Tải bản đầy đủ

Bài tập tiêu chuẩn IVII

Bài tập tiêu chuẩn I-VII
Tiêu chuẩn I (B)
1, Andrew Smith, CFA, làm việc cho Granit, một ngân hàng thương mại có một bộ phận nghiên cứu bên
bán khá lớn. Smith đang trình bày các giải pháp tài chính cho một khách hàng doanh nghiệp tiềm năng,
Dynamic Materials Corp. Trong bài trình bày của mình, Smith đề cập rằng Granit sẽ bắt đầu nghiên cứu về
Dynamich Materials Corp, điều này có phù hợp nhất với Tiêu chuẩn đạo đức, hành nghề của Viện CFA
không?
A. Không, vì Smith không thể đề nghị nghiên cứu về một công ty nếu công ty trở thành khách hàng của
ngân hàng
B. Không, vì nghiên cứu về khách hàng doanh nghiệp sẽ vi phạm tính độc lập
C. Có phù hợp
2, Son Heung-min, CFA, quản lý các tài khoản cá nhân. Một trong những khách hàng của ông cung cấp
cho Son việc sử dụng du thuyền của mình trong một tuần nếu danh mục đầu tư của khách hàng vượt qua
các tiêu chuẩn được chỉ định. Son tiết lộ điều này cho côn ty chủ quản của mình và được phép chấp nhận
thỏa thuận. Son có tuân thủ Tiêu chuẩn nghề nghiệp của Viện CFA không?.
A. Vi phạm các tiêu chuẩn của Viện CFA vì Son không tiết lộ khoản thù lao này cho các khách hàng khác
B. Son đã vi phạm Tiêu chuẩn bằng cách chấp nhận một món quà đáng kể mà có thể ảnh hưởng tính độc
lập và khách quan của mình.
C. Không vi phạm các Tiêu chuẩn
3, Jiro Sato, CFA, thủ quỹ của Trường đại học X, quản lý Quỹ học bổng sinh viên. Sato muốn thuê công ty
quản lý quỹ học bổng sinh viên. Pamela Peters, CFA, một người bạn tốt của Sato, giới thiệu anh ta với đại

diện của Capital Investments. Sato đã chọn Capital làm người quản lý dựa trên hồ sơ hiệu suất xuất sắc của
công ty. Ngay sau khi lựa chọn, Peters, người có thành tích xuất sắc với tư cách là người quản lý quỹ với
một công ty khác, đã chấp nhận chuyển sang làm việc tại Capital. Những ai đã vi phạm Tiêu chuẩn đạo đức
hành nghề của Viện CFA?
A. Cả Sato và Peters
B. Peters
C. Không ai cả
Tiêu chuẩn I (D)
4, Maria Martinez, CFA, là một nhà phân tích. Mới đây, những người bạn của Martinez đã tổ chức một
bữa tiệc cho sinh nhật thứ 18 lần thứ 12 của cô J. Trong bữa tiệc, Martinez đã nhận được một món quà với
giá trị không quá lớn từ một người bạn là CEO của một công ty niêm yết mà Martinez giới thiệu cho khách
hàng. Martinez cũng nhận được quà từ một số khách hàng tốt nhất của công ty. Nhận thức được chính sách
của công ty yêu cầu cô ấy báo cáo tất cả những món quà trong vòng một tuần kể từ khi nhận được, Martinez
báo cáo những món quà cô ấy nhận được từ các khách hàng của công ty hai ngày sau bữa tiệc. Liệu Martinez
có khả năng vi phạm Tiêu chuẩn đạo đức, hành nghề của Viện CFA không?
A, Có vi phạm
B Không, bởi vì món quà của người bạn CEO của cô ấy không quá đắt tiền
C Không, vì những món quà không ảnh hưởng đến tính độc lập và tính khách quan trong nghiên cứu của
cô.1


Tiêu chuẩn III (A)
5, Son Heung-min, CFA, là người đứng đầu kế quỹ lương hưu chính phủ. Bất cứ khi nào Son thuê một công ty
quản lý đầu tư để làm việc với quỹ lương hưu, Son luôn thỏa thuận các điều khoản trong nhà hàng. Tại các bữa ăn
này, Son cũng yêu cầu người quản lý đầu tư trả cho anh ta số tiền bằng 10% phí quản lý mà người quản lý nhận
được từ quỹ lương hưu. Đây là thỏa thuận ngầm không có văn bản. Son giữ một nửa số tiền này và phân phối phần
còn lại dưới dạng tiền mặt cho một số nhân viên đáng tin cậy nhất của anh. Son đã không vi phạm tiêu chuẩn nào
sau đây?
