Tải bản đầy đủ

giáo án âm nhạc lớp 8 chuẩn KTKN

Tiết….… (TKB). Lớp dạy: 8A: Ngày dạy….../….../……. Sĩ số….…Vắng..…..…
Tiết….… (TKB). Lớp dạy: 8B: Ngày dạy….../….../……. Sĩ số….…Vắng….……
Tiết: 1, Bài:1
HỌC HÁT BÀI: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG
Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
- Biết bài hát “Mùa thu ngày khai trường” là bài hát của nhạc sĩ Vũ Trọng
Tường
- Hát đúng lời ca. giai điệu bài hát “Mùa thu ngày khai trường”.
2. Kỹ năng:
- HS thể hiện tốt tính chất, thuộc lời ca của bài hát “Mùa thu ngày khai
trường”.
- Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm.
3. Về thái độ:
- Qua bài hát giáo dục các em tình cảm gắn bó với nhà trường.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn ocgan.
- Bảng phụ bài hát.

- Đàn hát thuần thục bài hát “Mùa thu ngày khai trường”.
- Sưu tầm một số bài hát khác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường.
2. Học sinh:
- Tìm hiểu trước nội dung của bài hát
III. Tiến trình dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Không kiểm tra.
2. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài hát. (8’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
- Giới thiệu tác giả, bài hát.
- GV trình bày qua - HS lắng nghe, ghi - Tác giả: Nhạc sĩ Vũ Trọng Tường
một số nét chính về vở nội dung chính
có một số tác phẩm như: Lời ru của
tác giả, tác phẩm.
mẹ, Chị Hằng, Cây bàng mùa hạ…
- Bài hát:
-GV chỉ định.
-HS đọc nội dung - Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài
bài hát.
hát
-GV hát bài một - HS lắng nghe.
- Nghe hát mẫu.
lượt.
- GV hướng dẫn - HS cùng chia câu, - Chia đoạn, chia câu: 2 đoạn
chia câu, đoạn.
đoạn
+ Đoạn a: Từ đầu đến trong tiếng hát
mùa thu: Gồm 2 câu


+ Đoạn b: đoạn còn lại: Gồm 4 câu
Hoạt động 2: Học hát (30’)
- GV hướng dẫn - HS luyện thanh.
- Luyện thanh thang âm đô trưởng.
luyện thanh.
- GV hướng dẫn - HS thực hiện theo - Tập hát từng câu


học hát từng câu.
hướng dẫn.
- GV đàn, hát mẫu - HS thực hiện theo - Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3
từng câu.
mẫu.
lần, yêu cầu hs hát nhẩm theo và sau
đó gọi một vài cá nhân hát lại => Cả
lớp hát theo đàn
- GV hướng dẫn.
- HS thực hiện theo - Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối
hướng dẫn.
câu 1 với câu 2
- GV hướng dẫn - HS thực hiện theo - Hướng dẫn hs hát thuần thục đoạn
ghép câu, đoạn, cả hướng dẫn
1, tập đoạn 2 tương tự đoạn 1=> Nối
bài.
cả 2 đoạn.
- GV đệm đàn.
- HS hoàn thiện bài. - Hát đầy đủ cả bài
- GV chỉ định.
- HS thực hiện.
- Chia ½ lớp hát đoạn 1, ½ lớp hát
đoạn 2 sau đó đổi ngược lại.
- GV chỉ định, đệm - HS chia nhóm, thể - Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm,
đàn.
hiện bài.
hát hoàn chỉnh cả bài
- GV đệm đàn.
- HS hoàn thiện bài. - Chọn tốc độ phù hợp trên đàn,
đoạn 1 sử dụng tiết điệu cha cha,
đoạn 2 sử dụng tiết điệu Rumba và
đệm đàn cho hs hát.
-GV yêu cầu.
- HS thể hiện.
- Yêu cầu các em hát đoạn 1 sôi nổinhiệt tình,đoạn 2 thể hiện sự tha
thiết- mênh mang
- GV đệm đàn, - HS trình bày, sửa - Trình bày theo nhóm, GV nhận xét
nhận xét.
bài.
và sửa sai (nếu có).
- GV hướng dẫn - HS thực hiện theo - Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và
cách
hát
lĩnh hướng dẫn.
hoà giọng
xướng.
3. Củng cố: (5’)
- GV đệm đàn, HS thể hiện lại bài hát “Mùa thu ngày khai trường”. GV nhận
xét, chỉnh sửa lại (nếu sai).
4. Dặn dò: (2’)
- Về nhà ôn tập lại bài hát “Mùa thu ngày khai trường”, chú ý những chỗ GV
chỉnh sửa.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới: TĐN số 1 “Chiếc đèn ông sao”

