Tải bản đầy đủ

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại BHXH thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N VĂN TRỌ NG

ĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG

KHI THAM GIA BẢ O HIỂ M Y TẾ TỰ
TẠ I BẢ O HIỂ M XÃ HỘ I THÀNH PHỐ

NGUYỆ N
ĐÔNG HÀ,

TỈ NH QUẢ NG TRỊ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2014
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×