Tải bản đầy đủ

02 96 đề thi thử THPT môn toán chuyên nguyễn quang diêu đồng tháp 2019 có đáp án chi tiết

��#ࡱ#�################>###�� ####################################����########################################u#######�#######B###�###f#######�
#### ##�
##�
##Z
##�
##�####


##�


#####�##�
##]###��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����#c#
###�#�###############��####bjbjQ�Q�##################
###�###3�#f3�#f^�######L#######################��##########��##########��#######
###########�#####t######t


##�#######�#######
#######
#######
###############����########################8###U###$ ##y$##|
###########n�##�###�&##�*##�Q##(###�Q######�Q#######R######�l######�l######�l###
###��######��######��######��######��######��######��##$####�##�###��##>###��##U
###################
#######�l######################�g##�###�l######�l######�l######��##############�
#######�#######�Q###############R##�###(�######ࡱ######ࡱ######ࡱ######�l##"9##�###
8###�Q######
########R######��##############ࡱ################################################
######�l######��##############ࡱ######ࡱ##�###}�##0###�###########################
#############################################�#######R######����####
Q�\���#########����####��##F###��##$###########��######>�##0###n�######��##@####
�######�##�####�##H####�########################################################
###############�##�####�##############
#######��##�
##�l######�l######ࡱ######�l######�l######################################�l#####
#�l######�l######��######��######################################ࡱ##############
########################�l######�l######�l######n�######�l######�l######�l######
�l##############����####����####����############����####����####����####����####
����####����####����####����####����####����####����####����####����####����####
#�######�l######�l######�l######�l######�l######�l##############################
################################�l######�l######�l######t


###
##ࡱ###:#########*###############################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
########################################## #M#A#C#R#O#B#U#T#T#O#N#
#M#T#E#d#i#t#E#q#u#a#t#i#o#n#S#e#c#t#i#o#n#2# #E#q#u#a#t#i#o#n# #C#h#a#p#t#e#r#
#1# #S#e#c#t#i#o#n# #1### #S#E#Q# #M#T#E#q#n# #\#r# #\#h# #\#*#
#M#E#R#G#E#F#O#R#M#A#T# ##### #S#E#Q# #M#T#S#e#c# #\#r# #1# #\#h# #\#*#
#M#E#R#G#E#F#O#R#M#A#T# ##### #S#E#Q# #M#T#C#h#a#p# #\#r# #1# #\#h# #\#*#
#M#E#R#G#E#F#O#R#M#A#T# #####S#�# #G#I#�#O# #D#�#C# #V#�# ###�#O# #T#�#O#
###�#N#G# #T#H#�#P# ##T#R#�#�#N#G# #T#H#P#T# #N#G#U#Y#�#N# #Q#U#A#N#G# #D#I#�#U#
######�# #T#H#I# #T#H#�# #L#�#N# #1# #T#H#P#T# #Q#G# #2#0#1#9# ##M#�#N#
#T#O#�#N##(#T#h#�#i# #g#i#a#n# #l#�#m# #b#�#i# #9#0# #p#h#�#t#,# #k#h#�#n#g#
#k#�# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #p#h#�#t# ###�#)##M#�# ###�#:# #2#0#9########�#
#t#h#i# #t#h#�# #T#H#P#T#Q#G# #l#�#n# #1# #m#�#n# #T#o#�#n# #c#�#a#
#t#r#�#�#n#g# #T#H#P#T# #N#g#u#y#�#n# #Q#u#a#n#g# #D#i#�#u# #g#�#m# #5#0#
#c#�#u# #h#�#i# #t#r#�#c# #n#g#h#i#�#m# #n#�#i# #d#u#n#g# #c#h#�#n#h# #c#�#a#
###�# #v#�#n# #x#o#a#y# #q#u#a#n#h# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #T#o#�#n# #1#2#,#
#n#g#o#�#i# #r#a# #c#�# #m#�#t# #s#�# #�#t# #c#�#c# #b#�#i# #t#o#�#n#
#t#h#u#�#c# #n#�#i# #d#u#n#g# #T#o#�#n# #l#�#p# #1#1#,# #l#�#�#n#g# #k#i#�#n#
#t#h#�#c# ###�#�#c# #p#h#�#n# #b#�# #n#h#�# #s#a#u#:# #9#0#%# #l#�#p# #1#2#,#
#1#0#%# #l#�#p# #1#1#,# #0#%# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #l#�#p# #1#0#.# ###�# #t#h#i#
###�#�#c# #b#i#�#n# #s#o#�#n# #d#�#a# #t#h#e#o# #c#�#u# #t#r#�#c# ###�#
#m#i#n#h# #h#�#a# #m#�#n# #T#o#�#n# #2#0#1#9# #m#�# #B#�# #G#i#�#o# #d#�#c#
#v#�# ###�#o# #t#�#i# ###�# #c#�#n#g# #b#�# #t#�# ###�#u# #t#h#�#n#g# #1#2#.#
#T#r#o#n#g# ###�# #x#u#�#t# #h#i#�#n# #c#�#c# #c#�#u# #h#�#i# #k#h#�# #l#�#
#n#h#�# #c#�#u# #4#7#,# #3#6#,# #4#8# #n#h#�#m# #p#h#�#n# #l#o#�#i# #t#�#i#
###a# #h#�#c# #s#i#n#h#.# ###�# #t#h#i# #g#i#�#p# #H#S# #b#i#�#t# ###�#�#c#
###i#�#m# #y#�#u# #v#�# #m#�#n#h# #c#�#a# #m#�#n#h# ###�# #c#�# #k#�#
#h#o#�#c#h# #�#n# #t#�#p# #t#�#t# #n#h#�#t#.###C#�#u# #1# #[#T#H#]#:# #C#h#o#
#c#�#p# #s#�# #c#�#n#g# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#c#�# #s#�# #h#�#n#g# ###�#u# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
####### #v#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #T#�#m#
#c#�#n#g# #s#a#i# #d#.# ##A#.# #d# #=# #8# #
#B#.# #d# #=# #6# #C#.# #d# #=#
#5#
#D#.# #d# #=# #7####C#�#u# #2# #[#N#B#]#:# #C#h#o# #h#�#m# #s#�# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #c#�# ###�# #t#h#�# #n#h#�#
#h#�#n#h# #b#�#n#.# #G#i#�# #t#r#�# #c#�#c# #t#i#�#u# #c#�#a# ##h#�#m# #s#�#
###�# #c#h#o# #b#�#n#g##A#.# #2# # # # # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # # # # # # ##C#.# #1# #D#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # # # # #####C#�#u# #3#
#[#N#B#]#:# #C#h#o# #a# #l#�# #s#�# #t#h#�#c# #d#�#�#n#g# #t#�#y# #�#.#
#M#�#n#h# ###�# #n#�#o# #s#a#u# ###�#y# ###�#n#g#?##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # # # # #
#B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #4# #[#T#H#]#:# #T#�#n#g# #t#�#t#
#c#�# #c#�#c# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #b#�#n#g# ##A#.# #3#
#B#.# #2#
#C#.# #9#
#D#.# #6##C#�#u# #5# #[#N#B#]#:# #N#�#u# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #t#h#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #b#�#n#g# #b#a#o# #n#h#i#�#u#?####A#.#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# #6#
#C#.#
#1#2# #
#D#.# #3##C#�#u# #6# #[#N#B#]#:# #C#h#o# #h#�#m# #s#�# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#i#�#n# #t#�#c# #t#r#�#n#
###o#�#n# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�# #c#�#
###�# #t#h#�# #n#h#�# #h#�#n#h# #v#�# #b#�#n#.# #G#�#i# #M# #v#�# #m# #l#�#n#
#l#�#�#t# #l#�# #G#T#L#N# #v#�# #G#T#N#N# #c#�#a# #h#�#m# #s#�# ###�# #c#h#o#
#t#r#�#n# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #G#i#�#
#t#r#�# #c#�#a# #P# #=# #m#.#M# #b#�#n#g#?# # # # ##A#.# #3#
#B#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # # # ##C#.# #6# #
#D#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ####C#�#u#


