Tải bản đầy đủ

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại đại lý xe máy dựa trên nền tảng winform bằng ngôn ngữ c

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC .............................................................................................................................................i
DANH MỤC HÌNH ẢNH ...............................................................................................................v
DANH MỤC BẢNG BIỂU .......................................................................................................... vii
1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................... 2

uế

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 2

H

4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................ 3
5. Dự kiến kết quả đạt được của đề tài ........................................................................... 3

tế


6. Kết cấu của đề tài ........................................................................................................ 4
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ...........................................................................................................5

h

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN

in

LÝ ...........................................................................................................................................................5

họ
cK

1.1. Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý ............................................................. 5
1.1.1. Khái niệm hệ thống thông tin quản lý ...................................................................5
1.1.2. Các loại thông tin quản lý ......................................................................................5
1.1.3. Cấu trúc hệ thống thông tin quản lý ......................................................................6
1.1.4. Quy trình phát triển hệ thống thông tin quản lý ....................................................6

ại

1.1.4.1. Khái niệm về quy trình phát triển hệ thống thông tin quản lý ...........................6

Đ

1.1.4.2. Giới thiệu về mô hình thác nước ........................................................................7
1.2. Ngôn ngữ lập trình C# ........................................................................................... 9
1.3. Tổng quan về nền tảng lập trình .NET Framework ......................................... 11
1.3.1. Giới thiệu về .NET Framework ...........................................................................11
1.3.2. Các thành phần của .NET Framework ................................................................12
1.3.3. Nền tảng lập trình .NET Framework 4.5 .............................................................12
1.3.3.1. Tổng quan về nền tảng .NET Framework 4.5 ..................................................12
1.3.3.2. Các tính năng của .NET Framework 4.5 ..........................................................14
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang i


Khóa luận tốt nghiệp


1.4. Tổng quan về kiến trúc ADO .NET .................................................................... 15
1.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server ................................................................ 16
1.5.1. Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL - Structure Query Language) .....................16
1.5.1.1. Khái niệm về SQL ............................................................................................16
1.5.1.2. Đặc điểm của SQL............................................................................................16
1.5.1.3. Vai trò của SQL ................................................................................................16
1.5.2. Microsoft SQL Server .........................................................................................17

uế

1.5.2.1. Tổng quan về Microsoft SQL Server ...............................................................17
1.5.2.2. Thành phần của Microsoft SQL Server ............................................................17

H

1.6. Các phương pháp nghiên cứu, giải pháp công nghệ được ứng dụng để xây dựng

tế

phần mềm ..................................................................................................................... 18
1.6.1. Phương pháp lập trình hướng chức năng (Procedure – Oriented Programming)............18

h

1.6.1.1. Giới thiệu ..........................................................................................................18

in

1.6.1.2 Các khái niệm ....................................................................................................19
1.6.2. Sử dụng mô hình 3 lớp trong thiết kế ..................................................................21

họ
cK

CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI ĐẠI LÝ XE MÁY.......................... 24
2.1. Mô tả bài toán ....................................................................................................... 24
2.2. Xác định yêu cầu ................................................................................................... 26
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI ĐẠI LÝ XE

ại

MÁY .................................................................................................................................................... 27
3.1 Phân tích hệ thống Quản lý bán hàng tại đại lý xe máy .................................... 27

Đ

3.1.1. Phân tích yêu cầu .................................................................................................27
3.1.1.1. Quản lý hệ thống ..............................................................................................27
3.1.1.2. Quản lý danh mục .............................................................................................27
3.1.1.3. Quản lý bán hàng ..............................................................................................27
3.1.1.4. Quản lý nhập mua .............................................................................................27
3.1.1.5. Quản lý công nợ - tồn kho đầu kỳ ....................................................................28
3.1.1.6. Thống kê báo cáo..............................................................................................28
3.1.2. Sơ đồ chức năng (BFD – Business Function Diagram) ......................................28
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang ii


Khóa luận tốt nghiệp
3.1.3. Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram) .....................................................................30
3.1.4. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram) ..............................................31
3.1.4.1. Sơ đồ phân rã mức 0 .........................................................................................32
3.1.4.2. Sơ đồ phân rã mức 1 cho chức năng 1.0 ..........................................................33
3.1.4.3. Sơ đồ phân rã mức 1 cho chức năng 2.0 ..........................................................33
3.1.4.4. Sơ đồ phân rã mức 1 cho chức năng 3.0 ..........................................................34
3.1.4.5. Sơ đồ phân rã mức 1 cho chức năng 4.0 ..........................................................34

uế

3.1.4.6. Sơ đồ phân rã mức 1 cho chức năng 5.0 ..........................................................34
3.1.4.7. Sơ đồ phân rã mức 1 cho chức năng 6.0 ..........................................................35

H

3.1.5. Sơ đồ luồng thông tin (IFD – Information Flow Diagram) .................................35

tế

3.1.5.1. Sơ đồ luồng thông tin nhập mua.......................................................................35
3.1.5.2. Sơ đồ luồng thông tin bán hàng ........................................................................36

h

3.2 Thiết kế ................................................................................................................... 36

in

3.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu ..........................................................................................36

họ
cK

3.2.1.1. Xác định các thực thể và các thuộc tính của thực thể ......................................36
3.2.1.2. Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD – Entity Relationship Diagram) ................39
3.2.1.3. Chuyển các mối quan hệ thành lược đồ quan hệ ..............................................39
3.2.1.4. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ...................................................................................41
3.2.2. Thiết kế thuật toán ...............................................................................................47

ại

3.2.2.1. Kí hiệu sử dụng.................................................................................................47
3.2.2.2. Một số giải thuật trong chương trình ................................................................47

Đ

3.2.3. Thiết kế giao diện ................................................................................................52
3.3. Xây dựng và thử nghiệm ...................................................................................... 54
PHẦN KẾT LUẬN............................................................................................................................ 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................................ 57
PHỤ LỤC ............................................................................................................................................ 58

SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang iii


Khóa luận tốt nghiệp

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
STT

Ký hiệu
(viết tắt)

Diễn giải

BLL

Business Logic Layers (lớp logic nghiệp vụ)

2

CLR

Common Language Runtime (Bộ thực thi ngôn ngữ chung)

3

CSDL

Cơ sở dữ liệu

4

DAL

Data Access Layers (lớp truy cập dữ liệu)

5

IDE

Integrated Developement Environment (Môi trường phát
triển tích hợp)

6

GTGT

Giá trị gia tăng

7

KH

Khách hàng

8

NCC

Nhà cung cấp

9

NM

Nhập mua

10

PC

Phiếu chi

11

PT

Phiếu thu

12

SQL

Structured Query Language (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

13

TT

Thông tin

14

TS.

