Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM DV GAS CHUYÊN NGHIỆP

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
I H C NÔNG LÂM TP.H

CHÍ MINH

TH C TR NG S N XU T VÀ TIÊU TH LÚA
T I XÃ LONG AN HUY N LONG THÀNH
T NH

NG NAI

INH TH DUNG

KHÓA LU N T T NGHI P
NH N V N B NG C

NHÂN

NGÀNH KINH T NÔNG LÂM

Thành ph H Chí Minh

Tháng 7/2010


H i

ng ch m báo cáo lu n v n t t nghi p

i h c, khoa Kinh T , tr

ng

i

H c Nông Lâm Thành Ph H Chí Minh xác nh n lu n v n: “Th c Tr ng S n Xu t
và Tiêu Th Lúa T i Xã Long An, Huy n Long Thành, T nh

ng Nai”, do

inh

Th Dung, sinh viên khoá 2006 - 2010, ngành kinh t nông lâm, ã b o v thành công
tr

ch i

ng ngày

Gi ng viên h

ng d n

LÊ V

Ký tên, ngày

Ch t ch h i

ng ch m báo cáo

thángn m

Th ký h i

ng ch m báo cáo

_________________________
Ký tên, ngày

tháng

n m

Ký tên, ngày

tháng

n m


L IC MT
c hoàn thành

tài t t nghi p này không ch là công s c c a cá nhân tôi

mà còn là công s c c a nh ng ng

i ã d y d , nuôi n ng,

trong su t quá trình h c t p. Nh ng ng
b

ng viên và giúp ! tôi

i ã cho tôi nh ng hành trang quý giá

c vào cu c s ng. Nay tôi xin ghi l i c m "n chân thành

n nh ng ng

i mà tôi

luôn ghi nh :
C m "n ba m# ã sinh thành và nuôi d !ng con,

cb

c vào cánh c$a

i

h c là bi t bao m hôi và công s c mà ba m# ã v t v ch m lo cho con.
C m "n t t c các th%y cô giáo Tr
nh ng ng

i ã truy n

C m "n sâu s&c
su t quá trình làm

ng

i H c Nông Lâm TP H Chí Minh,

t ki n th c cho em trong su t 4 n m theo h c t i tr
n th%y Lê V', ng

tài t t nghi p

em

i ã t n tình h

ng.

ng d n, ch b o em trong

c hoàn thành khóa lu n t t nghi p.

C m "n các anh, ch , bác, cô, chú ( UBND xã Long An, )c bi t là ch

ào Th

Kim Loan phó ch t ch xã và bác Ph m Kh&c Minh ch t ch xã ã nhi t tình giúp !,
t o i u ki n thu n l i

em hoàn thành

tài.

Xin c m "n bà con nông dân xã Long An ã cung c p cho tôi nh ng thông tin
quý báu

th*c hi n

tài này.

Cu i cùng xin c m "n các b n thân h u và các b n thu c t p th l p Kinh T
Nông Lâm khoá 32 ã

ng viên và góp ý cho tôi trong su t th i gian h c t p và hoàn

thành lu n v n t t nghi p.
G$i l i chúc s c kh+e

n t t c m i ng

i!

Sinh Viên
inh Th Dung


N I DUNG TÓM T,T
INH TH- DUNG. Tháng 7 n m 2010. “Th c Tr ng S n Xu t và Tiêu Th
Lúa t i Xã Long An, Huy n Long Thành, T nh

ng Nai”.

DINH THI DUNG. July 2010. “Current Situation of Production and
Consumption of Rice in Long An Commune, Long Thanh District, Dong Nai
Province”.
tài t p trung nghiên c u tình hình s n xu t và tiêu th. lúa c a nông dân t i
Xã Long An, Huy n Long Thành, T nh

ng Nai, trên c" s( s li u

Phòng kinh t , Phòng Th ng kê xã và 50 h nông dân tr ng lúa t i
chính c a nghiên c u này là n&m b&t
ng
h

c thu th p t/
a ph "ng.

c ti m n ng phát tri n và nh ng khó kh n mà

i tr ng lúa g)p ph i; ánh giá hi u qu kinh t c a cây lúa qua ó có nh ng
ng và gi i pháp phát tri n m t cách phù h p v i ti m n ng s0n có c a

tìm hi u tình hình tiêu th. lúa trên th tr

i m
nh

a ph "ng,

ng Xã Long An, Huy n Long Thành, T nh

ng Nai.
K t qu c a nghiên c u là c" s(
ngành lúa t i

a ph "ng,

a ra

tìm gi i pháp giúp ng

nh h

ng phát tri n chung cho

i tr ng lúa

t hi u qu cao.


M CL C
Trang
Danh m.c ch vi t t&t.................................................................................................. viii
Danh m.c các b ng ....................................................................................................... ix
Danh m.c các hình ..........................................................................................................x
Danh m.c ph. l.c.......................................................................................................... xi
CH12NG 1 3T V4N 5............................................................................................1
1.1. S* c%n thi t c a

tài ...........................................................................................1

1.2. M.c tiêu nghiên c u .............................................................................................2
1.3. Ph m vi nghiên c u ..............................................................................................2
1.3.1. Ph m vi th i gian ...........................................................................................2
1.3.2. Ph m vi không gian........................................................................................2
1.4. N i dung nghiên c u.............................................................................................2
1.5. C u trúc c a lu n v n............................................................................................2
CH12NG 2 T6NG QUAN ............................................................................................4
2.1. i u ki n t* nhiên.................................................................................................4
2.1.1. V trí
2.1.2.

a lí ......................................................................................................4

a hình..........................................................................................................6

2.1.3 Khí h u ............................................................................................................6
2.1.4. Ngu n n

c....................................................................................................6

2.1.5. )c i m th7 nh !ng.....................................................................................7
2.1.6. Tài nguyên r/ng .............................................................................................8
2.2. i u ki n kinh t , v n hóa– xã h i .......................................................................8
2.2.1. Dân s - Lao

ng – C" s( h t%ng................................................................8

