Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công các dự án giao thông đường bộ trên địa bàn quận gò vấp

B

GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NG

B

NÔNG NGHI P & PTNT

I H C TH Y L I

NGUY N BÁ ÀN

GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC QU N LÝ
CH T L

NG T

V N THI T K CÔNG TRÌNH TH Y L I

TRÊN

A BÀN QU N 12

Chuyên ngành: Qu n lý xây d ng
Mã s : 60580302

LU N V N TH C S

Ng

ih

ng d n khoa h c:

TS. LÊ TRUNG THÀNH

TP. H Chí Minh – 2018


L IC M

N

Qua th i gian th c hi n nghiên c u, m c dù g p nhi u khó kh n trong vi c
thu th p tài li u, c ng nh tìm hi u ki n th c th c t . Nh ng v i s giúp đ t n
tình c a th y cô, đ ng nghi p, b n bè cùng v i s n l c c a b n thân, lu n v n
đã hoàn thành đúng th i h n.
Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n th y TS. Lê Trung Thành đã
h

ng d n ch b o t n tình trong su t quá trình th c hi n lu n v n. Và tác gi

c ng xin g i l i c m n đ n Ban giám hi u, Khoa Công trình, C s 2 – HTL,
các th y cô phòng

ào t o sau đ i h c, tr

ng


i h c Th y L i, gia đình, b n

bè đã đ ng viên, khích l và t o đi u ki n đ tác gi hoàn thành khóa h c và
lu n v n này.
Lu n v n là công trình nghiên c u mà tác gi đã dành r t nhi u tâm huy t
và công s c. Xin dành t ng thành qu này cho nh ng ng

i thân trong gia đình

mà tác gi yêu quý nh t.

TP HCM, ngày tháng

Nguy n Bá àn

n m 2018


B N CAM K T

Tên tôi là Nguy n Bá

àn h c l p 23QLXD21-CS2 chuyên ngành “Qu n

lý Xây d ng” niên h n 2015 - 2018 tr

ng

i h c Th y L i, C s 2 – Tp. H

Chí Minh.
Tôi xin cam đoan lu n v n th c s “Gi i pháp nâng cao hi u qu công tác
qu n lý ch t l

ng t v n thi t k công trình th y l i trên đ a bàn Qu n 12”

là công trình nghiên c u c a riêng tôi, s li u nghiên c u thu đ

c t th c

nghi m và không sao chép.

TP HCM, ngày

tháng

Nguy n Bá àn

n m 2018


CÁC KÝ HI U, THU T NG
- C T

: Ch đ u t

- KCS

: Ki m tra ch t l

- TQM

: Qu n lý ch t l

- QC

: Ki m soát ch t l

- QA

:

- QLCL

: Qu n lý ch t l

- CLCTXD

: Ch t l

- TVGS

: T v n giám sát

ng
ng toàn di n
ng

m b o ch t l

ng
ng

ng công trình xây d ng

-

BSCL

:

ng b ng sông C u Long

-

TM

:

ng Tháp M

- AHP

i

: Mô hình phân tích th b c

- QL TXDCT : Qu n lý đ u t xây d ng công trình
- THCS

: Trung h c c s

- TTN

: Tân Th i Nh t

- TNHH

: Trách nhi m h u h n

- MTV

: M t thành viên

- CTTL

: Công trình th y l i

- TVTK

: T v n thi t k

- SGTVT.TPHCM: S Giao thông V n t i Thành Ph H Chí Minh


DANH M C HÌNH NH
Hình 1.1: S c V đ p

m Hà

Hình 1.2: S t l kè sông B o

ng .............................................................. 15

nh...................................................................... 16

Hình 1.3: S c kè R ch Long Ki ng ................................................................. 17
Hình 2.1. Các b

c trong qu n lý ch t l

ng công trình.................................... 22

Hình 2.2. Ng p l t t i Qu n 12 khi m a l n k t h p v i tri u c

ng (ngu n

doisongphapluat.com) ......................................................................................... 29
Hình 2.3 Hình nh ng p l t do v đê bao ph
Hình 2.4. S đ kh i các b

ng Th nh Xuân ......................... 31

c th c hi n thu t toán AHP .................................. 34

Hình 2.5 ê bao Qu n 12 v đang đ

c gia c .................................................. 37

Hình 2.6 Công trình thi công b kè do T ng Công ty Công nghi p Sài Gòn th c
hi n b ng công ngh c vách nh a uPVC ( nh: VOH) ..................................... 38
Hình 3.1: S đ c c u BQL TXDCT qu n 12 Qu n 12 .................................. 41
Hình 3.2. Thành ph n đ n v t ng công tác c a các đ i t
Hình 3.3. Kinh nghi m làm vi c c a đ i t
ng đ

c kh o sát ... 64

ng kh o sát.................................... 65

Hình 3.4. V trí công tác hi n t i c các đ i t
Hình 3.5. Lo i d án các đ i t

ng đ

ng đ

c kh o sát ...................... 65

c kh o sát t ng tham gia công tác ....... 66


DANH M C CÁC B NG BI U
B ng 3.1. Danh m c các công trình b bao d ki n th c hi n nâng c p giai đo n
2015 – 2020 ......................................................................................................... 53
B ng 3.2. Kinh phí các công trình b bao........................................................... 54
B ng 3.3. Th ng kê k t qu kh o sát cho đ tài lu n v n cao h c ..................... 63
B ng 3.4. Ma tr n so sánh ch tiêu ...................................................................... 67
B ng 3.5. Ma tr n tr ng s .................................................................................. 67
B ng 3.6. B ng tính ch s nh t quán và Lambda Max ...................................... 68
B ng 3.7. Thông s AHP tính toán ..................................................................... 68
B ng 3.8 Quy trình t ch c đ u th u .................................................................. 71


M CL C
M
CH

U .........................................................................................................................1
NG 1: T NG QUAN V N QU N LÝ CH T L

1.1. Ch t l

ng và qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng..........................................5

1.1.1. Các v n đ và yêu c u c a ch t l
1.1.2. Các b

ng công trình ..............................................5

c phát tri n c a qu n lý ch t l

1.2. T ng quan v ho t đ ng qu n lý ch t l

ng.......................................................7
ng công trình xây d ng t i Vi t Nam....9

1.2.1. T ng quan v ho t đ ng qu n lý ch t l
1.2.2. Công tác qu n lý ch t l

NG ...............................5

ng công trình xây d ng t i Vi t Nam9

ng công trình xây d ng trong giai đo n kh o sát và

thi t k ...........................................................................................................................11
1.3. Th c tr ng v qu n lý ch t l

ng công tác t v n thi t k công trình th y l i ....13

1.3.1.S c v đ p Su i Tr u

Khánh Hoà ..............................................................14

1.3.2.S c v đ p

m Hà

ng (Qu ng Ninh) ......................................................15

1.3.3.S t l b kè sông B o

nh ..............................................................................16

