Tải bản đầy đủ

KIẾN tập HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY xây DỰNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH

KIẾN TẬP
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY
TNHH XD-TM-DV KHÁNH NGÂN

Giảng viên hƣớng dẫn:

Ngô Văn Thạo

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Gia Khƣơng

Khóa:

2015-2019

Lớp:


06DHQT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017
i


LỜI CAM ĐOAN
Tôi ngƣời thực hiện đề tài xin cam đoan:
Số liệu và kết quả nghiên cứu trong bài đồ án này là hoàn toàn trung thực. Ngoài ra
trong bài kiến tập còn sử dụng một số thông tin đƣợc lấy từ các nguồn khác nhau, và
đều có ghi trích dẫn và chú thích nguồn gốc rõ ràng. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm
về sự cam đoan này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

NGUYỄN GIA KHƢƠNG

ii


LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành bày tỏ tình cảm của mình đối với quý Thầy/Cô trong khoa Quản
trị kinh doanh, trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã
truyền đạt, diễn giải nhiều kiến thức hết sức bổ ích trong suốt quá trình học tập. Với
việc tận dụng tối đa kiến thức của nhiều môn học mà tôi đã tích lũy đƣợc cùng với đó
là sự chỉ bảo tận tâm, đóng góp nhiệt tình và tích cực đã tạo động lực cho tôi có thể
hoàn thành kiến tập này. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn đến thầy Ngô Văn Thạo
là giảng viên hƣớng dẫn trực tiếp đã chỉ bảo tận tình và giúp tôi tiến bộ từng ngày, qua
đó có thể hoàn thành kiến tập theo đúng tiến độ đề ra.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý Thầy/Cô, bạn bè đã giúp đỡ chúng
tôi trong thời gian qua. Dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tất cả sự nổ lực nhƣng
không tránh khỏi những sai sót, để bài viết thêm phần hoàn thiện, tôi rất mong nhận sự
đóng góp ý kiến quý giá của quý Thầy/Cô.
Em xin chân thành cảm ơn!

iii


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Gia Khương
MSSV: 2013150015
Khoá: 2015-2019
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017
(Ký và ghi rõ họ tên)

iv


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
Từ
TNHH XD-TM-DV

Chữ viết
Trách nhiệm hữu hạn xây dựng thƣơng mại dịch vụ

ATLĐ

An toàn lao động

NXB

Nhà xuất bản

VLXD

Vật liệu xây dựng

CNTT

Công nghệ thông tin

DN

Doanh nghiệp

SĐT

Số điện thoại

ThS

Thạc sĩ

PGS.TS
TS
VCB
CN
BHXH
Tp

Phó Giáo sƣ Tiến sĩ
Tiến sĩ
Vietcombank
Chi nhánh
Bảo hiểm xã hội
Thành phố

v


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ........................................................ 6
Bảng 1.2: Số lƣợng nhân sự công ty Khánh Ngân .......................................................... 7
Bảng 2.1: Chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí ............................................................ 10
Bảng 2.2: Bố trí nguồn nhân lực tại phòng nhân sự...................................................... 13
Bảng 2.3: Bảng so sánh kế hoạch và thực hiện quá trình đào tạo tại công ty Khánh
Ngân giai đọan 2013 – 2016 ......................................................................................... 14
Bảng 2.4: Kết quả đào tạo nguồn nhân lực và mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo của
công ty 2013-2016 ......................................................................................................... 15

vi


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH XD-TM-DV Khánh Ngân ..................... 5
Biểu đồ 1.1: Số lƣợng nhân sự công ty Khánh Ngân ...................................................... 8
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của bộ phân nhận sự công ty Khánh Ngân ......................... 10