2.2.2. V n hóa – xã h i ..........................................................................................11
2.3. Các ch "ng trình phát tri n kinh t xã h i t i

a ph "ng .................................12

2.3.1. Ho t

ng tín d.ng.......................................................................................12

2.3.2. Ho t

ng khuy n nông ...............................................................................12

2.3.3. Chính sách ru ng

t....................................................................................12

2.3.4. Vai trò c a ti n b k8 thu t trong phát tri n nông nghi p, nông thôn .........12
v


2.4. Tình hình s n xu t nông nghi p c a xã ..............................................................13
2.4.1. Ngành nông nghi p ......................................................................................13
2.4.2. Ngành công nghi p và ti u th công nghi p................................................16
2.4.3. Ngành th "ng m i d ch v............................................................................16
2.4.4. Tình hình s$ d.ng

t nông nghi p c a xã ..................................................16

2.5. ánh giá chung v hi n tr ng c a xã Long An ..................................................17
CH12NG 3 C2 S9 LÝ LU:N VÀ PH12NG PHÁP NGHIÊN C;U......................19
3.1. C" s( lý lu n .......................................................................................................19
3.1.1. Gi i thi u v nông nghi p............................................................................19
3.1.2. Vài nét v nông h .......................................................................................20
3.1.3. Gi i thi u s" l

c v cây lúa .......................................................................21

3.1.4. C" s( lý lu n v k t qu s n xu t.................................................................25
3.1.5. C" s( lý lu n v hi u qu kinh t .................................................................25
3.1.6. Khái ni m v th tr

ng và giá c ................................................................27

3.1.7. Khái ni m kênh phân ph i ...........................................................................27
3.2. Ph "ng pháp nghiên c u ....................................................................................28
3.2.1. Ph "ng pháp thu th p s li u.......................................................................28
3.2.2. Ph "ng pháp phân tích và t7ng h p.............................................................28
CH12NG 4 K4.1. T7ng quan v tình hình s n xu t, tiêu th. lúa trên th gi i ................................30
4.2. T7ng quan v tình hình s n xu t, tiêu th. lúa ( Vi t Nam.................................31
4.3. T7ng quan tình hình s n xu t lúa trên toàn xã Long An ....................................33
4.4. Tình hình bi n
4.5. S" l

c v k t qu

ng c a cây lúa qua các n m....................................................33
i u tra .................................................................................35

4.5.1. Mô t m u i u tra .......................................................................................35
4.5.2. Tình hình chung v các h tr ng lúa............................................................36
4.6. L ch th i v. s n xu t lúa c a nông h ................................................................39
4.7. Các nhân t

nh h (ng t i n ng su t lúa c a các h

i u tra.............................40

4.7.1. Y u t khách quan........................................................................................40
4.7.2. Y u t ch quan ...........................................................................................40
vi


4.8. ánh giá hi u qu kinh t c a cây lúa ................................................................45
4.8.1. Tình hình s n xu t lúa v. ông xuân ...........................................................45
4.8.2. Tình hình s n xu t lúa v. hè thu ..................................................................49
4.8.3. Tình hình s n xu t lúa v. mùa .....................................................................51
4.8.4. So sánh k t qu , hi u qu s n xu t 3 v. lúa trong m t n m c a nông h ...54
4.9. Th*c tr ng tiêu th. lúa c a nông h ...................................................................55
4.9.1. V hình th c tiêu th.....................................................................................55
4.9.2. V giá c .......................................................................................................56
4.9.3. Th tr

ng tiêu th. .......................................................................................56

4.9.4. H th ng kênh phân ph i lúa c a xã ............................................................57
4.9.5. Hi u qu kinh t c a các thành viên trong kênh ..........................................58
4.10. ánh giá ti m n ng phát tri n c a cây lúa........................................................61
4.11. Nh ng thu n l i và khó kh n c a các h tr ng lúa ..........................................62
4.11.1. Thu n l i ....................................................................................................62
4.11.2. Khó kh n ....................................................................................................62
4.12. Gi i pháp phát tri n cây Lúa t i xã Long An....................................................63
4.12.1. Gi i pháp v gi ng: ....................................................................................63
4.12.2. Gi i pháp v v n ........................................................................................63
4.12.3. Gi i pháp v k8 thu t .................................................................................64
4.12.4. Gi i pháp v th tr

ng ..............................................................................65

4.12.5. V nâng cao ch t l

ng..............................................................................65

4.12.6. V giá c .....................................................................................................66
CH12NG 5 K5.1. K t lu n...............................................................................................................67
5.2. Ki n ngh .............................................................................................................68
5.2.1.

i v i ng

i dân ........................................................................................68

5.2.2.

i v i chính quy n.....................................................................................68

5.2.3.

i v i "n v thu mua nông s n.................................................................69

TÀI LI=U THAM KH O
PH L C
vii


DANH M C CÁC CH

VI T T T

BQ

Bình Quân

CNH – H H

Công Nghi p Hoá - Hi n

CN-TTCN

Công Nghi p – Ti u Th Công Nghi p

DT

Di n Tích

DTTN

Di n Tích T* Nhiên

DV

D ch V.

i Hoá

ng
T-TTTH

i u Tra Tính Toán T7ng H p

VT

"n V Tính

GDP

T7ng S n Ph>m Qu c N i (Gross Domestic Product)

