Tải bản đầy đủ

Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học

TUẦN 1
Ngày soạn:2/9/2018
Ngày giảng:6/9/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 5,6:2B,)
Ngày giảng:7/92018(Tiết 1,2:2D)
Ngày giảng:8/92018(Tiết 6,7:2A)

Mĩ thuật
Chủ đề 1: Tìm hiểu tranh theo chủ đề Mùa hè của em (Tiết 1)
Xem tranh
A/ Mục tiêu:
Nêu được nội dung chủ đề, hình ảnh, màu sắc của bức tranh và cảm nhận về bức
tranh đó.
Kể được các hoạt động của các em trong mùa hè. Chọn được các hoạt động yêu
thích, tạo được dáng người phù hợp với hoạt động đó.
Giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
B/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: Tranh vẽ các hoạt động của các em thiếu nhi trong mùa hè.
- Học sinh: Giấy vẽ, bìa cứng, màu vẽ, keo dán…….
C/ Các hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn


Ho¹t ®éng cña häc sinh

I.Tổ chức.

-Hát.

II. Kiểm tra đồ dùng.

-Lấy đồ dùng.

III.Bài mới.
Hoạt động 1. Tìm hiểu:
* Cho học sinh thảo luận nhóm đôi để tìm hiểu

Học sinh thảo luận nhóm đôi.

về nội dung chủ đề mùa hè.
- Vào mùa hè em thường tham gia các hoạt

- Đi du lịch, thả diều, đá bóng, tham

động gì?

gia trại hè…..

- Các em tham gia các hoạt động đó cùng ai?

- Gia đình, các bạn học sinh….


* Cho học sinh quan sát hình 1.1 để tìm hiểu

Học sinh quan sát tranh

nội dung của các bức tranh.
Bức tranh a
- Hình ảnh nổi bật nhất trong tranh a là gì?

- Các bạn hs vui chơi, thả diều.


- Còn những hình ảnh nào trong bức tranh?

- Cây cối, mây trời, núi, con chim….

- Các màu sắc trong bức tranh như thế nào?

- Màu sắc tươi sáng, rực rỡ, phù hợp.
- Các bạn đang nhảy sạp.

Bức tranh b

- Nhảy, giơ tay…

- Bức tranh b vẽ các bạn đang làm gì?

- Màu vàng, xanh dương, đen….

- Các bạn đang thể hiện động tác gì?

- Màu đen,vàng. Màu xanh dương

- Màu sắc nào có nhiều trong bức tranh?

nhạt….
- Diễn tả sự vui tươi, hoà đồng của

- Màu nào đậm, màu nào nhạt?

các bạn.
- Đều vẽ về hoạt động vui chơi, sử

- Màu sắc trong tranh diễn tả điều gì?

dụng các màu sắc rực rỡ, đều thể
hiện sự đoàn kết và hoà đồng của

- Bức tranh a và b có điểm gì giống nhau?

các bạn.
- HS trả lời theo tư duy của mình.

- Em thích bức tranh nào? Vì sao? Bức tranh
mang lại cho em những cảm xúc gì?

HS suy nghĩ và trả lời

Hoạt động 2. Cách thực hiện:

- HS trả lời hoạt động mà các em

*Cho học sinh suy nghĩ tìm ý tưởng về hoạt

yêu thích.

động của các em trong mùa hè.

- HS tư duy và trả lời.

- Em sẽ vẽ hoạt động vui chơi nào trong mùa

HS quan sát

hè?
- Động tác của các nhân vật như thế nào?


* Cho hs quan sỏt mt s dỏng ngi H 1.2

- HS chỳ ý.

Cỏc bc v dỏng ngi:
B1: V phỏc cỏc b phn chớnh (u, mỡnh,
chõn, tay) v th hin dỏng ang hot ng (i,
ng, chy, nhy, ngi)
B2: V chi tit (mt, mi, ming, qun, ỏo
B3: V mu
IV.Cng c-Dn dũ : Chun b bi sau.

TUN 2
Ngy son:8/9/2018
Ngy ging:11/9/2018(Tit 1,2:2C,Tit 5,6:2B,)
Ngy ging:12/9/2018(Tit 1,2:2D)
Ngy ging:13/9/2018(Tit 6,7:2A)

M thut
Ch 1: Tỡm hiu tranh theo ch Mựa hố ca em (Tit 2)
V dỏng ngi
Hoạt động của giáo viên
I.Tổ chức.

