Tải bản đầy đủ

Phân tích thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên du lịch và tiếp thị giao thông vận tải việt nam ( vietravel )

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH VÀ TIẾP
THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM ( VIETRAVEL ). Trên cơ sở đó hãy
nêu những hạn chế và đề xuất một số giải pháp để khắc phục.

Hà Nội, Tháng 6 năm 2011
LỜI MỞ ĐẦU
Con người là yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất , trình độ phát
triển của nguồn nhân lực là lợi thế phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong lĩnh vực
nào thì con người cũng đứng ở vị trí trung tâm. Quan tâm đến sự phát triển con
người sẽ góp phần cho sự đảm bảo đẩt nước bởi vì quá trình phát triển nguồn nhân
lực là thước đo đánh giá sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia.
Trong xu thế hội nhập toàn cầu, các doanh nghiệp được mở ra nhiều cơ hội phát
triển. Sự phát triển của doanh nghiệp sẽ thúc đẩy sự phát triển của cả quốc gia. Tuy
nhiên đó cũng là thách thức đối với doanh nghiệp, để tồn tại và phát triển các doanh
nghiệp phải cạnh tranh, điều đó cũng có nghĩa doanh nghiệp phải phát huy lợi thế
của mình. Chẩt lượng nguồn nhân lực là lợi thế hàng đầu bởi con người là một tài
nguyên vô giá. Vì vậy, Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực là một nhiệm vụ quan
trọng không chỉ của một doanh nghiệp mà còn là nhiệm vụ của cả một đẩt nước.
Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực đòi hỏi sự tốn kém về thời gian và chi phí.
Nhưng thực hiện tốt công tác này sẽ mang lại vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững.


Nhận rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các
doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH một thành viên Du lịch và Tiếp thị giao
thông vận tải Việt Nam ( Vietravel) nói riêng. Tôi đã chọn đề tài: “Phân tích thực
trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên Du
lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam ( Vietravel) – Công ty tôi hiện đang
công tác.
Đề tài của tôi gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lí luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Chương II: Thực trạng của việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty
Vietravel
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực của công ty Vietravel.
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
I- Khái niệm và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1. Những khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Đào tạo con người là quá trình nâng cao năng lực của con người về mặt thể lực,
trí lực, tâm lực đồng thời phân bổ, sử dụng và phát huy có hiệu quả nhất năng lực
của nguồn nhân lực để phát triển đất nước.
Đào tạo: Là quá trình học tập làm cho người lao động có thể thực hiện được chức
năng, nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong công tác của họ.
Giáo dục: Là quá trình học tập để chuẩn bị con người cho tương lai; Có thể cho
người đó chuyển tới công việc mới trong một thời gian thích hợp.
Phát triển: Là quá trình học tập nhằm mở ra cho các cá nhân những công việc mới
dựa trên những định hướng tương lai của tổ chức.
Ba bộ phận hợp thành của Giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là
cần thiết cho sự thành công của tổ chức và sự phát triển tiềm năng của con người.
Vì vậy, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực bao gồm không chỉ đào tạo, giáo dục
và phát triển đã được thực hiện bên trong một tổ chức, mà còn bao gồm một loạt


những hoạt động khác của phát triển và đào tạo nguồn nhân lực được thực hiện từ
bên ngoài: học việc, học nghề, các hoạt động dạy nghề.
2. Công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai
thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kỹ
thuật, người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động
lại với nhau. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ
thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì
không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối
với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp .
Con người, với khả năng sáng tạo, lao động cần cù siêng năng của mình, đã
phát minh ra những dụng cụ từ ban đầu là thô sơ cho đến phát triển công nghệ cao,
khoa học kỹ thuật cao như ngày nay đã phục vụ được nhu cầu bản thân và phát
triển xã hội.
Quản trị nhân sự góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn
đề lao động. Đó là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung
đều đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao cho người lao động hưởng
thành quả do họ làm ra.
Quản trị nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào
cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng của
chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức.
Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có
nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cung cách quản trị nhân
sự tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp . Đây cũng là một trong
những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp .
II- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp


Các doanh nghiệp tiến hành đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vì những lý
do và tác dụng sau đây:
- Để chuẩn bị và bù đắp vào những chỗ bị thiếu, bị bỏ trống. Sự bù đắp và bổ sung
này diễn ra thường xuyên nhằm làm cho doanh nghiệp hoạt động trôi chảy.
- Để chuẩn bị cho những người lao động thực hiện được những trách nhiệm và
nhiệm vụ mới do có sự thay đổi trong mục tiêu: cơ cấu, thay đổi về luật pháp, chính
sách và kỹ thuật công nghệ mới tạo ra.
- Để hoàn thiện khả năng người lao động (nhiệm vụ hiện tại cũng như nhiệm vụ
tương lai một cách có hiệu quả).
Tác dụng của phát triển và đào tạo nguồn nhân lực còn là: Giảm bớt được sự
giám sát, vì đối với người lao động được đào tạo, họ là người có thể tự giám sát;
Giảm bớt những tai nạn, do những hạn chế của con người hơn là do những hạn chế
của trang bị; Sự ổn định và năng động của tổ chức tăng lên, chúng được bảo đảm có
hiệu quả ngay cả khi thiếu những người chủ chốt do có nguồn đào tạo dự trữ để
thay thế.
III- Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực ở các doanh nghiệp nước ta hiện nay
Tài nguyên nhân sự bao gồm tất cả các cá nhân tham gia bất cứ hoạt động nào
của tổ chức, bất kể vai trò của họ là gì. Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển
như vũ bão, cuộc cạnh tranh giữa các nước và các công ty ngày càng khốc liệt.
Cuộc cạnh tranh đó thể hiện trên tất cả các mặt: công nghệ, quản lý, tài chính, chất
lượng, giá cả…Nhưng trên hết, yếu tố đứng đằng sau mọi cuộc cạnh tranh là con
người. Chính vì vậy mà nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong mỗi
công ty cần thiết hơn bao giờ hết. Việc đào tạo và phát triển chuẩn bị cho nhân viên
của mình để họ có thể theo kịp với tổ chức khi tổ chức thay đổi và lớn mạnh hơn.
CHƯƠNG II :

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN

NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY VIETRAVEL
I., Khái quát hoạt động của công ty TNHH một thành viên Du lịch và Tiếp thị
giao thông vận tải Việt Nam ( Vietravel).


Trụ sở chính: 190 Pasteur, Quận 3, tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.8) 38228898. Fax: (84.8) 38299142
Email: info@vietravel- vn.com
Website: www.vietravel-vn.com
Công ty Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải ( gọi tắt là Vietravel ) là doanh
nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải được thành lập ngày 15/08/1992 với
tên gọi Tracodi Tour và chính thức đổi tên thành Công ty Du lịch Tiếp thị GTVT “
Vietravel “ vào ngày 02/12/1995 và được cấp giấy phép kinh doanh Du lịch Quốc tế
số 48/VNAT. Vietravel có trụ sở chính tại 190 Pasteur, Quận 3, TP Hồ Chí Minh và
các Chi nhánh tại Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha
Trang, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Phú Quốc, có văn phòng tại Mỹ, Pháp,
Nhật Bản và một số nước tại Châu á.
1, Quá trình hình thành và phát triển của công ty Vietravel
- Ngày 20/12/1995: Công ty Du lịch & Tiếp thị GTVT trực thuộc Bộ Giao Thông
Vận Tải - (Vietravel) ra đời trên cơ sở của Trung tâm Du lịch - Tiếp thị và Dịch vụ
đầu tư (Tracodi - Tourmis).
- Tham gia Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA), Hiệp hội Du lịch Mỹ (USTOA,
ASTA), Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (PATA), Hiệp hội Du lịch
Nhật Bản (JATA).
- Hiện nay, số lượng nhân viên của cả tổng công ty là gần 700 nhân viên và tại chi
nhánh Hà Nội là 70 người.
Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 1 - Chủ tịch nước trao tặng, bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ.
2, Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Vietravel
2.1. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty
Kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa, Thương mại điện tử, Đại lý bán vé máy
bay cho các hãng hàng không,Vận chuyển khách du lịch, Hướng dẫn viên, Thu đổi
ngoại tệ, Đặt phòng khách sạn, Tư vấn du học, Dự án, Đại lý vận tải xếp dỡ và giao
nhận hàng, Đại lý và môi giới hàng hải, Dịch vụ lưu trú, ăn uống và quà lưu niệm


