Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng tư vấn thiết kế công trình thủy lợi trên địa bàn quận 12

1

B

GIÁO D CăVẨă ẨOăT O
TR

NGă

B

NÔNG NGHI P & PTNT

I H C TH Y L I

TR N QUANG HI N

GI I PHÁP NÂNG CAO QU N LÝ CH TăL
NG
THI CÔNG CÁC D ÁNăGIAOăTHỌNGă
NG B

TRểNă A BÀN QU N GÒ V P
Chuyên ngành: Qu n lý xây d ng
Mã s : 60580302

LU NăV NăTH CăS
Ng i h ng d n khoa h c:
TS. LÊ TRUNG THÀNH

TP. H Chí Minh ậ 2018


L I C Mă N
Qua th i gian th c hi n nghiên c u, m c dù g p nhi u khó kh n trong vi c
thu th p tài li u, c ng nh tìm hi u ki n th c th c t nh ng v i s giúp đ t n
tình c a th y cô, đ ng nghi p, b n bè cùng v i s n l c c a b n thân, lu n v n
đư hoàn thành đúng th i h n.
Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n Th y TS. Lê Trung Thành đư
h ng d n ch b o t n tình trong su t quá trình th c hi n lu n v n. Và tác gi
c ng xin g i l i c m n đ n Ban Giám hi u, Khoa Công trình, C s 2 ậ Tr ng
i h c Th y L i, các th y cô phòng ào t o sau đ i h c, tr ng i h c Th y
L i, gia đình, b n bè đư đ ng viên, khích l và t o đi u ki n đ tác gi hoàn
thành khóa h c và lu n v n này.
Lu n v n là công trình nghiên c u mà tác gi đư dành r t nhi u tâm huy t
và công s c. Xin dành t ng thành qu này cho nh ng ng i thân trong gia đình
mà tác gi yêu quý nh t./.
TP. HCM, ngày 08 tháng 02 n m 2018

Tr n Quang Hi n


B N CAM K T

Tên tôi là Tr n Quang Hi n h c l p 23QLXD21-CS2 chuyên ngành“Qu n lý
Xây d ng” niên h n 2015 - 2017 tr ng i h c Th y L i, C s 2 ậ TP. H
Chí Minh.
Tôi xin cam đoan lu n v n th c s “Gi i pháp nâng cao qu n lý ch t l ng thi
công các d án giao thông đ ng b trên đ a bàn Qu n Gò V p” là công trình
nghiên c u c a riêng tôi, s li u nghiên c u thu đ c t th c nghi m và không
sao chép./.
TP HCM, ngày 08 tháng 02 n m 2018

Tr n Quang Hi n


M CL C

M
CH

U ......................................................................................................................................... 1
NGă 1:ă T NG QUAN V

QU N LÝ CH Tă L

NG CÔNG TRÌNH TRONG

XÂY D NG GIAO THÔNG ....................................................................................................... 4
Hi n tr ng giao thông v n t i đ

1.1.

ng b Vi t Nam. ................................................ 4

1.1.1. Th c tr ng v n phát tri n GT B Vi t Nam ....................................................... 6
1.1.2. Nhu c u v n cho vi c phát tri n GT B Vi t Nam ............................................ 8
Qu n lý ch t l

1.2.

ng công trình giao thông ............................................................... 9

1.2.1. Khái ni m v ch t l

ng công trình .................................................................... 9

1.2.2. Mô hình qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng ............................................ 10

1.2.3. H th ng ho t đ ng qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng theo các giai

đo n d án hi n nay. ......................................................................................................11
Công tác v qu n lý ch t l

1.3.

ng xây d ng

1.3.1. Công tác v qu n lý ch t l
1.3.2.Công tác v qu n lý ch t l

c ta và trên th gi i .................. 12

ng xây d ng giao thông

n

c ta hi n nay..... 12

ng xây d ng trên th gi i. .................................. 15

M t s t n t i trong công tác qu n lý ch t l

1.4.

n

ng xây d ng công trình giao thông

hi n nay ................................................................................................................................. 17
1.4.1.

i m qua h h ng t i m t s h ng m c ho c b ph n công trình trong th i

gian qua ......................................................................................................................... 18
1.4.2. Nguyên nhân ....................................................................................................... 26
1.5.

Các y u t
1.5.1.Ch t l

nh h

ng đ n ch t l

ng trong xây d ng công trình ....................... 27

ng nguyên v t li u ................................................................................. 28

1.5.2. Bi n pháp k thu t thi công ............................................................................... 28
1.5.3. Nh ng y u t khách quan .................................................................................. 29
1.5.4. i u ki n t nhiên - đ a ch t công trình ........................................................... 29
1.5.5. Công tác giám sát ............................................................................................... 29
K t lu n ch
CH

ng 1 ......................................................................................................................... 29

NGă 2:ă C ă S

CH TăL

KHOA H C VÀ PHÁP LÝ TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ

NG TRONG THI CÔNG CÔNG TRÌNH.......................................................... 31

2.1. C s h th ng v n b n pháp qui v Qu n lý ch t l
2.2.Qu n lý ch t l

ng thi công xây d ng và trách nhi m các bên tham gia ................... 35

2.2.1 Trình t qu n lý ch t l
2.2.2

ng công trinh ......................... 31

ng thi công xây d ng ................................................. 35

Vai trò QLCLCTXD c a các ch th tr c ti p tham gia xây d ng công trình
36


2.2.3 Trách nhi m c a các bên liên quan trong công tác qu n lỦ ch t l

ng thi công

công trình xây d ng ...................................................................................................... 37
2.3. Các yêu c u v ch t l
2.3.1. ánh giá ch t l

ng trong quá trình thi công đ

ng giao thông đô th ........... 40

ng v t t , v t li u, s n ph m xây d ng ............................... 40

2.3.1.1 ánh giá v t li u s d ng pha tr n t i công tr
2.3.1.2

ng .............................. 41

ánh giá s n ph m xây d ng mang đ n l p đ t t i công tr

ng

............................................................................................................................... 42
2.3.2. Công tác thi công n n đ

ng ............................................................................. 42

2.3.3. Công tác thi công móng đ
2.3.4. Công tác thi công m t đ

ng (Móng c p ph i đá d m) ............................... 45
ng bê tông nh a ch t (BTNC). .............................. 49

2.3.4.1. Các yêu c u k thu t c a bê tông nh a nóng ........................................ 50
2.3.4.2 Các yêu c u k thu t c a v t li u ch t o bê tông nh a nóng ............. 50
2.3.4.3 Công tác giám sát, ki m tra và nghi m thu l p bê tông nh a ............... 54
2.4

Ph

ng pháp phân tích nhân t khám phá (EFA) nh h

ng đ n ch t l

ng công

trình giao thông đô th .......................................................................................................... 59
Ph

2.4.1

2.4.1.1

Khái ni m v EFA ............................................................................. 60

2.4.1.2

M c tiêu c a EFA .............................................................................. 61

2.4.1.3

Mô hình c a EFA ............................................................................... 61

2.4.1.4

i u ki n đ áp d ng EFA ................................................................ 61

2.4.2
K t lu n ch
CH

ng pháp nghiên c u và cách ti p c n ..................................................... 59

Xác đ nh các y u t

ng và phân nhóm các y u t ............................ 63

ng 2 ................................................................................................................. 65