Tiết…… (TKB). Lớp dạy: 8A: Ngày dạy….../.…./…..... Sĩ số…....…Vắng.....……


Tiết…… (TKB). Lớp dạy: 8B: Ngày dạy….../…../…..... Sĩ số…....…Vắng.....……
Tiết: 2, Bài:1
ÔN TẬP BÀI HÁT: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG.
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Thể hiện thuần thục bài hát, đọc nhạc đúng cao độ, trường độ ghép lời bài
TĐN số 1.
2. Kỹ năng:

- Biểu diễn tác phẩm âm nhạc, nhận biết và thể hiện kí hiệu âm nhạc
trên bản nhạc.
3. Thái độ:
- Qua bài hướng các em tới cái hay, cái đẹp trong âm nhạc, hình thành trong
các em niềm say mê, yêu thích môn âm nhạc; tích cực tham gia các phong trào của
trường, lớp. Biết được sự quan tâm của Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng.
II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên:
- Đàn ocgan, đàn hát thuần thục bài hát “Mùa thu ngày khai trường”, TĐN
số 1.

- Bảng phụ bài TĐN số 1.
2.Học sinh:
- Tìm hiểu vài nét về nhạc sĩ Hoàng Lân.

III. Tiến trình dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV chỉ định, HS lên bảng thể hiện bài hát “Mùa thu ngày khai trường”
theo nhóm 3- 5 HS. GV nhận xét và đánh giá.
- Yêu cầu cần đạt: Hát đúng lời ca, cao độ, trường độ, thể hiện được sắc thái
bài hát.
2. Bài mới:
Hoạt động của
Hoạt động của HS
Nội dung
GV
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát. (8’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
Mùa thu ngày khai trường
Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường

- GV hướng dẫn - HS luyện thanh.
luyện thanh.
- GV đàn, hát
trước bài một lượt.
- GV đệm đàn,
sửa bài.
- GV chỉ định,

- Luyện thanh:

- HS lắng nghe lại - Cho hs nghe lại giai điệu của bài hát
để các em so sánh và sửa những chỗ
giai điệu bài.
chưa chính xác.
- HS ôn tập, chỉnh
sửa bài.


hướng dẫn sửa - HS thể hiện bài.
sai.

- Cả lớp ôn tập lại bài hát, GV nghe và
sửa sai ( nếu có).
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát
=> Gv chỉ ra những chỗ các em hát
- GV hướng dẫn.
chưa chính xác và hướng dẫn các em
- HS thực hiện theo sửa sai.
hướng dẫn.
- Tập các hình thức biểu diễn:
- Một hs nam và 1 hs nữ hát đối đáp
đoạn 1- đoạn 2 cả lớp hát hoà giọng.
- GV đệm đàn.
- Đoạn 1- 1 hs hát lĩnh xướng, đoạn 2
cả lớp hoà giọng.
- HS luyện tập bài.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc TĐN số 1 (25’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
CHIỀC ĐÈN ÔNG SAO
(Trích)
- GV hỏi:
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
? Giọng của bài? - HS trả lời, ghi vở * Tìm hiểu bài:
? Bài được viết ở nội dung chính.
- Bài được viết ở giọng Cdur.
nhịp gì?
? Những cao độ
- Bài được viết ở nhịp 2/4.
dược sử dụng
trong bài?
- Cao độ gồm:
- GV hướng dẫn
luyện thanh.
- HS luyện thanh
theo mẫu.
- GV thể hiện
trước bài 1 lượt.
- GV hướng dẫn - HS lắng nghe giai
đọc nhạc từng điệu bài.
câu.
- GV hướng dẫn - HS thực hiện theo
ghép các câu, cả hướng dẫn.
bài.
- HS thực hiện theo
- GV nghe, chỉnh hướng dẫn.
sửa bài.
- GV chỉ định.
-HS thực hiện và
chỉnh sửa.
- HS thực hiện theo
- GV chỉ định, nhóm.
hướng dẫn.
- GV đệm đàn.
- HS chia nhóm và
thực hiện ghép lời.

C D E F G A H (C)
- Luyện thanh thang âm Cdur
* Tập đọc nhạc :
- GV cho hs nghe giai điệu của bài
TĐN 1 -2 lần

- Tập tương tự với các câu còn lại cho
đến hết bài.

- Trong khi hướng dẫn hs tự đọc nhạc
hoà với tiếng đàn, GV cần chú ý nghe
để phát hiện và sửa sai kịp thời cho các
em.


- GV hướng dẫn, - HS hát, kết hợp - Tập đọc theo từng nhóm kết hợp gõ
đệm đàn.
đánh nhịp.
phách.
- HS thực hiện theo
hướng dẫn.
- Chia lớp thành 2 nhóm: 1 nhóm đọc
nhạc và gõ phách- 1 nhóm hát lời và gõ
tiết tấu sau đó đổi ngược lại.
- Cả lớp hát lời kết hợp đánh nhịp 2/4.