2.2. Tổ chức đơn vị:
Khối kinh doanh:
- Phòng Thị trường nước ngoài
- Khối du lịch nước ngoài
- Phòng du lịch trong nước
- Trung tâm tư vấn du học Việt (VOSC)
- Phòng dự án
- Phòng vé
- Xí nghiệp xe Xuyên Á (Asia Express)
Khối hỗ trợ:
- Phòng TCHC
- Phòng Kế tóan – Tài chính
- Phòng nghiên cứu và phát triển
- Phòng chăm sóc khách hàng
- Phòng điều hành hướng dẫn
- Tạp chí Người Du Lịch
Trung tâm – Văn phòng:
- Vietravel Chợ Lớn
- Trung tâm lữ hành Thế Giới
- Trung tâm du lịch Lá Xanh – Sân bay Tân Sơn Nhất
`

- Văn phòng du lịch ở nước ngoài

Các Chi Nhánh:
- Chi nhánh Hà Nội
- Chi nhánh Lào Cai
- Chi nhánh Đà Nẵng
- Chi nhánh Huế
- Chi nhánh Quy Nhơn
- Chi nhánh Nha Trang
- Chi nhánh Cần Thơ
3, Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty Vietravel:


Với hơn 700 cán bộ - nhân viên nhiều kinh nghiệm và định hướng chiến lược
phát triển, đến năm 2015 Vietravel phấn đấu trở thành công ty lữ hành đa quốc gia
đầu tiên của Việt Nam tại các nước trên Thế giới.
Tính đến giai đoạn hiện nay, công ty du lịch Vietravel đã xây dựng được một hệ
thống khá hoàn chỉnh các chi nhánh,văn phòng giao dịch trong phạm vi cả nước.
Từ cửa khẩu biên giới Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đến Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn,
Nha Trang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, tp. HCM, Cần Thơ đến đảo Phú
Quốc, và các văn phòng tại: Campuchia, Mỹ, Pháp, Nhật……..
Trong tương lai Vietravel sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống chi nhánh
rộng khắp cả nước đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày một đa dạng của du khách với
chất lượng dịch vụ tốt nhất và giá thành hợp lí nhất.
Không chỉ dừng lại ở phạm vi lữ hành du lịch, Vietravel còn mở rộng nhiều loại
hình dịch vụ khác như thành lập Trung tâm Nguồn nhân lực Việt Nam (VIMAC) –
nơi cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho thị trường các nước như Nhật Bản,
Hồng Kông, Macao, Singapore…Tư vấn du học, đào tạo nghiệp vụ du
lịch….Vietravel tiếp tục đa dạng hóa, đầu tư mở rộng các lĩnh vực dịch vụ mới
nhằm khai thác hết lợi thế sẵn có và cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ thiết
thực, phù hợp với nhu cầu hiện nay.
4, Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động
Công ty có 3 Khối, 14 Phòng chức năng, 1 xí nghiệp vận chuyển, 6 Trung tâm, 15
Chi nhánh.
Hiện tại tôi đang công tác tại Chi Nhánh Hà Nội của Vietravel, vì vậy tôi xin
cung cấp Mô hình quản lí tại Chi Nhánh và mô hình cơ cấu tổ chức Vietravel
Hanoi:
Mô hình Quản lí:


Mô hình cơ cấu tổ chức:

5, Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một số năm gần đây


Công ty du lịch và tiếp thị Giao Thông Vận Tải là công ty Nhà Nước, với hơn 14
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức tour du lịch, đặc biệt là các tour du lịch
nước ngoài và năm 2010 Công ty đã vinh dự được công nhận là Công ty du lịch có
doanh số đứng số 1 trên thị trường du lịch tại Việt nam. Năm 2010, tăng trưởng của
Công ty so với năm 2009 là trên 40%, Vietravel đã khẳng định vị trí của công ty lữ
hành đứng đầu ngành du lịch Việt Nam.
II., Phân tích thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của
công ty Vietravel
1,Nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là công tác được ưu tiên hàng đầu của
Công ty Vietravel. Mục tiêu là xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo
về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong
cách làm việc và nhiệt tình trong công việc.
Là nhà tổ chức du lịch chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, Vietravel đã
khẳng định uy tín và thương hiệu của mình trong lĩnh vực tổ chức, điều hành các
tour du lịch trong và ngoài nước. Với 15 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ cán bộ,
nhân viên năng động, Vietravel luôn là địa chỉ đáng tin cậy của đông đảo du khách
gần xa. Phát huy thế mạnh đó, Trung tâm dạy nghề Vietravel – Vietravel Training
Center (VIETC) đã được thành lập với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao trong tương lai cho công ty nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung.
2,Hình thức đào tạo và phát triển
Đào tạo tại lớp học, trung tâm; Dạy kèm; Bài tập tình huống; làm hình mẫu về hành
vi; Đào tạo học việc, Đào tạo sử dụng máy móc thiết bị, Mô phỏng; Các trò chơi
kinh doanh, Học từ xa và học qua mạng, Đào tạo trên máy tính, Luân chuyển công
việc, Thực tập….
Du lịch là một trong những ngành kinh tế đang được Đảng và Nhà nước chú
trọng đầu tư phát triển để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước ta hiện
nay. Du lịch gắn liền với văn hoá. Khách du lịch đến từ nhiều nước khác nhau, từ


nhiều nền văn hoá khác nhau, thuộc tầng lớp xã hội khác nhau. Làm du lịch, không
chỉ đơn giản là tìm kiếm cho khách chỗ nghỉ, phục vụ bữa ăn rồi chở khách đến các
điểm danh thắng và mặc cho họ tha hồ ngắm cảnh rồi tự tìm hiểu. Khách du lịch
cần ở những người làm du lịch một thái độ nhiệt tình, chu đáo, niềm nở, hiểu biết
và sự phục vụ phải tương xứng với số tiền họ bỏ ra. Họ đi du lịch không phải chỉ để
tìm kiếm chỗ ngủ và ăn uống mà là để tiếp cận và khám phá một nền văn hoá mới,
và có thể tìm kiếm những cơ hội hợp tác, đầu tư mới. Và như vậy, người làm du
lịch phải biết khách đến từ nền văn hóa nào, mục đích đi du lịch của họ là gì để có
thể phục vụ họ chu đáo hơn thế, phải giới thiệu với khách, giúp cho họ tiếp cận
đựơc, hiểu được về văn hoá của đất nước mình.
So với các ngành kinh tế khác, du lịch là một trong những ngành kinh tế còn non
trẻ, đặc biệt là về lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghề
nghiệp và trình độ quản lý. Công ty của chúng tôi là công ty TNHH một thành viên
Du lịch và Tiếp thị Giao Thông Vận Tải Việt Nam ( Vietravel). Là một công ty hoạt
động trong ngành du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà hàng,và cung cấp dịch vụ du
lịch- lữ hành, hướng dẫn du lịch… Nhận thức được tầm quan trọng của công tác
đầu tư này và từ những đòi hỏi của thực tế của công việc, công ty chúng tôi đã chú
trọng quản trị tài nguyên nhân lực đặc biệt là công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực
3,Tổ chức và quản lý công tác đào tạo
Tổ chức đào tạo:
- Trung tâm đào tạo xây dựng bảng checklist các công việc cần chuẩn bị trước khóa
học, trong khóa học và sau khóa học; sau đó tiến hành họp ban tổ chức phân công
nhiệm vụ cụ thể
- Một số công việc cần lưu ý khi tổ chức đào tạo: Lập danh sách, thông báo, triệu
tập học viên, lập danh sách, mời giảng viên, thời gian, địa điểm tổ chức, tài liệu đào
tạo và các việc có liên quan đến in ấn: tài liệu đóng quyển/file phát cho học viên, tài
liệu phát tay, chương trình đào tạo, phiếu kiểm tra, phiếu đánh giá, phiếu theo dõi
lịch giảng, giấy chứng nhận. Văn phòng phẩm : Phương tiện trang thiết bị, mô hình
phục vụ đào tạo, tổ chức đón tiếp, làm thẻ học viên, khai giảng, bế giảng; ổn định tổ


