Tải bản đầy đủ

Giáo án hóa học 12 Bài 29 Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Tuần 26 (Từ 25/2/2019 đến 2/3/2019)
Tiết 50
Ngày soạn: 21/2/2019
Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2019
BÀI 29: LUYỆN TẬP
TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Củng cố, hệ thống hoá kiến thức về nhôm và hợp chất của nhôm
2. Kỹ năng
Giải bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm
3. Thái độ, tư tưởng
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập
- Có lòng yêu thích bộ môn
4. Định hướng phát triển năng lực
- năng lực ngôn ngữ hóa học
- năng lực tư duy logic: liên hệ kiến thức đã biết vào bài học mới
- năng lực giải quyết vấn đề: thông qua các bài tập hóa học, vận dụng
nhiều kiến thức để giải quyết một vấn đề
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên

- phương pháp: - phương pháp đàm thoại
- phương pháp luyện tập
- phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề
- đồ dùng: giáo án
2. Học sinh
Ôn lại bài cũ
C. TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
HS làm BT6 Tr.129
3. Dẫn vào bài mới
Nhôm và hợp chất của nhôm là kim loại quan trọng không chỉ gặp nhiều
trong đời sống mà còn gặp nhiều trong các đề kiểm tra, đề thi. Vì vậy, chúng ta
cần nắm rõ những kiến thức về nhôm và hợp chất, đồng thời có những kĩ năng
giải quyết bài toán về chúng.
4. Tổ chức các hoạt động trên lớp
Hoạt động của GV – HS
Những kiến thức HS cần nắm vững
Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết
1. Nh«m
GV y/c HS nhắc lại các nội dung:
- Vị trí của nhôm trong bảng tuần
- Tính khử mạnh:
hoàn
+ tác dụng với phi kim
- Tính chất vật lý
+ với axit
1


- Tính chất hoá học

GV y/c HS nhắc lại tính chất hoá
học của nhôm oxit
GV y/c HS nhắc lại tính chất hoá
học của nhôm hidroxit
GV y/c HS nhắc lại ứng dụng của
nhôm
GV y/c HS nhắc lại phương pháp
nhận biết ion Al3+ trong dung dịch

+ với oxit kim loại: phản ứng nhiệt
nhôm
+ với nước: phản ứng dừng lại ngay
+ với dung dịch muối của kim loại yếu
hơn
+ đặc biệt, nhôm tác dụng với dung
dịch kiềm
2. Hợp chất của nhôm
a) Nhôm oxit
- Tính lưỡng tính
b) Nhôm hidroxit
- Tính lưỡng tính
c) Nhôm sunfat
- Phèn chua: làm trong nước
3. Nhận biết ion Al3+ trong dung dịch
Cho từ từ NaOH đến dư vào dung dịch
thí nghiệm nếu có kết tủa keo xuất hiện
rồi lại tan ra thì chứng tỏ có ion Al3+
Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 ↓
Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

Hoạt động 2: Luyện bài tập
GV y/c HS chữa các BT SGK
BT1-Tr128: Viết các phương trình BT1-Tr128:
ddNH
+ HCl
hóa học theo sơ đồ.
Al → AlCl3 → Al(OH)3
+ CO + H O
+ NaOH


→ NaAlO2 

→ Al(OH)3
t
đpnc
→

→ Al
Al
2O3
BT2-Tr128: Phân biệt dung dịch
BT2-Tr128: Phân biệt dung dịch AlCl3
AlCl3 và NaOH
và NaOH:
đánh số thứ tự 2 ống nghiệm. Cho từ từ
dung dịch ở ống nghiệm 1 và ống
nghiệm 2:
- nếu có kết tủa xuất hiện thì ống 1 chứa
NaOH, ống 2 chứa AlCl3
- nếu không thấy kết tủa thì ống 1 chứa
AlCl3, ống 2 chứa NaOH
BT3-Tr128:
BT3-Tr128: Đáp án D
BT4-Tr128:
BT4-Tr129: Đáp án C
BT5-Tr128:
BT5-Tr128:
Hướng dẫn:
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
Mg và Al đều tác dụng với HCl →
0,1
0,1 mol
H
3

2

2

0

2

Chỉ có Al tác dụng với NaOH → H2
Đáp án B. 2,4g và 5,4g
2

3
Al + 3HCl → AlCl3 + 2 H2

0,2

0,3 mol


3
Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 2 H2

0,2
mAl = 0,2.27 = 5,4 gam
mMg = 0,1.24 = 2,4 gam
BT8-Tr129:
đpnc
→ 4Al + 3O2
2Al2O3 
Áp dụng CT Faraday:
BT8-Tr129:

0,3 mol

27.9,65.3000
mAl = 3.96500 = 2,7 gam

mAl TT = 2,16 gam
2,16
.100%
=> Hiệu suất: H = 2,7
= 80

BT3-Tr134: Cho 31,2 gam hỗn hợp
bột Al và Al2O3 tác dụng hết với
dung dịch NaOH thu được 13,44 lit
khí H2 (đktc). Khối lượng mỗi chất
có trong hỗn hợp ban đầu là:

BT1-Tr.134: Đáp án B
BT2-Tr.134: Đáp án D
BT3-Tr.134: §¸p ¸n B
Hướng dẫn:
Al và Al2O3 đều tác dụng với NaOH,
nhưng chỉ có Al p.ứng với NaOH → H2
BT4: a) Dùng nước
b) Dùng NaOH
c) Dùng nước -> CaO tan thành
Ca(OH)2. Dùng Ca(OH)2 nhận ra Al2O3
BT5: Các phương trình phản ứng
AlCl3 +3NH3+3H2O→Al(OH)3+3NH4Cl

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
NaAlO2+CO2+H2O→Al(OH)3+NaHCO3
NaAlO2+ HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl
2Al(OH)3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
BT6: % K: 66.67% và %Al: 33.33%
5. Củng cố và hướng dẫn về nhà
* Củng cố
Chú ý các tác dụng của nhôm và hợp chất của nhôm, các bài tập về nhôm
và hợp chất của nhôm
* Hướng dẫn về nhà
Bài 1:
Cho 150ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100ml dung dịch
Al2(SO4)3 1M. Nồng độ mol của NaOH trong dung dịch sau phản ứng là:
A. 1 M
B. 2 M
C. 3 M
D. 4 M
Bài 2:
Cho 3,12 gam hỗn hợp bột Al và Al 2O3 tác dụng với 100ml dung
dịch NaOH 1,2M (lấy dư) thoát ra 1,344 lit khí (đktc) và dung dịch X. Thêm
tiếp 100ml dung dịch HCl 1M vào dd X thu được kết tủa có khối lượng là:
A. 3,12 gam
B. 3,9 gam
C. 4,68 gam
D. 6,24 gam
3


6. Rút kinh nghiệm, bổ sung sau khi dạy
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×