Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã quảng yên

B

GIÁO D C VÀ ÀO T O
B NÔNG NGHI P VÀ PTNT
TR
NG
I H C TH Y L I

BÙI

C THI N

NGHIÊN C U
XU T GI I PHÁP QU N LÝ TR T T
XÂY D NG TRÊN A BÀN TH XÃ QU NG YÊN

LU N V N TH C S

HÀ N I, N M 2017B

GIÁO D C VÀ ÀO T O
B NÔNG NGHI P VÀ PTNT
TR
NG
I H C TH Y L I

BÙI

C THI N

NGHIÊN C U
XU T GI I PHÁP QU N LÝ TR T T
XÂY D NG TRÊN A BÀN TH XÃ QU NG YÊN

Chuyên ngành: QU N LÝ XÂY D NG
Mã s : 60580302

NG

IH

NG D N KHOA H C

PGS. TS. Lê V n Hùng

HÀ N I, N M 2017


L I CAM OAN
Tác gi cam đoan đây là công trình nghiên c u c a tác gi . Các k t qu nghiên c u và
các k t lu n trong lu n v n là trung th c, không sao chép t b t k m t ngu n nào và
d

i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o các ngu n tài li u đã đ

c th c hi n trích

d n và ghi ngu n tài li u tham kh o đúng quy đ nh.


Tác gi lu n v n

Bùi

i

c Thi n


L I CÁM

N

V i s n l c c a b n thân cùng v i s giúp đ t n tình c a th y cô, đ ng nghi p, b n
bè và gia đình, tác gi hoàn thành lu n v n. Tác gi xin chân thành bày t lòng bi t n
sâu s c đ n PGS.TS. Lê V n Hùng, ng
đ nh h

i đã t n tình h

ng d n và v ch ra nh ng

ng khoa h c, ch b o và đóng góp các ý ki n quý báu trong su t quá trình

th c hi n lu n v n.
Tác gi c m n các th y cô giáo và cán b viên ch c Tr

ng

i h c Th y l i, cám

n t p th l p cao h c 23QLXD22, cám n đ ng nghi p trong c quan, cùng gia đình
đã đ ng viên, khích l , t o đi u ki n thu n l i v m i m t cho tác gi trong th i gian
hoàn thành lu n v n.
Do th i gian và ki n th c còn h n ch nên lu n v n có nh ng sai sót, tác gi r t mong
nh n đ

c s ch b o, đóng góp ý ki n c a th y cô, đ ng nghi p đ giúp tác gi hoàn

thi n ki n th c.
Trân tr ng c m n!
Tác gi lu n v n

Bùi

ii

c Thi n


M CL C
DANH M C CÁC HÌNH NH......................................................................................v
DANH M C B NG BI U ............................................................................................vi
DANH M C CÁC T
M

VI T T T .............................................................................. vii

U .........................................................................................................................1

1. Tính c p thi t c a đ tài .............................................................................................1
2. M c đích c a đ tài ....................................................................................................2
3. Cách ti p c n và ph
it

4.

ng pháp nghiên c u ................................................................2

ng và ph m vi nghiên c u..............................................................................2

5. Ý ngh a khoa h c và ý ngh a th c ti n c a đ tài ......................................................3
6. K t qu d ki n đ t đ
CH

c ...........................................................................................3

NG 1 ... T NG QUAN V TÌNH HÌNH PHÁT TRI N Ô TH NH NG N M
I M I VÀ QU N LÝ TR T T XÂY D NG .......................................................4

1.1 T ng quan v tình hình phát tri n xây d ng c a th xã Qu ng Yên trong th i k
đ i m i .............................................................................................................................4
1.1.1 Khái ni m công trình xây d ng ............................................................................4
1.1.2 Phân lo i công trình xây d ng ..............................................................................4
1.1.3 Tình hình phát tri n xây d ng c a th xã Qu ng Yên trong th i k đ i m i .......5
1.2
1.2.1

c đi m và tính ch t c a công trình xây d ng ...................................................11
c đi m và tính ch t c a công trình xây d ng .................................................11

1.2.2 Vai trò qu n lý nhà n

c các công trình xây d ng ............................................15

1.3

Nh ng khó kh n trong qu n lý tr t t xây d ng ..................................................16

1.4

K t qu c a quá trình qu n lý tr t t trong xây d ng ..........................................18

1.4.1 K t qu qu n lý tr t t xây d ng t i thành ph Hà N i .....................................19
1.4.2 K t qu qu n lý tr t t xây d ng t i thành ph H Chí Minh ............................21
1.4.3 K t qu qu n lý tr t t xây d ng t i thành ph H i Phòng ................................22
1.5

Tình hình vi ph m tr t t xây d ng trên đ a bàn th xã Qu ng Yên ....................23

1.5.1 Tình hình vi ph m tr t t xây d ng tr c khi thành l p th xã (tr c n m 2012) .
............................................................................................................................23
1.5.2 Tình hình vi ph m tr t t xây d ng sau khi thành l p th xã Qu ng Yên (t n m
2012) ............................................................................................................................24

iii


K t lu n ch

ng 1 ......................................................................................................... 25