#7# #[#N#B#]#:# #C#h#o# #h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #c#�# #b#�#n#g# #b#i#�#n# #t#h#i#�#n#
#n#h#�# #s#a#u#:#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ###########
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ###########2##### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ############# #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #########+###0##### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #########0###+####### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ############# #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ############# #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ################ #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ############# #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ############H#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #n#g#h#�#c#h# #b#i#�#n# #t#r#�#n#
#k#h#o#�#n#g# #n#�#o# #d#�#�#i# ###�#y#?##A#.# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #B#.# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #
#
#D#.# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #8# #[#N#B#]#:# #H#�#
#n#g#u#y#�#n# #h#�#m# #c#�#a# #h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�# # ##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ##########C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #9# #[#T#H#]#:# ###i#�#m# #A#
#t#r#o#n#g# #h#�#n#h# #v#�# #b#�#n# #l#�# ###i#�#m# #b#i#�#u# #d#i#�#n# #c#�#a#
#s#�# #p#h#�#c# #z#.# #K#h#i# ###�# ##m#�#n#h# ###�# #n#�#o# #s#a#u# ###�#y#
#l#�# ###�#n#g#?##A#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #
##B#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #
#
#C#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #
# ##D#.#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#�#u# #1#0#
#[#N#B#]#:# #T#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #g#i#a#n# #O#x#y#z#,# #m#�#t# #p#h#�#n#g#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #c#�# #p#h#�#�#n#g#
#t#r#�#n#h# #l#�#:##A#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#
#B#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #C#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ##########C#�#u# #1#1# #[#N#B#]#:# ###�# #t#h#�#
#n#h#�# #h#�#n#h# #v#�# #l#�# #c#�#a# #h#�#m# #s#�# ##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # ##B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #########C#�#u# #1#2# #[#N#B#]#:# #T#r#o#n#g#
#k#h#�#n#g# #g#i#a#n# #O#x#y#z#,# #c#h#o# #m#�#t# #p#h#�#n#g# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ###i# #q#u#a# ###i#�#m# #n#�#o#
#d#�#�#i# ###�#y#?# # ##A#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
####### # # #B#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#C#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#D#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #1#3# #[#N#B#]#:#
#T#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #g#i#a#n# #O#x#y#z#,# #c#h#o# #h#a#i# ###i#�#m# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# ###�# #d#�#i# ###o#�#n# #A#B#
#b#�#n#g# ##A#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #
#B#.# #1#8# #C#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#
#D#.# #6# ##C#�#u# #1#4# #[#N#B#]#:# #D#i#�#n# #t#�#c#h# #c#�#a# #m#�#t#
#c#�#u# #c#�# ###�#�#n#g# #k#�#n#h# #3#m# #l#�#:##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ###################�###C#�#u# #1#5#
#[#T#H#]#:# #G#�#i# #S# #l#�# #t#�#p# #h#�#p# #n#h#�#n#g# #s#�# #c#�# #d#�#n#g#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�#i# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #S#�# #p#h#�#n# #t#�# #c#�#a# #t#�#p#
#h#�#p# #S# #l#�#:# # # # # # ##A#.# #5#!#
#B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #C#.# ### #E#M#B#E#D#


#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#�#u# #1#6# #[#T#H#]#:# #T#�#n#h#
#t#h#�# #t#�#c#h# #c#�#a# #k#h#�#i# #h#�#p# #c#h#�# #n#h#�#t# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #c#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # ##A#.# #4#0# #
#B#.# #7#5# #C#.#
#6#0# #
#D#.# #7#0##C#�#u# #1#7# #[#T#H#]#:# #T#�#n#g# #t#�#t# #c#�# #c#�#c#
#n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #b#�#n#g##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #
#B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4#
# ####### # #
#C#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#D#.# #0##C#�#u# #1#8# #[#T#H#]#:# #T#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #g#i#a#n#
#O#x#y#z#,# #c#h#o# #m#�#t# #p#h#�#n#g# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�# ###�#�#n#g# #t#h#�#n#g# ####
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #M#�#n#h# ###�# #n#�#o#
#s#a#u# ###�#y# ###�#n#g#?# ##A#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4#
# ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#c#�#t# #v#�# #k#h#�#n#g# #v#u#�#n#g# #g#�#c# #v#�#i# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # ##C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#�#u# #1#9# #[#T#H#]#:# #G#�#i# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�# #m#�#t# #n#g#u#y#�#n#
#h#�#m# #c#�#a# #h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#######.# #T#�#n#h# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#b#i#�#t# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########A#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ##########C#�#u# #2#0# #[#T#H#]#:# #N#g#�#�#i#
#t#a# #x#�#y# #m#�#t# #b#�# #n#�#�#c# #h#�#n#h# #t#r#�# #(#t#h#a#m# #k#h#�#o#
#h#�#n#h# #v#�# #b#�#n#)# #c#�# #b#�#n# #k#�#n#h# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #(#t#�#n#h# #t#�# #t#�#m# #b#�# ###�#n#
#m#�#p# #n#g#o#�#i#)#,# #c#h#i#�#u# #d#�#y# #c#�#a# #t#h#�#n#h# #b#�# #l#�# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######,# #c#h#i#�#u# #c#a#o#
#c#�#a# #b#�# #l#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.#
#T#�#n#h# #d#u#n#g# #t#�#c#h# #c#�#a# #b#�# #n#�#�#c# #(#l#�#m# #t#r#�#n#
###�#n# #h#a#i# #c#h#�# #s#�# #t#h#�#p# #p#h#�#n#)#.# # # # ##A#.# #4#,#2#6# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# #4#,#2#5###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#.# #4#,#2#7### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# #4#,#2#4### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#�#u# #2#1# #[#T#H#]#:# #T#�#n#h#
#d#i#�#n# #t#�#c#h# #x#u#n#g# #q#u#a#n#h# #c#�#a# #h#�#n#h# #n#�#n# #c#�#
#c#h#i#�#u# #c#a#o# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######,#
#b#�#n# #k#�#n#h# ###�#�#n#g# #t#r#�#n# ###�#y# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# # ##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # ##C#�#u# #2#2# #[#V#D#]#:# #C#h#o#
#h#�#n#h# #c#h#�#p# #S#.#A#B#C# #c#�# ###�#y# #l#�# #t#a#m# #g#i#�#c#
#v#u#�#n#g# #t#�#i# #B#.# #B#i#�#t# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ###�#u# #v#�# #t#h#u#�#c# #m#�#t#
#p#h#�#n#g# #v#u#�#n#g# #g#�#c# #v#�#i# #m#�#t# #p#h#�#n#g# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #T#�#n#h# #t#h#e#o# #a# #t#h#�#
#t#�#c#h# #k#h#�#i# #c#h#�#p# #S#.#A#B#C# #b#i#�#t# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #2#3# #[#T#H#]#:# #T#�#n#h#
###�#o# #h#�#m# #c#�#a# #h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #C#.# ### #E#M#B#E#D#