HQKT

Hi u Qu Kinh T

KN

Khuy n Nông

L N

Lao

ng Nhà

L T

Lao

ng Thuê

LN

L i Nhu n

NN và PTNT

Nông Nghi p và Phát Tri n Nông Thôn

PTKT

Phát Tri n Kinh T

PTNT

Phát Tri n Nông Thôn

TC

T7ng Chi Phí

THPT

Trung H c Ph7 Thông

THCS

Trung H c C" S(

TR

Giá Tr S n L

UBND

?y Ban Nhân Dân

ng

viii


DANH M C CÁC B NG
B ng 2.1. Tình Hình Dân S N m 2009 .........................................................................8
B ng 2.2. Tình Hình Lao

ng c a Xã N m 2009........................................................9

B ng 2.3. Tình Hình Giáo D.c c a Xã N m 2009.......................................................11
B ng 2.4. Giá Tr S n Xu t Ngành Nông Nghi p Qua Các N m .................................13
B ng 2.5. H Th ng Cây Tr ng c a Xã N m 2009 .....................................................14
B ng 2.6. S n L

ng Lúa N m 2009 c a Xã Long An ...............................................14

B ng 2.7. Tình Hình Ch n Nuôi c a Xã N m 2009......................................................15
B ng 2.8. C" C u S$ D.ng

t c a Xã N m 2009 ......................................................16

B ng 4.1. Quy Mô M u i u Tra.................................................................................36
B ng 4.2. C" C u Gi i Tính c a Ch H ....................................................................36
B ng 4.3. C" C u

Tu7i c a Ch H .......................................................................37

B ng 4.4. C" C u Trình

H c V n c a Ch H ......................................................37

B ng 4.5. Tình Hình Nhân Kh>u ( Các H
B ng 4.6. Tình Hình Lao

i u Tra ..................................................38

ng Nông Nghi p ( Các H

i u Tra...............................39

B ng 4.7. S N m Kinh Nghi m Tr ng Lúa................................................................41
B ng 4.8. Quy Mô Tr ng Lúa ......................................................................................42
B ng 4.9. M i Quan H Gi a Gi ng Lúa Và N ng Su t .............................................42
B ng 4.10. Chi Phí S n Xu t V. Lúa ông Xuân Tính trên 1000m2………………..45
B ng 4.11. KQ, HQ C a V. Lúa ông Xuân Tính trên 1000m2 .................................47
B ng 4.12. Chi Phí S n Xu t V. Lúa Hè Thu Tính trên 1000m2 ................................49
B ng 4.13. KQ, HQ C a V. Lúa Hè Thu Tính trên 1000m2 .......................................50
B ng 4.14. Chi Phí S n Xu t V. Lúa Mùa Tính trên 1000m2 .....................................51
B ng 4.15. KQ, HQ C a V. Lúa Mùa Tính trên 1000m2 ............................................53
B ng 4.16. B ng So Sánh KQ, HQ c a 3 V. Lúa Trong 1 N m c a Nông H ...........54
B ng 4.17. Hình Th c Bán S n Ph>m c a Nông H ...................................................55
B ng 4.18. Giá Bán Lúa Theo Th i V. .......................................................................56
B ng 4.19. L i Nhu n c a Th "ng Lái trên 1 T n lúa ................................................59
B ng 4.20. Hi u Qu Kinh T c a
B ng 4.21.

Xu t V n Vay c a Ng

i Lí Thu Gom Tính trên 1 T n lúa....................60
i Dân ..............................................................64
ix


DANH M C CÁC HÌNH
Hình 2.1. S"

V Trí Xã Long An – Huy n Long Thành...........................................5

Hình 2.2. Bi u

C" C u

t ai..............................................................................17

Hình 3.1. Hình nh Cây Lúa ang

c Thu Ho ch.................................................21

Hình 4.1. Di@n Bi n Giá G o Xu t Kh>u c a Vi t Nam..............................................33
Hình 4.2. Bi n

ng v Di n Tích Lúa Qua các N m.................................................34

Hình 4.3. Bi n

ng v N ng Su t Lúa Qua các N m ................................................34

Hình 4.4. Bi n

ng v S n L

Hình 4.5. Quy Mô

ng Lúa Qua các N m ...............................................35

t Tr ng Lúa................................................................................42

Hình 4.6. Tình Hình Vay V n c a Nông H ................................................................44
Hình 4.7. Tình Hình Tham Gia Khuy n Nông c a Nông H ......................................44
Hình 4.8. TA L Các Kho n Chi Phí S n Xu t c a V. Lúa ông Xuân .....................46
Hình 4.9. S"

Kênh Phân Ph i Lúa T i Xã..............................................................57

Hình 4.10. Hình nh Cây Lúa ang Trong Th i KB Phát Tri n.................................61

x


DANH M C PH L C
Ph. L.c 1: B ng Câu H+i i u Tra Nông H
Ph. L.c 2: B ng Câu H+i i u Tra Th "ng Lái

xi


CH

NG 1

TV N
1.1. S c!n thi"t c#a $% tài
Nông nghi p là m t trong nh ng ngành s n xu t v t ch t ch y u c a xã h i,
gi m t v trí h t s c quan tr ng. Vì nông nghi p s n xu t ra nh ng s n ph>m nuôi
s ng con ng

i mà b t kB ngành s n xu t khác không th thay th

c.

)c bi t

trong s n xu t nông nghi p ngành s n xu t l "ng th*c chi m v trí quan tr ng trong
vi c cung c p l "ng th*c th*c ph>m

m b o cu c s ng cho con ng

i. Vì v y vi c

phát tri n s n xu t l "ng th*c không nh ng là quan tr ng mà còn là ch d*a v ng
ch&c

t o à phát tri n cho các ngành s n xu t khác trong n n kinh t qu c dân.