CH NG 2 .......... C S KHOA H C VÀ PHÁP LÝ TRONG QU N LÝ TR T T
XÂY D NG.................................................................................................................. 26
2.1

C s khoa h c và pháp lý qu n lý tr t t trong xây d ng .................................. 26

2.1.1 C s khoa h c trong qu n lý tr t t xây d ng .................................................. 26
2.1.2 C s pháp lý trong qu n lý tr t t xây d ng .................................................... 27
2.1.3 C s th c ti n trong qu n lý tr t t xây d ng .................................................. 28
2.2

N i dung và hình th c qu n lý tr t t xây d ng .................................................. 30

2.2.1 N i dung qu n lý tr t t xây d ng ..................................................................... 30
2.2.2 Hình th c qu n lý tr t t xây d ng .................................................................... 31
2.3

Phân tích các tình hu ng có th x y ra trong vi c qu n lý tr t t xây d ng ........ 33

2.3.1 Xây d ng sai phép, l n chi m đ t công, x lý vi ph m hành chính, bu c tháo
d , tr l i hi n tr ng ban đ u ......................................................................................... 33
2.3.2 X lý hành vi vi ph m tr t t xây d ng công trình ch a có gi y phép xây d ng
khi kh i công xây d ng công trình ............................................................................... 37
2.4

Quy ho ch xây d ng và l p k ho ch qu n lý tr t t trong xây d ng ................. 42

2.4.1 Quy ho ch xây d ng .......................................................................................... 42
2.4.2 Yêu c u đ i v i t ng lo i quy ho ch xây d ng ................................................. 43
2.4.3 K ho ch qu n lý tr t t trong xây d ng ............................................................ 47
K t lu n ch

ng 2 ......................................................................................................... 49

CH NG 3 .
XU T GI I PHÁP QU N LÝ TR T T XÂY D NG TRÊN A
BÀN TH XÃ QU NG YÊN ....................................................................................... 50
3.1

Gi i thi u chung v th xã Qu ng Yên, t nh Qu ng Ninh.................................... 50

3.1.1 Vài nét v th xã Qu ng Yên .............................................................................. 50
3.1.2 Hi n tr ng kinh t th xã Qu ng Yên ................................................................. 51
3.1.3 Hi n tr ng s d ng đ t th xã Qu ng Yên .......................................................... 54
3.1.4
3.2

ánh giá t ng th hi n tr ng kinh t - xã h i th xã Qu ng Yên ....................... 57
Th c tr ng quy ho ch xây d ng và qu n lý tr t t xây d ng t i Qu ng Yên ...... 59

3.2.1 Khái quát chung v th c tr ng quy ho ch xây d ng t i th xã Qu ng Yên ....... 59
3.2.2 Th c tr ng quy ho ch t i m t s ph

ng, xã trên đ a bàn th xã Qu ng Yên ... 59

3.2.3 Th c tr ng qu n lý tr t t xây d ng t i th xã Qu ng Yên ................................ 61
3.3
xu t gi i pháp t ch c qu n lý tr t t trong xây d ng trên đ a bàn th xã
Qu ng Yên ..................................................................................................................... 63
iv


3.3.1 Gi i pháp nâng cao hi u qu công tác quy ho ch xây d ng ..............................63
3.3.2 Gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n lý tr t t trong xây d ng ...............65
K t lu n ch

ng 3 .........................................................................................................85

K T LU N VÀ KI N NGH .......................................................................................86
1. K t lu n......................................................................................................................86
2. Ki n ngh ...................................................................................................................86
TÀI LI U THAM KH O .............................................................................................88

DANH M C CÁC HÌNH NH
Hình 1.1 Nhà khu ph c
Qu ng Yên ..........................................................................6
Hình 1.2 Nhà truy n th ng Qu ng Yên .....................................................................7
Hình 1.3Nhà hi n đ i Qu ng Yên .............................................................................8
Hình 1.4 UBND th xã Qu ng Yên .................................................................................9
Hình 1.5 Các công trình nhà v n hóa thôn, xóm ........................................................10
Hình 1.6 Tr ng ti u h c xã Sông Khoai ...................................................................10
Hình 1.7 Tr ng THCS xã Liên V .............................................................................10
Hình 1.8 Ch R ng Qu ng Yên .................................................................................11
Hình 1.9 Tuy n ph d ch v
Qu ng Yên ...................................................................11
Hình 1.10 D án 83 Ng c H i - Hà N i xây d ng không có gi y phép .......................18
Hình 1.11 Khu đô th M Lao, Hà ông, Hà N i .........................................................20
Hình 1.12 Phá d sai ph m t i d án Th o i n Sapphire, thành ph H Chí Minh ..22
Hình 1.13 Hình nh vi ph m tr t t xây d ng t i H i Phòng ......................................23
Hình 2.1 S đ m i quan h gi a các lo i quy ho ch xây d ng ...................................43
Hình 2.2S đ phân c p qu n lý nhà n c v xây d ng ...............................................48

v


DANH M C B NG BI U
B ng 2.1 Mô t ph ng pháp x lý và k ho ch hành đ ng ......................................... 41
B ng 3.1 T ng h p s li u hi n tr ng s d ng đ t 2014............................................... 55

vi


DANH M C CÁC T

VI T T T

UBND

: y ban nhân dân

Q

: Quy t đ nh

N - CP

: Ngh đ nh - Chính ph

XPVPHC

: X ph t vi ph m hành chính

QH

: Qu c h i

viiM
1.