vii


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XD-TM-DV KHÁNH NGÂN .... 3
1.1 Khái quát về công ty ............................................................................................... 3
1.1.1 Thông tin chung ................................................................................................ 3
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển................................................................... 3
1.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh ......................................................................... 4
1.1.4 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp........................................................................... 4
1.2 Thông tin về tình hình hoạt động của công ty Khánh Ngân ................................... 7
Kết luận chƣơng 1 ......................................................................................................... 9
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TẠI BỘ PHẬN NHÂN SỰ ........................ 9
2.1 Giới thiệu bộ phận nhân sự ..................................................................................... 9
2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ phận ...................................................................................... 9
2.1.2 Nhiệm vụ của từng vị trí ................................................................................. 10
2.1.3 Mối quan hệ tác nghiệp với các bộ phận khác ............................................... 12
2.2 Tổ chức công việc tại bộ phận nhân sự ................................................................ 12
2.2.1 Bố trí mặt bằng ............................................................................................... 12
2.2.2 Bố trí nguồn nhân lực ..................................................................................... 13
2.2.3 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Khánh Ngân ......... 13
Kết luận chƣơng 2 ..................................................................................................... 16
CHƢƠNG 3: TỔNG KẾT ............................................................................................... 16
3.1 Nhận xét chung về công ty Khánh Ngân và bộ phận nhân sự .............................. 16
viii


3.2 Nhận xét công tác tổ chức bộ phận nhân sự ......................................................... 17
3.3 Bài học kinh nghiệm ............................................................................................. 17
KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 19
TÀI LIỆU THAM KHẢO: .............................................................................................. 20

ix


MỞ ĐẦU
1. Lý do kiến tập
Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc kỹ thuật
hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân lực. Chúng ta
không phủ nhận vai trò của các lĩnh vực khác nhƣ quản trị tài chính, quản trị sản xuất,
quản trị hành chính, kế toán... nhƣng rõ ràng quản trị nhân lực đóng vai trò rất quan
trọng trong mọi doanh nghiệp. Bất cứ cấp quản trị nào cũng phải biết quản trị nhân
viên của mình.
Quản trị nhân lực là một lĩnh vực phức tạp và khó khăn. Nó bao gồm nhiều vấn đề
nhƣ tâm lý, xã hội, đạo đức,... Nó là sự trộn lẫn giữa khoa học và nghệ thuật – nghệ
thuật quản trị con ngƣời. Công việc quản trị không hề dễ dàng khiến cho vai trò của
nhà quản lý trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một nhà quản trị giỏi cần biết phân
tích và nắm vững các yếu tố môi trƣờng các ảnh hƣởng trực tiếp hay gián tiếp đến quản
trị nhân lực.
Công ty TNHH XD-TM-DV Khánh Ngân là công ty chuyên cung cấp vật liệu kinh
doanh và xây dựng trang trí nội thất, việc sử dụng tốt các nguồn nhân lực trong công ty
để hoàn thành mục tiêu đề ra là rất phức tạp, đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn.
Chính vì những lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị
nguồn nhân lực tại công ty TNHH XD-TM-DV Khánh Ngân” làm đề tài nghiên
cứu cho học phần kiến tập của mình.
2. Mục tiêu kiến tập
Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình nhân lực và nắm bắt
đƣợc những quy tắc, trình tự trong việc quản trị nhân lực tại công ty Khánh Ngân. Dựa
trên cơ sở thực tế công tác quản lý mà tôi quan sát đƣợc tại công ty Khánh Ngân, tôi sẽ
đƣa ra những nhận xét, đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện việc quản trị nhân lực
tại công ty.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tƣợng nghiên cứu
1


Công ty TNHH XD-TM-DV Khánh Ngân.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
3.2.1 Phạm vi không gian
Công ty Khánh Ngân.
3.2.2 Phạm vi thời gian
Thời gian nghiên cứu từ 2004 – 30/11/2017.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Quan sát tình hình thực tế kết hợp việc thảo luận trực tiếp với ngƣời làm công tác
quản trị, cũng nhƣ đúc kết phần việc cụ thể mà mình đƣợc tham gia, từ đó phân tích và
nêu ra những nhận xét của bản thân.
Thu thập số liệu, báo cáo của phòng Hành chính – Nhân sự và tham khảo tài liệu.
5. Kết cấu bài kiến tập: gồm 3 chƣơng
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm 3
chƣơng
Chƣơng 1: Tổng quan về công ty TNHH XD-TM-DV Khánh Ngân
Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức tại bộ phận nhân sự
Chƣơng 3: Tổng kết

