Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế thành phố thanh hoá

B

GIO D C V O T O
I H C HU

TR NG I H C KINH T

NGUY N TH C M NHUNG

NNG CAO CHT LặĩNG CNG TAẽC KIỉM
TRA THU
TAI CHI CUC THU THAèNH PH THANH
HOAẽ

CHUYấN NGNH: QU N TR KINH DOANH
M S : 60 34 01 02

LU N VN TH C S KHOA H C KINH T

NG I H NG D N KHOA H C: TS. TR NG T N QUN
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×