U

Tính c p thi t c a đ tài

Vi t Nam là m t trong s nh ng qu c gia đang phát tri n v i t c đ đô th hóa cao,
nhu c u xây d ng nhà

và các công trình h t ng (đ

ng xá, c u c ng...) ngày càng

nhi u. Vi c qu n lý tr t t trong xây d ng đang là m t trong nh ng v n đ nóng c a c
n

c. Trong nh ng n m g n đây tình hình vi ph m tr t t xây d ng di n ra r t ph c

t p, v n n n xây d ng trái phép, sai phép th

ng xuyên x y ra. Cho đ n nay, vi c qu n

lý tr t t xây d ng trên đ a bàn các đ a ph

ng v n còn l ng l o; vi c phát huy vai trò

c a các xã, ph

ng, th tr n trong vi c qu n lý đ a bàn c a mình ch a sâu sát, th c t

hi n nay chính quy n đ a ph

ng b ng vi c qu n lý tr t t xây d ng, đ y trách

nhi m c a mình cho c p trên.

nhi u đô th m i còn non tr , vi c tuyên truy n ph

bi n pháp lu t xây d ng đ n cho ng

i dân còn h n ch , nhi u h dân còn ch a bi t

đ n các th t c c b n v l nh v c xây d ng khi nâng c p t nông thôn lên đô th .
Chính đi u đó là nh ng nguyên nhân tr c ti p d n đ n vi c vi ph m tr t t xây d ng.
ng tr

c nh ng v n n n trên Chính ph , B Xây d ng đã ban hành nhi u v n b n

ch đ o các đ a ph

ng c ng nh nh ng quy đ nh ch tài nh m m c đích không đ

vi c vi ph m tr t t xây d ng đô th x y ra.Nh ng v n đ b t c p là m c x ph t hành
chính đ i v i t ng hành vi k trên v n còn quá th p, ch a đ tính r n đe cho nh ng
hành vi c tình vi ph m đã d n đ n tình tr ng đa s ng

i dân c tình ngang nhiên xây

d ng trái phép, ch p nh n x ph t hành chính đ b qua công đo n l p các th t c xin
gi y phép do c quan có th m quy n c p ho c không ch p hành vi c c

ng ch phá d

công trình vi ph m.T c đ đô th hoá phát tri n m nh khi n cho vi c qu n lý tr t t
xây d ng, qu n lý vi c th c hi n theo quy ho ch ngày càng b c l nhi u nh

c đi m

và vi c s p x p l i tr t t đô th đ m b o m quan ki n trúc không ph i ngày m t ngày
hai.Vì v y qu n lý t t tr t t xây d ng giúp b m t đô th c a c n

c thay đ i, vi c

quy ho ch h th ng h t ng có tính đ ng b và th ng nh t h n, môi tr
vi c đ
n

ng s ng, làm

c c i thi n, giao thông thu n l i, đô th v n minh góp ph n phát tri n đ t

c.

1


ó c ng chính là lý do tác gi ch n đ tài “Nghiên c u đ xu t gi i pháp qu n lý
tr t t xây d ng trên đ a bàn th xã Qu ng Yên”.

M c đích c a đ tài

2.

Trên c s nghiên c u th c tr ng, phân tích và đ xu t gi i pháp hoàn thi n công tác
qu n lý tr t t xây d ng

th xã Qu ng Yên, t nh Qu ng Ninh.

Cách ti p c n và ph

3.

ng pháp nghiên c u

Cách ti p c n:
Tác gi d ki n cách ti p c n h th ng v n b n quy ph m pháp lu t, tiêu chu n, quy
chu n qu c gia và ti p c n th c t trên đ a bàn nghiên c u.
Ph

ng pháp nghiên c u:

- Nghiên c u t ng quan trên c s thu th p, t ng h p t các công trình nghiên c u, các
báo cáo khoa h c k t h p v i t ng k t kinh nghi m th c t .
- Ph

ng pháp k th a các s n ph m khoa h c các đ tài liên quan t i n i dung nghiên

c u.
- Ph

ng pháp chuyên gia: trao đ i v i th y h

ng d n và các chuyên gia có kinh

nghi m.

it

4.

ng và ph m vi nghiên c u

it

ng nghiên c u:

it

ng nghiên c u c a đ tài là công tác qu n lý tr t t xây d ng đô th

Ph m vi nghiên c u:
Công tác qu n lý tr t t đô th th i k đ i m i, tr ng tâm là trên đ a bàn th xã Qu ng
Yên.
2


5.

Ý ngh a khoa h c và ý ngh a th c ti n c a đ tài

Ý ngh a khoa h c c a đ tài:
H th ng đ

c v quy ph m pháp lu t, các nguyên t c c b n th c thi pháp lu t v tr t

t xây d ng và m t s ph

ng pháp hi u qu trong qu n lý xây d ng.