#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#�#u# #2#4# #[#T#H#]#:# #C#h#o#
#h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #c#�#
###�#o# #h#�#m# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #S#�#
###i#�#m# #c#�#c# #t#r#�# #c#�#a# #h#�#m# #s#�# ###�# #c#h#o# #l#�# # ##A#.# #1#
# #
#B#.# #4#
#C#.# #2# # #D#.# #3# ##C#�#u# #2#5# #[#T#H#]#:# #G#�#i# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#######.# #T#�#n#h# #g#i#�# #t#r#�# #c#�#a# #b#i#�#u# #t#h#�#c# #### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # # # # ##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# #4#
#C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# #8##C#�#u# #2#6# #[#T#H#]#:#
#C#h#o# #h#�#n#h# #c#h#�#p# #t#�# #g#i#�#c# ###�#u# #c#�# #c#�#n#h# ###�#y#
#b#�#n#g# #a# #v#�# #c#h#i#�#u# #c#a#o# #b#�#n#g# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #T#�#n#h# #s#�# ###o# #g#�#c#
#g#i#�#a# #m#�#t# #b#�#n# #v#�# #m#�#t# ###�#y#.# # ##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ##########C#�#u# #2#7# #[#T#H#]#:# #C#h#o#
#h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#i#�#n#
#t#�#c# #t#r#�#n# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�#
#c#�# ###�# #t#h#�# #n#h#�# #h#�#n#h# #b#�#n#.# #S#�# #n#g#h#i#�#m# #d#�#�#n#g#
#p#h#�#n# #b#i#�#t# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�##A#.# #1##B#.# #4# ##C#.# #2##D#.#
#3##C#�#u# #2#8# #[#T#H#]#:# #C#h#o# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #K#h#i# ###�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #t#�#n#h# #t#h#e#o# #a# #v#�# #b# #l#�#
# ##A#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # # # #B#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #
#C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #2#9# #[#T#H#]#:# #T#r#o#n#g#
#k#h#�#n#g# #g#i#a#n# #O#x#y#z#,# #c#h#o# #h#a#i# ###i#�#m# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #P#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #c#�#a#
#m#�#t# #c#�#u# #c#�# ###�#�#n#g# #k#�#n#h# #A#B# #l#�#:# # # # # ##A#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #
#B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#.# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ##########C#�#u# #3#0# #[#T#H#]#:# #C#h#o#
#P#a#r#a#b#o#l# #n#h#�# #h#�#n#h# #v#�# #b#�#n#.# #D#i#�#n# #t#�#c#h# #h#�#n#h#
#p#h#�#n#g# #g#i#�#i# #h#�#n# #b#�#i# #P#a#r#a#b#o#l# #v#�# #t#r#�#c#
#h#o#�#n#h# #b#�#n#g# # # # # ##A#.# #1#6# #
#B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # ##C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #3#1# #[#T#H#]#:# #T#�#p#
#n#g#h#i#�#m# #S# #c#�#a# #b#�#t# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #3#2# #[#N#B#]#:# #C#h#o# #h#�#m#
#s#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #c#�# #b#�#n#g#
#b#i#�#n# #t#h#i#�#n# #n#h#�# #s#a#u#:# # #### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #####0###2##### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ####### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ###################0######### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ###########3###### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ############## #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ###########4####2######S#�# #t#i#�#m# #c#�#n#
#n#g#a#n#g# #v#�# #t#i#�#m# #c#�#n# ###�#n#g# #c#�#a# ###�# #t#h#�# #h#�#m#
#s#�# ###�# #c#h#o# #l#�#:##A#.# #4# #
#B#.# #1#
#C#.# #2#
#D#.# #3#
#C#�#u# #3#3# #[#T#H#]#:# #C#h#o# #h#a#i# #s#�# #t#h#�#c# #a# #v#�# #b#
#t#h#�#a# #m#�#n#:# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######