A. Phí giới thiệu
B. Trung thành, thận trọng và quan tâm
C. Các khoản thù lao khác
6, Son Heung-min, CFA, là cố vấn đầu tư cho Sensible Investments Inc. Một trong những khách hàng của Son,
Alan Miller, đã yêu cầu Son mua cổ phiếu của LongShot Technology thông qua một nhà môi giới với mức phí cao
hơn mức trung bình. Miller ủy quyền Son thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với những cố phiếu của mình. Son
thường bỏ phiếu theo các nhà quản lý vì hầu hết các cổ phiếu trong tài khoản của Miller là các công ty công nghệ
cao, trong đó các nhà quản lý là các cổ đông lớn nhất. Son có vi phạm bất kỳ Tiêu chuẩn hành nghề nào không?


A. Son không vi phạm bất kỳ Tiêu chuẩn nào.
B. Việc sử dụng nhà môi giới do Miller chỉ định không phải là vi phạm, nhưng chính sách bỏ phiếu của Son là vi
phạm.
C. Việc sử dụng nhà môi giới do Miller chỉ định và chính sách bỏ phiếu của Son đều vi phạm.
7, Son Heung-min, CFA, là cố vấn đầu tư cho Sensible Investments Inc. Một trong những khách hàng của Son,
Alan Miller, đã yêu cầu Son mua cổ phiếu của LongShot Technology thông qua một nhà môi giới với mức phí cao
hơn mức trung bình. Miller ủy quyền Son thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với những cố phiếu của mình. Son
thường bỏ phiếu theo các nhà quản lý vì hầu hết các cổ phiếu trong tài khoản của Miller là các công ty công nghệ
cao, trong đó các nhà quản lý là các cổ đông lớn nhất. Son có vi phạm bất kỳ Tiêu chuẩn hành nghề nào không?
A. Son không vi phạm bất kỳ Tiêu chuẩn nào.
B. Việc sử dụng nhà môi giới do Miller chỉ định không phải là vi phạm, nhưng chính sách bỏ phiếu của Son là vi
phạm.
C. Việc sử dụng nhà môi giới do Miller chỉ định và chính sách bỏ phiếu của Son đều vi phạm.
Tiêu chuẩn III (B)
8, Son Heung-min, CFA, là một nhà phân tích nguồn vốn tại Phòng quản lý danh mục đầu tư của Mokara
Financial Group. Son sử dụng một mô hình đa nhân tố để đưa ra khuyến nghị cổ phiếu X cho tất cả các
khách hàng của Mokara. Son phát hiện ra rằng mô hình có lỗi vì vậy đề nghị Mua gần đây nhất của anh đã
thông báo cho tất cả khách hàng sẽ thay đổi thành Bán. Son sửa chữa lỗi, thay đổi giao dịch mua sang
khuyến nghị bán và sau đó thông báo đồng thời qua e-mail bản sửa đổi cho tất cả khách hàng của Phòng
quản lý danh mục đầu tư đã nhận được đề xuất ban đầu. Một tuần sau đó, Son bán cổ phiếu X mà anh giữ
trong danh mục đầu tư cá nhân của mình. Son có khả năng vi phạm Quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn hành
nghề của Viện CFA nào sau đây?
A. Đối xử công bằng
B. Không vi phạm
C. Cơ sở thận trọng và hợp lý
Tiêu chuẩn III (E)
9, Tiêu chuẩn III (E) - Bảo mật thông tin yêu cầu các thành viên và ứng cử viên giữ thông tin về khách hàng hiện
tại, trước đây và khách hàng tiềm năng bí mật trừ khi:
A. thông tin liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.2


