Tải bản đầy đủ

Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học

TUN 1
Ngy son:1/9/2018.
Ngy ging:5/9/2018 (Tit 7:3D )
Ngy ging:7/9/2018 (Tit 6:3A Tit 7:3B )
Ngy ging:8/9/2018 (Tit5:3C )

M thut
Bi 1:Nhng ch cỏi ỏng yờu ( tit 1)
A.Mc tiờu.
- Kin thc: Hc sinh nhn bit c c im v v p ca kiu ch
- K nng: Hc sinh bit cỏch to dỏng ,trang trớ v s dng ch trang trớ.
- Thỏi : Hc sinh phỏt trin kh nng trang trớ, sỏng to ca cỏ nhõn v nng lc
hp tỏc nhúm to nờn cỏc sn phm t thit k v trang trớ theo yờu cu.
B.Chun b.
- Giỏo viờn: Phiu nhúm, bỳt d, bỳt sỏp, chỡ mu, cỏc vt dng tỡm c to
hỡnh 2D, 3D;
- Hc sinh: Bỳt chỡ, giy v, bỳt mu, mt s vt dng to hỡnh 2D, 3D;
C.Hot ng dy hc:
Hoạt động của giáo viên
I.Tổ chức.


Hoạt động của học sinh

II.Kiểm tra đồ dùng.
III.Bài mới.
* Khi ng
- Giỏo viờn gii thiu ch Nhng ch
cỏi ỏng yờu.
Hot ng 1.Tỡm hiu.
GV gi ý hc sinh quan sỏt hỡnh 1.1 v
1.2 gi ý.

- Trng ban vn ngh bt nhp bi hỏt
cho c lp cựng hỏt u tit.

- dy cỏc nột ch cú bng nhau khụng ?

- Hc sinh lng nghe, cm nhn.
1


-Chữ có độ dày các nét chữ bằng nhau là - Học sinh quan sát, cảm nhận.
kiểu chữ gì ?
-Chữ cái được tạo dáng là kiểu chữ in hay

-Học sinh quan sát hình 1.1 và 1.2

kiểu chữ thường ?

nhận biết được đặc điểm của kiểu

-Chữ cái được trang trí như thế nào ?

chữ in hoa nét đều; hiểu nội dung, ý
nghĩa của nó. TLCH

+ GV chốt .
Hoạt động 2. Cách thực hiện:

-Quan sát hình 1.2và 1.3 để cảm


- Giáo viên trình chiếu (hoặc gắn lên bảng)

nhận vẻ đẹp của kiểu chữ đã trang

các hình ảnh về của kiểu chữ in hoa nét

trí.

thanh đều.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét.

- Học sinh nêu cách thực hiện.
Học sinh chọn một vài chữ để tiến
hành.
Dùng nét vẽ sau đó vẽ màu.
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của
giáo viên:
- Học sinh cần xác định chữ định trang
trí
- Học sinh lắng nghe.
- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
IV.Củng cố -Dặn dò.
-Nêu lại nội dung bài .Nhăc nhở chuẩn bị bài sau.
2


TUN 2
Ngy son:7/9/2018.
Ngy ging:10/9/2018 (Tit 7:3D )
Ngy ging:12/9/2018 (Tit 6:3A Tit 7:3B )
Ngy ging:13/9/2018 (Tit5:3C )

M thut
Bi 1:Nhng ch cỏi ỏng yờu ( tit 2)
Hoạt động của giáo viên
I.Tổ chức.
II.Kiểm tra đồ dùng.

Hoạt động của học sinh
-Hát
Lấy đồ dùng kt

III.Bài mới.
*Khi ụng:
3. Hot ng 3: Thc hnh.

- Hon thin bi t1
- Hc sinh thc hin cỏ nhõn hoc nhúm.

* Cho HS hot ng cỏ nhõn hoc hot
ng nhúm.
- Hc sinh thc hin bi lm
- Yờu cu HS quan sỏt sỏch HMT
H1.5 (Tr 7) tham kho v nờn ý
tng cho bi lm:

phi hp nhúm chn mt s ch cỏi ghetps
thnh t cú ngha theo t vn, gi m thờm
ca gv.

