Tải bản đầy đủ

Đề số 26 cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song số 1

Chương 3. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
CÂN BẰNG CỦA VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA CÁC LỰC KHÔNG SONG
SONG SỐ 1

26

Họ và tên học sinh:……………………………………………Trường THPT:………………………………

Câu 1.

Câu 2.

Câu 3.
điểm

Chỉ có thể tổng hợp được hai lực không song song nếu hai lực dó?
A.Vuông góc nhau
B.Hợp với nhau một góc nhọn
C.Hợp với nhau một góc tù D.Đồng quy
Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực đồng quy, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng?
A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2.

B. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2.
F1 − F2 ≤ F ≤ F1 + F2
C. F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2.
D. Trong mọi trường hợp:
r
r
F1 vaøF2
Một chất điểm chuyển động chịu tác dụng của hai lực đồng quy
thì véc tơ gia tốc của chất

A. cùng phương, cùng chiều với lực
B. cùng phương, cùng chiều với lực
C. cùng phương, cùng chiều với lực

Câu 4.

Câu 5.

r
F2
r
F1
r r r
F = F1 − F2
r r r
F = F1 + F2

D. cùng phương, cùng chiều với hợp lực
Câu nào đúng? Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể
r
F
A. nhỏ hơn F
C. vuông góc với lực r
2.F
B. lớn hơn 3F
D. vuông góc với lực
Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc α là:
A.
C.


F = F12 + F22 + 2F1F2 .c osα
F = F1 + F2 + 2F1F2 .cos α
ur
F1

ur
F2

B.
D.

F = F12 + F22 − 2F1F2 cos α

.

F = F + F − 2F1F2
2
1

2
2

Câu 6.
Hai lực
và vuông góc với nhau. Các độ lớn là 3N và 4N. Hợp lực của chúng tạo với hai lực này
các góc bao nhiêu? (lấy tròn tới độ)
0
0
0
A. 300 và 600 B. 420 và
C.
ur 48 uu
r 37 và 53
ur
uu
r
r ur uu
r
F = F1 + F2
F1
F2
F1
F2
F = F1 + F2
α
Câu 7.
Có hai lực đồng quy
và . Gọi
là góc hợp bởi


. Nếu
thì:
α
α
α
α
0
0
A. = 00
B. = u
90
C.
= 1800 D. 0< < u90
r
uu
r
u
r
uu
r
r ur uu
r
F = F1 − F2
F1
F2
F
F
F
=
F
+
F
α
1
2
1
2
Câu 8.
Có hai lực đồng quy
và . Gọi
là góc hợp bởi


. Nếu
thì:
α
α
α
α
A. = 00
B. = 900
C. = 1800 D. 0< < 900
ur
uu
r
ur
uu
r
r ur uu
r
F = F12 + F22
F1
F2
F1
F2
F = F1 + F2
α
Câu 9.
Có hai lực đồng quy
và . Gọi
là góc hợp bởi


. Nếu
thì:
CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 26)


Chương 3. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

α
α
α
α
A. = 00
B. = 900
C. = 1800 D. 0< < 900
Câu 10.
Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn
của hợp lực ?
A. 25 N.
B. 15 N.
C. 2 N.D. 1 N.
Câu 11.
Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600 N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ
lớn bằng 600 N.
A. 0o
B. 90o C. 180o
D. 120o

Câu 12.

Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 45 N. Góc tạo bởi hai lực là 120o. Độ lớn của hợp lực là

