Tải bản đầy đủ

KH do dung vat li 7 doc

Trường THCS Phạm Hồng Thái

KÕ ho¹ch sư dơng ®å dïng
M«n vËt lÝ 7

Tn

TiÕt
theo
PPCT

Mượn
Tªn bµi

1

1

NhËn biÕt ¸nh s¸ng –
ngn s¸ng vµ vËt s¸ng


2

2

Sù trun ¸nh s¸ng

3

3

øng dơng ®Þnh lt
Trun th¼ng cđa ¸nh
s¸ng

4

4

®Þnh lt ph¶n x¹ ¸nh
s¸ng

5

5

¶nh cđa mét vËt t¹o bëi
g¬ng ph¼ng

6

6

Thùc hµnh vÏ vµ quan s¸t
¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng

Tªn ®å dïng

- Hép kÝn bªn trong cã bãng ®Ìn vµ
pin
- 1 èng nhùa cong, mét èng nhùa
th¼ng Ø3mm, dµi 200 mm.
- 1 ngn s¸ng dïng ®Ìn pin.
- 3 mµn ch¾n cã ®ơc lç nh nhau.
- 3 ®inh ghim m¹ mò nhùa to.
- 1 ®Ìn pin
- 1 c©y nÕn (thay b»ng 1 vËt
h×nh trơ)
- 1 vËt c¶n b»ng b×a dµy
- 1 mµn ch¾n
- 1 g¬ng ph¼ng cã gi¸ ®ì, 1 thíc
®o ®é.
- 1 ®Ìn pin cã mµn ch¾n ®ơc lç
®Ĩ t¹o ra tia s¸ng+ nguồn điện
- 1 tê giÊy d¸n trªn tÊm gç ph¼ng
- 1 g¬ng ph¼ng cã gi¸ ®ì
- 1 tÊm kÝnh trong cã gi¸ ®ì
- 2 c©y nÕn, diªm ®Ĩ ®èt nÕn
- 1 tê giÊy, 2 vËt bÊt k× gièng nhau
- 1 g¬ng ph¼ng cã gi¸ ®ì
- 1 c¸i bót ch×, 1 thíc ®o ®é, 1 thíc
th¼ng

SL

4

4

1
bộ
4


4


4

4


Ngà
yTrả
Ngà
yGhi
chú


7

7

G¬ng cÇu låi

8

8

G¬ng cÇu lâm

9
10

9
10

Tổng kết chương I
Kiểm tra

11

11

Ngn ©m

12

12

®é cao cđa ©m

13

13

®é to cđa ©m

14

14

M«i trêng trun ©m

- 1 g¬ng cÇu låi, 1 g¬ng ph¼ng cã
cïng kÝch thíc.
- 1 c©y nÕn, diªm ®èt nÕn
Mçi nhãm :
- 1 g¬ng cÇu lâm ,nến và hộp
diêm
- Đèn pin màn chắn và nguồn
điện

4

4


Bảng phụ
- 1 sỵi d©y cao su m¶nh
- 1 th×a vµ mét cèc thủ tinh
(cµng máng cµng tèt)
- 1 ©m thoa vµ mét bóa cao su
- Gi¸ thÝ nghiƯm
- 1 con l¾c ®¬n
- ®Üa quay cã ®ơc nh÷ng hµng
lç trßn c¸ch ®Ịu nhau vµ ®ỵc
g¾n chỈt vµo trơc ®éng c¬.§éng
c¬ ®ỵc gi÷ chỈt trªn mét gi¸ ®ì.
Ngn ®iƯn tõ 6V.
- 1 tÇm b×a nhùa máng
- L¸ thÐp máng dµi kho¶ng 40
cm vµ 1 hép gç rçng nh h×nh
11.2 cđa SGK
- Đồng hồ
Mçi nhãm :l¸ thÐp máng dµi
kho¶ng 40 cm ®ỵc vÝt chỈt vµo
hép gç rçng nh h×nh 12.1 cđa
SGK
- 1 c¸i trèng vµ dïi gâ
- 1 con l¾c bÊc
Mçi nhãm :

4bé

4


415

15

16

16

17
18
19

17
18

Phản xạ âm – tiếng
vang
Chống ô nhiễm tiếng
ồn
Ôn tập
Kiểm tra HK I
Ôn tập

20

19

Sù nhiƠm ®iƯn do cä x¸t

21

20

Hai lo¹i ®iƯn tÝch

22

21

Dßng ®iƯn - ngn ®iƯn

- 2 trèng, 1 que gâ vµ hai gi¸ ®ì
trèng
- 1 b×nh to ®ùng ®Çy níc
- 1 cèc cã n¾p ®Ỉy
- 1 ngn ph¸t ©m cã thĨ bá lät
b×nh nhá
Tranh vẽ (ST)

