Tải bản đầy đủ

Nâng cao năng lực quản tri cho cán bộ lãnh đạo

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG
Giảng viên : Nguyễn Tuấn Anh

Free Powerpoint
Templates
1


Nội dung
• Phần I: Tổng quan và những khái niệm
• Phần II: Quản trị theo hướng hiệu quả
• Phần III: Phát triển kỹ năng lãnh đạo
hiệu quả

Free Powerpoint
Templates
2


Phần I: Tổng quan và những khái niệm


Free Powerpoint
Templates
3


Năng lực là gì?

Tài
năng

Kiến
thức

Kỹ
năng
Free Powerpoint
Templates
4


Quản trị là gì?

Xác định mục tiêu và lập kế hoạch.
Có những nguồn lực gì?
Tổ chức thực hiện.
Giám sát và phản hồi.

Free Powerpoint
Templates
5


Lãnh đạo cấp trung là ai?
• Họ là lãnh đạo 360 độ.
• Họ ở giữa:
– Họ có cấp trên.
– Họ có cấp dưới.
– Họ có người đồng cấp.

Free Powerpoint
Templates
6


Thách thức của lãnh đạo
cấp trungCăng thẳng.
Chán nản.
Nhiều mũ.
Cái tôi.
Sự hài lòng.
Tầm nhìn và ảnh hưởng.

Free Powerpoint
Templates
7


Họ cần biết gì trước tiên

Sản phẩm
Luật
Hệ thống
Truyền thông
Dòng tiền
Sứ mệnh

Free Powerpoint
Templates
8


Sự khác nhau giữa
quản lý & lãnh đạo

Free Powerpoint
Templates
9


Sự khác nhau giữa
quản lý & lãnh đạo

Free Powerpoint
Templates
10


5 cấp độ lãnh đạo

Free Powerpoint
Templates
11


Phần II: Quản trị theo hướng hiệu quả

Free Powerpoint
Templates
12


Quản lý bản thân
• Điểm mạnh của tôi là gì?
• Tôi thực hiện công việc bằng cách nào?
– Tôi là người thích nghe hay thích đọc.
– Tôi học như thế nào?


Hệ giá trị của tôi là gì?
Tôi thuộc về lĩnh vực nào?
Tôi nên cống hiến những gì?
Trách nhiệm với các mối quan hệ.
Free Powerpoint
Templates
13


Quyết định một cách hiệu quả

Phân loại vấn đề.
Xác định vấn đề.
Đi tìm giải pháp.
Quyết định xem điều gì là “đúng” chứ không
phải “chấp nhận” được.
• Xây dựng kế hoạch hành động đi kèm quyết
định.
• Kiểm tra tính hiệu lực của quyết định.
Free Powerpoint
Templates
14


Làm thế nào để ra quyết định
về con người?
• Tỷ lệ quyết định chính xác.
• Những nguyên tắc cơ bản.
• Các bước ra quyết định:
– Thấu hiểu công việc được bố trí.

Xem xét nhiều ứng viên tiềm năng.
Suy nghĩ kỹ càng về cách nhìn nhận từng ứng viên.
Thảo luận về từng ứng viên với vài người từng làm việc với họ.
Đảm bảo được rằng người được bổ nhiệm hiểu rõ công việc.

Free Powerpoint
Templates
15


Quản trị theo hướng hiệu quả
• Công việc nhà quản lý là gì?
• Vấn đề chính của công việc là gì?
• Đâu là nguyên tắc để xác định và phân
tích vấn đề đó.

Free Powerpoint
Templates
16


Thông tin nhà quản trị cần

Thông tin cơ bản.
Thông tin về năng suất.
Thông tin về năng lực.
Thông tin về việc phân bổ nguồn lực.

Free Powerpoint
Templates
17


Nhà quản trị hiệu quả

Họ hỏi “đâu là công việc cần hoàn thành?”
Họ hỏi “điều gì tốt cho tổ chức?”
Họ có các kế hoạch hành động cụ thể rõ ràng.
Họ dám chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.
Họ chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động giao tiếp.
Họ tập trung vào cơ hội thay vì vấn đề.
Họ điều hành những cuộc họp mang lại hiệu quả.
Họ nghĩ và nói “chúng ta” thay vì “tôi”.

Free Powerpoint
Templates
18


Nâng cao năng suất
• Xác định nhiệm vụ.
• Tập trung công việc vào nhiệm vụ.
• Xác định hiệu quả hoạt động.

Free Powerpoint
Templates
19


Thước đo
(Bạn làm thế nào để đo được vốn nhân sự?)

Free Powerpoint
Templates
20


12 câu hỏi

Free Powerpoint
Templates
21


Trại chân núi “Tôi được gì?”
• Bạn có biết bạn được mong đợi gì trong
công việc không?
• Tôi có đủ nguyên vật liệu và dụng cụ mà
tôi cần để làm tốt công việc của mình
không?

Free Powerpoint
Templates
22


Trại 1 “Tôi cho gì?”
• Trong công việc, mọi ngày tôi có cơ hội để làm những gì
tôi giỏi nhất hay không?
• Trong bảy ngày gần đây nhất, tôi có nhận được sự công
nhận hay khen ngợi vì làm giỏi công việc hay không?
• Người quản lý của tôi, hay người có trách nhiệm có vẻ
quan tâm đến tôi như một con người riêng biệt hay
không?
• Có ai có trách nhiệm (hay có quyền) khuyến khích sự
phát triển của tôi không?

Free Powerpoint
Templates
23


Trại 2 “Tôi có thuộc về nơi
này không?”
• Trong làm việc, ý kiến của tôi có vẻ được coi
trọng không?
• Sứ mệnh/mục đích của công ty tôi có làm tôi
cảm thấy công việc của mình là quan trọng
không?
• Các đồng nghiệp của tôi có quyết làm việc thật
chất lượng không?
• Tôi có bạn thân nhất trong công việc không?

Free Powerpoint
Templates
24


Trại 3 “Làm thế nào chúng tôi có
thể phát triển được?”
• Trong sáu tháng vừa rồi, có nhân vật có
trách nhiệm nào nói với tôi về sự tiến bộ
của tôi không?
• Trong năm qua, trong công việc, tôi có cơ
hội được học hỏi và phát triển không?

Free Powerpoint
Templates
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×