Ngoài ra l "ng th*c còn là ngu n d* tr
nh ng ý nghCa c*c kì to l n nh v y,

nhà n

ng và Nhà n "c ta ã l y s n xu t nông

nghi p làm tr ng tâm cho các th i kì phát tri n c a
iv in

c th*c hi n chính sách xã h i. T/
tn

c.

c ta, s n xu t l "ng th*c ch y u và quy t

nh v n là lúa g o. Do

v y vi c thâm canh s n xu t lúa v n là m.c tiêu hàng %u )t ra. Luá g o ang m t
ngày t ng cao, thêm vào ó tình tr ng b t 7n v l "ng th*c c'ng ang là v n
thi t. Là m t
nông nghi p n
tr ng d n
tích c a

tn

c có s n l

c p

ng g o xu t kh>u th 2 trên th gi i. Nh ng th*c s*

c ta ch a phát huy h t th m nh c a mình. M t trong nh ng th*c

n s* ch m phát tri n c a nông nghi p ó là s* phân hóa v quy mô di n
t nông nghi p. S* manh nhún v

t ai là m t tr( ng i nh h (ng

c nh tranh c a nông s n hàng hóa Vi t Nam trên th tr
huy n Long Thành, t nh

ng Nai là m t trong nh ng

n tính

ng th gi i. Xã Long An,
a ph "ng thu%n nông nghi p

v i a s dân c s ng d*a ch y u vào nông nghi p. C" c u nông nghi p c a xã ch
y u là tr ng tr t )c bi t là ngành s n xu t lúa g o chi m c" c u và di n tích ch y u
trong lCnh v*c s n xu t này. Vì v y mà s n xu t lúa g o quy t


i s ng c a các h s n xu t lúa g o trên

nh l n

n thu nh p

a bàn xã. Tuy nhiên s n xu t lúa g o


v n còn nhi u h n ch d n
b nh, trình

n hi u qu không cao. Thiên tai h n hán, l' l.t, d ch

áp d.ng k8 thu t khoa h c m i còn nhi u h n ch …

Xu t phát t/ nh ng yêu c%u th*c ti@n trên tôi ti n hành nghiên c u

tài

“Th c tr ng s n xu t và tiêu th lúa t i xã Long An, huy n Long Thành, t nh
ng Nai.”
1.2. M c tiêu nghiên c&u
Tìm hi u tình hình s n xu t và tiêu th. lúa t i xã Long An, huy n Long Thành,
t nh

ng Nai.
ánh giá hi u qu , k t qu c a các h tr ng lúa
a ra nh ng gi i pháp phát tri n ngành lúa m t cách có hi u qu góp ph%n

nâng cao

i s ng ng

i nông dân.

1.3. Ph m vi nghiên c&u
1.3.1. Ph m vi th'i gian
tài

c th*c hi n t/ 15/04/2010

n 15/07/2010

1.3.2. Ph m vi không gian
Nghiên c u th*c hi n

tài t i xã Long An, huy n Long Thành, t nh

ng Nai.

1.4. N(i dung nghiên c&u
Tìm hi u th*c tr ng s n xu t, ánh giá hi u qu kinh t và

nh h

ng phát

tri n cây lúa t i xã Long An.
Tìm hi u nh ng thu n l i và khó kh n nh h (ng
tiêu th. lúa t i

n ho t

ng s n xu t và

a ph "ng.

T p trung nghiên c u và tr l i m t s câu h+i:
+ Cây lúa có tác

ng nh th nào

n

i s ng ng

+ Vi c nghiên c u sD góp ph%n nh th nào

i dân t i xã Long An.

n vi c phát tri n s n xu t ngành

lúa t i xã Long An?
1.5. C u trúc c#a lu)n v*n
Lu n v n

c c u thành b(i 5 ch "ng c" b n:

Ch "ng 1: M( %u
Trình bày s* c%n thi t c a

tài, m.c ích, n i dung, ph m vi, c u trúc c a

lu n v n.
2


Ch "ng 2: T7ng Quan
Khái quát chung v

i u ki n t* nhiên, kinh t - xã h i, nh ng i u ki n thu n

l i, khó kh n c a xã Long An, huy n Long Thành, t nh
ánh giá chung nh h (ng

n vi c s n xu t cây lúa t i

ng Nai nhEm có nh ng

a ph "ng.

Ch "ng 3: C" s( lý lu n và ph "ng pháp nghiên c u
Gi i thi u s" l

c v cây lúa, nh ng c" s( lý lu n ph.c v. cho nghiên c u, và các

ch tiêu nhEm xác nh hi u q a kinh t c a các h nông dân tr ng lúa trên a bàn xã.
Ch "ng 4: K t qu nghiên c u và th o lu n
tài t p trung nghiên c u vào nh ng v n

chính nh : ánh giá th*c tr ng v

vi c s n xu t và tiêu th. lúa t i xã Long An và tìm hi u tình hình áp d.ng khoa h c kC
thu t trong s n xu t lúa, xác
nh ng

nh h

nh hi u qu kinh t do cây lúa mang l i. Qua ó

ng và gi i pháp nhEm phát tri n ngành s n xu t lúa t i

a ra

a ph "ng.

Ch "ng 5: K t lu n và ki n ngh .
a ra nh ng k t lu n và ki n ngh nhEm phát tri n cây lúa t i xã Long An nói riêng
và ngành s n xu t lúa t i Vi t Nam nói chung.

3


CH

NG 2

T+NG QUAN
2.1. i%u ki n t nhiên
2.1.1. V, trí $,a lí
Xã Long An nEm phía tây nam huy n Long Thành, cách th tr n Long
Thành 3km,

a gi i hành chính c a xã

c xác

nh nh sau.

Phía B&c giáp xã L c An
Phía nam giáp xã Long Ph

c

Phía ông giáp xã Su i Tr%u
Phía tây b&c giáp th tr n Long Thành
Phía tây giáp xã Hi p Ph

c và xã Long Th , huy n Nh"n Tr ch

T7ng di n tích t* nhiên là: 3.379,09 ha. T7ng dân s 12.325 ng
th ng kê 2009). Xã

i (s li u

c chia thành 9 p, g m có: p 1, p 2, p 3, p 4, p xóm

G c, B ng Môn, xóm Tr%u, An Lâm và p xã Hoàng.
Khí h u n&ng nóng l

ng m a l n phân hóa thành 2 mùa là mùa khô và mùa

m a. Di n tích cho s n xu t nông nghi p là 2.340,45 ha.T "ng lai nông nghi p
thu h#p l i sD %u t cho công nghi p, ti u th công nghi p và xây d*ng sân bay
Long Thành và các c" s( h t%ng,

ng giao thông, b n bãi, khu dân c .