2


CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XD-TM-DV KHÁNH NGÂN
1.1 Khái quát về công ty
1.1.1 Thông tin chung
Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thƣơng mại dịch vụ Khánh
Ngân.
Logo:

Địa chỉ: 54 Trần Tử Bình – Phƣờng Phú Cƣờng – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình
Dƣơng.
SĐT: 0274.3840792
Email: cty_khanhngan@yahoo.com.vn
Mã số doanh nghiệp: 3700574453 do sở KH&ĐT Bình Dƣơng cấp ngày
03/06/2014.
Vốn điều lệ: 12.000.000.000 Việt Nam đồng (mƣời hai tỷ Việt Nam đồng).
Số tài khoản ngân hàng: 0281000494405 (Ngân hàng VCB – CN Bình Dƣơng).
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
Đƣợc thành lập từ năm 2004, KHÁNH NGÂN từ một công ty chuyên cung cấp và
kinh doanh VLXD trang trí nội thất - đã đạt đƣợc những bƣớc tiến dài trong quá trình
phát triển. Sau hơn 02 năm hoạt động, công ty từng bƣớc phát triển thêm ngành nghề,
từ mua bán thiết bị điện, nƣớc phục vụ cho công nghiệp và dân dụng đến việc thiết kế
chế tạo máy phục vụ sản xuất công nghiệp. Đến năm 2006, công ty đã phát triển thêm
ngành xây dựng nhà xƣởng và nhà dân dụng. Đầu năm 2009, công ty đã sản xuất thêm
mặt hàng bàn ghế và cung cấp thiết bị dạy học cho một số dự án mở rộng trƣờng lớp
trong tỉnh Bình Dƣơng nhằm nâng cao việc giảng dạy cho các trƣờng theo kế hoạch
của sở giáo dục và đào tạo. Trong năm 2012, công ty còn đầu tƣ dây chuyền sản xuất
giấy chuyển in (Decal) phục vụ ngành gốm sứ và gạch trang trí.

3


Với phƣơng châm: THÀNH TÍN KINH DOANH - CHUYÊN TÂM LAO
ĐỘNG - PHỤC VỤ TẬN TÂM. KHÁNH NGÂN không ngừng tạo dựng những giá
trị để xây dựng và tích lũy niềm tin từ các đối tác, khách hàng trong suốt quá trình hình
thành và phát triển. Đối với các đối tác, đó là niềm tin về cách thức hợp tác bài bản,
chuyên nghiệp, đôi bên cùng có lợi và cùng nhau phát triển. Đối với khách hàng, đã tạo
dựng đƣợc niềm tin về chất lƣợng của sản phẩm, dịch vụ và uy tín thƣơng hiệu, sự nổ
lực duy trì sự hài lòng của khách hàng đồng thời không ngừng gia tăng lợi ích, hiệu
quả của khách hàng khi đến với KHÁNH NGÂN.
Luôn đề cao sứ mệnh phục vụ, với những chính sách phát triển đúng đắn và phù
hợp, cùng sự tin tƣởng của quý vị đối tác, quý khách hàng, những nỗ lực của Hội đồng
Quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên, KHÁNH NGÂN tự tin sẽ tiếp
tục lớn mạnh
1.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh
Công ty chuyên đảm nhận các ngành nghề nhƣ:
- Thiết kế và xây dựng
- Sản xuất thiết bị trƣờng học
- Sản xuất Decal
- Cơ khí
- Là nhà phân phối sơn Rainbow ở Bình Dƣơng và Bình Phƣớc
1.1.4 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
1.1.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH XD-TM-DV Khánh Ngân

