Tải bản đầy đủ

Đề xuất giải pháp thi công đảm bảo tiến độ các công trình đập đất trên địa bản tỉnh lâm đồng

L I CAM OAN
Tác gi xin cam đoan đơy lƠ công trình nghiên c u c a b n thơn tác gi . Các k t qu
nghiên c u vƠ các k t lu n trong lu n v n lƠ trung th c, không sao chép t b t k m t
ngu n nƠo vƠ d
đ

i b t k hình th c nƠo.Vi c tham kh o các ngu n tƠi li u (n u có) đƣ

c th c hi n trích d n vƠ ghi ngu n tƠi li u tham kh o đúng quy đ nh.

Tác gi lu n v n

V V n Hi n

i


L IC M
tƠi: “

N


xu t gi i pháp thi công đ m b o ti n đ các công trình đ p đ t trên đ a bƠn

t nh Lơm

ng” đ

c hoƠn thƠnh t i tr

ng

i h c Thu l i - HƠ N i. Trong su t

quá trình nghiên c u, ngoƠi s ph n đ u n l c c a b n thơn, tác gi đƣ nh n đ

cs

ch b o, giúp đ t n tình c a các th y giáo, cô giáo, c a b n bè vƠ đ ng nghi p.
Có đ

c k t qu nƠy, l i đ u tiên tác gi xin đ

Th y giáo PGS.TS. Nguy n Tr ng T ng
gian, tơm huy t h

c bƠy t lòng bi t n sơu s c nh t đ n
i tr c ti p h

ng d n, dƠnh nhi u th i

ng d n tác gi hoƠn thƠnh lu n v n nƠy.

Tác gi xin chơn thƠnh c m n các th y cô giáo đƣ gi ng d y trong th i gian h c cao
h c t i Tr
Tr

ng

ng


i h c Thu l i, các th y cô giáo trong Khoa Công trình thu c

i h c Thu l i n i tôi lƠm lu n v n đƣ t n tình giúp đ vƠ truy n đ t ki n

th c đ tôi có th hoƠn thƠnh đ

c lu n v n nƠy.

Nh ng l i sau cùng tác gi xin dành cho gia đình, cùng các đ ng nghi p trong phòng,
c quan đƣ chia s khó kh n vƠ t o đi u ki n t t nh t đ tác gi hoƠn thƠnh đ

c lu n

v n t t nghi p nƠy.
Vì th i gian th c hi n Lu n v n có h n nên không th tránh đ
xin trơn tr ng vƠ mong đ

c nh ng sai sót, Tôi

c ti p thu các Ủ ki n đóng góp c a các Th y, Cô, b n bè vƠ

đ ng nghi p.

ii


M CL C
DANH M C B NG BI U ............................................................................................ V
DANH M C HÌNH V .............................................................................................. VI
PH N M
CH

U .............................................................................................................1

NG 1 : T NG QUAN V THI CỌNG XỂY D NG CỌNG TRÌNH ......................3

1.1 T ng quan v bi n pháp thi công xây d ng công trình .............................................3
1.1.1 Ti n đ th c hi n thi công xơy d ng công trình trong th i gian qua ...................3
1.1.2 ThƠnh t u đ t đ
n

c trong nh ng n m g n đơy v công trình xơy d ng trong

c. .............................................................................................................................. 5

1.2 T ng quan v bi n pháp thi công công trình đ p đ t ................................................9
1.2.1 Yêu c u v v t li u đ p đ p ..................................................................................9
1.2.2 Phơn đ t, phơn đo n thi công đ p đ t. ................................................................ 11
1.2.3 Thi công đ p vƠ hoƠn thi n đ p ..........................................................................12
1.3 Tình hình t ch c thi công các công trình đ p đ t trên đ a bàn t nh Lơm

ng

trong nh ng n m g n đơy .............................................................................................. 16
1.3.1

i u ki n t nhiên c a t nh Lơm

ng ......................................................................16

1.3.2 Tình hình t ch c thi công công trình đ p đ t trên đ a bƠn t nh Lơm
1.3.3 ThƠnh t u đ t đ
K t lu n ch
CH

T

ng .........20

ng 1 .........................................................................................................21

NG 2 : C S
P

c trong l nh v c xơy d ng th y l i t i t nh Lơm

ng............18

KHOA H C TRONG T

CH C THI CỌNG CÔNG TRÌNH

...................................................................................................................22

2.1. C s pháp lý trong bi n pháp t ch c thi công xây d ng công trình. ..................22
2.1.1. Lu t xơy d ng s 50/2014/QH13 ngƠy 18/6/2014 c a Qu c h i khóa 13 n

c

C ng hòa xƣ h i ch ngh a Vi t Nam. ..........................................................................22
2.1.2. Ngh đ nh 46/2015/N -CP ngƠy 12/5/2015 c a Chính ph v qu n lỦ ch t l

ng

vƠ b o trì công trình xơy d ng. ...................................................................................... 22
2.1.3. Ngh đ nh 59/2015/N -CP ngƠy 18/6/2015 c a Chính ph v qu n lỦ d án đ u
t xơy d ng công trình ...................................................................................................23
2.1.4. Các tiêu chu n, quy chu n xơy d ng hi n hƠnh .................................................25
2.2.

c đi m c a các công trình th y l i (CTTL) ....................................................... 27

2.3. Nh ng nhân t

nh h

ng đ n thi công xây d ng công trình đ p đ t trên đ a bàn

iii


các t nh Tây Nguyên ..................................................................................................... 28
2.3.1. nh h

ng c a các y u t khí h u, th i ti t........................................................ 28

2.3.2. Nhơn t k thu t .................................................................................................. 31
2.3.3. Nhơn t qu n lỦ t ch c thi công ........................................................................ 33
2.3.4. Nhơn t
2.3.5. Ph

nh h

ng khác ............................................................................................................... 35

ng pháp h n ch các tác đ ng đ n quá trình thi công xơy d ng công trình

đ p đ t trên các t nh Tơy Nguyên. ......................................................................................................... 36
CH
TI N

NG 3 : GI I PHÁP T CH C THI CÔNG CÔNG TRÌNH
THI CỌNG T I T NH LỂM

P

T

MB O

NG .............................................................. 38

3.1. Gi i thi u v Công trình th y l i a S t nh Lơm

ng ........................................ 38

3.1.1. Các h ng m c công trình chính vƠ thông s k thu t ...................................................... 39
3.1.2. i u ki n t nhiên ............................................................................................................................ 44
3.2.
3.2.1.

c đi m vƠ tình hình thi công công trình đ p đ t t i t nh Lơm

ng .................. 45

c đi m thi công ............................................................................................................................ 45

3.2.2. Tình hình thi công công trình đ p đ t t i t nh Lơm

ng .............................................. 48

3.3. Gi i pháp đ m b o ti n đ thi công công trình đ p đ t thu c d án h
Lơm

a S t nh

ng ................................................................................................................... 49

3.3.1. L a ch n bi n pháp thi công h p lỦ ................................................................... 49
3.3.2.

xu t ph

ng án d n dòng trong thi công ....................................................... 53

3.3.3.

