Tải bản đầy đủ

Đề khảo sát môn Tiếng anh 6

PHÒNG GD&ĐT HẠ HÒA

KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH THCS
NĂM HỌC 2018 - 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề 01
Đề khảo sát có 02 trang
Chú ý: Thí sinh làm bài vào giấy kiểm tra, không làm bài trực tiếp vào đề này.

I. Tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại: (1.25đ)
1. A. books
B. papers
C. cats
D. maps
2. A. tenth
B. math
C. brother

D. theater
3. A. city
B. fine
C. nine
D. like
4. A. teacher
B. breakfast
C. read
D. leave
5. A. street
B. noisy
C. bookstore
D. history
II. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau:(3đ)
1. My friends always do their homework. They’re _____________
A. hard working
B. curious
C. lazy
D. talkative
2. __________ is that ? It is a river .
A. What
B. Where
C. Who
D. Which
3. We live__________a house.
A. on
B. at
C. in
D. to
4. Minh’s father is teacher. He works in a__________.
A. drugstore
B. factory
C. school
D. restaurant
5. __________she a doctor ?
A. Is
B. Are
C. Do
D. Does
6. How __________books are there on the shelf?
A. much
B. many
C. lot
D. any
7. My house is ___________to the ABC Bakery.
A. near
B. between
C. next
D. in front
8. Hung often ________________his bike to visit his hometown.
A. rides
B. flies
C. drives
D. goes
9. What is she __________________? – She is playing games.
A. do
B. doing
C. does
D. play
10._____________do you go to school? – I walk to school.
A. Where
B. What
C. When
D. How
11. Which floor is Tony on ? – He’s on the _________floor.
A. nice
B. nineth
C. nine
D. ninth
12. __________there any flowers in the garden ?
A. Is
B. This
C. Are
D. An
III. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc: (1.25đ)
1. There (be) ______ trees and flowers behind the house.
2. My father (work)____________in a hospital.
3. Where the children (go) _________________now?
4. She (not have )________ classes on Sunday.
5. You can (park) ________ here.


IV. Ghép câu hỏi cột A với câu trả lời ở cột B (1.25đ)
A
B
1. What time does he get up?
a. Yes, I do
2. What does she do?
b. By motorbike
3. What are you doing?
c. She is a doctor
4. Do you live in an apartment?
d. He gets up at six
5. How do you go to school everyday?
e. I’m watching TV
V. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi: (1.25đ)
Her name is Lan. She is in class 6A. She lives in a house in the city. Near her
house, there is a store, a restaurant, and a drugstore. Every day, she gets up at five forty-five.
She has breakfast at six. She goes to school at six thirty in the morning.
There is a park in front of the school. There are trees and flowers in the park. Behind


the school, there is a toystore and a bookstore. After school, she plays sports in the school
yard.
1. Which class is Lan in?
2. Is there a drugstore near her house ?
3. What time does she have breakfast?
4. Is the park behind the school?
5. What does she do after school?
VI. Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh: (1đ)
1. does / live / Where / he?
2. school / the/ in/ students/ hundred/ two/ are /There.
3. walking / his/ to / Phong / is / school.
4. near / bakery / The/ house/ is / the .
VII. Viết lại câu sau sao cho không làm thay đổi nghĩa: (1đ)
1. There are twenty four teachers in my school.
-> My school _________________________________________________________
2. Hung walks to school every day.
-> Hung goes ________________________________________________________
3. The park is in front of the super market
-> The supermarket is __________________________________________________
4. Hoa gets up at five forty - five.
-> Hoa gets up at a______________________________________________________
___THE END___

Họ và tên học sinh:……………………………………………….SBD:……….……….
Cán bộ coi khảo sát không giải thích gì thêm. Thí sinh không sử dụng tài liệu gì, kể cả từ điển.


PHÒNG GD&ĐT HẠ HÒA

KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH THCS
NĂM HỌC 2018 - 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề 02
Đề khảo sát có 02 trang
Chú ý: Thí sinh làm bài vào giấy kiểm tra, không làm bài trực tiếp vào đề này.

I. Tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại: (1,25đ)
1. A. read
B. teacher
C. eat
D. ahead
2. A. pens
B. rulers
C. helps
D. pencils
3. A. thanks
B. math
C. their
D. theater
4. A. mother
B. close
C. photo
D. open
5. A. lamp
B. table
C. family
D. bag
II. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau:(3đ)
1. Is that girl your sister ? Yes, ________
A. It is
B. he is
C. she is
D. they are
2. How many students ______________ in her class?
A. are there
B. there are
C. is there
D. there is
3. _________ are you? –I am thirteen.
A. How
B. How old
C. How many D. Where
4. This kind of candy is very delicious but I think you___________eat lots of it.
A. must
B. shouldn’t
C. should
D. can
5. There is a big yard in front __________ my house.
A. on
B. in
C. of
D. to
6. My brother ___________ his work every day.
A. do
B. does
C.is doing
D. doing
7. She takes a __________everymorning.
A. dressed
B. class
C. breakfast
D. shower
8. Look! The girls ____________ rope in the playground.
A. skip
B. skips
C. is skipping
D. are skipping
9. My brother __________ get up at six every morning.
A. is
B. isn’t
C. doesn’t
D. aren’t
10. Hung is a(n) ___________ boy. He loves outdoor activities.
A. patient
B. shy
C. hard-working D. active
11. Lan is usually early ________ school because she gets up early.
A. on
B. for
C. at
D. to
12. She works in a factory. She is a ___________
A. doctor
B. policeman
C. worker
D. teacher
III. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc : (1.25đ)
1. There (be) ______ a well to the right of the house.
2. He often (go)____________home 4.30.
3. What the children (play) _________________now?
4. They (not have)________English classes on Monday.
5. Hoa can (play) ________ the piano.


IV. Ghép câu hỏi cột A với câu trả lời ở cột B. (1.25đ)
A
B
1. What time does Lan get up?
a. No, I don’t.
2. What does he do?
b. She gets up at six.
3. What are you doing?
c. He is a teacher.
4. Do you live in a house?
d. On foot.
5. How do you go to school every day?
e. I’m listening to music.
V. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi: (1.25đ)
My best friend is Nam. He is 11 years old and he lives in Ha Hoa town. Every
day, he gets up at six o’clock. His house is near the school, so he walks to school at 7.00
a.m. There are 30 students in his class. He likes reading books. He usually goes to the
library after the lessons. He loves his school very much.
1. How old is Nam?
2. How does he go to school?
3. What time does he get up?
4. How many students are there in his class?
5. Does he love his school?
VI. Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh: (1đ)
1. homework/ You/ must/ every day/ your/ do.
2. people / have / does / family / many / your / How / ?
3. driving / to / Mr Quang / is / Hue.
4. sister/ this is/ my / my/ This is/ and/ Mom.
VII. Viết lại câu sau sao cho không làm thay đổi nghĩa: (1đ)
1. There are twelve classrooms in my school
-> My school __________________________________________________________
2. Mrs Huong drives to work every day.
-> Mrs Huong goes _____________________________________________________
3. The post office is to the left of the super market
-> The supermarket is ___________________________________________________
4. Hoa gets up at five fifteen.
-> Hoa gets up at a ______________________________________________________

___THE END___

Họ và tên học sinh:……………………………………………….SBD:……….…………………..
Cán bộ coi khảo sát không giải thích gì thêm. Thí sinh không sử dụng tài liệu, kể cả từ điển.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×