1.3.4.S c kè r ch Long Ki ng (Nhà Bè – H Chí Minh) .......................................17
K t lu n ch
CH

ng 1 ......................................................................................................18

NG 2: C

S

PHÁP LÝ V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L

NG T

V N THI T K CÔNG TRÌNH TH Y L I ..........................................................19
2.1. Qu n lý ch t l

ng t v n thi t k ........................................................................19

2.1.1. C s pháp lý trong QLCL công trình xây d ng .............................................19
2.1.2. Qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng .........................................................21

2.1.3. Qu n lý ch t l

ng t v n thi t k ...................................................................26

2.1.4. Trách nhi m qu n lý ch t l

ng kh o sát và thi t k công trình xây d ng c a

ch đ u t ......................................................................................................................27
2.2.

c đi m t v n thi t k công trình th y l i khu v c thành ph H Chí Minh ...28

2.3. Xác đ nh các y u t

nh h

ng đ n qu n lý ch t l

ng t v n thi t k công trình

th y l i ...........................................................................................................................32
2.3.1.Ph

ng pháp đánh giá tr ng s các y u t

2.3.2.Xác b đ nh tính các y u t

nh h

ng .....................................32

nh đ n qu n lý ch t l

ng t v n thi t k công

trình th y l i ..................................................................................................................37
K t lu n ch

ng 2 ......................................................................................................38


CH

NG 3: NGHIÊN C U GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU

QU N LÝ CH T L
TRÊN

NG T

V N THI T K

CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH TH Y L I

A BÀN QU N 12 ........................................................................................40

3.1. Gi i thi u v Ban Qu n lý d án Qu n 12 ............................................................40
3.1.1.Ch c n ng, nhi m v c a Ban Qu n lý đ u t xây d ng công trình Qu n 12. 40
3.1.2.C c u và ch c n ng nhi m v cá nhân ............................................................41
3.2.Th c tr ng công tác QLCL t v n thi t k CTTL trên đ a bàn Qu n 12 ................51
3.2.1.Danh m c các công trình do ban qu n lý ..........................................................51
3.2.2.Các s c tràn b bao trong th i gian g n đây t i Qu n 12 ..............................54
3.2.3.Các t n t i trong công tác QLCL t v n thi t k công trình th y l i ...............57
3.3. Ph

ng h

ng nhi m v c a ban Qu n lý TXDCT Qu n 12 ............................60

3.3.1.Nhi m v tr ng tâm v công trình th y l i phòng ch ng l t bão: ....................60
3.3.2.Ph

ng h

3.4. Áp d ng ph
đ n ch t l

ng th c hi n ...................................................................................61
ng pháp AHP phân tích đánh giá tr ng s các y u t

nh h

ng

ng t v n thi t k công trình th y l i t i Qu n 12 .....................................62

3.4.1.Thông tin chung v quá trình đi u tra kh o sát .................................................62
3.4.2.Phân tích k t qu b ng ph

ng pháp AHP .......................................................67

3.4.3.Ki m tra đ tin c y và tính nh t quán c a k t qu đi u tra kh o sát ................68
3.4.4.Hàm m c tiêu t k t qu đi u tra kh o sát ........................................................69
3.5.

xu t gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n lý ch t l

ng t v n thi t k

CTTL trên đ a bàn Qu n 12...........................................................................................69
3.4.1. Chú tr ng công tác l a ch n nhà th u tham gia ho t đ ng xây d ng ..............69
3.4.2. Nâng cao n ng l c ho t đ ng c a BQL TXDCT Qu n 12. ...........................72
3.4.3. T ng c
K t lu n ch

ng ki m tra, giám sát ch t l

ng công trình .....................................74

ng 3 ......................................................................................................78

K T LU N VÀ KI N NGH .......................................................................................79
K T LU N ................................................................................................................79
KI N NGH ...............................................................................................................80
TÀI LI U THAM KH O .............................................................................................81


M

U

1. T ng quan:
Thành ph H Chí Minh là m t trung tâm kinh t , v n hoá, khoa h c l n
nh t n c v i dân s trên 6.500.000 ng i và t ng di n tích đ t t nhiên 2.095
km², trong đó vùng đ t có cao trình th p h n 2.0m chi m đ n g n 60% di n tích
t nhiên, bao g m h th ng l i kênh r ch ch ng ch t (7.880 km sông r ch
chính, kho ng 33.500 ha di n tích m t n c). Trên vùng đ t th p này có kho ng
g n 1.5 tri u ng i dân đang sinh s ng, ch y u b ng nông nghi p và đó c ng là
nh ng vùng đ t d tr phát tri n khu dân c , du l ch, đô th quan tr ng trong
t ng lai.
N m trên vùng h du c a các con sông l n Lòng Tàu, Soài R p là các c a
thoát n c c a c h th ng sông ng Nai, nên Thành ph ch u áp l c c a n c
ngu n t th ng l u đ v và áp l c t phía bi n. c bi t nh ng n m g n đây
do hi n t ng bi n đ i khí h u toàn c u, di n bi n th i ti t ngày càng b t l i cho
Thành ph là các hi n t ng tri u cao, xâm nh p m n, gió bão, đi n hình nh t là
vào tháng 11/2007 m c n c tri u trung tân thành ph (Phú An) cao nh t
trong kho ng 50 n m tr l i đây đã gây ng p l t và thi t h i cho c vùng n i
thành và ngo i thành TP H Chí Minh
Cùng v i l l t, m c n c bi n dâng đã gây nên hi n t ng s t l b sông
đang là v n đ l n b c xúc c a nhi u n c trên th gi i. S t l b sông là m t
qui l ât t nhiên nh ng gây thi t h i n ng n cho các ho t đ ng dân sinh kinh t
vùng ven sông, r ch nh gây m t đ t nông nghi p, h h ng nhà c a, ch t ng i,
th m chí có th h y ho i toàn b m t khu dân c , đô th .
C ng nh nhi u n c trên th gi i, s t l b sông c ng đang là v n đ l n
b c xúc hi n nay n c ta. S t l b di n ra h u h t các tri n sông và h u
h t các đ a ph ng có sông. S t l b sông nh h ng tr c ti p đ n kinh t và xã
h i c a đ a ph ng. vùng h l u sông Sài Gòn và các sông nh ch ng ch t, vì
dòng sông mang nhi u bùn cát l i ch y trên m t n n b i tích r t d xói b i nên
quá trình xói l - b i đ ng di n ra liên t c theo th i gian và không gian. Xói l
và b i đ ng không ch di n ra vào mùa l mà còn vào mùa ki t. c bi t trong
nh ng th p k cu i c a th k 20, hi n t ng s t l di n ra v i chu k nhanh
h n, c ng đ m nh h n, th i gian kéo dài h n và có nhi u d th ng.

