Tải bản đầy đủ

Đồ án cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

ĐỒ ÁN
CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

Sinh viên thực hiện

: Lê Thắng

MSSV

: 0450040198

Lớp

: 04_ĐHQĐ_2

Năm học

: 2018 -2019


Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Huỳnh Thị Thanh Hạnh

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2019


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Phần đánh giá:
- Ý thức thực hiện:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
- Nội dụng thực hiện:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
- Hình thức trình bày:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
- Tổng hợp kết quả:
[ ] Đƣợc bảo vệ;
[ ] Đƣợc bảo vệ có chỉnh sửa bổ sung;
[ ] Không đƣợc bảo vệ.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019
GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN
(Ghi rõ họ, tên)

Huỳnh Thị Thanh Hạnh


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1
1. Tính cấp thiết của đồ án.................................................................................................. 1
2. Mục đích ......................................................................................................................... 1
3. Phạm vi thực hiện ........................................................................................................... 2


4. Phƣơng pháp ................................................................................................................... 2
5. Ý nghĩa thực hiện đồ án .................................................................................................. 2
CHƢƠNG 1 ......................................................................................................................... 4
CƠ SỞ KHOA HỌC TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH...... 4
1.1 Cở sở lý luận .................................................................................................................. 4
1.1.1

Các khái niệm chung .............................................................................................. 4

1.1.2

Các lý thuyết về xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính ...................................... 5

1.1.3. Mô hình cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính ...................................................................... 6
1.1.3.1. Nội dung, cấu trúc cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính tờ bản đồ số 74, phƣờng Linh
Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM ......................................................................................... 6
1.1.3.2 Các mức thiết kế cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính tờ bản đồ số 74, phƣờng Linh
Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM ......................................................................................... 8
1.2

Các tiêu chuẩn xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính ............................................ 8

1.3 Cơ sở thực tiễn ............................................................................................................... 9
1.4 Cơ sở pháp lý ................................................................................................................. 9
CHƢƠNG 2 ....................................................................................................................... 10
THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, NỘI DUNG VÀ
PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH .......... 10
2.1 Thực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ............................................................. 10
2.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên................................................................................... 10
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ..................................................................................... 11
2.1.3. Sử dụng phần mềm GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính ................. 11
2.1.3.1. Giới thiệu phần mềm ArcGIS .............................................................................. 11
2.1.3.2. Lựa chọn phần mềm GIS ..................................................................................... 12


2.2 Nội dung thực hiện đồ án cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính ............................................ 13
2.3 Phƣơng pháp thực hiện đồ án cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính ...................................... 13
CHƢƠNG 3 ....................................................................................................................... 15
KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH ................................... 15
3.1. Thu thập, phân loại, đánh giá tài liệu, dữ liệu ............................................................ 15
3.1.1. Thu thập, phân loại tài liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu ........................................... 15
3.1.2. Đánh giá tài liệu, dữ liệu thu thập ........................................................................... 15
3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính ..................................................................... 16
3.2.1. Tạo đƣờng dẫn lƣu................................................................................................... 16
3.2.2. Quy trình chuyển đổi dữ liệu ................................................................................... 17
3.2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính .................................................................. 18
Bƣớc 1: Chuẩn hóa các lớp dữ liệu trong bản đồ DC74 trên MicroStation ...................... 18
Bƣớc 2: Tạo Geodatabase chứa cơ sở sữ liệu địa chính hồ sơ địa chính .......................... 23
Bƣớc 3: Chuyển dữ liệu từ Shapefile vào Geodatabase .................................................... 28
Bƣớc 4: Tạo các lớp dữ liệu thuộc tính ............................................................................. 41
Bƣớc 5: Tạo mối quan hệ giữa các thông tin trong Geodatabase...................................... 43
Bƣớc 6: Tạo hồ sơ quét...................................................................................................... 46
Bƣớc 7: Hiển thị các lớp dữ liệu không gian..................................................................... 48
Bƣớc 8: Tạo nhãn (label) cho lớp thửa đất ........................................................................ 53
CHƢƠNG 4 ....................................................................................................................... 55
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ ................................................................................................. 55
4.1. Kết luận....................................................................................................................... 55
4.2. Kiến nghị .................................................................................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 56


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1. 1: dữ liệu không gian tờ bản đồ số 74 ................................................................... 6
Sơ đồ 1. 2: dữ liệu thuộc tính tờ bản đồ số 74 ..................................................................... 7
Sơ đồ 3. 1: Mô hình chuyển đổi dữ liệu không gian dạng Microstation ........................... 17
Sơ đồ 3. 2: Sơ đồ xây dựng cơ sở dữ liệu không gian ....................................................... 17


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1. 1: nội dung dữ liệu không gian .............................................................................. 7
Bảng 1. 2: nội dung dữ liệu thuộc tính ................................................................................ 8
Bảng 3.1: Quy định hiển thị dữ liệu không gian đất đai…………………………………47


