Tải bản đầy đủ

DE THI HSG CAP TRUONG

Phòng GD-ĐT Huyện Mỹ Đức
Trường THCS Đại Hưng
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI - Năm học: 2010-2011
Môn: VẬT LÝ 8
Thời gian làm bài: 90 phút
Bài 1: (2,5đ)
Hai người đi xe đạp. Người thứ nhất đi quãng đường 500m hết 2 phút. Người thứ hai
đi quãng đường 7,5 km hết giờ.
a. Người nào đi nhanh hơn ?
b. Nếu hai người cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều thì sau 20 phút, hai người
cách nhau bao nhiêu km?
Bài 2: (2,5đ)
Đặt một bao gạo 50kg lên một cái ghế 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc
với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2.
a. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất?
b. Muốn áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất tăng thành 193750 N/m2 thì
phải đặt thêm lên ghế bao nhiêu kg gạo nữa?
Bài 3: (2,5đ)
Một khối gỗ hình hộp chữ nhật, tiết diện đáy S=150 cm2 , cao h=30 cm được thả nổi
trong hồ nước sao cho khối gỗ thẳng đứng.
a. Tính trọng lượng khối gỗ?

b. Phần nổi của gỗ có chiều cao bao nhiêu?
Biết trọng lượng riêng của nước và của gỗ lần lượt là d1=10000N/m3,
d2=8000N/m3.
Bài 4: (2,5đ)
Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khối lượng 65kg lên cao
2m.
a. Nếu bỏ qua ma sát thì phải dùng lực kéo bao nhiêu?
b. Thực tế có ma sát nên lực kéo vật là 275N. Tính hiệu suất của mặt phẳng
nghiêng?
Cho chiều dài mặt phẳng nghiêng là 5m.
-------------------------------------------------


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN: VẬT LÝ 8
Bài 1: (2,5đ)
a. V1 = = 15 (km/h).
(0,5đ)
V2 = = 22,5 (km/h).
(0,5đ)
Người thứ hai đi nhanh hơn.
(0,25đ)
b. S’1 = V1 . t’1 = 5 (km)
(0,5đ)
S’2 = V2 . t’2 = 7,5 (km). (0,5đ)
Hai người cách nhau 2,5 km. (0,25đ)
Bài 2: (2,5đ)
a. Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất:
p = = = 168750 (N/m2.)
(1đ)
b. Áp suất tăng thêm là:
p1 = 193750 N/m2 - 168750 N/m2 = 25000 N/m2.
Khối lượng gạo phải đặt thêm là:
P1 = p1 . S = 25000 . 32. 10-4 = 80 (N)
⇒ M1 = 8 (kg)

(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)

Bài 3: (2,5đ)
a. Thể tích khối gỗ:
V = S . h = 45 .10-4 (m3 )
(0,5đ)
Trọng lượng khối gỗ:
P = V .d = 45. 10-4 . 8000 = 36 (N)
(0,5đ)
b. Khi gỗ nổi:
P = FA ⇔ P = VA . dn ⇔ VA = = 36 .10-4 (m3) (1đ)
Phần gỗ chìm trong nước:
h1 = = 24 (cm)
(0,25đ)
Chiều cao gỗ nổi:
h2 = 30 - 24 = 6 (cm)
(0,25đ)
Bài 4: (2,5đ)
a. Lực kéo khi bỏ qua ma sát:
F = = = 260 (N)
(1,5đ)
b. Hiệu suất mặt phẳng nghiêng:
H = ≅ 94,54 %
(1đ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×