Tải bản đầy đủ

Ôn giải toán có lời văn

ÔN GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
Bài 1:Mẹ Mai mua 5 gói kẹo và 1 gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng 150 g và gói bánh cân
nặng 200 g. Hỏi mẹ Mai đã mua tất cả bao nhiêu gam k ẹo và bánh?
Bài giải
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................
Bài 2: Có 1kg đường, bác An đã dùng làm bánh hết 300 g. Số đ ường còn l ại bác chia
đều vào 5 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi cáo bao nhiêu gam đường?
Bài giải
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................
Bài 3: Một đội công nhân dự định sửa 350 m đường. Đội đó đã làm đ ược 1/5 s ố quãng
đường định sửa. Hỏi đội đó còn phải sửa bao nhiêu m đ ường n ữa?
Bài giải
......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................


Bài 4: Cửa hàng có 200 m vải hoa. Cửa hàng đó đã bán được 70 m vải. S ố v ải còn l ại
dùng để may quần áo, mỗi bộ quần áo hết 3 m v ải. Hỏi c ửa hàng may đ ược nhi ều
nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy m vải?
Bài giải
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bài 5:Một thùng đựng dầu có 250 lít dầu. Người ta đã rót 148 lít dầu. S ố d ầu còn l ại
được rót đầy vào các can nhỏ, mỗi can 5 lít. Hỏi cần dùng ít nh ất bao nhiêu can đ ể
đựng hết số dầu đó?
Bài giải
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 6:Có 280 quyển sách, xếp đều vào 2 tủ. Mỗi tủ có 5 ngăn. H ỏi m ỗi ngăn có bao
nhiêu quyển sách , biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau.
Bài giải


......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
Bài 7: Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20 cm. Tính chu vi hình ch ữ nh ật ghép b ởi 6
viên gạch như thế.( xem hình vẽ)
Bài giải
......................................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................

Bài 8:Tính cạnh hình vuông biết chu vi hình vuông là 1m 16 cm.
Bài giải
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................


Bài 9:Một hình chữ nhật có chu vi là 120 m. Biết chiều dài là 35m. H ỏi chiều r ộng hình
chữ nhật là bao nhiêu?
Bài giải
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................
Bài 10:Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 60 m và gấp 5 l ần chi ều rộng. Tính
chu vi khu đất hình chữ nhật đó.
Bài giải
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................
Bài 11: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 20 m và bằng 1/3 chi ều dài.
Tính chu vi thửa ruộng đó.
Giải
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................. ...................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×