xu t qu n lỦ ti n đ ....................................................................................... 60

3.3.4. Xơy d ng ti n đ thi công công trình h p lỦ ...................................................... 62
K t lu n ch

ng 3 ......................................................................................................... 74

K T LU N ................................................................................................................... 75
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................................. 76

iv


DANH M C B NG BI U
B ng 2 1: Các tiêu chu n, quy chu n v th y l i hi n hƠnh .........................................25
B ng 3.1. Các thông s c b n c a h ...........................................................................39
B ng 3.2. Các thông s c b n đ p đ t .........................................................................40
B ng 3.3: Dòng ch y l thi công h
B ng 3.4: T ng h p các kh i l

a S ....................................................................55

ng chính c a các ph

ng án .....................................59

B ng 3.5. T c đ đ p v i chi u cao m i kh i đ p b ng 1,5m ......................................62
B ng 3.6: Th i gian thi công công vi c.........................................................................68

v


DANH M C HÌNH V
Hình 1. 1: Công trình H Th y đi n Ka La (Di Linh) .................................................... 6
Hình 1. 2: Xơy d ng đê báo k t h p c ng ng n tri u, ng n l ch ng ng p cho Thành
ph H Chí Minh ............................................................................................................. 8
Hình 1. 3: S đ kh i c a quy trình đ p đ p đ t ........................................................... 12
Hình 3. 1: Bình đ lòng h

a S .................................................................................. 38

Hình 3.2

p lên đ u toƠn m t c t ................................................................................ 50

Hình 3.3

p lên đ u theo m t c t ch ng l ................................................................. 50

Hình 3.4. Phơn đ t đ p đ p ........................................................................................... 64
Hình 3.5. Tr c ngang đ i di n tuy n đ p ...................................................................... 64
Hình 3. 6: K ho ch thi công công trình theo s đ ngang ........................................... 69
Hình 3. 7: Bi u đ phơn b v n đ u t xơy d ng công trình ........................................ 70
Hình 3.8: Hình th c đ a v n đ u t vƠo công trình t ng d n theo th i gian ................ 70
Hình 3.9. Bi u đ tích l y v n đ u t xơy d ng công trình .......................................... 71

vi


PH N M

U

1. Tính c p thi t c a đ tƠi
Ngành xây d ng lƠ m t trong nh ng ngƠnh kinh t l n nh t c a n n kinh t qu c dơn,
nó chi m v trí ch ch t

khơu cu i cùng trong quá trình sáng t o nên c s v t ch t

k thu t vƠ tƠi s n c đ nh. NgƠnh xơy d ng chi m m t ngu n kinh phí khá l n c a
ngơn sách qu c gia vƠ xƣ h i, th

ng chi m kho ng 10-20% GDP. Nó đóng góp cho

n n kinh t qu c dơn m t kh i l

ng s n ph m r t l n, ngoƠi ra còn gi vai trò quan

tr ng trong s nghi p phát tri n kinh t xƣ h i c a đ t n

c.

quá trình xơy d ng đ t hi u qu cao v kinh t c ng nh ch t l

s n ph m t o ra trong
ng thì bi n pháp t

ch c thi công đóng góp m t ph n h t s c quan tr ng.
Hi n nay, bi n pháp t ch c thi công đang ngƠy cƠng đ
chuyên nghi p h n, nó t l thu n v i quy mô, ch t l

c chú tr ng vƠ mang tính

ng công trình vƠ n ng l c c ng

nh tham v ng c a các đ n v liên quan. Kinh nghi m cho th y công trình có yêu c u
cao v ch t l

ng, ti n đ thi công, hi u qu kinh t ầ thì đòi h i c n có m t bi n

pháp thi công h p lỦ.
Trên tinh th n đó tác gi xin đ t v n đ : “

xu t gi i pháp thi công đ m b o ti n

đ các công trình đ p đ t trên đ a bƠn t nh Lơm

ng” đ lƠm đ tƠi nghiên c u

c a mình. B i l , th c tr ng thi công các công trình đ p đ t trên đ a bƠn t nh Lơm
ng đang g p r t nhi u khó kh n b i nhi u y u t bên ngoƠi tác đ ng.
2. M c đích c a đ tƠi
Lu n v n nghiên c u v gi i pháp thi công công trình đ p đ t t đó đ xu t các gi i
pháp thi công đ m b o ti n đ đ i v i các công trình đ p đ t trên đ a bƠn t nh Lơm
ng.
3. Cách ti p c n vƠ ph

ng pháp nghiên c u

a. Cách ti p c n
D a trên c s h th ng lỦ lu n c b n v xơy d ng công trình th y l i vƠ qu n lỦ ti n đ
thi công, t đó đ a ra các gi i pháp thi công đ xem xét, nghiên c u gi i quy t v n đ .

1


b. Ph

ng pháp nghiên c u:

gi i quy t các v n đ c a đ tƠi, Lu n v n áp d ng các ph
sau: Ph

ng pháp đi u tra kh o sát, Ph

sánh vƠ Ph

ng pháp phơn tích so

ng pháp phơn tích t ng h p.

4.

it

ng vƠ ph m vi nghiên c u

a.

it

ng nghiên c u

it

ng pháp th ng k , Ph

ng pháp nghiên c u

ng nghiên c u c a đ tƠi lƠ bi n pháp thi công công trình đ p đ t.

b. Ph m vi nghiên c u
Ph m vi nghiên c u: Trong đ tƠi nƠy, lu n v n đi sơu nghiên c u bi n pháp thi công
công trình đ p đ t trên đ a bƠn t nh Lơm

ng nh m đ m b o ti n đ thi công.

5. ụ ngh a khoa h c vƠ th c ti n c a đ tƠi
a.

ngh a hoa h c
tƠi h th ng hóa lỦ lu n c b n v l nh v c thi công xơy d ng công trình, trên c s

đó ch ra m t s bi n pháp thi công nh m ch n đ

c bi n pháp thi công h p lỦ, đ m

báo ti n đ d án đ ra.
b.

ngh a th c ti n

K t qu c a lu n v n có th lƠm tƠi li u tham kh o trong vi c thi công các công trình
đ p đ t trên c n

c nói chung vƠ các công trình đ p đ t trên đ a bƠn t nh Lơm

ng

nói riêng.
6. K t qu đ t đ

c

+ T ng quan v thi công xơy d ng công trình.
+ C s khoa h c, lỦ lu n trong t ch c thi công công trình đ p đ t.
+ ƣ đ a ra đ

c gi i pháp thi công công trình đ p đ t nh m đ m b o ti n đ thi công

công trình đ p đ t a S t i t nh Lơm

ng.