Hình 2.1. S-

V, Trí Xã Long An – Huy n Long Thành

Ngu n: UBND xã
5


2.1.2. ,a hình
a hình c a xã nhìn chung là bEng phFng, h


ng d c tho i t/ b&c xu ng nam

c chia thành 2 khu v*c
+ D ng

a hình cao: hình thành trên n n phù sa c7 và n n á bazan, cao

ph7

bi n t/ 18 - 20m, chi m kho ng 40% di n tích t* nhiên, t p chung ( khu v*c p 1, p
2, p 3, p An Lâm và p Xã Hoàng. D ng

a hình thích h p cho các lo i cây tr ng

c n.
+ D ng

a hình th p: chi m 60% di n tích t* nhiên, hình thành trên phù sa c7

và phù sa m i, t p chung ( khu v*c xóm G c, ven su i
Tr%u. D ng

a hình này thích h p cho tr ng lúa n

ng Hu, su i Tre và su i

c và các lo i rau màu.

2.1.3. Khí h)u
NEm trong vùng khí h u nhi t

i gió mùa c n xích

o v i nh ng )c tr ng

chính nh sau
+ N&ng nhi u (trung bình kho ng (2.600-2.700 h/n m), nhi t
n m (trung bình t/ 25 – 29
+L

cao

u trong

).

ng m a khá (trung bình 1.800 – 2.000 mm/n m) nh ng phân hóa sâu s&c

theo mùa, trong ó: mùa m a kéo dài th/ tháng V

n tháng X, chi m trên 90% t7ng

l

ng m a c n m, mùa khô kéo dài t/ tháng XI

n tháng IV, ch chi m 10% t7ng

l

ng m a c n m.
+L

ng b c h"i trung bình 1.100 – 1.300 mm/n m. Trong mùa khô th

g p 2 - 3 l%n mùa m a t o nên s* m t cân

i nghiêm tr ng v

các tháng cu i mùa khô nên h%u h t cây tr ng c%n ph i t
và ch t l

ng

>m, nh t là trong

i b7 sung m i cho n ng su t

ng cao.

+ Gió: Trong n m có 2 h

ng gió chính là gió mùa

ông B&c th nh hành trong

mùa khô và gió mùa Tây Nam th nh hành trong mùa m a.
2.1.4. Ngu n n./c
N./c m0n: Trong ph m vi c a xã có 3 con su i ch y qua g m: su i

ng Hu

dài 6,5 km, su i Tr%u dài 2,53 km, su i Tre dài 10,1 km (ranh gi i gi a xã và xã Long

6


Ph

sông su i 0,56 km/km2. Trên su i

c), m t

chi m kho ng 10 ha có th cung c p n

ct

ng Hu có

p Long An di n tích

i cho 340 ha lúa c a xã.

N./c ng!m: Theo ánh giá c a Liên

oàn

a Ch t 8, huy n Long Thành có

ngu n tài nguyên n

c ng%m khá d i dào. Ngu n n

thu c t%ng ch a n

c Pleistocen (QI-III), c p module kho ng 1-1,05 l/s-km2, chi u

dày t%ng ch a n

c ng%m trên

a bàn xã ch y u

c t/ 30-90m, có th khai thác t p chung v i l u l

t/ 500-1000m3/ngày. Nhìn chung ch t l

ng n

ng m i l khoan

c t t.

2.1.5. 0c $i1m th2 nh.3ng
Trên

a bàn xã có 3 nhóm

t,

c chia thành 9 lo i

t nh sau:

t gley phèn ti%m tàng, sâu: Di n tích 226 ha chi m 7,45 DTTN, phân b
ch y u phía tây, thu c khu v*c xóm G c và p 1.
sa m i c a các sông su i nh ng b ng p n
ra quá trình gley, phèn hóa, lo i

t

c hình thành do b i t. phù

c ph%n l n các ngày trong n m nên ã x y

t này thích h p v i tr ng lúa n

c.

t xám c- nh4, nghèo baz-: Di n tích 803 ha, chi m 26,47 DTTN, phân b
ch y u ( p 3 và m t ph%n p 2.

t

c hình thành trên n n phù sa c7, có thành

ph%n c" gi i nh#, nghèo bazo, nh ng nEm (

a hình cao, thoát n

c t t, t%ng

t dày

nên kh n ng phù h p v i nhi u lo i cây tr ng c n, nh t là rau màu.
t c- gi/i nh4, vàng nh t: Di n tích 357 ha, chi m 11,77% DTTN phân b
t p chung ( nông tr

ng cao su Long Thành, d a hình cao, thoát n

c t t thích h p

cho nhi u lo i cây tr ng, )c bi t là cây công nghi p dài ngày.
t xám, k"t von nhi%u, sâu: Di n tích 9 ha chi m 0,3% DTTN phân b khu
v*c xóm G c, ph%n l n di n tích là xây d*ng và

t tr ng i u.

t xám gley, c- gi/i nh4: Di n tích 710 ha, chi m 23,4% DTTN phân b (
khu v*c xóm G c, p 1 và d c theo su i
tr ng lúa n

ng Hu, trên

a hình th p, thích h p v i

c vào mùa m a và tr ng hoa màu vào mùa khô n u có n

ct

i b7 sung.

t xám gley, k"t von nhi%u, sâu: Di n tích 489 ha, chi m 16,12% DTTN
phân b ( khu v*c xóm Tr%u và khu xã Hoàng,
trên

a hình cao, tr ng lúa trên

t thích h p cho tr ng i u và màu

a hình th p.

t xám gley, k"t von nhi%u, nông: Di n tích 57 ha chi m 1,88% DTTN phân
b ( khu v*c xóm Tr%u,

t thích h p cho tr ng i u, màu và tr ng r/ng.
7


t $en k"t von nhi%u, nông: Di n tích 290 ha, chi m 9,56% DTTN phân b
( khu xã Hoàng, ph%n l n di n tích nEm trong khu v*c khai thác á.
m+ng trên

a hình cao, có nhi u á l

t có t%ng

%u thích h p cho tr ng m t s cây ch u h n

nh : mãng c%u, chôm chôm........
t $en gley k"t von nhi%u, sâu: Di n tích 73 ha, chi m 2,4% DTTN phân b
( khu xã Hoàng, xung quanh khu v*c khai thác á, t%ng
h p cho tr ng lúa n

t m+ng,

c vào mùa m a và tr ng các lo i rau,

u

a hình th p, thích

vào mùa khô.