NGă3:ăNGHIểNăC UăVẨă

LÝ CH TăL

nh h

XU T M T S

NG THI CÔNG CÁC D

GI I PHÁP NÂNG CAO QU N

ÁNăGIAOăTHỌNGă

NG B

TRểNă

A

BÀN QU N GÒ V P. ................................................................................................................ 67
3.1 Gi i thi u Ban Qu n lỦ đ u t xây d ng công trình qu n Gò V p. ............................ 67
3.1.1. Ch c n ng, nhi m v và quy n h n: ................................................................. 67
3.1.2. C c u t ch c ậ nhân s ................................................................................... 68
3.1.3. Trách nhi m quy n h n c a t ch c và cá nhân ............................................... 70
3.2 Th c tr ng công tác qu n lý ch t l

ng công trình giao thông đô th trên đ a bàn qu n

Gò V p ................................................................................................................................... 75
3.2.1. Danh m c công trình giao thông do ban qu n lý g n đây ............................. 755
3.2.2 Th c tr ng v qu n lý ch t l
3.3 Xác đ nh m c đ
các d án giao thông đ

nh h

ng công trình giao thông đô th t i Ban .......... 77

ng c a các y u t đ n công tác qu n lý ch t l

ng thi công

ng b trên đ a bàn qu n Gò V p ................................................ 79


3.3.1. Th ng kê k t qu kh o sát ................................................................................. 79
3.3.2. T l c a đ i t

ng đ

c kh o sát ..................................................................... 81

3.3.3. Ki m đ nh đ tin c y thang đo Cronbach’s Alpha ......................................... 866
3.3.4. Phân tích nhân t khám phá EFA ...................................................................... 87
3.3.5. Hàm h i quy chu n hóa ..................................................................................... 90
3.4.

xu t gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n lý ch t l

ng công trình giao

thông đô th trên đ a bàn qu n Gò V p ................................................................................ 92
3.4.1 Gi i pháp v t ch cth c hi n các v n b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t
l

ng xây d ng ............................................................................................................. 92

3.4.2 Nâng cao hi u qu công tác đ n v t v n giám sát .......................................... 93
3.4.3 Yêu c u v t v n thi t k trong quá trình qu n lý ch t l

ng công trình giao

thông đô th ................................................................................................................... 94
3.4.4 Yêu c u n ng l c kính nghi m và kh n ng thi công c a đ n v xây l p........ 95
3.4.5

i m i quy trình qu n lý ch t l

ng xây d ng c a Ban QLDA .................... 96

3.4.6 Nâng cao n ng l c ban Qu n lỦ đ u t xây d ng công trình qu n Gò V p .... 96
3.5.

xu t m t s gi i pháp khác c n l u Ủ đ nâng cao qu n lý ch t l

ng. ............... 98

K T LU N VÀ KI N NGH .................................................................................................... 99
K T LU N .................................................................................................................................. 99
H N CH C Aă

TÀI .......................................................................................................... 100

KI N NGH ............................................................................................................................... 101
TẨIăLI UăTHAMăKH O ........................................................................................................ 102
PH L C ................................................................................................................................... 103


DANH M C CÁC HÌNH V

Hình 1.1: S p nh p d n c u C n Th ...........................................................................................18
m tuy n cao t c Sài Gòn – Trung L

Hình 1.2: S p nh p c u ch

ng ..................................19

Hình 1.3: Công trình nâng c p m r ng QL 53 (đo n qua t nh V nh Long) .............................19
Hình 1.4: D án đ

ng s t đô th tuy n Cát Linh – Hà ông ....................................................20

Hình 1.5: D án đ

ng ô tô v

t bi n Tân V - L ch Huy n (H i Phòng) l nhi u sai sót k

thu t ................................................................................................................................................21
Hình 1.6: Thi công d m thép c u Vàm C ng ...............................................................................22
Hình 1.7: V t n t trên d m ngang c u Vàm C ng .......................................................................23
Hình 1.8: Tuy n đ

ng cao t c N i Bài - Lào Cai .....................................................................24

Hình 1.9: Tuy n đ

ng Tr

Hình 1.10: Tuy n

il

Hình 1.11:

ng s n đo n qua t nh Gia Lai .......................................................24
ông Tây – TP.HCM ...........................................................................25

ng đ i l Mai Chí Th - An Phú - Q2 - TP.HCM .............................................25

Hình 1.12: Tuy n đ

ng d n vào đ

ng cao t c TP.HCM – Trung L

ng (huy n Bình Chánh

–TP.HCM) .......................................................................................................................................26
Hình 3.1: Thành ph n đ n v t ng công tác c a các đ i t

ng đ

Hình 3.2: Kinh nghi m làm vi c trong ngành xây d ng c a đ i t
Hình 3.3: V trí công tác hi n t i c a đ i t
Hình 3.4: Lo i d án các đ i t
Hình 3.5: Các đ i t

ng đ

ng đ

ng đ

ng đ

c kh o sát .............82

c kh o sát ..................................................83

c kh o sát t ng tham gia công tác..............................84

c kh o sát có bi t v qu n lý ch t l

Hình 3.6: S c n thi t v qu n lý ch t l

c kh o sát .........................82

ng công trình hay không..85

ng xây d ng trong d án đ u t xây d ng k t c u h

t ng giao thông k thu t. ...............................................................................................................85


DANH M C B NG BI U
B ng 1.1 T ng h p các lo i giao thông đ ng b ........................................................................ 5
B ng 1.2 Th c tr ng tính theo ngu n v n đ u t c s h t ng giao thông [15] ........................ 6
B ng 1.3 Th c tr ng v n đ u vào ngành

ng b so v i các ngành khác [16] ....................... 7

B ng 1.4 D ki n nhu c u v n cho phát tri n GT B t n m 2015 - 2020 [16] ......................... 8
B ng 1.5 D ki n nhu c u v n phát tri n GT B đ n n m 2020 theo các lo i hình GT B [16]
.......................................................................................................................................................... 8
B ng 1.6 V n nâng c p, m r ng QL1, đ ng H Chí Minh [16]: ............................................. 8
B ng 1.7 V n đ u t phát tri n đ ng cao t c [16]
n v : T đ ng ...................................... 9
B ng 1.8 V n đ u t đ

ng b ven bi n, đ

ng t nh, đ

ng b đô th (HN&HCM), đ

ng

GTNT [16] ....................................................................................................................................... 9
B ng 2.1 Các tiêu chu n, quy chu n k thu t trong ho t đ ng xây d ng ................................. 32
B ng 2.2: Tiêu chu n đánh giá v t li u ph i tr n t i công tr

ng ............................................. 41

B ng 2.3: Ki m tra ch t l ng v t li u đ t đ p n n đ ng ........................................................ 43
B ng 2.4: Ki m tra v t li u c p ph i đá d m tr c và trong quá trình thi công ....................... 46
B ng 2.5:Yêu c u v kích th

c hình h c và đ b ng ph ng c a l p móng ............................ 48

B ng 2.6: Các ch tiêu k thu t yêu c u v i bê tông nh a ch t (BTNC) .................................. 50
B ng 2.7: Các ch tiêu c lỦ quy đ nh cho đá d m...................................................................... 51
B ng 2.8: Các ch tiêu c lỦ quy đ nh cho cát ............................................................................. 52
B ng 2.9: Các ch tiêu c lỦ quy đ nh cho b t khoáng ............................................................... 53
B ng 2.10: Các ch tiêu c a b t khoáng ...................................................................................... 53
B ng 2.11: Các ch tiêu c lỦ quy đ nh cho nh a đ

ng ............................................................ 54

B ng 2.12: Ki m tra v t li u trong quá trình s n xu t h n h p bê tông nh a........................... 55
B ng 2.13: Ki m tra t i tr m tr n ................................................................................................ 56
B ng 2.14: Ki m tra trong khi thi công l p bê tông nh a .......................................................... 57
B ng 2.15: Sai s cho phép c a các đ c tr ng hình h c ............................................................. 57
B ng 2.16: Tiêu chu n nghi m thu đ b ng ph ng ..................................................................... 58
B ng 2.17: Tiêu chu n nghi m thu đ nhám m t đ

ng ............................................................ 58

B ng 3.1 Th ng kê tình hình th c hi n các d án n m 2016-2017 ........................................... 75
B ng 3.2 Th ng k v thông tin kh o sát .................................................................................... 79
B ng 3.3 Th ng k m c đ nh h ng c a các y u t ............................................................... 80
B ng 3.4 S tr ng h p tính toán ................................................................................................ 86
B ng 3.5 T ng th ng kê các y u t .............................................................................................. 86
B ng 3.6 S tr

ng h p tính toán ................................................................................................ 87