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 2. 1: Phƣờng Linh Chiểu, quận Thủ Đức ................................................................. 10
Hình 2. 2: Bản đồ DC74 .................................................................................................... 10
Hình 3. 3: Chuẩn hóa thửa đất ........................................................................................... 19
Hình 3. 4: kết nối cơ sở dữ liệu ......................................................................................... 19
Hình 3. 5: Bảng nhãn thửa ................................................................................................. 20
Hình 3. 6: Xuất thửa đất .................................................................................................... 21
Hình 3. 7: sửa lỗi và tạo vùng trên level 22....................................................................... 22
Hình 3. 8: kết quả xuất shapefile ....................................................................................... 22
Hình 3. 9: Kết nối thƣ mục ................................................................................................ 23
Hình 3. 10: Tạo Personal Geodatabase.............................................................................. 24
Hình 3. 11: Tạo Feature Dataset ........................................................................................ 25
Hình 3. 12: Tạo Feature Dataset ........................................................................................ 26
Hình 3. 13: Chọn hệ độ Cao Hòn Dấu 1992...................................................................... 27
Hình 3. 14: Kết quả tạo các Feature dataset ...................................................................... 28
Hình 3. 15: Tạo feature class ............................................................................................. 28
Hình 3. 16: Tạo thửa đất .................................................................................................... 29
Hình 3. 17: Điền các trƣờng thuộc tính ............................................................................. 30
Hình 3. 18: Load data ........................................................................................................ 31
Hình 3. 19: Add shapefile .................................................................................................. 32
Hình 3. 20: Hoàn tất quá trình chuyển dữ liệu thửa đất .................................................... 32
Hình 3. 21: Cập nhật cột thuaDatID .................................................................................. 33
Hình 3. 22: Bảng thuộc tính thửa đất ................................................................................ 34
Hình 3. 23: bảng thuộc tính mặt đƣờng bộ ........................................................................ 35
Hình 3. 24: Cắt lớp mặt đƣờng .......................................................................................... 35
Hình 3. 25: Tạo lớp ranh giới đƣờng ................................................................................. 36
Hình 3. 26: cắt và xóa đầu đƣờng ...................................................................................... 37
Hình 3. 27: Tạo lớp tim đƣờng .......................................................................................... 38
Hình 3. 28: Bảng thuộc tính TimDuong_dc74 .................................................................. 39
Hình 3. 29: Bảng thuộc tính RanhGioiDuong_dc74 ......................................................... 39
Hình 3. 30: Tạo lớp DiaPhanCapXa_dc74 ........................................................................ 40
Hình 3. 31: Kết quả và bảng thuộc tính DiaPhanCapXa_dc74 ......................................... 40
Hình 3. 32: Bảng thuộc tính lớp TaiSanGanLienVoiDat_Dc74 ....................................... 41
Hình 3. 33: Bảng excel DC_NGUOISUDUNG ................................................................ 41
Hình 3. 34: Chuyển bảng DC_NGUOISUDUNG............................................................. 42
Hình 3. 35: Bảng thuộc tính DC_QUYENSUDUNG ....................................................... 42
Hình 3. 36: Bảng thuộc tính GiayChungNhan .................................................................. 43


Hình 3. 37: Tạo Relationship Class và chọn bảng mối quan hệ ........................................ 43
Hình 3. 38: Chọn dạng mối quan hệ và trƣờng quan hệ.................................................... 44
Hình 3. 39: Mối quan hệ giữa các thông tin ...................................................................... 45
Hình 3. 40: Kết quả tạo liên kết ......................................................................................... 45
Hình 3. 41: Tạo hồ sơ quét cho thửa đất ........................................................................... 46
Hình 3. 42: Kết quả tạo hồ sơ quét .................................................................................... 47
Hình 3. 43: Chọn màu theo thông tƣ cho thửa đất ............................................................ 48
Hình 3. 44: Kết quả hiển thị ThuaDat_dc74...................................................................... 51
Hình 3. 45: Kết quả hiển thị MatDuongBo_dc74 ............................................................. 51
Hình 3. 46: kết quả hiển thị TaiSanGanLienVoiDat_dc74 ............................................... 52
Hình 3. 47: Kết quả hiển thị RanhGioiDuong_dc74 và TimDuong_dc74 ........................ 52
Hình 3. 48: hiển thị thông tin thửa đất............................................................................... 53
Hình 3. 49: Công thức nhãn thửa ...................................................................................... 53
Hình 3. 50: bản đồ hiển thị theo trạng thái ........................................................................ 54