Ý ngh a th c ti n c a đ tài:
xu t m t s gi i pháp thi t th c trong qu n lý tr t t xây d ng t i th xã Qu ng
Yên.

6.

K t qu d ki n đ t đ

c

- T ng quan v tình hình phát tri n đô th nh ng n m đ i m i và qu n lý tr t t xây
d ng, tr ng tâm là th xã Qu ng Yên;
- H th ng c s khoa h c và pháp lý trong qu n lý tr t t xây d ng;
- Trên c s nghiên c u th c tr ng, phân tích và đ xu t gi i pháp hoàn thi n công tác
qu n lý tr t t xây d ng

th xã Qu ng Yên, t nh Qu ng Ninh.

3


CH
NG 1 T NG QUAN V TÌNH HÌNH PHÁT TRI N
NH NG N M
I M I VÀ QU N LÝ TR T T XÂY D NG

Ô TH

1.1 T ng quan v tình hình phát tri n xây d ng c a th xã Qu ng Yên trong
th i k đ i m i
1.1.1 Khái ni m công trình xây d ng
Công trình xây d ng là s n ph m đ

c t o thành b i s c lao đ ng c a con ng

li u xây d ng, thi t b l p đ t vào công trình, đ
g m ph n d
đ

i, v t

c liên k t đ nh v v i đ t, có th bao

i m t đ t, ph n trên m t đ t, ph n d

im tn

c và ph n trên m t n

c,

c xây d ng theo thi t k . Công trình xây d ng bao g m công trình dân d ng, công

trình công nghi p, giao thông, nông nghi p và phát tri n nông thôn, công trình h t ng
k thu t và công trình khác [1].
1.1.2 Phân lo i công trình xây d ng
* Theo Lu t Xây d ng Vi t Nam s 50/2014/QH13 phân lo i công trình xây d ng nh
sau: [1]
- Lo i công trình đ

c xác đ nh theo công n ng s d ng g m công trình dân d ng,

công trình công nghi p, công trình giao thông, công trình nông nghi p và phát tri n
nông thôn, công trình h t ng k thu t và công trình qu c phòng, an ninh.
+ Công trình dân d ng: G m nhà

và công trình công c ng, trong đó:

Nhà g m nhà chung c và nhà riêng l ;
Công trình công c ng g m: công trình v n hóa, công trình giáo d c; công trình y t ;
công trình th

ng nghi p, d ch v ; nhà làm vi c; khách s n, nhà khách; nhà ph c v

giao thông; nhà ph c v thông tin liên l c, thu phát sóng phát thanh, phát sóng truy n
hình, nhà ga, b n xe; công trình th thao các lo i.
+ Công trình công nghi p: G m công trình khai thác than; khai thác qu ng; công trình
khai thác d u, khí; công trình hóa ch t, hóa d u; công trình kho x ng, d u, khí hóa
l ng và tuy n ng phân ph i khí, d u; công trình luy n kim; công trình c khí, ch t o;
công trình đi n t - tin h c; công trình n ng l
4

ng; công trình công nghi p nh ; công


trình công nghi p th c ph m; công trình công nghi p v t li u xây d ng; công trình s n
xu t và kho ch a v t li u n công nghi p.
+ Công trình giao thông g m: Công trình đ

ng b ; công trình đ

ng s t; công trình

+ Công trình nông nghi p và phát tri n nông thôn g m: h ch a n

c; đ p; c ng; tr m

đ

ng th y; c u; h m; sân bay.

b m; gi ng; đ

ng ng d n n

c; kênh; công trình trên kênh và b bao các lo i.

Công trình h t ng k thu t g m: Công trình c p n

c, thoát n

c; nhà máy x lý n

c

th i; công trình x lý ch t th i: bãi ch a, bãi chôn l p rác; nhà máy x lý rác th i; công
trình chi u sáng đô th .
1.1.3 Tình hình phát tri n xây d ng c a th xã Qu ng Yên trong th i k đ i m i
1.1.3.1 Khu v c dân c
a. Khu v c đô th
- Khu ph c :
Khu ph c

Qu ng Yên quy mô nh , đ

c xây d ng b ng h th ng giao thông l i ô

bàn c , m t c t nh h p (kho ng 3m-5m) (khác v i c u trúc đ

ng cành nhánh trong

các thôn xóm li n k ).
T i đây t p trung nhi u ho t đ ng th
hành chính c p th xã, tr

ng m i, buôn bán khá s m u t, các c quan

ng h c.v.v. Khu v c này, ch y u là nhà

v i c u trúc

hình ng có c a hàng buôn bán nh v i di n tích trung bình kho ng 100-200m2/h ,
chi u cao t 2-3 t ng.
Trong quá trình phát tri n, ki n trúc khu ph c có nhi u thay đ i theo xu h

ng bê

tông hoá, mái b ng c a kính khung nhôm. Nhìn chung, di n m o ki n trúc khu v c
ph c Yên H ng ch a t o nên s c thái đ c tr ng riêng.
Nhà v

n

bên trong ô ph v i nhi u ki u ki n trúc pha tr n các th i k khác nhau,

không có s t

ng đ ng v màu s c và hình dáng. Do v y h u nh ch a có di n m o

ki n trúc đô th .

