Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho ban quản lí dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn hưng yên luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

B

GIÁO D C VÀ ÀO T O
B NÔNG NGHI P VÀ PTNT
TR
NG
I H C TH Y L I

HOÀNG TH NG C LAN

NGHIÊN C U GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N LÝ
CHO BAN QU N LÝ D ÁN NÔNG NGHI P VÀ
PHÁT TRI N NÔNG THÔN H NG YÊN

LU N V N TH C S

HÀ N I, N M 2018


B


GIÁO D C VÀ ÀO T O
B NÔNG NGHI P VÀ PTNT
TR
NG
I H C TH Y L I

HOÀNG TH NG C LAN

NGHIÊN C U GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N LÝ
CHO BAN QU N LÝ D ÁN NÔNG NGHI P VÀ
PHÁT TRI N NÔNG THÔN H NG YÊN

Chuyên ngành: Qu n lý xây d ng
Mã s : 60.58.03.02

NG

IH

NG D N KHOA H C: PGS.TS Nguy n H u Hu

HÀ N I, N M 2018


L I CAM OAN
Tác gi cam đoan đ tài lu n v n “Nghiên c u gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý
cho Ban Qu n lý d án Nông nghi p và Phát tri n nông thôn H ng Yên” là s n
ph m nghiên c u c a riêng tác gi , do tác gi t tìm tòi và xây d ng. Các s li u và
k t qu trong lu n v n là hoàn toàn trung th c và ch a đ
trình nghiên c u nào tr

c công b trong các công

c đây./.
Tác gi lu n v n

Hoàng Th Ng c Lan

i


L I CÁM

N

Lu n v n v i đ tài “Nghiên c u gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý cho Ban
Qu n lý d án Nông nghi p và Phát tri n nông thôn H ng Yên” là k t qu t quá
trình n l c h c t p và rèn luy n c a tác gi t i Tr
Tác gi xin đ

ng

c bày t lòng bi t n gia đình và ng

khích l và giúp đ đ tác gi hoàn thành ch

i h c Th y l i.
i thân đã luôn

bên đ ng viên,

ng trình h c t p cao h c t i Tr

ng

i

Tác gi c ng chân thành g i l i c m n đ n toàn th cán b , gi ng viên Tr

ng

i

h c Th y l i.

h c Th y l i đã t o đi u ki n thu n l i và truy n đ t ki n th c cho tác gi trong th i
gian h c t p t i tr

ng.

ng th i, tác gi chân thành c m n các đ ng nghi p, b n bè và lãnh đ o Ban Qu n
lý d án Nông nghi p và PTNT H ng Yên đã h tr , giúp đ , t o đi u ki n cho tác gi
trong quá trình h c t p và đ c bi t là thu th p, tìm hi u tài li u đ th c hi n Lu n v n
t t nghi p.
Cu i cùng, tác gi xin trân tr ng c m n PGS.TS Nguy n H u Hu đã nhi t tình
h

ng d n, đóng góp nhi u ý ki n quý báu đ giúp cho tác gi hoàn thành Lu n v n

t t nghi p này.

ii


M CL C
DANH M C CÁC HÌNH NH.....................................................................................vi
DANH M C B NG BI U .......................................................................................... vii
DANH M C CÁC T
M

VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG ....................... viii

U .........................................................................................................................1

1. Tính c p thi t c a

tài ..............................................................................................1

2. M c đích nghiên c u ...................................................................................................2
3.

it

ng và ph m vi nghiên c u ...............................................................................2

4. Cách ti p c n và ph
5. K t qu đ t đ

ng pháp nghiên c u ..................................................................3

c ..........................................................................................................3

6. N i dung c a lu n v n .................................................................................................3
CH

NG 1 T NG QUAN V QU N LÝ D

ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY

D NG ............................................................................................................................4
1.1

Khái quát d án đ u t xây d ng công trình .........................................................4

1.1.1 D án đ u t xây d ng công trình ..........................................................................4
1.1.2 Phân lo i d án đ u t xây d ng công trình ...........................................................5
c đi m c a d án đ u t xây d ng công trình ....................................................6

1.1.3

1.1.4 Các giai đo n th c hi n d án đ u t xây d ng .....................................................7
1.2

Qu n lý d án đ u t xây d ng công trình ............................................................8

1.2.1 Qu n lý d án đ u t xây d ng công trình .............................................................8
1.2.2 Các m c tiêu c a qu n lý d án xây d ng ............................................................10
1.2.3 N i dung qu n lý d án đ u t xây d ng công trình ............................................12
1.3

Các nguyên t c QLDA TXD công trình Nông nghi p và PTNT .....................16

1.3.1 Ph

ng pháp hành chính ......................................................................................16

1.3.2 Ph

ng pháp kinh t .............................................................................................17

1.3.3 Ph

ng pháp giáo d c ..........................................................................................17

1.3.4 Ph

ng pháp lãnh đ o hi n đ i .............................................................................17

1.3.5 Ph

ng pháp k t h p ............................................................................................17

1.4

Th c tr ng công tác qu n lý d án đ u t xây d ng công trình trong th i gian

qua

Vi t Nam..............................................................................................................18

K t lu n ch

ng 1 .........................................................................................................19
iii


CH

NG 2 C S KHOA H C TRONG QU N LÝ D

ÁN

UT

XÂY

D NG CÔNG TRÌNH.................................................................................................. 21
2.1

C s khoa h c trong Qu n lý d án

u t xây d ng công trình ..................... 21

2.1.1 C s pháp lý ........................................................................................................ 21
2.1.2 C s lý lu n khoa h c ......................................................................................... 24
2.1.3 C s th c ti n ...................................................................................................... 25
2.2

N i dung công tác QLDA các công trình xây d ng ........................................... 26