VD: Cỏ nhn hoc c nhúm chn v
nột theo ngu hng . Chn v mu hay
ct dỏn giy mu vi cỏc hỡnh mng
mu sc theo ý thớch d trờn cỏc mu

- HS thc hin

ó hc.
- Cỏc nhúm lờn trng by sn phm theo
4. Hot ng 4: T chc trng by

hng dn ca Gv
3


v gii thiu sn phm.
- Hng dn hc sinh trng by sn

- Ln lt cỏc thnh viờn ca mi nhúm lờn
thuyt trỡnh v sn phm ca mỡnh, nhúm theo
cỏc hỡnh thc khỏc nhau, cỏc nhúm khỏc t

phm.

cõu hi cựng chia s v b sung cho nhúm,
- Gi ý cỏc hc sinh khỏc tham gia t

bn.

cõu hi khc sõu kin thc v phỏt
trin k nng thuyt trỡnh t ỏnh giỏ,
cựng chia s, trỡnh by cm xỳc, hc
tp ln nhau.
+ Em cú thy thỳ v khi thc hin bi
v khụng? Em cú cm nhn gỡ v bi

- HS tớch vo ụ hon thnh hoc cha hon
thnh theo ỏnh giỏ riờng ca bn thõn.

v ca mỡnh?
+ Em ó la chn v th hin mu sc
nh th no trong bi v ca mỡnh?
+ Em thớch bi v no ca cỏc bn
trong lp (Nhúm) Em hc hi c gỡ
t bi v ca cỏc bn?
GV cht: ỏnh giỏ gi hc
* Vn dng sỏng to:
Vn dng cỏc kin thc v mu sc
to thnh bc tranh cú tờn ca mỡnh
theo ý thớch. Tham kho H1.7
Hoạt động 5:

Nhận xét,đánh giá.

- GV gợi ý HS nhận xét
- GV nhận xét chung giờ học.
IV. Củng cố- Dặn dò HS:
- Nhắc lại cách thc hin
4


- Chuẩn bị đồ dùng cho bài sau.

TUN 3
Ngy son:14/9/2018.
Ngy ging:17/9/2018 (Tit 7:3D )
Ngy ging:19/9/2018 (Tit 6:3A Tit 7:3B )
Ngy ging:20/9/2018 (Tit5:3C )

M thut
Bi 2:Mt n con thỳ ( tit 1)
A.Mc tiờu.
- Nờu c hỡnh dỏng, tờn, c im riờng v cm nhn v p ca mt s mt n con
thỳ.
- V, xộ dỏn c mt s mt n con thỳ.
- Gii thiu, nhn xột v nờu cm nhn v sn phm ca nhúm mỡnh, nhúm bn.
B. Chun b.
-Giy v, giy mu, bỡa, mu v, keo dỏn...
C. Hot ng day hc:
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
I.Tổ chức.

-Hát

II.Kiểm tra đồ dùng.

Lấy đồ dùng kt

III.Bài mới.
Khi ng:
*Hot ng1: - Tỡm hiu
- Quan sỏt Hỡnh 2.1
- Tho lun tỡm hiu c im ca
mt s mt n con thỳ.

- HS quan sỏt nhúm ụi.

- K tờn mt s mt n con thỳ.
5


- Hng dn HS ghi nh c im ca
mt s mt n con thỳ v hỡnh dỏng,

- HS tr li cỏ nhõn.

mu sc v cỏc chi tit ni bt.
- Nờu cõu hi gi ý:
* Nú cú nhng b phn chớnh no?

- HS nờu.

* Nờu c im, hỡnh dỏng, mu sc ca
mt n con thỳ m em yờu thớch.

HS tho lun nhúm quan sỏt cm nhn, núi
cho nhau nghe v mt n con thỳ mỡnh yờu

- Tỡm hiu v sn phm to hỡnh mt n

thớch.

con thỳ Hỡnh 2.1
- Hc sinh quan sỏt Hỡnh 2.1 GV gi ý:
- Cú nhng mt n con thỳ no?

- HS quan sỏt- tr li

- Cỏc sn phm c to hỡnh t cht
liu, mu sc gỡ?
- Mt n con thỳ thng c s dng

- Trong cỏc trũ chi dõn gian, l hụi....

khi no
+ GV túm tt nhn xột.

HS c ghi nh

* Hot ng 2: Cỏch thc hin

- HS quan sỏt cỏ nhõn.