2


CH

NG 1: T NG QUAN V THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH

1.1 T ng quan v bi n pháp thi công xây d ng công trình
1.1.1 Ti n đ th c hi n thi công xây d ng công trình trong th i gian qua
Trong nh ng th p k qua đ c bi t sau ngƠy th ng nh t đ t n
ng vƠ Chính ph đƣ đ u t xơy d ng đc s quan tơm c a

c h th ng công trình thu l i đ s : 1967

h ch a, 10.000 tr m b m, 8.000 km đê sông đê bi n ph c v phát tri n các ngƠnh
kinh t , phát tri n nông nghi p, phòng tránh gi m nh thiên tai, đƠo t o g n tr m nghìn
cán b lƠm công tác thu l i t Trung
tr ng đ a Vi t nam t ch thi u l

ng đ n đ a ph

ng ... do v y góp ph n quan

ng th c tr thƠnh qu c gia xu t kh u g o l n th

hai trên th gi i. B m t nông thôn m i không ng ng đ i thay, an ninh l

ng th c, an

toƠn tr

ng đ

c thiên tai, n đ nh xƣ h i, s d ng n

c s ch vƠ v sinh môi tr

cc i

thi n. Tuy nhiên, do t c đ nhanh c a quá trình đô th hoá vƠ công nghi p hoá đƣ
khi n cho nhi u h th ng công trình thu l i không đáp ng k p k c v quy mô l n
s l c h u c a nó. Tr

c m t thách th c m i c a nhơn lo i lƠ cu c chi n ch ng bi n

đ i khí h u mƠ Vi t Nam lƠ m t trong 5 nc đánh giá lƠ nh h

nh t, đòi h i cái nhìn toƠn di n, m t gi i pháp t ng th k c tr

ng n ng n

c m t vƠ lơu dƠi. Báo

cáo đ c p đ n hi n tr ng h th ng công trình thu l i, nh ng thách th c vƠ đ xu t
các gi i pháp phát tri n thu l i Vi t Nam trong đi u ki n m i [1].
N n kinh t n

c ta v n gi đ

c nh p đ t ng tr

ng cao, t o đi u ki n thu n l i cho

đ u t xơy d ng các c s hƠ t ng pháp tri n. NhƠ n
sách t o ti n đ cho vi c t ng c

c ban hƠnh nhi u c ch chính

ng công tác qu n lỦ t ch c l i b máy, gi i phóng

n ng l c s n xu t vƠ m r ng các hình th c huy đ ng v n. Chính ph ti p t c u tiên
đ u t xơy d ng k t c u c s h t ng nh m lƠm t ng n ng l c vƠ ch t l

ng d nh v

v n t i. NgoƠi vi c t p trung t ng thêm ngu n v n đ u t cho xơy d ng th y l i t các
ngu n đ c bi t, vay tín d ng u đƣi, phát hƠnh trái phi u chính ph , chính ph đ c bi t
quan tơm ch đ o, gi i quy t k p th i nh ng khó kh n v
l

ng hoƠn thƠnh, ng tr

ng m c l n nh tr n kh i

c v n k ho ch, tháo g khó kh n v tƠi chính cho các

doanh nghi p.. giao trách nhi m đ n cho các đ a ph

ng trong công tác b o v hƠnh

lang đê, an toƠn ch ng l , gi i phóng m t b ng... Qu c h i, Chính ph đƣ có các ngh

3


quy t v ch ng đ u t dƠn tr i, ch ng th t thoát, n đ ng trong xơy d ng th y l i. Tuy
v y th i gian qua ngƠnh xơy d ng th y l i c ng g p nhi u khó kh n. M c dù nhƠ n
t ng c

ng v n đ u t nh ng các d án trong n

c

c v n thi u v n nghiêm tr ng. Nhi u

d án d dang ph i t m đình hoƣn, các d án quan tr ng, c p bách không có v n đ
tri n khai.
Ngành xây d ng công trình th y l i đƣ có nhi u gi i pháp quy t li t trong công tác
qu n lỦ ch t l
l

ng, ti n đ công trình. N m 2013, đ

c ch n lƠ N m k c

ng, ch t

ng, ti n đ vƠ an toƠn. N m 2014, s ti p t c xi t ch t trách nhi m các ch th tham

gia d án (ch đ u t , ban qu n lỦ d án, t v n thi t k , t v n giám sát vƠ nhƠ th u
xơy l p); đ a các ch th nƠy đi vƠo ho t đ ng n n p, k c
n a đ b o đ m tuy t đ i ch t l
Công tác qu n lỦ hi n tr

ng, vƠ trách nhi m h n

ng, ti n đ các công trình xơy d ng th y l i.

ng đƣ t ng c

ng các đoƠn ki m tra, ki m đ nh ch t l

ng

các công trình, x lỦ nghiêm kh c đ i v i các công trình có d u hi u y u kém v ch t
l

ng, ti n đ .

ƣ xơy d ng 75 h th ng th y l i l n, 1967 h ch a dung tích trên 0.2

tri u m3, h n 5.000 c ng t

i, tiêu l n, trên 10.000 tr m b m l n vƠ v a có t ng công

su t b m 24,8x106m3/h, hƠng v n công trình th y l i v a vƠ nh .
ƣ xơy d ng 5.700 km đê sông, 3.000 km đê bi n, 23.000 km b bao vƠ hƠng ngƠn
c ng d

i đê, hƠng tr m km kè vƠ nhi u h ch a l n tham gia ch ng l cho h du, các

h ch a l n thu c h th ng sông H ng có kh n ng c t l 7 t m3, nơng m c ch ng l
cho h th ng đê v i con l 500 n m xu t hi n m t l n. T ng n ng l c c a các h th ng
đƣ b o đ m t

i tr c ti p 3,45 tri u ha, t o ngu n cho 1,13 tri u ha, tiêu 1,4 tri u ha,

ng n m n 0,87 tri u ha vƠ c i t o chua phèn 1,6 tri u ha; c p vƠ t o ngu n c p n
6 t m3/n m cho sinh ho t, công nghi p, du l ch, d ch v ...; C p n

c 5-

c sinh ho t nông

thôn đ t 70-75% t ng s dơn ầThông qua công tác ki m tra, ki m đ nh, phát hi n
nh ng sai ph m c a các ch th , x lỦ nghiêm túc, công b công khai tr

c d lu n,

mang đ n nh ng ph n ng tích c c cho xƣ h i. Các t ch c vƠ cá nhơn tham gia d án
c ng đƣ ch đ ng kh c ph c các sai sót vƠ Ủ th c trách nhi m h n, giám nhìn th ng
vƠo s th t, không tránh né.
Trong công tác qu n lỦ ti n đ công trình: ƣ có chuy n bi n c v nh n th c vƠ hƠnh

4


đ ng c a các c quan tham gia d án đ u t xơy d ng. Hi n nay, tình tr ng công trình
b ch m ti n đ đƣ gi m rõ r t; nhi u d án, công trình đƣ hoƠn thƠnh v
ch t l

ng cao, phát huy đ

t ti n đ v i

c hi u qu khi đ a vƠo s d ng.

Vi t Nam đang trong quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa, ph n đ u đ n n m 2020
n

c ta c b n tr thƠnh m t n

c công nghi p. Do đó, m t trong nh ng m c tiêu

hƠng đ u c a Vi t Nam lƠ t p trung xơy d ng công trình th y l i hi n đ i nh m đáp
ng quá trình phát tri n kinh t - xƣ h i. Chính vì th ,

Vi t Nam ngu n v n đ u t

xơy d ng công trình th y l i chi m t tr ng khá l n vƠ đóng vai trò quan tr ng trong
ngu n v n đ u t phát tri n thu c ngơn sách NhƠ n

c.