1


Quá trình xói, b i, bi n hình lòng d n, s t l b mái sông, b bi n trong các
đi u ki n t nhiên và có tác đ ng c a con ng i vô cùng ph c t p. Vi c xác
đ nh các nguyên nhân, c ch , tìm các gi i pháp quy ho ch, công trình nh m
phòng, ch ng và h n ch tác h i c a quá trình s t l là vi c làm có ý ngh a r t
l n đ i v i s an toàn c a các khu dân c , đô th , đ i v i công tác quy ho ch,
thi t k và xây d ng các đô th m i.
Qu n 12 hi n nay, hi n t ng ng p n c, s t l b sông, r ch v n còn
đang ti p di n. Các công trình phòng ch ng l t, bão c ng đã đ c tri n khai
nh ng đ n nay v n ch a hoàn thi n. M t khác, v n đ ô nhi m môi tr ng trên
các dòng kênh r ch đã là v n đ nh t nh i và b c xúc trong xã h i.
Trong nh ng n m g n đây, v i s phát tri n m nh m c a khoa h c công
ngh , nhi u nghiên c u m i ng d ng các thành t khoa h c công ngh tién ti n
trong các ngành v t li u, k t c u xây d ng đ t ng c ng hi u qu b o v b
sông đã đ c ti n hành, tuy nhiên v n ch a đáp úng đ c các yêu c u đ ra v
ch nh trang đô th . Vì v y vi c nghiên các gi i pháp qu n lý công tác thi t k
công trình th y l i b o v b sông ch ng l và ch nh trang đô th là m t yêu c u
c p bách và có ý ngh a th c ti n cao.
2. Tính c p thi t c a đ tài
Tính đ n nay trên đ a bàn Qu n 12 đã có hàng ch c các công trình b o v
b l n nh đ c xây d ng. Nh ng còn nhi u b t c p trong công tác thi t k
c ng nh qu n lý sau này. Các công trình thi t k ch y u tính đ n vi c gia c
b sông, ch ng s t l nh ng không tính đ n các yêu c u khác trong t ng lai
nh : gi i pháp thoát n c m a, n c th i sinh ho t; ch ng ô nhi m lòng sông
r ch; ch nh trang l i sông r ch đ đáp ng v i yêu c u phát tri n đô th trong
t ng lai và v n đ qu n lý h u nh không đ c p đ n. Tr c tình hình đó, vi c
nghiên c u gi i pháp qu n lý ch t l ng trong công tác thi t k là m t yêu c u
th c t c p bách.
3. M c đích nghiên c u c a đ tài
Nghiên c u đ xu t các gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n lý ch t
l ng t v n thi t k công trình th y l i trên đ a bàn Qu n 12, làm c s tri n
khai th c hi n các gi i pháp thu l i nh m t ng b c gi i quy t tình tr ng ng p
úng và s t l trên đ a bàn Qu n 12.

2


4. M c tiêu nghiên c u c a đ tài
ánh giá v qu n lý ch t l
các công trình th y l i.

ng công tác t v n thi t k và thi t k thi công

T ng h p và phân tích nh ng s c có th x y ra đ có bi n pháp ng n
ng a trong qúa trình thi t k - thi công công trình th y l i trên đ a bàn Qu n 12.
Phân tích th c tr ng công tác qu n lý ch t l ng t v n thi t k công trình
th y l i c a Ban qu n lý u t xây d ng công trình Qu n 12.
Nghiên c u và đ xu t gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý ch t l
v n thi t k công trình th y l i trên đ a bàn Qu n 12.

ng t

K t qu lu n v n s đ c s d ng nh là tài li u tham kh o cho vi c qu n
lý công tác t v n thi t k các công trình th y l i trên đ a bàn Qu n 12. Bên
c nh đó, k t qu lu n v n c ng có th giúp cho bên t v n thi t k đ xu t các
gi i pháp thi t k h p lý, đáp ng đ c yêu c u đ ra và kh c ph c các nh c
đi m t n đ ng.
5. Ph m vi nghiên c u
Công tác qu n lý ch t l
bàn Qu n 12, TP. HCM.
6. Ph

ng t v n thi t k các công trình th y l i trên đ a

ng pháp nghiên c u

Thu th p tài li u h th ng qu n lý thi t k công trình th y l i t i Ban Qu n
lý đ u t xây d ng công trình Qu n 12.
Tìm hi u các công trình hi n h u trên đ a bàn qu n: u và khuy t đi m
trong quá trình khai thác s d ng.
Tìm hi u nh ng đ c đi m c u t o đ a ch t trong khu v c nghiên c u c ng
nh các ph ng pháp thi t k - thi công b sông r ch tr c đây.
T đó nghiên c u nh ng t n đ ng và b t c p trong công tác qu n lý thi t
k các công trình th y l i trên đ a bàn qu n.
7. Ý ngh a th c ti n c a đ tài
i sâu vào nghiên c u các gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý ch t l ng
t v n thi t k các công trình th y l i trên đ a bàn Qu n 12. áp ng đ c m c
3


tiêu phát tri n xã h i và đ m b o kh n ng phòng ch ng ng p l t trong đi u ki n
hi n t i và t ng lai.
8. K t qu đ t đ

c

ánh giá và ch ra đ c nh ng t n đ ng c a công tác qu n lý ch t l
v n thi t k công trình th y l i trên đ a bàn Qu n 12;

ng t

xu t gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n lý t v n thi t k công
trình th y l i cho Ban Qu n lý đ u t xây d ng công trình Qu n 12;