4


Giám đốc

Phó giám đốc

Trƣởng
phòng Kinh
doanh và Đầu


Bộ phận
đầu tƣ và
kinh doanh
BĐS

Bộ phận
kinh doanh
VLXD và
kinh doanh
khác

Phó giám đốc

Trƣởng
phòng Tài
chính Nhân
sự

Trƣởng
phòng Kinh
tế Kỹ thuật

Phòng Kế
toán – Tài
chính

Ban chỉ huy
công trƣờng
Bình
Dƣơng

Trƣởng
phòng Phụ
trách thi công

Đội thi
công số 1

Đội thi
công số 2

Phòng
Hành
chính –
Nhân sự

Ban chỉ huy
công trƣờng
Bình Phƣớc

Đội thi
công số 3

Đội thi
công xây
lắp

Bộ phận
thƣ ký

Nguồn:Phòng nhân sự
1.1.4.2 Nhiệm vụ của các phòng ban
Bảng 1.1: Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

5


Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
- Chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh, đề
ra những chính sách, chiến lƣợc cho công ty.
- Quyết định chiến lƣợc phát triển của công ty, đầu tƣ mở rộng
sản xuất, xây dựng văn hóa công ty.
Giám đốc

- Quyết định nâng lƣơng, khen thƣởng, đào tạo và phát triển, kỷ
luật và tổ chức nhân sự với toàn thể nhân viên.
- Phê duyệt các kế hoạch kinh doanh theo định kỳ tháng, quý,
năm.
- Chịu trách nhiệm tình hình sản xuất của công ty, phân tích
tình hình hoạt động kinh doanh từng khu vực
- Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm quản lý chi phí các

Phó Giám đốc

công trình thi công.
- Chịu trách nhiệm tổ chức phƣơng án an toàn lao động, tham
gia xây dựng quy chế tiền lƣơng, tiền thƣởng cho nhân viên.
- Thay mặt Giám đốc khi đƣợc ủy quyền.
- Chịu trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu khách hàng, xem xét điều

Trƣởng phòng
Kinh doanh và
Đầu tƣ

khoản, soạn thảo và tham gia ký kết các hợp đồng xây dựng.
- Lập kế hoạch cho công trình xây dựng, theo dõi thông tin, yêu
cầu của khách hàng, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác.

6


- Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản vật liệu xây dựng của
khách hàng hoặc nhà thầu phụ trách.
Trƣơng phòng

- Tiếp nhận thông tin từ phòng kinh doanh và đầu tƣ để mua

Kế toán – Nhân

nguyên vật liệu.

sự

- Xây dựng nội quy, quy chế, thực hiện trả lƣơng, tiến trình
tuyển dụng, phân tích và mô tả công việc cho toàn thể nhân
viên.
- Điều hành thi công và xây dựng theo kế hoạch của công ty.

Trƣởng phòng
Kinh tế kỹ thuật

- Phân bổ nguồn lực cho từng khu vực.
- Phối hợp các phòng chức năng kiểm soát vật liệu xây dựng.

Trƣởng phòng
phụ trách thi
công

- Quản lý nhân sự và thi công công trình xây dựng.
- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động liên quan đến chất lƣợng
và tiến độ xây dựng.
Nguồn: Tổng hợp

1.2 Thông tin về tình hình hoạt động của công ty Khánh Ngân
Tình hình nhân sự tại công ty
Bảng 1.2: Số lƣợng nhân sự công ty Khánh Ngân
ĐVT: Người
Nhân

