c đ u th u r ng rãi, đ u th u
h n ch , bao g m các yêu c u cho m t d án, gói th u, làm c n c đ nhà th u, nhà
đ u t chu n b h s d th u và đ bên m i th u t ch c đánh giá h s d th u nh m
l a ch n nhà th u, nhà đ u t .
H s d th u: là toàn b tài li u do nhà th u, nhà đ u t l p và n p bên m i th u theo
yêu c u c a h s m i th u.
H p đ ng: là v n b n th a thu n gi a ch đ u t v i nhà th u đ

c l a ch n trong

th c hi n gói th u thu c d án.
Th i đi m đóng th u: là th i đi m h t h n nh n h s d th u.
Th i gian có hi u l c c a h s d th u: là s ngày đ
th u và đ

c quy đ nh trong h s m i

c tính k t ngày có th i đi m đóng th u đ n ngày cu i cùng có hi u l c

theo quy đ nh trong h s m i th u. T th i đi m đóng th u đ n h t 24 gi c a ngày
đóng th u đ

c tính là 01 ngày.

1.1.3 Tính t t y u c a công tác đ u th u trong xây d ng công trình
Vai trò c a đ u th u v i ch đ u t : Thông qua đ u th u ch đ u t s l a ch n đ
nhà th u có kh n ng đáp ng đ

c

c t t nh t các yêu c u v kinh t k thu t, ti n đ đ t

ra c a công trình. Trên c s đó giúp cho ch đ u t v a s d ng hi u qu , ti t ki m

8


v n đ u t ; đ ng th i v n đ m b o đ

c ch t l

ng c ng nh ti n đ công trình.

Thông qua đ u th u, ch đ u t c ng s n m b t đ

c quy n ch đ ng qu n lý có hi u

qu và gi m thi u đ

c các r i ro phát sinh trong qua trình th c hi n d án đ u t do

toàn b quá trình t ch c đ u th u và th c hi n k t qu đ u th u đ

c tuân th ch t

ch theo quy đ nh c a pháp lu t và sau khi ch đ u t đã có s chu n b k l
đ v m i m t.

ng đ y

đánh giá đúng các h s d th u đòi h i đ i ng cán b th c hi n

công tác đ u th u c a ch đ u t ph i t nâng cao trình đ c a mình v các m t nên
vi c áp d ng ph

ng th c đ u th u còn giúp cho ch đ u t nâng cao trình đ và n ng

l c c a cán b công nhân viên.
Vai trò c a đ u th u v i nhà th u: Ho t đ ng đ u th u đ

c t ch c theo nguyên t c

công khai và bình đ ng, nh đó các nhà th u s có đi u ki n đ phát huy đ n m c cao
nh t c h i tìm ki m công trình và kh n ng c a mình đ trúng th u, t o công n vi c
làm cho ng

i lao đ ng phát tri n s n xu t kinh doanh. Vi c tham gia đ u th u, trúng

th u và th c hi n d án đ u t theo h p đ ng làm cho nhà th u ph i t p trung v n c a
mình và l a ch n tr ng đi m đ đ u t đ nâng cao c s v t ch t k thu t, công ngh
nhân l c theo yêu c u c a công trình. Qua đó, giúp cho các nhà th u nâng cao n ng
l c v m i m t c a mình. Công vi c th c t s giúp cho các nhà th u hoàn thi n v t
ch c qu n lý, t ch c s n xu t, nâng cao trình đ và n ng l c c a cán b công nhân
viên c a mình.
Vai trò c a đ u th u v i nhà n
qu n lý nhà n

c:

u th u góp ph n nâng cao hi u qu c a công tác

c v đ u t và xây d ng, qu n lý và s d ng v n m t cách có hi u qu

h n ch và lo i tr đ

c các tình tr ng nh : th t thoát lãng phí v n đ u t , đ c bi t là

v n ngân sách, các hi n t

ng tiêu c c khác phát sinh trong xây d ng c b n.