M c dù u tiên đ u t , nh ng theo s li u c a T ng c c th y l i đ a ra cho th y,
n

c ta ch có 1% các công trình xơy d ng công trình th y l i đúng ti n đ , ch y u

t p trung vƠo các công trình tr ng đi m qu c gia. Còn l i h u h t các d án đ u ch m
ti n đ , cá bi t có công trình ch m tr kéo dƠi nhi u n m.
Ti n đ thi công công trình b ch m tr do nhi u nguyên nhơn, trong đó có nguyên
nhơn khách quan nh : nh h

ng đi u ki n th i ti t, v

ng m c trong gi i phóng m t

b ng vƠ đ n bù gi i t a, x lỦ k thu t, phát sinh b sung, đi u ch nh thi t k , ngu n
v n cho công trình b c t gi m so v i k ho ch đƣ b trí... Bên c nh đó, có nguyên
nhơn ch quan t phía nhƠ th u nh : không đáp ng n ng l c nên không t p trung đ y
đ v t t , nhơn l c, máy móc thi t b đ thi công; có tr

ng h p c tình kéo dƠi th i

gian thi công đ ch b sung chênh l ch chi phí nhơn công, v t li u, t ch c thi công
không khoa h c... vƠ c ng có tr

ng h p do n ng l c qu n lỦ đi u hƠnh c a Ch đ u

t , đ n v đi u hƠnh d án còn h n ch

[1]

.

Vi c kéo dƠi th i gian thi công xơy d ng công trình gơy ch m tr đ a công trình vƠo
khai thác s d ng d n đ n gi m hi u qu đ u t , bên c nh đó còn lƠm t ng t ng m c
đ u t do ph i b sung chi phí phát sinh vƠ nh h

ng đ n ti n đ quy t toán d án

hoàn thành.
1.1.2 Thành t u đ t đ
n c.

c trong nh ng n m g n đây v công trình xây d ng trong

Nhìn vƠo công trình th y l i Vi t Nam hi n nay, ph n nƠo cho th y v trí quan tr ng

5


vƠ s l n m nh c a ngƠnh th y l i trong n l c su t n a th k qua đ kh ng đ nh v
trí c a m t n n kinh t m i nh n trong s nghi p công nghi p hóa ậ hi n đ i hóa đ t
n

c. Theo phơn tích c a các chuyên gia kinh t thì hi n nay ngƠnh th y l i lƠ 1 ngƠnh

có kh n ng d n d t n n kinh t vƠ đem l i ngu n thu nh p qu c dơn r t l n.

Hình 1. 1: Công trình H Th y đi n Ka La (Di Linh)
M ng l

i đô th qu c gia hi n đƣ đ

th trên c n

c s p x p l i, m r ng vƠ phát tri n h n 720 đô

c, cùng 150 khu công nghi p vƠ khu kinh t , đƣ góp ph n quan tr ng t o

đ ng l c phát tri n kinh t - xƣ h i vƠ chuy n d ch c c u kinh t

c 2 khu v c đô th

và nông thôn.
M t s thƠnh t u v xơy d ng các công trình th y l i trong các n m qua
ph

ng đ

các đ a

c k đ n nh :

Thành ph ảà N i: B Nông nghi p đƣ hoƠn thi n quy ho ch tiêu thoát n
th ng sông Nhu trong đó có ThƠnh ph HƠ N i vƠ đƣ đ

c cho h

c Chính ph phê duy t theo

Quy t đ nh s 937/Q -TTg ngƠy 01/7/2009, trong đó có đ xu t h th ng CTTL nh m
gi m úng ng p cho thƠnh ph c th :

6


- Xơy m i c ng, tr m b m Liên M c lƠm nhi m v t
n

c c i thi n môi tr

i tiêu k t h p (170m3/s) vƠ ti p

ng sông Tô L ch.

- Xơy d ng m i các tr m b m: Nam Th ng Long (9m3/s); Tr m b m Yên S II
(45m3/s), Yên S III (55m3/s); tr m b m ông M (35m3/s).
- Xơy d ng m i các tr m b m: Yên Ngh a (120m3/s); Tr m b m Yên Thái (54m3/s)
k t h p tr m b m Ơo Nguyên (15m3/s).
Thành ph ả Chí Minh: B Nông nghi p đƣ hoƠn thi n quy ho ch ch ng ng p úng
cho ThƠnh ph vƠ đƣ đ

c Chính ph phê duy t theo Quy t đ nh s 1547/Q -TTg

ngày 28/10/2008.
B Nông nghi p vƠ PTNT v i t cách lƠ Tr

ng ban Ch đ o đang ch đ o các đ n v

t v n c a B , thƠnh ph H Chí Minh vƠ Long An s m hoƠn thi n báo cáo đ u t xơy
d ng các c ng ng n tri u l n trong vùng (xem Hình 2).
Thành ph C n Th : B Nông nghi p vƠ PTNT đang ch đ o đ n v t v n l p Quy
ho ch thu l i ch ng ng p úng thƠnh ph C n Th lƠm c s đ đ u t xơy d ng công
trình ch ng ng p úng cho thƠnh ph . NgoƠi ra quy ho ch thu l i cho các t nh thƠnh
ph khác s đ

c tri n khai s m theo ch đ o c a Chính ph .

i v i đ ng b ng sông ả ng: HoƠn thƠnh xơy d ng các h ch a trên th

ng ngu n đ

cùng tham gia c t l cùng v i vi c nơng c p h th ng đê sông đ m b o an toƠn cho h
du (theo ch

ng trình nơng c p đê sông v a đ

c Th t

ng Chính ph phê duy t).

Ti p t c ti n hƠnh nơng c p vƠ hoƠn thi n h th ng đê bi n, đê c a sông vƠ các c ng
d

i đê, k t h p b sung di n tích r ng ng p m n ven bi n. Xơy d ng các đ p ng n

sông đ ch ng n

c bi n dơng vƠ xơm nh p m n sơu vƠo đ t li n.

u t nơng c p, hi n

đ i hóa h th ng công trình th y l i bao g m: các tr m b m t

i, tiêu, các c ng, ầ

Duyên h i mi n Trung: NgoƠi nh ng bi n pháp công trình

trên trong vùng nƠy c n

t p trung s p x p phơn b l i quy ho ch dơn c , phát tri n kinh t xƣ h i xa nh ng
vùng có nguy c r i ro thiên tai. Xơy d ng các công trình tránh trú an toƠn khi có thiên
tai x y ra nh các tuy n đ
phòng tránh thiên tai

ng v

các đ a ph

t l , nhƠ tránh trú bƣo, ầThƠnh l p các Trung tơm
ng đ ch huy tr c ti p tr

7

c, trong vƠ sau khi có


thiên tai. Xơy d ng các h th ng c nh báo, b n đ d báo r i ro: ng p l t, h n hán, các
k ch b n n

c bi n dơng, xơm nh p m n, ầ đ ng th i nơng cao nh n th c c ng đ ng

trong vi c phòng tránh vƠ gi m nh thiên tai.
ng b ng sông C u Long: Vùng nƠy đ
đ i khí h u t hai phía th
tham gia tích c c trong
n

c vƠ b o v môi tr

t i các c a sông l n. Tr

c đánh giá lƠ ch u nh h

ng ngu n vƠ t phía bi n.