Nhân

Nhân

viên văn

viên sản

viên xây

phòng

xuất

dựng

Nam

37

47

105

189

70,78%

Nữ

47

24

7

78

29,21%

Công ty TNHH XDTM-DV Khánh Ngân

Giới
tính

7

Tổng

Tỷ
trọng


Độ tuổi

18-29

29

21

59

109

40,82%

30-39

32

30

36

98

36,7%

40-49

15

17

13

45

16,85%

50-59

8

3

4

15

5,61%

10

49

83

142

53,18%

41

15

26

82

30,71%

33

7

3

43

16,1%

Lao động phổ
thông
Trình

Trung cấp

độ

Đại học- Cao
đẳng

Nguồn: Phòng nhân sự
Biểu đồ 1.1: Số lƣợng nhân sự công ty Khánh Ngân

ĐH-CĐ
TC
LĐPT

43
82
142
15

50-59
40-49
30-39
18-29

45
98
109

Nữ
Nam

78
189
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Nguồn: Phòng nhân sự

8


Công ty Khánh Ngân là công ty kinh doanh đa ngành nghề nhƣng điểm mạnh là
công ty chuyên thiết kế thi công xây dựng công trình. Công ty có trên 250 lao động
đƣợc phân bổ qua nhiều độ tuổi khác nhau cũng nhƣ trình độ học vấn. Do công việc
đòi hỏi sức khỏe và lao động chân tay nên nhân sự công ty đa phần là nam.
Công ty Khánh Ngân thuộc nhóm doanh nghiệp có lực lƣợng lao động quy mô vừa
trên 250 lao động. Công ty trang bị gần 50 máy móc thiết bị chuyên phục vụ cho việc
thi công công trình, ngoài ra trong đó có khoảng 22 máy phục vụ cho việc sản xuất
Decal và thiệt bị trƣờng học. Hiện công ty đang lên kế hoạch mở rộng đầu tƣ quy mô
của công ty.
Kết luận chƣơng 1
Chƣơng 1 đã tổng quan đƣợc về công ty Khánh Ngân, giúp tôi hiểu rõ về ngành
nghề kinh doanh chính của công ty cũng nhƣ cơ cấu tổ chức của công ty, từ đó giúp tôi
dễ dàng hiểu thêm về học phần Kiến tập này. Để làm rõ hơn về bộ phận nhân sự,
chƣơng 2 dƣới đây sẽ phân tích về thực trạng của bộ phận nhân sự trong công ty Khánh
Ngân.
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TẠI BỘ PHẬN NHÂN SỰ
2.1 Giới thiệu bộ phận nhân sự
2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ phận
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của bộ phân nhận sự công ty Khánh Ngân

9


Trƣởng phòng
Tài chính Nhân sự

Phó phòng Hành
chính – Nhân sự

Chuyên
viên
tuyển
dụng và
đào tạo

Chuyên
viên
ATLĐ
và bảo
hiểm

Chuyên
viên
đảm
bảo
chất
lƣợng

Nhân
viên
hành
chính

Khối nhân sự

Tổ IT,
lái xe,
hậu cần

Nhân
viên
bảo vệ

Khối hành chính
Nguồn: Phòng nhân sự

2.1.2 Nhiệm vụ của từng vị trí
Bảng 2.1: Chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí
Chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí
- Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản vật liệu xây dựng của
khách hàng hoặc nhà thầu phụ trách.
Trƣởng phòng
Kế toán – Nhân
sự

- Tiếp nhận thông tin từ phòng kinh doanh và đầu tƣ để mua
nguyên vật liệu, thực hiện trả lƣơng cho nhân viên.
- Xây dựng nội quy, quy chế, tiến trình tuyển dụng, phân tích và
mô tả công việc cho toàn thể nhân viên.

10


- Chịu trách nhiệm tình hình quản lý nhân công cũng nhƣ tuyển
dụng, đào tạo nhân viên.
- Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm quản lý chi phí các
Phó phòng Nhân
sự - Hành chính

công trình thi công.
- Chịu trách nhiệm tổ chức phƣơng án an toàn lao động, tham
gia xây dựng quy chế tiền lƣơng, tiền thƣởng cho nhân viên.
- Thay mặt Trƣởng phòng khi Trƣởng phòng vắng mặt.

Chuyên viên
tuyển dụng và
đào tạo

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bố trí nhân sự, tuyển
dụng và đào tạo nhân công cho công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác.
- Tổ chức các quy chế, chính sách về ATLĐ và bảo hiểm cho

Chuyên viên
ATLĐ và bảo
hiểm

nhân viên.
- Giải đáp các thắc mắc của nhân viên về phụ cấp bảo hiểm.