B ng 3.7 T ng th ng kê các y u t .............................................................................................. 87
B ng 3.8 K t qu ki m đ nh KMO and Bartlett .......................................................................... 87
B ng 3.9 Ma tr n nh n t đư xoay ............................................................................................... 88
B ng 3.10 KMO and Bartlett's Test ............................................................................................. 88
B ng 3.11 Ma tr n nhân t xoay .................................................................................................. 89


CÁC KÝ HI U, THU T NG

- QLDA TXD : Qu n lý d án đ u t xây d ng.
- QLXD

: Qu n lý xây d ng.

- QLDA

: Qu n lý d án.

- QLDAXD

: Qu n lý d án xây d ng.

- NT

: Nhà th u

- C T

: Ch đ u t

- CLCTXD

: Ch t l

- C T-BQL

: Ch đ u t Ban qu n lý

- NSNN

: Ngân sách nhà n

- QLCLXD

: Qu n lý ch t l

ng xây d ng

- QLCL

: Qu n lý ch t l

ng

- TVGS

: T v n giám sát

- BTN

: Bê tông nh a

- GTVT

: Giao thông v n t i

ng công trình xây d ng

c


M

U

1. Tính c p thi t c aăđ tài

V i nh n th c m t qu c gia hi n đ i, phát tri n trình đ cao tr c h t
ph i có m t h th ng giao thông hi n đ i, thu n l i, hi u qu và an toàn, c ng
chính là nâng cao ch t l ng cu c s ng c a ng i dân. D i s lưnh đ o c a
ng, Nhà n c, s h tr , giúp đ c a các b , ngành và đ a ph ng, k t c u h
t ng giao thông c a Thành ph H Chí Minh đư có s phát tri n v t b c. Nhi u
công trình quan tr ng, thi t y u đ c đ a vào s d ng, t o di n m o m i cho
Thành ph , trong đó có qu n Gò V p, đóng góp tích c c vào s nghi p phát
tri n kinh t - xã h i và b o đ m qu c phòng - an ninh c a đ a ph ng.
V v trí đ a lý, qu n Gò V p là c a ngõ phía B c c a Thành ph H Chí
Minh, giáp v i các đ u m i giao thông quan tr ng c a Thành ph nh sân bay
Tân S n Nh t, đ ng vành đai Qu c l 1A (đ ng Xuyên Á) và các tr c đ ng
ph chính n i trung tâm Thành ph v i các qu n ven và t nh lân c n. Hi n nay,
tuy n đ ng Tân S n Nh t ậ Bình L i ậ Vành đai ngoài đ c đ u t qua các
qu n Tân Bình, Gò V p, Bình Th nh. ây là tr c giao thông chính có Ủ ngh a
quan tr ng đ i v i Thành ph và qu n Gò V p.
Theo s li u th ng kê, trên đ a bàn qu n Gò V p, s l ng xe ôtô, xe g n
máy đ ng kỦ qu n lỦ đ c trên đ a bàn g m: 2.900 chi c xe ôtô, 283.414 chi c
xe g n máy. S li u trên ch a tính đ n s đ ng kỦ các đ a ph ng khác chuy n
đ n, ngoài ra, còn r t nhi u các lo i ph ng ti n thô s khác nhau tham gia giao
thông nh xe đ p, xe đ p đi n, xe 3 bánh,… V i s l ng xe l u hành trên,
nguy c x y ra ùn t c giao thông t i qu n r t l n, nh t là vào gi cao đi m sáng
t 6 gi đ n 9 gi , chi u t 16 gi đ n 19 gi .
Vì v y, trong nh ng n m g n đây và hi n nay trên đ a bàn qu n Gò V p,
chính quy n Thành ph H Chí Mính đư ti n hành đ u t r t nhi u công trình
l n nh :
ng Phan V n Tr , đ ng Quang Trung, đ ng Nguy n Oanh, ….
Hi n nay trên đ a bàn qu n Gò V p c ng b t đ u nâng c p, m r ng thêm m t
s tuy n đ ng nh : đ ng Nguy n Oanh, Nguy n V n L ng, Nguy n Thái
S n, đ ng Nguy n V n Công, đ ng Lê Lai, đ ng Nguy n B nh Khiêm t
ngân sách thành ph ….
Trên th c t phát tri n c a nhi u qu c gia trên th gi i đư cho th y không
m t n n kinh t nào có th phát tri n toàn di n n u không có m t n n t ng c s
h t ng v ng ch c. Bên c nh đó, đ có đ c c s h t ng v ng ch c thì công
1


tác qu n lý thi công gi vai trò quan tr ng quy t đ nh t i ch t l
th ng c s h t ng cho m t n n kinh t .

ng c a h

qu n lý t t ch t l ng công trình, tr c h t c n ph i xác đ nh rõ qu n lý
ch t l ng công trình xây d ng bao g m nhi u n i dung t khâu quy ho ch xây
d ng, chu n b đ u t , th c hi n đ u t đ n k t thúc đ u t .
Qu n lý ch t l ng công trình xây d ng trong quá trình thi công đang đ c
đ t lên hàng đ u trong công tác qu n lý d án. Nâng cao ch t l ng trong quá
trình thi công trong giai đo n hi n nay đòi h i s tham gia c a nhi u đ n v t
Ch đ u t , T v n giám sát, T v n thi t k , Nhà th u xây d ng vai trò đ a
ph ng có d án, tham gia giám sát c ng đ ng. Các ho t đ ng qu n lý ch t
l ng c n ph i đ c quan tâm ngay t đ u đ tránh x y ra các v n đ liên quan
đ n ch t l ng m i tìm cách x lý kh c ph c.
Tuy nhiên, trên th c t , các công trình xây d ng v n ch a đ c ki m soát
ch t ch , v n b c l nhi u sai sót trong qu n lỦ nói chung và trong t ng khâu t
quy ho ch xây d ng đ n k t thúc đ u t , h u qu r t nhi u công trình x y ra s
c trong quá trình xây d ng, trong qu n lỦ v n hành, làm thi t h i cho n n kinh
t qu c dân đáng k . Vì v y h c viên l a ch n đ tài "Gi i pháp nâng cao công
tác qu n lý ch t l ng thi công các d án giao thông đ ng b trên đ a bàn
qu n Gò V p" đ làm đ tài lu n v n t t nghi p c a mình, v i mong mu n có
nh ng đóng góp thi t th c, c th và h u ích cho công tác qu n lý ch t l ng
trong quá trình thi công xây d ng công trình giao thông.
2. M căđíchănghiênăc u c aăđ tài

xu t các gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l
án giao thông đ ng b trên đ a bàn qu n Gò V p.