5


Hình 1.1 Nhà khu ph c

Qu ng Yên

- Khu ph m i:
Ki n trúc c nh quan đ
các tuy n cây xanh đ

ng ph r t h n ch , m nh t, kém h p d n, ch a t o l p đ

c

ng ph . Ki n trúc v a hè đ n gi n s sài, h u nh ch đáp ng

ch c n ng ph c v giao thông ch a quan tâm đ n các lo i v t li u trang trí, các hình
th c đèn chi u sáng, bi n hi u qu ng cáo…Các s d ng và ho t đ ng trên đ

ng ph

ch a có các ti n ích công c ng cho du khách, thi u các c s vui ch i gi i trí do v y
các ho t đ ng trên các đ
Ki n trúc d c tr c đ

ng ph h u nh không có.

ng h u h t theo xu h

ng hi n đ i không theo quy lu t, k t c u

bê tông c t thép, mái b ng, t ng cao t 2-5 t ng. Trong nh ng n m qua, ki n trúc d c
tr c đ

c xây d ng khang trang h n nhi u. Các công trình do nhà n

xây d ng có kho ng lùi đ tr ng cây xanh. Các công trình nhà
t nhân đ

c qu n lý đ

c

ph n l n thu c s h u

c xây d ng trùng v i ch gi i đ

ng đ , chi u cao các t ng nhà đ

c xây

d ng cao th p khác nhau tuy đã ph n nào đ

c ch nh trang nh ng ch a t o đ

c tính

đ ng nh t và hình th c hài hòa cho toàn tuy n ph .
Quá trình đô th hoá đang t ng b

c có nguy c xâm l n và che khu t di n m o làng

xóm truy n th ng c ng nh các công trình v n hoá có giá tr . V t li u đ a ph

6

ng ch


y u là các v t li u thông th

ng nh : g ch, ngói, g v.v. Ki n trúc truy n th ng ch

y u là nhà g ch, mái ngói.
b. Khu v c nông thôn
Cho đ n nay, th xã Qu ng Yên v n gi đ

c hình nh làng xóm truy n th ng khá đa

d ng. Không ch c u trúc mà còn t n t i c nh ng ho t đ ng s n xu t truy n th ng,
nh ng nét sinh ho t v n hoá làng xã. Các làng ngh không b mai m t mà ngày càng
phát tri n m r ng. Ngoài ra trong đ a bàn th xã hi n nay còn có m t s khu v c làng
xóm công giáo và đây c ng là nét đ c tr ng c a đ i s ng dân c .
i v i nhà

khu v c nông thôn c a th xã Qu ng Yên, hi n t i trên đ a bàn c ng

còn nhi u lo i hình nhà
- Nhà c : hi n t i

khác nhau:

Qu ng Yên c ng t n t i m t s ngôi nhà c b ng g có t r t lâu

đ i.
- Nhà

truy n th ng: nhà chính c p 4, nhà ph đ

g , l p mái ngói, có sân v

hi n đ i: nhà

ng g ch hay b ng

n.

Hình 1.2 Nhà
- Nhà

c xây b ng t

nông thôn

ngôi nhà hai, ba t ng kiên c đ

truy n th ng Qu ng Yên
Qu ngYên ngày nay xu t hi n khá nhi u nh ng

c xây theo l i ki n trúc hi n đ i.

7


Hình 1.3Nhà

hi n đ i

Qu ng Yên

1.1.3.2 Các công trình công c ng
+ Các công trình c quan và s nghi p
Các công trình công c ng

m t s đ a ph

ng theo lo i hình ki n trúc ph thông nh :

nhà c p 4 l p mái ngói đ i v i nhà V n hóa, hay nh ng dãy nhà 2-3 t ng theo l i ki n
trúc hi n đ i đ i v i các tr s UBND xã, ph
Riêng ph

ng.

ng Qu ng Yên t p trung nhi u công trình công c ng ph c v

quy mô c p

th xã nh : Trung tâm hành chính, chính tr , v n hóa, th d c th thao, giáo d c, y
t ...Các công trình n m trên d c các tr c đ
trúc không theo xu h

ng chính và đ

ng truy n th ng mà đ

c xây d ng kiên c . Ki n

c hi n đ i h n thông qua c u trúc

không gian n i ngo i th t và v t li u s d ng b ng bê tông c t thép. Trong nh ng n m
1998 tr l i đây các công trình này đã đóng vai trò quan tr ng đáng k trong t ng th
phát tri n không gian Th xã Qu ng Yên.
c bi t khu trung tâm hành chính Th xã có nhi u công trình ki n trúc c do Pháp xây
d ng làm tr s hành chính và m i công trình mang m t v đ p riêng.