2.1.6. Tài nguyên r5ng
Toàn xã có 260 ha

t tr ng r/ng, trong ó di n tích r/ng t p chung ch y u

( khu v*c p xã Hoàng và p xóm Tr%u (120ha), còn l i là di n tích r/ng phân tán.
2.2. i%u ki n kinh t", v*n hóa – xã h(i
2.2.1. Dân s6 - Lao $(ng - C- s7 h t!ng
a) Dân s6
B ng 2.1. Tình Hình Dân S6 N*m 2009
H ng m c

VT

S6 l.8ng

T7ng s h

H

2.860

T7ng dân s

Ng

i

12.325

Nhân kh>u bình quân / h

Ng

i

4

Nam

Ng

i

6.100

N

Ng

i

6.225

TA l t ng t* nhiên

%

1,13
Ngu n: UBND xã Long An

Toàn xã hi n có: 2.860 h , 12.325 nhân kh>u. Xã có tA l nam n khá
nam chi m 49% trong t7ng s dân v i 6100 ng
v i 6.225 ng

i. Trung bình ng

ng

i/km . Và t p trung d c 2 bên tr.c
Do i u ki n

a hình,

c làm nhà ngay trên m nh
canh

u,

i, n chi m 51% trong t7ng s dân

i /h là 4. Xã có t l t ng t* nhiên t "ng

1,13%/n m. S* phân b dân c trên
2

ng

a bàn xã không

ng

uv im t

i th p
là 336,7

ng chính c a xã.

a ch t thu n l i cho vi c xây d*ng nên ph%n l n dân
t ang canh tác nông nghi p c a h , có tính ch t

nh c .
8

nh


b) Lao $(ng
Tính

n n m 2009, t7ng lao

ng c a xã là 6.780 ng

i, trong ó lao

ng h%u

h t ang ph.c v. s n xu t nông nghi p. Chính vì v y th t nghi p th i v. di@n ra
th

ng xuyên và khi th t nghi p ng

i dân l i lao vào tình tr ng thi u th n, h ph i

ki m nhi u vi c làm thêm ngoài th i v.. Do ó vi c khai thác m( r ng

t ai cho s n

xu t nông nghi p, chuy n d ch c" c u kinh t , c" c u cây tr ng, mùa v., là nh ng
bi m pháp h u hi u

gi i quy t v n

loa

ng, vi c làm t i

a ph "ng.

B ng 2.2. Tình Hình Lao (ng c#a Xã N*m 2009
H ng m c

S6 l.8ng (ng.'i)

T7ng dân s
D

i và ngoài tu7i lao

Trong tu7i lao

T9 l (%)

12.325

100

5.545

45

6.780

55

ng

ng

Lao

ng nông nghi p

4.980

74

Lao

ng phi nông nghi p

1.800

26
Ngu n: UBND xã Long An

Qua b ng 2.2. cho th y dân s ho t

ng trong nông nghi p chi m s l

ng khá cao

v i 74% dân s , trong khi ó dân s trong lCnh v*c phi nông nghi p chi m tA tr ng
th p 26% dân s . T l dân s d
ánh dân s ( ây trG,l*c l

i và ngoài tu7i lao

ng lao

h p lý nhEm s d.ng t t ngu n lao

ng khá cao 45%. i u này ph n

ng k c n l n nên c%n ph i có nh ng chính sách
ng gi i quy t vi c làm cho ng

i dân.

c) C- s7 h t!ng
Th#y l8i
Hi n trên

a bàn xã có các công trình th y l i sau:

p Long An: di n tích t

i th*c t hEng n m kho ng 340 ha cho các cánh

ng: Cù Lao, xóm G c, xóm Tr%u.
H th ng kênh m

ng

Kênh c p II: Chi u dài toàn tuy n kho ng 3.000m và ã
nh ng ã xu ng c p do công trình s$ d.ng khá lâu, c%n
hi u qu cao.
9

c bê tông hóa

c nâng c p, tu s$a

t


ng: G m kênh

Kênh n i
bEng

ng Cù Lao, kênh

t ã xu ng c p nên kh n ng cung c p n

ct

ng xóm Tr%u, hi n tr ng kênh

i b h n ch c%n

c kiên c hóa.

Giao thông – v)n t i
Giao thông
trong ó 5,85km
(

ng b trên

a bàn xã khá thu n l i v i 28,75km

ng qu c l (

c c p ph i s+i +), 11,4km

c tr i nh*a), 11,5km
ng

ng b ,

ng do huy n qu n lý

ng do xã qu n lý (ch y u là

ng

t)

i n
Trong n m k t h p cùng trung tâm d ch v. ô th huy n s$a ch a èn chi u
sáng

ng vào p 3, xóm g c, p An Lâm, t7ng kinh phí 12.967.733 .
M ng l

i

ng dây i n toàn xã là 60km và ã

c kéo

n t t c các p

trong xã, s h s$ d.ng i n toàn xã là 98%, s h ch a s$ d.ng i n t p chung ( p
xã Hoàng do nEm trong khu v*c d* ki n gi i t+a c a sân bay Long Thành.
V n