- GV cho HS quan sỏt mt s cỏch to
hỡnh mt n con thỳ bng cỏc hỡnh thc

- HS nờu cỏch to hỡnh mt n con thỳ :

v cht liu khỏc nhau.

- Chn loi con vt nh lm.

- Cỏc Hỡnh 2.2, 2.3

-Tỡm c im ni bt.
-V nột tớnh cỏch ú.
-V mu v ct di lm dõy eo mt n.

- GV cht cỏc bc thc hin
IV. Củng cố -Dặn dò :
- Nêu lại cách thc hin
- Chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau
6


TUN 4
Ngy son:21/9/2018.
Ngy ging:24/9/2018 (Tit 7:3D )
Ngy ging:26/9/2018 (Tit 6:3A Tit 7:3B )
Ngy ging:27/9/2018 (Tit5:3C )

M thut
Bi 2:Mt n con thỳ ( tit 2)
Hoạt động của giáo viên
I.Tổ chức.

Hoạt động của học sinh
-Hát

II.Kiểm tra đồ dùng.

Lấy đồ dùng kt

III.Bài mới.
Khi dng
* Hot ng 3: Thc hnh
+ Hot ng cỏ nhõn:

- HS thc hnh.

- GV hng dn HS to hỡnh mt n
con thỳ theo ý thớch bng cỏch xộ dỏn,
v....
+ Hot ng nhúm:

- HS lm vic theo nhúm

- GV chia lp thnh 6 nhúm.
- T chc cho HS cỏc nhúm tho lun
tỡm ni dung cõu chuyn s th hin.
- Cho HS la chn hỡnh nh t ngõn
hng th hin v mt cõu chuyn

- HS chỳ ý to hỡnh.

phự hp vi ch .
- GV hng dn hc sinh v li mt n
7


con thỳ t sn phm cỏ nhõn m cỏc
em va hon thnh hoc la chn t
kho hỡnh nh sp xp theo ni dung
bc tranh.
- HD cỏc nhúm to mt n con thỳ vi
ni dung phong phỳ, th hin c
c dim riờng.
- Chỳ ý to hỡnh mt n va vi khuụn
mt, v trớ 2 mt ca mt n va vi
mt ngi.
- GV theo dừi, h tr. Nờu mt s lu ý
HS lm bi tt hn.
IV.Củng cố -Dặn dò :
-Nêu lại cách thc hin
- C/bị đồ dùng bài sau.

______________________________________________________________________

TUN 5
Ngy son:28/9/2018.
Ngy ging:1/10/2018 (Tit 7:3D )
Ngy ging:3/10/2018 (Tit 6:3A Tit 7:3B )
Ngy ging:4/10/2018 (Tit5:3C )

M thut
Bi 2:Mt n con thỳ ( tit 3)
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh
8


I.Tổ chức.

-Hát

II.Kiểm tra đồ dùng.

Lấy đồ dùng kt

III.Bài mới.
-Khi ng:
* Hot ng 4: Trng by v gii

- HS hon thnh bi tit 2

thiu sn phm.

- HS trng by, gii thiu v chia s v sn

- GV hng dn HS trng by sn phm. phm ca nhúm mỡnh
- GV cho HS eo mt n lờn u
- Hng dn HS t ỏnh giỏ bi ca

- HS t ỏnh giỏ.

nhúm mỡnh v nhúm bn theo 2 mc :
+ Hon thnh
+ Cha hon thnh
- GV ỏnh giỏ bi ca tng nhúm theo
mc
- Tuyờn dng nhúm cú bi v p, sỏng
to
- GV nhn xột c th tng bi v hng

- HS ghi li nhn xột v ỏnh giỏ ca GV

dn HS ghi li nhn xột.

vo phn ỏnh giỏ trang 13 / SGK

* Hot ng 5: ỏnh giỏ.
- GV ỏnh giỏ

- HS thc hnh nh

+Vn dng sỏng to.
Hoạt động 5:

Nhận xét,đánh giá.

- GV gợi ý HS nhận xét.
- Khen ngợi, động viên học sinh chung.
IV.Củng cố -Dặn dò :
-Nêu lại cách thc hin
- Chuẩn bị đồ dùng cho giờ học sau.