Hoạt động của hs

II.Kiểm tra đồ dùng.
III.Bài mới.
a .Giới thiệu
b .Bài giảng
Hot ng 3. Thc hnh:
3.1 Giỏo viờn cho hc sinh hot ng cỏ
nhõn.

Hc sinh hot ng cỏ nhõn.


- V dỏng ngi ang hot ng.

- Hc sinh thc hnh.

- V mu th hin trang phc ca nhõn
vt
- Ct ri dỏng ngi ra khi t giy to
kho hỡnh nh.
* GV nhc nh hs khụng v hỡnh quỏ ln v

- Hc sinh lng nghe v thc hin

khụng quỏ nh.
3.2 Giỏo viờn cho hc sinh hot ng nhúm

Hc sinh ngi theo nhúm 4 thc hin.

4 thc hin bc tranh tp th v ch
hot ng trong mựa hố.
Cỏch 1: To bc tranh tp th:
- Cho hc sinh la chn cỏc dỏng ngi ó

- Hc sinh thc hin theo nhúm

ct ri sp xp v dỏn vo t giy A3
thnh mt b cc ca 1 bc tranh v ch
hot ng mựa hố. (v thờm cỏc chi tit ph
lm rừ cỏc hot ng hn)
- V hoc xộ dỏn cỏc hỡnh nh ph cho

- Hc sinh thc hin.

bc tranh thờm sinh ng hn.
Cỏch 2: to khụng gian ba chiu cho bc
tranh tp th.
- GV hng dn hc sinh dựng thanh bỡa

Hc sinh thc hin theo nhúm v theo
hng dn ca giỏo viờn

hoc que dỏn dỏn vo cỏc nhõn vt ó ct
ri nhõn vt cú th ng c.
- To khung cnh phớa sau cỏc nhõn vt bng
cỏch xộ dỏn hoc v vo giy A3.
- Sp xp cỏc nhõn vt vo tranh cho phự
hp ( cú trc cú sau, cú chớnh cú ph)
IV.Cng c- Dặn dò:
- Su tầm tranh và tập nhận xét về nội dung, cách vẽ tranh.


TUN 3
Ngy son:15/9/2018
Ngy ging:18/9/2018(Tit 1,2:2C,Tit 5,6:2B,)
Ngy ging:19/9/2018(Tit 1,2:2D)
Ngy ging:20/9/2018(Tit 6,7:2A)

M thut
Ch 1: Tỡm hiu tranh theo ch Mựa hố ca em (Tit 3)
To bi cnh khụng gian - Gii thiu sn phm
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của hs

I.Tổ chức.
II.Kiểm tra đồ dùng.
III.Bài mới.
a .Giới thiệu
b .Bài giảng
Hot ng 4. Trng by, gii thiu sn phm.
- Cho hc sinh trng by sn phm lờn bng

+ HS quan sát tranh và trả

hoc trờn bn ca mỡnh.

lời:

- Yờu cu hc sinh gii thiu v sn phm ca

- Hc sinh trng by.

mỡnh.
Hot ng 5. ỏnh giỏ.

- Hc sinh gii thiu sn phm

- Cho hc sinh ỏnh giỏ v nhn xột sn phm
ca cỏc bn khỏc.
- Giỏo viờn ỏnh giỏ chung cỏc sn phm.

- Hc sinh ỏnh giỏ nhn xột

* Vn dng sỏng to.
Em hóy vit mt on vn ngn nờu cm nhn v - Hc sinh lng nghe.


bức tranh theo chủ đề mùa hè của nhóm em hoặc
nhóm bạn mà em thích.

- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn

* Liên hệ thực tiễn: Các em chú ý vào mùa hè

của giáo viên.

trời nắng nóng nên chúng ta không được, vui
chơi gần ao hồ, sông suối, hay là tự ý đi tắm

- Học sinh lắng nghe dặn dò.

sông, suối, ao hồ..Nếu đi thì phải có người lớn đi
theo hướng dẫn.
IV.Củng cố-Dặn dò : Chuẩn bị bài sau: Chuẩn bị 1 bức tranh hoặc 1 bức ảnh về các
con vật sống dưới nước cho bài sau “ Những con vật sống dưới nước ”.
+ H×nh d¸ng - §Æc ®iÓm – Mµu s¾c

TUẦN 4
Ngày soạn:21/9/2018
Ngày giảng:25/9/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 5,6:2B,)
Ngày giảng:26/9/2018(Tiết 1,2:2D)
Ngày giảng:27/9/2018(Tiết 6,7:2A)

Mĩ thuật
Chủ đề 2: Những con vật sống dưới nước. (Tiết 1)
Vẽ con vật

A/ Mục tiêu:
Nhận ra và nêu được đặc điểm về hình dáng, màu sắc của một số con vật quen
thuộc sống ở dưới nước.
Biết sử dụng các nét đã học để vẽ và trang trí một số con vật dưới nước theo ý
thích.


Giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
B/ Chuẩn bị:
* Giáo viên: Chuẩn bị một số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước.
* Học sinh: Tranh ảnh đã chuẩn bị, giấy vẽ, màu vẽ, đất nặn.
C/ Các hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc sinh

I.Tổ chức.

-Hát.

II. Kiểm tra đồ dùng.

-Lấy đồ dùng.

III.Bài mới.
Hoạt động 1. Tìm hiểu:
* Cho hs quan sát hình 2.1 thảo luận nhóm 2

Học sinh quan sát thảo luận nhóm 2

để tìm hiểu các đặc điểm và bộ phận của các

để tìm hiểu.

con vật sống dưới nước.
-Chúng có hình dáng như thế nào?

-Dài, tròn, tam giác,hình quả trứng,
thẳng...

-Chúng có những bộ phận nào?

-Đầu, mình, chân, đuôi, mắt, miệng,
vây, vẩy, càng…

-Màu sắc của chúng như thế nào?

-Nhiều màu khác nhau.

-Có những đường nét nào trên hình chúng?

-Có nhiều nét cong kết hợp với nét
thẳng, nét nghiêng.

* Yêu cầu hs quan sát hình vẽ các con vật dưới
nước hình 2.2
-Nêu những đường nét trang trí trên các con

-Nét cong, nét nghiêng, nét thẳng…

vật dưới nước?

+Đậm: màu xanh, màu đỏ, màu cam

-Nêu những màu đậm, màu nhạt trên các con

+Nhạt: màu hồng, vàng, xanh lá,

vật đó?

xanh nước biển…
-Nhiều loại nét khác nhau.

- Các con vật đó được trang trí bằng các đường


nột no?
Hot ng 2. Cỏch thc hin:

* Quan sỏt hỡnh 2.3 tham kho cỏch

B1: V hỡnh dỏng chung ca con vt cn v

v

B2: V rừ cỏc c im ca con vt ( mt,
ming, võy, uụi.)
B3: V mu theo ý thớch.
IV Cng c-Dặn dò: -Nêu lài ni dung baỡ
- Q/sát h/dáng, màu sắc 1 số con vật- Su tầm tranh, ảnh các con vật
sng di nc.

TUN 5
Ngy son:28/9/2018
Ngy ging:2/10/2018(Tit 1,2:2C,Tit 5,6:2B,)
Ngy ging:3/10/2018(Tit 1,2:2D)
Ngy ging:4/10/2018(Tit 6,7:2A)

M thut
Ch 2: Nhng con vt sng di nc. (Tit 2)
To bi cnh khụng gian Gii thiu sn phm
Hoạt động của giáo viên

I.Tổ chức.
II.Kiểm tra đồ dùng.
III.Bài mới.
a .Giới thiệu
b .Bài giảng
Hot ng 3. Thc hnh.

Hoạt động của học sinh


Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân vẽ và

- Học sinh vẽ và trang trí con vật dưới

trang trí con vật sống dưới nước mà mình

nước mà mình thích vào giấy.

thích.
* Nhắc nhở hs:
+ Vẽ hình con vật không quá to, không quá

- Học sinh lắng nghe và thực hiện.

nhỏ so với khổ giấy.
+ Vẽ các nét trang trí và màu sắc có đậm
nhạt.
* Giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm

Hs làm việc theo nhóm đã chia.

4 bạn.
- Yêu cầu học sinh cắt con vật đó rời khỏi

- Học sinh dùng kéo cắt con vật theo

giấy.

hình đã vẽ.

- Sắp xếp các con vật đó vào 1 tờ giấy khổ

- Học sinh thực hiện cùng các bạn

lớn để tạo thành 1 bức tranh. ( vẽ thêm các

trong nhóm.

hình ảnh phụ lên giấy để cho tranh sinh động) - Học sinh trưng bày và chia sẻ sản
Hoạt động 4. Trưng bày, giới thiệu sản

phẩm của nhóm mình.

phẩm.
- Hướng dẫn HS trưng bày, yêu cầu HS giới

- Học sinh tự đánh giá.

thiệu sản phẩm của nhóm mình.
Hoạt động 5. Đánh giá.