ng thi công các d

3. Ph m vi nghiên c u

Các d án giao thông đ ng b do ban Ban Qu n lỦ đ u t xây d ng công
trình qu n Gò V p làm ch đ u t .
4. Ph

ngăphápănghiênăc u

- T ng h p các k t qu nghiên c u ho c t ng k t v công tác qu n lý ch t
l ng thi công công trình xây d ng trong n c và trên th gi i, qua đó phân tích
nh ng u đi m và khuy t đi m đ rút ra bài h c kinh nghi m qu n lý ch t l ng
thi công d án đ u t xây d ng.
- Ph ng pháp lỦ thuy t: nghiên c u lý thuy t khoa h c qu n lý k t h p các
v n b n pháp quy v qu n lý ch t l ng công trình xây d ng hi n hành c a
2


Chính Ph c ng nh các c quan có th m quy n ban hành.
- Ph ng pháp đi u tra t ng h p th c t công tác qu n lý ch t l
công các d án giao thông đ ng b trên đ a bàn qu n Gò V p.

ng thi

- Ph ng pháp chuyên gia: thông qua xin Ủ ki n c a các chuyên gia đ b
sung cho các nghiên c u c a lu n v n.
5. ụăngh aăth căti năc aăđ ătƠi:

xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l ng thi công các d án
giao thông đ ng b trên đ a bàn qu n Gò V p m t cách có h th ng đ i v i các
bên tham gia vào thi công và Qu n lý d án nh : Ch đ u t , đ i di n Ch đ u
t , t v n thi t k , t v n giám sát, nhà th u thi công;.
6. K t qu đ t đ

c

ánh giá và ch ra đ c nh ng t n đ ng c a công tác qu n lý ch t l
thi công các d án giao thông đ ng b trên đ a bàn qu n Gò V p;

ng

xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l ng thi công các d án
giao thông đ ng b trên đ a bàn qu n Gò V p m t cách có h th ng đ i v i các
bên tham gia vào thi công (nh t v n thi t k , t v n giám sát, nhà th u thi
công, …) và Ban Qu n lý d án đ u t xây d ng công trình qu n Gò V p.

3


CH

1.1.

NGă1: T NG QUAN V QU N LÝ CH TăL
NG CÔNG
TRÌNH TRONG XÂY D NG GIAO THÔNG

Hi nătr ngăgiaoăthôngăv năt iăđ

ngăb ăVi tăNam.

Vi t Nam đang trên đà h i nh p và phát tri n.Ch tr ng c a
ng và
Nhà n c là t i n m 2020 n c ta c b n tr thành m t n c công nghi p.
đ t đ c m c tiêu đó, m t trong nh ng l nh v c tr ng tâm đư và đang đ c nhà
n c t p trung đ u t v i t tr ng l n đó là xây d ng h th ng c s h t ng
giao thông hi n đ i t ng b c đáp ng đ c yêu c u phát tri n kinh t c a đ t
n c trong th i đi m hi n t i và t ng lai.
c thù c a lãnh th Vi t Nam là h p và kéo dài t B c vào Nam, n c ta
có h th ng giao thông bao g m đ y đ các ph ng th c v n t i nh đ ng b ,
đ ng s t, đ ng sông, đ ng bi n và đ ng hang không.
Hi n nay do m t đ phát tri n dân s ngày càng cao, nh t là các thành ph
đô th , nhu c u v n chuy n đi l i l n đư kéo theo đó là tình tr ng t c ngh n giao
thông, ô nhi m môi tr ng x y ra khá ph bi n. Do v y vi c đáp ng đ c s h
t ng giao thông đang là m t v n đ c p thi t đ t ra đòi h i nhà n c c n có
nh ng gi i pháp toàn di n và hi u qu . Trong nh ng n m g n đây v i s t p
trung đ u t l n c a Nhà n c t nhi u ngu n v n: v n ngân sách, v n vay tín
d ng và ngu n v n xã h i…, trên kh p c n c đư có s phát tri n v t b c v
s l ng công trình c s h t ng giao thông. Nhi u công trình có quy mô l n đư
hoàn thành đ a vào s d ng mang l i hi u qu to l n v kinh t và xã h i ví d
nh đ ng H Chí Minh, h m H i Vân, c u Bãi Cháy, c u Thanh Trì, đ ng
cao t c Láng ậ Hòa L c, h m v t sông Sài Gòn, tuy n Cao t c N i Bài - Lào
Cai, c u Nh t Tân…hi n có r t nhi u công trình l n đang đ c tri n khai xây
d ng nh TP HCM - Long Thành - D u Giây, B n L c - Long Thành, à N ng
- Qu ng Ngãi, Hà N i - H i Phòng và đang xúc ti n chu n b đ u t tuy n D u
Giây - Phan Thi t theo hình th c PPP. Trong s này, d án thành ph n 2 c a cao
t c TP HCM - Long Thành - D u Giây đư hoàn thành và đ a vào khai thác đo n
km4+000 - km23+900, hi n T ng công ty u t phát tri n đ ng cao t c VN
(VEC) đang t ng t c tri n khai n t đo n Km23+900 - Km54+983. Các tuy n
đ ng s t cao t c n i đô, đ ng s t cao t c B c Nam. Kh i đ ng d án C u i
Ngãi và c u Châu c.
Theo Báo cáo i u ch nh quy ho ch phát tri n GTVT đ ng b đ n n m
2020 và đ nh h ng đ n 2030, hi n tr ng GT B c a Vi t Nam đ c t ng k t
nh sau [3]:
4


T ng chi u dài đ ng b n c ta hi n có trên 258.200 km, trong đó, qu c
l và cao t c 18.744 km, chi m 7,26%; đ ng t nh 23.520 km, chi m 9,11%;
đ ng huy n 49.823 km, chi m 19,30%; đ ng xã 151.187 km, chi m 58,55%;
đ ng đô th 8.492 km, chi m 3,29% và đ ng chuyên dùng 6.434 km, chi m
2,49%.
B ng 1.1 T ng h p các lo i giao thông đ ng b

Hi n có 104 tuy n qu c l , 5 đo n tuy n cao t c và các tuy n đ ng do
Trung ng (TW) qu n lý v i t ng chi u dài 18.744 km; trong đó m t đ ng
BTN chi m 62,97%, BTXM chi m 2,67%, nh a chi m 31,7%, c p ph i và đá
d m chi m 2,66%.
V tiêu chu n k thu t: đ ng có tiêu chu n k thu t cao (cao t c, c p I,
c p II) chi m t tr ng r t th p ch đ t 7,51%. T l đ ng đ t tiêu chu n k
thu t c p III, c p IV chi m 77,73%; còn l i đ ng có tiêu chu n k thu t th p
(c p V, c p VI) chi m t l là 14,77%.
Qua th c tr ng s
n m 2010 hi n có kho
QL, 5 đo n tuy n cao t
phân ph i t ng đ i h
qua.

li u trên cho th y, t ng chi u dài đ ng b n c ta đ n
ng 258.200km. Trong đó, h th ng QL g m 104 tuy n
c v i t ng chi u dài 18.744km. M ng l i GT B đ c
p lý kh p c n c và c i thi n rõ r t trong nh ng n m

Tuy nhiên, trên th c t , đ n n m 2010, đ ng b Vi t Nam có quy mô
nh bé, tiêu chu n k thu t th p. Tính riêng QL t l đ ng có quy mô 4 làn tr
nên có kho ng 1.050km, chi m 6%; đ ng 1 làn xe kho ng 3.620km, chi m
20,8%; ch t l ng m t đ ng x u: T l QL t t đ t 7.485km, chi m 43%; trung
bình 6.383km, chi m 37%; t l đ ng x u và r t x u 3.571km, chi m 20%.
Nhi u đo n tuy n QL ch a đ m b o tiêu chu n k thu t: Trên các tuy n QL có
kho ng trên 400 đèo d c, trong đó có kho ng 100 đèo nguy hi m, đ ng quanh
co khúc khu u, có nhi u cua g p, t m nhìn h n ch , đ d c l n ph bi n t 10
÷ 12% (có n i d c h n 15%), thi u c u v t sông. Hi n nay, trên toàn tuy n
5