i v i th

ng l n nh t do bi n
ng ngu n ti p t c

y h i sông Mê Công cùng cam k t s d ng h p lỦ tƠi nguyên
ng. Xơy d ng h th ng đê bi n k t h p v i các c ng ng n m n
c m t quy ho ch xơy d ng các c ng trên sông Cái L n ậ Cái

Bé nh m ng n m n, gi ng t cho vùng B CM; xơy d ng các c ng ng n m n: Giao
Hòa, B n Tre t i t nh B n Tre b o đ m cung c p n
nông nghi p; b bao khép kín t i m t s vùng (
c ng đi u ti t đ l y n

c ng t cho sinh ho t vƠ phát tri n

ng Tháp, An Giang) k t h p v i các

c thau chua r a phèn, l y phù sa vƠo ch đ ng.

Hình 1. 2: Xơy d ng đê báo k t h p c ng ng n tri u, ng n l ch ng ng p cho
ThƠnh ph H Chí Minh

8


Nhìn l i phát tri n th y l i trong nhi u n m qua k t khơu quy ho ch, xơy d ng đ n
qu n lỦ v n hƠnh còn có nhi u h n ch , ch ng h n nh h th ng tiêu c a

i công

trình B c H ng H i khi có m a l n trong n i đ ng c ng ph i tính đ n chuy n b m
tiêu ra các sông l n do quá trình đô th hóa đƣ nơng h s tiêu lên nhi u l n; m n đƣ
xơm nh p sơu vƠo trong sông khi n vi c l y n
dang d , không khép kín
h p v i tri u c

c r t khó kh n; các công trình đ u t

BSCL đƣ không phát huy đ

c tác d ng; m a l l n k t

ng khi n cho vi c tiêu thoát vƠ th i gian ng p kéo dƠi, m c đ tr m

tr ng đ c bi t trong các thƠnh ph l n vƠ các thƠnh ph ven bi n BSCL. Vùng duyên
h i mi n Trung vƠ mi n núi phía B c luôn ph i đ i m t v i r i ro khi có thiên tai x y
ra mƠ ch a có gi i pháp th t c n c . H th ng qu n lỦ v n hƠnh ch m đ i m i, cùng
v i h th ng công trình l c h u, ch a quan tơm đ n công tác s d ng đ i ng k s
th y l i

m t s đ a ph

c a th y l i. Tr

ng, ngoƠi ra còn nhi u y u t khác đƣ kìm hƣm s phát tri n

c nh ng thách th c m i trong đi u ki n công nghi p vƠ đô th hóa,

bi n đ i khí h u đòi h i chúng ta ph i nhìn l i t khơu chi n l

c, quy ho ch, ầ qu n

lỦ v n hƠnh cho t t c các h th ng công trình th y nông, l u v c. Các gi i pháp đ
đ xu t

đơy đ u xem xét c tr

c

c m t vƠ không mơu thu n v i lơu dƠi. H th ng đê

bi n Nam Trung b đ n đ ng b ng sông C u Long đƣ đ

c Chính ph phê duy t lƠ

m t minh ch ng rõ nh t v gi i pháp tr

c m t vƠ lơu dƠi. Tuy nhiên, tính l ng ghép,

ph i h p gi a các B vƠ gi a các đ a ph

ng còn nhi u h n ch , d n đ n nhi u công

trình không đ

c k t h p (th y l i, giao thông, qu c phòng, Công Th

ng ầ), lƠm đi

lƠm l i nhi u l n, kém hi u qu , ch a tuơn th theo các v n b n pháp lu t. Tr
nh ng yêu c u vƠ thách th c m i đó, đòi h i ng

c

i lƠm công tác qu n lỦ th y l i ph i

đ i m i đ phát tri n không ng ng, áp d ng nh ng thƠnh t u khoa h c công ngh c a
th gi i vƠo th c ti n Vi t Nam. K t h p, l ng ghép ch t ch v i các ngƠnh khác đ m
b o l i d ng t ng h p mang l i hi u qu cao. NgoƠi ra không th có đ
pháp h u hi u n u không có s quan tơm đ u t c a NhƠ n
vƠ s tham gia c a t t c ng

c nh ng gi i

c, các t ch c n

c ngoƠi

i dơn[2].

1.2 T ng quan v bi n pháp thi công công trình đ p đ t
1.2.1 Yêu c u v v t li u đ p đ p
V t li u đ p đ p c n ph i th a mƣn các yêu c u lƠm vi c c a các b ph n trong thơn

9


đ p, c th lƠ:
- V t li u đ p đ p đ t đ m nén ph i lƠ đ t có các ch tiêu c lỦ l c h c t
nhau, v t li u lƠm b ph n l c tiêu thoát n

ng đ i gi ng

c ph i th a mƣn cá yêu c u n đ nh th m

trong n n đ p, thơn đ p, hai vai đ p vùng b ti p giáp vƠ mang các công trình đ t
trong đ p đ không gơy ra th m v

t quá l u l

ng vƠ v n t c cho phép, gơy xói

ng m, bóc cu n trôi v t li u uy hi p tính b n v ng vƠ tu i th công trình.
- Các v t li u dùng trong đ p đ t đ m nén nhi u kh i, ngoƠi vi c ph i đ m b o các yêu
c u chung v tính b n v ng vƠ tính ch u l c còn ph i th a mƣn các yêu c u khác c a
t ng b ph n trong thơn đ p, ch y u các b ph n sau:
+ B ph n ch ng th m: v t li u ph i th a mƣn yêu c u ch ng th m t t vƠ đ m b o tính
b n v ng lơu dƠi;
+ B ph n chuy n ti p: NgoƠi các yêu c u chung, v t li u

các b ph n nƠy c n có

c p ph i h t phù h p đ không cho v t li u c a hai kh i di chuy n vƠo các k r ng c a
nhau trong quá trình lƠm vi c;
+ B ph n gia t i: Ph i đ m b o đ p n đ nh không b tr
vi c d

i tác d ng c a các lo i l c vƠ tr ng l

+ B ph n l c tiêu thoát n
n n đ p, h th p đ
- V tr lt, s t trong quá trình lƠm

ng b n thơn;

c: Ph i đ m b o l c tiêu thoát n

c th m qua thơn đ p vƠ

ng bƣo hòa không cho thoát ra trên mái đ p.

ng đ t đ p đ p c n ph i tính toán vƠ có k ho ch khai thác sao cho phù

h p v i ti n đ vƠ n ng l c c a nhƠ th u. B i l :
+ Khi khai thác, v n chuy n v t li u v quá nhi u mƠ t c đ đ p đ p th p s lƠm cho
kh i v t li u ùn

trên m t đ p d n đ n kh i đ p b b kém ch t l

đ ch t thi t k do trong quá trình san r i không đ u, đ
đ

ng, không đ t đ

m c a đ t không ki m soát

c (ph thu c vƠo th i ti t).