Tiến sĩ

Đ

ại

họ
cK

in

h

tế

H

uế

1

SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang iv


Khóa luận tốt nghiệp

DANH MỤC HÌNH ẢNH
Trang
Hình 1.1. Mô hình thác nước ........................................................................................... 7
Hình 1.2. Kiến trúc của .NET Framework .................................................................... 11
Hình 1.3. Mô hình .NET Framework 4.5 ...................................................................... 13
Hình 1.4. Kiến trúc mô hình 3 lớp................................................................................. 21

uế

Hình 3.1. Sơ đồ chức năng Quản lý bán hàng tại đại lý xe máy ................................... 28
Hình 3.2. Sơ đồ chức năng Quản lý hệ thống................................................................ 29

H

Hình 3.3. Sơ đồ chức năng Quản lý danh mục .............................................................. 29

tế

Hình 3.4. Sơ đồ chức năng Quản lý Bán hàng .............................................................. 29
Hình 3.5. Sơ đồ chức năng Quản lý Kho....................................................................... 30

h

Hình 3.6. Sơ đồ chức năng Thống kê ............................................................................ 30

in

Hình 3.7. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý bán hàng tại đại lý xe máy ....................... 31

họ
cK

Hình 3.8. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ........................................................................... 32
Hình 3.9. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 cho chức năng 1.0 .............................................. 33
Hình 3.10. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 cho chức năng 2.0 ............................................ 33
Hình 3.11. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 cho chức năng 3.0 ............................................ 34
Hình 3.12. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 cho chức năng 4.0 ............................................ 34

ại

Hình 3.13. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 cho chức năng 5.0 ............................................ 34

Đ

Hình 3.14. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 cho chức năng 6.0 ............................................ 35
Hình 3.15. Sơ đồ luồng thông tin nhập mua.................................................................. 35
Hình 3.16. Sơ đồ luồng thông tin bán hàng ................................................................... 36
Hình 3.17. Sơ đồ thực thể mối quan hệ ......................................................................... 39
Hình 3.18. Giải thuật đăng nhập .................................................................................... 47
Hình 3.19. Giải thuật cập nhật dữ liệu........................................................................... 48
Hình 3.20. Giải thuật xóa dữ liệu .................................................................................. 49
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang v


Khóa luận tốt nghiệp
Hình 3.21. Giải thuật nhập kho ..................................................................................... 50
Hình 3.22. Giải thuật bán hàng ...................................................................................... 51
Hình 3.23. Giao diện trang chủ ..................................................................................... 52
Hình 3.24. Giao diện hóa đơn........................................................................................ 52
Hình 3.25. Giao diện phiếu thu ..................................................................................... 53
Hình 3.26. Giao diện báo cáo tồn kho ........................................................................... 53

uế

Hình 3.27. Giao diện xây dựng phần mềm trên Visial Studio 2012 ............................. 54

Đ

ại

họ
cK

in

h

tế

H

Hình 3.28. Giao diện quản lý dữ liệu trên SQL Server 2012 ........................................ 54

SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang vi


Khóa luận tốt nghiệp

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Trang
Bảng 3.1. Cấu trúc dữ liệu bảng Chứng Từ (B00DmCt) .............................................. 41
Bảng 3.2. Cấu trúc dữ liệu bảng Trạng Thái Chứng Từ (B00DocStatus) ..................... 41
Bảng 3.3. Cấu trúc dữ liệu bảng Người Dùng (B00UserList)....................................... 41
Bảng 3.4. Cấu trúc dữ liệu bảng Khách Hàng (B20Customer) ..................................... 41
Bảng 3.5. Cấu trúc dữ liệu bảng Linh Kiện (B20Item) ................................................. 42

uế

Bảng 3.6. Cấu trúc dữ liệu bảng Định Mức Linh Kiện (B20ItemNorm) ...................... 42
Bảng 3.7. Cấu trúc dữ liệu bảng Kho (B20Warehouse) ................................................ 42

H

Bảng 3.8. Cấu trúc dữ liệu bảng Đầu Phiếu (B30AccDoc) ........................................... 43

tế

Bảng 3.9. Cấu trúc dữ liệu bảng Phiếu Chi (B30AccDocCashPayment)...................... 43
Bảng 3.10. Cấu trúc dữ liệu bảngPhiếu Thu (B30AccDocCashReceipt) ...................... 44

h

Bảng 3.11. Cấu trúc dữ liệu bảng Phiếu Xuất (B30AccDocInventory) ........................ 44

in

Bảng 3.12. Cấu trúc dữ liệu bảng Phiếu Nhập (B30AccDocPurchase) ........................ 44
Bảng 3.13. Cấu trúc dữ liệu bảng Hóa Đơn (B30AccDocSales) .................................. 45

họ
cK

Bảng 3.14. Cấu trúc dữ liệu bảng Bảng Giá (B30BizDoc) ........................................... 45
Bảng 3.15. Cấu trúc dữ liệu bảng Chi Tiết Bảng Giá (B30BizDocPriceTableDealer) . 46
Bảng 3.16. Cấu trúc dữ liệu bảng Công Nợ Đầu Kỳ (B30OpenBalance) ..................... 46
Bảng 3.17. Cấu trúc dữ liệu bảng Tồn Kho Đầu Kỳ (B30OpenInventory) .................. 46

Đ

ại

Bảng 3.18. Bảng kí hiệu sơ đồ thuật toán...................................................................... 47

SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang vii


Khóa luận tốt nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Những năm gần đây, ngành công nghệ thông tin đã phát triển một cách nhanh
chóng và có nhiều bước tiến vượt bậc. Tuy đi sau nhiều nước, nhưng ngành công nghệ
thông tin ở nước ta có tốc độ khá nhanh và đang dần dần được ứng dụng rộng rãi trong
nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
Một trong những lĩnh vực đang được ứng dụng tin học hóa rất phổ biến ở nước

uế

ta là lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý. Tin học hóa trong quản lý đã giúp cho các

H

nhà quản lý điều hành công việc một cách khoa học, chính xác và hiệu quả. Tất cả các
cơ quan, công ty, tổ chức đều muốn tin học hóa vào các hoạt động quản lý của mình.

tế

Hiệu quả quản lý là một lĩnh vực được nhà quản lý quan tâm và điều này phụ
thuộc rất nhiều vào hệ thống thông tin mà cụ thể là các chương trình quản lý dựa trên

in

h

máy tính. Nó giúp con người giải phóng sức lao động, thực hiện công việc một cách
hiệu quả mà hình thức quản lý thủ công trên giấy trước đây không thể quản lý triệt để

họ
cK

nên thường xuyên xảy ra nhầm lẫn, sai số, thất lạc số liệu gây mất thời gian, công sức
mà hiệu quả mang lại không cao.