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đồ án
Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là
điều kiện tồn tại và phát triển của con ngƣời cùng với các sinh vật khác trên trái đất. CácMác đã viết: “Đất đai là tài sản mãi mãi với loài ngƣời, là điều kiện cần để sinh tồn, là
điều kiện không thể thiếu đƣợc để sản xuất, là tƣ liệu sản xuất cơ bản trong nông nghiệp,
lâm nghiệp”.
Quản lý nhà nƣớc đối với đất đai là một hoạt động không thể thiếu đƣợc đối với
mỗi quốc gia. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, đất đai đƣợc sử dụng vào các
mục đích khác nhau nhƣ: sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng, sản xuất nông, lâm
nghiệp, làm nhà ở. Việc gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa nhanh làm cho quỹ đất quốc
gia bị biến động. Vậy làm thế nào để quản lý đất đai hiệu quả và chặt chẽ nhất nhằm bảo
vệ quyền sở hữu của nhà nƣớc đối với đất đai. Đây là câu hỏi đặt ra cho các cấp chính
quyền mà trực tiếp là các nhà quản lý đất đai.
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên cơ sở cập nhật và đồng bộ hóa các thông tin về
hệ quy chiếu, hệ tọa độ, độ cao, các thông tin về hệ thống bản đồ, thông tin về ranh giới,
địa giới hành chính, thông tin về mô hình độ cao, địa hình, thông tin về các loại đất theo
hiện trạng sử dụng, và các thông tin về cơ sở dữ liệu liên quan đến tài nguyên đất. Từ đó
cho thông tin đầu ra phục vụ yêu cầu quản lý của chính quyền trung ƣơng, địa phƣơng,
của ngành, và các ngành khác đồng thời phục vụ thông tin đất đai cho nhu cầu của ngƣời
dân.
Nhận thức đƣợc vấn đề này, với mong muốn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất
đai trong hệ thống quản lý thông tin đất đai ngày càng hiệu quả và hiện đại hơn, em xin
thực hiện đồ án với đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính cho tờ bản đồ số
74 trên địa bàn phƣờng Linh Chiểu,quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh”.
2. Mục đích
-

-

Ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.
Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lí, sử dụng đất đại tại địa
phƣơng.
Phục vụ công tác tra cứu, truy xuất thông tin của địa chính theo chủ sử dụng đất,
thửa đất hay theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất đai phục vụ cho công tác quản lý đất đai
phù hợp với các yêu cầu về quản lý và sử dụng đất dựa trên chính sách pháp luật
của nhà nƣớc về đất đai và hoàn cảnh thực tiễn tại địa phƣơng.
Thiết lập thông tin và cơ sở dữ liệu về đất đai có tính tổng hợp, hệ thống, có tính
khái quát cao, dễ cập nhật và khai thác sử dụng, giúp đánh giá tài nguyên đất đai
1


một cách hợp lý từ đó làm cơ sở hỗ trợ cho công tác quản lý đất đai và việc lập
quy hoạch sử dụng đất.

3. Phạm vi thực hiện
Thực hiện đồ án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ArcGIS đối với
tờ bản đồ số 74, phƣờng Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM.
4. Phƣơng pháp
Để thực hiện nội dung nghiên cứu đề tài, các phƣơng pháp sau đây đƣợc tiến hành:
+ Phương pháp bản đồ: Ứng dụng phƣơng pháp bản đồ trong việc xây dựng, truy
xuất dữ liệu, chỉnh lý biến động...
+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu tài liệu đã có của địa phƣơng
nhƣ: bản đồ địa chính, hồ sơ scan... sử dụng tài liệu đó vào đề tài.
+ Phương pháp thống kê: Nhằm thống kê các số liệu về chủ sử dụng đất, mục
đích sử dụng, diện tích đất đai.
+ Phương pháp GIS: Ứng dụng phần mềm thuộc GIS (Microstation, Famis,
Acrgis) xây dựng dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính địa chính.
+ Phương pháp thu thập thông tin: Phƣơng pháp này áp dụng để thu thập số liệu
có liên quan về quản lý đất đai làm dữ liệu thông tin của thửa đất, bao gồm bản đồ địa
chính, GCN, hồ sơ cấp giấy, các giấy tờ khác có liên quan.
5. Ý nghĩa thực hiện đồ án
-

-

Tìm đƣợc tất cả các thông tin về thửa đất, chủ sử dụng đất, tìm đƣợc thửa đất có
giấy chứng nhận hay không, biết đƣợc các thông tin cần thiết khi đƣợc ngƣời dân
yêu cầu.
Đảm bảo độ chính xác, đúng vị trí, tọa độ cũng nhƣ tính thực tế sau khi xây dựng
cơ sở dữ liệu địa chính.
Nghiên cứu khả năng ứng dụng của GIS.
Việc xây dựng thành công cơ sở dữ liệu địa chính cho các tờ bản đồ này sẽ giúp
ích rất nhiều trong công tác quản lý đất đai của địa phƣơng. Việc quản lý, cập
nhật, cũng nhƣ truy xuất, sử dụng các thông tin sẽ trở nên nhanh chóng, chặt chẽ,
hiệu quả và có độ chính xác cao. Thông qua công tác này sẽ đáp ứng yêu cầu quản
lý nhà nƣớc về đất đai cũng nhƣ đảm bảo quyền lợi chính đáng của ngƣời sử dụng
đất.

