Tải bản đầy đủ

Mẫu thư mời họp trong trường học

PHÒNG GDĐT …………
TRƯỜNG THCS …………….
Số:......./……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………….., ngày ……..tháng…….. năm20………

THƯ MỜI
Thực hiện Kế hoạch số ……………, trường THCS ………… kính mời Hiệu trưởng và
nhân viên …………… các trường thuộc Cụm Thư viện số 01 đến dự họp:
Thời gian:……………
Địa điểm: ……………..
Nội dung: ……………………………………
Rất mong Hiệu trưởng và nhân viên ……….các trường tham dự đầy đủ.
Hiệu Trưởng
(Đã ký)
……………………….
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×