chức, đánh giá trước, trong và khi kết thúc đào tạo; theo dõi giám sát công tác phục
vụ lớp học, chuyên cần của học viên, báo cáo và thanh quyết toán, họp rút kinh
nghiệm khi kết thúc đào tạo.
Quản lí công tác đào tạo( Giám sát thực hiện):
- Đối tượng giám sát: Học viên, giảng viên, cán bộ tổ chức và hỗ trợ lớp học
- Phạm vi giám sát: Tiến độ khóa học, mức độ than gia của học viên, hiệu quả giảng
dạy của giảng viên, hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần cho lớp học..
- Thời điểm giám sát: Trong khi diễn ra khóa học, đầu giờ học, trong giờ học, giải
lao, cuổi buổi học, trong buổi trực, sau khóa học…
- Các phương pháp giám sát: Quan sát trực tiếp, phỏng vấn trao đổi, phiếu tự điền,
phiếu theo dõi, báo cáo tiến độ, báo cáo cuối khóa.
4, Nguồn kinh phí cho đào tạo
Ngân sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được cấp từ nguồn ngân sách nhà
nước, tài trợ từ các hang, tổ chức, chương trình, dự án và đóng góp của cá nhân học
viên.
5, Tiến hành đào tạo
Nhằm góp phần đào tạo đội ngũ nhân viên điều hành, hướng dẫn viên chuyên
nghiệp, phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của xã hội, công ty du lịch Vietravel với vị
trí là công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam hiện nay đã chính thức thành lập Trung
tâm đào tạo nghiệp vụ du lịch – Vietravel Traning Center (VIETC) với mục tiêu đào
tạo ngưồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch nói chung và công ty nói
riêng.
Ngày 22/11/2010, Trung tâm tạo nghiệp vụ du lịch Vietravel sẽ khai giảng lớp đầu
tiên cho chuyên ngành “Nghiệp vụ điều hành tour du lịch” tại số 35 Trần Quốc
Toản, P.8, Q.3, Tp. HCM. Đối tượng tuyển sinh là sinh viên ngành du lịch muốn
trang bị thêm kiến thức thực tế về hướng dẫn, điều hành du lịch, bán tour, nghiệp
vụ nhà hàng, khách sạn… .


Trung tâm đã lên kế hoạch liên kết với các Trường Đại học, Ngoại ngữ như Đại học
Ngoại thương, Đại học văn hoá, Trường Anh ngữ quốc tế Học thuật (Academic),
Trường Anh ngữ ACPI… tổ chức các khoá nâng cao nghiệp vụ: Lễ tân quốc tế,
Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Tiếng Anh Du lịch, Tiếng Anh thương mại, Các lớp
luyện thi chứng chỉ TOEIC,
Với thời gian đào tạo 6 tháng (3 buổi/tuần), học viên sẽ được cung cấp những kiến
thức về tuyến điểm du lịch Việt Nam, sản phẩm và hệ thống cung ứng dịch vụ du
lịch, cũng như rèn luyện các kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết giúp học viên điều
hành, tổ chức thành công một tour du lịch thông qua sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa
các dịch vụ như: vận chuyển, lưu trú, tham quan,…
Với đội ngũ giáo viên gồm các Tiến sĩ, Thạc sĩ nhiều năm kinh nghiệm, cộng với
phương pháp học đi đôi với hành, lớp học có sĩ số hạn chế, học tập trong môi
trường đầy đủ tiện nghi hiện đại chắc chắc sẽ là môi trường lý tưởng nhất để quý
phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên theo học. Học phí cho toàn bộ khoá học
chỉ 3.500.000 VND. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ Sơ cấp
nghề của Tổng cục Dạy nghề Việt Nam, có giá trị trên toàn quốc. Đặc biệt, sau khi
tốt nghiệp, học viên ưu tú sẽ được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại công ty
Vietravel.
CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG
TY VIETRAVEL
I.

Cơ sở định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1- Mục tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh
Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp mạnh đa sở

hữu, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đa ngành, đa nghề, có nghề chuyên sâu, có
khả năng cạnh tranh tại thị trường nội địa, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã
hội trong khu vực. Vietravel sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với
sự tin yêu của tất cả quý khách hàng, quyết tâm đưa thương hiệu Vietravel đi xa


hơn và đạt đến mục tiêu trở thành Top Tập đoàn lữ hành hàng đầu khu vực Châu Á
vào năm 2020.
Công ty cũng đã đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn và vĩ mô cho
giai đoạn 2015 – 2020, cụ thể đến năm 2020. Vietravel phấn đấu trở thành công ty
du lịch hàng đầu châu Á. Đây là mục tiêu đầy thử thách nhưng với một mục tiêu
chung, Vietravel đã và đang hiện thực hoá những mục tiêu chiến lược của mình.