2


3


CHƢƠNG 1
CƠ SỞ KHOA HỌC TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
1.1 Cở sở lý luận
1.1.1 Các khái niệm chung
Cơ sở dữ liệu đất đai là thành phần cơ bản của dữ liệu đất đai, làm cơ sở để xây
dựng và định vị không gian các cơ sở dữ liệu thành phần khác nhƣ cơ sở dữ liệu quy
hoạch sử dụng đất, cơ sở dữ liệu giá đất, cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Có
thể nói cơ sở dữ liệu địa chính là nền tảng dữ liệu quan trọng trong quá trình xây
dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và sử dụng đất đai và là tài liệu nền tảng
ban đầu cho việc thực hiện các bài toán khác có liên quan trong ngành quản lý đất
đai. Cơ sở dữ liệu địa chính gồm dữ liệu không gian địa chính và dữ liệu thuộc tính
địa chính.
- Dữ liệu không gian địa chính: là dữ liệu về vị trí, hình thể của thửa đất, nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất; dữ liệu về hệ thống thủy văn, hệ thống thủy lợi; hệ
thống đƣờng giao thông; dữ liệu về điểm khống chế; dữ liệu về biên giới, đại giới;
dữ liệu về địa danh và ghi chú khác; dữ liệu về đƣờng chỉ giới và mốc giới quy
hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông và các loại quy
hoạch khác, chỉ giới hành lang an toàn bảo vệ công trình.
- Dữ liệu thuộc tính: là dữ liệu về ngƣời quản lý đất, ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tổ chức và cá nhân có liên quan đến các giao
dịch về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; dữ liệu về thuộc tính thửa
đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; dữ liệu về quyền và nghĩa vụ trong sử
dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; dữ liệu giao dịch về đất
đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, dữ liệu về địa danh và ghi chú.
- Biến động đất đai: là quá trình sử dụng của ngƣời sử dụng đất có làm thay đổi các
thông tin liên quan đến thửa đất nhƣ: làm thay đổi hình thể, kích thƣớc mục đích
sử dụng của thửa đất…so với hiện trạng ban đầu.
- Bản đồ địa chính: là sự thể hiện bằng số hay trên các vật liệu nhƣ giấy, hệ thống
các thửa đất của từng chủ sử dụng và các yếu tố đƣợc quy định cụ thể theo hệ
thống không gian, thời gian nhất định và chịu sự chi phối của pháp luật.
- Thông tin đất đai: theo nghĩa quản lý là hệ thống các tƣ liệu về tình trạng tự nhiên,
kinh tế, xã hội, pháp lý và sản xuất của đất đai. Thông tin đất đai là tất cả các
thông tin liên quan đến đất đai, thông tin đất đai thƣờng đƣợc thể hiện bằng hệ
thống thông tin địa lý và hệ thống thông tin đất đai.

4


-

Dữ liệu địa chính: là dữ liệu không gian địa chính, dữ liệu thuộc tính địa chính và
các dữ liệu khác có liên quan.

1.1.2 Các lý thuyết về xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính
a) Lý thuyết về hồ sơ địa chính
Hồ sơ địa chính là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng và tình
trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ
yêu cầu quản lý nhà nƣớc về đất đai và nhu cầu thông tin của các cá nhân tổ chức liên
quan.
Hồ sơ địa chính đƣợc lập theo từng đơn vị hành chính xã, phƣờng, thị trấn. Việc
lập, cập nhật, chỉnh lý HSĐC phải theo đúng trình tự, thủ tục hành chính theo quy định
của pháp luật đất đai. Nội dung thông tin trong HSĐC phải bảo đảm thống nhất với giấy
chứng nhận đƣợc cấp (nếu có) và phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng đất (Điều 5
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).
b) Lý thuyết về cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính
Cơ sở dữ liệu là một hệ thống các thông tin có cấu trúc đƣợc lƣu trữ trên các thiết bị lƣu
trữ nhằm thỏa mãn yêu cầu khai thác thông tin đồng thời của nhiều ngƣời hay nhiều chƣơng
trình ứng dụng với những mục đích khác nhau.
Cơ sở dữ liệu địa chính: Là tập hợp thông tin có cấu trúc của dữ liệu địa chính; đƣợc
sắp xếp, tổ chức để quản lý, truy cập, khai thác và cập nhật thƣờng xuyên khi thực hiện thủ tục
đăng ký biến động bằng phƣơng tiện điện tử.
Cơ sở dữ liệu đất đai đƣợc xây dựng tập trung thống nhất từ Trung ƣơng đến các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (gọi chung là cấp tỉnh) và các huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện).
Đơn vị hành chính xã, phƣờng, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là đơn vị cơ bản để
thành lập cơ sở dữ liệu đất đai. Cơ sở dữ liệu đất đai của cấp huyện là tập hợp dữ liệu đất
đai của các xã thuộc huyện; đối với các huyện không có đơn vị hành chính xã trực thuộc
thì cấp huyện là đơn vị cơ bản để thành lập cơ sở dữ liệu đất đai. Cơ sở dữ liệu đất đai
cấp tỉnh đƣợc tập hợp từ cơ sở dữ liệu đất đai của tất cả các huyện thuộc tỉnh. Cơ sở dữ
liệu đất đai cấp Trung ƣơng đƣợc tổng hợp từ cơ sở dữ liệu đất đai của tất cả các tỉnh trên
phạm vi cả nƣớc.
c) Lý thuyết về GIS
GIS là một kỹ thuật quản lý thông tin dựa vào máy tính đƣợc sử dụng bởi con ngƣời
vào mục đích lƣu trữ, quản lý và xử lý các số liệu thuộc về địa lý hoặc không gian nhằm phục
vụ vào các mục đích khác. GIS gồm các bộ phận:
+ Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: gồm phần cứng, thiết bị ngoại vi, phần mềm.
5