2.2.1 Qu n lý d án TXD phù h p quy ho ch xây d ng............................................ 27
2.2.2 Qu n lý th c hi n d án........................................................................................ 27
2.2.3 Qu n lý chi phí d án............................................................................................ 32
2.2.4 Qu n lý h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng ....................................................... 35
2.2.5 Qu n lý v l a ch n nhà th u ............................................................................... 37
2.2.6 Qu n lý r i ro d án .............................................................................................. 38
2.3

Các nhân t

nh h

ng đ n QLDA TXD công trình Nông nghi p và PTNT . 38

2.3.1 Ngu n nhân l c cho QLDA TXD ..................................................................... 39
2.3.2 H th ng v n b n pháp lu t liên quan đ n QLDA TXD ................................... 40
2.3.3 S ph i h p gi a các Ban, ngành và đ a ph
2.3.4 Các y u t đi u ki n t nhiên, môi tr
2.3.5 Các y u t
2.4

nh h

ng có liên quan đ n QLDA TXD.. 41

ng, kinh t - xã h i ................................. 42

ng khác .................................................................................. 43

Các hình th c QLDA TXD công trình hi n nay .............................................. 43

2.4.1 Ban QLDA TXD chuyên ngành, Ban QLDA TXD khu v c ......................... 44
2.4.2 Ban QLDA TXD m t d án .............................................................................. 46
2.4.3 Thuê t v n QLDA TXD ................................................................................... 46
2.4.4 Ch đ u t tr c ti p QLDA .................................................................................. 46
2.4.5 QLDA c a t ng th u xây d ng............................................................................. 46
2.5

Qu n lý c a Ch đ u t đ i v i các ch th tham gia th c hi n d án .............. 47

2.5.1 Các ch th tham gia th c hi n d án TXD ...................................................... 47
2.5.2 Qu n lý c a ch đ u t đ i v i các ch th liên quan .......................................... 51
K t lu n ch
CH

NG 3

ng 2 ......................................................................................................... 51
XU T GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QLDA CHO BAN

QLDA NÔNG NGHI P VÀ PTNT H NG YÊN ........................................................ 53

iv


3.1

Gi i thi u v Ban Qu n lý d án Nông nghi p và PTNT H ng Yên .................53

3.1.1 Quá trình hình thành Ban Qu n lý d án Nông nghi p và PTNT H ng Yên.......53
3.1.2 C c u t ch c c a Ban Qu n lý d án Nông nghi p và PTNT H ng Yên .........53
3.1.3 Ch c n ng, nhi m v ............................................................................................55
3.2

Th c tr ng qu n lý d án TXD c a Ban QLDA Nông nghi p và PTNT H ng

Yên

.............................................................................................................................60

3.2.1 M t s d án tiêu bi u đã tri n khai th c hi n trong nh ng n m qua ..................60
3.2.2 M t s d án th c hi n n m 2018 và nh ng n m ti p theo..................................62
3.2.3 Các k t qu đ t đ

c trong công tác QLDA

TXD th i gian qua t i Ban QLDA

Nông nghi p và PTNT H ng Yên .................................................................................63
3.2.4 Các v n đ còn t n t i và khó kh n t i Ban QLDA Nông nghi p và PTNT H ng
Yên ...............................................................................................................................64
3.2.5 Nguyên nhân c a các t n t i, khó kh n t i Ban QLDA Nông nghi p và PTNT
H ng Yên ......................................................................................................................73
3.2.6

nh h

ng công tác nâng cao n ng l c QLDA

TXD cho Ban QLDA Nông

nghi p và PTNT H ng Yên ...........................................................................................75
3.3

Các gi i pháp nh m nâng cao n ng l c QLDA TXD t i Ban QLDA Nông

nghi p và PTNT H ng Yên ...........................................................................................76
3.3.1 Gi i pháp hoàn thi n c c u t ch c, b máy qu n lý c a Ban QLDA Nông
nghi p và PTNT H ng Yên ...........................................................................................76
3.3.2 Gi i pháp hoàn thi n công tác kh o sát, l p d án đ u t và gi i phóng m t b ng ...79
3.3.3 Hoàn thi n công tác đ u th u................................................................................81
3.3.4 Gi i pháp b o đ m ti n đ th c hi n d án ..........................................................84
3.3.5 Gi i pháp hoàn thi n công tác giám sát ch t l

ng thi công XDCT ....................85

3.3.6 Gi i pháp đ i m i quy trình thanh toán h p đ ng xây d ng ................................86
3.3.7 Gi i pháp áp d ng công ngh thông tin trong QLDA ..........................................88
K t lu n ch

ng 3 .........................................................................................................88

K T LU N VÀ KI N NGH .......................................................................................90
1. K t lu n......................................................................................................................90
2. Ki n ngh ...................................................................................................................91
TÀI LI U THAM KH O .............................................................................................93

v


DANH M C CÁC HÌNH NH
Hình 1.1 Quá trình th c hi n d án đ u t xây d ng ...................................................... 7
Hình 1.2 Chu trình qu n lý d án .................................................................................. 10
Hình 1.3 Tam giác m c tiêu .......................................................................................... 11
Hình 1.4 T giác m c tiêu ............................................................................................. 11
Hình 1.5 Ng giác m c tiêu .......................................................................................... 12
Hình 1.6 Các l nh v c c a qu n lý d án ...................................................................... 16
Hình 2.1 S đ c u trúc khoa h c qu n lý .................................................................... 25
Hình 2.2 S đ bi u di n d án đ u t xây d ng .......................................................... 25
Hình 2.3 M t s nguyên nhân gây r i ro trong d án đ u t xây d ng ........................ 38
Hình 2.4 M i quan h gi a các ch th tham gia d án đ u t xây d ng..................... 47
Hình 3.1 S đ hi n t i c c u, t ch c b máy Ban QLDA ........................................ 53
Hình 3.2 S đ đ xu t C c u t ch c, b máy c a Ban QLDA................................. 77