- Học sinh quan sát và sáng tạo sản

- Đánh giá sản phẩm của học sinh

phẩm.

* Vận dụng sáng tạo.
- Cho học sinh quan sát hình minh hoạ để
sáng tạo các sản phẩm của mình bằng các

- Học sinh trang trí theo hướng dẫn

chất liệu khác.

của giáo viên.

- Em sử dụng các sản phẩm vừa tạo được để
trang trí lớp học.


IV.Củng cố - Dặn dò:
Chun b mt bc tranh chõn dung ca mỡnh cho bi sau: õy l tụi

TUN 6
Ngy son:6/10/2018
Ngy ging:9/10/2018(Tit 1,2:2C,Tit 5,6:2B,)
Ngy ging:10/10/2018(Tit 1,2:2D)
Ngy ging:11/10/2018(Tit 6,7:2A)

M thut
Ch 3: õy l Tụi. (Tit 1)
V tranh chõn dung
A. Mc tiờu.
Nhn ra v nờu c v p ca tranh chõn dung.
Nhn ra c c im hỡnh dỏng v s cõn i ca cỏc b phn trờn khuụn mt
ngi.
V c chõn dung ca bn thõn hoc ngi mỡnh yờu quý.
Gii thiu, nhn xột v nờu cm nhn v sn phm ca mỡnh, ca bn.
B. Chun b:
HS: Giy v, mu v, keo dỏn, keo.
C. Cỏc hot ng dy hc:
Hoạt động của giáo viên

I.Tổ chức.

Hoạt động của học sinh

- Kiểm tra sĩ số lớp.

II.Kiểm tra đồ dùng. - Kiểm tra đồ
dùng học vẽ, Vở tập vẽ 2

-Lấy đồ dùng để kt


III.Bài mới.
1.Giới thiệu
- Giáo viên giới thiệu một số tranh, ảnh
để học sinh nhận biết:
2.Bài giảng
1. Hot ng 1: Tỡm hiu:
- Giỏo viờn hng dn HS quan sỏt khuụn mt
ca bn hoc khuụn mt mỡnh trong gng.

Quan sỏt khuụn mt mt vi bn

- Tỡm hiu cỏc b phn trờn khuụn mt, c im trong lp, tho lun tỡm hiu.
chung ca khuụn mt (trũn, di, vuụng, tam
giỏc)

+ im khỏc bit gia khuụn mt

- Tỡm s cõn i gia cỏc b phn trờn khuụn ngi ny vi ngi khỏc (mt trỏi
mt v cỏc v trớ mt, mi, ming, tai

xoan, mt trũn, mt di, mt
vuụng, ch in)
+ V trớ cỏc b phn trờn khuụn
mt.
+ Mt s c im khỏc (túc di,
túc ngn, eo kớnh, i m)
+ Trng thỏi cm xỳc ca nhõn vt
(vui,

bun,

bỡnh

thn,

ngc

nhiờn)
Yờu cu HS quan sỏt tr li:
* Hng dn HS quan sỏt tranh chõn dung - Tranh chớnh gia v nhõn vt gi.
hỡnh 3.2 v ch ra:

- Tranh bờn trỏi v bờn phi v

- Tranh no v nhõn vt gi? Tranh no v nhõn nhõn vt tr.
vt tr?

- Tranh gia v nam, bờn trỏi v
bờn phi v n.


- Tranh nào vẽ nhân vật nam? Tranh nào vẽ nhân - Các bức tranh đã thể hiện rõ độ
vật nữ?

đậm nhạt của màu sắc (có độ đậm

- Các bức tranh đã thể hiện rõ độ đậm nhạt của nhạt, sáng tối).
màu sắc chưa?

- Nhận ra các nhân vật trong tranh
nhờ các đặc điểm các bộ phận trên

- Em nhận ra nhân vật trong tranh nhờ các đặc khuôn mặt.
điểm nào?

HS tìm hiểu cách vẽ chân dung
qua hình 3.3.

2. Hoạt động 2: Cách thực hiện

+ Vẽ khuôn mặt cân đối vào trong
giấy

- GV hướng dẫn HS cách thực hiện vẽ.

+ Vẽ các bộ phận trên khuôn mặt

- Kết hợp đường nét màu sắc để diễn tả trạng thái (mắt, mũi, miệng, tai…)
cảm xúc trên khuôn mặt.