4


CH

NG 1: T NG QUAN V N QU N LÝ CH T L

1.1. Ch t l

ng và qu n lý ch t l

NG

ng công trình xây d ng

Theo ISO 9000: 2000 thì ch t l ng là m c đ c a m t t p h p các đ c
tính v n có c a m t s n ph m, h th ng ho c quá trình th a mãn các yêu c u
c a khách hàng và các bên có liên quan [5].
Qu n lý ch t l ng là ho t đ ng ph i h p v i nhau đ đi u hành và ki m
soát m t t ch c v m t ch t l ng.
Ch t l ng công trình xây d ng là nh ng yêu c u v an toàn, b n v ng, k
thu t và m thu t c a công trình phù h p v i quy chu n và tiêu chu n xây d ng,
các quy đ nh trong v n b n quy ph m pháp lu t có liên quan và h p đ ng giao
nh n th u xây d ng.
Qu n lý ch t l ng công trình xây d ng là ho t đ ng qu n lý c a các ch
th tham gia các ho t đ ng xây d ng nh : Nhà th u, C T, các c quan chuyên
môn v xây d ng và pháp lu t khác có liên quan trong quá trình chu n b , th c
hi n đ u t xây d ng công trình và khai thác s d ng công trình nh m đ m b o
các yêu c u v ch t l ng và an toàn c a công trình.
1.1.1. Các v n đ và yêu c u c a ch t l

ng công trình

1.1.1.1. M t s v n đ c b n đ m b o ch t l

ng công trình

- Ch t l ng công trình xây d ng c n đ c quan tâm ngay t trong khi
hình thành ý t ng v xây d ng công trình, t khâu quy ho ch, l p d án, đ n
kh o sát, thi t k , thi công... đ n giai đo n khai thác, s d ng và d b công
trình sau khi đã h t th i h n ph c v . Ch t l ng công trình xây d ng th hi n
ch t l ng quy ho ch xây d ng, ch t l ng d án đ u t xây d ng công trình,
ch t l ng kh o sát, ch t l ng các b n v thi t k , ch t l ng thi công xây
d ng, ch t l ng trong công tác b o hành, b o trì công trình xây d ng.
- Ch t l ng công trình t ng th ph i đ c hình thành t ch t l ng c a
nguyên v t li u, c u ki n, ch t l ng c a công vi c xây d ng riêng l , c a các
b ph n, h ng m c công trình.
- Các tiêu chu n k thu t không ch th hi n các k t qu thí nghi m, ki m
đ nh nguyên v t li u, c u ki n, máy móc thi t b mà còn quá trình hình thành
và th c hi n các b c công ngh thi công, ch t l ng các công vi c c a đ i ng
công nhân, k s lao đ ng trong quá trình th c hi n các ho t đ ng xây d ng.
5


- V n đ an toàn không ch là trong khâu khai thác, s d ng đ i v i ng i
th h ng công trình mà còn là c trong giai đo n thi công xây d ng đ i v i đ i
ng công nhân, k s xây d ng.
- Tính th i gian không ch th hi n th i h n công trình đã xây d ng có
th ph c v mà còn th i h n ph i xây d ng và hoàn thành, đ a công trình vào
khai thác, s d ng.
- Tính kinh t không ch th hi n s ti n quy t toán công trình C T ph i
chi tr mà còn th hi n góc đ đ m b o l i nhu n cho các nhà th u th c hi n
các ho t đ ng và d ch v xây d ng nh l p d án, kh o sát, thi t k , thi công
xây d ng.
- V n đ môi tr ng: C n chú ý không ch t góc đ tác đ ng c a d án t i
các y u t môi tr ng mà c các tác đ ng theo chi u ng c l i, t c là tác đ ng
c a các y u t môi tr ng t i quá trình hình thành d án.
1.1.1.2. Các yêu c u c a ch t l

ng công trình

- Ch t l ng c a s n ph m xây d ng ph i đáp ng mong đ i c a ch đ u
t , th a mãn nh ng nhu c u đã đ c công b ho c còn ti m n.
- Ph i đ m b o an toàn cho các công trình lân c n, đ m b o v sinh tài
nguyên môi tr ng cho khu v c thi công công trình.
- Ch t l ng công trình xây d ng không ch đ m b o s an toàn v m t k
thu t mà còn ph i th a mãn các yêu c u v an toàn s d ng có ch a đ ng y u t
xã h i và kinh t . Ví d : M t công trình quá an toàn, quá ch c ch n nh ng
không phù h p v i quy ho ch, ki n trúc, gây nh ng nh h ng b t l i cho
c ng đ ng, không kinh t thì c ng không tho mãn yêu c u v ch t l ng công
trình. Có đ c ch t l ng công trình xây d ng nh mong mu n, có nhi u y u t
nh h ng, trong đó có y u t c b n nh t là n ng l c qu n lý và n ng l c c a
các nhà th u tham gia các quá trình hình thành s n ph m xây d ng.
- Công trình xây d ng ph i đ c ki m soát ch t l ng theo quy đ nh c a
Ngh đ nh hi n hành v qu n lý ch t l ng và pháp lu t có liên quan t chu n b ,
th c hi n đ u t xây d ng đ n qu n lý, s d ng công trình nh m đ m b o an
toàn cho ng i, tài s n, thi t b , công trình và các công trình lân c n.
- H ng m c công trình, công trình xây d ng hoàn thành ch đ c phép đ a
vào khai thác, s d ng sau khi đ c nghi m thu b o đ m yêu c u c a thi t k
6


xây d ng, tiêu chu n áp d ng, quy chu n k thu t cho công trình, các yêu c u
c a h p đ ng xây d ng và quy đ nh c a pháp lu t có liên quan.
- Nhà th u khi tham gia ho t đ ng xây d ng ph i có đ đi u ki n n ng l c
theo quy đ nh, ph i có bi n pháp t qu n lý ch t l ng các công vi c xây d ng
do mình th c hi n. Nhà th u chính ho c t ng th u có trách nhi m qu n lý ch t
l ng công vi c do nhà th u ph th c hi n.
- Các ch th tham gia ho t đ ng đ u t xây d ng quy đ nh là nhà th u, ch
đ u t và các c quan chuyên môn ph i ch u trách nhi m v ch t l ng các công
vi c do mình th c hi n.
1.1.2. Các b

c phát tri n c a qu n lý ch t l

ng

Cùng v i s phát tri n m nh m c a t t c các ngành trong đó có xây d ng,
công ngh qu n lý ch t l ng c ng t ng b c phát tri n cho phù h p v i quy
lu t c a n n kinh t th tr ng và đáp ng nh ng nhu c u phát tri n ngày càng
cao.
Tùy theo đ c đi m v n n kinh t c a m i qu c gia, c ng nh các chính
sách xã h i, lu t pháp mà m i n c có công ngh qu n lý ch t l ng phù h p
v i m i n c.
Qu n lý ch t l ng có các t m m c cao th p khác nhau, tùy thu c vào trình
đ c a t ng n c. Tuy nhiên, v m t lý thuy t có th phân chia quá trình phát
tri n c a qu n lý ch t l ng thành b n m c t th p đ n cao nh sau:
+ M c đ 1: Ki m tra ch t l
+ M c đ 2: Ki m soát ch t l
+ M c đ 3:

m b o ch t l

+ M c đ 4: Qu n lý ch t l
1.1.2.1. Ki m tra ch t l

ng
ng
ng
ng toàn di n

ng (KCS)

Là m c đ th p nh t c a qu n lý ch t l ng, đó là nh ng ho t đ ng c a
m t b ph n trong các doanh nghi p, có nhi m v ki m tra ch t l ng s n
ph m. N i dung chính c a nó là ki m tra ch t l ng khi công trình đã xây d ng
xong, đ phát hi n nh ng ph n ch a đ t ch t l ng và b t s a ch a l i. Cách
làm này b đ ng và không có hi u qu kinh t trong giai đo n hi n nay.