QL và t nh l có 7.234 c u/187.287km, trong đó c u v nh c u chi m kho ng
70%. Các tuy n đ ng b k t n i các ph ng th c v n t i khác ch a t t, các
tuy n đ ng b k t h p n i v i c ng bi n l n đang trong tình tr ng quá t i, tiêu
chu n k thu t th p.
M ng l i đ ng b Vi t Nam tính đ n tháng 02/2014 có kho ng
300.000km đ ng các lo i, chia thành QL, đ ng t nh, đ ng huy n, đ ng xã
và đ ng chuyên dùng.
H th ng QL c a Vi t Nam tính đ n th i đi m tháng 02/2014 có chi u
dài kho ng 19.457km và g n 5.000 c u đ ng b .
ng có tiêu chu n k
thu t cao và trung bình (c p I, II, III) chi m 47%, còn l i 53% là đ ng c p
th p (c p IV chi m 32%, c p V chi m 21%). T l đ ng có chi u r ng n n,
m t đ ng theo đúng c p k thu t còn th p, ch y u có y u t hình h c v bán
kính cong, chi u r ng châm ch c; chi u r ng m t đ ng ≥7m có kho ng 46%,
m t đ ng 5 ÷ 6,9m kho ng 33%, kho ng 21% còn l i là m t đ ng có b r ng
d i 5m.
Tính đ n n m 2014, h th ng đ ng b đư đ c thay đ i và phát tri n
nhi u, đ c bi t là h th ng đ ng cao t c.
ng cao t c đư đ c hoàn thành
nhi u, nâng t m phát tri n c a GT B lên m t t m cao, th hi n s hi n đ i và
phát tri n.
1.1.1. Th cătr ngăv năphátătri năGT BăVi tăNam

B ng 1.2 Th c tr ng tính theo ngu n v n đ u t c s h t ng giao thông [15]

Qua b ng s li u trên cho th y, c c u ngu n v n cho phát tri n h t ng
giao thông đư đ c huy đ ng t nhi u ngu n khác nhau. Ngu n v n NSNN
chi m t tr ng l n song không ph i là ngu n ch y u, quy t đ nh. V n ngoài
ngân sách đư chi m m t t l l n cho th y các l c l ng (nhà đ u t ) đư và
đang đ u t vào l nh v c h t ng giao thông. ây có th s là m t ngu n quan
tr ng trong t ng lai.
Ngu n trái phi u Chính ph chi m t l l n nh t, cho th y s đóng góp
c a nhân dân là vô cùng quan tr ng. Qua bi u đ trên có th th y r ng, n u có
s đ ng thu n cao gi a Nhà n c và nhân dân, các nhà đ u t thì chúng ta có
th huy đ ng đ v n cho phát tri n h t ng giao thông.
6


B ng 1.3 Th c tr ng v n đ u vào ngành

ng b so v i các ngành khác [16]

C c u ngu n v n theo Ngành giai đo n 2001 - 2010 phát tri n c s h
t ng giao thông đ c đ u t
các ngành (
ng b ,
ng bi n,
ng s t,
ng sông, Hàng không), tuy nhiên, t ng s v n đ u t cho GT B là chi m
nhi u nh t (87,6%). i u này cho th y tính c p thi t, nhu c u c a vi c phát
tri n GT B. M c dù trong nhi u n m đ u t nh v y và v i ngu n v n l n
song hi n nay GT B v n còn thi u nhi u, c n m r ng, phát tri n m i, nâng
c p và s a ch a thì m i đáp ng đ c nhu c u phát tri n giao thông cho đ t
n c.
Bên c nh đó, v n đ u t cho công tác b o trì QL luôn thi u tr m tr ng,
ch đáp ng kho ng 40% nhu c u. N m 2013, kinh phí c p cho công tác b o trì
QL ch là 4.187 t đ ng/nhu c u là 11.063 t đ ng, đ t 38% (không bao g m
các kho n chi liên quan khác nh : Chi x lý tr m thu phí, tr n QL5; tr n
các d án vay v n đ u t theo v n b n 3170/KTN c a TTCP, mua tr m cân di
đ ng…).
N m 2014, kinh phí c p cho công tác b o trì c ng ch đ c 4.640 t
đ ng/nhu c u là 12.360 t đ ng, đ t 38%. V i ngu n v n h n h p nh v y nên
công tác b o trì đ ng b thi u s ch đ ng: H ng đâu s a đ y, không th c
hi n s a ch a theo quy đ nh v s a ch a đ nh k (trung, đ i tu) đ đ m b o
ng n ch n s xu ng c p c a công trình (trong t ng s 19.100km QL, có:
9.937km quá th i h n s a ch a l n 8 n m và 2.577km đ n h n ph i s a ch a
v a 4 n m).
Ngoài ra vi c ph i th c hi n kh c ph c bưo l b c 1 hàng n m r t l n
v i thi t h i t 200 - 500 t đ ng, ph i cân đ i trong k ho ch v n c p hàng
n m càng làm vi c thi u v n c a BT B thêm tr m tr ng.

7


1.1.2. Nhuăc uăv năchoăvi căphátătri năGT BăVi tăNam
B ng 1.4 D ki n nhu c u v n cho phát tri n GT B t n m 2015 - 2020 [16]
(

n v : T đ ng)

Qua đánh giá trên đây cho th y, v n đ u t vào phát tri n GT B gi m
d n t n m 2015 đ n n m 2020 nh ng d tính t ng s v n c n đ n cho GT B
là 231.827 t đ ng (chi m 75,9% đ u t toàn b c s h t ng giao thông). i u
này cho th y s u tiên và m c đ c n thi t đ u t vào GT B c a Vi t Nam
đ n n m 2020.
B ng 1.5 D ki n nhu c u v n phát tri n GT B đ n n m 2020 theo các lo i
hình GT B [16]
Qu c l (không bao g m QL1, đ

ng HCM)

đ n v : T đ ng

Qua s li u quy ho ch trên cho th y, nhu c u v n nâng c p QL (không
tính đ ng H Chí Minh và QL1) là r t l n (c n đ n 255.701 t đ ng). Tuy
nhiên, đi u đáng quan tâm là trong phân b ngu n v n v n còn m t s l ng
l n v n ch a bi t huy đ ng t đâu (84.222 t đ ng). Nh v y, v n đ huy đ ng
v n là c p thi t và xu t phát t nhu c u th c c a th c t . Vi c tìm ra s v n còn
thi u c n ph i có c s khoa h c phù h p v i đi u ki n Vi t Nam.
B ng 1.6 V n nâng c p, m r ng QL1, đ ng H Chí Minh [16]:
n v : T đ ng

B ng s li u trên cho th y, riêng QL1 và đ ng H Chí Minh c n đ n
m t ngu n v n l n (QL1 kho ng 89.362 t đ ng, bình quân 22.340 t
đ ng/n m.
ng H Chí Minh kho ng 240.839 t đ ng, bình quân 26.760 t
đ ng/n m). Trong đó, vi c phát tri n 2 tuy n đ ng này là y u t then ch t cho
s phát tri n trong c n c và nh t thi t c n xây d ng và phát tri n.
8


Qua b ng s li u trên, đ ng b cao t c kho ng c n đ n 446.289 t
đ ng, bình quân 49.092 t đ ng/n m, trong đó riêng cao t c B c Nam phía
ông c n 209.173 t đ ng, bình quân 26.147 t đ ng/n m.
ng b cao t c
là yêu c u th c ti n c a m t đ t n c phát tri n, vì v y c ng c n thi t ph i đ u
t đ thúc đ y s phát tri n kinh t nhanh, theo k p qu c t .
B ng 1.7 V n đ u t phát tri n đ ng cao t c [16]
n v : T đ ng

B ng 1.8 V n đ u t đ ng b ven bi n, đ ng t nh, đ
(HN&HCM), đ ng GTNT [16]

ng b đô th

V i t t c các lo i hình giao thông này đ u c n đ n ngu n v n đ phát
tri n đáp ng nhu c u phát tri n kinh t xã h i c a đ t n c không ng ng
1.2.