#v#�#i# #i# #l#�# ###�#n# #v#�# #�#o# ##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#�#u# #3#4# #[#V#D#]#:# #C#h#o# #s#�#
#p#h#�#c# #z# #t#h#�#a# #m#�#n# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#######.# #B#i#�#t# #t#�#p# #h#�#p# #c#�#c# ###i#�#m# #M# #b#i#�#u# #d#i#�#n#
#s#�# #p#h#�#c# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�#
###�#�#n#g# #t#r#�#n# #t#�#m# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
####### #v#�# #b#�#n# #k#�#n#h# #c#.# #G#i#�# #t#r#�# #c#�#a# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #b#�#n#g# # # # # ##A#.# #1#0#
#B#.# #1#8# #C#.# #1#7# #
#D#.# #2#0##C#�#u# #3#5# #[#V#D#]#:# #C#h#o#
#h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#i#�#n#
#t#�#c# #t#r#�#n# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�#
#c#�# ###�# #t#h#�# #n#h#�# #h#�#n#h# #v#�# #b#�#n#.# #####C#�# #b#a#o#
#n#h#i#�#u# #g#i#�# #t#r#�# #n#g#u#y#�#n# #c#�#a# #t#h#a#m# #s#�# #m# ###�#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
####### #c#�# ###�#n#g# #4# #n#g#h#i#�#m# #t#h#�#c# #p#h#�#n# #b#i#�#t#
#t#h#u#�#c# ###o#�#n# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######?#
# # # # # # # ##A#.# # #3# # #B#.# #1# # #
#
##C#.#
#4# #
#D#.# # #2# #
##C#�#u# #3#6# #[#T#H#]#:# #C#h#o# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�#i# #a#,# #b#,# #c# #l#�# #c#�#c#
#s#�# #h#�#u# #t#�#.# #G#i#�# #t#r#�# #c#�#a# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #b#�#n#g#:##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #
#C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #3#7# #[#V#D#C#]#:# #X#�#t#
#c#�#c# #s#�# #p#h#�#c# #z#,# #w# #t#h#�#a# #m#�#n# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #G#i#�# #t#r#�# #n#h#�# #n#h#�#t#
#c#�#a# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #b#�#n#g#?##A#.#
#2#
#B#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #C#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# #2### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # ##C#�#u# #3#8# #[#T#H#]#:# #C#h#o#
#h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #t#h#�#a#
#m#�#n# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #B#�#t#
#p#h#�#�#n#g# #t#�#n#h# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#c#�# #n#g#h#i#�#m# #t#h#u#�#c# #k#h#o#�#n#g# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i# # # # #
###A#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #
#B#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #3#9# #[#T#H#]#:# #C#h#o# #h#�#m#
#s#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# ###�# #t#h#�#
#h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #n#h#�#
#h#�#n#h# #b#�#n#.# #H#�#i# #h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ###�#n#g# #b#i#�#n# #t#r#o#n#g#
#k#h#o#�#n#g# #n#�#o# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #k#h#o#�#n#g# #s#a#u#?# ##A#.# # ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # ##C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ####C#�#u# #4#0# #[#V#D#]#:# #�#n#g#
#A#n# #x#�#y# #d#�#n#g# #m#�#t# #s#�#n# #b#�#n#g# ###�# #m#i#n#i# #h#�#n#h#
#c#h#�# #n#h#�#t# #c#�# #c#h#i#�#u# #r#�#n#g# #3#0#m# #v#�# #c#h#i#�#u# #d#�#i#
#5#0#m#.# ###�# #g#i#�#m# #b#�#t# #c#h#i# #p#h#�# #c#h#o# #v#i#�#c# #t#r#�#n#g#
#c#�#y# #n#h#�#n# #t#�#o#,# #�#n#g# #A#n# #c#h#i#a# #s#�#n# #b#�#n#g# #r#a#
#l#�#m# #h#a#i# #p#h#�#n# #(#t#�# ###e#n# #v#�# #k#h#�#n#g# #t#�# ###e#n#)#
#n#h#�# #h#�#n#h# #b#�#n#.# #P#h#�#n# #t#�# ###e#n# #g#�#m# #h#a#i# #m#i#�#n#
#d#i#�#n# #t#�#c#h# #b#�#n#g# #n#h#a#u# #v#�# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #A#I#B#
#l#�# #m#�#t# #p#a#r#a#b#o#l# ###�#n#h# #I#.# #P#h#�#n# #t#�# ###e#n# ###�#�#c#
#t#r#�#n#g# #c#�# #n#h#�#n# #t#�#o# #v#�#i# #g#i#�# #1#3#0# #0#0#0#
###�#n#g#/#m#2# #v#�# #p#h#�#n# #c#�#n# #l#�#i# ###�#�#c# #t#r#�#n#g# #c#�#
#n#h#�#n# #t#�#o# #v#�#i# #g#i#�# #9#0# #0#0#0# ###�#n#g#/#m#2#.# #H#�#i#