+ Nguồn nhân lực: con ngƣời.
+ Dữ liệu: gồm dữ liệu không gian thể hiện hình dạng, vị trí địa lý trên bề mặt
trái đất và dữ liệu thuộc tính dùng để mô tả đặc điểm tính chất của đối tƣợng địa lý.
+ Tổ chức: là những tổ chức bảo quản dữ liệu.
GIS có các chức năng nhƣ nhập dữ liệu, lƣu trữ, phân tích, hiển thị dữ liệu.
1.1.3. Mô hình cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính
1.1.3.1. Nội dung, cấu trúc cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính tờ bản đồ số 74, phƣờng
Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM
DỮ LIỆU KHÔNG GIAN TỜ BẢN ĐỒ 74

Thửa đất

Địa giới

Địa
phận
cấp xã

Giao thông
Tài sản gắn liền với
đất

Đƣờng
địa giới
cấp xã
Mặt đƣờng bộ

Ranh giới đƣờng

Sơ đồ 1. 1: dữ liệu không gian tờ bản đồ số 74

6

Tim đƣờng


DỮ LIỆU THUỘC TÍNH TỜ BẢN ĐỒ 74

DỮ LIỆU VỀ NGƢỜI SỬ
DỤNG ĐẤT

DỮ LIỆU VỀ QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT

DỮ LIỆU VỀ GIẤY
CHỨNG NHẬN

Sơ đồ 1. 2: dữ liệu thuộc tính tờ bản đồ số 74

STT

Nhóm dữ liệu

Ký hiệu nhóm đối
tƣợng

Mô tả

1

Nhóm dữ liệu
DC_THUADAT
về thửa đất

Dữ liệu không gian và
dữ liệu thuộc tính của
thửa đất

2

Nhóm dữ liệu
DC_GIAOTHONG
về giao thông

Dữ liệu không gian và
dữ liệu thuộc tính về hệ
thống đƣờng giao thông

3

Nhóm dữ liệu
DC_DIAGIOI
về địa giới

Dữ liệu không gian và
dữ liệu thuộc tính về địa
giới

Bảng 1. 1: nội dung dữ liệu không gian

7


STT

1

2

Nhóm dữ
liệu

Ngƣời sử
dụng đất

Quyền sử
dụng đất

Ký hiệu nhóm đối tƣợng

Mô tả

DC_NGUOISUDUNG

Mã đối tƣợng, Họ và tên, Ngày
tháng năm sinh, Năm sinh, Giới
tính, Mã số thuế, Giấy tờ tùy
thân, Quốc tịch, Dân tộc, Địa chỉ

DC_QUYENSUDUNG

Mã đối tƣợng, Nhóm dữ liệu về
ngƣời, Nhóm dữ liệu về thửa đất
hoặc đối tƣợng chiếm đất không
tạo thành thửa đất, Mục đích sử
dụng, Nghĩa vụ tài chính, Hạn
chế quyền sử dụng, Giấy chứng
nhận
Mã đối tƣợng, số vào sổ, số phát
hành, mã vạch, ngày cấp, bản
quét, ngƣời nhận giấy

3

Giấy chứng
nhận

GIAYCHUNGNHAN
Bảng 1. 2: nội dung dữ liệu thuộc tính

1.1.3.2 Các mức thiết kế cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính tờ bản đồ số 74, phƣờng Linh
Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM
a) Thiết kế CSDLHSĐC mức ý niệm (Phụ lục I)
b) Thiết kế CSDLHSĐC mức logic (Phụ lục II)
c) Thiết kế CSDLHSĐC mức vật lý (Phụ lục III)
1.2 Các tiêu chuẩn xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính
Phải tuân thủ các yêu cầu về mô hình cấu trúc và nội dung thông tin về từng thửa
đất, theo đúng qui định tại phụ lục số 01 ban hành theo Thông tƣ số 75/2015/TT-BTNMT
ngày 28 tháng 12 năm 2015 Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.
Nội dung thông tin trong cơ sở dữ liệu phải đồng nhất với số liệu đo đạc, kết quả
đăng ký, cấp giấy chứng nhận và hiện trạng sử dụng đất.
Đảm bảo thu thập đầy đủ thông tin lịch sử (đối với các truờng hợp sau khi cấp
giấy chứng nhận lần đầu đã có biến động) và liên kết dữ liệu hiện có của các xã phuờng
thị trấn để đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng và cập nhật biến động ở các cấp.
8


