Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Nâng cao chất lượng thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh thừa thiên huế

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài “Nâng cao chấ t lư ợ ng thủ tụ c hả i quan điệ n tử đố i
vớ i hàng hóa xuấ t khẩ u, nhậ p khẩ u tạ i Cụ c Hả i quan tỉ nh Thừ a Thiên Huế " là
đề tài nghiên cứ u củ a riêng bả n thân tôi.
Tôi xin cam đoan rằ ng: các số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn
này đề u đư ợ c thu thậ p từ đơ n vị nghiên cứ u và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t
họ c vị nào.
Các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c và mọ i
sự giúp đỡ cho việ c hoàn thành luậ n văn đã đư ợ c cám ơ n đầ y đủ .

Tác giả luậ n văn

TRẦ N THỊ BÍCH NGUYÊN

i

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×