#�#n#g# #A#n# #p#h#�#i# #t#r#�# #b#a#o# #n#h#i#�#u# #t#i#�#n# ###�# #t#r#�#n#g#
#c#�# #n#h#�#n# #t#�#o# #c#h#o# #s#�#n# #b#�#n#g#?#########A#.# #1#5#1#
#t#r#i#�#u# ###�#n#g# # #
#B#.# #1#6#5# #t#r#i#�#u# ###�#n#g# # # #C#.#
#1#9#5# #t#r#i#�#u# ###�#n#g# # # #D#.# #1#4#3# #t#r#i#�#u# ###�#n#g# # #
#C#�#u# #4#1# #[#V#D#]#:# #N#g#�#y# #0#1# #t#h#�#n#g# #0#1# #n###m# #2#0#1#9#,#
#�#n#g# #A#n# #g#�#i# #8#0#0# #t#r#i#�#u# ###�#n#g# #v#�#o# #m#�#t# #n#g#�#n#
#h#�#n#g# #v#�#i# #l#�#i# #s#u#�#t# #0#;#5#%#/#t#h#�#n#g#.# #T#�# ###�#,# #c#�#
#t#r#�#n# #m#�#i# #t#h#�#n#g# #�#n#g# ###�#n# #n#g#�#n# #h#�#n#g# #r#�#t# #6#
#t#r#i#�#u# ###�# #c#h#i# #t#i#�#u# #c#h#o# #g#i#a# ###�#n#h#.# #H#�#i# ###�#n#
#n#g#�#y# #0#1# #t#h#�#n#g# #0#1# #n###m# #2#0#2#0#,# #s#a#u# #k#h#i# #r#�#t#
#t#i#�#n#,# #s#�# #t#i#�#n# #t#i#�#t# #k#i#�#m# #c#�#a# #�#n#g# #A#n# #c#�#n#
#l#�#i# #b#a#o# #n#h#i#�#u#?# #B#i#�#t# #r#�#n#g# #l#�#i# #s#u#�#t# #t#r#o#n#g#
#s#u#�#t# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #g#�#i# #k#h#�#n#g# #t#h#a#y# ###�#i#.# ##A#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #(#t#r#i#�#u# ###�#n#g#)# #
# #
#B#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#(#t#r#i#�#u# ###�#n#g#)# # # #
##C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #(#t#r#i#�#u# ###�#n#g#)# # # #
#D#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#(#t#r#i#�#u# ###�#n#g#)# # # ##C#�#u# #4#2# #[#V#D#]#:# #S#�#p# #x#�#p# #1#2#
#h#�#c# #s#i#n#h# #c#�#a# #l#�#p# #1#2#A# #g#�#m# #6# #h#�#c# #s#i#n#h# #n#a#m#
#v#�# #6# #h#�#c# #s#i#n#h# #n#�# #v#�#o# #m#�#t# #d#�#n# #g#�#m# #c#�# #h#a#i#
#d#�#y# #g#h#�# ###�#i# #d#i#�#n# #n#h#a#u# #(#m#�#i# #d#�#y# #g#�#m# #6#
#c#h#i#�#c# #g#h#�#)# ###�# #t#h#�#o# #l#u#�#n# #n#h#�#m#.# #T#�#n#h# #x#�#c#
#s#u#�#t# ###�# #h#a#i# #h#�#c# #s#i#n#h# #n#g#�#i# ###�#i# #d#i#�#n# #n#h#a#u#
#v#�# #c#�#n#h# #n#h#a#u# #l#u#�#n# #k#h#�#c# #g#i#�#i#.##A#.# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #
#C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #
#D#.# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#�#u# #4#3# #[#V#D#]#:# #C#h#o#
#h#�#n#h# #c#h#�#p# #S#.#A#B#C#D# #c#�# ###�#y# #l#�# #h#�#n#h# #v#u#�#n#g#
#c#�#n#h# #a#,# #m#�#t# #b#�#n# #S#A#B# #l#�# #t#a#m# #g#i#�#c# ###�#u# #v#�#
#n#�#m# #t#r#o#n#g# #m#�#t# #p#h#�#n#g# #v#u#�#n#g# #g#�#c# #v#�#i# #m#�#t#
#p#h#�#n#g# ###�#y#.# #T#�#n#h# #t#h#e#o# #a# #k#h#o#�#n#g# #c#�#c#h# #t#�#
###i#�#m# #A# ###�#n# #m#�#t# #p#h#�#n#g# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ###�#�#c# #k#�#t# #q#u#�##A#.# # ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #C#.# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #D#.# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#�#u# #4#4# #[#T#H#]#:# #T#�#p#
#h#�#p# #t#�#t# #c#�# #c#�#c# #g#i#�# #t#r#�# #t#h#�#c# #c#�#a# #t#h#a#m# #s#�#
#m# ###�# #h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#n#g#h#�#c#h# #b#i#�#n# #t#r#�#n# #k#h#o#�#n#g# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�#:# ##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #
#D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #4#5# #[#V#D#]#:# # #T#r#o#n#g#
#k#h#�#n#g# #g#i#a#n# #O#x#y#z#,# #c#h#o# #m#�#t# #p#h#�#n#g# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�# ###�#�#n#g# #t#h#�#n#g# ####
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# ###�#�#n#g# #t#h#�#n#g#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #n#�#m# #t#r#o#n#g#
#m#�#t# #p#h#�#n#g# #(#P#)#,# ###�#n#g# #t#h#�#i# #v#u#�#n#g# #g#�#c# #v#�#
#c#�#t# ###�#�#n#g# #t#h#�#n#g# #d# #c#�# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #l#�#:# #
#A#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #
#B#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # ##C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #4#6# #[#V#D#C#]#:# #C#h#o# #x#,#
#y# #l#�# #h#a#i# #s#�# #t#h#�#c# #d#�#�#n#g# #t#h#�#a# #m#�#n# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #G#i#�# #t#r#�# #n#h#�# #n#h#�#t#
#c#�#a# #b#i#�#u# #t#h#�#c# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
####### #b#�#n#g# # ##A#.# #9# #
#B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #C#.# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #D#.# #1#7# # # # ##C#�#u# #4#7#
#[#V#D#]#:# #C#h#o# #h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4#


# ####### #l#i#�#n# #t#�#c# #t#r#�#n# ###o#�#n# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�# #c#�# #b#�#n#g# #b#i#�#n#
#t#h#i#�#n# #n#h#�# #s#a#u#:#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#########1###2###3####### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#########+###0##### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #######
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ############### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ####### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ############ #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #####T#�#n#g# #c#�#c# #g#i#�# #t#r#�#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #s#a#o# #c#h#o#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
####### #c#�# #h#a#i# #n#g#h#i#�#m# #p#h#�#n# #b#i#�#t# #t#r#�#n# ###o#�#n# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #b#�#n#g# ##A#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #4#8# #[#V#D#C#]#:# #T#r#o#n#g#
#k#h#�#n#g# #g#i#a#n# #O#x#y#z#,# #c#h#o# #m#�#t# #p#h#�#n#g# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�# #c#�#c# ###i#�#m# #### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# ###i#�#m# #M# #t#h#u#�#c# #m#�#t#
#p#h#�#n#g# #(#P#)# #s#a#o# #c#h#o# #c#�#c# ###�#�#n#g# #t#h#�#n#g# #M#A#,#
#M#B# #l#u#�#n# #t#�#o# #v#�#i# #m#�#t# #p#h#�#n#g# #(#P#)# #m#�#t# #g#�#c#
#b#�#n#g# #n#h#a#u#.# #B#i#�#t# #r#�#n#g# ###i#�#m# #M# #l#u#�#n# #t#h#u#�#c#
###�#�#n#g# #t#r#�#n# #(#C#)# #c#�# ###�#n#h#.# #T#�#m# #t#�#a# ###�# #t#�#m#
#c#�#a# ###�#�#n#g# #t#r#�#n# #(#C#)#.##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #C#.#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#�#u# #4#9# #[#V#D#]#:# #T#r#o#n#g#
#k#h#�#n#g# #g#i#a#n# #O#x#y#z#,# #c#h#o# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #G#i#�# #s#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #t#h#u#�#c# # #m#�#t# #c#�#u# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #s#a#o# #c#h#o# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ###�#t# #g#i#�# #t#r#�#
#n#h#�# #n#h#�#t#.# #G#i#�# #t#r#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #b#�#n#g##A#.# # #T# #=# #4#7# #
#B#.# #T# #=# #5#5# #
#C#.# # #T# #=# #5#1#
#D#.# #T# #=# #4#9##C#�#u#
#5#0# #[#V#D#]#:# #C#h#o# #h#�#n#h# #h#�#p# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #G#�#i# #M#,# #N#,# #P# #l#�#n#
#l#�#�#t# #l#�# #t#r#u#n#g# ###i#�#m# #c#�#a# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# # # # # # # # #M#�#t# #p#h#�#n#g# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #c#h#i#a# #k#h#�#i# #h#�#p#
#t#h#�#n#h# #h#a#i# #p#h#�#n# #c#�# #t#h#�# #t#�#c#h# #l#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #G#�#i# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�# #t#h#�# #t#�#c#h# #p#h#�#n#
#c#h#�#a# ###i#�#m# #C#.# #T#�# #s#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #b#�#n#g# # # ##A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # # # #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #
#C#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # #
#D#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ###D#a#n#h# #s#�#c#h# #b#�# ###�#
#t#h#i# #t#h#�# #T#H#P#T#Q#G# #T#o#�#n# #n###m# #2#0#1#9#################�##