Quản lý bán hàng trong các doanh nghiệp là một công việc quan trọng, đòi hỏi
bộ phận quản lý phải thực hiện nhiều nghiệp vụ phức tạp. Một doanh nghiệp muốn phát

ại

triển khả năng sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách hiệu quả nhất thì không
thể thiếu một hệ thống thông tin hỗ trợ thường xuyên và kịp thời. Vì thế, việc tin học

Đ

hóa công tác quản lý, khai thác và điều hành kinh doanh là một đòi hỏi ngày càng cấp
thiết hơn bao giờ hết.
Tại các cửa hàng xe máy, hiện nay vẫn đang tồn tại cơ chế quản lý rất thủ công
và chủ cửa hàng cũng như các nhân viên quản lý rất quan tâm đến vấn đề ứng dụng
công nghệ tin học vào công tác quản lý nhằm giảm bớt sức lao động của con người,
tiết kiệm thời gian, giúp cho công tác quản lý gọn nhẹ, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời
cho nhu cầu quản lý của mình, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của cửa hàng.

SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 1


Khóa luận tốt nghiệp
Chính vì những lí do trên, tác giả đã quyết định chọn đề tài: “Xây dựng phần
mềm quản lý bán hàng tại đại lý xe máy dựa trên nền tảng Winform bằng ngôn ngữ
C#” để làm đề tài cho khóa luận của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu
* Mục tiêu tổng quát:
Trên cơ sở phân tích các nghiệp vụ quản lý bán hàng và quy trình quản lý công
xây dựng phần mềm Quản lý bán hàng tại đại lý xe máy.

H

* Mục tiêu cụ thể:

uế

nợ tại đại lý xe máy cũng như hiểu rõ quy trình xây dựng phần mềm, tác giả tiến hành

- Nghiên cứu và nắm vững các quy trình bán hàng, quy trình quản lý thông tin

tế

về tình hình công nợ phải trả của khách hàng đối với cửa hàng và của cửa hàng đối với
nhà cung cấp.

h

- Nghiên cứu các công cụ, nền tảng lập trình được sử dụng để xây dựng hệ

in

thống: ADO .NET, C Sharp, MS SQL Server 2012.

họ
cK

- Hiểu rõ quy trình xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý.
- Xây dựng phần mềm Quản lý bán hàng tại đại lý xe máy.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu:

- Các quy trình quản lý bán hàng và quản lý công nợ tại đại lý xe máy.

ại

- Cơ chế, cách thức hoạt động của nghiệp vụ lưu trữ, quản lý bán hàng và quản

Đ

lý công nợ tại đại lý xe máy.
- Các công cụ, nền tảng lập trình để xây dựng hệ thống: ADO .NET, C Sharp,

MS SQL Server 2012.
- Quy trình xây dựng, phát triển hệ thống thông tin quản lý.
* Phạm vi nghiên cứu:
- Không gian: Khảo sát thực tế các quy trình nghiệp vụ quản lý bán hàng và
quản lý công nợ tại đại lý xe máy.
- Thời gian: Từ ngày 19/01/2016 đến hết ngày 15/05/2016.
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 2


Khóa luận tốt nghiệp

4. Phương pháp nghiên cứu
Để nghiên cứu quy trình quản lý bán hàng, quản lý công nợ và xây dựng phần
mềm quản lý bán hàng phù hợp với yêu cầu thực tế ở đại lý xe máy, tác giả đã sử dụng
các phương pháp trong quá trình thực hiện đề tài:
- Phương pháp thu thập thông tin:
+ Phương pháp quan sát: trực tiếp quan sát hệ thống quản lý bán hàng và
quản lý công nợ tại đại lý xe máy, để phân tích ưu nhược điểm, các quy trình cơ bản

uế

đối với hệ thống quản lý công nợ.

H

+ Phương pháp thu thập tài liệu: chủ động tìm kiếm và nghiên cứu các tài
liệu liên quan đến đề tài thực hiện, để từ đó nắm vững quy định về quản lý bán hàng

tế

và quản lý công nợ giúp xây dựng phần mềm đạt yêu cầu.

+ Phương pháp phỏng vấn: phỏng vấn về quá trình quản lý bán hàng và

in

h

quản lý công nợ hiện tại tại cửa hàng, cũng như yêu cầu và mong muốn của nhân viên
quản lý và chủ cửa hàng trong việc quản lý bán hàng và công nợ nhằm khắc phục và

họ
cK

xây dựng phần mền đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của người sử dụng.
- Phương pháp mô hình hóa: sử dụng các mô hình, sơ đồ để mô tả lại các quy
trình, nghiệp vụ quản lý bán hàng và quản lý công nợ tại cửa hàng.
- Phương pháp phát triển hệ thống thông tin: Dựa trên những thông tin thu được
để tiến hành phân tích, thiết kế phần mềm bao gồm những chức năng chính của phần

ại

mềm sẽ xây dựng thông qua quá trình mô hình hóa phần mềm, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Đ

và mã hóa để đưa ra sản phẩm phần mềm phù hợp với yêu cầu.

5. Dự kiến kết quả đạt được của đề tài
- Nắm vững quy trình quản lý bán hàng, quy trình quản lý công nợ của khách
hàng và đối với nhà cung cấp.
- Nắm rõ các công cụ, nền tảng lập trình được sử dụng để xây dựng hệ thống.
- Hiểu rõ quy trình xây dựng, phát triển hệ thống thông tin quản lý.
- Xây dựng phần mềm hoàn chỉnh Quản lý bán hàng tại đại lý xe máy.

SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 3


Khóa luận tốt nghiệp

6. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của khóa luận được kết cấu thành 3
chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển hệ thống thông tin quản lý.
Chương 2: Bài toán quản lý bán hàng tại đại lý xe máy.

Đ

ại

họ
cK

in

h

tế

H

uế

Chương 3: Xây dựng phần mềm Quản lý bán hàng tại đại lý xe máy.

SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 4


Khóa luận tốt nghiệp

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
1.1. Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý
1.1.1. Khái niệm hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý

uế

của tổ chức. Hệ thống bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh

H

giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho những người soạn
thảo các quyết định trong tổ chức.

tế

Hệ thống thông tin quản lý cũng là tên gọi của một chuyên ngành khoa học.

h

Ngành khoa học này thường được xem là một phân ngành của khoa học quản lý và quản

in

trị kinh doanh. Ngoài ra, do ngày nay việc xử lý dữ liệu thành thông tin và quản lý thông

họ
cK

tin liên quan đến công nghệ thông tin, nó cũng được coi là một phân ngành trong toán
học, nghiên cứu việc tích hợp hệ thống máy tính vào mục đích tổ chức.

1.1.2. Các loại thông tin quản lý

Thông tin quản lý là những dữ liệu được xử lý và sẵn sàng phục vụ công tác

ại

quản lý tổ chức. Có 3 loại thông tin quản lý trong một tổ chức, đó là thông tin chiến

Đ

lược, thông tin chiến thuật, và thông tin điều hành.
* Thông tin chiến lược: Là thông tin sử dụng cho chính sách dài hạn của tổ

chức, chủ yếu phục vụ cho các nhà quản lý cao cấp khi dự đoán tương lai.
* Thông tin chiến thuật: Là thông tin sử dụng cho chính sách ngắn hạn, chủ
yếu phục vụ cho các nhà quản lý phòng ban trong tổ chức.
* Thông tin điều hành: Sử dụng cho công tác điều hành tổ chức hằng ngày và
chủ yếu phụ vụ cho người giám sát hoạt động tác nghiệp của tổ chức.

SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 5


Khóa luận tốt nghiệp

1.1.3. Cấu trúc hệ thống thông tin quản lý
Một hệ thống thông tin quản lý được thiết kế cấu trúc tốt gồm bốn hệ thống con,
đó là các hệ thống ghi chép nội bộ, hệ thống tình báo, hệ thống nghiên cứu và hệ thống
hỗ trợ quyết định.
* Hệ thống ghi chép nội bộ: Đảm bảo cung cấp những số liệu hiện thời, nhiều tổ
chức đã phát triển những hệ thống ghi chép nội bộ tiên tiến có sử dụng máy tính để có

uế

thể cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ hơn.
* Hệ thống tình báo: Cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin hàng ngày,

H

tình hình đang diễn ra về những diễn biến của môi trường bên ngoài.

tế

* Hệ thống nghiên cứu thông tin: Thu thập những thông tin liên quan đến một
vấn đề cụ thể đặt ra trước tổ chức, đặc điểm của việc nghiên cứu thông tin tốt là có

h

phương pháp khoa học, sử dụng nhiều phương pháp, xây dựng mô hình, lượng định tỷ

in

lệ chi phí/lợi ích của giá trị của thông tin.

họ
cK

* Hệ thống hỗ trợ quyết định: Gồm các phương pháp thống kê và các mô hình
quyết định để hỗ trợ các nhà quản lý ban hành các quyết định đúng đắn hơn.

1.1.4. Quy trình phát triển hệ thống thông tin quản lý
1.1.4.1. Khái niệm về quy trình phát triển hệ thống thông tin quản lý

ại

Quy trình phát triển hệ thống là một tập hợp các hoạt động, phương pháp, thực

Đ

nghiệm, kết quả và các công cụ tự động hóa mà các nhân sự sử dụng để phát triển và cải
thiện không ngừng hệ thống thông tin và phần mềm.
Một quy trình phù hợp để phát triển hệ thống phải bảo đảm:
- Hiệu quả để cho phép nhà quản lý điều chuyển nguồn lực giữa các dự án.
- Tài liệu nhất quán nhằm giảm chi phí thời gian sống để bảo trì hệ thống (bởi
các đội phát triển khác) về sau.
- Chất lượng nhất quán xuyên suốt các dự án.

SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 6


Khóa luận tốt nghiệp
1.1.4.2. Giới thiệu về mô hình thác nước
Để xây dựng phần mềm, tác giả lựa chọn áp dụng mô hình thác nước. Mô hình
thác nước (waterfall model) là một mô hình của quy trình phát triển phần mềm, trong
đó quy trình phát triển giống như một dòng chảy, với các pha được thực hiện theo trật

Đ

ại

họ
cK

in

h

tế

H

uế

tự nghiêm ngặt và không có sự nhảy vượt.

Hình 1.1. Mô hình thác nước
Nguồn: Mô hình thác nước (Waterfall model) - http://trantronglekhanh.wordpress.com

Mô hình thác nước có ưu điểm là: Dễ quản lý; Thời gian hoàn thành dự án thường
được dự báo với độ chính xác hơn; Các tài liệu đầu ra của từng giai đoạn cũng được xây
dựng đầy đủ và hệ thống hơn là: phân tích yêu cầu, thiết kế triển khai thực hiện, kiểm
thử, liên kết và bảo trì. Dựa vào mô hình thác nước trên ta sẽ có 6 bước để xây dựng 1
phần mềm:
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 7


Khóa luận tốt nghiệp
Bước 1: Khảo sát tìm hiểu yêu cầu
Mô tả trừu tượng các dịch vụ mà hệ thống được mong đợi phải cung cấp và các
ràng buộc mà hệ thống phải tuân thủ khi vận hành. Nó chỉ có các đặc tả phẩm hạnh bên
ngoài của hệ thống mà không liên quan đến các đặc tính thiết kế. Nó phải được viết sao
cho người ta có thể hiểu được mà không cần một kiến thức chuyên môn đặc biệt nào.
Bước 2: Phân tích các yêu cầu
Bước này là bước rất quan trọng vì nó là bước đầu tiên để hình thành nên 1 phần

uế

mềm. Với sản phẩm phần mềm được xây dựng, việc hiểu đầy đủ các đặc điểm của nó là
điều không dễ. Quá trình xác định các chức năng và các ràng buộc của phần mềm gọi là

H

tìm hiểu và xác định yêu cầu. Để có được điều này thì cần phải trả lời câu hỏi "cái gì? what?" chứ không phải là "như thế nào? - how?". Tìm hiểu, xác định và phân tích yêu

tế

cầu là bước hình thành bài toán, do vậy các yêu cầu của bài toán cần phải được tìm hiểu
và phân tích theo chiều rộng (ngang) và theo chiều sâu. Vì vậy ta cần phải tìm hiểu và

in

bước tiếp theo.

