Tải bản đầy đủ

De thi chon HSG lớp 7

phòng giáo dục và đào tạo
đề 1

đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
năm học 2015 - 2016
Môn thi: vật lý lớp 7

Cõu 1: (4)
Mt mu hp kim thic Chỡ cú khi lng m = 664g, khi lng riờng D =
8,3g/cm3. Hóy xỏc nh khi lng ca thic v chỡ trong hp kim. Bit khi lng riờng
ca thic l D1= 7300kg/m3, ca chỡ l D2 = 11300kg/m3 v coi rng th tớch ca hp kim
bng tng th tớch cỏc kim loi thnh phn.
Cõu 2: (4) :

Cho hai im sỏng S1 v S2 trc mt gng phng G (hỡnh
S1
bờn)
a) Hóy v nh S1/ v S2 / ca cỏc im sỏng S1 v S2 qua
gng phng.
S2
b) Xỏc nh cỏc min m nu ta t mt ú ch cú th

/
/
/
/
quan sỏt c nh S1 ; nh S2 ; c hai nh S1 ; S2 v
khụng quan sỏt c tt c cỏc nh?
Cõu 3:( 4 )
Cho 2 gng G1,G2 cú mt phn x quay vo nhau to vi nhau 1 gúc < 90 0. Tia
ti SI c chin lờn gng G1 ln lt phn x 1 ln trờn G1 ri 1 ln trờn G2. Bit gúc
ti trờn G1 bng 250. Tỡm gúc cho tia ti trờn G 1 v tia phn x trờn G2 vuụng gúc
vi nhau.
Cõu 4: (6 )
a) Cú 3 búng n 1, 2, 3 cựng loi, mt s dõy dn in, 2 ngun in v mt khúa
K. Hóy v cỏc s mch in tha món iu kin sau:
1) K úng 3 ốn u sỏng
2) K m ch cú ốn 1, 2 sỏng
3) K m n 3 khụng sỏng
b) Cho mch in nh hỡnh v:
1) 1 v 2 ging nhau bit vụn k V1 ch 15V, tỡm vụn V2 v V ch bao nhiờu vụn?
2) Vn s ú, thay vụn k bng ampe k: A, A1, A2. Bit ampe k tng A ch 10A vy
2 ampe k cũn li ch bao nhiờu ampe.
Cõu 5 (2) :
Mt ngi ng cỏch mc tiờu 750m v bn vo mc tiờu, viờn n bay vi vn tc
250m/s. Hi :
a) Ngi ú ng gn mc tiờu trờn thy viờn n ti mc tiờu trc hay nghe thy
ting sỳng n trc .
b) Viờn n ri ỳng mc tiờu cỏch ting n bao nhiờu giõy?
..................................Ht...................................
1


phòng giáo dục và đào tạo
đề 2

đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
năm học 2015 - 2016
Môn thi: vật lý lớp 7

Cõu1: 4
Bit 1 xe cỏt cú th tớch 8m 3 cú khi lng l 12 (tn).


a. Tớnh khi lng riờng ca cỏt.
b. Tớnh trng lng ca 5m 3 .
Cõu 2: 4
Cho 2 im A, B v gng phng G nh hỡnh v
.A
a. Hóy trỡnh by cỏch v, Tia sỏng xut phỏt t A n
.B
Gp gng G ti I v phn x ti B
b. chng t rng ng truyn ca tia sỏng trờn l duy nht v ngn nht
Cõu 3: 4
Cho 2 gng phng M,N t vuụng gúc nhau,
M
cú mt phn x quay vo nhau v 2 im A,B nh hỡnh v.
Hóy nờu cỏch v tia sỏng xut phỏt t A n gng M ti I
.A
phn x n gng N ti K ri phn x n B. Xỏc nh
iu kin bi toỏn cú th v c tia sỏng trờn.
Chng minh rng AI//KB
Cõu 4: 6
Tỡm ch s Ampe k A2 V cng Cho mch
in nh hỡnh v
2 v 3 ging nhau, Ampe k A1 ch 4A,
Ampe k A ch 7A.
dũng in qua cỏc ốn ?