9


___________________________________________________________________

TUẦN 6
Ngày soạn:5/10/2018.
Ngày giảng:8/10/2018 (Tiết 7:3D )
Ngày giảng:10/10/2018 (Tiết 6:3A Tiết 7:3B )
Ngày giảng:11/10/2018 (Tiết5:3C )

Mĩ thuật
Bài 3:Con vật quen thuộc ( tiết 1)
A.Mục tiêu
Giúp HS nhận ra và nêu được hình dáng, màu sắc, hoạt động,….của một số con
vật quen thuộc.
HS vẽ được con vật quen thuộc theo ý thích bằng nét và màu.
Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm
bạn.
B.Chuẩn bị
1.Giáo viên:
+ Tranh, ảnh, clip về các con vật quen thuộc.
+ Hình minh họa các bước thực hiện.
+ Sản phẩm tạo dáng các con vật.
+ Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy,….
2. Học sinh:
Giấy vẽ A3, Tập vẽ A4, bút chì, màu, đất nặn, giấy màu,...
C.Hoạt động dạy học.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
I.Tæ chøc.

Ho¹t ®éng cña häc sinh
-Hát.
10


II.KiÓm tra ®å dïng.

-Lấy đồ dùng.

III.Bµi míi.
* Khởi động
* Hoạt động 1:Tìm hiểu
- GV cho HS xem hình ảnh về các con

- HS quan sát.

vật quen thuộc.
- Cho HS thảo luận theo các gợi ý của

- HS thảo luận theo nhóm 2 để trả lời các

GV:

câu hỏi.

+ Mỗi con vật có cấu tạo bên ngoài, hình
dáng, màu sắc như thế nào?
+ Chúng gồm có những bộ phận nào?
+ Mỗi con vật có đặc điểm riêng gì?
+ Chúng thường sống ở đâu?
- Gọi đại diện một số nhóm trình bày.YC - Đại diện nhóm trình bày. HS nhận xét.
nhóm khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

- GV nhận xét, chốt ý

- HS quan sát hình 3.2 SGK.

- GV cho HS quan sát hình. Kết hợp đặt
một số câu hỏi để HS tìm hiểu cách vẽ
và trang trí con vật:

- HS trả lời

+ Các con vật được vẽ như thế nào?
+ Đường nét và màu sắc trang trí ở mỗi
sản phẩm như thế nào?

- HS lắng nghe, đọc ghi nhớ.

- GV nhận xét, cho HS đọc nội dung
phần ghi nhớ.
*Hoạt động 2: Cách thực hiện

- HS thực hiện vẽ con vật mà mình yêu

- GV cho HS vẽ nhanh vào khung ở

thích. vào khung hoặc bảng con ( nếu quên

SGK về con vật quen thuộc mà em yêu

mang sách)

thích.

- HS quan sát.

- Cho HS quan sát hình hướng dẫn cách
11


to dỏng v trang trớ con vt Hỡnh 3.3

- HS nhc li cỏc bc v v c ni dung

v 3.4.

phn ghi nh.

- GV giỳp HS nhn ra cỏc bc v.
- GV v trc tip lờn bng v nhc li
cỏc bc v.

- Lng nghe, ghi nh

- YC HS nhc li cỏc bc v phn ghi
nh.
- GV nhn xột, ỏnh giỏ tit hc .
IV.Củng cố -Dặn dò :

- Nêu lại cách thc hin.
- Chun b bi hc sau..

TUN 7
Ngy son:12/10/2018.
Ngy ging:15/10/2018 (Tit 7:3D )
Ngy ging:17/10/2018 (Tit 6:3A Tit 7:3B )
Ngy ging:18/10/2018 (Tit5:3C )

M thut
Bi 3:Con vt quen thuc ( tit 2)
Hoạt động của giáo viên
I.Tổ chức.
II.Kiểm tra đồ dùng.

Hoạt động của học sinh
-Hát
-Lấy đồ dùng kt

III.Bài mới.
* Hot ng 3: Thc hnh
3.1 Hot ng cỏ nhõn:
- Cho HS to dỏng v trang trớ con vt theo

- HS thc hnh v v trang trớ con vt
12


ý thích. ( Mỗi HS có thể tạo dáng từ 2-3

theo ý thích.

con vật)
- GV theo dõi, giúp đỡ HS .

- HS đính bài lên bảng.