h

phân tích đầy đủ các tất cả các yêu cầu một cách tối ưu nhất để dễ dàng tiến hành các

họ
cK

Bước 3: Thiết kế phần mềm và hệ thống
Xây dựng ứng dụng phần mềm là một dây chuyền các chuyển đổi, mà ở đó phân
tích nhằm xác định ứng dụng sẽ thực hiện cái gì (what?) còn thiết kế nhằm để trả lời câu
hỏi phần mềm cụ thể sẽ như thế nào (how?). Tức là xác định cách thức thực hiện những
gì đã được đặt ra ở phần phân tích. Trong ba giai đoạn: thiết kế, cài đặt và bảo trì thì

ại

thiết kế là giai đoạn quan trọng nhất, chịu trách nhiệm đến 80% đối với sự thành công

Đ

của một sản phẩm. Quá trình thiết kế tốt là cơ sở để quản lý và giảm chi phí cho công
việc bảo trì phần mềm sau này.
Bước 4: Cài đặt và thử nghiệm đơn thể phần mềm
Cài đặt là việc thực thi những gì đã thiết kế. Nếu trong quá trình cài đặt có xuất
hiện vấn đề thì phải quay lại sửa bản thiết kế. Cài đặt là một công đoạn trong việc phát
triển phần mềm và nó được xem là một hệ quả tất yếu của thiết kế. Tuy vậy, phong cách
lập trình và các đặc trưng của ngôn ngữ lập trình có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của
phần mềm. Một chương trình được cài đặt tốt đem lại cho ta thuận lợi trong việc bảo trì
sau này.
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 8


Khóa luận tốt nghiệp
Bước 5: Thử nghiệm tổng quát phần mềm
Sản phẩm phần mềm được gọi là đúng nếu nó thực hiện được chính xác những
tiêu chuẩn mà người thiết kế đã đặt ra. Để có một đánh giá chính xác về cấp độ đúng
của phần mềm, ta phải kiểm tra chất lượng phần mềm. Như thế, kiểm tra là quá trình
tìm lỗi và nó là một đánh giá cuối cùng về các đặc tả, thiết kế và mã hoá. Mục đích của
kiểm tra là đảm bảo rằng tất cả các thành phần của ứng dụng ăn khớp, vận hành như
Bước 6: Bảo trì và phát triển phần mềm

uế

mong đợi và phù hợp các tiêu chuẩn thiết kế.
Bảo trì là giai đoạn cuối cùng của một chu trình phát triển phần mềm. Các chương

H

trình máy tính luôn thay đổi - phải mở rộng, sửa lỗi, tối ưu hoá...và theo thống kê thì
bảo trì chiếm đến 70% toàn bộ công sức bỏ ra cho một dự án phần mềm. Do vậy, bảo

tế

trì là một hoạt động phức tạp nhưng nó lại là vô cùng cần thiết trong chu trình sống của

in

1.2. Ngôn ngữ lập trình C#

h

sản phẩm phần mềm để đảm bảo cho phần mềm phù hợp với người sử dụng.

Ngôn ngữ C Sharp (C#) được xây dựng và kiến trúc bởi Anders Hejlsberg, người

họ
cK

đã viết nên trình biên dịch Pascal và có nhiều đóng góp cho Delphi cũng như Java. C#
là một trong rất nhiều ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ bởi .NET Framework (như C++,
Java…). Có thể hiểu đơn giản đây là một trung tâm biên dịch, trong đó tất cả các ngôn
ngữ được hỗ trợ bởi .NET Framework sẽ được chuyển đổi ra ngôn ngữ trung gian

ại

Microsoft (Microsoft Intermediate Language – MSIL) rồi từ đấy mới được biên dịch tức
thời (Just in time Compiler – JIT Compiler) thành các file thực thi như exe. Một thành

Đ

tố quan trọng nữa trong kiến trúc .NET Framework chính là bộ thực thi ngôn ngữ chung
(.NET Common Language Runtime – CLR), khối chức năng cung cấp tất cả các dịch
vụ mà chương trình cần giao tiếp với phần cứng, với hệ điều hành.
* Các tính năng cơ bản của ngôn ngữ lập trình C#:
Ngôn ngữ C# là một ngôn ngữ được dẫn xuất từ Java, VB, C và C++, nhưng nó
được tạo nên từ nền tảng phát triển hơn. Microsoft bắt đầu với công việc trong C và C++
và thêm vào những đặc tính mới để làm cho ngôn ngữ này dễ sử dụng hơn. Nhiều trong
số những đặc tính này khá giống với những đặc tính có trong ngôn ngữ Java. Không
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 9


Khóa luận tốt nghiệp
dừng lại ở đó, Microsoft đưa ra một số mục đích khi xây dựng ngôn ngữ này. Những
mục đích này được tóm tắt như sau:
- C# là ngôn ngữ đơn giản và hiện đại.
- C# là ngôn ngữ hướng đối tượng.
- C# là ngôn ngữ mạnh mẽ và mềm dẻo.
- C# là ngôn ngữ có ít từ khóa.
- C# là ngôn ngữ hướng module.

uế

- C# loại bỏ một vài sự phức tạp của những ngôn ngữ như Java và C++, bao gồm
việc loại bỏ những macro, những template, đa kế thừa, và lớp cơ sở ảo (virtual base

H

class). Chúng là những nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn hay dẫn đến những vấn đề cho
các người phát triển C++.

tế

- Ngôn ngữ C# đơn giản vì nó dựa trên nền tảng C và C++. Diện mạo, cú pháp,

h

biểu thức, toán tử và những chức năng khác được lấy trực tiếp từ ngôn ngữ C và C++,
* Các ứng dụng của C#

in

nhưng nó đã được cải tiến để làm cho ngôn ngữ đơn giản hơn.

họ
cK

C# có thể sử dụng để viết các kiểu ứng dụng khác nhau như:
- Các ứng dụng game.

- Các ứng dụng cho doanh nghiệp.
- Các ứng dụng cho thiết bị di động: PC Pocket, PDA, cell phone.
- Các ứng dụng quản lý đơn giản.

ại

- Các ứng dụng phân tán phức tạp trải rộng qua nhiều thành phố, đất nước.