4


Tranh ve õ(ST)
Bảng phụ
- 1 thíc nhùa, 1 thanh thủ tinh
h÷u c¬, 1 m¶nh nil«ng
- 1 qu¶ cÇu len hc 1 m¶nh l«ng
thó, 1 m¶nh d¹, 1 m¶nh lơa
- 1 qu¶ cÇu nhùa xèp 1 gi¸ treo.
- 1 m¶nh t«n kÝch thíc kho¶ng (80
mm x 80 mm), 1 m¶nh nhùa
- 1 bót thư ®iƯn th«ng m¹ch
- hai m¶nh nil«ng
-1 bót ch× gç hc ®òa nhùa + 1
kĐp nhùa
- 1 thanh thủ tinh h÷u c¬ - 2
®÷a nhùa cã lç hỉng á gi÷a kÝch
thíc φ 10, dµi 20 mm + 1 mòi
nhän ®Ỉt trªn ®Õ nhùa
Mçi nhãm :
- 1 sè lo¹i pin thËt,
- 1 m¶nh t«n, 1 m¶nh nhùa, 1
m¶nh len.
- 1 bót thư ®iƯn th«ng m¹ch
- 1 bãng ®Ìn pin l¾p s½n vµo ®Õ
®Ìn, 1 c«ng t¾c, 5 ®o¹n d©y nèi

4


4


4Chất dẫn điện và chất
cách điện
Dòng điện trong kim
loại

23

22

24

23

Sơ đồ mạch điện chiều dòng điện

24

Tác dụng nhiệt và tác
dụng phát sáng
của dòng điện

25

26

25

Tác dụng từ - tác dụng
sinh lí - tác dụng hoá học
Của dòng điện

27

26

Ôn tập

28

27

Kiểm tra một tiết

29

28

Cờng độ dòng điện

- Baỷng ủieọn,nguon ủieọn, 1
bóng đèn pin, 1 công tắc, 5 đoạn
dây dẫn có mỏ kẹp.
- 1 số vật cần xác định xem là 4
dẫn điện hay là cách điện : 1 bộ
đoạn dây đồng, 1 đoạn dây
thép, 1 đoạn vỏ nhựa bọc ngoài
dây điện, 1 chén sứ.
- 2 pin 1 bóng đèn pin, 1 công
tắc, 5 đoạn dây dẫn có mỏ kẹp. 4
bộ
Baỷng ủieọn,nguon ủieọn, 1 bóng
đèn pin, 1 công tắc, 5 đoạn dây
4
dẫn
boọ
Mỗi nhóm :
- 1 nam châm điện dùng pin (3V)
- 2 pin 1.5 trong đế lắp pn.
- 1 công tắc, 5 đoạn dây dẫn có
vỏ bọc cách điện
- 1 kim nam châm đợc đặt trên
đế nhọn
- 1 chuông điện, 1 bình điện
phân

Mỗi nhóm :
- 2 pin, 1 ampe kế, 1 công tắc, 5
đoạn dây nối có vỏ bọc cách
điện
Cả lớp:
- 2 pin (1.5V), 1 bóng đèn pin, 1
biến trở, 1 ampekế to dùng cho
thí nghiệm chứng minh, 1 vôn
kế,

4
bộ

4
bộ

1
bộ


30

29

HiƯu ®iƯn thÕ

31

30

HiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai
®Çu dơng cơ dïng ®iƯn

31

Thùc hµnh : ®o cêng ®é
dßng ®iƯn vµ hiƯu ®iƯn
thÕ
®èi víi ®o¹n mach m¾c
nèi tiÕp

32

Thùc hµnh ®o hiƯu ®iƯn
thÕ vµ cêng ®é dßng
®iƯn
®èi víi ®o¹n m¹ch song
song

32

33

34

33

35

34

36
37

35

An toàn khi sử dụng điện
ôn tập và tổng kết
chương 3
Kiểm tra hk II
ôn tập

Mçi nhãm :
- 2 pin (1.5V), 1 v«n kÕ GH§ 3V trë
lªn, 1 bãng ®Ìn pin, 1 ampekÕ, 1
c«ng t¾c, 7 ®o¹n d©y nèi cã vá
bäc c¸ch ®iƯn.
C¶ líp:
- 1 sè lo¹i pin to trªn cã ghi sè v«n
Mçi nhãm :
- 2 pin (1.5V)
- 1 v«n kÕ, 1 ampekÕ GH§ phï
hỵp.
- 1 bãng ®Ìn pin, 1 c«ng t¾c 7
d©y nèi
Mçi nhãm :
- 1 ngn ®iƯn : 2pin (1.5V)
- 2 bãng ®Ìn pin cïng lo¹i nh nhau.
- 1 v«n kÕ, 1 ampekÕ cã GH§ phï
hỵp
- 1 c«ng t¾c, 9 ®o¹n d©y nèi ;
bảng điện
Mçi nhãm :
- 1 ngn ®iƯn : 2pin (1.5V)
- 2 bãng ®Ìn pin cïng lo¹i nh nhau.
- 1 v«n kÕ, 1 ampekÕ cã GH§ phï
hỵp
- 1 c«ng t¾c, 9 ®o¹n d©y nèi cã
vá bäc

4


4


4


4
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×