+ Vẽ đặc điểm riêng (tóc dài, ngắn,
đeo kính…)
- HS quan sát tranh chân dung hình
3.4

- GV hướng dẫn HS tham khảo tranh chân dung - Hình trái chân dung em bé màu
qua hình 3.4 để hình thành ý tưởng sáng tạo cho nước, diễn tả Trâm vui tươi.
mình.

- Hình giữa diễn tả khuôn mặt
mừng rỡ hớn hở (màu sáp)
- Hình phải diễn tả tâm trạng lo âu,
suy nghĩ.
- HS lắng nghe và chuẩn bị bài sau
vẽ thực hành.

IV.Củng cố- Dặn dò
- Nhận xét về nắm bắt cách vẽ tranh chân dung.
- Nhận xét chung tiết học.


TUN 7
Ngy son:13/10/2018
Ngy ging:16/10/2018(Tit 1,2:2C,Tit 5,6:2B,)
Ngy ging:17/10/2018(Tit 1,2:2D)
Ngy ging:18/10/2018(Tit 6,7:2A)

M thut
Ch 3: õy l Tụi. (Tit 2)
Gii thiu sn phm
Hoạt động của giáo viên

I.Tổ chức.

Hoạt động của học sinh

- Kiểm tra sĩ số lớp.

II.Kiểm tra đồ dùng. - Kiểm tra đồ

-Lấy đồ dùng để kt

dùng học vẽ, Vở tập vẽ 2.
III.Bài mới.
1.Giới thiệu
2.Bài giảng
3. Hot ng 3: Thc hnh .

- HS thc hin v trờn giy A4
- HS ngi i din v chõn dung

- GV hng dn HS v chõn dung ca mỡnh ca ca bn mỡnh.
bn hoc mt ngi m em yờu quý vo khung - HS cú th soi gng v chõn dung
trng di õy.

mỡnh.
- K khung hỡnh cho t giy A4
trang trớ cho chõn dung
HS thc hnh v.

- GV theo dừi quan sỏt nhc nh HS v ng
nột, cỏch th hin khuụn mt, mu sc biu hin - HS trang trớ khung hỡnh bng h tit
cỏc b phn ca khuụn mt.

mu sc xem hỡnh 3.5.


4. Hot ng 4: Trng by gii thiu sn
phm

- HS trng by sn phm theo nhúm

- Hng dn HS trng by sn phm theo - i din nhúm gii thiu chia s sn
nhúm .

phm cho nhúm mỡnh.
- Nhn xột chộo cỏc nhúm vi nhau.

- GV hng dn HS cỏch nhn xột th hin
tranh chõn dung v ng nột, mu sc, tõm
trng cỏc khuụn mt.

HS t ỏnh giỏ.

ỏnh giỏ:

- HS thc hin cỏ nhõn nh

GV ỏnh giỏ:
ỏnh giỏ ca thy cụ giỏo .
- Vn dng sỏng to .
IV.Củng cố -Dặn dò:-Nhắc lại cách vẽ tranh .
- Hoàn thành bài ở nhà (nếu cha xong) - Su tầm tranh vẽ của thiếu nhi

TUN 8
Ngy son:20/10/2018
Ngy ging:23/10/2018(Tit 1,2:2C,Tit 5,6:2B,)
Ngy ging:24/10/2018(Tit 1,2:2D)
Ngy ging:25/10/2018(Tit 6,7:2A)

M thut
Ch 4: Hp mu ca em. (Tit 1)
Nhn bit mu Cam, Tớm, Lỏ cõy


A. Mục tiêu.
Nhận ra và kể được một số tên màu sắc.
Phân biệt được một số chất liệu màu và biết cách pha các màu: da cam, xanh lục,
tím.
Biết pha màu và vẽ được màu theo ý thích vào tranh hoa quả, đồ vật.
Giới thiệu nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
B. Chuẩn bị:
Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy...
C. Các hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

I.Tổ chức.
II.Kiểm tra đồ dùng.
III.Bài mới.
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu
- GV cho HS quan sát hình 4.1 thảo luận để
nêu tên một số chất liệu màu quen thuộc.
- GV quan sát HS vẽ.