vi


DANH M C B NG BI U
B ng 3.1 T ng h p m t s D án tiêu bi u th c hi n t 2008 đ n nay........................61
B ng 3.2 M t s d án th c hi n n m 2018 và nh ng n m ti p theo ...........................62
B ng 3.3 Các d án ch m bàn giao đ a vào s d ng ....................................................66
B ng 3.4 T n t i gây kéo dài th i gian d án................................................................67
B ng 3.5 Chênh l ch kinh phí GPMB trong quá trình th c hi n d án (tri u đ ng) ....69
B ng 3.6 T ng h p các d án th c hi n ........................................................................72
B ng 3.7 Hi u qu ho t đ ng qua các n m ...................................................................72
B ng 3.8 Các v n đ t n t i trong các d án. ................................................................73

vii


DANH M C CÁC T

VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG

ATL

An toàn lao đ ng

CT

Công trình

CNTT

Công ngh thông tin

TXD

u t xây d ng

GPMB

Gi i phóng m t b ng

HSDT

H s d th u

HSMT

H s m i th u

NN

Nông nghi p

NSNN

Ngân sách Nhà n

ODA

H tr phát tri n chính th c

PTNT

Phát tri n nông thôn

QLDA

Qu n lý d án

TM T

T ng m c đ u t

TKCT

Thi t k công trình

UBND

y ban nhân dân

WB

c

Ngân hàng Th gi i

viii


M
1. Tính c p thi t c a

U

tài

Trong giai đo n hi n nay, cùng v i xu h

ng h i nh p khu v c hoá, toàn c u hoá

trong m i l nh v c kinh t và c l nh v c đ u t xây d ng, công tác qu n lý

TXD

ngày càng tr nên ph c t p, đòi h i ph i có s ph i h p c a nhi u c p, nhi u ngành,
nhi u đ i tác và nhi u l nh v c liên quan. Do đó, công tác QLDA

TXD đòi h i ph i

có s phát tri n sâu r ng h n và mang tính chuyên nghi p h n.
Các d án

TXD

n

c ta không ng ng t ng lên v s l

ng và quy mô, do đó góp

ph n thúc đ y quá trình phát tri n t ng th c a n n kinh t qu c dân. Nh ng n m g n
đây, ho t đ ng TXD có nh ng b
b n pháp lu t trong l nh v c

c phát tri n v

TXD đã d n đ

hoàn ch nh và đ ng b . Quá trình

t b c đáng ghi nh n, h th ng v n

c đi u ch nh, b sung t ng b

c cho

TXD công trình v i t c đ phát tri n nhanh, công

ngh thi công xây d ng công trình có nhi u đ t phá. Tuy nhiên, n ng l c qu n lý d
án TXD c a các Ban qu n lý d án đ u t xây d ng còn h n ch , ch a thích ng k p
v i phát tri n c a công ngh thi công tiên ti n. Do đó, công tác qu n lý các d án
TXD g p nhi u h n ch , làm nh h
lãng phí trong

TXD…Tr

ng đ n ch t l

ng công trình xây d ng; gây

c tình hình đó, đòi h i các Ban QLDA c n ph i nâng cao

n ng l c chuyên môn, t ng b

c chuyên nghi p hoá trong công tác th c hi n QLDA

TXD.
Ban Qu n lý d án Nông nghi p và PTNT H ng Yên là đ n v s nghi p có thu, tr c
thu c S Nông nghi p và PTNT t nh H ng Yên, th c hi n ch c n ng, nhi m v và
quy n h n c a ch đ u t và tr c ti p t ch c qu n lý các d án
và phát tri n nông thôn đ

TXD nông nghi p

c giao trên đ a bàn t nh H ng Yên; th c hi n t v n

QLDA, giám sát thi công xây d ng và l p đ t thi t b các công trình nông nghi p và
phát tri n nông thôn.
Trong nh ng n m qua, Ban QLDA Nông nghi p và PTNT H ng Yên đã ti n hành
qu n lý th c hi n m t s các d án trong l nh v c phát tri n nông thôn đ c bi t là các

1


công trình thu l i, nh m ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a đ a ph

ng, góp ph n

c i thi n, nâng cao n ng su t cây tr ng, phòng ch ng thiên tai cho h du công trình,
nên đ i s ng c a ng

i dân ngày càng đ

c n đ nh và nâng cao. Tuy nhiên, trong quá

trình th c hi n công tác qu n lý các d án, Ban QLDA Nông nghi p và PTNT H ng
Yên còn có nh ng t n t i, h n ch c n kh c ph c nh ti n đ thi công m t s gói th u
ch m; công tác gi i ngân, thanh quy t toán công trình ch a k p th i; qu n lý chi phí
ch a th c s t t; ch t l

ng công trình ch a cao; công tác l a ch n nhà th u ch a đáp

ng yêu c u; trình đ chuyên môn c a m t s b ph n, cán b ch a đáp ng đ

c yêu

c u nhi m v trong giai đo n hi n nay.
V i nh ng yêu c u c p thi t trên, h c viên ch n đ tài: “Nghiên c u gi i pháp nâng
cao n ng l c qu n lý cho Ban Qu n lý d án Nông nghi p và PTNT H ng Yên”
làm đ tài nghiên c u.
2. M c đích nghiên c u
Nghiên c u và đánh giá th c tr ng công tác qu n lý các d án

TXD các công trình

nông nghi p và PTNT trên đ a bàn t nh H ng Yên c a Ban QLDA Nông nghi p và
PTNT H ng Yên.
T đó đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c QLDA cho Ban QLDA Nông
nghi p và PTNT H ng Yên.
3.
3.1

it
it

ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u

Lu n v n t p trung nghiên c u công tác qu n lý d án t i Ban qu n lý d án Nông
nghi p và PTNT t nh H ng Yên, nh ng nhân t

nh h

ng đ n hi u qu qu n lý d án

và các gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý d án t i đ n v .
3.2 Ph m vi nghiên c u
Ph m vi nghiên c u c a lu n v n đ

c t p trung vào công tác qu n lý d án các công

trình xây d ng l nh v c nông nghi p, nông thôn t i Ban qu n lý d án Nông nghi p và
PTNT H ng Yên.