c%n gi i quy t v c p i n hi n nay là nâng c p, c i t o và %u t them

m t s tuy n
nhEm

ng dây, c p them tr m bi n áp

có th cung c p i n cho nhân dân

m b o an toàn cho s n xu t và sinh ho t.
Tr.'ng
Kh i m u giáo: Hi n ch có m t tr

ng là m u giáo Long An v i 4 phòng h c

bán kiên c . Trong t "ng lai c%n %u t xây d*ng m i thêm tr

ng m u giáo

m

b o nhu c%u h c ngày càng t ng.
Kh i ti u h c: Hi n toàn xã có 1 tr

ng ti u h c Long An v i 1 i m chính và

2 phân hi u ( p 3 và p An Lâm, có 19 phòng h c, trong ó có 12 phòng h c c a
i m chính
và An Lâm

c xây d*ng kiên c 1 tri t 1 l%u, còn l i 7 phòng h c c a phân hi u p 3
c xây d*ng bán kiên c . Tuy nhiên, i m tr

trong l gi i c a tuy n
tr

ng ti u h c t i

ng chính c a xã nEm

ng cao t c II, do v y trong t "ng lai c%n ph i xây d*ng

a i m khác.

Tr m y t"
Tr m y t

c xây d*ng bán kiên c theo quy

s8 có: 01 bác s8, 01 y s8, 01 d

nh c a nghành,

i ng' y bác

c s8 và 01 y tá, có 09 c ng tác viên ( các p. HEng

n m ngoài vi c tri n khai t t các ch "ng trình y t qu c gia, tram còn th*c hi n khám
ch a b nh cho hàng lo t ng

i ã góp ph%n nâng cao s c kh+e cho nhân dân.
10


2.2.2. V*n hóa – xã h(i
a) Giáo d c
Tr

ng ti u h c th

ng xuyên t7 ch c sinh ho t d

i c tuyên truy n giáo d.c

cho h c sinh ý nghCa các ngày l@ kA ni m.T7 ch c thi h c kB 1, kB 2. T7 ch c t7ng k t
và phát th (ng cho giáo viên, h c sinh có thành tích trong n m h c 2008-2009. TA l
h c sinh lên l p 793/808
hoàn thành b c ti u h c
Th vi n th
Th*c hi n cu c v n

t 98,1 %, h c sinh gi+i 165/808
t 145/145 em

t 20,4 %, h c sinh l p 5

t 100 %.

ng xuyên m( c$a m i tu%n 2 bu7i cho 100 h c sinh

ng 02 không v i 4 n i dung “n i không v i tiêu c*c trong thi c$

và b nh thành tích trong giáo d.c, nói không v i vi ph m trong
không

h c sinh ng i nh%m l p.” Xây d*ng tr
Ch t l

c sách hè.

ng h c t p tr

o

c nhà giáo,

ng thân thi n, h c sinh tích c*c.

ng m u giáo: th*c hi n ch "ng trình 7i m i l a tu7i 4-

5 và l a tu7i 5 - 6 theo hình th c ho t

ng giáo d.c, duy trì s8 s 7n

cho các cháu làm quen v i v n h c ch vi t,

nâng cao ch t l

nh n n p, t p

ng giáo d.c.

B ng 2.3. Tình Hình Giáo D c c#a Xã N*m 2009
VT: ng
Kho n m c

i

S6 tr.'ng h:c

S6 l/p

S6 giáo viên

S6 h:c sinh

Tr

ng M%m non

1

8

13

179

Tr

ng Ti u h c

1

28

39

808

Ngu n: UBND xã Long An
Tr
Tr

ng ti u h c có t7ng s giáo viên 39, t7ng s h c sinh 808, s l p 28.

ng m u gáo có t7ng giáo viên 13, t7ng h c sinh 179, s l p 8. Xã ch a có tr

ng

c p II và c p III.
b) Y t"
Th*c hi n công tác khám ch b nh cho nhân dân
l

t ng

h p

i, so v i n m 2008 gi m 494 l

c 4845/3600

t và các ch "ng trình y t qu c gia ã ký

ng y t v i 9 p trong xã.Ngoài ra còn k t h p v i nhà tr

kh+e cho h c sinh và thanh niên
98/100 i m, gi v ng xã

t 134 %

ng, xã

i, khám s c

ng ký nghCa v. n m 2009. Ki m tra cu i n m

t chu>n Qu c gia v y t n m 2009. Trên 9 p
11

t

u có cán


b y t thôn p và c p thu c

ph.c v. s" c p c u t i ch và th

ng xuyên

ct p

hu n cho cán b y t thôn p.
2.3. Các ch.-ng trình phát tri1n kinh t" xã h(i t i $,a ph.-ng
2.3.1. Ho t $(ng tín d ng
T i xã hi n t i ã có 1 phòng

i di n c a ngân hàng ó là: Ngân hàng NN và

PTNT ph.c v. tr*c ti p nhu c%u vay v n c a ng

i dân. V i ph "ng th c t i ch ngân

hàng h tr khá &c l*c cho vi c s n xu t nông nghi p nh h tr mua bò, mua máy
móc ph.c v. nông nghi p…Tuy nhiên, c'ng còn nhi u h nông dân g)p khó kh n
trong vi c vay v n nh th t.c r

m rà, ng

i dân không có tài s n th ch p, có m t

s h

c vay v n nh ng không bi t %u t vào s n xu t nh th nào nên tiêu dùng

h td n

n khó có kh n ng tr n .