+ Khi khai thác v t li u không đ đ đ p s lƠm quá trình thi công ch m l i, đ ng
ngh a v i ti n đ thi công b kéo dƠi.

10


1.2.2 Phân đ t, phân đo n thi công đ p đ t.
-

p đ t th

ng có kh i l

ng đƠo đ p l n, ph i thi công trong nhi u n m, mùa m a

có th i đo n ph i ng ng thi công, do đó khi thi công c n nghiên c u phơn đ t thi công
vƠ bi n pháp x lỦ nh m tránh m i h h ng vƠ s c t i các m t n i ti p ho c các khe
thi công.
- Vi c phơn đ t, phơn đo n thi công c n c n c tình hình c th c a công trình nh :
lo i hình đ p, đi u ki n đ a ch t n n đ p, n ng l c t ch c thi công c a nhƠ th u, các
b ph n ch ng th m vƠ tiêu thoát n

c, v.v... đ xác đ nh. Nói chung, c n tuơn th các

nguyên t c sau:
+ Không đ

c t o ra các khe thi công đ p đ t trên m t b ng liên thông t th

ng l u

xu ng h l u đ p;
+ Khi b o v mái đ p th
n

ng l u c n thi công phù h p v i yêu c u ng n l vƠ tích

ch ;

+ Khi thi công kh i gia t i t ng n đ nh n n vƠ chơn khay h l u thì c n coi nó nh
m t b ph n c a m t c t đ p chính th c đ ti n hƠnh thi t k .
nƠy ph i n m trên đi m ra c a đ

nh c a kh i gia t i

ng bƣo hòa m t c t đ p thi công đ t 1.

- Khi thi công ch n dòng c n chú Ủ các v n đ sau:
+ C n ki m tra n đ nh c a đo n đ p đ t thi công trong giai đo n nƠy, do ph i thi công
nhanh đ v

t l , trong thơn vƠ n n đ p có kh n ng xu t hi n áp l c k r ng l n, nh t

lƠ đ i v i đ p đ t đ ng ch t vƠ đ p có lõi dƠy vƠ v i đ t có đ
+

o n đ p nƠy thi công có mái d c h

m cao;

ng ngang nh h n đ đ m b o ti p giáp t t

gi a các kh i tránh phát sinh n t theo chi u ngang đ p, n u mái d c l n ph i có bi n
pháp đ m nén đ t đ ch t cao h n so v i thi t k .
- Công tác d n s ch h móng đ p c n th c hi n phù h p v i ti n đ thi công. Các b
ph n ch ng th m n n đ p (sơn ph , t
n md

im cn

c tích t

ng ch ng th m) ph i hoƠn thƠnh toƠn b ph n

ng ng.

- Ti n đ đ p đ p c n phù h p v i tính ch t t ng lo i v t li u trong thơn đ p vƠ tính

11


ch t n n đ p đ đ m b o đ p không b phá ho i trong quá trình thi công do:
+ N n b lún đ t ng t đ i v i n n m m y u;
+ Kh i đ t đ p lo i sét, á sét b n t n , nh t lƠ

đo n đ p giáp vai đ p;

+ Áp l c k r ng trong đ p t ng lƠm gi m ng su t hi u qu , nh t lƠ đ t có h s th m
nh vƠ h s nén lún l n;
+ Khi thi t k t ch c thi công c n kh ng ch t c đ lên đ p đ i v i t ng đ p c th .
1.2.3 Thi công đ p và hoàn thi n đ p

Hình 1. 3: S đ kh i c a quy trình đ p đ p đ t

12


a.

pđ p

T ch c b trí các dơy chuy n thi công đ t liên t c cho công tác đ p đ p theo trình t :
Bóc phong hoá đ p, bóc bƣi v t li u, đ p đ p.
Vi c thi công đ p đ p còn liên quan đ n công tác d n dòng ho c t ch c thi công s a
ch a h ng m c khác. Nên t ch c thi công đ p l n d n t vai ra lòng sông vƠ ti n hƠnh
đ p giáp n i v i ph n vai đ p.
Sau khi đ

c Ch đ u t ki m tra vƠ nh t trí nghi m thu n n đ p, c n b trí thi công

theo dơy chuy n g m Máy đƠo + Máy i +

m đ thi công đ p đ p theo đúng k

thu t thi công đ t thi t k qui đ nh.
tđ pđ pđ

c l y đúng bƣi thi t k qui đ nh. Tr

c khi ti n hƠnh khai thác đ t đ p

đ p, đ n v thi công c n ti n hƠnh công tác l y m u thí nghi m các ch tiêu c lỦ c a
đ t, đ m b o đúng qui đ nh ch t l

ng yêu c u.

Th c hi n vi c đ p đ t theo 3 công đo n:

, san, đ m. Thi công theo nguyên t c t

th p nơng d n đ cao, m r ng m t b ng thi công, m i l p đ t đ p có chi u dƠy t 2530cm. C n chú tr ng phơn cách gi a 2 l p đ t đ p đ p tr
m t l p đ t, c n l y m u thí nghi m ki m tra ch t l
l

ng yêu c u vƠ đ

l p tr

c vƠ sau. Sau khi đ p xong

ng l p đ t đ p, khi đƣ đ t ch t

c Ch đ u t cho phép, c n dùng máy đ m chơn dê đánh x m

c vƠ ti n hƠnh r i đ t đ p l p đ t ti p theo.c đ p dôi r ng h n m t c t

thi t k t 20-30cm đ đ m đ t đ ch t toƠn tuy n.
T i nh ng n i có m t c t h p không th đ m b ng máy, c n s d ng đ m rung con
cóc, th công đ m đ t đ ch t yêu c u.
Thi công đ p đ p trong đi u ki n khí h u khu v c n ng nóng, nh t lƠ đ t đ p đ p lƠ
lo i đ t cát pha, c n th c hi n thi công đ p thep đúng qui trình k thu t thi công, b trí
thi t b thi công h p lỦ vƠ có k ho ch c th đ đi u ch nh đ
h p. Khi đ t quá khô, c n ti n hƠnh t
n

m đ t đ p đ p phù

i m bƣi v t li u b ng h th ng xe t c ch

c.

13


b. Hoàn thi n b t mái đ p đ t
Sau khi hoƠn thƠnh công tác đ p đ p, c n s d ng máy đƠo PC200 k t h p máy i b t
vƠ đ m mái đ p đ t đ t các yêu c u k thu t thi công mái đ p đ t.
đ

t d th a b t mái

c đ p lên ph n trên c a đ p đ t.

Th công ti n hƠnh s a sang hoƠn thi n mái đ p h l u đ t ch t l
c. Thi công gia c mái đ p th

ng yêu c u.

ng l u

- Sau khi đ m ch t vƠ b t mái, dùng th công r i m t l p l c vƠ ti n hƠnh đ bê tông
b o v mái th

- V t li u đ

ng l u theo đúng yêu c u thi t k .

c v n chuy n t bƣi t p k t đ n m t đ p b ng xe chuyên dùng.