7


1.1.2.2. Ki m soát ch t l

ng (QC)

Là nh ng ho t đ ng và các bi n pháp k thu t có tính tác nghi p nh m theo
dõi m t quá trình s n xu t hay thi công xây d ng, đ ng th i lo i tr nh ng
nguyên nhân không th a mãn m i giai đo n c a s n xu t đ đ t hi u qu kinh
t tránh tình tr ng lo i b s n ph m hàng lo t trong quá trình s n xu t.
ây là m t b c ti n b c a qu n lý ch t l ng mà t t ng ch đ o c a nó
là: ki m soát m i y u t nh h ng đ n ch t l ng nh con ng i, v t li u, máy
móc..., ki m soát c quá trình và phòng ng a sai h ng.
h

N i dung ki m soát c a y u t này đã đ c đúc k t thành nh ng yêu c u,
ng d n và đã đ c đúc k t thành công th c n i ti ng 5M:
5M = Man – Machines – Material – Method – Milieu

1.1.2.3.

m b o ch t l

ng (QA)

Là t o s tin t ng cho khách hàng, r ng m t t ch c s luôn luôn th a
mãn đ c m i yêu c u c a ch t l ng, thông qua vi c ti n hành các ho t đ ng
trong h ch t l ng theo k ho ch, có h th ng. Khi đ c yêu c u, nh ng ho t
đ ng này hoàn toàn có th đ c trình bày, ch ng minh b ng các v n b n và h
s ghi chép các ho t đ ng c a quá trình.
C s lý lu n c a đ m b o ch t l ng công trình xây d ng là ch , khách
hàng không th giám sát toàn b quá trình thi công, c ng nh ki m tra t t c
tr c khi nghi m thu. Gi i pháp hi u qu và ít t n kém là đ đ n v thi công
ch u trách nhi m v công trình cu mình làm ra. Trong quá trình thi công h t
ki m soát ch t l ng, kèm theo vi c l p h s ghi chép đ làm b ng ch ng.
Ng i mua có th xem xét h s , tài li u ghi chép quá trình ki m soát ch t
l ng thi công, là b ng ch ng cho vi c qu n lý ch t l ng đã đ c th c hi n
nh th nào.
1.1.2.4. Qu n lý ch t l

ng toàn di n (TQM)

Có th nói TQM là b c phát tri n cao nh t hi n nay v qu n lý ch t l
v i hai đ c đi m n i b t bao g m:

ng

+ Bao quát t t c các m c tiêu và l i ích trong quá trình s n xu t thi công
xây d ng.
+ C i ti n ch t l

ng liên t c.
8


Trong TQM ch t l ng đ c quan ni m không ch là ch t l ng c a s n
ph m xây d ng, mà còn là ch t l ng c a c quá trình thi công xây d ng công
trình.
Yêu c u đ ra là s n ph m xây d ng không nh ng th a mãn m i nhu c u
c a khách hàng, mà quá trình s n xu t thi công ra nó c ng ph i đ t hi u qu cao
nh t. Vì v y, m c tiêu qu n lý c a TQM g m 4 m c tiêu đó là: Ch t l ng, giá
thành, th i gian và an toàn lao đ ng.
C i ti n ch t l ng liên t c là m t đi u đ c bi t quan tr ng c a TQM, đ
huy đ ng các ngu n l c đ c nhi u h n và s d ng các ngu n l c đ t hi u su t
cao h n. Ph i luôn c g ng tìm ra bi n pháp c i ti n và phòng ng a các sai
h ng, không đ x y ra kém ch t l ng trong quá trình thi công xây d ng.
1.2. T ng quan v ho t đ ng qu n lý ch t l
Vi t Nam

ng công trình xây d ng t i

1.3. T ng quan v ho t đ ng qu n lý ch t l
Vi t Nam

ng công trình xây d ng t i

Có th th y đ c công tác xây d ng th ch cho công tác qu n lý ch t
l ng xây d ng công trình Vi t Nam đ c th c hi n d a trên Lu t xây d ng
s 50/2014/QH13, c s pháp lý đó là các v n b n d i Lu t nh Ngh đ nh
46/2015/N - CP v qu n lý ch t l ng và b o trì công trình xây d ng.
V n b n quy ph m k thu t, h th ng t ch c, h ng d n và ki m tra đ
t o pháp lý cho m i quan h c a các ch th tham gia ho t đ ng xây d ng
h ng t i vi c hình thành công trình có ch t l ng cao làm th a mãn yêu c u
c a khách hàng. Ngh a là: Nhà n c ki m soát các đi u ki n “phù h p” vì l i
ích c ng đ ng, l i ích c a toàn xã h i. Mô hình cho công tác qu n lý ch t l ng
xây d ng công trình đ c xây d ng th ng nh t t Trung ng đ n đ a ph ng
và cho t ng d ng qu n lý.
V n đ còn l i là vi c tri n khai th c hi n, ki m tra, đánh giá và c i ti n
nâng cao hi u qu c a công tác qu n lý c a các đ n v có trách nhi m nh c
quan s , ban ngành c ng nh C T công trình. Tuy nhiên, đánh giá chung công
tác qu n lý ch t l ng công trình c a các đ n v có trách nhi m còn khá nhi u
v n đ . Tình tr ng t n t i v ch t l ng công trình, lãng phí, đ c bi t các d án
v n ngân sách Nhà n c.