B. có một cơ sở hợp lý và đầy đủ để không duy trì tính bảo mật.
C. họ hiểu những hạn chế và rủi ro liên quan đến việc tiết lộ.
10, Son Heung-min, CFA, có một khách hàng nói rằng cô hy vọng nhận được một khoản thừa kế lớn mà cô sẽ đầu
tư nếu nhận được. Son liên lạc Johan Walker, người phụ trách phần thu nhập cố định của danh mục đầu tư của
khách hàng và thông báo cho anh ta về sự thừa kế. Walker nói với Son rằng dựa trên hoạt động đáng ngờ trong tài
khoản của khách hàng, anh nghi ngờ việc thừa kế thực sự là một phần của kế hoạch rửa tiền. Sau khi xem xét bằng
chứng của Walker, Son không tin rằng hoạt động bất hợp pháp đã xảy ra, vì vậy anh ta hỏi ý kiến cố vấn pháp lý
của công ty và chia sẻ thông tin khách hàng được chỉ ra bởi Walker. Son có vi phạm tiêu chuẩn liên quan đến bảo
mật của khách hàng không?
A. Không.
B. Hỏi ý kiến cố vấn pháp lý của công ty là phù hợp, nhưng Son đã vi phạm Tiêu chuẩn bằng cách chia sẻ thông
tin khách hàng với Walker.
C. Chia sẻ thông tin khách hàng với Walker là thích hợp, nhưng vi phạm Tiêu chuẩn bằng cách chia sẻ thông tin
khách hàng với cố vấn pháp lý của công ty.
12, Son Heung-min,CFA, là một người quản lý danh mục đầu tư. Son vừa được nhân viên tuân thủ của mình thông
báo rằng luật mới sẽ yêu cầu tiết lộ thêm thông tin khách hàng cá nhân cho các nhà quản lý đối với hai khách hàng
cũ của Son và một trong những khách hàng hiện tại của anh. Son quyết định tuân thủ luật mới và cung cấp thông
tin khách hàng được yêu cầu. Son có vi phạm Tiêu chuẩn hành nghề của Viện CFA không?
A. Không.
B. Có, bởi vì anh ta tiết lộ thông tin bí mật về một khách hàng cũ.
C. Có, bởi vì anh ta tiết lộ thông tin bí mật về một khách hàng hiện tại.
Tiêu chuẩn IV (A)
13, Khi Jefferson Piedmont, CFA, gia nhập Branch Investing, công ty này bắt đầu sử dụng mô hình định
lượng lựa chọn cổ phiếu mà Piedmont đã tự xây dựng trong thời gian rảnh rỗi trước khi làm việc tại Branch
Investing.
Một năm sau khi Piedmont rời Branch Investing, anh đã tìm thấy bản gốc của mô hình định lượng mà anh
đã xây dựng trong máy tính của mình và tặng nó cho công ty mới của mình, công ty này ngay lập tức bắt
đầu sử dụng mô hình của Piedmont. Hành động của Piedmont có vi phạm Tiêu chuẩn đạo đức hành nghề
của Viện CFA không ?
A. Có, vì anh ta đã chiếm đoạt tài sản của Branch Investing
B. Có, vì anh ta đã không thông báo với công ty mới của mình về việc mô hình đã được sử dụng tại Branch
Investing
C. Không
14, Son Heung-min, CFA là một nhà quản lý quỹ và đang tìm một công việc mới. Son đã nhận được sự cho phép
từ công ty cũ của mình để lấy số liệu hiệu suất của anh trong quá khứ và các báo cáo nghiên cứu hỗ trợ Son đã sử
dụng để đưa ra các quyết định đầu tư liên quan. Son sử dụng những tài liệu này để giới thiệu về năng lực của mình
khi phỏng vấn xin việc tại một số công ty. Son có khả năng vi phạm Tiêu chuẩn hành nghề của Viện CFA không?
A. Không
B. Có, liên quan đến IV(A) Trung thành
C. Có, liên quan đến Lưu hồ sơ
Tiêu chuẩn V (A)
15, Son Heung-min, CFA, đăng ký một số dịch vụ báo cáo phân tích và nghiên cứu khác nhau. Anh đánh giá
nghiên cứu của họ và trình bày phân tích mà ông tin là chính xác với khách hàng của mình. Son ghi nhận nguồn
của những nghiên cứu này. Phương pháp cung cấp phân tích cho khách hàng của Son:3