- Máy tr n bê tông di đ ng đ

c đ t t i đ nh đ p, v a sau khi tr n đ

c v n chuy n

b ng th công đ v trí đ .
- M i kho nh đ đ

c đóng khuôn theo kích th

c quy đ nh, bê tông đ

c dƠn tr i

theo chi u dƠy yêu c u vƠ ti n hƠnh đ m bƠn + đ m dùi. Gi m i t m bê tông đ

c

l m các khe nhi t đ b ng g nhón IV dƠy 1cm.
- Mái th
đ

ng l u đ

c b o v t cao trình đáy đ n cao trình đ nh đ p, ch ti p giáp

c t o chơn khay. ToƠn b máy đ p đ

c t o ti p giáp b ng 3 chơy khay.

d. Thi công gia c mái đ p h l u
- C n thi công các h ng m c theo đúng thi t k bao g m: Xơy đá rƣnh thu n
th ng rƣnh t p trung n

c, h

c mái, r i l p đ t mƠu 10cm đ tr ng c vƠ ch m sóc c s ng

phát tri n b m r ch c ch n.
- V trí, kích th

c h th ng rƣnh t p trung n

chính xác, các lo i v t li u đ

c mái, rƣnh thu n

c t p trung t i hi n trc xác đ nh

ng vƠ th công ti n hƠnh xơy

đá.
-

á xơy đ m b o tuơn th các yêu c u k thu t đƣ nêu trong m c yêu c u k thu t,

đ m b o ch t l

ng h ng m c tr

c khi bƠn giao công trình.

14


- Tr

c khi ti n hƠnh tr ng c mái h l u, c n ti n hƠnh r i m t l p đ t mƠu, sau đó

gieo h t c đúng v trí qui đ nh, trình t tr ng c t d
khi tr ng đ

ct

in

c gi

i lên cao đ n đ nh đ p. C sau

m ch m sóc b o v chu đáo, đ m b o c s ng phát tri n

vƠ bám r ch c.
- Mái h l u đ p đ

c gia c t mép trên c a v t thoát n

c h l u đ n đ nh đ p.

e. Làm m t đ p, hoàn thi n đ p đ t
- Sau khi hoƠn thƠnh các ph n vi c gia c mái th

ng h l u đ p đ t, c n ti n hƠnh thi

công h ng m c lƠm m t đ nh đ p.
- K thu t xác đ nh chính xác cao đ , tim tuy n, biên, các kích th

c hình h c khác

c a m t đ p. Rƣi c p ph i đ t đ i ch n l c dƠy 25cm dùng máy đ m, lu lèn đ t đ n đ
ch t theo yêu c u. B o d

ng m t đ

ng đ n khi n đ nh.

- Ti n hƠnh khoá mái b ng bê tông M150 đ t i ch , cách 10m có m t kh p n i b ng
bao t i nh a đ

ng.

f. Làm m t đ p, hoàn thi n đ p đ t
- Sau khi hoƠn thƠnh các ph n vi c gia c mái th

ng h l u đ p đ t, c n ti n hƠnh thi

công h ng m c lƠm m t đ nh đ p.
- K thu t xác đ nh chính xác cao đ , tim tuy n, biên, các kích th

c hình h c khác

c a m t đ p. Rƣi c p ph i, dùng máy đ m, lu lèn đ t đ n đ ch t theo yêu c u. B o
d

ng m t đ

ng đ n khi n đ nh.

- Ti n hƠnh khoá mái b ng bê tông đ t i ch , cách 10m có m t kh p n i b ng bao t i
nh a đ

ng.

g. S a ch a các khuy t t t công trình
- Trong th i gian công trình ch nghi m thu bƠn giao, c n ph i b o qu n công trình vƠ
ch p nh n s a ch a b t k m t khuy t t t nƠo c a công trình.
- N u công trình b phá ho i do m t nguyên nhơn khách quan thiên tai nƠo đó, tu vƠo
m c đ h h i nghiêm tr ng, c n s a ch a các khuy t t t công trình.

15


h. Hoàn thi n các h ng m c, san tr l i m t b ng
- Khi đƣ hoƠn thƠnh t t c các h ng m c công trình, c n thu d n hi n tr
kho x

ng lán tr i

ng vƠ các h ng m c ph tr khác.

- Ti n hƠnh x lỦ toƠn b các ch t th i, đ m b o v sinh khu v c.
i. V n hành th công trình
- Tr

c lúc bƠn giao công trình cho ng

yêu c u c a Ch đ u t , d

i qu n lỦ, c n v n hƠnh th công trình theo

i s giám sát c a Ch đ u t , t v n Thi t k , ban qu n lỦ

v n hƠnh vƠ các ban ngƠnh có liên quan khác.
- Vi c v n hƠnh th đúng qui trình qui ph m thi t k , đ m b o ch t l

ng vƠ an toƠn

công trình.
k. Thu d n, di chuy n quân và thi t b
c s nh t trí nghi m thu c a Ch đ u đ u t , NhƠ th u tháo d lán tr i kho tƠng,
chuy n quơn đ n công trình m i.
l. Th t c nghi m thu, hoàn công và bàn giao công trình
- NhƠ th u b trí nhơn s tr c ti p lƠm vi c v i Ch đ u t các n i dung công vi c:
Nghi m thu, thanh toán, l p h s hoƠn công vƠ bƠn giao công trình.
- NhƠ th u th c hi n theo đúng yêu c u c a Ch đ u t v công tác b o hƠnh vƠ s a
ch a công trình khi c n thi t.
1.3 Tình hình t ch c thi công các công trình đ p đ t trên đ a bàn t nh Lâm
ng trong nh ng n m g n đơy
1.3.1

i u ki n t nhiên c a t nh Lâm

ng

a. V trí đ a lý
Lơm

ng lƠ t nh mi n núi phía Nam Tơy Nguyên có đ cao trung bình t 800 đ n

1.000m so v i m t n

c bi n v i di n tích t nhiên 9.772,19 km2; đ a hình t

ng đ i

ph c t p ch y u, lƠ bình s n nguyên, núi cao đ ng th i c ng có nh ng thung l ng

16


nh b ng ph ng đƣ t o nên nh ng y u t t nhiên khác nhau v
th c đ ng v t ... vƠ nh ng c nh quan k thú cho Lơm

khí h u, th nh

ng,

ng.

- Phía đông giáp các t nh Khánh HoƠ vƠ Ninh Thu n.
- Phía tơy nam giáp t nh

ng Nai.