2


4. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u

4.1. Cách ti p c n
• Ti p c n lý thuy t các v n đ liên quan đ n QLXD;
• Ti p c n các th ch , pháp quy trong xây d ng;
• Ti p c n các thông tin d án, t t ng th đ n chi ti t;
• Ti p c n các d án công trình th c t và các n ph m phân tích, nghiên c u đã phát
hành đ gi i đáp các m c tiêu đ ra c a đ tài.
4.2. Các ph
• Ph

ng pháp nghiên c u

ng pháp thu th p, phân tích tài li u trên c s các quy đ nh hi n hành, các

nghiên c u khoa h c đã th c hi n và các d án công trình th c t ;
• Ph

ng pháp k th a nh ng k t qu đã t ng k t, nghiên c u;

• Ph

ng pháp t ng h p, so sánh, phân tích, th ng kê;

• Ph

ng pháp tham kh o ý ki n chuyên gia

5. K t qu đ t đ
ánh giá đ

c

c th c tr ng công tác qu n lý các d án

TXD các công trình nông

nghi p và PTNT trên đ a bàn t nh H ng Yên c a Ban QLDA Nông nghi p và PTNT
H ng Yên;
xu t đ

c các gi i pháp nâng cao n ng l c QLDA các công trình Nông nghi p và

PTNT cho Ban QLDA Nông nghi p và PTNT H ng Yên.
6. N i dung c a lu n v n
Lu n v n bao g m: Ph n m đ u, 3 ch

ng chính và k t lu n, ki n ngh , nh sau:

• M đ u
• Ch

ng 1. T ng quan v QLDA các công trình xây d ng

• Ch

ng 2. C s lý lu n trong QLDA TXD công trình Nông nghi p và PTNT

• Ch

ng 3.

xu t gi i pháp nâng cao n ng l c cho qu n lý d án cho Ban QLDA

Nông nghi p và PTNT H ng Yên
• K t lu n và ki n ngh .
3


CH
NG 1 T NG QUAN V
XÂY D NG

QU N LÝ D

ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

1.1 Khái quát d án đ u t xây d ng công trình
1.1.1 D án đ u t xây d ng công trình
Có r t nhi u khái ni m, đ nh ngh a khác nhau v D án đ u t XDCT, tuy nhiên b n
ch t v d án đ u t XDCT đ
D án

c khái ni m theo m t s tài li u d

i đây:

TXD là t p h p các đ xu t có liên quan đ n vi c s d ng v n đ ti n hành

ho t đ ng xây d ng đ xây d ng m i, s a ch a, c i t o CTXD nh m phát tri n, duy
trì, nâng cao ch t l
đ nh.

ng công trình ho c s n ph m, d ch v trong th i h n chi phí xác

giai đo n chu n b d án, d án đ

c th hi n thông qua Báo cáo nghiên c u

ti n kh thi TXD, Báo cáo nghiên c u kh thi TXD ho c Báo cáo kinh t - k thu t
đ u t xây d ng d án. [1]
D án đ u t là t p h p đ xu t b v n trung h n ho c dài h n đ ti n hành các ho t
đ ng đ u t kinh doanh trên đ a bàn c th , trong kho ng th i gian xác đ nh. [2]
D án đ u t phát tri n bao g m ch
c p, m r ng các d án đã

ng trình, d án

TXD m i; d án c i t o, nâng

TXD; d án mua s m tài s n, k c thi t b , máy móc

không c n l p đ t; d án s a ch a, nâng c p tài s n, thi t b ; d án, đ án quy ho ch;
d án, đ tài nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , ng d ng công ngh , h tr
k thu t, đi u tra c b n; các ch

ng trình, d án, đ án đ u t phát tri n khác . [3]

D án đ u t XDCT là t p h p các đ xu t có liên quan đ n vi c b v n đ xây d ng
m i, m r ng ho c c i t o nh ng CTXD nh m m c đích phát tri n, duy trì, nâng cao
ch t l

ng công trình ho c s n ph m, d ch v trong m t th i gian nh t đ nh. [4]

Nh v y, D án
ng
đ

TXD có nhi u cách hi u khác nhau, nh ng đ

c th c hi n b i con

i và tài nguyên; theo k ho ch trong kho ng th i gian và ngu n l c gi i h n và
c ki m soát đ đ t đ

c k t qu duy nh t, đ

c xác đ nh rõ và làm th a mãn nhu

c u c a khách hàng. D án đ u t XDCT là t p h p các đ xu t có liên quan đ n vi c
4


b v n đ xây d ng m i, m r ng ho c c i t o nh ng CTXD nh m m c đích phát
tri n, duy trì, nâng cao ch t l

ng công trình ho c s n ph m, d ch v trong m t th i

gian nh t đ nh.
1.1.2 Phân lo i d án đ u t xây d ng công trình
Phân lo i d án đ u t xây d ng công trình có ý ngh a r t quan tr ng trong công tác
QLDA v : th m quy n, trình t và th i gian th m đ nh phê duy t d án; v n i dung
d án, chi phí và n ng l c ho t đ ng c a các t ch c và n ng l c hành ngh cá nhân.
D án TXD công trình đ

c phân lo i nh sau:

1.1.1.1Phân lo i d án đ u t XDCT theo quy mô đ u t :
Tùy theo tính ch t c a d án và quy mô đ u t , d án đ u t trong nc phân

lo i thành: d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A, d án nhóm B và d án nhóm C.
Tiêu chí ch y u đ phân nhóm d án là t ng m c đ u t . Bên c nh đó, còn c n c vào
t m quan tr ng c a l nh v c đ u t .
1.1.2.1 Phân lo i d án đ u t XDCT theo tính ch t công trình:
D án đ u t xây d ng công trình đ

c phân thành 5 nhóm: [5]

D án đ u t XDCT dân d ng
• D án đ u t XDCT công nghi p
• D án đ u t XDCT h t ng k thu t
• D án đ u t XDCT giao thông
• D án đ u t XDCT NN và PTNT.
1.1.2.2 Phân lo i d án đ u t XDCT theo ngu n v n đ u t :
V n đ u t XDCT có đ

c t nhi u ngu n khác nhau. Do đó, có nhi u cách phân lo i

chi ti t khác nhau theo ngu n v n đ u t nh : Phân lo i theo ngu n v n trong n
n

c ngoài, phân lo i theo ngu n v n Nhà n

c và ngu n v n Ngoài nhà n

c và

c, phân

lo i theo ngu n v n đ n nh t và ngu n v n h n h p. Tuy nhiên, trong th c t qu n lý,
phân lo i d án đ u t XDCT theo cách th c qu n lý v n đ
Theo cách phân lo i này, d án đ u t XDCT đ
D án đ u t xây d ng s d ng v n Nhà n
5

c s d ng ph bi n h n.

c phân thành các lo i sau:

c: Là nh ng d án đ

c s d ng t 30%


v n Nhà n

c tr lên trong t ng v n đ u t c a d án.

D án đ u t xây d ng s d ng v n trong n
trong n

c khác: Là nh ng d án s d ng v n

c khác mà trong t ng v n đ u t c a d án không có s d ng v n Nhà n

ho c s d ng v n Nhà n

c

c v i t l ít h n 30%.

D án đ u t xây d ng s d ng v n đ u t tr c ti p c a n
đ u t mà ngu n v n là c a các t ch c, cá nhân n

c ngoài: Là nh ng d án

c ngoài đ u t vào Vi t Nam.

1.1.2.3 Phân lo i d án đ u t XDCT theo hình th c đ u t :
Theo cách phân lo i này, d án đ u t XDCT đ

c phân thành: d án đ u t XDCT,

d án đ u t s a ch a, c i t o ho c d án đ u t m r ng, nâng c p công trình.
1.1.3

c đi m c a d án đ u t xây d ng công trình

D án xây d ng là t p h p các h s và b n v thi t k . Trong đó bao g m: các tài li u
pháp lý; quy ho ch t ng th ; ki n trúc; k t c u; công ngh t ch c thi công … đ

c

gi i quy t. Các d án đ u t xây d ng có m t s đ c đi m nh sau:
D án có tính duy nh t: M i d án đ u có đ c tr ng riêng bi t, l i đ

c th c hi n

trong nh ng đi u ki n khác nhau c v : đ a đi m, không gian, th i gian và môi tr

ng

luôn thay đ i.
D án có tính thay đ i: D án xây d ng không t n t i m t cách n đ nh c ng, hàng
lo t ph n t c a nó đ u có th thay đ i trong quá trình th c hi n do nhi u nguyên nhân
tác đ ng, ch ng h n là các tác nhân t bên trong nh ngu n nhân l c, tài chính hay các
ho t đ ng s n xu t… và bên ngoài nh môi tr

ng chính tr , kinh t , công ngh , k

thu t … và th m chí là c đi u ki n v kinh t xã h i.
D án có liên quan đ n nhi u ngu n l c khác nhau: Tri n khai d án là m t quá trình
th c hi n m t chu i các đ xu t đ th c hi n các m c đích c th nh t đ nh. Chính vì
v y, đ th c hi n đ

c nó, chúng ta ph i huy đ ng nhi u ngu n l c khác nhau. Vi c

k t h p hài hoà các ngu n l c đó trong quá trình tri n khai là m t trong nh ng nhân t
góp ph n nâng cao hi u qu c a d án.
D án có h n ch v th i gian và quy mô: M i d án đ u có đi m kh i đ u và k t thúc
6


rõ ràng và th

ng có m t s k h n có liên quan. Có th ngày hoàn thành đ

c n đ nh

m t cách tu ý, nh ng nó c ng tr thành đi m tr ng tâm c a d án, đi m tr ng tâm đó
có th là m t trong nh ng m c tiêu c a ng

i đ u t . M i d án đ u đ

c kh ng ch

b i m t kho ng th i gian nh t đ nh. Trên c s đó, trong quá trình tri n khai th c hi n,
nó là c s đ phân b các ngu n l c sao cho h p lý và có hi u qu nh t. S thành
công c a QLDA th
thúc đã đ

c đ nh tr

ng đ

c đánh giá b ng kh n ng có đ t đ

c đúng th i đi m k t

c hay không?

Quy mô c a m i d án là khác nhau và đ

c th hi n m t cách rõ ràng trong m i d

án vì đi u đó quy t đ nh đ n vi c phân lo i d án và xác đ nh chi phí c a d án.
1.1.4 Các giai đo n th c hi n d án đ u t xây d ng
D án đ u t xây d ng và quá trình đ u t xây d ng c a b t k d án nào c ng bao
g m 3 giai đo n: Chu n b đ u t ; Th c hi n đ u t ; K t thúc xây d ng và đ a công
trình vào khai thác s d ng. Quá trình th c hi n d án đ u t có th mô t b ng s đ
sau:

L p Báo cáo
L p D án đ u t .
đ ut .

Thi t k

u th u

Thi công

Nghi m
thu

i v i DA quan tr ng qu c gia
L p báo cáo Thi t k k thu t.