Đ

* Các lợi ích của C#
- Hỗ trợ ngôn ngữ xuyên suốt (Cross Language Support): hỗ trợ khả năng chuyển

đổi dễ dàng giữa các ngôn ngữ.
- Hỗ trợ các giao thức Internet chung.
- Triển khai đơn giản.
- Hỗ trợ tài liệu XML: các chú thích XML có thể được thêm vào các đoạn code
và sau đó có thể được chiết xuất để làm tài liệu cho các đoạn code để cho phép các lập
trình viên khi sử dụng biết được ý nghĩa của các đoạn code đã viết.
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 10


Khóa luận tốt nghiệp

1.3. Tổng quan về nền tảng lập trình .NET Framework
1.3.1. Giới thiệu về .NET Framework
.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng
dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Các
chương trình được viết trên nền .NET Framework sẽ được triển khai trong môi
trường phần mềm (ngược lại với môi trường phần cứng) được biết đến với tên Common
Language Runtime (CLR). Môi trường phần mềm này là một máy ảo trong đó cung cấp
và các xử lý lỗi ngoại lệ (exception handling).

uế

các dịch vụ như an ninh phần mềm (security), quản lý bộ nhớ (memory management),

H

.NET Framework bao gồm tập các thư viện lập trình lớn, và những thư viện này
hỗ trợ việc xây dựng các chương trình phần mềm như lập trình giao diện; truy cập, kết

tế

nối cơ sở dữ liệu; ứng dụng web; các giải thuật, cấu trúc dữ liệu; giao tiếp mạng... CLR

h

cùng với bộ thư viện này là 2 thành phần chính của .NET Framework.

in

.NET Framework đơn giản hóa việc viết ứng dụng bằng cách cung cấp nhiều
thành phần được thiết kế sẵn, người lập trình chỉ cần học cách sử dụng và tùy theo sự

họ
cK

sáng tạo mà gắn kết các thành phần đó lại với nhau. Nhiều công cụ được tạo ra để hỗ trợ
xây dựng ứng dụng .NET, và IDE (Integrated Developement Environment – Môi trường

Đ

ại

phát triển tích hợp) được phát triển và hỗ trợ bởi chính Microsoft là Visual Studio.

Hình 1.2. Kiến trúc của .NET Framework
Nguồn: .Net Framework: 10 năm nhìn lại - http://www.pcworld.com.vn
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 11


Khóa luận tốt nghiệp

1.3.2. Các thành phần của .NET Framework
- Bộ thực thi ngôn ngữ chung (Common Language Runtime - CLR): là trung tâm
điểm của .NET Framework. Đây là một hầm máy để chạy các tính năng của .NET. Trong
.NET, tất cả mọi ngỗ ngữ lập trình đều được biên dịch ra Microsoft Intermediate
Language (IT). Do bắt buộc mọi ngôn ngữ đều phải dùng các loại kiểu dữ liệu nên CLR
có thể kiểm soát mọi giao diện, gọi giữa các thành phần và cho phép các ngôn ngữ có

uế

thể tích hợp với nhau một cách thông suốt.
- Các lớp cơ sở (The Base Classes): Các lớp cơ sở cho chúng ta những đặc tính

H

của runtime và cung cấp những dịch vụ cấp cao khác mà những người lập trình đòi hỏi

tế

thông quan namespace. Namespace là một cách đặt tên để giúp sắp đặt các lớp ta dùng
trong chương trình một cách thứ tự để dễ tìm kiếm chúng. Tất cả các mã trong .NET

h

bằng C# hay một ngôn ngữ nào khác đều được chứa trong namespace.

in

- ASP .NET: là một khung lập trình được xây dựng trên bộ thực thi ngôn ngữ

họ
cK

chung (CLR) và được sử dụng trên một máy chủ phục vụ để tạo ra các ứng dụng web
mạnh. Web Form của ASP .NET cho phép xây dựng các giao diện người dùng Web
động một cách hiệu quả. Các dịch vụ của ASP .NET cung cấp những khối hợp nhất cho
việc xây dựng các ứng dụng trên nền tảng web phân tán. Những dịch vụ web dựa trên
các chuẩn Internet mở. Bộ thực thi ngôn ngữ chung CLR cung cấp sự hỗ trợ dựng sẵn

ại

để tạo và đưa ra những dịch vụ web thông qua việc sử dụng một khái niệm trừu tượng

Đ

hóa lập trình phù hợp và thân thiện với nhà phát triển cho cả Web form và Visual basic.

1.3.3. Nền tảng lập trình .NET Framework 4.5
1.3.3.1. Tổng quan về nền tảng .NET Framework 4.5
Microsoft .NET Framework 4.5 là một trong những phần mềm hỗ trợ giúp máy
tính chạy được các ứng dụng, lập trình nhanh nhạy hơn bao giờ hết. Ưu điểm vượt trội
của .NET Framework 4.5 đó là khả năng tạo nên môi trường lập trình mạnh mẽ, tạo liên
kết dữ liệu rộng lớn cho người sử dụng máy tính.
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 12


h

tế

H

uế

Khóa luận tốt nghiệp

in

Hình 1.3. Mô hình .NET Framework 4.5

họ
cK

Nguồn: Microsoft .NET framework 4.5 - http://www.dotnet-tricks.com/

Hiện nay Microsoft .NET Framework 4.5 có khả năng cung cấp nền tảng và môi
trường lập trình cho các lập trình viên làm việc với nó, nó hỗ trợ truy cập và kết nối cơ
sở dữ liệu người dùng một cách nhanh chóng và chính xác, nó bao gồm phần lớn thư
viện mã của các giải pháp phổ biến để lập trình các vấn đề được nêu ra trước đó và một

ại

máy ảo để giúp người dùng quản lý việc thực hiện các chương trình bằng văn bản cho

Đ

chương trình khung... mà không cần tới những công cụ test phức tạp nào khác.
Microsoft .NET Framework 4.5 bao gồm hai thành phần chính: môi trường thực

thi cho các ứng dụng (CLR), đó là động cơ thực hiện xử lý các ứng dụng đang chạy, và
NET Framework Class Library, cung cấp một thư viện các thử nghiệm và lập trình, sử
dụng lại mã mà các nhà phát triển có thể gọi từ các ứng dụng riêng của họ.
Phiên bản mới nhất của Microsoft .NET Framework cải tiến về chức năng với
khả năng tương thích tốt hơn, có độ linh hoạt với nhiều ứng dụng hiện nay. Phiên bản
này cũng bổ sung các hàm APIs cho ứng dụng ASP.NET, tính năng workflow…
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 13


Khóa luận tốt nghiệp
Phiên bản mới nhất của Microsoft .NET Framework cải tiến về chức năng với
khả năng tương thích tốt hơn có độ linh hoạt với nhiều ứng dụng hiện nay. Phiên bản
này cũng bổ sung các hàm APIs cho ứng dụng ASP.NET, tính năng workflow…
Microsoft .NET Framework 4.5 là bộ công cụ Framework mới nhất hỗ trợ không
chỉ trên các hệ điều hành mới như win 8.1 hay win 10 mà còn những phiên bản trước
đó. Nếu đang dùng hệ điều hành thấp hơn, có thể sử dụng .NET Framework 4.5
hay .NET Framework 3.0 để hỗ trợ quản lý bộ nhớ cũng như hỗ trợ nhiều chương trình,
1.3.3.2. Các tính năng của .NET Framework 4.5

H

* Quản lý bộ nhớ:

uế

phần mềm khác.