A. không vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn nào.
B. vi phạm Tiêu chuẩn về sự thận trọng và cơ sở hợp lý.
C. vi phạm Tiêu chuẩn liên quan đến tính độc lập và khách quan.
16, Meshack Bradovic, CFA, là một nhà phân tích tín dụng tại một công ty xếp hạng tín dụng có khách hàng lớn
bao gồm các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Một trong những khách hàng hiện đang chuẩn bị
phát hành trái phiếu mới để thực hiện một dự án xây dựng nhà máy lớn. Các nhà phân tích đang suy đoán rằng
nếu không có nhà máy mới, công ty sẽ không tồn tại được dưới sự cạnh tranh; do đó, công ty đang cần dựa vào
xếp hạng tín dụng được nâng hạng để nâng cao khả năng phát hành trái phiếu. Nghiên cứu của Bradovic, cho thấy
uy tín tín dụng của công ty đã giảm sút nghiêm trọng trong năm qua. Không tiến hành nghiên cứu nào thêm, ông
chủ của Bradovic gây áp lực buộc anh phải nâng hạng tín dụng lên hạng cấp đầu tư. Bradovic báo cáo điều này
với bộ phận tuân thủ của công ty, nơi anh được khuyến khích làm theo lời khuyên của ông chủ. Hành động nào là
thích hợp nhất đối với Bradovic để không vi phạm Tiêu chuẩn đạo đức hành nghề của Viện CFA:
A. Xin nghỉ việc và rời khỏi công ty
B. Nâng hạng tín dụng nhưng ghi lại sự phản đối của anh ta bằng văn bản
C. Không tiếp tục việc báo cáo xếp hạng tín dụng đối với công ty này
Tiêu chuẩn VI (A)
17, Heidi Katz là một ứng viên CFA và là một nhà phân tích tại một công ty tư vấn lương hưu. Cha cô là
một cổ đông lớn và giám đốc điều hành tại Saturn Partners, một quỹ phòng hộ lớn. Khi tư vấn cho khách
hàng, Katz đề xuất đầu tư vào quỹ Saturn Partners vì cô tin rằng nó đáp ứng tất cả các tiêu chí của kế hoạch
hưu trí của khách hàng. Với tình huống này, cách hành động tốt nhất cho Katz là:
A. tiết lộ xung đột lợi ích cho khách hàng hưu trí khi thảo luận về khuyến nghị này.
B. tiết lộ xung đột lợi ích cho công ty của cô ấy và làm theo hướng dẫn của công ty về việc tiết lộ xung
đột lợi ích với khách hàng.
C. không khuyến nghị quỹ Saturn Partners cho khách hàng và đề xuất một chiến lược khác.
18, Adira Badawi, CFA, người sở hữu một công ty nghiên cứu và tư vấn và là thành viên hội đồng quản trị
độc lập của một nhà máy sản xuất xi măng hàng đầu tại một thị trường địa phương nhỏ. Vì chuyên môn của
Badawi trong ngành xi măng, một nhà sản xuất xi măng nước ngoài muốn thâm nhập thị trường địa phương
đã thuê anh ta để thực hiện một nghiên cứu thị trường. Badawi phải làm gì để có thể thực hiện nghiên cứu
thị trường mà không vi phạm Tiêu chuẩn đạo đức hành nghề của Viện CFA?