2.3.2. Ho t $(ng khuy"n nông
Trong nh ng n m g%n ây,

c s* h tr c a c" quan khuy n nông t nh và

huy n, xã ã t7 ch c nhi u l p t p hu n v khuy n nông nh : t p hu n IBM, t p hu n
v ch m sóc và phòng tr/ sâu b nh cho cây i u ghép v i 50 ng

i tham gia, 2 l p t p

hu n v ch m sóc và phòng tr/ sâu b nh và thâm canh t ng n ng su t cho cây lúa v i
180 ng

i tham gia, các l p t p hu n v phòng tr/ d ch b nh cho heo, gà, bò. Nhìn

chung các l p này ã em l i hi u qu r t cao trong s n xu t nông nghi p.
2.3.3. Chính sách ru(ng $ t
t ai là tài nguyên quý và c%n thi t
át ai n m 2003
m.c ích s$ d.ng
v h n m c giao
giá

t.Cho

t ai thu c s( h u nhà n

c, nhà n

c th*c hi n quy n quy t

t thông qua các quy ho ch, k ho ch s$ d.ng
t, cho thuê

t, quy n quy

t, cho phép chuy n m.c ích s$ d.ng

n nay toàn xã ã có 97 % h

quy n s$ d.ng

i v i s n xu t nông nghi p. Theo lu t

c

t, quy n

nh
nh
nh

ng ký và c p gi y ch ng nh n

t. Có ch "ng trình %u t c" s( h t%ng nâng c p s$a ch a

ng

liên thôn, liên xã.
2.3.4. Vai trò c#a ti"n b( k; thu)t trong phát tri1n nông nghi p, nông thôn
9 nhi u vùng nông thôn, m c s ng và trình
y u kém, trình

dân trí còn th p, c" s( h t%ng

s n xu t l c h u. ây là nh ng thách th c l n trong phát tri n nông

12


nghi p và nông thôn. Vi c chuy n giao ti n b k8 thu t
con

ng

góp ph%n gi i quy t nh ng thách th c ó.

Ti n b khoa h c k8 thu t sD
b hi n

i

n v i ng

a gi ng cây tr ng v t nuôi m i, máy móc thi t

i nông dân, giúp h s n xu t có hi u qu h"n, góp ph%n gi i

quy t tình tr ng thi u n, c i thi n dân sinh.
ng

c coi là m t trong nh ng

ây là y u t không th thi u

iv i

i nông dân. (Lê H ng Cúc, 2001)

2.4. Tình hình s n xu t nông nghi p c#a xã
2.4.1. Ngành nông nghi p
Nông nghi p là m t trong nh ng ngành s n xu t chính c a xã, hàng n m s$
d.ng kho ng 40% lao

ng và óng góp 19,2% t7ng giá tr s n xu t toàn xã.Trong

nh ng n m qua xã t p chung chuy n 7i c" c u cây tr ng, v t nuôi nên ã t o ra s*
chuy n d ch áng k trong n i b ngành nông nghi p.
B ng 2.4. Giá Tr, S n Xu t Ngành Nông Nghi p Qua các N*m
Cây tr ng

Giá tr, s n l.8ng

-n v,

Giá tr, s n xu t (tr $ ng)

N*m

N*m

N*m

N*m

N*m

N*m

2007

2008

2009

2007

2008

2009

17.806

19.995

21.876

1.Tr ng tr:t

T n

Lúa

T n

3.168

3.292

3.273

5.702

5.926

5.891

Rau màu

T n

4.598

5.482

6.615

7.061

8.458

9.997

Cây CN

T n

926

1.021

1.100

5.043

5.611

5.988

2.Ch*n nuôi

T n

1.149

1.227

1.439

15.809

18.080

19.087

Th t h"i

T n

753

907

1.124

15.881

18.192

19.251

360

360

360

288

288

288

(trâu,bò,heo)
Tr ng các lo i

1000 Qu

Th y s n

T n

36

40

45

360

400

452

3. Ngành LN

T n

195

195

195

390

390

390

Ngu n: UBND xã Long An
Qua b ng ta th y giá tr s n xu t c a các ngành nông nghi p qua các n m 2007 –
2009 c. th nh sau

13


Ngành tr ng tr t: Bao g m tr ng lúa, rau màu (b&p, mB, lang,
các lo i, thu c lá,

ng c+.....), cây công nghi p (cafe, tiêu, i u, cao su, cây n trái....).

Gía tr s n xu t có xu h
n m 2009

u ph ng, rau

ng t ng d%n, n m 2007 là 17.806 tri u

t giá tr s n xu t 21.876 tri u

ng, và t ng d%n

n

ng.

Ngành ch n nuôi: Bao g m th t trâu, bò, heo, tr ng các lo i, th y s n...giá tr
s n xu t c'ng t ng d%n t/ n m 2007 – 2009.
Ngành lâm nghi p: Giá tr s n xu t t/ n m 2007 – 2009 không t ng, không
gi m, gi

u qua các n m.


ng

c k t qu nh trên là do công s c c%n cù lao

i nông dân ngày thêm hi u

ng, sáng t o )c bi t là

c tác d.ng c a khoa h c k8 thu t và áp d.ng vào

th*c t .
a) V% tr ng tr:t
B ng 2.5. H Th6ng Cây Tr ng c#a Xã N*m 2009
Lo i cây

Di n tích (ha)

Lúa

720

Rau màu (b&p, lang,

u, bí.....)

170

Cây CN dài ngày (caosu, cafe, i u....)

434
Ngu n: Th ng kê c a UBND xã

H th ng cây tr ng c a xã t "ng

i nhi u bao g m các lo i cây ch y u nh lúa, cây

công nghi p, rau màu. Trong ó cây lúa

c tr ng nhi u nh t do ( ây ng

i dân

s ng ch y u d*a vào nông nghi p.
Lúa: 9 ây
mùa). S n l

c tr ng vào 3 v. chính trong n m (v. ông xuân, V. hè thu, V.

ng lúa n m 2009 c a xã

t

c nh sau.

B ng 2.6. S n L.8ng Lúa N*m 2009 c#a Xã Long An
H ng m c

VT

Di n tích
N ng su t
S nl

ng

V $ông xuân

V hè thu

V mùa

Ha

165

45

510

T n/ha

4,5

3,2

3,8

742,5

144

1938

T n

Ngu n: Th ng kê c a UBND xã
14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×