Ho¹t ®éng cña häc sinh

-Hát.
-Lấy đồ dùng
HS quan sát và nêu
- Màu sáp, màu bột, màu chì, bút dạ
- HS kể tên các màu có trong hộp màu
của con.
- HS vẽ 3 màu cơ bản đỏ, vàng, lam vào
các ô tròn trong hình 4.2

Đỏ
Vàng
Lam
- Hướng dẫn HS làm bài tập hình 4.3
- 2 hình trên vẽ bằng màu nước (sơn
Kể từ trái sang phải
nước).
- 2 hình dưới, vẽ bằng màu dạ, sáp màu
HS nêu:
- Vẽ bằng màu sáp, màu chì, màu vẫn
- Hướng dẫn HS nêu nhận xét về tranh vẽ đẹp nhưng độ sáng tối nhạt hơn màu dạ
màu sáp, màu chì, màu dạ, màu nước.
màu nước.
- Màu nước, màu dạ tươi sáng hơn
nhưng HS phải biết cách pha màu cho
phù hợp.
- HS đọc ghi nhớ:
- Hướng dẫn HS nêu ghi nhớ ý nghĩa về HS thực hành pha trộn màu vào hình
chất liệu màu vẽ.
4.4 viết đọc tên màu mới vào chỗ có
2. Hoạt động 2. Cách thực hiện
dấu chấm.
2.1. Pha trộn màu:
+

Vng +

Vng = ..

Lam

=.

Lam +
=.
- 3 HS nờu li phn ghi nh.
HS xem tranh v vt hoa qu hỡnh
- Cho HS nhc li phn ghi nh sỏch m 4.5 tỡm hiu cỏch thc hin.
thut.
- Cỏi m tớch bỳt d, tỳi xỏch, vỏy ỏo,
2.2. V tranh vt hoa, qu
hoa, bm mu nc, tnh vt hoa qu,
ca mu sỏp.
+ Cỏc tranh v mu bng cht liu gỡ?
- V nột chung dỏng bờn ngoi trc
+ Em thớch bi v no? Vỡ sao?
(qu da)
- Hng dn HS nhn bit cỏch v tranh - V chi tit nột bờn trong sau
vt, hoa qu qua bc v tranh hỡnh 4.6
- V mu theo ý thớch
- V cỏi m tớch phỏt dỏng chung
- V chi tit bờn trong
- V mu trang trớ.

- Nhn xột HS hc tit 1. Nhn ra v k
c tờn mt s mu sc.
- Bit pha mu t 3 mu c bn thnh 3 mu
mi da cam, xanh lc, tớm.
- Nhn xột HS hc tit 1. Nhn ra v k
c tờn mt s mu sc.
- Bit pha mu t 3 mu c bn thnh 3 mu
mi da cam, xanh lc,
- Nhận xét chung tiếy học.
- Khen ngợi những HS phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
IV.Củng cố - Dặn dò:


- Nhận xét chung tiếy học.
- Khen ngợi những HS phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
- Chun b bi sau

TUN 9
Ngy son:26/10/2018
Ngy ging:30/10/2018(Tit 1,2:2C,Tit 5,6:2B,)
Ngy ging:31/10/2018(Tit 1,2:2D)
Ngy ging:1/11/2018(Tit 6,7:2A)

M thut
Ch 4: Hp mu ca em. (Tit 2)
Gii thiu sn phm
Hoạt động của giáo viên

I.Tổ chức.

Hoạt động của hs

- Kiểm tra sĩ số lớp.

II.Kiểm tra đồ dùng. - Kiểm tra đồ
dùng học vẽ, Vở tập vẽ 2.
III.Bài mới.
Hot ng 3: Thc hnh
3.1. Hot ng cỏ nhõn:
Cỏ nhõn: HS thc hnh v trờn giy
- GV theo dừi hot ng thc hnh ca HS.

A4
- V vt hoa qu theo trớ nh ca
em v v mu theo ý thớch.
- HS ct hỡnh va v ra khi t giy
to cho hỡnh nh chung t nhúm s
1 n s 5.
Nhúm hoa qu riờng (s chn)

3.2. Hot ng nhúm.

Nhúm vt riờng (s l)


- La chn sp xp hỡnh nh thnh bc tranh
tnh vt ca nhúm.

- HS sp xp sn phm theo nhúm

Hot ng 4. Trng by, gii thiu sn phm

trờn bng lp.

- Hng dn HS trng by sn phm.

- HS trng by sn phm
- Gii thiu chia s v sn phm

Hot ng 5. ỏnh giỏ:

ca nhúm mỡnh.

- T ỏnh giỏ:

- HS ỏnh giỏ sn phm theo nhúm

Hon thnh Cha hon thnh

- Nhúm bn nhn xột

- ỏnh giỏ ca thy cụ giỏo:

- GV ỏnh giỏ chung qua nhn xột

Hon thnh Cha hon thnh

ca HS.