u

th u t o lên s c c nh tranh m i và lành m nh trong l nh v c xây d ng c b n, thúc
đ y s phát tri n c a n n kinh t hàng hoá trong ngành c ng nh trong n n kinh t
qu c dân.
1.2 Kinh nghi m đ u th u xây l p c a m t s t ch c trên th gi i
Quy đ nh v đ u th u

m in

c, m i t ch c qu c t khá đa d ng c v s l

ng

đi u kho n c ng nh n i dung chi ti t c a t ng đi u kho n, t o ra tính riêng đ c thù
cho ho t đ ng đ u th u c a t ng qu c gia và t ch c riêng bi t. Có nh ng đ u th u

9


m u c a WTO và Liên h p qu c trong đó b tr ng m t s n i dung đ t ng n

c tùy

theo đi u ki n c a mình và b sung cho phù h p. Trong đi u ki n đó, các bài h c kinh
nghi m t các t ch c qu c t và qu c gia h t s c phong phú.
1.2.1 Quy đ nh đ u th u xây l p c a Ngân hàng Th gi i
Ngân hàng Th gi i (WB):

t o thu n l i cho bên vay v n trong quá trình t ch c

l a ch n nhà th u, WB đã ban hành h
đ it

ng áp d ng, h

ng d n v đ u th u, trong đó có quy đ nh rõ

ng d n áp d ng, mâu thu n l i ích, t cách h p l , quy trình t

ch c l a ch n nhà th u và các n i dung liên quan khác.
Hình th c đ u th u c nh tranh Qu c t (ICB) là hình th c đ

c áp d ng ch y u; Các

cách mua s m khác nh

u th u c nh tranh trong

n

u th u Qu c t h n ch (LIB),

c (NCB), Chào hàng c nh tranh (Qu c t và Trong n

t làm ch đ
hút đ

c); H p đ ng tr c ti p ho c

c áp d ng chính đáng khi th a mãn các đi u ki n các gói th u khó thu

c s quan tâm c a nhà th u n

c ngoài do có giá tr không l n, công trình có v

trí đ a lý n m r i rác ho c có th i gian th c hi n h p đ ng kéo dài, s d ng nhi u nhân
công trong n
nhà th u n
n

c, nhà th u trong n

c th c hi n t t v i giá c c nh tranh h n so v i

c ngoài. Tuy nhiên, đ t ng tính c nh tranh, WB v n cho phép nhà th u

c ngoài tham d gói th u áp d ng hình th c đ u th u trong n

nhà th u n

c (NCB) n u các

c ngoài quan tâm và mong mu n tham gia. [5]

Trong đ u th u c nh tranh qu c t (ICB) thông báo m i th u ph i đ
t báo “Kinh doanh phát tri n” c a Liên H p Qu c th hi n đ

c công khai trên

c tính công khai, minh

b ch theo quy đ nh. Có chính sách r t rõ ràng đ i v i hành đ ng gian l n và tham
nh ng. [5]
Tiêu chí trong h s m i: Quy đ nh rõ ràng v ngôn ng s d ng, đ ng ti n s d ng và
cách quy đ i t các lo i đ ng ti n khác nhau v đ ng ti n chung theo t giá h i đoái
do c quan nào phát hành và th i đi m xác đ nh t giá chung. Quy đ nh rõ tính h p l
c a nhà th u, m t trong nh ng nhân t quan tr ng là nhà th u đó ph i t ch v tài
chính; Nêu rõ và đ y đ yêu c u k thu t và tính n ng s d ng, không nói đ n tên
nhãn hi u th u. [5]

10


Ph

ng pháp đánh giá h s d th u: B

c đánh giá v k thu t đ

c th c hi n đ u

tiên ngay sau khi ki m tra tính h p l và đ y đ c a h s d th u và s d ng tiêu chí


t” và “Không đ t”. Nh ng h s v

b

c đánh giá v tài chính, th

s s đ

t qua b

c đánh giá k thu t s đ

ng m i đ x p h ng nhà th u, trong b

c xem xét

c này các h

c ti n hành s a l i trong h s d th u, s a các sai l ch so v i yêu c u c a h

s m i th u, đ a v cùng m t đ ng ti n và cu i cùng là đ a t t c các sai khác c a h
s d th u v các m t k thu t, tài chính, th

ng m i và các y u t khác v cùng m t

m t b ng t c là xác đ nh giá đánh giá. Vi c đánh giá chi phí th p nh t th c s xem xét
không ch giá d th u ban đ u, mà có tính t i các y u t liên quan tr c ti p ho c gián
ti p trong su t th i gian s d ng hàng hóa ho c công trình. Ng

i d th u s không b

đòi h i ph i ch u trách nhi m v các công vi c không mâu thu n nêu trong h s m i
th u hay bu c ph i s a đ i đ n d th u khác đi so v i khi n p lúc đ u th u nh là m t
đi u ki n đ đ

c trúng th u. [5]