90 3
45 2N
A. 90N B.
C. 45N
D.
Cho hai lực F1 và F2 là hai lực vuông góc nhau. Biết độ lớn của hợp lực F = 50 N ; F1
Câu 13.
= 40 N thì độ lớn của lực F2 là
A. 90 N.
B. 45 N.
C. 30 N.
D. 10 N.
Câu 14.
Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 7 N và 11 N. Giá trị của hợp lực có thể là giá trị nào trong các giá
trị sau đây ?
A. 19 N.
B. 14 N.
C. 3 N.D. 2 N.
Câu 15.
Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 7 N và 12 N. Giá trị của hợp lực không thể là giá trị nào trong các
giá trị sau đây ?
A. 19 N.
B. 5 N.
C. 21 N.
D. 6 N.
Câu 16.
Một vật chịu 4 lực tác dụng: lực F1 = 40 N hướng về phía Đông,lực F2 = 50 N hướng về phía Bắc, lực
F3 = 70 N hướng về phía Tây, lực F4 = 90 N hướng về phía Nam. Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao
nhiêu ?
A. 50 N.
B. 170 N.
C. 131 N.
D. 250 N.
Câu 17.
Lực có độ lớn 30N là hợp lực của hai lực nào?
A. 12N,12N. B. 16N,10N. C. 16N,46N. D. 6N,50N.
Ba lực có cùng độ lớn bằng 20 N trong đó F1 và F2 hợp với nhau góc 60o. Lực F3 vuông góc mặt phẳng
Câu 18.
chứa F1, F2. Hợp lực của ba lực này có độ lớn là
A. 25 N.
B. 30 N.
C. 25 N.
D. 40 N.F3
F1
F2
Câu 19. Ba lực cùng độ lớn bằng 10 N, trong đó hai lực

tạo thành một góc 600 và lực tạo thành một


uu
r
F1
F2
F3 uu
r
góc vuông với mặt phẳng chứa hai lực
và . Hợp lực của 3 lực đó có độ lớn bằng
F2
A.15 N.
B.30 N.
C.25 N.
D.20 N.
u
r

ur
F1

F1

Câu 20.

O

α

u
u
r Một vật chịu tác dụng của 3 lực
F2
F1 = 5 3(N) F2 = 10(N) F3 = 10
u
u
r
,
,
F3 là:

A. 25(N).
Câu 21.

B.

10 + 15 3(N)

.

C.

đồng phẳng như hình vẽ. Các lực có độ lớn là
3(N)

, góc

10 + 5 3(N)

α = 300

.

.Hợp lực của 3 lực có độ lớn

D.

5 7(N)

.

Một vật hình vuông chịu tác dụng của các lực như hình vẽ. Các lực có độ lớn là

F1 = 10 2(N) F2 = 10(N) F3 = 20 2(N)
,
,
. Hợp lực của các lực tác dụng lên vật có độ lớn là

A.

30 2 + 10

(N)

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 26)

B.

10 17

(N) C.

15 2 + 10

D. 39,3(N)


Chương 3. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
Câu 22.

Một vật hình lục giác đều chịu tác dụng của các lực như hình vẽ. Các lực có độ lớn

uu
r
F
uu
r
r3
F2 uu
ur F5
r
F1 uu
F4

F1 = 10(N) F2 = 5(N) F3 = 5(N) F4 = 15(N) F5 = 20(N)
,
,
,
,
. Lực tác dụng lên vật có hướng hợp với
uu
r
F5
một góc gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau
A. 00
B. 300 C. 30 D. 200
ur uu
r
ur
F1 , F2
F
Câu 23.
Một vật chịu tác dụng của hai lực đồng quy
như hình vẽ. Hợp lực của
3001 hai lực có độ
uu
r
uu
r
uu
r
F2
F2
F2
lớn là 18N. Khi lực có độ lớn cực đại thì giá trị của

A.

6 3

6 3

B.

N

B.

9 3

9 3

N

C.

N

C.

12 3

D.0N
ur uu
r
F1 , F2
Câu 24.
Một vật chịu tác dụng của hai lực đồng quy
như hình vẽ. Hợp lực của hai lực có độ
uu
r
uu
r
ur
F2
F2
F1
lớn là 18N. Khi lực có độ lớn cực đại thì lực có độ lớn là
A.

N

12 3

N

N

D. 0N

ur
F01
Câu 25. 30 Một vật chịu tác dụng của hai lực đồng quy
uu
r
F2

ur uu
r
F1 , F2

ur
F1

như hình vẽ. Lực có độ lớn là 10N. Lực
lớn thay đổi được. Lực tổng hợp tác dụng lên vật có giá trị nhỏ nhất là
A.

2 3N

B.

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 26)

5 3N

C.

ur
F01
30

2,5 3N

D.

3N

uu
r
F2

có độTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×