8


Tr s UBND th xã Qu ng Yên là m t ngôi nhà đi n hình đ
1883. Ngoài nh ng chi ti t ki n trúc Pháp th

c xây d ng t n m

ng th y, ng i nhà còn có m t s nét đ c

bi t nh : nh ng l hoa trang trí trên các c a cu n

m t đ ng có g ch g m hoa chanh.

ó là m t lo i g ch trang trí đ c s c c đi n Vi t Nam chi ti t này th hi n s giao
thoa v n hóa ông Tây, b c c không gian đã t o nên v hoành tráng c a m t công s
m c dù công trình ki n trúc không l n.

Hình 1.4 UBND th xã Qu ng Yên
Nhà v n hóa thôn, xóm đ

c phân b đ u và khá đ y đ trên toàn th xã và đ

c đ ng

lo t nâng c p s a ch a t n m 2012. T i khu v c đô th các nhà v n hóa xóm th

ng

đ

c b trí t i các khu đ t g n khu dân c . Khu v c dân c nông thôn, nhà v n hóa

th

ng đ

c b trí t i các khu đ t tr ng khu v c ven thôn.

9


Hình 1.5 Các công trình nhà v n hóa thôn, xóm
+ Các công trình giáo d c, đào t o:
H th ng các công trình giáo d c đ

c b trí đ u trên toàn th xã. Tuy đã có nh ng n n

t ng c b n nh ng nhìn chung c s h t ng xã h i còn y u. H th ng công trình giáo
d c còn thi u v c s v t ch t. Các h th ng giáo d c t th c, tr
còn ít. Các tr

ng cao đ ng, tr

B c th xã, ch y u t i ph

ng ngoài công l p

ng chuyên nghi p b trí t p trung t i khu v c phía

ng Minh Thành do có l i th v v trí ti p c n tuy n qu c

l 18 và t nh l 331.

Hình 1.6 Tr

ng ti u h c xã Sông Khoai

Hình 1.7 Tr

ng THCS xã Liên V
10


+ Công trình d ch v th

ng m i: Có 2 lo i hình là khu ch , trung tâm th

ng m i và

các tuy n ph d ch v .

Hình 1.8 Ch R ng

Qu ng Yên

Hình 1.9 Tuy n ph d ch v
1.2

Qu ng Yên

c đi m và tính ch t c a công trình xây d ng

1.2.1

c đi m và tính ch t c a công trình xây d ng

1.2.1.1

c đi m c a công trình xây d ng

Công trình xây d ng có r t nhi u đ c đi m riêng bi t khác tác đ ng chi ph i đ n ho t
đ ng thi công xây d ng và nh h
tri n kinh t xã h i, nh h
xây d ng, nh h

ng tr c ti p đ n vi c ho ch đ nh chi n l

c phát

ng đ n phát tri n công ngh xây d ng, máy móc thi t b

ng đ n c ch chính sách và h th ng pháp lu t qu n lý xây d ng.

Công trình xây d ng đa d ng, ph c t p, có tính cá bi t cao v công d ng và ch t o.
M i công trình khi thi t k đ u có nét đ c thù riêng không th s n xu t hàng lo t theo
11


dây chuy n t
kh i l

ng t cho toàn b s n ph m, tùy theo yêu c u v kinh t và k thu t. do

ng ch t l

ng và chi phí xây d ng c a m i công trình đ u khác nhau.

c

đi m này làm cho s n xu t xây d ng có tính l u đ ng, thi u n đ nh và khó ki m soát
v ch t l

ng.

V i đ c đi m quy mô l n và k t c u ph c t p c a công trình xây d ng d n đ n chu k
s n xu t lâu dài. Vì v y, c n ph i có k ho ch, l p ti n đ thi công, có bi n pháp k
thu t thi công h p lý đ đ m b o ch t l

ng công trình. Ngoài ra nhu c u v v n, lao

đ ng, v t t , máy móc thi t b thi công r t l n, n u có nh ng sai sót trong quá trình
xây d ng gây lãng phí l n.
Công trình xây d ng đ

c đ t t i m t v trí c đ nh, n i s n xu t g n li n v i tiêu th

s n ph m, ph thu c tr c ti p vào đi u ki n đ a ch t, th y v n, khí h u n i đ t công
trình:
l cl
nh h

c đi m này cho th y n i tiêu th s n ph m c đ nh, n i s n xu t thay đ i nên
ng s n xu t thi công luon ph i l u đ ng. Ch t l

ng công trình xây d ng ch u

ng tr c ti p c a đi u ki n t nhiên n i xây d ng công trình, do v y công tác

đi u tra, kh o sát, đo đ c, quan tr c không chính xác s làm cho vi c thi t k công
trình không đ m b o đúng yêu c u k thu t, k t c u không phù h p v i đi u ki n và
đ c đi m t nhiên d n đ n công trình ch t l

ng kém.