Qu nălỦăch tăl

ngăcôngătrình giao thông

1.2.1. Kháiăni măv ăch tăl

ngăcôngătrình

Ch t l ng công trình xây d ng là nh ng yêu c u v an toàn, b n v ng,
k thu t và m thu t c a công trình nh ng ph i phù h p v i qui chu n và tiêu
chu n xây d ng, các qui đ nh trong v n b n qui ph m pháp lu t có liên quan và
h p đ ng kinh t .
Ch t l ng công trình xây d ng không ch đ m b o s an toàn v m t k
thu t mà còn ph i th a mãn các yêu c u v an toàn s d ng có ch a đ ng y u t
xã h i và kinh t . Ví d : m t công trình quá an toàn, quá ch c ch n nh ng không
phù h p v i quy ho ch, ki n trúc, gây nh ng nh h ng b t l i cho c ng đ ng
(an ninh, an toàn môi tr ng…), không kinh t thì c ng không tho mãn yêu c u
v ch t l ng công trình. Có đ c ch t l ng công trình xây d ng nh mong
mu n, có nhi u y u t nh h ng, trong đó có y u t c b n nh t là n ng l c qu n
9


lý (c a chính quy n, c a ch đ u t ) và n ng l c c a các nhà th u tham gia các
quá trình hình thành s n ph m xây d ng.
Xu t phát t s đ này, vi c phân công qu n lỦ c ng đ c các qu c gia
lu t hóa v i nguyên t c: Nh ng n i dung “phù h p” (t c là vì l i ích c a xã h i,
l i ích c ng đ ng) do Nhà n c ki m soát và các n i dung “đ m b o” do các
ch th tr c ti p tham gia vào quá trình đ u t xây d ng (ch đ u t , t v n thi t
k , t v n giám sát, t v n ki m đ nh và các nhà th u thi công xây d ng) ph i có
ngh a v ki m soát.
Ch t l ng không t sinh ra, ch t l ng không ph i là m t k t qu ng u
nhiên, nó là k t qu tác đ ng c a hàng lo t y u t có liên quan ch t ch v i nhau.
Mu n đ t đ c ch t l ng mong mu n c n ph i qu n lý m t cách đúng đ n các
y u t này. “Qu n lỦ ch t l ng là các ho t đ ng có ph i h p nh m đ nh h ng
và ki m soát m t t ch c đ m b o ch t l ng”.
Vi c đ nh h ng và ki m soát v ch t l ng th ng bao g m l p chính
sách, m c tiêu, ho ch đ nh, ki m soát, đ m b o và c i ti n ch t l ng.
1.2.2. Mô hình qu n lý ch tăl


Ki mătraăch tăl

ng công trình xây d ng

ngăcôngătrìnhăxơyăd ng

M t ph ng pháp ph bi n nh t đ đ m b o ch t l ng s n ph m phù h p
v i qui đ nh là b ng cách ki m tra các s n ph m và chi ti t b ph n nh m sàng
l c và lo i ra b t c m t b ph n nào không đ m b o tiêu chu n hay qui cách k
thu t. Theo đ nh ngh a, ki m tra ch t l ng là ho t đ ng nh đo, xem xét , th
nghi m, đ nh c m t hay nhi u đ c tính c a đ i t ng và so sánh k t qu v i
yêu c u nh m xác đ nh s phù h p c a m i đ c tính. Nh v y ki m tra ch là
m t s phân lo i s n ph m đư đ c ch t o, m t cách x lý “chuy n đư r i”. Và
vào nh ng n m 1920 ng i ta đư b t đ u chú tr ng đ n nh ng quá trình tr c đó,
h n là đ i đ n khâu cu i cùng m i ti n hành sàng l c s n ph m. Khái ni m
ki m soát ch t l ng Quality Control ậ QC ra đ i.


Ki măsoátăch tăl

ngăQC

Theo đ nh ngh a, ki m soát ch t l ng là các ho t đ ng và k thu t mang
tính tác nghi p đ c s d ng đ đáp ng các yêu c u ch t l ng.
ki m soát
ch t l ng, ki m soát đ c m i y u t nh h ng tr c ti p đ n quá trình t o ra
ch t l ng s n ph m.Vi c ki m soát này nh m ng n ng a s n xu t ra s n ph m
kém ch t l ng.

10
Ki măsoátăch tăl

ngătoƠnădi năTQC

Thu t ng ki m soát ch t l ng toàn di n Total Quality Control ậ TQC
đ c Feigenbaum đ nh ngh a nh sau: Ki m soát ch t l ng toàn di n là m t h
th ng có hi u qu đ nh t th hóa các n l c phát tri n, duy trì và c i ti n ch t
l ng c a các nhóm khác nhau vào trong m t t ch c sao cho các ho t đ ng
marketing, k thu t, s n xu t và d ch v có th ti n hành m t cách kinh t nh t,
cho phép hoàn toàn th a mưn khách hàng. Qu n lý ch t l ng toàn di n TQM:
TQM đ c đ nh ngh a là m t ph ng pháp qu n lý c a m t t ch c, đ nh h ng
vào ch t l ng, d a trên s tham gia c a m i thành viên và nh m đem l i s
thành công dài h n thông qua s th a mưn khách hàng và l i ích c a m i thành
viên c a công ty đó và c a xư h i.

Mô hình qu n lý ch tăl
toàn di n TQM

ng theo h th ng qu n lý ch tăl

ng

Giáo s Nh t B n Histoshi Kume (Nh t) : Qu n lý ch t l ng toàn di n ậ
TQM là m t d ng pháp qu n lý đ a đ n thành công, t o thu n l i cho t ng
tr ng b n v ng c a m t t ch c thông qua vi c huy đ ng h t tâm trí c a t t c
các thành viên nh m t o ra ch t l ng m t cách kinh t theo yêu c u c a khách
hàng ISO 8402: 1994: Qu n lý ch t l ng toàn di n ậ TQM là cách qu n lý m t
t ch c t p trung vào ch t l ng, d a trên s tham gia c a t t c các thành viên
nh m đ t đ c s thành công lâu dài nh vi c th a mưn khách hàng và đem l i
l i ích cho các thànhviên c a t ch c đó và cho xư h i.
M c tiêu c a TQM là c i ti n ch t l ng s n ph m và th a mưn khách
hàng m c t t nh t cho phép.
c đi m n i b t c a TQM so v i các ph ng
pháp qu n lý ch t l ng tr c đây là nó cung c p m t h th ng toàn di n cho
công tác qu n lý và c i ti n m i khía c nh có liên quan đ n ch t l ng và huy
đ ng s tham gia c a m i b phân và m i cá nhân đ đ t đ c m c tiêu ch t
l ng đư đ t ra.
1.2.3. H th ng ho tă đ ng qu n lý ch tă l
theoăcácăgiaiăđo n d án hi n nay.