- Cho HS trưng bày bài vẽ theo nhóm.
thành ngân hàng hình ảnh

- HS nhận xét, chia sẽ cảm nhận

- Tổ chức cho HS nhận xét về:
+ Hình dáng
+ Đường nét trang trí
3.2 Hoạt động nhóm:
- GV chia nhóm

- HS hoạt động theo nhóm 4

- Tổ chức cho HS các nhóm thảo luận tìm

- HS thảo luận tìm nội dung câu chuyện.

nội dung câu chuyện sẽ thể hiện.

- HS thực hiện

- Cho HS lựa chọn hình ảnh từ ngân hàng
để thể hiện về một câu chuyện phù hợp với

- HS vẽ thêm hình ảnh phụ

chủ đề.
- Gợi ý HS thêm các hình ảnh khác để tạo

- HS thực hành trên giấy A3

bức tranh tập thể sinh động, phong phú
hơn.
- Tổ chức HS thực hành.
- GV theo dõi, hổ trợ. Nêu một số lưu ý để

- HS trưng bày bài và đại diện nhóm giới

HS làm bài tốt hơn.

thiệu, chia sẽ về câu chuyện của nhóm

* Hoạt động 4: Trưng bày, giới thiệu sản

mình.

phẩm
- Hướng dẫn HS trưng bày và thuyết trình

- HS tự đánh giá.

về bức tranh
- Cho HS các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét.
- Hướng dẫn HS tự đánh giá bài của nhóm

- HS lắng nghe

mình và nhóm bạn theo 2 mức độ:
13


+ Hon thnh
+ Cha hon thnh

- HS ghi li nhn xột v ỏnh giỏ ca GV

- GV ỏnh giỏ bi ca tng nhúm theo mc

vo phn ỏnh giỏ trang 18 / SGK


- Tuyờn dng nhúm cú bi v p, sỏng
to
- GV nhn xột c th tng bi v hng dn
HS ghi li nhn xột.
- GV nhn xột tit hc.
* Vn dng Sỏng to:
- Cho HS úng thnh tp lm trin lóm
tranh mụn MT.
- Dựng cỏc cht liu khỏc to hỡnh v
trang trớ con võt theo ý thớch nh hỡnh 3.7
SGK/ Trang 18.
Hoạt động 5:

Nhận xét,đánh giá.

- Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét:
- Học sinh tìm ra các bài vẽ mà mình thích.
IV.Củng cố -Dặn dò:
- Nhắc lại cách thc hin.
- Quan sát ngời thân: Ông, bà, cha mẹ.

14


TUẦN 8
Ngày soạn:17/10/2018.
Ngày giảng:22/10/2018 (Tiết 7:3D )
Ngày giảng:24/10/2018 (Tiết 6:3A Tiết 7:3B )
Ngày giảng:25/10/2018 (Tiết5:3C )

Mĩ thuật
Chủ đề 4: Chân dung biểu cảm ( tiết 1)

Vẽ tranh chân dung
A.Mục tiêu:
HS bước đầu làm quen với cách vẽ chân dung biểu cảm.
HS vẽ được chân dung biểu cảm theo cảm nhận cá nhân.
HS giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
B.Chuẩn bị:
1.Giáo viên :
+ Một số tranh, ảnh, bài vẽ chân dung biểu cảm của họa sĩ và của học sinh.
+ Một số bài chân dung, tranh vẽ về mẹ hoặc cô giáo .
+ Hình minh họa các quy trình thực hiện.
+ Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy,….
2. Học sinh :
Giấy vẽ A3 ( A4), bút chì, màu, giấy màu, keo dán,...
15


C/ Hoạt động dạy-học chủ yếu
Hoạt động của giáo viên
I.Tổ chức.

Hoạt động của học sinh
-Hỏt .

II.Kiểm tra đồ dùng.

-Ly dựng.

III.Bài mới
* Khi ng
* Hot ng 1:Tỡm hiu
- GV cho HS xem hỡnh 4.1/ SGK.

- HS quan sỏt.

- Cho HS tho lun tỡm ra s khỏc nhau - HS tho lun theo nhúm 2 tr li cỏc
ca 2 bc tranh vi mt s gi ý sau:

cõu hi.

+ Hai bc tranh cú gỡ ging nhau v khỏc

+ Ging: u v chõn dung ngi, y

nhau?

cỏc b phn trờn khuụn mt.
+ Khỏc: Hỡnh a v hỡnh, cỏc b phn trờn
khuụn mt, mu sc rừ rng cũn hỡnh b v
cỏc nột v mu cha rừ hỡnh
+ Mu sc ti sỏng.