Trong quy đ nh c a WB c ng dành m t ch
th u trong n

c và hàng hóa s n xu t trong n

Qu c t (ICB), các nhà th u trong n
đ

ng m c cho quy đ nh u đãi đ i v i nhàc. V i hình th c đ u th u c nh tranh

c dành m t u đãi 7,5% (t c 7,5% này s

c c ng thêm vào giá d th u c a nhà th u n

trong n

c có s h u trong n

c ngoài, v i đi u ki n các nhà th u

c chi m đa s ). [5]

1.2.2 Quy đ nh đ u th u xây l p c a Ngân hàng Phát tri n châu Á
Ngân hàng Phát tri n châu Á (ADB): C ng gi ng nh WB, ADB đã ban hành h
d n v đ u th u, trong đó có quy đ nh rõ đ i t

ng áp d ng, h

ng

ng d n áp d ng, mâu

thu n l i ích, t cách h p l , quy trình t ch c l a ch n nhà th u và các n i dung liên
quan khác.

u th u c nh tranh qu c t (ICB) là hình th c c b n nh t. [5]

Vi c thông báo ph i th c hi n trên t “C h i kinh doanh c a ADB”. Ngôn ng ti ng
Anh đ

c s d ng ch y u k c trong qu ng cáo, h s m i th u và các tài li u có

liên quan khác. Trong tr

ng h p có nhi u ngôn ng đ

c s d ng thì b n s d ng

ngôn ng ti ng Anh có u th . Có chính sách r t rõ ràng đ i v i hành đ ng gian l n và
tham nh ng. [5]

11


Tiêu chí trong h s m i th u: ADB luôn coi tr ng tính h p l c a nhà th u (hay h s
d th u), ch có nh ng thành viên c a ADB m i đ t cách là nhà th u h p l . Theo
quy đ nh c a ADB tiêu chí v k thu t, ph i mô t rõ ràng và chính xác v công trình
đ

c th c hi n ho c lo i hàng hóa c n đ

c cung c p, cùng v i đ a đi m và th i gian

giao hàng ho c l p đ t, ph i nêu đ y đ các yêu c u v b o lãnh, b o hành, b o trì và
nh ng yêu c u c th khác. Các mô t chi ti t v đ c tính ho c thông s k thu t trong
h s d th u đ

c coi là yêu c u b t bu c đ i v i h s d th u n u nh mu n đánh

giá là đáp ng và ng

c l i. Các b n v trong h s m i th u ph i phù h p v i thuy t

minh, vi c cho phép chào ph

ng án ph ph i đ

c nêu trong h s m i th u. Các yêu

c u v k thu t ph i d a trên yêu c u v v n hành và không đ

c đ a ra yêu c u v

nhãn hi u, mã hi u, catalogue, tr khi c n thi t ph i đ m b o có nh ng đ c đi m ch
y u nh t đ nh. Khi đó v s tham chi u ph i s d ng t ho c t
th nào là t

ng đ

ch t và ch t l

ng đ

ng và mô t rõ

ng, v đ c tính k thu t đ nhà th u chào hàng thay th v i hi u

ng ít nh t là đáp ng yêu c u v v n hành và ch t l

ng đ

c quy đ nh

trong h s m i th u. [5]
Ph

ng pháp đánh giá h s d th u: C ng t

hành v n b n h

ng d n mua s m v i n i dung cô đ ng, ch t ch thì còn ban hành s

tay (handbook) đ h
giá v k thu t đ

ng t nh WB, ADB ngoài vi c ban

ng d n chi ti t. Có th tóm t t quy trình này nh sau: B

c th c hi n đ u tiên ngay sau khi ki m tra tính h p l và đ y đ c a

h s d th u và s d ng tiêu chí “

t” và “Không đ t”. Nh ng h s v

đánh giá k thu t s đ

c đánh giá v tài chính, th

nhà th u, trong b

c đánh

c xem xét b

c này các h s s đ

t qua b

c

ng m i đ x p h ng

c ti n hành s a l i trong h s d th u, s a

các sai l ch so v i yêu c u c a h s m i th u, đ a v cùng m t đ ng ti n và cu i
cùng là đ a t t c các sai khác c a h s d th u v các m t k thu t, tài chính,
th