- Giám sát thi công và xây dựng theo kế hoạch của công ty.
Chuyên viên
đảm bảo chất
lƣơng

- Phân bổ nguồn lực, nguyên vật liệu phù hợp đảm bảo chất
lƣợng công trình.
- Phối hợp các phòng chức năng kiểm soát vật liệu xây dựng.
- Quản lý hồ sơ, giấy tờ, tài sản thiết bị.
- Lập bảng chấm công, thƣởng hàng tháng.

Nhân viên hành
chính

- Giao dịch, đón tiếp khách hàng
- Tổ chức hội họp.

11


- Quản lý hệ thống mạng, hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ
Tổ IT, lái xe,
hậu cần

cho công ty.
- Đƣa rƣớc nhân viên công ty.
- Quản lý các mặt lƣu kho, vận chuyển

Nhân viên bảo
vệ

- Bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn cho nhân viên công ty.
- Kiểm tra cuối mỗi ngày, tắt các vật dụng điện sau khi tan ca.
Nguồn: Tổng hợp

2.1.3 Mối quan hệ tác nghiệp với các bộ phận khác
Tham mƣu về nhân sự cho giám đốc: Nghiên cứu đề xuất với giám đốc việc sắp xếp
bố trí lực lƣợng cán bộ công nhân viên trong toàn công ty cho phù hợp với yêu cầu của
công việc và năng lực trình độ của mỗi ngƣời.
Giải quyết các thủ tục và chế độ đối với ngƣời lao động nhƣ: kí hợp đồng lao động,
làm thủ tục khi ngƣời lao động chấm dứt hợp đồng lao động, theo dõi và giải quyết chế
độ BHXH, chế độ nâng lƣơng khi đến thời hạn…
Tổ chức thực hiện công tác văn thƣ, lƣu trữ và công tác hành chính nhƣ mua sắm
trang thiết bị hành chính, văn phòng phẩm, mua báo.
Đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy định của các bộ phận trong Công ty.
2.2 Tổ chức công việc tại bộ phận nhân sự
2.2.1 Bố trí mặt bằng
Là một công ty chuyên về xây dựng nên việc bố trí mặt bằng phòng nhân sự cũng
hết sức quan trọng tại công ty Khánh Ngân. Trƣớc tiên, phòng nhân sự có nhiệm vụ
tiếp nhận nhu cầu khách hàng nên vị trí của nhân viên hành chính đƣợc đặt ở gần quầy
lễ tân, thuận tiện cho việc tiếp khách. Nối tiếp sau đó là văn phòng của tuyển dụng đào
tạo cũng nhƣ giải đáp mọi thắc mắc về lƣơng, thƣởng và các chế độ dành cho ngƣời lao
động khác. Để tiết kiệm không gian, tổ IT gồm 3 ngƣời cũng đƣợc đặt chung với
phòng tuyển dụng và đào tạo. Đối với nhân viên chất lƣợng, đƣợc sắp xếp chung văn
12


phòng với phòng Kinh doanh VLXD, thuận tiện cho việc kiểm kê chất lƣợng sản phẩm
cũng nhƣ công trình.
2.2.2 Bố trí nguồn nhân lực
Bảng 2.2: Bố trí nguồn nhân lực tại phòng nhân sự
ĐVT: Người
Chuyên