Chu n b đ u t

Th c hi n đ u t

K t thúc d
án đ u t

Hình 1.1 Quá trình th c hi n d án đ u t xây d ng
1.1.4.1 Giai đo n chu n b đ u t
Theo Lu t Xây d ng s 50 quy đ nh: khi TXD thì C T ph i l p báo cáo nghiên c u
kh thi

TXD ho c báo cáo kinh t - k thu t

qu c gia và d án nhóm A, tr

TXD.

i v i d án quan tr ng c p

c khi l p báo cáo nghiên c u kh thi TXD, C T ph i

l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi TXD. [1]
7


i v i các d án đ u t công: Theo Lu t
đ

u t công s 49 quy đ nh: Các d án ch

c l p, th m đ nh và phê duy t báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo kinh t - k

thu t

TXD khi c p có th m quy n quy t đ nh ch tr

ng đ u t ; đ i v i d án quan

tr ng qu c gia và d án nhóm A c n ph i l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi làm c
s đ c p có th m quy n quy t đ nh ch tr

ng đ u t . [6]

1.1.4.2 Giai đo n th c hi n đ u t
Trong giai đo n này, c n th c hi n các th t c nh n giao đ t ho c thuê đ t (n u có);
kh o sát xây d ng; l p, th m đ nh, phê duy t thi t k , t ng d toán; làm th t c c p
gi y phép xây d ng (đ i v i công trình theo quy đ nh ph i có gi y phép xây d ng);
chu n b m t b ng xây d ng, rà phá bom mìn, gi i phóng m t b ng, tái đ nh c (n u
có); t ch c l a ch n nhà th u, ký k t h p đ ng xây d ng và mua s m thi t b (n u
có); thi công xây d ng công trình và mua s m thi t b (n u có); giám sát thi công xây
d ng; t m ng, thanh toán kh i l

ng hoàn thành; v n hành, ch y th ; nghi m thu

CTXD hoàn thành và th c hi n các công vi c c n thi t khác.
1.1.4.3 Giai đo n k t thúc xây d ng và đ a công trình vào khai thác s d ng
Giai đo n này g m các công vi c nh : bàn giao đ a công trình vào khai thác s d ng;
quy t toán h p đ ng xây d ng; b o hành công trình và quy t toán d án đ u t xây
d ng hoàn thành.
Theo phân tích trên đây, các giai đo n th c hi n d án đ u t có m i liên h m t thi t
v i nhau. M i giai đo n có t m quan tr ng riêng nên không đánh giá quá cao hay xem
nh b t k m t giai đo n nào. K t qu c a giai đo n này là ti n đ c a giai đo n sau.
Trong quá trình qu n lý đ u t xây d ng C T luôn đóng vai trò quan tr ng và quy t
đ nh đ n vi c nâng cao hi u qu đ u t và xây d ng.
1.2 Qu n lý d án đ u t xây d ng công trình
1.2.1 Qu n lý d án đ u t xây d ng công trình
Qu n lý d án g m 3 n i dung ch y u là l p k ho ch; đi u ph i th c hi n mà ch
y u là qu n lý ti n đ th i gian, chi phí th c hi n và giám sát các công vi c d án
nh m đ t đ

c các m c tiêu đã đ nh.

8


L p k ho ch:

ây là vi c xây d ng m c tiêu và xác đ nh nh ng công vi c c n đ

c

hoàn thành, ngu n l c c n thi t đ th c hi n d án và quá trình phát tri n k ho ch
hành đ ng theo m t trình t logic mà có th bi u di n d
i u ph i th c hi n d án:

i d ng s đ h th ng.

ây là quá trình phân ph i các ngu n l c bao g m ti n

v n, lao đ ng, máy móc thi t b và đ c bi t là đi u ph i và qu n lý ti n đ th i gian.
N i dung này chi ti t hóa th i gian th c hi n cho t ng công vi c và toàn b d án.
Giám sát: Là quá trình theo dõi ki m tra ti n trình d án, phân tích tình hình hoàn
thành, gi i quy t nh ng v n đ liên quan và th c hi n báo cáo hi n tr ng.
Các n i dung c a qu n lý d án hình thành m t chu trình n ng đ ng t l p k ho ch
đ n đi u ph i th c hi n và giám sát, sau đó đ

c cung c p thông tin ph n h i cho vi c

tái l p k ho ch d án.
M c tiêu c b n c a công tác qu n lý d án th hi n
hoàn thành theo yêu c u, đ m b o ch t l

ch các công vi c ph i đ

ng, trong ph m vi chi phí đ

c

c duy t, đúng

th i gian và gi cho ph m vi d án không thay đ i.
Ba y u t : th i gian, chi phí và ch t l

ng (k t qu hoàn thành) là nh ng m c tiêu c

b n và gi a chúng l i có m i quan h ch t ch v i nhau. M c dù m i quan h gi a ba
m c tiêu có th khác nhau gi a các d án, gi a các th i k c a d án. Nh ng nói
chung đ đ t k t qu t t v i v i m c tiêu này th

ng ph i “hy sinh” m t ho c hai m c

tiêu kia. Do v y, trong quá trình qu n lý d án các nhà qu n lý hy v ng đ t đ

cs

k t h p t t nh t gi a các m c tiêu c a d án.
Các giai đo n c a quá trình qu n lý d án hình thành m t chu trình n ng đ ng t vi c
l p k ho ch đ n đi u ph i th c hi n và giám sát, sau đó ph n h i cho vi c tái l p k
ho ch d án nh trình bày t i Hình 1.2

9


-

-

L p k ho ch
Thi t l p m c tiêu
D tính ngu n l c
Xây d ng k ho ch

i u ph i th c hi n
- B trí ti n đ th i gian
- Phân ph i ngu n l c
- Ph i h p các ho t đ ng
- Khuy n khích đ ng
viên

Giám sát
o l ng k t qu
So sánh v i báo cáo
Báo cáo
Gi i quy t các v n đ

Hình 1.2 Chu trình qu n lý d án
1.2.2 Các m c tiêu c a qu n lý d án xây d ng
Các m c tiêu c b n c a QLDA đ u t xây d ng là: hoàn thành công trình đ m b o
ch t l

ng k thu t trong ph m vi ngân sách đ

c duy t và th i h n cho phép. Các

ch th c b n c a m t d án xây d ng là: Ch đ u t , Nhà th u xây d ng công trình,
Nhà t v n và Nhà n

c.