9


Trong nh ng n m g n đây, khi n c ta b t đ u h i nh p kinh t qu c t ,
di n m o đ t n c ngày càng không ng ng đ i m i. ó là vi c đ i s ng kinh t
c a ng i dân ngày càng đ c c i thi n, n n kinh t ngày càng t ng tr ng và
phát tri n. T t nhiên cùng v i s phát tri n và nâng cao không ng ng c a các
ngành ngh kinh t , các l nh v c khác c a đ i s ng, b m t đ t n c ngày càng
thay đ i. ó là s m c lên c a các công trình nh m đáp ng yêu c n c a công
cu c công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c. T t nhiên r ng cùng v i quá trình
h i nh p kinh t qu c t , s phát tri n không ng ng, đó là s c nh tranh gi a các
công ty trong ngành xây d ng trong n c v i nhau và gi a các công ty n c
ngoài, liên doanh. M t trong nh ng y u t c nh tranh c a các doanh nghi p
trong l nh v c xây d ng không ch là quy mô, tính ch t công trình mà còn là
ch t l ng công trình xây d ng. Trên th c t hi n nay, đã x y ra không ít s c
liên quan t i ch t l ng công trình xây d ng mà h u qu c a chúng là vô cùng
to l n, không th l ng h t đ c, ch ng h n nh v s p v a tr n khu Trung Hòa
- Nhân Chính, v rút ru t công trình nhà A2, v s p t ng công viên Hoàng
Qu c Vi t (t nh B c Ninh), cho đ n s c g n đây nh t là v s p c u C n Th
v i 54 ng i thi t m ng và hàng ch c ng i b th ng, gây thi t h i không nho
cho nhà n c và xã h i.
Theo C c Giám đ nh nhà n c v ch t l ng công trình xây d ng, n m
2011 có trên 50.000 công trình xây d ng đ c tri n khai trên c n c, nh ng
nh ng b t c p trong phân c p qu n lý khi n các c quan ch c n ng ch có th
ki m tra ch t l ng đ c kho ng 10% s công trình xây d ng hàng n m. i u
này có ngh a r ng còn t i 90% công trình xây d ng trong s t ng s h n 50.000
công trình tri n khai trong n m qua ch a đ c xem xét đúng m c v n đ ch t
l ng.
Theo các chuyên gia xây d ng, kinh nghi m c a nhi u n c trên th gi i
và trong khu v c là v n đ đ m b o ch t l ng xây d ng ph i luôn g n li n v i
đ m b o an toàn thi công xây d ng. Nh ng n c ta hi n nay, ch a có s qu n
lý th ng nh t trong l nh v c này. Do đó, khi công trình x y ra s c liên quan
đ n an toàn trong thi công, ch t l ng có v n đ thì vi c phân đ nh trách nhi m
x lý v vi c đ i v i các bên liên quan không rõ ràng.
n c nh khâu l a
ch n nhà th u, c quan ch qu n không đ thông tin đ đánh giá n ng l c, kinh
nghi m nhà th u khi tham gia xây d ng các công trình. L c l ng qu n lý xây
d ng nói chung và qu n lý ch t l ng công trình xây d ng nói riêng đ a
ph ng còn m ng, ch a đáp ng đ c yêu c u. Còn có s ch ng chéo và thi u
s ph i h p trong th c hi n qu n lý ch t l ng công trình xây d ng gi a t ch c
10


thanh tra và c quan qu n lý nhà n
xem nh .
1.2.2. Công tác qu n lý ch t l
kh o sát và thi t k

c. Bên c nh đó, n ng l c c a C T c ng b
ng công trình xây d ng trong giai đo n

Tr nh ng công trình quá nh , m i công trình xây d ng (th y l i, dân
d ng, giao thông …) đ u ph i đi qua các b c: kh o sát, thi t k k thu t và
thi t k thi công, v..v. Vi c tuân th đ y đ các b c này là đ nh m m c đích
công trình xây d ng b o đ m đ ng th i n đ nh v m t k thu t và hi u qu v
m t kinh t .
1.2.2.1. Các y u t tác đ ng ch t l
kh o sát.

ng công trình xây d ng trong giai đo n

Kh o sát xây d ng ph i phù h p v i yêu c u t ng lo i công vi c, đ m b o
tính trung th c, khách quan đúng th c t . Kh i l ng, n i dung yêu c u k thu t
đ i v i kh o sát xây d ng h p v i nhi m v kh o sát, quy chu n tiêu chu n xây
d ng. M t s nh ng v n đ trong kh o sát nh h ng đ n ch t l ng công trình
sau:
- Các công trình khi l p thi t k b qua b c kh o sát, không có h s đ a
ch t công trình.
n v t v n, thi t k k t c u công trình d a trên c s đ a ch t
lân c n ho c gi đ nh vì v y thi t k , thi công xây d ng công trình không đ m
b o ch t l ng công trình làm nh h ng đ n đ an toàn và b n v ng công
trình.
- Nh n th c v trách nhi m trong vi c qu n lý ch t l ng công tác kh o
sát, thi t k , xây d ng c a ch th tham gia ho t đ ng xây d ng còn ch a đ y
đ .
- Công tác kh o sát ch a th c hi n đúng quy trình kh o sát, s li u kh o sát
ch a phù h p, ch a đ s li u ph c v cho công tác thi t k .
- Kh o sát còn nhi u b t c p v n mang tính hình th c; có nhi u k t qu
kh o sát không ph n ánh đúng th c t ; ph ng án kh o sát h u nh không có
nhi m v kh o sát đ c phê duy t; quá trình kh o sát không đ c nghi m thu;
có đ n v kh o sát l i d ng báo cáo kh o sát c a công trình lân c n đ đ a ra k t
qu kh o sát ho c ch kh o sát m t hai v trí sau đó n i suy cho các v trí còn
l i,...

11


- M t s trung tâm ki m đ nh th c hi n ch c n ng kh o sát xây d ng v i
n ng l c y u kém, thi t b kh o sát l c h u và công tác giám sát kh o sát xây
d ng còn nhi u h n ch , cung c p s li u không đáng tin c y gây nh h ng đ n
ch t l ng công trình.
1.2.2.2. Các y u t tác đ ng ch t l
thi t k

