Tải bản đầy đủ

Thông qua chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Thông qua Chương trình giáo dục phổ
thông tổng thể
28/07/2017 19:03 GMT+7
- Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể vừa được Ban Chỉ đạo đổi mới
chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27/7.

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau
năm 2017
Thay đổi lớn nhất so với dự thảo cũ nằm ở kế hoạch giáo dục, đặc biệt là ở tên gọi các môn
học cũng như thời lượng học tập của từng môn.
Đây là căn cứ để xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.
Theo Bộ GD-ĐT, chương trình tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng
với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo kế hoạch công bố vào tháng 9 tới.
Chương trình GDPT tổng thể chính thức không có nhiều thay đổi so với bản dự thảo mới đây
nhất (21/7) mà VietNamNet đã đưa tin, song có nhiều thay đổi so với dự thảo được công bố hồi
tháng 4/2017 để lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.
5 phẩm chất, 10 năng lực
Cụ thể, Chương trình GDPT tổng thể không có nhiều sửa đổi về quan điểm xây dựng, mục tiêu,
các yêu cầu về phẩm chất năng lực cho tới định hướng về nội dung giáo dục.
Chương trình tổng thể nêu lên 5 phẩm chất chủ yếu cần hình thành, phát triển ở học sinh là: yêu
nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Về năng lực, chương trình hướng đến 10 năng lực cốt lõi (những năng lực mà ai cũng cần có để
sống và làm việc trong xã hội hiện đại) gồm:


Ảnh: Lê Văn
Những năng lực chung được tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát
triển: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và
sáng tạo.
Những năng lực chuyên môn được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học,
hoạt động giáo dục nhất định: Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tìm hiểu tự
nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất.
Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn
góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng lực đặc biệt (năng khiếu) của học sinh.
Hai giai đoạn giáo dục
Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ
lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).
Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông gồm các môn học
và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học tự chọn.


Thời gian thực học trong một năm học tương đương 35 tuần. Các cơ sở giáo dục có thể tổ chức
dạy học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày.
Cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 1 buổi/ngày và 2 buổi/ngày đều phải thực hiện nội dung giáo dục
bắt buộc chung thống nhất đối với tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.
Về kế hoạch giáo dục, về cơ bản, chương trình vừa được thông qua không có nhiều thay đổi so
với dự thảo gần đây nhất.
Lựa chọn ngoại ngữ từ lớp 1
Ở cấp tiểu học, các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm: Tiếng Việt; Toán; Đạo
đức; Ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và
Địa lý (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5);
Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm (trong đó có nội dung giáo dục của địa
phương).
Nội dung môn học Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần (mô-đun), nội dung Hoạt
động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề. Học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù
hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.


Kế hoạch và thời lượng giáo dục cấp tiểu học theo chương trình GDPT vừa được thông qua.
Như vậy, so với dự thảo hồi tháng 4, một số môn học đã được đổi tên, một số môn gộp lại thành
môn mới, một số nội dung bị bỏ khỏi chương trình (hoạt động tự học có hướng dẫn) một số nội


dung được lồng vào hoạt động khác chứ không đứng riêng thành nội dung động lập (nội dung
giáo dục địa phương).


Về thời lượng, so với dự thảo hồi tháng 4, tổng số tiết trong năm học ở các lớp tiểu học giảm đi
so với dự thảo trước từ 62-132 tiết/năm, tùy từng lớp.
Số tiết học trung bình tuần cũng giảm 2 tiết ở lớp 1, 2 (29 so với 31 tiết/tuần), giữ nguyên ở lớp 3
(31 tiết/tuần) nhưng tăng 1 tiết ở lớp 4, 5 so với dự thảo cũ (32 so với 31 tiết/tuần).
Nội dung đáng chú ý nhất ở cấp tiểu học là môn Ngoại ngữ 1 được đưa vào thành môn học tự
chọn từ lớp 1.
Ngoài ra, chương trình cũng quy định rõ, cấp tiểu học sẽ thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi
ngày bố trí không quá 7 tiết học. Mỗi tiết học từ 35 phút đến 40 phút, giữa các tiết học có thời
gian nghỉ.
Cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thực hiện kế hoạch giáo dục theo
hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
Hướng nghiệp từ cấp THCS
Ở cấp THCS, các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ
1; Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lý; Khoa học tự nhiên; Công nghệ; Tin học; Giáo dục thể
chất; Nghệ thuật; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.
Mỗi môn học Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần. Hoạt
động trải nghiệm, hướng nghiệp được thiết kế thành các chủ đề. Học sinh được lựa chọn học
phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.
So với dự thảo hồi tháng 4, chương trình vừa được thông qua không có nhiều thay đổi về tên
môn học (chỉ có môn Công nghệ được rút gọn từ môn Công nghệ và Hướng nghiệp).