ng m i và các y u t khác v cùng m t m t b ng t c là xác đ nh giá đánh giá.

Vi c đánh giá chi phí th p nh t th c s xem xét không ch giá d th u ban đ u, mà có
tính t i các y u t liên quan tr c ti p ho c gián ti p trong su t th i gian s d ng hàng
hóa ho c công trình. Ng

i d th u s không b đòi h i ph i ch u trách nhi m v các

công vi c không mâu thu n nêu trong h s m i th u hay bu c ph i s a đ i đ n d
th u khác đi so v i khi n p lúc đ u th u nh

là m t đi u ki n đ đ

th u.Trong quá trình đánh giá các h s d th u, giá d th u ph i đ

12

c trúng

c chuy n đ i ra


m t lo i ti n quy đ nh trong h s m i th u. T giá h i đoái đ
đoái bán ra chính th c áp d ng cho nh ng giao d ch t

c áp d ng là t giá h i

ng t và có hi u l u vào ngày

đã quy đ nh trong h s m i th u. [5]
Khác v i trong quy đ nh c a WB, ADB không có ch
v i nhà th u trong n
nhà th u v n đ

ng m c cho quy đ nh u đãi đ i

c và hàng hóa s n xu t trong n

c áp d ng cho t ng tr

c. Nh ng vi c u đãi v i các

ng h p c th và đ

c quy đ nh rõ trong h

s m i. [5]
Tóm l i, qua tìm hi u tác gi nh n th y, v c b n các quy đ nh v tiêu chu n đánh
(n ng l c, kinh nghi m, k thu t, tài chính) theo h

ng d n c a WB, ADB t

ng

đ ng, hài hòa v i quy đ nh c a pháp lu t đ u th u Vi t Nam. Bên c nh nh ng quy
đ nh t

ng đ ng, hài hòa v i pháp lu t Vi t Nam, WB, ADB còn có m t s quy đ nh

khác v t cách h p l c a nhà th u. Theo đó, các nhà th u là doanh nghi p ho c t
ch c có v n nhà n

c t i Vi t Nam ch có th tham gia đ u th u n u t ch v m t

pháp lý và tài chính; ho t đ ng theo lu t th

ng m i; không ph i là c quan ph thu c

ch đ u t , c quan ch qu n d án.
1.3 Tình hình th c hi n công tác đ u th u xây d ng công trình

n

c ta

1.3.1 H th ng v n b n pháp lu t v đ u th u
M c dù n

c ta th c hi n ho t đ ng đ u th u có sau các n

tri n, song có l i th là h c t p đ
v t ch c qu n lý đ u th u.

c kinh nghi m c a các n

Lu t

cv in

u th u ra đ i đã t ng c

các quy đ nh c a nhà n
v n nhà n
b ch, t ng c

c ta d n càng đ

c hoàn thi n

c trên th gi i.
ng tính pháp lý c a ho t đ ng đ u th u, th ng nh t

c v đ u th u theo h

ng là Lu t g c v đ u th u s d ng

c, kh c ph c các t n t i trong đ u th u, t ng c
ng phân c p, đ n gi n hóa th t c, t ng c

nh p v i qu c t và t ng c

c và các t ch c qu c t

ng th i trong quá trình th c hi n đ u th u luôn rút kinh

nghi m nên h th ng v n b n pháp lu t v đ u th u n
và đã d n ti m c n đ

c có n n kinh t phát

ng tính công khai, minh

ng h u ki m, t ng c

ng n ng l c c nh tranh gi a các nhà th u trong n

ng h i
c. [6]

H th ng v n b n pháp lu t v đ u th u c b n đã đ

c hoàn th ng nh t theo h

phân c p m nh cho c p c s , cho các ch đ u t ng

i tr c ti p s d ng công trình..