Công trình xây d ng có th i gian s d ng lâu dài, ch t l

ng c a công trình có ý ngh a

quy t đ nh đ n hi u qu ho t đ ng c a các ngành khác: Công trình xây d ng đã hoàn
thành có th i gian s d ng lâu dài và tham gia vào nhi u chu k s n xu t, s d ng
nh ng v n gi nguyên hình thái ban đ u cho t i khi thanh lý. T đ c đi m này đòi h i
ch t l

ng công trình ph i t t đ các ngành khác ít b nh h

ng. Ví d ngành s n xu t

thép đ t h th ng máy móc thi t b trong m t c m công trình, n u c m công trình ch t
l

ng kém th m chí b h h ng thì chi phí tái c u trúc c a x

ch t l

ng thép b nh h

ng.

Công trình xây d ng liên quan đ n nhi u ngành c v ph
đ u vào, thi t k và ch t o s n ph m l n ph

ng di n cung c p các y u t

ng di n s d ng s n ph m c a xây d ng

làm ra. Các ngành, đ n v ph i nâng cao ch t l
các khâu:

ng là r t l n, ch a k

ng xây d ng công trình

trong t t c

i u tra, kh o sát, l p d án đ u t , thi t k , giao nh n th u, thi công xây

12


d ng, giám sát ch t l

ng công trình, nghi m thu và các ch đ b o hành, b o trì công

trình.
Công trình xây d ng mang tính t ng h p v k thu t, kinh t , xã h i, v n hóa ngh
thu t và qu c phòng.

c đi m này có th d n đ n phát sinh các mâu thu n, m t cân

đ i trong quan h ph i h p đ ng b gi a các khâu t quá trình chu n b đ u t , chu n
b xây d ng c ng nh trong quá trình thi công.

c đi m này đòi h i ph i có trình đ

t ch c, ph i h p các khâu t công tác th m đ nh, th m đ nh đ u th u xây d ng, đ u
th u mua s m thi t b , ki m tra ch t l

ng t ng lo i công tác theo k t c u công trình

trong quá trình thi công đ n khi nghi m thu t ng ph n, t ng nghi m thu và quy t toán
d án hoàn thành và đ a vào khai thác s d ng.
1.2.1.2 Tính ch t c a công trình xây d ng và công tác qu n lý xây d ng
Công trình xây d ng là nh ng công trình th c hi n m t l n duy nh t đ

c g n li n v i

m t đ t và s d ng t i ch . Có v n đ u t xây d ng l n, th i gian xây d ng và th i
gian s d ng lâu dài vì th nên khi ti n hành xây d ng công tác qu n lý ph i th c hi n
ngay t khâu quy ho ch, l p d án, ch n đ a đi m xây d ng, kh o sát thi t k và đ c
bi t là t ch c thi công xây d ng công trình sao cho h p lý, đ m b o ti n đ tránh tình
tr ng h h ng s a ch a gây thi t h i v v n đ u t và gi m tu i th công trình.
Vi c mua bán đ

c th c hi n tr

c khi s n ph m ra đ i, đây là đ c đi m khác so v i

nhi u ngành khác, vì v y làm cho vi c qu n lý ch t l

ng tr lên khó kh n và ph c

t p, c n nhi u s tham gia c a các bên.
Nhà n
l

c có vai trò l n h n và có trách nhi m can thi p sâu h n vào vi c qu n lý ch t

ng công trình xây d ng so v i nhi u lo i s n ph m công nghi p khác, th hi n qua

các quy đ nh v trình t th t c qu n lý đ u t xây d ng nh l p, th m đ nh, phê duy t
d án đâu t , th m đ nh, c p phép xây d ng, l a ch n nhà th u, bàn giao đ a vào s
d ng. Các yêu c u k thu t đói v i công trình đ

c quy đ nh trong tiêu chu n, quy

chu n xây d ng, quy ho ch và qu n lý không gian ki n trúc khu v c xây d ng công
trình.
Yêu c u đ i v i ch t l

ng công trình r t ph c t p, ch t l

ng công trình ph i th a

mãn các yêu c u không ch c a khách hàng mà còn c a c xã h i.
13

i v i công trình


xây d ng, yêu c u c a xã h i đ

c quy đ nh rõ ràng trong Lu t Xây d ng. Vì v y vi c

xác đ nh yêu c u c a công trình là b

c đ u tiên c a vi c s n xu t ra m t s n ph m

đ i v i công trình xây d ng là không đ n gi n, d dàng, đòi h i s thông hi u v k
thu t, kinh t c ng nh xã h i, pháp lu t. B n thân khách hàng th

ng không th t

xác đ nh nhu c u c a mình m t cách đ y đ , rõ ràng và kh thi, mà ph i có s tham
gia c a các chuyên gia xây d ng. Nhu c u c a khách hàng đ

c xem xét v nhi u m t

nh có s phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t, quy ho ch xây d ng c a khu v c,
có phù h p v i đ c đi m t nhiên và xã h i t i đ a đi m xây d ng hay không, có kh
thi v k thu t , kinh phí có phù h p v i kh n ng huy đ ng v n và l i ích kinh t hay
không. Ngay khi th o lu n v h p đ ng t v n, nhà t v n ph i tìm hi u k l

ng v

nhu c u c a khách hàng đ ng th i t v n cho h v pháp lu t, trình t th t c đ u t
xây d ng, các yêu c u c a qu n lý quy ho ch ki n trúc, các quy đ nh trong quy chu n,
tiêu chu n k thu t c ng nh xem xét tính kh thi v k thu t, kinh t , th i gian hoàn
thành đ hai bên nh t trí và yêu c u rõ ràng, c th v i công trình, ph m vi c a d ch v
t v n c ng nh các đi u ki n c n thi t đ th c hi n h p đ ng.
Tính che khu t c a k t c u, b ph n và giai đo n thi công công trình.

c đi m này

đòi h i trong quá trình qu n lý ph i h t s c chú tr ng trong quá trình nghi m thu và
bàn giao đ tri n khai các b

c ti p theo đ m b o ch t l

ng.