B

G

.B
N

C
c2

Cõu 5: 2
Trong cn giụng sau khi nhỡn thy tia chp, 5s
sau ngi ta nghe thy ting sm. Hi Sột xy
ra cỏch ni quan sỏt bao xa?. Bit vn tc õm
truyn trong khụng khớ l 340m/s.

2


phòng giáo dục và đào tạo
đề 3

đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
năm học 2015 - 2016
Môn thi: vật lý lớp 7

Bi 1: ( 2) Cú 5 thựng mỡ, trong ú cú mt thựng mỡ kộm cht lng nờn mi gúi nh
hn khi lng chun 65g v ch nng 60g. Vi mt cõn ng h nhy v ch vi mt
ln cõn hóy tỡm ra thựng mỡ kộm cht lng.
G1
Bi 2: (4) Hai gng phng G1, G2 hp vi nhau mt
Gúc cú mt phn x quay vo nhau (Hỡnh 1). Chiu
mt tia sỏng SI song song vi tia phõn giỏc ca gúc ti
gng G1. Tia phn x i ra khi h thng gng s th
no vi tia SI khi:
a, = 600
b, = 900
Bi 3: (4) Mt im sỏng S v mt gng phng AB
nh hỡnh 2.
a, Hóy nờu cỏch xỏc nh vựng khụng gian t mt
m bo mt nhỡn thy nh ca S trong gng.
b, Chng minh

I

S

O

G2

Hỡnh 1

A
S

B
Hỡnh 2

Bi 4(6) Cú ba búng ốn 1, 2, 3 mt s dõy dn in v mt ngun in. hóy v
cỏc s mch in m khi thỏo bt mt búng ốn ra thỡ hai búng cũn li vn cú th
sỏng. Ch rừ búng no c thỏo ra trong tng s .
Bi 5:(2) Mt khu phỏo chng tng bn thng vo xe tng. Phỏo th thy xe tng tung
lờn sau 0,6s k t lỳc bn v nghe thy ting n sau 2,1s k t lỳc bn.
a, Tỡm khong cỏch t sỳng n xe tng, bit vn tc ca õm trong khụng khớ l 330m/s.
b, Tỡm vn tc ca n.
..................................Ht...................................


phòng giáo dục và đào tạo
đề 4

đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
năm học 2015 - 2016
Môn thi: vật lý lớp 7

Cõu 1 ( 4 )
Mt chic xe ti dựng vn chuyn g trong rng cú khi lng l 15 tn xe ch
3 khỳc g hỡnh tr u, mi khỳc di 10m ng kớnh 0,8m.Tớnh khi lng ca xe khi
ch g. Bit rng khi lng riờng ca g l 700 kg/m3.
Cõu 2 ( 4)
im sỏng S nm gia 2 gng phng cú mt phng phn x quay vo nhau. Gi
S1, S2 ln lt l nh ca S qua gng M v N. Chng t rng S, S 1, S2 cựng nm trờn
ng trũn tõm 0 bn kớnh 0S.
Cõu 3( 4 )
Cho 2 gng G 1,G2 cú mt phn x quay vo nhau to vi nhau 1 gúc < 90 0. Tia
ti SI c chin lờn gng G 1 ln lt phn x 1 ln trờn G 1 ri 1 ln trờn G 2. Bit gúc
ti trờn G1 bng 250. Tỡm gúc cho tia ti trờn G 1 v tia phn x trờn G 2 vuụng gúc
vi nhau.
|Cõu 4 ( 6 )
Cho s mch in ( hỡnh v)