Bảo đảm có thể tiếp tục thực hiện việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính thông
qua việc đăng ký cấp mới, cấp đổi GCN.
Cho phép triển khai các công việc cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính.
1.3 Cơ sở thực tiễn
Với các chức năng phân tích dữ liệu, truy xuất dữ liệu của GIS trong quản lý đƣợc
sử dụng phổ biến cho nhiều ngành nhiều lĩnh vực nhƣ trong lĩnh vực môi trƣờng, giao
thông, cấp nƣớc, thoát nƣớc,…
Vì vậy ứng dụng GIS giúp chỉnh lý biến động, cập nhật, lƣu trữ bản đồ địa chính
để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai từ
trung ƣơng đến địa phƣơng.
1.4 Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2003;
- Thông tƣ 04/2013/TT-BTNMT ngày 24 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài nguyên
và Môi trƣờng quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
- Thông tƣ 24/2014/TT-BTNMT ngày 05 tháng 07 năm 2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trƣờng về HSĐC dựa trên quy định về trình thự thủ tục việc lập HSĐC;
- Thông tƣ 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trƣờng quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu đất đai;

9


CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, NỘI DUNG
VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
2.1 Thực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
2.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên

Hình 2. 1: Phƣờng Linh Chiểu, quận Thủ Đức

Hình 2. 2: Bản đồ DC74
Bản đồ tiếp giáp với các bản đồ: DC72, DC73, DC21.

10


Linh Chiểu là một phƣờng thuộc quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Linh
Chiểu có diện tích là 1,41 km2, dân số năm 2009 là 31.947 ngƣời, mật độ dân số đạt
22.657 ngƣời/km2. Năm 2013 phƣờng có thêm tổ dân số 40A, đƣợc thành lập trên cơ sở
một phần diện tích của tổ dân phố 40. Tổ dân phố 40A có diện tích tự nhiên 1,06ha với
76 hộ, 302 ngƣời. Tổ dân phố 40 còn lại 0,81 ha diện tích tự nhiên với 86 hộ và 343
ngƣời.
Địa hình: phƣờng Linh Chiểu khá bằng phẳng. Phƣờng vừa mang đặc điểm của
một vùng Đông Nam Bộ, vừa có dáng dấp, sắc thái của vùng đồng bằng. Nhìn chung, địa
hình xã tƣơng đối bằng phẳng, rất thuận lợi cho việc phát triển toàn nông nghiệp, công
nghiệp và xây dựng.
Khí hậu: Phƣờng Linh Chiểu nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nên
đặc điểm chung của khí hậu-thời tiết là nhiệt độ cao đều trong năm, chia thành 2 mùa rõ
rệt: mùa mƣa và mùa khô. Chế độ nhiệt của phƣờng quanh năm cao và tƣơng đối ổn định.
Mặt khác, phƣờng nằm sâu trong lục địa nên ít chịu ảnh hƣởng của bão. Phƣờng thuộc
vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa của đồng bằng Nam Bộ thuận lợi sản xuất nông – lâm và
công nghiệp dịch vụ.
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
Là một trong những phƣờng nằm ở khu vực đầu mối, có khu công nghiệp nền kinh
tế phát triển khá mạnh so với những phƣờng khác trong khu vực, nền kinh tế của phƣờng
luôn có sự chuyển biến tích cực với tỷ trọng của ngành nông nghiệp giảm dần để nhƣờng
chỗ cho đà phát triển không ngừng của ngành công nghiệp và thƣơng mại - dịch vụ.
2.1.3. Sử dụng phần mềm GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính
2.1.3.1. Giới thiệu phần mềm ArcGIS
Hiện nay có rất nhiều phần mềm đƣợc sử dụng trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất
đai ở Việt Nam có cả phần mềm trong nƣớc cũng nhƣ nƣớc ngoài. Có thể kể tên một số
phần mềm nhƣ: ArcGIS, MapInfo, ArcView…
Phần mềm ArcGIS hay còn gọi là ArcGIS Desktop là hệ thống GIS hàng đầu hiện
nay, cung cấp một giải pháp toàn diện từ thu thập, nhập số liệu, chỉnh lý, phân tích và
phân phối thông tin trên mạng Internet tới các cấp độ khác nhau nhƣ CSDL địa lý cá
nhân hay CSDL của các doanh nghiệp. Về mặt công nghệ, hiện nay các chuyên gia GIS
coi công nghệ ESRI là một giải pháp mang tính chất mở, tổng thể và hoàn chỉnh, có khả
năng khai thác hết các chức năng của GIS trên các ứng dụng khác nhau nhƣ: desktop
(ArcGIS Desktop), máy chủ (ArcGIS Server), các ứng dụng Web (ArcIMS, ArcGIS
Online)…
Ưu điểm: bao gồm những công cụ rất mạnh để quản lý, cập nhật, phân tích thông
tin và xuất bản tạo nên một hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoàn chỉnh, cho phép: Tạo và
chỉnh sửa dữ liệu tích hợp (dữ liệu không gian tích hợp với dữ liệu thuộc tính) - cho phép
sử dụng nhiều loại định dạng dữ liệu khác nhau thậm chí cả những dữ liệu lấy từ Internet.
Truy vấn dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính từ nhiều nguồn và bằng nhiều cách
11