“Truy tìm” chủ nhân xe Vespa và kết quả “bất ngờ”
Tin tài trợ

Mới đây các nhà khoa học đã tóm được "tên thủ phạm" gây rụng tóc, hói đầu ở cả nam và nữ
Tin tài trợ


Các môn học và thời lượng giáo dục cấp THCS của chương trình vừa được thông qua.
Về thời lượng, tổng số tiết học trong năm của cấp THCS giảm từ 58-78 tiết/năm, tùy từng lớp.
Số tiết học trung bình tuần giữ nguyên ở lớp 6, 7 nhưng giảm nửa tiết ở lớp 8, 9.
Điểm mới nhất của kế hoạch giáo dục cấp THCS chính là nội dung hướng nghiệp được yêu cầu
tích hợp vào các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.


Ở lớp 8 và lớp 9, các môn học Công nghệ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Giáo dục
công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Nội dung giáo dục của địa phương có học
phần hoặc chủ đề về nội dung giáo dục hướng nghiệp.
Thay đổi mạnh ở cấp THPT
Giống như dự thảo hôm 21/7, chương trình vừa được thông qua có sự thay đổi rất lớn ở cấp
THPT.
Theo đó, chương trình không tách cấp học này thành 2 giai đoạn với 2 tính chất (dự hướng và
định hướng nghề nghiệp) như dự thảo công bố hồi tháng 4 mà dồn chung thành một giai đoạn
chung, thông suốt từ lớp 10 đến lớp 12.
Cụ thể, giai đoạn này bao gồm các môn học bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục
thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, Nội dung giáo dục địa
phương.
Trong đó, môn Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần. Hoạt động trải nghiệm được
thiết kế thành các chủ đề. Học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng
của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.


Nội dung và thời lượng giáo dục cấp THPT theo chương trình vừa đuọc thông qua.
Học sinh sẽ được lựa chọn môn học định hướng nghề nghiệp từ lớp 10. Các môn học được lựa
chọn chia thành 3 nhóm môn, học sinh chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm chọn
ít nhất 1 môn.
- Nhóm môn Khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.


- Nhóm môn Khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học.
- Nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật.
Điểm thay đổi quan trọng là thời lượng các chuyên đề học tập được đưa vào từ lớp 10 và có thời
lượng tăng lên đáng kể.
Theo đó, mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý,
Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm
chuyên đề học tập của môn học giúp học sinh tăng cường kiến thức và kỹ năng thực hành, vận
dụng kiến thức giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.
Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập từ 10 đến 15 tiết. Tổng thời lượng dành cho cụm
chuyên đề học tập của một môn là 35 tiết.
Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện
vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường.
Chương trình vừa được thông qua cũng quy định, các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn
học từ 3 nhóm môn học và chuyên đề học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học
vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà
trường.
Học sinh có thể đăng ký học ở một cơ sở giáo dục khác những môn học và chuyên đề học tập mà
trường học sinh đang theo học không có điều kiện tổ chức dạy.
Về thời lượng giáo dục, chương trình quy định, cấp THPT mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không
bố trí quá 5 tiết học. Mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ.
Đồng thời, khuyến khích các trường trung học phổ thông đủ điều kiện thực hiện dạy học 2
buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
Đổi mới đánh giá trở thành điều kiện thực hiện chương trình
Chương trình vừa được thông qua nêu rõ:
Việc đánh giá thường xuyên do giáo viên phụ trách môn học tổ chức, dựa trên kết quả đánh giá
của giáo viên, của phụ huynh học sinh, của bản thân học sinh được đánh giá và của các học sinh
khác trong tổ, trong lớp.
Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức để phục vụ công tác quản lý các hoạt động dạy
học, bảo đảm chất lượng ở cơ sở giáo dục và phục vụ công tác phát triển chương trình.
Việc đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương do tổ chức khảo thí cấp quốc gia
hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức để phục vụ công tác quản lý các


hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng đánh giá kết quả giáo dục ở cơ sở giáo dục, phục vụ
công tác phát triển chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục.
Như vậy, nội dung việc đánh giá định kỳ không còn quy định việc giao xét tốt nghiệp THPT cho
các cơ sở giáo dục như trong dự thảo hồi tháng 4.
Bên cạnh đó, nội dung việc đánh giá trên diện rộng sẽ do "tổ chức khảo thí" cấp quốc gia hoặc
cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức chứ không phải là "tổ chức kiểm định chất
lượng" như trước.
Ngoài ra, trong phần "Điều kiện thực hiện chương trình", Chương trình vừa thông qua có bổ
sung thêm nội dung về đánh giá kết quả giáo dục, với nội dung:
"Phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục phải phản ánh mức độ đáp ứng các yêu cầu cần đạt
về phẩm chất và năng lực quy định trong chương trình; hỗ trợ phát triển phẩm chất và năng lực
học sinh; cung cấp thông tin chính xác, khách quan, kịp thời cho việc điều chỉnh hoạt động dạy,
hướng dẫn hoạt động học nhằm nâng cao dần năng lực của học sinh.
Việc đánh giá kết quả giáo dục để công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm độ tin cậy,
trung thực, phản ánh đúng năng lực của học sinh, cung cấp dữ liệu cho việc tuyển sinh giáo dục
nghề nghiệp và giáo dục đại học; đồng thời bảo đảm phù hợp với quyền tự chủ của cơ sở giáo
dục, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội".
Lê VănTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×