Tải bản đầy đủ

Bai thi thu MÔN quy hoach

Bài 1:
So sánh hai phương án quy hoạch dưới đây hãy cho biết phương án nào tốt
hơn
Phương án I:
Cầu
A
B
C
D
E
AS
Cung
S1
7
13
6
2
12
30
S2
5

1
10
5
11
20
S3
10
5
3
7
14
40
S4
6
3
2
11
10
60
150
AD
30
20
25
35
40
150
Phương án II:
Cầu
Cung
S1
S2
S3
S4
AD

A

B


C

D

E

AS

7
5
10
5

13
1
5
4

6
10
3
3

2
5
7
9

12
11
14
10

30

20

25

35

40

30
20
40
60
150
150


Bài 2:
Hãy so sánh hai phương án quy hoạch dưới đây hãy cho biết phương án nào
tốt hơn
Phương án I:
Cầu
A
B
C
E
AS
Cung
S1
4
7
7
1
100
S2
12
3
8
8
200
S3
8
10
16
5
150
450
AD
80
90
120
160
450
Phương án II:
Cầu
Cung
S1
S2
S3
AD

A

B

C

E

AS

4
12
10

7
3
9

7
8
13

1
8
6

100
200
150

80

90

120

160

450
450Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×