a, Hiu in th gia hai u ng c l 4,5V. Hóy xỏc nh hiu in th gia hai u.
Cỏc ốn:
b, Cng dũng in do ngun cung cp l 360 mA. Hóy xỏc nh cng dũng
in qua cỏc ốn, bit cng dũng in qua ng c l 130 mA.
c, Trờn ốn 2 cú ghi ch s 4,5V v 0,15A. Theo em ốn ny cú sỏng bỡnh thng
khụng? Vỡ sao?
Cõu 5( 2)
mt vựng nỳi ngi ta nghe thy ting vang do s phn x õm lờn cỏc vỏch nỳi.
Ngi ta o c thi gian gia õm phỏt ra v õm nhn c ting vang l 1,2 giõy.
Tớnh khong cỏch gia ngi quan sỏt v vỏch nỳi. Bit vn tc õm trong khụng khớ l
340m/s.
..................................Ht...................................


phòng giáo dục và đào tạo
đề 5

đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
năm học 2015 - 2016
Môn thi: vật lý lớp 7

Cõu 1: (4 im)
Mt mu hp kim thic Chỡ cú khi lng m = 664g, khi lng riờng D = 8,3g/cm 3.
Hóy xỏc nh khi lng ca thic v chỡ trong hp kim. Bit khi lng riờng ca thic
l D1= 7300 kg/m3, ca chỡ l D2 = 11300 kg/m3 v coi rng th tớch ca hp kim bng
tng th tớch cỏc kim loi thnh phn.
Cõu 2: (4 im) Hai gng phng (M1) v (M2) cú mt phn x quay vo nhau v hp
vi nhau mt gúc . Hai im A, B nm trong khong hai gng. Hóy trỡnh by cỏch
v ng i ca tia sỏng t A n n gng (M 1) ti I, phn x n gng (M2) ti J ri
truyn n B. Xột hai trng hp:
a) l gúc nhn.
b) l gúc tự.
c) Nờu iu kin
phộp v thc hin c
Cõu 3: (4 im)Mt tia sỏng mt tri to gúc 360 vi
S
mt phng nm ngang, chiu ti mt gng phng
t trờn ming mt cỏi ging v cho tia phn x cú
360
I
phng thng ng xung ỏy ging. Hi gng
P
Q
phi t nghiờng mt gúc bao nhiờu so vi
phng thng ng ?
R
Cõu 4: (6 im) Cho mch in cú s nh hỡnh v:
K
+
a) Bit ampe k A ch 5A, cng dũng in
chy qua ốn 1 v ốn 2 bng nhau v bng 1,5A.
1
A
Xỏc nh cng dũng in qua ốn 3 v cng
4
dũng in qua ốn 4.
2
b) Mch in trờn c mc vo ngun in
3
cú hiu in th 12V. Bit hiu in th gia hai u
búng ốn 2 bng 4,5V. Tỡm hiu in th gia hai u
cỏc búng ốn cũn li.
Cõu 5: (2 im) mt vựng nỳi ngi ta nghe thy ting vang do s phn x õm lờn
cỏc vỏch nỳi. Ngi ta o c thi gian gia õm phỏt ra v õm nhn c ting vang l
1,2 giõy.
a,Tớnh khong cỏch gia ngi quan sỏt v vỏch nỳi. Bit vn tc õm trong khụng khớ l
340m/s.
b, Ngi ta cú th phõn bit hai õm riờng r nu khong thi gian gia chỳng l 1/10
giõy. Tớnh khong cỏch ti thiu gia ngi quan sỏt v vỏch nỳi nghe c ting
vang.
HT

..


phòng giáo dục và đào tạo
đề 6

đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
năm học 2015 - 2016
Môn thi: vật lý lớp 7