+ Mu sc c th hin nh th no?

+ Cỏc b phn trờn khuụn mt t sai lch

+ Cỏc b phn trờn khuụn mt ca bc

v trớ, trụng rt hi hc.

tranh (Hb) c v nh th no?

- i din cỏc nhúm trỡnh by, nhn xột, b

- Gi i din mt s nhúm trỡnh by.Yờu

sung

cu nhúm khỏc nhn xột.

- HS lng nghe, ghi nh.

- GV nhn xột, cht ý
- GV gii thiu HS hiu th no l v
chõn dung biu cm

- Quan sỏt, tỡm hiu thờm

- GV cho HS xem thờm mt s tranh chõn
dung biu cm trong hỡnh 4.2 HS hiu
hn .
* Hot ng 2: Cỏch thc hin
2.1. Tri nghim v v khụng nhỡn giy
16


- Cho HS quan sát hình 4.3/ SGK, giới

- Quan sát, lắng nghe, nhận biết

thiệu cách vẽ không nhìn giấy

- HS nhắc lại các bước thực hiện

- Vừa hướng dẫn vừa vẽ minh hoạ lên
bảng để HS rõ hơn cách bước

- Tham khảo

- Cho HS tham khảo hình 4.4 / SGK
- Yêu cầu HS trải nghiệm vẽ bảng con

- Từng cặp HS ngồi đối diện thực hành ở

hoặc giấy

bảng con ( giấy vẽ A4)

- GV theo dõi, nhắc nhỡ HS tập không
nhìn giấy, giúp đỡ thêm cho HS còn lúng

- Trưng bày, nêu cảm nhận về hoạt động và

túng

sản phẩm tạo ra

- Cho HS trưng bày, GV chọn một số bài

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm

tốt và chưa tốt để cho HS nhận xét, gv
nhận xét, lưu ý thêm về cách vẽ, bố
cục,...

- Thảo luận

2.2. Cách thể hiện đường nét và màu sắc

- Đại diện trình bày: vẽ các nét liền mạch,

tranh chân dung biểu cảm

có nét mảnh, nét đậm,...

- Cho HS quan sát hình 4.5/ SGK, thảo

- Nhận xét, bổ sung

luận nhóm 4 để tìm hiểu về nét vẽ biểu
cảm và vẻ đẹp của đường nét

- Quan sát, phát biểu các bước thực hiện

- Gọi đại diện một vài nhóm trình bày

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Nhận xét, bổ sung, chốt ý
- Yêu cầu HS quan sát hình 4.6 để nêu các - Vài HS đọc ghi nhớ
bước thực hiện

- Tham khảo, lấy cảm hứng và ý tưởng

- GV nhắc lại, hướng dẫn HS trang trí

sáng tạo tranh chân dung biểu cảm cho bản

theo cảm xúc

thân

- Gọi HS đọc ghi nhớ
- Cho HS tham khảo H4.7/ SGK và bài vẽ
đã chuẩn bị để lấy cảm hứng và ý tưởng
sáng tạo.
17


IV. Củng cố _Dặn dò HS:
-Nêu lại cách vẽ.
-Dặn dò: Q/sát và n/xét đ2 nét mặt của những ngời xung quanh

TUN 9
Ngy son:27/10/2018.
Ngy ging:30/10/2018 (Tit 7:3D )
Ngy ging:1/11/2018 (Tit 6:3A Tit 7:3B )
Ngy ging:2/11/2018 (Tit5:3C )

M thut
Ch 4: Chõn dung biu cm ( tit 2)

Hon thnh v gii thiu sn phm
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

18


I.Tæ chøc.

-Hát .

II.KiÓm tra ®å dïng.

-Lấy đồ dùng.

III.Bµi míi.
* Khởi động
* Hoạt động 3: Thực hành
- GV phân công và ổn định chổ ngồi cho
HS
- Nhắc lại cáh thực hiện. Nêu lưu ý để có

- Hai HS ngồi cùng bàn ngồi đối

bức trang chân dung sinh động và bộc lộ rõ

diện nhau

trạng thái cảm xúc của người được vẽ

- Thực hành cá nhân vào Tập vẽ:

- Quan sát HS thực hành, giúp đỡ, nhắc nhỡ Tập trung quan sát khuôn mặt của
thêm với từng đối tượng HS

bạn và vẽ chân dung biểu cảm

* Hoạt động 4: Trưng bày, giới thiệu sản

không nhìn giấy theo các bước và

phẩm

theo cảm nhận riêng của HS.