ng công trình xây d ng

Qu n lý ch t l ng công trình là nhi m v c a t t c các ch th tham gia
vào quá trình hình thành nên s n ph m xây d ng bao g m: Ch đ u t , nhà th u,
các t ch c và cá nhân liên quan trong công tác kh o sát, thi t k , thi công xây
d ng, b o hành và b o trì, qu n lý và s d ng công trình.
Theo Ngh đ nh 46/2015/N ậ CP ngày 12/05/2015 v qu n lý ch t l
11

ng


và b o trì công trình xây d ng, xuyên su t các giai đo n t khâu kh o sát, thi t
k đ n thi công và khai thác công trình. N u t m gác v n đ quy ho ch sang m t
bên thì h th ng ho t đ ng qu n lý ch t l ng công trình xây d ng ch y u là
công tác giám sát c a ch đ u t và các ch th khác. Có th g i chung là công
tác giám sát là giám sát xây d ng. N i dung công tác giám sát và t giám sát c a
các ch th có th thay đ i tùy theo n i dung c a ho t đ ng xây d ng mà nó
ph c v . Có th tóm t t v n i dung và ch th giám sát theo các giai đo n c a
d án xây d ng:
Trong giai đo n kh o sát ngoài s giám sát c a ch đ u t , nhà th u kh o
sát xây d ng c n ph i có chuyên trách t giám sát công tác kh o sát.
Trong quá trình thi t k , nhà th u thi t k xây d ng công trình ch u trách
nhi m tr c ch đ u t và pháp lu t v ch t l ng thi t k xây d ng công trình.
Ch đ u t nghi m thu s n ph m thi t k và ch u trách nhi m v các b n v thi t
k giao cho nhà th u.
Trong giai đo n thi công xây d ng công trình có các ho t đ ng qu n lý
ch t l ng và t giám sát c a nhà th u thi công xây d ng, giám sát thi công xây
d ng công trìnhvà nghi m thu công trình xây d ng c a ch đ u t , giám sát tác
gi c a nhà th u thi t k xây d ng công trình.
Trong giai đo n b o hành, ch đ u t , ch s h u ho c ch qu n lý s
d ng công trình có trách nhi m ki m tra tình tr ng công trình xây d ng, phát
hi n h h ng yêu c u s a ch a, thay th , giám sát và nghi m thu công vi c kh c
ph c s a ch a đó.Ngoài ra còn có giám sát c a nhân dân v ch t l ng công
trình xây d ng.Có th nói qu n lý ch t l ng c n đ c coi tr ng trong t t c các
giai đo n t giaiđo n kh o sát thi t k thi công cho t i giai đo n b o hành công
trình xây d ng.
1.3.

Công tác v qu n lý ch t l

ng xây d ng

n

c ta và trên th

gi i
1.3.1. Côngătácăv ăqu nălỦăch tăl
hi nănay


ngăxơyăd ng giao thông ăn

cătaă

H th ng t ch c qu n lý ngành giao thông v n t i

- Trong h th ng t ch c qu n lỦ ngành giao thông đ ng b Vi t Nam
thì C c
ng b Vi t Nam là t ch c tr c thu c B GTVT th c hi n ch c
n ng qu n lỦ nhà n c chuyên ngành giao thông v n t i đ ng b trong ph m
vi c n c.
12


h
n

- C c
ng b Vi t Nam có t cách pháp nhân, có con d u, đ c
ng kinh phí t ngân sách Nhà n c, đ c m tài kho n t i Kho b c Nhà
c và có tr s đ t t i thành ph Hà N i.

Tên giao d ch vi t b ng ti ng Anh:Vietnam RoadAd ministration, vi t t t
là VRA.
-C c
ng b Vi t Nam thông qua các Khu qu n lý đ ng b đ qu n
lý h th ng qu c l và thông qua các c quan giao thông v n t i đ a ph ng đ
qu n lý h th ng đ ng đ a ph ng và các đo n, tuy n qu c l đ c y thác.
a. Qu n lý h th ng qu c l :
- Nhi m v qu n lý h th ng qu c l đ

c giao cho các Khu qu n lỦ đ

ng

b .
* Khu qu nă lỦă đ ng b là t ch c tr c thu c B , có t cách pháp
nhân đ y đ , đ c m tài kho n riêng t i ngân hàng, có con d u riêng và ho t
đ ng theo đi u l , quy ch do B quy đ nh.
- Qu n lý h th ng qu c l hi n nay g m có:
+ Khu qu n lỦ đ ng b II: Tr s chính t i Hà N i, qu n lý các tuy n
qu c l thu c các t nh phía B c và v phía Nam đ n h t đ a ph n t nh Ninh
Bình.
+ Khu qu n lỦ đ ng b IV: Tr s chính t i thành ph Vinh ậ t nh
Ngh An, qu n lý các tuy n qu c l thu c đ a ph n t nh Thanh Hóa và v phía
Nam đ n h t đ a ph n t nh Th a Thiên Hu (đèo H iVân).
+ Khu qu n lỦ đ ng b V: Tr s chính t i à N ng, qu n lý các tuy n
qu c l thu c các t nh t
à N ng vào đ n h t đ a ph n t nh Khánh Hòa và các
t nh Tây Nguyên.
+ Khu qu n lỦ đ ng b VII: Tr s chính t i thành ph H Chí Minh,
qu n lý các tuy n qu c l thu c các t nh t Ninh Thu n tr vào và toàn b các
t nh phía Nam.
- Khu qu n lỦ đ ng b th c hi n nhi m v qu n lý c a mình thông qua
các đ n v n i b là các Công ty công ích s a ch a và qu n lỦ đ ngb .
*ăCôngătyăcôngăíchăs aăch aă&ăqu nălỦăđ ngăb ălà đ n v tr c thu c
Khu qu n lỦ đ ng b , th a hành nhi m v qu n lỦ giao thông đ ng b , th c
hi n b o d ng s a ch a th ng xuyên, trung đ i tu đ ng b và XDCB. ng
th i ph i h p v i các đ a ph ng đ đ m b o giao thông trên đ a bàn qu n lý.
13


+ T ch c n i b c a Công ty công ích s a ch a và qu n lỦ đ ng b
g m có :
i qu n lỦ đ ng b (H t QL B),
i XDCB, Thanh tra giao
thông, i xe máy thi t b .
* T ch c c a các
i qu n lỦ đ ng b (H t QL B) bao g m các T
qu n lỦ đ ng b (Cung B) và b ph n Tu n đ ng.
b. Qu n lý h th ngăđ ngăđ aăph ngă(baoăg măđ ng t nh,ăđ ng
huy n,ă đ ngă xư,ă đ ngă đôă th )ă vƠă cácă đo n, tuy n qu c l đ c Trung
ngă y thác qu n lý.
- ây là m t trong s các nhi m v c a UBND các t nh và thành ph ,
UBND các t nh và thành ph thông qua các S GTVT đ th c hi n nhi m v
c a mình.
* S GTVT là c quan chuyên môn c a UBND t nh, có trách nhi m
giúp UBND t nh qu n lỦ Nhà n c v l nh v c GTVT trong ph m vi toàn t nh,
ch u s lưnh đ o tr c ti p, toàn di n c a UBND t nh, đ ng th i ch u s ch đ o
v chuyên môn nghi p v c a B GTVT.
+ S GTVT thông qua các Công ty qu n lý và xây d ng đ ng b ( o n
QL B) đ th c hi n nhi m v qu n lý các tuy n đ ng t nh, đ ng đô th , các
đo n, tuy n qu c l đ c y thác.
n