13

ng


Theo đó, vai trò c a ch đ u t đã đ

c thay đ i c b n trong quá trình qu n lý, đi u

hành và quy t đ nh các n i dung trong quá trình tri n khai d án (phê duy t h s m i
th u, phê duy t k t qu l a ch n nhà th u, x lý tình hu ng trong đ u th u). Vi c t ng
c

ng phân c p cho ch đ u t đã t ng c

thu h p đ

ng tính ch đ ng linh ho t cho ch đ u t ,

c c p trình duy t trong quá trình l a ch n nhà th u nên th i gian l a ch n

nhà th u c ng đã đ

c rút ng n đáng k . Ng

i có th m quy n – ng

i quy t đ nh đ u

t có thêm trách nhi m xem xét quy t đ nh hình th c ch đ nh th u đ i v i các gói th u
c p bách thu c các d án do mình quy t đ nh đ u t và t ch u trách nhi m v quy t
đ nh c a mình.

ng th i ng

i có th m quy n c ng có thêm quy n trong vi c h y,

đình ch đ u th u, không công nh n k t qu l a ch n nhà th u sau khi đ u th u.[6]
Lu t đ u th u 43/2013 đã quy đ nh rõ chính sách u đãi dành riêng cho nhà th u trong
n

c và hàng hóa s n xu t trong n

c khi tham gia đ u th u trong n

c hay đ u th u

qu c t . Các qui đ nh này lu t không trái v i các thông l qu c t s giúp cho nhà th u
Vi t Nam t ng b

c h c h i ti p nh n công ngh và kinh nghi m qu n lý ti n ti n, t

ch , nâng cao n ng l c s c c nh tranh đ tr thành nhà th u đ c l p th c hi n các gói
th u l n, công ngh cao, ph c t p không ch t i th tr
tr

ng Vi t Nam mà trên c th

ng qu c t . [6]

Các thông t h

ng d n v đ u th u thông su t, th ng nh t và thu n ti n trong quá

trình th c hi n d án. Các m u h s h

ng d n trong công tác đ u th u đ

c ban

hành ngày càng đ y đ , chi ti t và đ ng b đã t o nên s chuyên môn hóa trong công
tác đ u th u, giúp cho các c quan ch c n ng qu n lý v đ u th u
đ u t trong quá trình th c hi n đ
l

đ a ph

ng, ch

c d dàng và nhanh chóng, t đó nâng cao ch t

ng c a h s c ng nh quá trình đ u th u đ

c công b ng, minh b ch h n. Ngoài

ra vi c ban hành các m u h s còn giúp h n ch các sai sót và cách hi u khác nhau
gi a các c quan chuyên môn, ch đ u t và các đ n v t v n. Vì v y h th ng v n
b n pháp lu t đ u th u th c s đã theo hành lang pháp lý chung, đ các ch đ u t và
nhà th u th c hi n t t công tác đ u th u. [6]
Vi c đánh giá h s d th u theo ph
Lu t

u th u 2005 là m t ph

ch a tính đ n đi u ki n c th

ng pháp giá đánh giá th p nh t quy đ nh t i

ng pháp tiên ti n phù h p v i thông l qu c t , nh ng
Vi t Nam nên trong m t s tr

14

ng h p khó áp d ng


nh vi c vì là “ch n giá r ” nên trong th c t th

ng ch có nhà th u Trung Qu c

trúng th u, mà các d án do nhà th u Trung Qu c đ m nh n đó l i r i vào tình tr ng
ch m ti n đ , ch t l

ng th p, giá thành v

ph c h n ch này, Lu t
ph

t so v i t ng d toán ban đ u.