Tổ chức bộ máy quản lý:
Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý: Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy

định nội bộ nhằm phát huy dân chủ, ý thức tự giác, thúc đẩy sản xuất phát triển.
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản
lý để đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất – kinh doanh
Hiện đại hoá toàn bộ máy quản lý Công ty, hiện đại hoá hệ thống cung cấp
thông tin nội bộ nhằm cung cấp thông tin về tình hình sản xuất – kinh doanh, chính
xác, hiệu quả; từng bước giao quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc.
Công tác lao động: Khuyến khích nhân viên không ngừng học tập để nâng cao
nhận thức, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận; bố trí lại và tuyển dụng mới nhân
viên có trình độ cao, nâng cao thu nhập cho nhân viên
CB – CNV đã chọn Nhật Bản là thị trường mục tiêu để chinh phục và nhanh
chóng đạt được những thành công ban đầu. Song song với việc phát triển bộ máy
nhân sự vừa tinh gọn vừa chuyên nghiệp, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu du khách
và thị trường, Vietravel là công ty đầu tiên tổ chức phòng “ quan hệ và dịch vụ
khách hàng” với mục tiêu mang lại sự hài lòng nhất cho du khách không chỉ trong
khi tham quan mà cả trước và sau khi tour kết thúc. Từ thái độ phục vụ chu đáo,
chuyên nghiệp đến việc quan tâm lợi ích thiết thực của khách hàng, vietravel đã
nhanh chóng nhận được sự tin yêu của du khách bằng cả tấm lòng và tình cảm của
những người thân trong gia đình.


2- Hoàn thiện việc xác định cầu và cơ cấu tổ chức
Hình thành trên cơ sở của Công ty Du lịch Tiếp thị và Dịch vụ đầu tư (Tracodi
Tourmis) trực thuộc Bộ GTVT, Vietravel ra đời trong điều kiện ngành du lịch gặp
không ít khó khăn. Bằng sự năng động, quyết tâm vượt khó và chiến lược kinh
doanh rõ ràng, Vietravel đã vượt qua những khó khăn của khủng hoảng kinh tế khu
vực (1997), đại dịch SARS (2003), khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đại dịch cúm
A/H1N1 (2008 - 2009).
Vietravel đã vươn lên không ngừng, mở hàng loạt các chi nhánh trong cả nước như:
Hà Nội, trung tâm lặn biển đầu tiên tại Nha Trang (Trung tâm Vinadive), mở rộng
hệ thống phân phối đến nhiều địa phương như: Lào Cai, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn,
Cần Thơ, Phú Quốc, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, đặc biệt là hệ thống các
trung tâm, các chi nhánh tại TPHCM. Đến nay, Vietravel đã có gần 700 nhân viên
và tiếp tục mở rộng kênh phân phối tại tất cả các tỉnh trong nước và khu vực Đông
Nam Á, Mỹ, châu Âu...
Ra đời khi đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng ý thức được sứ mệnh của nhà
tổ chức du lịch chuyên nghiệp, Vietravel tự hào đã chinh phục được thị trường
khách khó tính Nhật Bản đầu tiên tại VN. Đến nay Nhật Bản vẫn là thị trường
khách lớn nhất của Vietravel bên cạnh khách Đông Nam Á, châu Âu. Bằng sự đa
dạng hóa loại hình sản phẩm và tiên phong mở rộng thị trường, Vietravel đã sớm
phát triển đều cả ba thị trường khách quốc tế vào VN (inbound), khách VN du lịch
trong nước (domestic) và đưa người Việt, khách quốc tế ra các nước (outbound).
Hiện nay, Vietravel đã có đủ các tour và hệ thống đối tác chiến lược khắp năm
châu. Ngay thị trường du lịch VN, Vietravel luôn là người tiên phong, mở đường để
phát triển điểm đến qua hàng trăm cuộc khảo sát mỗi năm nhằm tìm kiếm những
dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
3- Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
tại Công ty