Cùng v i s phát tri n c a kinh t - xã h i, s chú ý đ n vai trò c a các ch th tham
gia vào m t d án xây d ng t ng lên và các m c tiêu đ i v i m t d án xây d ng c ng
t ng lên. Ta có th mô t s phát tri n này b ng các đa giác m c tiêu và ch th tham
gia nh sau:
- Tam giác m c tiêu trong qu n lý d án là ch t l
giá thành (chi phí), nêu nh Hình 1.3:

10

ng công vi c, th i gian (ti n đ ) và


Ch t l

ng

Nhà n

c

Ch đ u t
Thi t k
Nhà th u xây
Th i gian

Giá thành
Hình 1.3 Tam giác m c tiêu

T giác m c tiêu trong qu n lý d án là: ch t l

ng, th i gian, an toàn lao đ ng và giá

thành, nêu nh Hình 1.4:
Ch t l

ng

Th i gian
Nhà n

c

Ch đ u t
Thi t k
Nhà th u XD
An toàn lao đ ng

Giá thành

Hình 1.4 T giác m c tiêu

11


Ng giác m c tiêu trong qu n lý d án là: ch t l
thành và môi tr

ng, th i gian, an toàn lao đ ng, giá

ng, nêu nh Hình 1.5
Ch t l

Th i gian

ng

- Nhà n c
- Ch đ u t
- Thi t k
- Th m đ nh
- T v n giám sát
- Nhà th u XD

An toàn
Lao đ ng

Môi tr

Giá thành

ng

Hình 1.5 Ng giác m c tiêu
N u nh xét công trình xây d ng hoàn thành, bàn giao và đ
là m t th hàng hóa, thì lo i hàng hóa này đ

c đ a vào s d ng nh

c mua bán và trao đ i gi a hai ch th :

m t bên là C T và bên kia là nhà th u xây d ng. Hai bên đ i tác này th c hi n quá
trình mua bán và trao đ i hàng hóa là công trình xây d ng. Hàng hóa này trong khuôn
kh pháp lu t c a Nhà n
c a Nhà n

c và không làm t n h i đ n an ninh, qu c phòng và l i ích

c.

công trình xây d ng hoàn thành b o đ m các tiêu chí v : ch t l

ng, th i gian và giá

thành thì ph i có s tham gia c a các đ n v nh : kh o sát và thi t k công trình. Ngoài ra,
c n ph i có s tham gia c a t v n l p d án, t v n th m đ nh d án và t v n giám sát.
Các m c tiêu d án không ch gói g n trong ba tiêu chí c b n v ch t l

ng, th i gian và

chi phí mà các ch th tham gia vào d án xây d ng công trình còn ph i đ t đ
tiêu khác nh v an ninh, an toàn lao đ ng và b o v môi tr

c các m c

ng...

1.2.3 N i dung qu n lý d án đ u t xây d ng công trình
Qu n lý d án là vi c giám sát, ch đ o, đi u ph i, t ch c và lên k ho ch đ i v i các

12


giai đo n c a chu k d án trong khi th c hi n d án. Vi c qu n lý t t các giai đo n
này c a d án có ý ngh a r t quan tr ng vì nó quy t đ nh đ n ch t l

ng c a s n ph m

xây d ng. M i d án xây d ng đ u có m t đ c đi m riêng t o nên s phong phú đa
d ng trong quá trình t ch c qu n lý; tuy nhiên, quá trình qu n lý ch t p trung vào
m t s n i dung chính nh sau:
1.2.3.1 Qu n lý ph m vi d án
ó là vi c qu n lý n i dung công vi c nh m th c hi n m c tiêu d án, nó bao g m
vi c phân chia ph m vi, quy ho ch ph m vi và đi u ch nh ph m vi d án.
1.2.3.2 Qu n lý th i gian c a d án
Là quá trình qu n lý mang tính h th ng nh m đ m b o ch c ch n hoàn thành d án
theo đúng th i gian đ ra. Nó bao g m vi c xác đ nh công vi c c th , s p x p trình t
ho t đ ng, b trí th i gian, kh ng ch th i gian và ti n đ d án.
Công trình tr

c khi xây d ng bao gi c ng đ

c kh ng ch b i m t kho ng th i gian

nh t đ nh, trên c s đó nhà th u thi công xây d ng có ngh a v l p ti n đ thi công
chi ti t, b trí xen k k t h p các công vi c c n th c hi n đ đ t hi u qu cao nh t
nh ng ph i đ m b o phù h p t ng ti n đ đã đ

c xác đ nh c a toàn d án. C T , nhà

th u thi công xây d ng, t v n giám sát và các bên có liên quan có trách nhi m theo
dõi, giám sát ti n đ thi công xây d ng công trình và đi u ch nh ti n đ trong tr
h p ti n đ thi công xây d ng
nh h

m t s giai đo n b kéo dài nh ng không đ

ng

c làm

ng đ n t ng ti n đ c a d án.