Ho t đ ng xây d ng là m t quá trình s n xu t ph c t p, di n ra trong th i gian dài, s
d ng nhi u b ph n, ngành ngh khác nhau trên ph m vi r ng vì v y ph i qu n lý ch t
l

ng s n ph m trong nhi u h p đ ng.

Ph i qu n lý ch t l

ng theo t ng d án, b i vì công trình xây d ng đ

c g n c đ nh

vào đ t ph thu c vào các đi u ki n t nhiên xã h i c a đ a đi m xây d ng. M i công
trình xây d ng đ

c t ch c thi t k và thi công theo m t d án riêng v i nh ng yêu

c u tiêng bi t, tuy v n d a trên m t s quá trình k thu t đi n hình, l p đi l p l i, k c
trong thi t k đi n hình đã đ
trình m t thi t k đi n hình đã đ

c l p cho toàn b d án c ng ph i l p cho m i công
c l p cho toàn b d án c ng ph i l p cho m i công

trình m t thi t k v n d ng riêng đ th c hi n m t s đi u ch nh, c th c n thi t sao
cho phù h p v i đ a đi m xây d ng nh t ng m t b ng, thi t k móng.

14


Trong thi công xây d ng, qu n lý ch t l

ng r t khó kh n và ph c t p, b i vì không

th ki m soát t ng chi ti t h at đ ng xây l p v i đ tin c y cao nh đ i v i m t dây
chuy n s n xu t c a m t nhà máy. Ho t đ ng thi công xây d ng do nhi u ng

i ti n

hành đ ng th i nhi u ngh nghi p khác nhau trên cùng m t m t b ng và không gian
l n, trong đó có nhi u công vi c v n chuy n n ng nh c. Các ho t đ ng đ
ch y u
h

ngoài tr i nên ph thu c vào th i ti t và khó ki m soát đ

ng đ n ch t l

c ti n hành

c các y u t

nh

ng, vì th c n ph i ph i h p ti n đ gi a các công đo n, các đ n v ,

gi a các mùa th i ti t đ m b o ch t l

ng, tránh tình tr ng phá đi làm l i, tránh lãng

phí th i gian do ph i ch đ i nhau, ho c do th i ti t. Thi công xây d ng c n nhi u lao
đ ng, trong đó có nhi u lao đ ng đ n gi n nh ng v t v . L c l
lao đ ng gi n đ n, không n đ nh, vì nhi u ng
luôn tìm cách chuy n ngh đ mong tìm đ

ng lao đ ng, nh t là

i ch coi đây là m t công vi c t m,

c công vi c khác đ n ng nh c v t v . Vì

v y vi c đào t o hu n luy n c ng nh th c thi các quy trình qu n lý r t khó kh n.
1.2.2 Vai trò qu n lý nhà n

c các công trình xây d ng

Trong th i gian g n đây, tuy công tác qu n lý tr t t xây d ng đã có nh ng ti n b
nh t đ nh nh ng chúng ta v n ph i th ng th n nhìn nh n r ng: nhìn chung công tác
qu n lý ho t đ ng xây d ng c a chính quy n các đ a ph

ng còn nhi u y u kém. V n

ch a chú ý và t p trung nhi u ngu n l c cho công tác quy ho ch xây d ng; vi c công
b công khai các đ án quy ho ch xây d ng theo quy đ nh ch a đ

c th c hi n

nghiêm túc; đ i ng cán b tr c ti p th c hi n công tác qu n lý tr t t xây d ng ch a
có; vi c thanh tra, ki m tra, x lý các công trình vi ph m còn ch a k p th i và tri t đ ;
hi n t

ng xây d ng nhà không phép, sai phép còn nhi u nh h

xúc trong d lu n, trong công tác qu n lý nhà n

ng x u và gây b c

c v xây d ng hi n nay. Tr

do nhi u nguyên nhân, nhi m v qu n lý xây d ng ít đ

c đây,

c quan tâm m t cách đúng

m c. Nh ng g n đây nhi u v n đ th c ti n liên quan đ n công tác qu n lý tr t t xây
d ng không cho phép h i h t, đ n gi n trong nh n th c và ch m tr trong vi c th c thi
các gi i pháp. Lâu nay, vi c t ch c xây d ng các công trình c th ch y u chúng ta
quan tâm đ n quy mô và b r ng mà ít chú ý đ n t ng th mang tính hi n đ i, v n
minh. Qu n lý tr t t xây d ng có vai trò quan tr ng nh là m t trong nh ng gi i pháp

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×