Trong nhiều ngôn ngữ lập trình, lập trình viên phải chịu trách nhiệm cho việc cấp

tế

phát, giải phóng bộ nhớ và xử lý thời gian tồn tại cho các đối tượng. Trong ứng dụng
.NET Framework công cụ CLR cung cấp các dịch vụ thay mặt cho các ứng dụng và hỗ

in

phải qua biên dịch.

h

trợ người dùng quản lý bộ nhớ với khả năng tương tác với ngôn ngữ cơ bản không cần

họ
cK

* Thư viện lập trình phong phú:

Thay vì phải viết một lượng lớn các mã để xử lý các hoạt động lập trình ở mức
độ thấp, thông thường các lập trình viên có thể sử dụng một thư viện lập trình được tích
hợp trên chương trình để dễ dàng tiếp cận các mã nguồn và các đối tượng cần thiết từ
.NET Framework Class Library.

ại

* Hỗ trợ nhiều ứng dụng:

Đ

.NET Framework tích hợp các thư viện cho các khu vực cụ thể của phát triển ứng

dụng, chẳng hạn như ASP .NET cho ứng dụng web, ADO .NET để truy cập dữ liệu và
Windows Communication Foundation cho các ứng dụng hướng dịch vụ.
* Khả năng tương thích cao:
Microsoft .NET Framework sử dụng một trình biên dịch ngôn ngữ để chuyển các
mã khác nhau thành ngôn ngữ chung thông qua trung tâm ngôn ngữ chung (CIL). Ngoài
ra, phần mềm này có thể cài đặt và sử dụng bằng một phiên bản đặc biệt có thể chạy mà
không cần sửa đổi nếu có cập nhật phiên bản mới.
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 14


Khóa luận tốt nghiệp

1.4. Tổng quan về kiến trúc ADO .NET
Với các công cụ lập trình xử lý dữ liệu như ADO (Active Data Object), Microsoft
đem lại cho người lập trình một công cụ rất tự nhiên khi thực hiện các thao tác trên dữ
liệu. ADO được cải tiến liên tục trong các phiên bản hệ điều hành Windows hay
Microsoft Office. Tuy nhiên, với sự ra đời của .NET, ADO không chỉ là thành phần
(Component) độc lập nhưng gắn liền với .NET Framework để cung cấp các dịch vụ xử
lý dữ liệu.

H

thời trên hệ thống ứng dụng phân tán nhiều người dùng.

uế

Cấu trúc của ADO nhằm cung cấp khả năng truy xuất và xử lý dữ liệu lớn, đồng

Đặc điểm chính của ADO .NET là làm việc với dữ liệu không kết nối. Dữ liệu

tế

được lưu trữ trong bộ nhớ như một CSDL thu nhỏ gọi là DataSet, nhằm tăng tốc độ tính
toán, xử lý tối đa và hạn chế việc sử dụng tài nguyên trên Database Server. Đặc điểm

h

quan trọng thứ hai là khả năng xử lý dữ liệu dạng chuẩn XML. Dữ liệu ở dạng XML có

họ
cK

với nhiều ứng dụng khác.

in

thể trao đổi giữa bất kì hệ thống nào nên ứng dụng của tôi sẽ có nhiều khả năng làm việc

* Kiến trúc của ADO .NET

Kiến trúc ADO .NET có thể chia làm hai phần chính:
- Các thư viện quản lý (Managed Provider Component): bao gồm các đối tượng
như DataAdapter, DataReader,… giữ nhiệm vụ làm việc trực tiếp với dữ liệu như

ại

database, file,…

Đ

- Thư viện dữ liệu (Content Component): Bao gồm các đối tượng như DataSet,

DataTable, … đại diện cho dữ liệu thực sự cần làm việc. DataReader là đối tượng giúp
truy cập dữ liệu nhanh chóng nhưng forward-only và read-only.
Dữ liệu (DataSet) có thể coi là một bản sao gọn nhẹ của CSDL trong bộ nhớ với
nhiều bảng và các mối quan hệ.
Mô hình kết nối (DataAdapter) là đối tượng kết nối giữa DataSet và CSDL, nó
bao gồm hai đối tượng Connection và Command để cung cấp dữ liệu cho DataSet cũng
như cập nhật dữ liệu từ DataSet xuống CSDL.
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 15


Khóa luận tốt nghiệp

1.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
1.5.1. Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL - Structure Query Language)
1.5.1.1. Khái niệm về SQL
SQL là một công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực và
nó bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Hầu hết
các ngôn ngữ bậc cao đều có trình hỗ trợ SQL như Visual Basic, Oracle, C++, C#, …
SQL được sử dụng để điều khiển tất cả các chức năng mà một hệ quản trị cơ sở

uế

dữ liệu cung cấp cho người dùng bao gồm: định nghĩa dữ liệu, truy xuất và thao tác dữ
liệu, điều khiển và truy cập.

H

SQL là một ngôn ngữ hoàn thiện được sử dụng trong các hệ thống cơ sở dữ liệu
1.5.1.2. Đặc điểm của SQL

h

- SQL là ngôn ngữ tựa tiếng Anh.

tế

và là một thành phần không thể thiếu trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

in

- SQL là ngôn ngữ phi thủ tục, nó không yêu cầu cách thức truy nhập cơ sở dữ

họ
cK

liệu như thế nào, tất cả các thông báo của SQL rất dễ sử dụng và ít khả năng mắc lỗi.
- SQL cung cấp tập lệnh phong phú cho các công việc hỏi đáp dữ liệu.
- Chèn, cập nhật, xóa các hàm trong một quan hệ.
- Điều khiển việc truy nhập tới cơ sở dữ liệu và các đối tượng của cơ sở dữ liệu
để đảm bảo tính bảo mật của cơ sở dữ liệu.

