Tải bản đầy đủ

MẪU báo cá THÀNH TÍCH cá NHÂN để THAM GIA lớp NHẬN THỨC ĐẢNG

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA/VIỆN........
CHI ĐOÀN........................................

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Của đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức Đảng năm 2019
Ảnh 3x4

Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Chức vụ:
Đơn vị:


I. NHỮNG THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU XUẤT SẮC
( Nêu bật các thành tích đã đạt được, lưu ý: phải có kết quả học tập của kì gần nhất và điểm
rèn luyện)

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
I. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ĐÃ ĐƯỢC KHEM THƯỞNG/KỶ LUẬT
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về nội dung trong bản báo cáo thành tích. Nếu có gì
sai phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

XÁC NHẬN CỦA
Bí thư Chi đoàn

NGƯỜI BÁO CÁOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×