* Vn dng sỏng to:

Em tp pha mu v tranh bng

(Hng dn HS lm nh)

cỏc cht liu mu khỏc nh mu
nc, mu bt, ... theo cỏch ó hc.
+HS thực hành :Vẽ cái mũ

IV.Củng cố - Dặn dò
-Nhắc lại cách vẽ
- Dặn dò :Su tầm tranh .

TUN 10
Ngy son:2/11/2018
Ngy ging:6/11/2018(Tit 1,2:2C,Tit 5,6:2B,)
Ngy ging 7/11/2018(Tit 1,2:2D)
Ngy ging:8/11/2018(Tit 6,7:2A)

M thut


Ch 5: Tng tng vi hỡnh trũn, hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc,
hỡnh ch nht ( Tit 1)

To hỡnh c bn
A. Mc tiờu:
- Nhn ra c mt s s vt cú dng hỡnh trũn, hỡnh vuụng, hỡnh ch nht, hỡnh tam
giỏc.
- Bit to hỡnh theo trớ tng tng t cỏc hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc, hỡnh ch nht.
- Gii thiu, nhn xột v nờu cm nhn v sn phm ca mỡnh, ca bn.
B. Chun b:
*Giỏo viờn: Tranh nh nhng vt cú hỡnh dng hỡnh vuụng, hỡnh trũn, hỡnh tam giỏc,
hỡnh ch nht
C. Cỏc hot ng dy hc :
Hoạt động của giáo viên

I.Tổ chức.

Hoạt động của học sinh

- Kiểm tra sĩ số

lớp.
II.Kiểm tra đồ dùng.
- Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập
vẽ 2.
III.Bài mới.
* Khi ng.

-HS quan sỏt k tờn vt.

* Hot ng 1/ Tỡm hiu:
-Yờu cu HS quan sỏt tranh nh, nờu tờn
nhng vt cú dng hỡnh trũn, hỡnh vuụng,

-Trong thiờn nhiờn cú nhiu s vt

hỡnh tam giỏc, hỡnh ch nht.

dng hỡnh trũn, hỡnh tam giỏc

-K thờm cỏc s vt trong thiờn nhiờn cú
dng hỡnh trũn, hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc,

VD: nỳi cú dng hỡnh tam giỏc, mt
tri cú dng hỡnh trũn.

hỡnh ch nht.
* Hot ng 2/Cỏch thc hin:

-HS v nhng vt dng hỡnh vuụng,


Tưởng tượng hình vuông, hình chữ nhật và

hình chữ nhật( túi xách, khăn mặt…)

vẽ lên giấy.

-HS tạo hình con cá từ vật tìm được.

Tưởng tượng hình tròn, hình tam giác và tạo
hình từ vật tìm được.

-HS cắt dán hình thuyền buồm, mặt
trời, núi…

Tưởng tượng hình tròn, hình tam giác, hình
chữ nhật và cắt dán giấy màu.
IV.Cñng cè - DÆn dß
- Nêu lại cách thực hiện.
- Dặn dò chuẩn bị bài sau

TUẦN 11
Ngày soạn:10/11/2018
Ngày giảng:13/11/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 5,6:2B,)
Ngày giảng 14/11/2018(Tiết 1,2:2D)
Ngày giảng:15/11/2018(Tiết 6,7:2A)

Mĩ thuật


Ch 5: Tng tng vi hỡnh trũn, hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc,
hỡnh ch nht (Tit 2)

Sỏng to vi hỡnh c bn
Hoạt động của giáo viên
I.Tổ chức.

Hoạt động của học sinh
-T chc.

- Kiểm tra sĩ số lớp.
II.Kiểm tra đồ dùng.
- Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở

-Kim tra dựng chộo.

tập vẽ 2.
III.Bài mới.

3/Thc hnh:

Yờu cu HS la chn nhng vt,
s vt hay con vt m em bit to
hỡnh t cỏc hỡnh trũn, hỡnh vuụng,
hỡnh tam giỏc, hỡnh ch nht ó
chun b.

Cú th thờm cỏc chi tit bng cỏch v
hoc xộ dỏn.
IV.Củng cố - Dặn dò
-Nhc li ni dung bi.
-Chun b bi sau.