khác nhau. Hiển thị, truy vấn và phân tích dữ liệu không gian kết hợp với dữ liệu thuộc
tính. Thành lập bản đồ chuyên đề và các bản in có chất lƣợng trình bày chuyên nghiệp.
Nhược điểm: Các ứng dụng GIS đòi hỏi rất cao về việc xây dựng dữ liệu ban đầu,
công việc này đòi hỏi nhiều kiến thức về kỹ thuật máy tính và yêu cầu lớn về nguồn tài
chính ban đầu. Đồ họa trong các ứng dụng GIS khá cao nên các ứng dụng GIS đòi hỏi
các cấu hình máy tính khá mạnh dẫn đến chi phí cho việc trang bị, lắp đặt các thiết bị và
phần mềm về GIS rất cao. Bản quyền phần mềm và chi phí vận hành rất cao.
2.1.3.2. Lựa chọn phần mềm GIS
- ArcGIS:
+ Là một bộ phần mềm ứng dụng gồm: ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox,
ModelBuilder, ArcScene và ArcGlobe. Trong đó có 3 phần mềm thông dụng là: ArcMap,
ArcCatalog, ArcToolbox.
- ArcMap có chức năng:
+ Xây dựng, hiển thị, xử lý và phân tích các bản đồ.
+ Tạo các bản đồ từ các rất nhiều các loại dữ liệu khác nhau.
+ Truy vấn dữ liệu không gian để tìm kiếm và hiểu mối liên hệ giữa các đối
tƣợng không gian.
+ Tạo các biểu đồ.
+ Hiển thị trang in ấn.
- ArcCatolog:
+ Dùng để lƣu trữ, quản lý hoặc tạo mới các dữ liệu địa lý.
+ Tạo mới một cơ sở dữ liệu.
+ Tìm kiếm dữ liệu.
+ Xác định hệ thống toạ độ cho cơ sở dữ liệu.
- ArcToolbox:
+ Cung cấp các công cụ để quản lý, phân tích và chuyển đổi dữ liệu từ các định dạng
khác nhƣ MapInfo, MicroStation, AutoCad…
- Khả năng đáp ứng phần mềm ArcGIS trong việc xây cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính:
12


+ Việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ArcGIS, là phần mềm chuyên
dùng nên độ chính xác cao. Các đối tƣợng đƣợc phân ra và xếp các lớp cũng nhƣ nhóm
lớp rất rõ ràng.
+ ArcGIS đảm bảo cho việc tra cứu thông tin dễ dàng, chính xác giúp giảm thời gian tra
cứu thông tin so với thời gian khi chƣa ứng dụng công nghệ thông tin (việc lƣu trữ dữ
liệu bằng văn bản, vừa tốn diện tích, vừa mất thời gian khi ta muốn truy xuất lại một vấn
đề nào đó dễ thất lạc).
+ Khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển việc sử dụng GIS trong quản lý đất đai là
một giải pháp tổng thể mang đến hiệu quả thiết thực trong tƣơng lai. Và cũng ra điểm
khởi đầu cho sự liên kết giữa ngành với nhau giúp nhà nƣớc quản lý tốt hơn tránh tình
trạng quản lý chồng chéo. Đó là một trong những giải pháp phát triển bền vững trong
tƣơng lai.
+ Khả năng ứng dụng cơ sở dữ liệu địa chính vào công tác quản lí đất đai hiện nay mang
tính chất thiết thực và kịp thời với các ứng dụng tiêu biểu nhƣ:
 Quản lý, lƣu trữ và cập nhật, chỉnh lý biến động.
 Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, giao đất cho thuê đất, đăng ký biến động đất
đai.
 Phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai và đánh giá đất đai.
 Hỗ trợ cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất.
2.2 Nội dung thực hiện đồ án cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính
- Chuẩn bị tài liệu, dữ liệu (phần mềm, bản đồ, thông tin về ngƣời và quyền…).
- Thiết kế mô hình CSDLHSĐC ở mức ý niệm, logic và vật lý.
- Tiến hành tách lớp trên bản đồ Microstation.
- Xây dựng dữ liệu không gian địa chính, dữ liệu thuộc tính địa chính, sau đó tiến
hành liên kết các dữ liệu.
- Biên tập, hoàn thiện CSDLHSĐC.
- Viết báo cáo.
2.3 Phƣơng pháp thực hiện đồ án cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính
Phương pháp điều tra thu thập thông tin: Sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến
động đất đai, bản scan hồ sơ đất đai, bản đồ địa chính dạng số và các tài liệu khác có liên
quan.