u th u 2014 quy đ nh rõ h n v i 4 ph

kh c

ng th c đ u th u là

ng th c m t giai đo n m t túi h s , m t giai đo n hai túi h s , hai giai đo n

m t túi h s , hai giai đo n hai túi h s .
túi h s đ

c bi t, v i ph

ng th c m t giai đo n hai

c áp d ng cho đ u th u r ng rãi, đ u th u h n ch đ i v i gói th u cung

c p d ch v t v n, d ch v phi t v n, mua s m hàng hóa, xây l p, h n h p, đ u th u
r ng rãi v i l a ch n nhà đ u t kh c ph c tình tr ng b giá d th u th p c a nhà th u.
[6]
Theo quy đ nh t i i m d, Kho n 1, i u 5 Lu t

u th u 2013, m t trong nh ng đi u

ki n đ xác đ nh t cách h p l c a nhà th u là “đã đ ng ký trên h th ng m ng đ u
th u qu c gia”. Qui đ nh này nh m xác đ nh thông tin v n ng l c kinh nghi m c a
nhà th u giúp cho vi c đánh giá h s d th u d dàng, ti t ki m th i gian, nâng cao
tính c nh tranh, công b ng, minh b ch trong đ u th u và hi u qu kinh t . Theo thông
t liên t ch s s 07/2015/TTLT-BKH T-BTC ngày 8/9/2015 c a B K ho ch và
u t , B Tài chính l trình áp d ng đ ng ký thông tin nhà th u trên h th ng đ u
th u b t đ u t ngày 01/7/2016. [6]
V i nh ng n i dung quy đ nh m i ch t ch và rõ ràng h n, Lu t đ u th u 2014 s giúp
cho nhà n
đ

c qu n lý t t h n v ho t đ ng đ u th u, giúp cho ch đ u t l a ch n

c nhà th u có đ n ng l c và kinh nghi m th c hi n thi công xây d ng công trình

theo đúng yêu c u và t o ra “sân ch i’ công b ng cho nhà th u phát huy h t kh n ng.
1.3.2 Nh ng bài h c kinh nghi m trong l a ch n nhà th u xây l p
H th ng v n b n pháp lu t trong xây d ng v c b n đ

c hoàn thi n, thông qua vi c

t ch c đ u th u th c hi n các gói th u công trình xây d ng đã cho phép ch đ u t
l a ch n đ

c nhà th u có đ kinh nghi m đ đ m nh n công vi c và ti t ki m đ

c

kinh phí. Tuy nhiên, qua th c ti n v n còn nh ng t n t i liên quan đ n vi c l a ch n
nhà th u xây l p. Qua nghiên c u tác gi rút ra đ

15

c nh ng bài h c kinh nghi m sau:


Th nh t, vi c quy đ nh b
ng đ

c đánh giá v m t k th ât c a gói th u xây l p ch a đáp

c đ y đ yêu c u c a vi c l a ch n nhà th u xây d ng.

đánh giá chi ti t

HSDT xây l p, bên m i th u ph i ti n hành đánh giá m t k thu t c a gói th u b ng
ph

ng pháp ch m đi m và ch nh ng nhà th u có đi m đánh giá v k thu t v

ng

ng đi m t i thi u v k thu t nêu trong HSMT m i đ

Ph

ng pháp đánh giá này có nh ng h n ch nh t đ nh nh : Xem xét, đánh giá tách

t

c xét ti p v giá đánh giá.

r i gi a m t k thu t c a gói th u v i các n i dung h t s c quan tr ng nh ti n đ th c
hi n, giá d th u…; s d ng thang đi m đ đánh giá trong đó ch a đ ng nh ng y u t
ch quan ph thu c vào n ng l c và nh n th c c a ng
HSMT và c a ng

i ch m bài xét th u. Nh v y, v i ph

th d n đ n không có s khác bi t gi a nhà th u đ t đ
v i nhà th u ch đ t đ
m c đi m

b

i ra đ bài l p và phê duy t
ng pháp đánh giá này, có

c 90% m c đi m v k thu t

c 80% m c đi m yêu c u v k thu t ho c

gi a 80% và 70%

c xem xét xác đ nh giá đánh giá. [6]

Th hai, theo quy đ nh v đ u th u ph

ng pháp đánh giá h s d th u là đ a các chi

phí v m t m t b ng đ đ nh giá và đánh giá, tuy nhiên cho đ n nay v n ch a có
h

ng d n chi ti t; vi c quy đ i các đi u ki n v m t b ng k thu t, tài chính, th

ng

m i, u đãi ra giá tr đ đ a v cùng m t b ng là vi c làm không h d dàng. Chính vì
v y, khi đánh giá h s d th u th

ng g p khó kh n trong vi c lo i b đ

c nhà th u

có giá d th u th p. Mà giá d th u th p d d n đ n r i ro v nguy c ch m ti n đ ,
ch t l

ng không đ m b o. [6]