HS to hỡnh: ngụi nh, nỳi, ụng mt tri


TUẦN 12
Ngày soạn:16/11/2018
Ngày giảng:20/11/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 5,6:2B,)
Ngày giảng 21/11/2018(Tiết 1,2:2D)
Ngày giảng:22/11/2018(Tiết 6,7:2A)

Mĩ thuật


Ch 5: Tng tng vi hỡnh trũn, hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc,
hỡnh ch nht (Tit 3)

Gii thiu sn phm
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

I.Tổ chức

-Hỏt.

II.Kiểm tra đồ dùng. - Kiểm tra đồ

-Kim tra dựng chộo nhau.

dùng học vẽ, Vở tập vẽ 2.
III.Bài mới.
*Hot ng 4/ Trng by gii thiu sn phm:

HS gii thiu chia s v sn phm

Hng dn HS trng by, yờu cu HS gii thiu

ca mỡnh.

sn phm ca mỡnh.
*Hot ng 5/ỏnh giỏ:
HS t ỏnh giỏ

ỏnh giỏ sn phm ca HS
*Vn dng sỏng to :
Em s dng cỏc sn phm va to c trang

HS trang trớ theo hng dn ca

trớ lp hc.
IV.Củng cố - Dặn dò

GV

- Nờu li cỏch thc hin bi.
*Chun b bi sau: V nh quan sỏt hoa lỏ thiờn nhiờn. Chun b y dựng hc tp

TUN 13
Ngy son:19/11/2018
Ngy ging:27/11/2018(Tit 1,2:2C,Tit 5,6:2B,)
Ngy ging 28/11/2018(Tit 1,2:2D)
Ngy ging:29/11/2018(Tit 6,7:2A)

M thut


Ch 6: Khu vn k diu .( Tit 1)

To hỡnh hoa lỏ
A. Mc tiờu:
- Nhn ra v nờu c v p, c im v hỡnh dỏng, mu sc ca mt s loi hoa, lỏ
cõy.
- Bit cỏch v v trang trớ hoa, lỏ.
- Bit sp xp cỏc hỡnh hoa, lỏ ó trang trớ to c bc tranh khu vn.
-Gii thiu, nhn xột v nờu cm nhn v sn phm ca nhúm mỡnh, nhúm bn.
B. Chun b:
*Giỏo viờn: Tranh nh hoa, lỏ cỏc loi
*Hc sinh: Giy v, mu v, keo dỏn , giy mu, kộo.
C. Cỏc hot ng dy hc:
Hoạt động của giáo viên

I.Tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số

Hoạt động của hs

- HS lm theo hng dn.

lớp.
II.Kiểm tra đồ dùng.

- Kiểm tra

đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ 2.
III.Bài mới.
* Khi ng
*Hot ng 1/ Tỡm hiu:

-HS quan sỏt v tr li:

-Yờu cu HS quan sỏt tranh nh, tỡm hiu v
hoa, lỏ trong t nhiờn:

Lỏ cú cỏc b phn: phin lỏ, gõn lỏ,

-Lỏ cõy gm nhng b phn no? Hỡnh dỏng

cung lỏ. Cú lỏ n, lỏ kộp. Hỡnh dỏng

nh th no?

khỏc nhau.
Nhy hoa, cỏnh hoa, i hoa, cung hoa.

-Hoa cú nhng b phn no? Mu sc nh

Hoa cú nhiu hỡnh dỏng, mu sc khỏc

th no?

nhau.
-V hỡnh hoa, lỏ bng nhng nột cong.


*Hoạt động 2/Cách thực hiện:

- Vẽ các bộ phận của hoa, lá (cánh hoa,

Tìm hiểu cách vẽ lá cây.

nhị hoa, nhụy hoa, đài hoa, cuống hoa,

GV minh họa cách vẽ hoa, lá.

thân lá, gân lá, cuống lá).

-Vẽ phác dáng chung của hoa, lá.

-Vẽ thêm nét trang trí trên hoa, lá và vẽ

-Vẽ thêm các bộ phận chi tiết: cuống lá, gân

màu.

lá.
-Trang trí thêm và vẽ màu.
IV.Cñng cè . DÆn dß. Nh¾c l¹i c¸ch thực hiện .
- VÒ nhµ nªn vÏ thªm tranh theo ý thÝch.
- Su tÇm tranh cña thiÕu nhi.

TUẦN 14
Ngày soạn:1/12/2018
Ngày giảng:4/12/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 5,6:2B,)
Ngày giảng 5/12/2018(Tiết 1,2:2D)
Ngày giảng:6/12/2018(Tiết 6,7:2A)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×