Tải bản đầy đủ

HD QTKT da liễu ban hành final

MỤC LỤC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PEMPHIGUS CÓ DIỆN TÍCH TỔN THƯƠNG
TỪ 10% - 29% DIỆN TÍCH CƠ THỂ......................................................................................1
KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PEMPHIGUS CÓ DIỆN TÍCH TỔN THƯƠNG
TỪ 30% ĐẾN 60% DIỆN TÍCH CƠ THỂ...............................................................................4
KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PEMPHIGUSCÓ DIỆN TÍCH TỔN THƯƠNG
TRÊN 60% DIỆN TÍCH CƠ THỂ............................................................................................7
KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PEMPHIGOID CÓ DIỆN TÍCH TỔN
THƯƠNG TỪ 0-29% DIỆN TÍCH CƠ THỂ.......................................................................10
KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PEMPHIGOID CÓ DIỆN TÍCH TỔN
THƯƠNG TỪ 30-59% DIỆN TÍCH CƠ THỂ.......................................................................13
KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PEMPHIGOID CÓ DIỆN TÍCH TỔN
THƯƠNG TRÊN 60% DIỆN TÍCH CƠ THỂ.......................................................................16
KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH DUHRING- ROC IÊM D D NG
HERPES) CÓ DIỆN TÍCH TỔN THƯƠNG TỪ 10-29% DIỆN TÍCH CƠ THỂ...............19
KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH DUHRING- ROC IÊM D D NG
HERPES) CÓ DIỆN TÍCH TỔN THƯƠNG TỪ 30-60% DIỆN TÍCH CƠ THỂ...............22
KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH DURING-BROCQ (VIÊM D D NG
HERPES) CÓ DIỆN TÍCH TỔN THƯƠNG TRÊN 60% DIỆN TÍCH CƠ THỂ...............25
KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH HỒNG
N Đ D NG....................................28
KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH DỊ ỨNG THUỐC THỂ ĐỎ D TOÀN THÂN
.....................................................................................................................................................30
UY TRÌNH PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ MÓNG CHỌC THỊT BẰNG KỸ THUẬT


WINOGRAD............................................................................................................................33
UY TRÌNH SINH THIẾT MÓNG..........................................................................................36
UY TRÌNH PHẪU THUẬT CẮT BỎ U DƯỚI MÓNG........................................................42
UY TRÌNH PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ MÓNG CUỘN, MÓNG UẶP..............................44
UY TRÌNH PHẪU THUẬT CẮT BỎ SÙI MÀO GÀ............................................................47
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH DA BẰNG PU
TOÀN THÂN..........................................50
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH DA BẰNG PUVA T I CHỖ..................................................53
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH DA BẰNG UVB DẢI HẸP TOÀN THÂN...........................56
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH DA BẰNG UVB DẢI HẸP T I CHỖ...................................59
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ U MỀM LÂY ẰNG GỌT N O THƯƠNG TỔN.........................62
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ RỤNG TÓC ẰNG TIÊM DƯỚI DA TRIAMCINOLON............64
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ SẸO LỒI BẰNG TIÊM TRI MCINOLON TRONG TỔN
THƯƠNG..................................................................................................................................67
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ SẸO LÕM ẰNG ACID TRICHLORACETIC.............................70
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ LOÉT LỖ ĐÁO CHO NGƯỜI BỆNH PHONG BẰNG CHIẾU
LASER HE-NE.........................................................................................................................72
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ Đ U DO ZON
ẰNG CHIẾU LASER HE-NE...........................74
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ ẰNG LASER CO2.................................................76
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ H T CƠM ẰNG LASER CO2......................................................79
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ U ỐNG TUYẾN MỒ HÔI ẰNG LASER CO2.............................82
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ U MỀM TREO BẰNG LASER CO2...............................................85
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ DÀY SỪNG DA DẦU BẰNG LASER CO2.....................................88
UY TRÌNH ĐIỀU TRỊ DÀY SỪNG ÁNH NẮNG BẰNG LASER CO2..............................91

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×