Chuyên

Chuyên

viên tuyển

viên

viên đảm

dụng và

ATLĐ và

bảo chất

đào tạo

bảo hiểm

lƣợng

Nam

4

3

Nữ

5

2

Nhân

Tổ IT, lái

Nhân

viên hành

xe, hậu

viên bảo

chính

cần

vệ

5

16

6

3

7

32

1
Nguồn: Phòng nhân sự

2.2.3 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Khánh Ngân
Trong thời gian qua công ty đã quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực và có
đơn vị chuyên trách Phòng Tổ chức hành chính đƣợc phân công phụ trách công tác đào
tạo của công ty. Phòng tổ chức hành chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và lập báo
cáo tình hình đào tạo toàn công ty để báo cáo Giám đốc theo định kỳ hàng quý, hàng
năm. Hồ sơ, giấy tờ và văn bằng đào tạo đƣợc lƣu tại Phòng tổ chức hành chính, có
trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của văn bằng, hồ sơ liên quan đến khóa học để
đảm bảo công tác lƣu trữ an toàn. Những cán bộ công nhân viên tham gia các khóa đào
tạo phải ký kết hợp đồng đào tạo: công ty có quy định về sự ràng buộc cá nhân sau quá
trình đào tạo. Nếu lao động nào vi phạm sẽ phải bồi thƣờng chi phí đào tạo theo quy
định các điều khoản trong Hợp đồng đào tạo. Hội đồng xét bồi thƣờng chi phí đào tạo
do Giám đốc công ty quyết định thành lập. Hội đồng 05 thành viên:
-

Giám đốc hoặc 01 phó giám đốc công ty làm Chủ tịch hội đồng;

-

Chủ tịch công đoàn hoặc phó chủ tịch công đoàn công ty làm uỷ viên;
13


Trƣởng, phó Phòng Tổ chức hành chính đƣợc giao phụ trách đào tạo làm ủy

viên;
-

Kế toán trƣởng công ty hoặc 01 cán bộ phòng Kế toán làm ủy viên;

-

Ngƣời đứng đầu bộ phận, đơn vị của ngƣời bồi thƣờng làm ủy viên.

 Tiến trình đào tạo nguồn nhân lực của công ty được thực hiện theo 5 bước:
Bƣớc 1: Xác định nhu cầu đào tạo.
Bƣớc 2: Lập kế hoạch đào tạo
Bƣớc 3: Tổ chức thực hiện
Bƣớc 4: Đánh giá kết quả đào tạo.
Bƣớc 5: Bố trí, sử dụng lao động sau đào tạo.
Sau khi tham gia khóa đào tạo thì sẽ có nhiều chế độ phúc lợi nhƣ thƣởng tiền
lƣơng khi làm việc đạt hiệu quả hay tặng các tour du lịch trong và ngoài nƣớc. Ngoài ra
công ty còn căn cứ vào trình độ và hiệu quả công việc sau đào tạo để tăng cấp bậc cũng
nhƣ lƣơng thƣởng cho từng cán bộ công nhân viên trong công ty.
 Thực trạng quá trình đào tạo của công ty Khánh Ngân từ năm 2013-2016
Bảng 2.3: Bảng so sánh kế hoạch và thực hiện quá trình đào tạo tại công ty
Khánh Ngân giai đọan 2013 – 2016
ĐVT: Người
Các

2013

2014

2015

2016

phƣơng
STT

pháp đào
tạo

1

Kèm cặp
chỉ dẫn

Kế

Thực

Kế

Thực

Kế

Thực

Kế

Thực

hoạch

hiện

hoạch

hiện

hoạch

hiện

hoạch

hiện

25

22

30

34

20

23

12

19

5

3

5

2

7

4

5

5

Gửi đi học
2

các trƣờng
chinh quy

14


Đào tạo
3

theo kiểu

5

5

7

6

8

10

4

1

7

8

12

13

18

20

18

18

3

1

2

0

3

3

2

1

6

6

8

8

8

8

8

9

51

45

64

63

64

68

49

53

nghề
4

5
6

Hội nghị,
hội thảo
Tu nghiệp
nƣớc ngoài
Thực tập
TỔNG

Nguồn: Phòng nhân sự
Sau mỗi khóa đào tạo thì giảng viên trực tiếp giảng dạy sẽ đánh giá chất lƣợng của
mỗi học viên và gửi lên phòng Tài chính – Nhân sự. Trƣởng phòng Tài chính – Nhân
sự sẽ trực tiếp xem xét và cấp chứng chỉ cho những học viên hoàn thành tốt khóa học,
đạt đƣợc kết quả cao và không vi phạm nội quy, quy định. Hàng năm công ty đều có
thống kê số liệu đánh giá về kết quả công tác đào tạo nguồn nhân lực, thể hiện trong
bảng số liệu sau:
Bảng 2.4: Kết quả đào tạo nguồn nhân lực và mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo
của công ty 2013-2016
ĐVT: Người
Chỉ tiêu