A. tiết lộ đầy đủ với cả 2 công ty (công ty nghiên cứu và nhà sản xuất xi măng nước ngoài)
B. ký thỏa thuận bảo mật với cả 2 công ty
C. nhận sự cho phép bằng văn bản từ công ty nghiên cứu
19, Son Heung-min được ghi danh tham dự kỳ thi Cấp I CFA. Trong khi tham gia kỳ thi CFA, ứng viên
ngồi trên Son làm rơi một mảnh giấy xuống bàn của Son. Son liếc nhìn tờ giấy và nhận ra có thông tin được
viết trên giấy, trong đó có một công thức mà Son cần cho câu hỏi mà anh đang làm. Son đã không nhớ công
thức này và không thể hoàn thành câu hỏi mà không có công thức này này. Son đẩy tờ giấy ra khỏi bàn và
sử dụng công thức để hoàn thành câu hỏi. Theo Quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn hành nghề của Viện CFA,
Son rất có khả năng:
A. vi phạm quy chế thi
B. được sử dụng thông tin trong tờ giấy một cách tự do
C. có trách nhiệm báo cho giám thị về vi phạm của ứng viên ngồi trên4


Tiêu chuẩn VI (B)
20, Son Heung-min, CFA, là một nhà phân tích nguồn vốn tại Hayswick Securities. Dựa trên phân tích cơ
bản của mình, Son kết luận rằng cổ phiếu của một công ty mà anh theo dõi, Nolvec Inc., bị đánh giá thấp
về mặt cơ bản và sẽ có mức tăng giá lớn. Ông trì hoãn việc sửa đổi khuyến nghị của mình về cổ phiếu từ
"giữ" sang "mua" để cho phép anh trai của mình để mua cổ phần ở mức giá hiện tại. Son ít có khả năng vi
phạm Tiêu chuẩn hành nghề của Viện CFA liên quan đến:
A. nghĩa vụ đối với khách hàng
B. cơ sở thận trọng hợp lý
C. thứ tự ưu tiên của các giao dịch
21, Mariam Musa, CFA, người đứng đầu bộ phận tuân thủ của Dunfield Brokers, hỏi đồng nghiệp của cô
Omar Kassim, một ứng cử viên CFA và một nhà phân tích, về việc mau một cổ phiếu của một công ty cho
tài khoản của mình ngay lập tức trước khi anh ta công bố một khuyến nghị mua cho cổ phiếu này
Kassim bảo vệ hành động của mình bằng cách tuyên bố rằng anh ta đã không làm gì sai vì Dunfield không
có bất kỳ chính sách giao dịch cá nhân nào. Tiêu chuẩn đạo đức hành nghề của Viện CFA đã bị vi phạm
bởi:
A. Musa
B. Kassim
C. Cả Musa và Kassim
Tiêu chuẩn VI (C)
22, Ken Kawasaki, CFA, làm việc chung tại một tòa nhà với một số chuyên gia khác cũng tham gia vào
việc kinh doanh quản lý đầu tư. Kawasaki sắp xếp với một số chuyên gia này, bao gồm cả kế toán và luật
sư, để giới thiệu khách hàng với nhau.Với mỗi khách hàng giới thiệu cho người khác, Kawwasaki sẽ nhận
được một số điểm theo quy ước của nhóm và sẽ đổi bằng việc được giới thiệu khách hàng từ các thành viên
trong nhóm nên phí giới thiệu không cần phải trả bằng tiền mặt. Kawasaki không bao giờ đề cập đến sự sắp
xếp này cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng. Thỏa thuận của Kawasaki có vi phạm Tiêu chuẩn đạo
đức, hành nghề của Viện CFA không?
A. Không
B. Có, liên quan đến phí giới thiệu
C. Có, liên quan đến Giao tiếp với Khách hàng và khách hàng tiềm năng
Tiêu chuẩn VII (A)
23, Rebecca Wong đăng ký tham dự kỳ thi CFA level I. Người bạn của cô William Leung đã mua tài liệu
học cấp CFA level 1 từ Analyst notes – một trang ôn tập CFA nổi tiếng. Leung đã sao chép các tài liệu có
bản quyền của năm trước và bán nó cho Wong. Ai vi phạm Tiêu chuẩn đạo đức, hành nghề của Viện CFA?
A. Cả hai đều vi phạm
B. Chỉ Leung vi phạm
C. Không ai vi phạm
24, Ronnie Smith đăng ký để tham gia kỳ thi CFA Level II sau khi thi trượt trong hai năm qua. Smith đăng
nhận xét sau đây trên một diễn đàn Internet: "Tôi tin rằng Viện CFA đang cố ý hạn chế số lượng người
charterholders để tăng thu nhập của mình bằng cách tiếp tục đánh trượt các ứng cử viên."
Nhận xét của Smith có vi phạm Quy tắc và Tiêu chuẩn không?