- Tổ chức cho HS trưng bày và giới thiệu
về bức tranh
- Cho HS nhận xét.

- HS trưng bày ,giới thiệu, chia sẽ

- GV nhận xét.

về bức tranh của mình và của bạn.

- Hướng dẫn HS tự đánh giá bài của nhóm
mình và nhóm bạn theo 2 mức độ:
+ Hoàn thành
+ Chưa hoàn thành

- Lắng nghe

- GV đánh giá

- HS tự đánh giá.

- Tuyên dương các HS có bài vẽ đẹp, sáng

- HS lắng nghe

tạo

- Tuyên dương

- GV nhận xét cụ thể từng bài và hướng dẫn - HS ghi lời nhận xét và đánh giá
HS ghi lời nhận xét .

của GV vào phần đánh giá ở trang

- GV nhận xét tiết học.

23/ SGK

* Vận dụng – Sáng tạo:
19


- Hng dn HS dựng sn phm ca ch
lm khung tranh trang trớ lp hay úng
thnh an- bum lu nim nh hỡnh 4.10 /
SGK.

- Lng nghe, ghi nh thc hin

- V chõn dung biu cm ca mt ngi
m em yờu quý

Hoạt động 5:

Nhận xét,đánh giá.

- GV gợi ý HS nhận xét bài vẽ.
-GV nhận xét chung giờ học.
IV.Củng cố -Dặn dò
- Thờng xuyên quan sát màu sắc của cảnh vật xung
quanh.

TUN 10
20


Ngy son:2/11/2018.
Ngy ging:5/11/2018 (Tit 7:3D )
Ngy ging:7/11/2018 (Tit 6:3A Tit 7:3B )
Ngy ging:8/11/2018 (Tit5:3C )

M thut
Ch 5: To hỡnh t do v trang trớ bng nột.(Tit 1)
V t do
A.Mc tiờu.
Giỳp HS bit cỏch to hỡnh theo ch la chn.
HS to hỡnh c nhng sn phm trang trớ theo ý thớch bng mu v, t nn
hoc cỏc cht liu khỏc.
Phỏt trin c kh nng th hin hỡnh nh ca HS thụng qua trớ tng tng.
HS gii thiu, nhn xột v nờu c cm nhn v sn phm ca bn, ca mỡnh.
B.Chun b.
1.Giỏo viờn:
+ Hỡnh nh, clip v cỏc loi vt, vt cú hỡnh dỏng, mu sc, trang trớ p.
+ Mt s sn phm to hỡnh.
+ Giy v, mu v, t nn, giy mu, h dỏn, kộo, vt tỡm c,...
2. Hc sinh:
Giy v A3, Tp v A4, bỳt chỡ, mu v, t nn, giy mu, bỡa,..
C.Cỏc hot ng dy hc
Hoạt động của giáo viên
I.Tổ chức.
II.Kiểm tra đồ dùng.

Hoạt động của học sinh
-Hỏt.
-Km tra chộo dựng.

III.Bài mới.
* Khi ng.
* Hot ng 1:Tỡm hiu
- Gii thiu hỡnh nh ó chun b v

- Quan sỏt v tho lun nhúm 4

hỡnh 5.1/ SGK. Yờu cu HS tho lun
21


nhóm 4 theo các gợi ý:
+ Hãy mô tả hình dáng và màu sắc của

- Đại diện một số nhóm mô tả.

sự vật trong từng hình.
+ Kể những đường nét được con người
sử dụng để trang trí ở các đồ vật.

- Nhận xét, bổ sung

Gọi HS trình bày, nhận xét, bổ sung

- Quan sát, tìm hiểu, trả lời

- Tiếp tục yêu cần HS quan sát hình 5.2
và trả lời:

+ Hình thức: nặn, vẽ, gấp giấy,..

+ Sản phẩm được tạo hình và trang trí

+ Chất liệu: màu, đát nặn, giấy màu,...

bằng những hình thức và chất liệu nào? + Kết hợp nhiều đường nét: cong, thẳng,
lượn sóng,...
+ Sản phẩm được trang trí bằng đường

- Trình bày, nhận xét, lắng nghe

nét và màu sắc như thế nào?

