Tải bản đầy đủ

slide thuyết trình tư tưởng HỒ CHÍ MINH về đạo đức

BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỀ TÀI

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
SVTH : NHÓM 4
LỚP HP: 211200537

TƯ T


CHƯƠNG VII

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA,
ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI

I. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ
MINH VỀ VĂN HÓA
II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC
II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC.
ĐẠO ĐỨC LÀ GÌ?

Đạo đức là hệ thống quy tắc,
chuẩn mực xã hội mà nhờ
đó con người tự giác điều
chỉnh hành vi của mình cho
phù hợp với lợi ích của cộng
đồng, xã hội.

TƯ T


II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC

Nội dung

01

Nội dung

02

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức

Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TƯ T


II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC.

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đ
Về vai trò và sức mạnh của đạo
đức

TƯ T


a.Về vai trò và sức mạnh của đạo đức

Gốc của người Cách
Mạng
• Nguồn nuôi dưỡng và
phát triển con người
• Nền tảng của người
cách mạng
• Là đạo đức trong hành
động

Nhân tố tạo nên
sức hấp dẫn của
chủ nghĩa xã hội
• Phẩm chất đạo đức
Cách Mạng cao
đẹp
• Tấm gương sống
làm cho lý tưởng
thành hiện thực

TƯ T


II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC.

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đ
Về vai trò và sức mạnh của đạo
đức
Về chuẩn mực đạo đức Cách
Mạng

TƯ T


b.Về chuẩn mực đạo đức Cách
Mạng
Trung với nước
hiếu với dân

Có tinh thần
quốc tế trong
sáng

Cần, kiệm,
liêm, chính,
chí công vô tư
Yêu thương
con người

TƯ T


Trung với nước, hiếu với dân
 Nội dung chủ yếu của
trung với nước là:
+ Đặt lợi ích của Đảng,
của Tổ quốc, của cách
mạng lên trên hết.
+ Quyết tâm phấn đấu
thực hiện mục tiêu cách
mạng.
+ Thực hiện tốt mọi chủ
trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước.

 Nội dung chủ yếu của
hiếu với dân là:
+ Khẳng định vai trò sức
mạnh thực sự của nhân
dân.
+ Tin dân, học dân, lắng
nghe ý kiến của dân.
+ Chăm lo đời sống vật
chất và tinh thần của
nhân dân.

TƯ T


TƯ T


TƯ T


Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là
một biểu hiện sinh động của phẩm chất
"trung với nước hiếu với dân".
Cần, kiệm, liêm, chính càng cần thiết đối
với cán bộ, đảng viên vì liên quan ảnh
hưởng đến nhiệm vụ chung của cách mạng,
ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

TƯ T


Thương yêu con người, sống có tình nghĩa.
• Dành tình cảm cho những người
cùng khổ bị áp bức bóc lột, không
phân biệt màu da dân tộc.
• Luôn được nhận thức, xây dựng
và giải quyết trên lập trường của
giai cấp vô sản.
• Yêu thương phải bằng hành
động cụ thể

TƯ T


CÓ TINH THẦN QUỐC TẾ TRONG SÁNG
Bắt nguồn
từ bản chất
quốc tế của
giai cấp
công nhân
và của xã
hội xã hội
chủ nghĩa.

Sự tôn trọng và
thương yêu tất cả
các dân tộc, nhân
dân các nước,
chống sự hằn thù,
bất bình đẳng dân
tộc và sự phân
biệt chủng tộc

Sự thống
nhất, hòa
quyện giữa
chủ nghĩa
yêu nước
chân chính
với chủ nghĩa
quốc tế trong
sáng.

TƯ T


CÓ TINH THẦN QUỐC TẾ TRONG SÁNG

Nghĩa vụ Quốc tế tại Campuchia 1979

TƯ T


II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC.

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đ
Về vai trò và sức mạnh của đạo
đức
Về chuẩn mực đạo đức Cách
Mạng
Về nguyên tắc xây dựng đạo đức
mới

TƯ T


c. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới

Nói đi đôi
với làm
Xây đi đôi
với chống
Tu dưỡng đạo
đức suốt đời

TƯ T


Nói đi đôi với làm
 Là nguyên tắc quan trọng nhất, nét nổi bật
nhất và mang đặc trưng bản chất tư tưởng
HCM nhất.
 Đem lại hiệu quả thiết thực cho chính mình
và người khác,chống đạo đức giả

TƯ T


Xây đi đôi với
chống
Xây

Xây là giáo dục
những phẩm chất
đạo đức mới, đạo
đức cách mạng
cho con người
Việt Nam trong
thời đại mới theo
tư tưởng Hồ Chí
Minh.

Chống

Chống là loại
bỏ cái sai, cái
xấu,cái
vôđạo
đức.

TƯ T


Xây đi đôi với
chống
 Xây dựng những phẩm chất tốt đẹp nhất phải
chống những biểu hiện sai trái, xấu xa.
 Là “ một cuộc chiến đấu khổng lồ” giữa tiến bộ
và lạc hậu, giữa cách mạng và phản cách mạng

TƯ T


Tu dưỡng đạo đức suốt đời
 Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa
xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng
ngày mà phát triển và củng cố.
 Là công việc kiên trì, bền bỉ không thể chủ
quan tự mãn, phải được thực hiện trong các
mối quan hệ, trong mọi hoạt động.
 HCM luôn coi tự rèn luyện có vai trò quan
trọng, phải “Đánh thức những gì tốt đẹp trong
mỗi con người”

TƯ T


TƯ T


TƯ T


2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
a) Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí
Minh.

Hồ Chí Minh cho rằng, việc tu dưỡng đạo đức của
mỗi cá nhân , mỗi con người có vai trò vô cùng
quan trọng. Riêng với thế hệ trẻ, việc tu dưỡng
này còn quan trọng hơn, vì họ là “ người chủ tương
lai của nước nhà"; là cầu nối giữa các thế hệ .
Chính vì vậy , việc giáo dục đạo đức và chăm lo
cho việc rèn luyện đạo đức của sinh viên đã được

TƯ T


- Kiên trì tu dưỡng theo các phẩm chất đạo đức Hồ
Chí Minh, trong bài nói tại Đại Hội sinh viên Việt
Nam lần thứ hai ( ngày 7/5/1958), những tác phẩm
đó được Người tóm tắt trong “ sáu cái yêu “:


Yêu
Yêu
Yêu
Yêu
Yêu

Tổ quốc
nhân dân
chủ nghĩa xã hội
lao động
khoa học và kỷ luật

TƯ T


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×