1.2.3.3 Qu n lý chi phí d án
Qu n lý chi phí d án là quá trình qu n lý t ng m c đ u t , t ng d toán (d toán);
qu n lý đ nh m c d toán và đ n giá xây d ng; qu n lý thanh toán chi phí đ u t xây
d ng công trình; hay nói cách khác, qu n lý chi phí d án là qu n lý chi phí, giá thành
d án nh m đ m b o hoàn thành d án mà không v

t t ng m c đ u t . Nó bao g m

vi c b trí ngu n l c, d tính giá thành và kh ng ch chi phí.
Chi phí đ u t xây d ng công trình là toàn b chi phí c n thi t đ xây d ng m i ho c
s a ch a, c i t o, m r ng công trình xây d ng. Chi phí đ u t xây d ng công trình

13


đ

c l p theo t ng công trình c th , phù h p v i giai đo n đ u t xây d ng công

trình, các b

c thi t k và các quy đ nh c a Nhà n

c.

Vi c l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình ph i đ m b o m c tiêu, hi u
qu đ u t , đ ng th i ph i đ m b o tính kh thi c a d án đ u t xây d ng công trình,
đ m b o tính đúng, tính đ , h p lý, phù h p v i đi u ki n th c t và yêu c u khách
quan c a c ch th tr

ng và đ

c qu n lý theo Ngh đ nh s 112/2009/N -CP ngày

14/2/2009 c a Chính ph .
1.2.3.4 Qu n lý ch t l

ng d án

Cùng v i s phát tri n không ng ng v xây d ng c s h t ng và n n kinh t xã h i,
c ch qu n lý xây d ng c ng đ
t ng th c a ch t l
Ch t l

c đ i m i k p th i v i yêu c u, do đó xét v m c đ

ng d ch v và ch t l

ng công trình không ng ng đ

ng công trình xây d ng t t hay x u không nh ng nh h

c nâng cao.

ng đ n vi c s d ng

mà còn liên quan đ n an toàn tài s n, tính m ng c a nhân dân và đ n s

n đ nh c a xã

h i.
đ m b o yêu c u đó, hi n nay

Chính ph

209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 v Qu n lý ch t l
Qu n lý ch t l

Vi t nam đã có Ngh đ nh s
ng công trình xây d ng.

ng d án là quá trình qu n lý có h th ng vi c th c hi n d án nh m

đ m b o đáp ng các yêu c u v ch t l

ng mà khách hàng đã đ t ra. Nó bao g m vi c

quy ho ch ch t l

ng, kh ng ch v ch t l

lý ch t l

c ti n hành t giai đo n kh o sát, giai đo n thi t k , giai đo n thi

ng đ

ng và đ m b o ch t l

ng. Công tác qu n

công, giai đo n thanh quy t toán đ n giai đo n b o hành công trình.
1.2.3.5 Qu n lý ngu n nhân l c
Là vi c qu n lý nh m đ m b o phát huy h t n ng l c, tính tích c c, sáng t o c a m i
ng

i trong d án và t n d ng nó m t cách có hi u qu nh t. Nó bao g m vi c quy

ho ch t ch c, xây d ng đ i ng , tuy n ch n nhân viên và xây d ng các ban d án.
1.2.3.6 Qu n lý an toàn và v sinh môi tr

ng

ó là quá trình qu n lý đi u hành tri n khai th c hi n d án đ m b o an toàn v con
ng

i c ng nh máy móc thi t b .
14


Trong Ngh đ nh 59/2015/N -CP có ghi rõ: Nhà th u thi công xây d ng ph i th c
hi n các bi n pháp đ m b o v môi tr
b o v môi tr

ng cho ng

i lao đ ng trên công tr

ng và

ng xung quanh. Bao g m có: bi n pháp ch ng b i, ch ng n, x lý ph

th i và thu d n hi n tr

ng.

i v i nh ng công trình trong khu v c đô th thì ph i

th c hi n các bi n pháp bao che, thu d n ph th i đ a đ n n i quy đ nh. Nhà th u thi
công xây d ng, C T ph i có trách nhi m giám sát v vi c th c hi n b o v môi
tr

ng xây d ng, đ ng th i ch u s ki m tra giám sát c a c quan qu n lý nhà n

môi tr

ng. Tr

cv

ng h p nhà th u thi công xây d ng không tuân th các các quy đ nh

v b o v môi tr

ng thì C T và c quan qu n lý nhà n

c v môi tr

ng có quy n:

đình ch thi công xây d ng và yêu c u nhà th u th c hi n đúng bi n pháp b o v môi
tr

ng. Ng

i đ x y ra các hành vi làm t n h i đ n môi tr

công xây d ng công trình thì ph i ch u trách nhi m tr

ng trong quá trình thi

c pháp lu t và b i th

ng thi t

h i do l i mà mình gây ra.
1.2.3.7 Qu n lý vi c trao đ i thông tin d án
Là vi c qu n lý nh m đ m b o vi c truy n đ t, thu th p và trao đ i m t cách h p lý
các tin t c c n thi t cho vi c th c hi n d án, c ng nh vi c truy n đ t thông tin, báo
cáo ti n đ d án.
1.2.3.8 Qu n lý r i ro trong d án
Khi th c hi n d án s g p nh ng nhân t r i ro mà chúng ta ch a l

ng trc.

Vì v y, qu n lý r i ro nh m t n d ng t i đa nh ng nhân t có l i không xác đ nh gi m
thi u t i đa nh ng nhân t b t l i không xác đ nh cho d án. Nó bao g m vi c nh n
bi t, phân bi t r i ro, cân nh c, tính toán r i ro, xây d ng đ i sách và kh ng ch r i ro.
1.2.3.9 Qu n lý vi c thu mua c a d án.
Là vi c qu n lý nh m s d ng nh ng hàng hoá, v t li u thu mua đ

c t bên ngoài t

ch c th c hi n d án. Nó bao g m vi c lên k ho ch thu mua, l a ch n vi c thu mua
và tr ng thu các ngu n v t li u.
N i dung c a QLDA g m 9 l nh v c qu n lý trong su t chu k c a d án, có th bi u
di n theo s đ sau:

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×