- Vài HS đọc lại, ghi nhớ

- Gọi HS phát biểu, nhận xét, bổ sung
- Chốt nội dung chính, yêu cầu HS đọc
ghi nhớ
*Hoạt động 2: Cách thực hiện

- HS quan sát, tìm hiểu, trả lời

- Cho HS quan sát hình 5.3/ SGK để
tìm hiểu về các hình thức thể hiện và
trang trí sản phẩm

+ Vẽ, gấp, cắt, nặn.

+ Kể các hình thức thể hiện

+ Mỗi hình thức đều có 3 bước

+ Nêu các bước thực hiện

+ hoạ tiết, đường diềm, cân đối,..

+ Các sản phẩm được trang trí như thế

- Quan sát, lắng nghe

nào?
- GV minh hoạ một hay vài hình thức
và nhắc lại các bước thực hiện và nêu
một số lưu ý để có sản phẩm đẹp, sáng
tạo.

- HS nhắc lại các bước thực hiện

- YC HS nhắc lại cách thực hiện ở

- Vài em đọc nội dung phần ghi nhớ.
22


phn ghi nh.
- GV nhn xột, ỏnh giỏ tit hc v dn - Lng nghe, ghi nh
dũ HS chun b dựng phự hp vi
hỡnh thcla chn th hin tit
sau.
Thiên nhiên tơi đẹp luôn là
nguồn cảm hứng sáng tác của
các hoạ sĩ. Qua vẻ đẹp về
hình dáng, màu sắc phong
phú của hoa, quả các hoạ sĩ
muốn gửi gắm vào tranh tình
yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống
của mình.
IV.Củng cố -Dặn dò
G/viên n/xét chung về giờ học.
Khen ngợi 1 số HS phát biểu x/dựng bài.
- Su tầm tranh tĩnh vật-tập n/xét.

23


TUN 11
Ngy son:9/11/2018.
Ngy ging:12/11/2018 (Tit 7:3D )
Ngy ging:14/11/2018 (Tit 6:3A Tit 7:3B )
Ngy ging:15/11/2018 (Tit5:3C )

M thut
Bi 5. To hỡnh t do v trang trớ bng nột.(Tit 2)
Hon thnh v gii thiu sn phm
Hoạt động của giáo viên
I.Tổ chức.

Hoạt động của học sinh
-Hỏt.

II.Kiểm tra

-Km tra chộo dựng.

III.Bài mới.
* Khi ng
* Hot ng 3: Thc hnh
- Cho HS gii thiu v hỡnh thc chn
th hin
- Yờu cu HS nhc li cỏc bc

- Mt s em gii thiu hỡnh thc v cỏch

- Gi ý trang trớ sỏng to v an ton khi

tin hnh

thc hnh

- Lng nghe

- Cho HS tham kho mt s sn phm to
hỡnh ca HS v hỡnh 5.5/ SGK

- Quan sỏt ly cm hng v ý tng

- Quan sỏt HS thc hnh, gi ý c th vi
tng i tng : h tr cho HS gp khú

- HS thc hnh cỏ nhõn theo la chn

khn, kớch thớch s sỏng to ca HS cú
nng khiu hay am mờ
24


* Hoạt động 4: Trưng bày, giới thiệu
sản phẩm

- HS đính bài lên bảng.

- Hướng dẫn HS trưng bày
- Gợi ý HS tự nhận xét, đánh giá theo 2 mức:

- HS tự nhận xét

+ Hoàn thành

- Tiếp thu. Thực hiện ghi theo gợi ý vào

+ Chưa hoàn thành

phần chỗ chấm rồi chia sẽ cùng bạn

- Cho HS đọc phần gợi ý và hướng dẫn

- Tự đánh giá, ghi nhận xét và đánh giá của

các em ghi nội dung rồi chia sẻ với các

GV

bạn
- GV đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS
có sản phẩm đẹp, sáng tạo
* Vận dụng – Sáng tạo:

- Học sinh tự thực hiện

- Cho HS các tổ tự làm khung và trang trí
cho những sản phẩm là tranh, bài gấp dán
để trang trí lớp học.
IV.Cñng cè -DÆn dß
-Nªu l¹i c¸ch thực hiện
- Su tÇm tranh ảnh .

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×