- Phía nam ậ đông nam gáp t nh Bình Thu n.
- Phía b c giáp t nh
Lơm

c L c.

ng n m trên 3 cao nguyên vƠ lƠ khu v c đ u ngu n c a 7 h th ng sông l n;

n m trong vùng kinh t tr ng đi m phía Nam ậ lƠ khu v c n ng đ ng, có t c đ t ng
tr

ng kinh t cao vƠ lƠ th tr

ng có nhi u ti m n ng l n. ToƠn t nh có th chia thƠnh

3 vùng v i 5 th m nh: Phát tri n cơy công nghi p dƠi ngƠy, lơm nghi p, khoáng s n,
du l ch - d ch v vƠ ch n nuôi gia súc.
b. Khí h u
Lơm

ng n m trong khu v c ch u nh h

ng c a khí h u nhi t đ i gió mùa bi n

thiên theo đ cao, trong n m có 2 mùa rõ r t; mùa m a t tháng 5 đ n tháng 11, mùa
khô t tháng 12 đ n tháng 4 n m sau.
Nhi t đ thay đ i rõ r t gi a các khu v c, cƠng lên cao nhi t đ cƠng gi m. Nhi t đ
trung bình n m c a t nh dao đ ng t 18 ậ 250C, th i ti t ôn hòa vƠ mát m quanh n m,
th

ng ít có nh ng bi n đ ng l n trong chu k n m.

L

ng m a trung bình 1.750 ậ 3.150 mm/n m, đ

mt

ng đ i trung bình c n m 85

ậ 87%, s gi n ng trung bình c n m 1.890 ậ 2.500 gi , thu n l i cho phát tri n du
l ch ngh d
bi t Lơm

ng vƠ phát tri n các lo i cơy tr ng, v t nuôi có ngu n g c ôn đ i.

c

ng có khí h u ôn đ i ngay trong vùng khí h u nhi t đ i đi n hình vƠ n m

không xa các trung tơm đô th l n vƠ vùng đ ng b ng đông dơn.
c. Th y v n
Lơm
m ng l

ng lƠ t nh n m trong h th ng sông

ng Nai, có ngu n n

c r t phong phú,

i su i khá dƠy đ c, ti m n ng thu đi n r t l n, v i 73 h ch a n

c, 92 đ p

dâng.
Sông su i trên đ a bƠn Lơm

ng phơn b khá đ ng đ u, m t đ trung bình 0,6km/km2

17


v i đ d c đáy nh h n 1%. Ph n l n sông su i ch y t h

ng đông b c xu ng tơy

nam.
Do đ c đi m đ a hình đ i núi vƠ chia c t mƠ h u h t các sông su i
v c khá nh vƠ có nhi u gh nh thác

th

th ng sông

Lơm

ng Nai. Ba sông chính

đơy đ u có l u

ng ngu n. Các sông l n c a t nh thu c h
ng lƠ: Sông a Dơng (

ng); Sông

La Ngà; Sông a Nhim.
H th ng c p n

c đƣ hoƠn thi n t

ng đ i t t, hi n có: nhƠ máy c p n

công su t 35.000 m3/ngày-đêm h th ng c p n
m3/ngày-đêm; h th ng c p n
th ng c p n

c huy n

c

Ơ L t,

c th xƣ B o L c, công su t 10.000

c Tr ng, công su t 2.500 m3/ngày-đêm; h

c huy n Di Linh, công su t 3.500 m3/ngày-đêm; h th ng c p n

huy n Lơm HƠ, công su t 6.000 m3/ngày-đêm.

ng th i v i vi c c p n

x lỦ n

c hoƠn thi n.

c th i công nghi p vƠ sinh ho t đang đ

c, h th ng

1.3.2 Tình hình t ch c thi công công trình đ p đ t trên đ a bàn t nh Lâm
C ng nh h u h t các đ a ph
đ p đ t t i t nh Lơm

ng trên c n

ng đ u đ

c

ng

c, công tác t ch c thi công công trình

c ti n hƠnh đ y đ theo các b

c sau:

- Bóc, đƠo bƣi v t li u và đƠo móng đ p.
- Thi công đ p đ p.
- HoƠn thi n b t mái đ p, thi công gia c mái th

ng h l u đ p.

- Thi công m t đ p, hoƠn thi n đ p.
- S a ch a các khuy t t công trình, hoƠn tr m t b ng.
- V n hƠnh th công trình.
- Thu d n, di chuy n quơn vƠ thi t b .
- Nghi m thu, hoƠn công và bàn giao công trình.
Nhìn chung, công tác thi công các công trình đ p đ t trên đ a bƠn t nh Lơm
ra t

ng đ i thu n l i: V t li u đ p đ p lƠ vi t li u đ a ph

18

ng di n

ng, c ly v n chuy n ng n,


giá thƠnh th p, ầ NgoƠi ra còn ph i k đ n n ng l c c a nhƠ th u: s d ng nhi u lo i
máy móc, thi t b hi n đ i, đ i ng cán b công nhơn có tay ngh cao vƠ đ c bi t nhƠ
th u có dơy truy n thi công h p lỦ.
Bên c nh nh ng thu n l i, nhƠ th u c ng g p không ít khó kh n. B i Lơm
m t t nh n m trong khu v c ch u nh h

ng lƠ

ng c a khí h u nhi t đ i gió mùa bi n thiên

theo đ cao, trong n m có 2 mùa rõ r t; mùa m a t tháng 5 đ n tháng 11, mùa khô t
tháng 12 đ n tháng 4 n m sau. Chính vì th , công tác t ch c thi công
nh h

ng không nh . C th : Mùa khô n ng nóng kéo dƠi, đ

đơy c ng b

m th p nên đ t

m th p h n so v i yêu c u thi t k . T c đ l u thông không khí cao gơy b c h i n
m t đ p. Mùa m a thì m a nhi u d n t i đ
li u đ t đ p

khu v c không đ ng nh t, đ

các
c

m c a đ t trong m cao. Ngu n v t

m thay đ i nhanh.

ch t c lỦ ph c t p gơy khó kh n cho thi công: tính tr

c bi t có nh ng tính

ng n , tan rƣ, lún

t vƠ co

ngót.
đ i phó v i tình tr ng trên, vƠo mùa khô, khi đ t không đ t đ
th x lỦ b ng cách t
đ

c, nh ng khi đ t đƣ g p m a thì r t khó đi u ch nh

m. Chính vì th trong mùa m a, công tác đ p đ p g n nh ph i d ng l i b i đ

c a v t li u đ t đ p
Tr

i thêm n

m tiêu chu n thì có
m

đơy r t khó ki m soát.

c kia, đƣ có nhi u công trình do ch quan, nhƠ th u v n cho ti n hƠnh thi công

đ p đ p mà không x lỦ đ

m c a đ t đƣ d n đ n đ ch t c a thơn đ p không đ m

b o theo yêu c u thi t k . Qua th i gian ng n khai thác v n hƠnh, công trình đƣ b
th m, sói ng m vƠ s t l mái th

ng h l u đ p ầ

NgoƠi ra, qua th c t m t s công tr

ng cho th y, thí nghi m đ m nén t i hi n tr

ng

ch a đ

c các nhƠ th u quan tơm đúng m c do khi ti n hƠnh m t nhi u th i gian, n u

không đ

c C T đôn đ c k p th i vƠ giám sát quá trình thí nghi m có th h ti n hƠnh

m t cách s sƠi mang tính th t c, s có thông s đ m nén không phù h p.
M t khác, khi đ u t đ i v i các công trình l n, quá trình thi công còn g p nh ng khó
kh n nh sau:
- V n đ u t vƠo công trình quá l n, các nhƠ đ u t th

19

ng b ra t i đa kho ng 30%


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×