ại

- Đảm bảo tính nhất quán và sự ràng buộc của cơ sở dữ liệu.
- SQL sử dụng các kiểu dữ liệu cơ bản: Integer, Number(n,p), varchar(n), char(n),

Đ

nvarchar(n), data, …

1.5.1.3. Vai trò của SQL
SQL là một phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó xuất hiện trong các hệ quản trị
cơ sở dữ liệu với vai trò ngôn ngữ và là công cụ giao tiếp giữa người sử dụng và hệ quản
trị cơ sở dữ liệu. SQL có vai trò như sau:
- SQL là ngôn ngữ hỏi có tính tương tác: Người sử dụng có thể dễ dàng thông
qua các trình tiện ích để gửi các yêu cầu dưới dạng các câu lệnh SQL đến cơ sở dữ liệu
và nhận kết quả trả về từ cơ sở dữ liệu.
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 16


Khóa luận tốt nghiệp
- SQL là ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu: Thông qua SQL, người quản trị cơ sở
dữ liệu có thể quản lý được cơ sở dữ liệu, định nghĩa các cấu trúc lưu trữ dữ liệu, điều
khiển truy cập cơ sở dữ liệu.
- SQL là ngôn ngữ truy cập dữ liệu trên Internet: SQL với vai trò là ngôn ngữ để
tương tác với dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu trên Internet.
- SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu phân tán: Đối với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
phân tán, mỗi hệ thống sử dụng SQL để giao tiếp với các hệ thống khác trên mạng, gửi

uế

và nhận các yêu cầu truy xuất dữ liệu với nhau.
- SQL là ngôn ngữ sử dụng cho các cổng giao tiếp cơ sở dữ liệu: SQL thường

H

được dùng như là một chuẩn ngôn ngữ để giao tiếp giữa các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
khi hệ thống máy tính có nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau.

tế

1.5.2. Microsoft SQL Server

1.5.2.1. Tổng quan về Microsoft SQL Server

h

SQL là một hệ thống quản trị CSDL quan hệ nhiều người dùng kiểu khách/chủ.

in

Đây là hệ thống cơ bản dùng lưu trữ dữ liệu cho hầu hết các ứng dụng lớn hiện nay.

họ
cK

SQL server sử dụng ngôn ngữ lập trình và truy vấn CSDL Transact - SQL, một
phiên bản của SQL. Với Transact - SQL, có thể truy xuất dữ liệu, cập nhật và quản lý
hệ thống CSDL quan hệ.

Với mỗi máy chủ chỉ có một hệ thống quản trị CSDL SQL Server. Nếu muốn có
nhiều hệ thống quản trị CSDL cần có nhiều máy chủ tương ứng.

ại

1.5.2.2. Thành phần của Microsoft SQL Server

Đ

- Bảng dữ liệu (Tables): Bảng dữ liệu là đối tượng chính của CSDL dùng lưu trữ

dữ liệu cần quản lý. Mỗi bảng dữ liệu có 1 hay nhiều trường. Mỗi trường ứng với một
loại dữ liệu cần lưu trữ.
Bảng dữ liệu còn có các thành phần liên quan như:
- Ràng buộc (Constranit): Constraint là các chỉ định ràng buộc dữ liệu trong bảng
dữ liệu hoặc các bảng dữ liệu khác nhau theo một quy tắc nào đó.
- Bẫy lỗi (Triggers): Bẫy lỗi thường chứa các mã lệnh kiểm tra dữ liệu, có tính
năng tự động thực hiện khi có hành động nào đó xảy ra đối với dữ liệu trong bảng dữ
liệu như thêm, sửa, xóa.
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 17


Khóa luận tốt nghiệp
- Chỉ mục (Indexs): Hỗ trợ cho việc sắp xếp và tìm kiếm nhanh thông tin trên
bảng dữ liệu.
- Sơ đồ quan hệ (Diagram): Thể hiện mối quan hệ dữ liệu giữa các bảng dữ liệu.
- Khung nhìn hay bảng dữ liệu ảo (Views): Là đối tượng dùng hiển thị dữ liệu
được rút trích, tính toán từ các bảng dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.
- Thủ tục thường trú (Stored Procedure): Chứa các lệnh T - SQL dùng thực hiện
một số tác vụ nào đó. Thủ tục thường trú có thể nhận và truyền tham số. Thủ tục thường

uế

trú được biên dịch trước, do đó thời gian được thực hiện nhanh khi được gọi. Có nhiều
thủ tục thường trú hệ thống được định nghĩa với tiền tố “sp_” có nhiệm vụ thu thập

H

thông tin từ các bảng dữ liệu hệ thống và rất có ích cho việc quản trị.
- Hàm do người dùng định nghĩa (User Defined Function).

tế

- Người dùng (User): Chứa danh sách người dùng sử dụng CSDL. Người quản
trị hệ thống cao nhất có tên người dùng là dbo, tên đăng nhập hệ thống mặc định là sa.

h

Tài khoản sa luôn tồn tại và không thể bỏ đi. Để thay đổi mật khẩu của sa, cách nhanh

in

nhất là: Mở trình Query Analyzer (phân tích truy vấn), thực hiện thủ tục hệ thống: EXEC

họ
cK

SP_PASSWORD NULL, .

- Các qui định vai trò và chức năng người dùng trong hệ thống tại máy chủ (Roles).
- Các qui tắc ràng buộc dữ liệu được lưu trữ trên bảng dữ liệu (Rules).
- Các khai báo giá trị mặc định (Defaults).
- Kiểu dữ liệu cho người dùng tự định nghĩa (User Defined Data Type).

ại

- Tập phân loại dữ liệu văn bản (Full Text Catalogs).

Đ

1.6. Các phương pháp nghiên cứu, giải pháp công nghệ được ứng dụng để
xây dựng phần mềm
1.6.1. Phương pháp lập trình hướng chức năng (Procedure – Oriented Programming)
1.6.1.1. Giới thiệu
Lập trình hướng chức năng (viết tắt là POP). Khi máy tính được phát minh lần
đầu tiên, chúng cần được lập trình một cách rõ ràng với những cấu trúc đơn giản và
“phần mềm” chỉ đơn thuần là một tập hợp của các lệnh rất đơn giản này kết hợp với
nhau mà có thể chạy theo trình tự.
SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi

Trang 18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×