ng công trình xây d ng trong giai đo n

Trong nh ng n m g n đây công tác qu n lý ch t l ng kh o sát, thi t k ,
xây d ng công trình có b c chuy n bi n t c c c góp ph n nâng cao ch t l ng
công trình, t ng b c nâng cao hi u qu đ u t d án. Tuy nhiên v n còn nhi u
công trình khi đang thi công ho c v a thi công xong xu ng c p nghiêm tr ng.
- Thi u các t v n ch t l ng cao trong vi c đ xu t các ch tr ng đ u t
xây d ng, quy ho ch, l p d án, đ xu t các gi i pháp k thu t công ngh chính
xác, h p lý, kh thi.
- Công tác l p d án và quy ho ch còn y u, t v n ch a có t m nhìn t ng
th , dài h n, nên các d án luôn b r i vào tình tr ng ph i đi u ch nh, b sung
trong quá trình th c hi n, nhi u d án m i l p xong quy ho ch các s li u d
báo đã l c h u, không s d ng đ c.
- Qu n lý h s thi u khoa h c và không c p nh t. V n b n chung c p cho
các b ph n không th ng nh t. Thi u tài li u ph c v thi công, nh t là các tài
li u v tiêu chu n k thu t, t li u v công ngh và thông tin th tr ng.
- Tình tr ng hoàn công ch m do h s không đ y đ và thi u chính xác khá
ph bi n. H s thi u c p nh t th ng xuyên không ch t ch , thi u tin c y.
- Công tác thi t k ch a th c hi n các quy đ nh v ki m tra các đi u ki n
n ng l c ho t đ ng xây d ng, l p và phê duy t nhi m v ph c v cho công tác
thi t k , thi t k không phù h p v i quy ho ch xây d ng đ c duy t. Vi c áp
d ng quy chu n, tiêu chu n không đ ng b , còn nhi u h n ch và b t c p ho c
ch a áp d ng ho c áp d ng không đ y đ các Quy chu n xây d ng Vi t Nam.
- i v i d án quy mô l n có thi t k 3 b c, b c th 3 thi t k thi công
h u nh không có. M t s công trình đ n v thi công thuê chính đ n v thi t k
làm thi t k thi công. Ch t l ng thi t k thi công kém, không phù h p v i th c
t công trình, không phù h p v i n ng l c c a nhà th u.

12


- Nhà th u ít nghiên c u và phát hi n b t h p lý c a thi t k k thu t, ho c
th m chí ng i thay đ i thi t k ban đ u do s phi n hà. Tình tr ng sau khi thi
công xong m i phát hi n thi t k b t h p lý còn nhi u.
- M t s công ty t v n đòi h i c p bách công vi c c a mình v i các đ i
tác, trong khi nhân l c không đ y đ , th c hi n theo ki u môi gi i thuê, m n,
giao khoán l i gây c nh tranh không lành m nh trong ho t đ ng t v n.
- Nh ng n m g n đây s l ng các công ty t v n phát tri n tràn lan nh ng
n ng l c thì l i y u kém, còn nhi u h n ch . Trên th c t cho th y h u h t các
sai sót, khi m khuy t trong xây d ng đ u có liên quan đ n t v n xây d ng, nh t
là trong thi t k .
- Các đ n v t v n thi u các cá nhân ch trì thi t k theo đúng các chuyên
ngành phù h p, đi u ki n n ng l c hành ngh ho t đ ng xây d ng còn h n ch ,
đ n v t v n thi t k th ng không có s giám sát tác gi .
- Các gi i pháp thi t k đ a ra m t s d án không phù h p, các công
trình đang thi công d dang ph i thay đ i gi i pháp k thu t, ph i t m d ng đ
đi u ch nh thi t k ho c thi t k b sung…
- Giám sát tác gi c a t v n thi t k c ng ch a nghiêm túc, trách nhi m v
s n ph m thi t k ch a cao, ch a ch u trách nhi m đ n cùng đ i v i s n ph m
thi t k c a mình.
1.4. Th c tr ng v qu n lý ch t l
th y l i

ng công tác t v n thi t k công trình

Trong nh ng n m tr c đây, công trình th y l i có nhi m v chính là đi u
ti t dòng ch y b ng h ch a ho c khai thác n ng l ng dòng ch y làm th y đi n
và t i tiêu n c ph c v s n xu t nông nghi p. T i th i đi m đó các công c
tính toán (ph n m m) còn h n ch , công tác đi u tra kh o sát c n kinh phí l n
nhi u t n kém d n đ n s li u kh o sát, thí nghi m không đ y đ .
Ngoài ra trong m t giai đo n phát tri n th y đi n v a và nh m t s công
trình th y đi n ch đ u t v a thi t k v a thi công, c quan qu n lý chuyên
ngành l i không ki m tra ch t.
Trong nh ng n m g n đây vi c ngu n n c ngày càng tr nên khan hi m
d n đ n nhu c u s d ng h p lý ngu n n c đ c đ t lên cao. Bên c nh đó nh
h ng c a n c bi n dâng và thay đ i dòng ch y th ng ngu n d n đ n di n
bi n ng p l t khu v c h du càng tr nên ph c t p. Do đó nhi m v c a các
13


công trình th y l i đ c thay đ i v i nhi m v chính hi n nay là phòng ch ng
ng p, ch ng xói l và c p n c nông thôn. V công ngh tính toán thi t k đã
ti n b , gi i pháp thi công hi n đ i trên th gi i đ c đ a vào s d ng. Do v y
các công trình đ c bi t là c ng kích c l n ph c v vi c ki m soát tri u đã liên
t c đ c tri n khai thi t k và thi công t i khu v c tp H Chí Minh và BSCL.
Do v y có nhi u sai sót trong công tác t v n thi t k công trình th y l i
đi n hình nh :
1.4.1. S c v đ p Su i Tr u
p Su i Tr u

Khánh Hoà

Khánh Hoà b s c 4 l n:

- L n th 1: n m 1977 v đ p chính l n 1
- L n th 2: n m 1978 v đ p chính l n 2
- L n th 3: n m 1980 xu t hi n l rò qua đ p chính
- L n th 4: n m 1983 s t mái th

ng l u nhi u ch , xu t hi n 7 l rò

đuôi c ng.
p Su i Tr u có dung tích 9,3tri u m3 n

c.

- Chi u cao đ p cao nh t: 19,6m.
- Chi u dài thân đ p: 240m.
-

n v t v n thi t k : Công ty KSTK Thu l i Khánh Hoà.

-

n v thi công: Công ty công trình 4-5, B Giao thông V n t i.