Với tầm nhìn chiến lược của mình trước bước phát triển vũ bão của công nghệ số,
ngay từ năm 2005 Vietravel đã triển khai các giải pháp tổng thể về công nghệ theo
một quy trình chặt chẽ. Ngày 30-1-2007, mạng bán tour trực tuyến đầu tiên tại VN
www.travel.com.vn đã ra đời, góp phần tạo cầu nối gắn kết khách hàng với
Vietravel qua kênh thông tin đa chiều với nhiều tiện ích để du khách có thể thoả
mãn mọi nhu cầu mọi lúc mọi nơi. Với phương thức thanh toán linh hoạt, du khách
có thể trả bằng tiền mặt, chuyển khoản, thẻ thanh toán quốc tế cho các giao dịch
của mình tại www.travel.com.vn.
Với những thành tích trong việc ứng dụng công nghệ mới và hướng đến quyền
lợi khách hàng, Vietravel liên tiếp nhận được các giải thưởng công nghệ của Bộ
Công Thương, Sở Thông tin Truyền thông TPHCM như: Cúp bạc dành cho sản
phẩm thương mại điện tử xuất sắc nhất VN năm 2007 trong Tuần lễ Tin học VN lần
thứ 16; giải 3 - website thương mại điện tử uy tín trong chương trình TrustVN 2007
của Vụ Thương mại - Điện tử - Bộ Công Thương tổ chức từ năm 2004; top 5
website tiêu biểu 2008 của Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ thông tin;
“Website vàng VN” năm 2009 do Báo Người Lao Động bình chọn; giải thưởng
Danh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông tiêu biểu năm 2010 do
UBND TPHCM, Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM tổ chức; website bán tour
trực tuyến tốt nhất VN năm 2010 do Báo SGGP tổ chức.
Với phương châm “Khách hàng là người tạo dựng nên thương hiệu Vietravel”,
Vietravel không ngừng đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng bằng những việc
làm thiết thực như: tặng vật phẩm, thuốc và tiền mặt tại huyện Bù Đăng - Bình
Phước, xây dựng nhà tình thương cho người dân xã Long Hòa, huyện Cần Giờ
(TPHCM), tặng sổ tiết kiệm và hỗ trợ trang thiết bị phòng tập vật lý trị liệu cho
người già neo đơn, tàn tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hàm Tân - tỉnh Bình Thuận,
tổ chức ngày vì môi trường trong các đợt tập huấn: “Bản lĩnh Vietravel 2008” tại
Phan Thiết, “Tự hào Vietravel 2010” tại Nha Trang, tài trợ Hoa hậu Trái đất tham
gia các hoạt động môi trường, vận động đội mũ bảo hiểm nhân Hội chợ Du lịch
quốc tế ITE 2007, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt miền Trung, nạn nhân vụ
sập đường dẫn cầu Cần Thơ... Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, ngày 24-11-2010,


Vietravel trao 500 triệu đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP, phẫu thuật cho
hàng trăm bệnh nhân khắp các tỉnh, thành trong cả nước với mong muốn làm cuộc
sống tươi đẹp hơn.
Với thế mạnh và uy tín thương hiệu, Vietravel được chọn là nhà cung cấp
phương tiện vận chuyển hàng đầu VN cho nhiều sự kiện quốc tế như: Hội nghị Cấp
cao APEC 2006, Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 13, Đại lễ Vesak
2008, phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 trong nhiệm kỳ VN là Chủ tịch
ASEAN.
Với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Hội nghị APEC 2006,
Chính phủ đã tặng.
Vietravel phần thưởng cao quý - Huân chương Lao động hạng nhì và Huân chương
Lao động hạng nhất cho đơn vị “Có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005
- 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.
Bên cạnh đó, Vietravel còn nhận hàng trăm danh hiệu, bằng khen, cờ thi đua của Bộ
GTVT, Tổng cục Du lịch, các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương,
của độc giả các báo SGGP, Sài Gòn Tiếp Thị, SaigonTimes, Thời báo Kinh tế
VN..
Đặc biệt, Vietravel vinh dự nhận các giải thưởng quốc tế như: “The Friends of
Thailand” của Tổng cục Du lịch Thái Lan, “Outstanding Tour Operator 2010” của
Bộ Du lịch Campuchia, Cúp “Tourism Alliance Awards 2010 - Nhà điều hành tour
du lịch nước ngoài tốt nhất Đông Dương” của ngành du lịch các nước Đông
Dương...
Trên cơ sở phát triển bền vững sau 15 năm, trong giai đoạn 2011 - 2015,
Vietravel sẽ tái cơ cấu mô hình hoạt động của công ty gồm 6 công ty thành viên
nhằm phát triển kinh doanh theo hướng chuyên sâu. Dự kiến, đến hết năm 2012,
Vietravel sẽ hoàn tất triển khai mạng lưới 11 văn phòng du lịch tại các thị trường
trọng điểm trên thế giới như: Hoa Kỳ, Pháp, Hồng Kông, Malaysia, Thái Lan,
Singapore... và trở thành công ty du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á.


