Tải bản đầy đủ

Bài tập nghiêm của đa thức một biến

LỚP TOÁN CÔ HẢO 0917 077 930

BT dạy thêm Đại số 7

NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
2
Bài 1: Cho đa thức P  x   x  x  2

a) Tính giá trị của đa thức tại x = 0; -1; 1; -2; 2;
b) Trong những giá trị trên, giá trị nào của x là nghiệm của đa thức P(x)?
2
Bài 2: Cho đa thức Q  x   x  x  6 . Chứng tỏ rằng x = -2 và x = 3 là nghiệm của đa
thức Q(x).

Bài 3: Tìm nghiệm của đa thức:
c) 5 x  30

b) 3x  6

a) (x – 1)(x + 5 );


Bài 4: Chứng tỏ các đa thức sau không có nghiệm:
a) x  4;
2

3
10 x 2  ;
4
b)

x  1
c) 

2

 7;

2
x
  x  1 .
d)
2

Bài 5: Cho hai đa thức sau:

P  x   x  2 x 2  3 x 5  x 4  x;

Q  x   3  2 x  2 x 2  x 4  3x 5  x 4  4 x 2 .
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến;
b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x);
c) Chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của P(x) nhưng không là nghiệm của Q(x).
Bài 6: Cho hai đa thức sau:

P  x   x 4  5 x  2 x 2  1 và Q  x   5 x  3x 2  5  x 2  x 4 .
a) Tìm M(x) = P(x) + Q(x).

b) Chứng tỏ M(x) không có nghiệm.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×