Th ba, nhi u chuyên gia c ng cho bi t, công tác xét th u hi n nay t i các công trình
xây d ng giao thông th
đ

ng d a trên nguyên t c “án t i h s ” nên ch a đánh giá

c th c ch t n ng l c c a nhà th u. Nguyên t c này là c s đ nhi u nhà th u t t

có th b lo i ch do nh ng l i r t nh nh do đánh máy, l i chính t trong bi n pháp
thi công, th ng kê n ng l c. M t đi u r t b t c p n a là theo quy đ nh, ch khi nhà th u
có quy t đ nh b x lý vi ph m c a m t c quan, t ch c m i có đ c s đ lo i b
nhà th u khi tham gia đ u th u. Chính vì v y, th i gian qua, m c dù đã có thông tin
nhà th u vi ph m ch t l

ng, ti n đ

nhi u gói th u, d án khác nh ng khi xét th u

v n không th lo i b đ

c h s d th u c a nhà th u đó. [6]

16


Th t , ch t l

ng h s m i th u kém theo các chuyên gia trong l nh v c xây d ng

c b n, n u vi c l p, th m đ nh, phê duy t h s m i th u không đ

c chú tr ng s

d n đ n các đi u ki n ràng bu c trách nhi m gi a ch đ u t v i các nhà th u thi u rõ
ràng.

i u này làm cho công tác qu n lý ti n đ , ch t l

này r t khó kh n.

ng d án c a ch đ u t sau

i u này hi n nay v n còn r t nhi u t n t i, thi u sót trong h s

m i th u, trong đó ph bi n nh t là tình tr ng ch d n k thu t l p còn s sài, ch a phù
h p v i khung tiêu chu n c a d án đã phê duy t, nhi u tr
d n k thu t c a d án khác nh ng không đ

ng h p còn sao chép ch

c ch đ u t , bên m i th u ki m tra.[6]

Th n m, th i gian qua v n nhi u h s m i th u còn có d u hi u đ a ra tiêu chí làm
h n ch nhà th u tham gia ho c h th p hay nâng cao tiêu chí đ t o đi u ki n cho m t
nhà th u nào đó trúng th u. M t s tr

ng h p h s m i th u quy đ nh tiêu chí đánh

giá không rõ ràng làm kéo dài th i gian l a ch n nhà th u, th m chí ph i h y th u.
M t đi m n a là tình tr ng h s m i th u còn yêu c u quá nhi u v n đ không c n
thi t nh : bi n pháp thi công các h ng m c đ n gi n, th ng kê yêu c u c a ch t l

ng

v t li u,... Các v n đ này không th là c s đ đánh giá nhà th u, nh ng l i là c s
đ lo i nh ng nhà th u dù có n ng l c nh ng không h p v i ch đ u t .[6]
Th sáu, tiêu chu n đánh giá h s d th u không đ c p t i vi c đánh giá n ng l c,
kinh nghi m c a nhà th u đang thi công cùng lúc nhi u gói th u, do đó nhi u tr
h p nhà th u đ

ng

c phê duy t trúng th u nh ng trong trình tri n khai đã th hi n s y u

kém v n ng mà nguyên nhân chính xu t phát là do đang th c hi n quá nhi u gói th u
cùng lúc. [6]
Bên c nh các v n đ trên có th k ra hàng lo t các t n t i khác liên quan đ n h s
m i th u nh : các đi u kho n v đi u ch nh h p đ ng trong đi u ki n chung, đi u ki n
c th ch a đ y đ ; quy đ nh v đi u ch nh giá h p đ ng th

ng không th ng nh t

gi a các d án,... T t c nh ng đi u đó là nh ng lý do quan tr ng khi n cho công tác
qu n lý ti n đ , ch t l

ng các d án xây d ng trong th i gian qua g p r t nhi u khó

kh n. [6]

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×