Tải bản đầy đủ

Giáo án hóa học 12 bài 3 Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Bài 3: KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP
I.
MỤC TIÊU
1. Kiến thức
HS biết:
- Khái niệm và thành phần chính của xà phòng và chất giặt rửa tổng
hợp
- Phương pháp sản xuất xà phòng; phương pháp chủ yếu sản xuất
chất giặt rửa tổng hợp
- Nguyên nhân tạo nên đặc tính giặt rửa của xà phòng và chất giặt
rửa tổng hợp
2. Kỹ năng
- Sử dụng hợp lý, an toàn xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp trong
đời sống
- Tính khối lượng xà phòng xản xuất theo hiệu suất phản ứng
II.
CHUẨN BỊ
GV: soạn giáo án, chuẩn bị các bài tập liên quan
HS: Học bài cũ, xem trước bài mới
III. TIẾN TRèNH BÀI GIẢNG
1. Ổn định tổ chức

Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
HS chữa bài tập về nhà:
3. Giảng bài mới
Hoạt động của GV – HS
Những kiến thức HS cần nắm vững
I. Xà phòng
1. Khái niệm
?. Đọc SGK và cho biết khái niệm xà Xà phòng thường dùng là hỗn hợp
phòng?
muối Na hoặc K của axit béo, có thêm
một số chất phụ gia
?. Nhắc lại khái niệm axit béo?
Axit béo là axit đơn hức có mạch
cacbon dài không phân nhánh
Liên hệ bài lipit, lấy ví dụ về xà
VD:
phòng
C17H35COONa: natri stearat
C17H33COOK: kali oleat
C15H31COONa: natri panmitat
?. Thành phần chủ yếu của xà phòng? Thành phần chủ yếu là muối natri của 2
axit béo trở lên
?.Chất phụ gia?
Chất phụ gia: chất độn, chất tạo màu,
chất diệt khuẩn, chất tạo hương
2. Phương pháp sản xuất xà phòng
HS đọc SGK và trình bày về phương
pháp sản xuất xà phòng?

- Đun chất béo với dung dịch kiềm
trong thùng kín ở nhiệt độ cao
(RCOO)3C3H5 + 3NaOH 


GV y/c HS đọc SGK và nêu một số
tính chất vật lý của chất béo

?. Ngày nay sản xuất xà phòng như
thế nào?

?. Tại sao phải sản xuất chất giặt rửa
tổng hợp?
? Khái niệm chất giặt rửa tổng hợp?

HS tham khảo SGK và nêu phương
pháp sản xuất?

3RCOONa + C3H5(OH)3
Hỗn hợp muối của axit béo ở trạng thái
keo.Thêm muối ăn vào hỗn hợp, các
muối của axit béo nổi lên, được lấy ra,
trộn các chất phụ gia khác và ép thành
bánh.
Ngày nay:
Ankan  axit cacboxylic  muối natri
của axit cacboxylic
II. Chất giặt rửa tổng hợp
1. Khái niệm
- hạn chế khai thác dầu, mỡ động thực
vật vào sản xuất xà phòng
- Đáp ứng yếu cầu đa dạng của cuộc
sống
Chất giặt rửa tổng hợp là những chất
không phải là muối của Natri của axit
cacboxylic nhưng có tác dụng giặt rửa
như xà phòng.
4. phương pháp sản xuất
- Tổng hợp từ các chất lấy từ sản phẩm
của dầu mỏ
SGK

HS tham khảo SGK và thảo luận
?. Nước cứng?
?. tại sao nước cứng làm giảm tác
dụng giặt rửa cuả xà phòng?
?.Ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp
so với xà phòng?

III. Tác dụng tẩy rửa của xà phòng
và chất giặt rửa tổng hợp
- Natri trong xà phòng làm giảm sức
căng bề mặt của chất bẩn, làm cho nó
phân tán nhỏ vào nước và bị rửa trôi.
- Nước cứng là nước chứa nhiều ion
Ca2+ và Mg2+.
Muối của kim loại hoá trị II của axit
stearic và panmitic khó tan trong nước
- Chất giặt rửa tổng hợp có thể sử dụng
được trong nước cứng

4. Củng cố
GV y/c HS ghi nhớ
+ Một số khái niệm: xà phòng, chất giặt rửa tổng hợp
+ phương pháp sản xuất xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
+ Giải thích được tác dụng tẩy rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
5. Hướng dẫn về nhà
BT SGK tr. 15, 16


Xem trước phần luyện tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×