Nguyên nhân c a s c :
V thi t k : xác đ nh sai dung tr ng thi t k . Trong khi dung tr ng khô
đ t c n đ t k = 1,84T/m3 thì ch n dung tr ng khô thi t k k = 1,5T/m3 cho
nên không c n đ m, ch c n đ đ t cho xe t i đi qua đã có th đ t dung tr ng
yêu c u, k t qu là đ p hoàn toàn b t i x p.
V thi công: đào h móng c ng quá h p không còn ch đ ng i đ m
đ ng đ m đ t mang c ng.
t đ p không đ c ch n l c, nhi u n i ch đ t
dung tr ng khô k = 1,4T/m3, đ đ t các l p quá dày, phía d i m i l p
không đ c đ m ch t.
V qu n lý ch t l

ng:

- Không th m đ nh thi t k .
14


- Giám sát thi công không ch t ch , nh t là nh ng ch quan tr ng nh
mang c ng, các ph n ti p giáp gi a đ t và bê tông, không ki m tra dung tr ng
đ yđ .
- S l ng l y m u thí nghi m dung tr ng ít h n quy đ nh c a tiêu
chu n, th ng ch đ t 10%. Không đánh d u v trí l y m u.
Nh v y, s c v đ p Su i Tr u đ u do l i c a thi t k , thi công và
qu n lý.
1.4.2. S c v đ p

m Hà

ng (Qu ng Ninh)

Sau tr n m a l n trên th ng ngu n sông
m Hà đêm hôm tr c, vào
lúc 7h sáng 30/10/2014, l v tràn đ p
m Hà
ng, gây v đ p ph 2, h
h i n ng đ p chính. N c đ xu ng h du đã gây thi t h i l n v s n xu t,
đ ng giao thông và nh t là ng p n ng t i th tr n
m Hà. Không có thi t
h i v ng i.
p đ c xây d ng trên sông
m Hà, t i xã Qu ng L i, huy n
m
Hà, t nh Qu ng Ninh. p chính cao 31,5m, chi u dài đ nh đ p 244m.. Có 3
đ p ph , trong dó, đ p ph 2 cao 12m. H ch a có dung tích 12,3 tri u m3.
p tràn r ng 27m, có 3 khoang c a. Công trình có nhi m v c p n c sinh
ho t cho 29 nghìn dân, t i t ch y cho 3500ha canh tác, góp ph n c i thi n
môi sinh.
Lúc x y ra s c , 1 trong 3 c a tràn b k t, không m đ c. o n c a
kh u c a t ng ch n sóng đ p chính (l i đi xu ng mái th ng l u) v n đ
ng (không hoành tri t ho c không l p phai). Thi u nh ng c nh báo c n thi t
v l th ng ngu n.

Hình 1.1: S c V đ p

m Hà

ng

B tr ng B Xây d ng Tr nh ình D ng ngày 31-10 đã có v n b n đ
ngh B NN-PTNT t ch c ki m tra, xác đ nh nguyên nhân v đ p, trong đó t p
15


trung vào ch t l ng đ p và v n hành các c a van trong quá trình x l .
ng
th i B Xây d ng đ ngh B NN-PTNT v i ch c n ng qu n lý nhà n c v h
đ p th y l i ch đ o ki m tra, rà soát các h đ p th y l i trên c n c, t p trung
vào các h đ p có khi m khuy t v ch t l ng, các h đ p ph i h m c n c h
ch a d i m c n c thi t k và các h đ p không đ m b o kh n ng x l theo
quy đ nh.
Nguyên nhân chính d n đ n m t s s c trong nh ng n m v a qua là do:
(1) Bi n đ i khí h u m a t p trung v i c ng xu t l n, l x y ra b t
th ng, trái v i quy ho ch. Ph n l n các h đ c xây d ng tr c th p k 80
theo tiêu chu n c , tràn x l thi u kh n ng thoát l , không đ y đ tài li u tính
toán (tài li u khí t ng, thu v n, đ a ch t..).
(2) V t li u đ a vào thi công các h ng m c, sau th i gian dài khai thác s
d ng các k t c u b m c, n t.
(3) Ch t l ng công tác kh o sát, thi t k c theo tiêu chu n c ; không còn
phù h p v i th c t hi n tr ng, th ng xuyên ki m tra công trình đ phát hi n
k p th i vi c th m n c qua thân đ p, mang c ng gây v đ p (h Z20, h
á
B c t nh Hà T nh; h Tây Nguyên, t nh Ngh An).
(4) Công ngh thi công tr c kia còn h n ch : Ch t l ng thi công x lý
n n, đ t đ p t i các v trí ti p giáp (thân v i n n, n n, các vai, mang công
trình...) không đ m b o ch t l ng, gây th m qua thân đ p, n n đ p.
(5) Phân c p quá sâu cho huy n xã qu n lý h đ p. Do v y không có cán b
chuyên ngành thu l i đ n ng l c. Thi u các thi t b quan tr c đo, th m dò d n
đ n không phát hi n đ c và k p th i x lý các h h ng.
1.4.3. S t l b kè sông B o nh

Hình 1.2: S t l kè sông B o

nh

Kho ng 2h ngày 7/6/2016, đo n kè dài trên 20m thu c p 3A, xã
o
Th nh, TP M Tho b t ng s t l , gây thi t h i g n 1 t đ ng. Nhi u h dân khu
v c này g p khó kh n trong vi c đi l i và n c tràn vào ng p v n cây, ao cá….
16


K t qu ki m đ nh nêu rõ nguyên nhân ch quan gây ra s c này có ph n
l i c a đ n v thi t k công trình. C th , theo báo cáo k t lu n, nguyên nhân s t
l là do t v n thi t k l p thi t k b n v thi công không đ m b o n đ nh công
trình.
n v th m tra thi t k không phát hi n sai sót c a bên thi t k . Theo đó,
thi t k có b trí vài đi m k thu t nh m ch ng tr t sâu, tuy nhiên chi u dài
không đ , n m hoàn toàn trong cung tr t nên không phát huy hi u qu . Có b
trí các l thoát n c các t m đan, tuy nhiên thi u b trí t ng l c ng c đ tiêu
tán nhanh áp l c n c l r ng trong đ t. Công trình không đ m b o đ n đ nh
t ng th d n đ n s c làm phá h y toàn b k t c u kè. K t qu phân tích
chuy n v h t ng ch n c c và d m neo cho th y đ t n n b phá ho i. Ngoài ra,
t đi u tra c ng k t lu n đ n v thi công đ t ch t l ng yêu c u k thu t theo h
s thi t k (ngu n tuoitreonline).
1.4.4. S c kè r ch Long Ki ng (Nhà Bè – H Chí Minh)
G n 80 m b kè ch ng s t l ven r ch Long Ki ng s p hoàn thành, chu n
b nghi m thu thì b t ng s t lún móng, đ s p xu ng kênh.
Công trình đang trong giai đo n hoàn thi n nh ng h ng m c cu i cùng thì
b t ng kho ng 23 gi t i 7/8/2017, m t đo n b kè dài g n 80m trôi và đ s p
xu ng r ch Long Ki ng, khi n nhi u công nhân Công ty đê kè H i D ng
không k p tr tay.
Theo đó, toàn b ph n đ t cát phía trong đê kè tr c đó c ng b th y tri u
dâng cao và cu n trôi xu ng r ch Long Ki ng, t o thành m t v t lõm n sâu vào
ph n đ t c a m t vài h dân t i đây.

Hình 1.3: S c kè R ch Long Ki ng
17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×