*Côngătyăqu nălỦă&ăxơyăd ngăđ ngăb ălà t ch c doanh nghi p Nhà
c ho t đ ng công ích có các ch c n ng chính sau:
Ch c n ng tham m u và qu n lý v l nh v c Giao thông đ

ng b :

- Th c hi n nhi m v theo các Ngh đ nh c a Nhà n c v l nh v c qu n
lý hành lang b o v công trình giao thông đ ng b và tr t t an toàn giao
thông.
Các Công ty qu n lý và xây d ng đ
theo k ho ch Nhà n c giao hang n m:

ng b th c hi n nhi m v công ích

- Qu n lỦ, b o d ng s a ch a c u, c ng, đ
ph m vi đ c giao qu nlý.

ng qu c l và t nh l trong

- S n xu t, s a ch a l p đ t và b o v các công trình thi t b ph
ph c v an toàn giao thông trong ph m vi qu nlỦ.

ng ti n

Ch c n ng qu n lý Kinh t ậ K thu t ngành:
- Th c hi n đúng các ch đ , chính sách, đ nh m c, ... c a Nhà n
Ch c n ng kinhdoanh:
14

c.


- S a ch a, thi công các tuy n đ ng giao thông đ
trình ph c v an toàn giao thông trên các tuy n đ ng.

ng b , các công

T ch c n i b c a Công ty qu n lý và xây d ng đ ng b v đ i th
c ng gi ng nh Công ty công ích s a ch a và qu n lỦ đ ng b trong h th ng
qu n lý qu c l .
* UBND Huy n có trách nhi m qu n lý t t h th ng đ ng huy n,
đ ng xư.
th c hi n nhi m v , UBND các huy n t ch c ra các c quan
GTVT c a huy n (Phòng GTVT huy n ho c ghép nhi m v qu n lý GTVT vào
m t phòng có ch c n ng t ng đ i t ng h p).
Các c quan này có trách nhi m tr c ti p qu n lý các tuy n đ ng huy n
và xây d ng, ch đ o l c l ng nhân dân làm đ ng và b o v đ ng các xã
do UBND và các HTX nông nghi p ph trách.
1.3.2.Côngătácăv ăqu nălỦăch tăl

ngăxơyăd ngăătrênăth ăgi i.

Ch t l ng công trình xây d ng là nh ng yêu c u v an toàn, b n v ng,
k thu t và m thu t c a công trình nh ng ph i phù h p v i quy chu n và tiêu
chu n xây d ng, các quy đ nh trong v n b n quy ph m pháp lu t có liên quan và
h p đ ng kinh t . Ch t l ng công trình xây d ng không nh ng liên quan tr c
ti p đ n an toàn sinh m ng, an ninh công c ng, hi u qu c a d án đ u t xây
d ng công trình mà còn là y u t quan tr ng b o đ m s phát tri n c a m i qu c
gia. Do v y, qu n lý ch t l ng công trình xây d ng là v n đ đ c nhi u qu c
gia trên th gi i quan tâm.
a. Hoa K
Qu n lý ch t l ng công trình xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t M
r t đ n gi n vì M dùng mô hình 3 bên đ qu n lý ch t l ng công trình xây
d ng. Bên th nh t là các nhà th u thi t k , thi công t ch ng nh n ch t l ng
s n ph m c a mình. Bên th hai là khách hàng giám sát và ch p nh n v ch t
l ng s n ph m có phù h p v i tiêu chu n các yêu c u đ t hàng hay không. Bên
th ba là m t t ch c ti n hành đánh giá đ c l p nh m đ nh l ng các tiêu chu n
v ch t l ng ph c v cho vi c b o hi m ho c gi i quy t tranh ch p. Giám sát
viên ph i đáp ng tiêu chu n v m t trình đ chuyên môn, có b ng c p chuyên
ngành, ch ng ch do Chính ph c p, kinh nghi m làm vi c th c t 03 n m tr
lên, ph i trong s ch v m t đ o đ c và không đ ng th i là công ch c Chính ph .
b. Liên bang Nga
Lu t xây d ng đô th c a Liên bang Nga quy đ nh khá c th v qu n lý
15


ch t l ng công trình xây d ng. Theo đó, t i i u 53 c a Lu t này, giám sát xây
d ng đ c ti n hành trong quá trình xây d ng, c i t o, s a ch a các công trình
xây d ng c b n nh m ki m tra s phù h p c a các công vi c đ c hoàn thành
v i h s thi t k , v i các quy đ nh trong nguyên t c k thu t, các k t qu kh o
sát công trình và các quy đ nh v s đ m t b ng xây d ng c a khu đ t.Giám sát
xây d ng đ c ti n hành đ i v i đ i t ng xây d ng. Ch xây d ng hay bên đ t
hàng có th thuê ng i th c hi n vi c chu n b h s thi t k đ ki m tra s phù
h p các công vi c đư hoàn thành v i h s thi t k Bên th c hi n xây d ng có
trách nhi m thông báo cho các c quan giám sát xây d ng nhà n c v t ng
tr ng h p xu t hi n các s c trên công trình xây d ng. Vi c giám sát ph i
đ c ti n hành ngay trong quá trình xây d ng công trình, c n c vào công ngh
k thu t xây d ng và trên c s đánh giá xem công trình đó có b o đ m an toàn
hay không. Vi c giám sát không th di n ra sau khi hoàn thành công trình. Khi
phát hi n th y nh ng sai ph m v công vi c, k t c u, các khu v c k thu t công
trình,ch xây d ng hay bên đ t hàng có th yêu c u giám sát l i s an toàn các
k t c u và các khu v c m ng l i b o đ m k thu t công trình sau khi lo i b
nh ng sai ph m đư có. Các biên b n ki m tra các công vi c, k t c u và các khu
v c m ng l i b o đ m k thu t công trình đ c l p ch sau khi đư kh c ph c
đ c các sai ph m. Vi c giám sát xây d ng c a c quan nhà n c đ c th c
hi n khi xây d ng các công trình xây d ng c b n mà h s thi t k c a các
công trình đó s đ c các c quan nhà n c th m đ nh ho c là h s thi t k
ki u m u; c i t o, s a ch a các công trình xây d ng n u h s thi t k c a công
trình đó đ c c quan nhà n c th m đ nh, xây d ng các công trình qu c phòng
theo s c l nh c a T ng th ng Liên bang Nga. Nh ng ng i có ch c trách th c
hi n giám sát xây d ng nhà n c có quy n t do ra vào đi l i t i các công trình
xây d ng c b n trong th i gian hi u l c giám sát xây d ng nhà n c.
c.Trung Qu c
Trung Qu c b t đ u th c hi n giám sát trong l nh v c xây d ng công trình
t nh ng n m 1988 . V n đ qu n lý ch t l ng công trình đ c quy đ nh trong
lu t xây d ng Trung Qu c. Ph m vi giám sát xây d ng các h ng m c công trình
c a Trung Qu c r t r ng, th c hi n các giai đo n, nh : giai đo n nghiên c u
tính kh thi th i k tr c khi xây d ng, giai đo n thi t k công trình, thi công
công trình và b o hành công trình - giám sát các công trình xây d ng, ki n trúc.
Ng i ph trách đ n v giám sát và k s giám sát đ u không đ c kiêm nhi m
làm vi c c quan nhà n c. Các đ n v thi t k và thi công, đ n v ch t o
thi t b và cung c p v t t c a công trình đ u ch u s giám sát.
16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×