#H#�#�#N#G# #D#�#N# #G#I#�#I# #C#H#I# #T#I#�#T##
#1#.#B###2#.#B###3#.#D###4#.#C###5#.#C###6#.#D###7#.#D###8#.#A###9#.#C###1#0#.#D
#####1#1#.#A###1#2#.#C###1#3#.#C###1#4#.#A###1#5#.#D###1#6#.#C###1#7#.#C###1#8#.
#C###1#9#.#D###2#0#.#B#####2#1#.#D###2#2#.#C###2#3#.#C###2#4#.#C###2#5#.#C###2#6
#.#A###2#7#.#B###2#8#.#B###2#9#.#B###3#0#.#B#####3#1#.#D###3#2#.#D###3#3#.#C###3
#4#.#C###3#5#.#B###3#6#.#B###3#7#.#C###3#8#.#C###3#9#.#A###4#0#.#D#####4#1#.#C##
#4#2#.#B###4#3#.#D###4#4#.#A###4#5#.#B###4#6#.#A###4#7#.#B###4#8#.#A###4#9#.#C##
#5#0#.#A#######C#�#u# #1#:##P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#:##S#�# #h#�#n#g# #t#�#n#g#
#q#u#�#t# #c#�#a# #c#�#p# #s#�# #c#�#n#g# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #c#�# #s#�# #h#�#n#g# ###�#u# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�# #c#�#n#g# #s#a#i# #d#
#l#�#:# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#�#c#h#
#g#i#�#i#:##T#a# #c#�#:# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
##C#h#�#n#:# #B##C#�#u# #2#:##P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#:##D#�#a# #v#�#o# ###�#
#t#h#�# #h#�#m# #s#�# #x#�#c# ###�#n#h# #c#�#c# ###i#�#m# #c#�#c# #t#r#�#
#c#�#a# #h#�#m# #s#�#.##C#�#c#h# #g#i#�#i#:##H#�#m# #s#�# ###�#t# #c#�#c#
#t#i#�#u# #t#�#i# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######,#
#g#i#�# #t#r#�# #c#�#c# #t#i#�#u# #l#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # ##C#h#�#n#:# #B##C#h#�# #�#:# #H#�#c#
#s#i#n#h# #h#a#y# #n#h#�#m# #l#�#n# ###i#�#m# #c#�#c# #t#i#�#u# #v#�# #g#i#�#
#t#r#�# #c#�#c# #t#i#�#u# #c#�#a# #h#�#m# #s#�#.##C#�#u# #3#:##P#h#�#�#n#g#
#p#h#�#p#:##S#�# #d#�#n#g# #c#�#n#g# #t#h#�#c# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #(#g#i#�# #s#�# #c#�#c# #b#i#�#u#
#t#h#�#c# #l#�# #c#�# #n#g#h#)#a#)#.##C#�#c#h# #g#i#�#i#:#### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#h#�#n#:# #D##C#�#u# #4#:#
#P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#:#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
##C#�#c#h# #g#i#�#i#:####K#X###:# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4#
# ####### ##T#a# #c#�#:# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
##T#�#n#g# #t#�#t# #c#�# #c#�#c# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#l#�#:# #1# #+# #8# #=# #9##C#h#�#n#:# #C##C#�#u# #5#:##P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#:#
#S#�# #d#�#n#g# #t#�#n#h# #c#h#�#t# #t#�#c#h# #p#h#�#n#:# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#�#c#h# #g#i#�#i#:#### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#h#�#n#:# #C##C#�#u# #6#:#
#P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#:# ##G#i#�# #t#r#�# #l#�#n# #n#h#�#t# #c#�#a# #h#�#m#
#s#�# #t#r#�#n# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�#
###i#�#m# #c#a#o# #n#h#�#t# #c#�#a# ###�# #t#h#�# #h#�#m# #s#�# #v#�# #g#i#�#
#t#r#�# #n#h#�# #n#h#�#t# #c#�#a# #h#�#m# #s#�# #t#r#�#n# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�# ###i#�#m# #t#h#�#p# #n#h#�#t#
#c#�#a# ###�# #t#h#�# #h#�#m# #s#�#.##C#�#c#h# #g#i#�#i#:##Q#u#a#n# #s#�#t#
###�# #t#h#�# #h#�#m# #s#�# #t#r#�#n# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##Q#u#a#n# #s#�#t# ###�# #t#h#�# #h#�#m#
#s#�# #t#a# #c#�#:# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #
#C#h#�#n#:# #D##C#�#u# #7#:# ##P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#:##X#�#c# ###�#n#h#
#k#h#o#�#n#g# #m#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #
#C#�#c#h# #g#i#�#i#:##H#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4#
# ####### #n#g#h#�#c#h# #b#i#�#n# #t#r#�#n# #k#h#o#�#n#g# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# ##C#h#�#n#:# #D##C#h#�# #�#:# #H#�#c#
#s#i#n#h# #h#a#y# #n#h#�#m# #l#�#n# #r#�#n#g# #h#�#m# #s#�# #n#g#h#�#c#h#
#b#i#�#n# #t#r#�#n# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #
#C#�#u# #8#:##P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#:#
##S#�# #d#�#n#g# #c#�#n#g# #t#h#�#c#
#t#�#n#h# #n#g#u#y#�#n# #h#�#m# #c#�# #b#�#n# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#�#c#h# #g#i#�#i#:##H#�#
#n#g#u#y#�#n# #h#�#m# #c#�#a# #h#�#m# #s#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�#:# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#h#�#n#:# #A##C#�#u# #9#:#
#P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#:####i#�#m# #b#i#�#u# #d#i#�#n# #c#�#a# #s#�# #p#h#�#c#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#�#c#h# #g#i#�#i#:##S#�# #p#h#�#c#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ##C#h#�#n#:# #C##C#�#u#
#1#0#:##P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#:##M#�#t# #p#h#�#n#g# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #c#�# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #l#�#:#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### # ##C#�#c#h# #g#i#�#i#:#
#M#�#t# #p#h#�#n#g# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
###############################J###�###�###�###�###�###