Định hướng phát triển dài hạn và vĩ mô cho giai đoạn 2015 - 2020, cụ thể đến năm
2020, Vietravel phấn đấu đạt 1.000.000 khách và trở thành một trong 10 công ty du
lịch hàng đầu châu Á. Đây là mục tiêu đầy thử thách nhưng với quyết tâm,
Vietravel đã và đang hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược của mình.

KẾT LUẬN
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là vấn đề mấu chốt quyết định sự phát triển
của công ty Vietravel cũng như các tổ chức/ doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay
của nền kinh tế thị trường, phần nhiều các tổ chức/ doanh nghiệp nhà nước đều
nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,
nhưng công tác tổ chức tiến hành hoạt động này vẫn chỉ ở mức manh múm, tự phát
và nhu cầu của cá nhân vẫn đóng vai trò quan trọng. Thực tế tại công ty Vietravel,
đào tạo là một trong các chức năng nhiệm vụ quan trọng của công ty đã được Bộ
Giao Thông Vận Tải quy định, trải qua hàng chục năm xây dựng và phát triển, công
ty Vietravel, công ty thực sự trở thành một “tổ chức học hỏi” và đã khẳng định
được thương hiệu không những về lĩnh vực lữ hành mà còn là địa chỉ đào tạo cung
cấp nguồn nhân lực cho ngành du lịch, góp phần quan trọng vào nâng cao sự
nghiệp phát triển chung của đất nước. Mặc dù vậy, thực trạng đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực tại công ty cũng còn nhiều điều bất cập như đã trình bày trên đây.
Những bất cập này sẽ từng bước được khắc phục thông qua hàng loạt giải pháp mà
công ty đã, đang và sắp tiến hành.
Với cá nhân tôi, những kiến thức mới học được qua môn Quản trị nguồn nhân
lực có ý nghĩa rất thiết thực và đang được vận dụng ngay vào thực tế tại Trung tâm
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Vietravel nơi tôi đang công tác. Hy
vọng sẽ có những chuyển biến mới mang tính đột phá về quản trị nguồn nhân lực
tại Trung tâm và những kế hoạch đạt được tại đây sẽ sớm được nhân rộng ra các
đơn vị khác trong công ty Vietravel.
Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo đã giảng dạy, hướng dẫn rất nhiệt
tình, cám ơn các bạn đồng nghiệp đã chia sẻ những kinhg nghiệm thực tế quý báu
của mình trên lớp học cũng như khi làm việc nhóm, cũng xin cám ơn trường Đại
học Griggs Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức chương trình đào tạo rất hữu ích này.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực thuộc chương trình đào tạo thạc
sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế của đại học Grigg, Hoa Kỳ.
2. Sách Quản trị nguồn nhân lực – NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
3. Sách Quản trị nhân sự của tác giả Nguyễn Hữu Thân – NXB Lao động xã
hội
4. Tài liệu đào tạo về quản lý nhân lực của Viện Công nghệ Châu Á
5. Giáo trình quản trị hành vi tổ chức của Đại học Grigg, Hoa Kì – NXB Thống
kê 2008
6. Các thông tin tham khảo qua internet
7. Tài liệu của công ty Vietravel
8. Cẩm nang quản lý hiệu quả - NXB tổng hợp Thành Phố Hồ Chí MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×