A. Không.
B. Có, bởi vì bình luận của anh ta là sai.
C. Có, bởi vì bình luận của anh đưa Viện CFA mang tiếng xấu.5


25, Sau khi thi CFA level I, Cynthia White vào diễn đàn CFA Haven trên mạng để bày tỏ sự thất vọng của
mình. White viết, "Viện CFA không không hoàn thành tốt thẩm quyền đánh giá các ứng viên vì không có
câu hỏi nào trong kỳ thi tháng Sáu được đề cập đến phần Alternative Investments". White rất có thể đã vi
phạm Tiêu chuẩn liên quan đến hành vi ứng cử viên trong chương trình CFA bằng cách:
A. công khai chỉ trích các chính sách và thủ tục của Viện CFA.
B. tiết lộ nội dung về chủ đề rộng được đề cập cũng như không được đề cập trong kỳ thi CFA.
C. tham gia một diễn đàn internet hướng đến những người tham gia Chương trình CFA
Tiêu chuẩn VII (B)
26, Ken Koski, CFA, phát hành một thông cáo báo chí bao gồm tuyên bố sau:
"Chúng tôi tự hào thông báo rằng hai người quản lý của chúng tôi đã giành được quyền sử dụng CFA
designation. Ngoài ra, bốn nhà phân tích của chúng tôi đã trở thành ứng viên CFA level III. Những cá nhân
này đã chứng tỏ sự cống hiến của họ đối với cộng đồng đầu tư và thể hiện cam kết với các tiêu chuẩn đạo
đức cao nhất”
Liên quan đến thông cáo báo chí này:
A. Tất cả những thông tin đều tuân theo Tiêu chuẩn Viện CFA
B. Koski đã vi phạm Quy tắc và Tiêu chuẩn Viện CFA bằng cách dẫn chiếu không chính xác quyền sử dụng
C. Koski đã vi phạm Quy tắc và Tiêu chuẩn viện CFA bằng cách ngụ ý các kết quả hoạt động vượt trội.
27, Thomas Baker gần đây đã vượt qua kỳ thi CFA level III. Baker đang xem xét bản dự thảo tài liệu
marketing của công ty để được phân phối sau khi ông nhận được CFA charter. Tài liệu marketing có nội
dung: "Baker đặc biệt tự hào về việc anh đã vượt qua cả ba cấp độ của kỳ thi từ ngay những lần thi đầu
tiên của mình trong ba năm liên tiếp." Tuyên bố này có phù hợp với Tiêu chuẩn của Viện CFA không?
A. Có, miễn là nội dung trên dựa trên thực tế.
B. Không, bởi vì nó ngụ ý rằng Baker có khả năng vượt trội.
C. Không, bởi vì các Thành viên hoặc Ứng cử viên đã vượt qua các kỳ thi trong lần thi đầu tiên của họ
không được phân biệt mình với những người khác phải thi lại nhiều lần.
28, Howard, CFA, chịu trách nhiệm xem xét các tài liệu quảng cáo của công ty đầu tư Joe trước khi chúng
được phát hành ra công chúng. Howa tìm thấy hai thông cáo:
Thông cáo 1: "Là CFA chaterholder, Mel Buckmaster là một người quản lý tài chính có trình độ cao và là
người sẽ đạt được lợi nhuận đầu tư cao."
Thông cáo 2: “Tom Waters, C.F.A, đã được thăng cấp lên Chuyên viên phân tích danh mục đầu tư cao cấp."
Các thông cáo này có tuân thủ Tiêu chuẩn đạo đức hành nghề của Viện CFA không?
A. Cả hai thông cáo này đều tuân thủ các Tiêu chuẩn đạo đức hành nghề.
B. Cả hai thông cáo đều vi phạm các Tiêu chuẩn đạo đức hành nghề
C. Chỉ một trong các thông cáo này tuân thủ các Tiêu chuẩn đạo đức hành nghề.
29, Son Heung-min, CFA, là một nhà phân tích tại Pyallup Portfolio Management. Viện CFA gần đây đã
thông báo với Son rằng tư cách Thành viên Viện CFA của Son đã bị đình chỉ trong một năm vì anh đã vi
phạm Quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn hành nghề của Viện CFA. Một cuộc điều trần cũng đã đi đến cùng
một kết luận. Son sau đó thông báo với Viện CFA rằng anh ta không chấp nhận hình phạt và kết luận của
ban điều trần. Hành động nào sau đây của Son phù hợp nhất với Quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn hành nghề
của Viện CFA?
A. Vẫn giới thiệu với công chúng với tư cách CFA charterholder vì anh không đồng ý với hình phạt
B. Cung cấp bằng chứng minh oan cho mình với một cơ quan xét xử độc lập bên ngoài
C. Sử dụng chứng chỉ CFA (CFA desgination) của anh ta khi hạn đình chỉ trôi qua6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×