Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh thanh hóa

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

LÊ THANH HIẾ U

NÁNG CAO CHÁÚT LÆÅÜNG ÂÄÜI NGUÎ
CAÏN BÄÜ,
CÄNG CHÆÏC THUÄÜC SÅÍ LAO ÂÄÜNG –
THÆÅNG BINH VAÌ XAÎ HÄÜI TÈNH
THANH HOÏA

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 60 34 01 02

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS MAI VĂN XUÂN
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×