Năm
2013

2014

2015

2016

1. Tổng số lao động công ty

162

188

224

239

2. Nhu cầu đào tạo

51

64

64

49

3. Kết quả đào tạo

45

63

68

53

4. Mức độ đáp ứng nhu cầu (%)

88,23%

98,43% 106,25% 108,16%
Nguồn: Phòng nhân sự

Dựa vào bảng trên ta có thể thấy nhu cầu đào tạo của công ty Khánh Ngân là rất
cao, một phần là do công ty chuyên về xây dựng công trình nên chủ yếu đào tạo nâng
cao tay nghề của thợ hồ. Bên cạnh đó từ năm 2012, công ty mua thêm dây chuyền sản
15


xuất Decal trên gốm sứ khiến cho việc đào tạo càng có nhu cầu cao hơn để đáp ứng cho
ngành nghề mới này. Theo thống kê của phòng Nhân sự, trung bình một năm có
khoảng 3% nhân viên sau khi đào tạo không còn tiếp tục cống hiến cho công ty. Đây là
một con số thách thức với Khánh Ngân và công ty vẫn đang cố gắng giảm con số đó ở
mức tối thiểu nhất.
 Hiệu quả sau đào tạo
Theo báo cáo của phòng Phụ trách thi công, các đội thi công đạt đƣợc năng suất xây
dựng cao hơn sau khi công nhân đƣợc đào tạo (khoảng 10% thời gian thi công đƣợc rút
ngắn).
Theo báo cáo của phòng Kinh tế - Kỹ thuật, kết quả sau khi nhân viên đƣợc đào tạo
không tăng mà còn đang có xu hƣớng giảm, nguyên nhân do sau khi đào tạo tu nghiệp
nƣớc ngoài (cụ thể tại Đài Loan) thì phần lớn không còn gắn bó với công ty.
Theo báo cáo của phòng Kinh doanh và Đầu tƣ, nhân viên phòng này chủ yếu đƣợc
đào tạo với hình thức gửi đi học các trƣờng chính quy nên doanh thu trong việc kinh
doanh bất động sản và thu mua vật liệu xây dựng đạt kết quả cao hơn.
Kết luận chƣơng 2
Qua đây ta có thể thấy nội dung đào tạo nguồn nhân lực thì rất rộng nhƣng mà
những phƣơng pháp công ty đang áp dụng cho công tác đào tạo còn nhiều rủi ro và hạn
chế. Tuy nhiên Khánh Ngân đã làm rất tốt trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại
công ty của mình, bằng chứng là dù mở thêm quy mô sang ngành nghề mới nhƣng vẫn
đảm bảo đƣợc chất lƣợng nhân viên mà Khánh Ngân đang sở hữu. Công ty cần tạo nên
mối quan hệ gắn kết với nhân viên đƣợc đƣa đi đào tạo hơn để tránh tình trạng nhân
viên không gắn bó lâu dài với công ty hơn.
CHƢƠNG 3: TỔNG KẾT
3.1 Nhận xét chung về công ty Khánh Ngân và bộ phận nhân sự
Qua một thời gian ngắn ngủi kiến tập nhƣng với sự giúp đỡ tận tình của phòng
Nhân sự đã tạo điều kiện cho tôi tìm hiểu về công tác quản trị con ngƣời tại công ty
Khánh Ngân. Thông qua việc thu thập tài liệu và quan sát thực tiễn tôi thấy rằng với
nhịp độ nền kinh tế ngày càng phát triển việc thành lập, phân chia nguồn nhân lực một
16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×