Tải bản đầy đủ

Giáo án hóa học 12 Bài 43 Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Tuần 34 (Từ 16/4/2018 đến 21/4/2018)
Tiết 65
Ngày soạn: 5/4/2018
Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018
BÀI 43: HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
HS biết:
- Vai trò của năng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu đối với sự phát triển
kinh tế, xã hội
- Xu thế của thế giới về việc giải quyết năng lượng, nhiên liệu, nguyên vật
liệu
- Vai trò của hoá học đối với việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, càng đa
dạng về năng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu
2. Kỹ năng
Nghiên cứu tài liệu, tổng hợp kiến thức
3. Thái độ, tư tưởng
Có ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu
Có thái độ nghiêm túc trong học tập
Có lòng yêu thích bộ môn
4. Định hướng phát triển năng lực

Năng lực ngôn ngữ hóa học
Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề: thông qua quan sát thí nghiệm,
rút ra kết luận
Năng lực tư duy logic
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Các tư liệu thực tế, cập nhật về năng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu
của Việt Nam và một số nước
2. Học sinh
Tìm hiểu thêm về các vấn đề năng lượng, nhiên liệu, vật liệu qua báo đài,
sách vở
C. TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
Không
3. Dẫn vào bài mới
Trong thời đại phát triển kinh tế xã hội như hiện nay, các vấn đề liên quan
đến kinh tế, như vấn đề năng lượng, nhiên liệu, vật liệu cũng đang được xã hội
quan tâm. Hóa học cũng góp phần không nhỏ trong việc giải quyết các vấn đề
năng lượng, nhiên liệu, vật liệu.
4. Tổ chức các hoạt động trên lớp
Hoạt động của GV – HS
Nội dung


I.Vấn đề năng lượng và nguyên liệu
1. Năng lượng và nguyên liệu có vai
trò quan trọng như thế nào đối với
sự phát triển kinh tế
GV y.c HS tham khảo SGK, liên hệ
thực tế và cho biết và trả lời câu hỏi:
?- Có các dạng năng lượng nào?
?- Con người sử dụng năng lượng để
làm gì?
?- Làm thế nào để tạo ra năng lượng?
HS nghiên cứu SGK và trả lời
GV bổ sung nếu cần

Năng lượng: nhiệt năng, hoá năng,
điện năng, quang năng...
Mọi hoạt động của con người đều cần
năng lượng
Nhiên liệu bị đốt cháy sinh ra năng
lượng
2. Những vấn đề đang đặt ra về
năng lượng và nhiên liệu

GV nêu câu hỏi:
? - Nhiên liệu lấy từ đâu?
HS trả lời
GV y.c HS nghiên cứu SGK, liên hệ
thực tế và cho biết
? - Việc khai thác và sử dụng nhiên
liệu hiện nay đang có những vấn đề
gì? Làm thế nào để giải quyết?
HS thảo luận, trả lời
HS khác bổ sung
GV bổ sung nếu cần
?- nêu một số nhà máy thuỷ điện?
?- năng lượng mặt trời đã được sử
dụng như thế nào?
?- Chương trình tiết kiệm năng
lượng : chiến dịch một giờ thế giới :
tắt các thiết bị điện từ 8h30 :9h30 tối
thứ 7 tuần thứ 4 hàng tháng
Gv y.c HS tham khảo SGK và cho
biết
?- Vai trò hoá học trong việc giải
quyết các vấn đề về năng lượng
HS tham khảo và trả lời
HS khác bổ sung

Vấn đề: lún đất, ô nhiễm...
Giải pháp:
- Khai thác và sử dụng nhiên liệu ít ô
nhiễm như nhiên liệu hỗn hợp, than
đá, than hoá học
- Phát triển năng lượng hạt nhân
- Phát triển thuỷ năng: xây dựng nhà
máy thuỷ điện
- Sử dụng năng lượng mặt trời, năng
lượng gió
- Tiết kiệm năng lượng

3. Hoá học góp phần giải quyết vấn
đề năng lượng như thế nào?
- dùng hidro làm nhiên liệu
- nâng cao hiệu quả
- chế tạo vật liệu chất lượng cao, vật
liệu chế tạo pin mặt trời
II. Vấn đề vật liệu
1. Vai trò của vật liệu đối với sự phát
triển kinh tế

Gv y.c HS tham khảo SGK và cho


bit
? - Vai trũ ca vt liu i vi s phỏt
trin kinh t?
HS tham kho v tr li
HS khỏc b sung
2. Vn vt liu ang t ra cho
nhõn loi
Gv y.c HS tham kho SGK v cho
bit
?- Vt liu hin nay ang cú nhng
vn gỡ?
HS tham kho v tr li
HS khỏc b sung

3. Hoỏ hc gúp phn gii quyt vn
vt liu cho tng lai

Gv y.c HS tham kho SGK v cho
bit
?- Vai trũ hoỏ hc trong vic gii
quyt cỏc vn v vt liu
HS tham kho v tr li
HS khỏc b sung
5. Cng c v hng dn v nh
* Cng c
GV nhắc lại một số vai trò của hoá học trong vấn đề năng lợng và vật liệu
* Hng dn v nh
BT SGK
Chun b ni dung bi tip theo
6. Rỳt kinh nghim v b sung sau khi dy
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×