13


Phương pháp xử lý số liệu: Từ những số liệu thu thập đƣợc tiến hành chuẩn hóa
theo quy định chung của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng; Đƣa các số liệu thu thập đƣợc
vào quản lý bằng phần mềm ArcGis.
Phương pháp phân tích tổng hợp: Trên cơ sở các tài liệu thu thập đƣợc nghiên
cứu tổng hợp lại các tài liệu, hồ sơ cần thiết để phục vụ cho việc xây dựng thực hiện đồ
án.
Phương pháp GIS: Phƣơng pháp GIS cho ta chuyển dữ liệu bản đồ địa chính vào
phần mềm ArcGis, tách số liệu, xây dựng dữ liệu thuộc tính theo yêu cầu phục vụ quản lý
về quản lý thông tin thửa đất và chủ sử dụng trên phần mềm.
Phương pháp so sánh: Từ các phần mềm của GIS, so sánh để lựa chọn ra phần
mềm để thực hiện xây dựng đồ án.
Phương pháp hệ thống: Là phƣơng pháp dùng để tập hợp các nguồn dữ liệu đầu
vào, liên kết và xây dựng mối giữa các dữ liệu đó trong CSDL địa chính.

14


CHƢƠNG 3
KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
3.1. Thu thập, phân loại, đánh giá tài liệu, dữ liệu
3.1.1. Thu thập, phân loại tài liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu

File bản đồ địa chính DC74.dgn.
Dữ liệu thuộc tính đƣợc chuyển đổi, cập nhật từ file bản đồ địa chính.
Dữ liệu không gian: Bản đồ địa chính dạng số (tuân theo các quy định, quy
phạm hiện hành). Đối với dữ liệu không gian thì chuẩn hóa các lớp đối tƣợng có
trên bản đồ số đã thu thập đƣợc nhƣ:
+ Chuẩn hóa các lớp đối tƣợng thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với
thửa đất trên mỗi tờ bản đồ địa chính đƣa vào cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính.
+ Chuẩn hóa các lớp đối tƣợng thuộc nhóm dữ liệu: giao thông, địa giới đƣa
vào cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính.
Dữ liệu thuộc tính đƣợc chuyển đổi, cập nhật từ file bản đồ địa chính.
3.1.2. Đánh giá tài liệu, dữ liệu thu thập

Nguồn tài liệu thu thập đƣợc chỉnh lý và cập nhật tƣơng đối đầy đủ, đảm bảo
tính tin cậy. Tuy nhiên, trong quá trình chỉnh lý các đối tƣợng đƣợc thể hiện chƣa
theo đúng các lớp level.
Tài liệu thu thập còn thiếu nhiều loại giấy tờ nhƣng các loại giấy tờ trên đã đáp
ứng đƣợc việc xác định chủ sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, địa chỉ thửa đất, số
thửa để phục vụ cho việc quản lý và cập nhật khi có biến động.

15


3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính
3.2.1. Tạo đƣờng dẫn lƣu
Tạo cấu trúc đƣờng dẫn lƣu dữ liệu với cấu trúc và chức năng đƣợc trình bày nhƣ
sau:

Hình 3. 1: Tạo đƣờng dẫn lƣu
-

Thƣ mục: G\:LeThang_DC74 là thƣ mục tổng để lƣu bài làm
BANDO: chứa nguồn dữ liệu không gian (bản đồ địa chính)
EXCEL: chứa nguồn dữ liệu thuộc tính ban đầu
HOSOLUU: chứa file hồ sơ giấy chứng nhận
INPUT: chứa nguồn dữ liệu đầu vào
OUTPUT: chứa sản phẩm thực hiện đƣợc
SHAPEFILE: chứa các dữ liệu không gian ở dạng *shp

16


3.2.2. Quy trình chuyển đổi dữ liệu

Đối với dữ liệu không gian thu thập đƣợc đã đƣợc chuẩn hoá các lớp theo
quy phạm và đƣợc lập dƣới các định dạng Microstation (*.dgn) có thể chuyển
vào cơ sở dữ liệu không gian theo quy trình chuyển đổi sau:

Sơ đồ 3. 1: Mô hình chuyển đổi dữ liệu không gian dạng Microstation

Xây dựng CSDL không gian địa chính từ các số liệu đầu vào là bản đồ số.
CSDL không gian sẽ lƣu lại dƣới dạng một Personal GeoDatabase bao gồm các
Feature Data Set và các Feature Class.

Sơ đồ 3. 2: Sơ đồ xây dựng cơ sở dữ liệu không gian

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×