Cõu 1:(4 i m)
Hai gng phng G1 v G2 t vuụng gúc vi nhau mt phn x quay vo nhau (hv).S
v M l hai im sỏng t trc hai gng.
a) Nờu cỏch v mt tia sỏng xut phỏt
(G1)
t S phn x ln lt qua G1, G2 ri i qua M.
.S
b) Cú bao nhiờu nh ca S v M
cho bi h thng hai gng.
.M
(G2)
Cõu 2: (4 im)
Tia sỏng mt tri chiu nghiờng mt gúc 300 so vi phng nm ngang. Hi phi t
gng phng nghiờng bao nhiờu so vi phng nm ngang ht tia sỏng xung ỏy
ging theo phng thng ng.
Cõu 3: ( 2im)
Mt ngi gừ bỳa xung ng ray ti im A. Mt ngi khỏc ghộ sỏt tai vo ng
ray ti im B cỏch A 2650m.
a) Tớnh thi gian ngi ti im B nghe thy ting bỳa .Bit rng vn tc õm truyn
trong dng ray l 5300m/s
b) Nu khụng ghộ tai vo ng ray thỡ sau bao lõu ngi ng tai B nghe thy tiộng bỳa
?
Bit vn tc õm truyn trong khụng khớ l 340m/s(cho rng tiộng bỳa to truyn
trong khụng khớ n B)
K
+
Cõu 4: ( 6 im)
Cho mch in cú s nh hỡnh v (H.2)
1
A
a) Bit ampe k A ch 5A, cng dũng in
4
2
chy qua ốn 1 v ốn 2 bng nhau v bng 1,5A.
Xỏc nh cng dũng in qua ốn 3 v cng
3
dũng in qua ốn 4.
(H2)
b) Mch in trờn c mc vo ngun in

..

cú hiu in th 12V. Bit hiu in th gia hai u búng ốn 2 bng 4,5V. Tỡm hiu
in th gia hai u cỏc búng ốn cũn li.
Cõu 5 : ( 4im)
Ly 2 lớt mt cht lng no ú pha trn vi 3 lớt nc c mt hn hp cú khi
lng riờng l 900 kg/m3. Bit khi lng riờng ca nc l 1000 kg/m3. Tỡm khi
lng riờng ca cht lng ú.
---------------------------------------------Ht-------------------------------------------


phòng giáo dục và đào tạo
đề 7

đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
năm học 2015 - 2016
Môn thi: vật lý lớp 7

Cõu I: (5)
Cho mt im sỏng S v mt im M trc gng phng nh hỡnh v:
xM
x S
G
1, Trỡnh by cỏch v mt tia sỏng i t S ti gng ri phn x qua M.
2, Chng minh rng trong vụ s con ng i t S ti G ti M thỡ ỏnh sỏng i theo
con ng ngn nht.
Cõu II: (5) Hai gng phng G1 v G2 hp vi nhau mt gúc , hai mt phn x
hng vo nhau.
G1
x S


G2
im sỏng S t trong khong 2 gng . Gi S1 l nh ca S qua G1 v S2 l nh ca
S1 qua G2. Hóy nờu cỏch v ng i ca tia sỏng t S phn x ln lt qua G 1 v G2 ri
i qua S. Chng t rng di ca ng i ú bng SS2.
Cõu III. (2) Trong cn giụng sau khi nhỡn thy tia chp , 5 giõy sau ngi ú mi
nghe thy ting sm . Hi sột xy ra cỏch ni quan sỏt bao xa. Bit vn tc õm trong
khụng khớ l 340m/s( B qua thi gian ỏnh sỏng i t ni sy ra sột n ch ngi quan
sỏt).
Cõu IV: (4) Cho mch in nh hỡnh v:
+ ốn 1 v ốn 2 ging nhau.
V
Bit vụn k V1 ch 10 V.
1
2
Tỡm ch s vụn k V2 v V.
x
x
V1

V2

Cõu V: (4) Cho mch in nh hỡnh v:
(+)

1

x

A1

(-)

2

(-)

x

3

x

A

(+)
(+)

+

A(-)
2

x

2 v 3 ging nhau. Ampe k A1 ch
4A, Ampe k A ch 7A. Tỡm s ch
Ampe k A2 v cng dũng in qua
cỏc ốn.

-

xx

xxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×