###
##�

###
##�

##V
###

##X

##Z

##`

##�

##�

##�

##�

##�

##�

##�

###
###
###
##,
##.
##R
##b
##�
##�
##�
##�������������Ƹ��Ƒ���ƭ����Ƈz�pb########################h�l�##h�l�#5#�CJ##PJ##aJ
####h�


�#CJ##PJ##aJ#####h�l�##h�


�#CJ##PJ##aJ#####h�l�#CJ##PJ##aJ#####hD#�##h\*�#5#�CJ##PJ##aJ####hD#�##h
iN#5#�CJ##PJ##aJ####h�l�#5#�CJ##PJ##aJ####hD#�##h#v�#5#�CJ##PJ##aJ####hD#�##h�


�#5#�CJ##PJ##aJ####hD#�##h�#$#0J##PJ#####hD#�##h�#$#5#�CJ##PJ##aJ##$#j#####hD#�#
#h�#$#5#�CJ##PJ##U##aJ##"####�
##�
##�
###
##.
##�
##�
##�
##�############�############�############�############�############�############
�############�##################################################################
################################################################################
################################################################################
##############d ####�###�###$#If####gd�l�#####$##d ####�###�###$#If####a$#gd[,
#####$##d ####�###�###$#If####a$#gd iN#####$##d ####�###�###$#If####a$#gd�#3###�
##�
##�
###


######V###X###l###p###x###�###�###�###�###�###�###�###�###########�����ȸ���s�]Es
�s��#######################################.#j�####h[,##h[,
#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j��9`
###h[,#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####$#j#####h[,#B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#######h[,
#B*#CJ##PJ##aJ##ph####!
#hD#�##h\*�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#hD#�##h\*�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####hRz
#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##h?'K#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####h�l�#6#�CJ##PJ
####hD#�##h�


�#CJ##PJ##aJ#####hD#�##h�


�#6#�CJ##PJ##aJ####�
##�
##V###X###�###t############e############V############@##########################
###############################################$#�#####&#######d
####�###�##a$#gd\*�######$##d ####�###�##a$#gd�


�######$##�x##d####]�x#a$#gd�l�#�##kd#####$##$#If#####�l##�#####################
#####��##�0##���#�(##@#����������������##&#����������������
t##�##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#f)#6##�####�####�#���
�����#�#��������#�#��������#�#��������4�#######4�###
#l#a�###p�####�###�#####�###�##yt�l�###################$###&###T###V###X###Z###x
###z###~###�###�###�###�###�ҿ�������p�cP=/############h[,##h[,
#6#�CJ##PJ##aJ##$#hD#�##h\*�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##h/###5#�B*#CJ##PJ#
#aJ##ph##�####hD#�##h\*�#CJ##PJ##aJ###$#h[,##h[,
#6#�B*#CJ##PJ##aJ##ph#####.#j"####h[,##h[,#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j��9`
###h[,#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#######h[,#B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#j#####h[,
#B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#####.#j�####h[,##h[,#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j��9`
###h[,
#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###���´�ࡱࡱࡱࡱࡱࡱn^nP=###$#j#####h[,
�� ��
#B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#######h[,#B*#CJ##PJ##aJ##ph######hRz
#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##h##�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####j#####h�^##U##
mH##nH##u#####hD#�##h/###CJ##PJ##aJ#####hD#�##h�G�#CJ##PJ##aJ#####hD#�##hs#)#CJ#
#aJ#####h[,##h[,
#6#�CJ##PJ##aJ##$#hD#�##h/###5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####hD#�##h#v�#CJ##aJ###$#hD
#�##h\*�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####h[,##h[,
#CJ##PJ##aJ###�###�###�###�#######d###f###h###j###�###z###�###�###�###�#########
###�############�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�############�############q#############
#####$#�#####&#######��##d ####�###�##`��#a$#gd?1�##
###$##d####a$#gd�k.######$#�###&###��##d ####�###�##`��#a$#gd�?#######$##d
####�###�##a$#gdIC�######$#�#####&#######��##d ####�###�##`��#a$#gd�^#######$##d
####�###�##a$#gd[,######$#�#####&#######��##d ####�###�##`��#a$#gd\*�##
�###*###,###.###0###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###��ð��~k^K8%
$#hD#�##h�G�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##hIC�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD
#�##h�
�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####h[,##h[,
#CJ##PJ##aJ###$#hD#�##h~d�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##h/###5#�B*#CJ##PJ##a
J##ph##�##!
#hD#�##h/###B*#CJ##PJ##aJ##ph######h�^##B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#j#####h[,
#B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#####.#jX
###h[,##h[,#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j4�9`
###h[,#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#######h[,
#B*#CJ##PJ##aJ##ph######�###�###�###�###�###�###�###�###############


###############################"###$###R###T###����w��w�m�e�mX��wG##############
##############!#jz�9`
###h[,#CJ##PJ##U##V##aJ####h[,##h[,#CJ##PJ##aJ#####h[,
#CJ##aJ###$#hD#�##hIC�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##h�
�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##%#j�###h[,##h[,#CJ##EH�PJ##U##aJ##!#js�9`
###h[,#CJ##PJ##U##V##aJ####h[,#CJ##PJ##aJ#####j#####h[,
#CJ##PJ##U##aJ##$#hD#�##h$#|
#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####hD#�##h##�#CJ##aJ###$#hD#�##h/###5#�B*#CJ##PJ##aJ##p
h##�##T###V###X###Z###b###d###f###h###j###t###~###�###�###�###�###�###�###�###��
�q������ubuQ>0#########h�?
##B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#hD#�##h/###5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##!
#hD#�##hAK�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#h[,##h[,#6#�B*#CJ##PJ##aJ##ph#######h[,
#B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#hD#�##h�#�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####hD#�##h�^##CJ##aJ#
####h�^##5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####h/###5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##h�
�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####h[,#CJ##PJ##aJ#####j#####h[,#CJ##PJ##U##aJ##
%#j�####h[,##h[,
#CJ##EH�PJ##U##aJ####�###�###(###*###,###.###0###2###4###8###:###>###@###B###p##
#r###t###v###x###z###~###�###�###��ɱ�ߠ�|q|���[C�q;|��######h�?
##CJ##aJ###.#jJ####h�?###h�?##B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j��9`
###h�?
##B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#######hD#�##h�#�#CJ##aJ###$#hD#�##h/###5#�B*#CJ##PJ##a
J##ph##�##!#hD#�##h+O�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####!#hD#�##h�
##B*#CJ##PJ##aJ##ph####.#j�####h�?###h�?
##B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j��9`
###h�?##B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#######h�?##B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#j#####h�?
##B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#####�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�
#######
#######^###`###��ð��v^
ð �SCC0�##$#hD#�##h�k.#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##ࡱ####h
ðð
ð

�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####hD#�##h�#�#CJ##aJ###.#j�####h�?###h�?
##B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j��9`
###h�?##B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####!
#hD#�##h4`�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#hD#�##h/###5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#j#####h
�?##B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#####.#j####h�?###h�?
##B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j��9`
###h�?##B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#######h�?
##B*#CJ##PJ##aJ##ph######`###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###��ð�~qf~qfS~qf~qH##################################
########hD#�##h/###CJ##aJ###$#hD#�##h/###5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####hD#�##h�#�#C
J##aJ#####h?1�##h?1�#CJ##PJ##aJ###$#hD#�##h�'@#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##!
#hD#�##h�k.#B*#CJ##PJ##aJ##ph######h?1�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#j#####h�?
##B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#####.#j�"###h�?###h?
1�#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j#�9`
###h?1�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#######h�?
##B*#CJ##PJ##aJ##ph######�###�###�###�###�###�###############
###(###*###X###Z###\###^###h###j###�###�###��ʼ���{����eM����7###########*#jm�9`
###h?1�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####.#jW*###h?1�##h?
1�#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#jZ�9`
###h?1�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####.#j�&###h?1�##h?
1�#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#jI�9`
###h?1�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####$#j#####h?1�#B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#######h?
1�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#hD#�##hbK4#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####h�
�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##h$#�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###########
###


#######################��ǹ����}j��W�GW�4W�$#hD#�##h#(�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##
##h?1�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##hbK4#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##%#j�1###h?
1�##h?1�#CJ##EH�PJ##U##aJ##!#j��9`
###h?1�#CJ##PJ##U##V##aJ####j#####h?1�#CJ##PJ##U##aJ####h?
1�#CJ##PJ##aJ###$#hD#�##h/###5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####j#####ho(�#U##mH##nH##u#
####h?1�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#j#####h?1�#B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#####.#j#.###h?
1�##h?
1�#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####�###�###$#######`###�###�###�###N###�###�###�###�
###�###�############�############�############�############�############�#######
#####�############�############�############w############�############�#########
###�#############################d ####�###�###$#If####gd�s�#####$##d
####�###�###$#If####a$#gd�s�######$##d ####�###�##a$#gd�


�######$#�#####&#######��##d ####�###�##`��#a$#gd
Ai######$##��##d ####�###�##]��#a$#gd�
�######$#�#####&#######��##d
####�###�##`��#a$#gd?1�######$##d ####�###�##a$#gd?1�######
###"###$###.###8###<###D###R###T###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###,###�
�������zb����L4��.#j�7###h?1�##h?1�#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j��9`
###h?1�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####.#j�4###h?1�##h?
1�#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j��9`
###h?1�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####$#j#####h?1�#B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#######h?
1�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####!#hD#�##h$#�#B*#CJ##PJ##aJ##ph######h�
�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##!#h?1�##h/###B*#CJ##PJ##aJ##ph######h?
1�#CJ##PJ##aJ###$#hD#�##hbK4#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##,###.###6###8###�###�###�#
##�###�###�###�###�###�###�###�###�###############
###


###########�����ࡱ� ��������
ߍ|kZI################################!
#hD#�##h/###B*#CJ##PJ##aJ##ph####!#hD#�##h�<�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####!
#hD#�##h�7�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####!#hD#�##h
Ai#B*#CJ##PJ##aJ##ph####!#hD#�##h$#�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####.#j#;###h?1�##h?
1�#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j��9`
###h?1�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####$#j#####h?1�#B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#######h?
1�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#h?1�##h?
1�#6#�B*#CJ##PJ##aJ##ph#########################
###"###P###R###T###V###X###Z###\###^###`###f###h###j###r###t###�###�###�������
�xe�U�K:��##!#hD#�##h�ࡱ�#B*#CJ##PJ##aJ##ph##�###h?1�#CJ##PJ##aJ#####hࡱ
�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##h�<�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##h?
1�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##%#jQ>###hD#�##h?1�#CJ##EH�PJ##U##aJ##'#j#�9`
###hD#�##h?1�#CJ##PJ##U##V##aJ####hD#�##h?1�#CJ##PJ##aJ###!#j#####hD#�##h?
1�#CJ##PJ##U##aJ####h?1�##h?1�#CJ##PJ##aJ#####h?
1�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##h�ࡱ�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##�###�###�###ࡱ#
##�###�###�###�###�###�###�###�###�#######��ʼ���zgVH5H##########################
###########$#j#####h�#�#B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#######h�#�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####!
#hD#�##h
Ai#B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#hD#�##h/###5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�####h�
�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##�##$#hD#�##h�ࡱ�#5#�B*#CJ##PJ##aJ##ph##ࡱ##!
#hD#�##h�
�#B*#CJ##PJ##aJ##ph######h�
�#B*#CJ##PJ##aJ##ph##�###h#v�#B*#CJ##PJ##aJ##ph##�#!
#hD#�##h�ࡱ�#B*#CJ##PJ##aJ##ph##�#!#j#####hD#�##h?1ࡱ#CJ##PJ##U##aJ##
%#jCA###hD#�##h?1�#CJ##EH�PJ##U##aJ###
################L###N###P###~###�###�###�###�###�###�###�###�ҿ���|cK�|�|
2##########################0#j��9`
###h�s�##h.R�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####.#j^G###h�s�##h.R�#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ
##ph#####0#j��9`
###h�s�##h.R�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####!
#h�s�##h.R�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####*#j#####h�s�##h.R�#B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#######h
�<�#B*#CJ##PJ##aJ##ph######h�#�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####$#j#####h�#�#B*#CJ##PJ##U##
aJ##ph#####.#j5D###h?1�##h�#�#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####*#j��9`
###h�#�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###
�###�#######,###.###0###2###4###6###8###f###h###����h��������w_�����F###########
###############0#j��9`
###h�s�##h.R�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####.#j�O###h�s�##h.R�#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ
##ph#####0#j��9`
###h�s�##h.R�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####.#j#M###h�s�##h.R�#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ
##ph#####0#j��9`
###h�s�##h.R�#B*#CJ##PJ##U##V##aJ##ph#####!
#h�s�##h.R�#B*#CJ##PJ##aJ##ph####*#j#####h�s�##h.R�#B*#CJ##PJ##U##aJ##ph#####.#j
%J###h�s�##h.R�#B*#CJ##EH�PJ##U##aJ##ph#####�###4###�###########################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
########################################$##d
####�###�###$#If####a$#gd�s�###4###6############################################
�##kd�R###$##$#If#####�l##�##########################ࡱ##3#�#�


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×