- GV đệm đàn.
- HS thể hiện bài.

- Trò chơi âm nhạc:
+ GV đàn 2-3 nốt đầu tiên của mỗi câu
(không theo thứ tự) cho hs nhận biết và
yêu cầu các em đọc cả câu.
+ Gọi 2 nhóm: 1 đọc nhạc -1 gõ tiết tấu
-> HS khác nhận xét.

3. Củng cố: (5’)
- GV đệm đàn, HS thể hiện lại bài TĐN số 1, GV nhận xét, chỉnh sửa(nếu
sai).
4. Dặn dò: ( 2’ )
- Ôn lại toàn bộ nội dung bài học, chuẩn bị trước nội dung bài học mới.

Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8A: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8B: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết: 3, Bài:1
ÔN TẬP BÀI HÁT: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG
ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ TRẦN HOÀN VÀ BÀI HÁT MỘT
MÙA XUÂN NHO NHỎ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hát tốt, bài hát “Mùa thu ngày khai trường”.
- Đọc chính xác bài TĐN số 1.
- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Trần
Hoàn. Nghe và cảm nhận về bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ”.
2. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng hát theo tay chỉ huy của giáo viên. Thể hiện đúng tính chất
vui tươi, nhẹ nhàng của bài hát.
- Rèn luyện đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 2/4.
- Nghe và cảm nhận được nội dung và tính chất âm nhạc của bài hát “Một
mùa xuân nho nhỏ”.
.3. Thái độ:
- Qua bài học giáo dục các em có ý thức tìm hiểu về nền âm nhạc Việt
Nam, biết trân trọng những đóng góp của các nhạc sĩ Việt Nam vào sự phát triển
chung của văn hoá Việt.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn ocgan, đàn, hát thuần thục bài hát và bài TĐN số 1.
- Chuẩn bị, đàn thuần thục bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ”.
- Tư liệu về nhạc sĩ Trần Hoàn và một số tác phẩm khác của ông.

2. Học sinh:
- Xem trước nội dung bài học.
III. Tiến trình dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV chỉ định, đệm đàn. HS thể hiện lại bài TĐN số 1. GV nhận xét, đánh
giá.
- Yêu cầu cần đạt: Đọc đúng cao độ, trường độ, ghép lời bài TĐN.
2. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát (11’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
MÙA THU NGÀY KHAI
TRƯỜNG
Nhạc
và lời: Vũ Trọng Tường
- GV hướng dẫn - HS luyện thanh.
- Luyện thanh thang âm Cdur
luyện thanh.
- GV thực hiện -HS lắng nghe lại
trước bài một lượt. giai điệu bài.
- GV đệm đàn.
- GV chỉnh sửa bài.
- GV hướng dẫn.
- GV chỉ định.
- GV hướng dẫn.

- GV dệm đàn.

- HS luyện tập bài.
- HS chỉnh sửa bài
theo hướng dẫn.
- HS thực hiện theo - Hướng dẫn cho hs hát và vận động
phụ hoạ nhẹ nhàng.
hướng dẫn.
- HS thực hiện theo - Chia nhóm hát đối đáp và hoà
giọng.
nhóm.
- Hướng dẫn hs hát đuổi ở đoạn 2
- HS thực hiện.
(nhóm 1 hát trước nhóm 2 một ô
nhịp) => GV chỉ huy bằng tay để hs
trình bày.
- HS luyện tập.


Hoạt động 2: Ôn tập tập đọc nhạc TĐN số 1 (13’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
CHIẾC ĐÈN ÔNG SAO
(Trích)
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
- GV đệm đàn.
- HS đọc gam Cdur. - Đọc gam Đô trưởng

C
- GV thể hiện trước - HS lắng nghe.
bài một lượt.
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập bài.
- GV chỉnh sửa bài.
HS sửa bài theo
mẫu.
- GV hướng dẫn.
- HS thực hiện theo
hướng dẫn.
- GV chỉ định.
- HS thực hiện theo
nhóm.
- GV nhân xét và - HS thực hiện.
chỉnh sửa bài.
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập.

D E F

G A H (C)

- Cho học sinh nghe lại giai điệu của
bài TĐN 1 lần để các em nhớ lại.

- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách
- Từng nhóm đọc nhạc và đánh nhịp
2/4.
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài hát

- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài
TĐN (đọc nhạc và đánh nhịp).
Hoạt động 3: Âm nhạc thường thức (10’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
NHẠC SĨ TRẦN HOÀN VÀ BÀI
- GV chỉ định.
- HS đọc nội dung HÁT MỘT MÙA XUÂN NHO
bài.
NHỎ
? Em hãy nêu đôi - HS trả lời.
1.Nhạc sĩ Trần Hoàn:
nét về cuộc đời và
- Gọi 2 em đọc sgk/9
sự nghiệp của nhạc
? Em hãy nêu đôi nét về cuộc đời và
sĩ Trần Hoàn?
sự nghiệp của nhạc sĩ Trần Hoàn?
- GV trình bày lại, - HS lắng nghe, ghi - Tên khai sinh là Nguyễn Tăng
ghi bảng.
bảng
nội
dung Hích (Còn có bút danh khác là Hồ
chính.
Thuận An).
- Nguyên là bộ trưởng Bộ văn hoá
- GV giới thiệu vài - HS lắng nghe
thông tin.
nét về bài.
- Các tác phẩm tiêu biểu: Sơn nữ ca;
- GV thể hiện bài.
- HS lắng nghe và Lời ru trên nương (1971); Lời người
cảm nhận.
ra đi (1948); Mùa xuân nho nhỏ;
Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví
dặm (1981); Lời Bác dặn trước lúc
đi xa…


- Ông được Nhà nước trao tặng giải
thưởng Hồ Chí Minh về văn học
nghệ thuật.
2. Bài hát “Một mùa xuân nho
nhỏ”
- Bài hát được nhạc sĩ Tần Hoàn phổ
nhạc vào năm 1980 và được viết ở
nhịp 6/8.
3. Củng cố: (5’)
- GV đệm đàn, HS thể hiện bài TĐN số 1. GV nhận xét, chỉnh sửa bài, HS
lắng nghe, tự sửa bài.
4. Dặn dò: (1’)
- Ôn tập lại toàn bộ nội dung bài học, chuẩn bị nội dung bài học giờ sau: Bài
hát Lý Dĩa Bánh Bò.

Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8A: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8B: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết: 4, Bài: 2
HỌC HÁT: BÀI LÝ DĨA BÁNH BÒ
Dân ca Nam Bộ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết bài hát “Lí dĩa bánh bò” là một bài hát dân ca Nam bộ.
- Hát thuộc lời ca, chính xác giai điệu của bài hát “Lí dĩa bánh bò”.
2. Kỹ năng:
- Thể hiện rõ tính chất của bài hát “Lí dĩa bánh bò”.
- Biết cách lấy hơi, hát rõ lời.
3. Thái độ:
- Qua bài hát giáo dục các em biết yêu qúy các làn điệu dân ca và tinh thần
lạc quan trong lao động, trong cuộc sống. Đồng thời giáo dục các em ý thức trân
trọng và bảo vệ bản sắc văn hoá âm nhạc dân tộc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ bài hát.
- Đàn hát thuần thục bài hát “Lí dĩa bánh bò”.
- Sưu tầm một số bài hát lí khác để giới thiệu cho HS nghe như: Lí cây bông,
Lý ngựa ô…


2. Học sinh:
- Sưu tầm các bài hát dân ca.
- Chuẩn bị trước bài ở nhà.
III. Tiến trình dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV đệm đàn, chỉ định. HS thể hiện bài TĐN số 1. GV nhận xét và đánh
giá.đa
- Yêu cầu cần đạt: Đọc đúng cao độ, trường độ, ghép lời bài TĐN số 1.
2. Bài mới:
Hoạt động của
Hoạt động của HS
Nội dung
GV
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài hát. (8’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
- Giới thiệu bài.
- GV trình bày, ghi - HS lắng nghe, ghi - Bài hát được nhân dân sáng tạo
bảng.
vở nội dung chính.
dựa trên câu thơ lục bát:
“Hai tay bưng dĩa bánh bò
Giấu cha, dấu mẹ, cho trò đi thi”.
Bài được viết ở giọng Cdur, nhịp
2/4.
+ Cao độ gồm: C – D – E – G – A.
+ Trường độ gồn: Nốt móc kép, nốt
móc đơn, nốt móc đơn chấm dôi,
nốt đen, nốt đen chấm dôi, nôt
trắng, dấu lặng đơn.
+ Ngoài ra bài còn sử dụng dấu
nhắc lại, khung thay đổi, dấu luyến.
Hoạt động 2: Học hát. (25’)
- GV hướng dẫn - HS luyện thanh.
- Luyện thanh thang âm 5 của giọng
luyện thanh.
Cdur.

C D E
G A
(C)
Luyện đi lên và ngựơc lại 3 đến 5
lượt.
- GV hướng dẫn
chia câu.
- GV đàn, hát trước
bài một lượt.
- GV hướng dẫn
từng câu, hát mẫu
từng câu.
- GV hướng dẫn
ghép các câu, cả
bài.

- HS chia câu.
- Hs lắng nghe giai
điệu bài.
- HS thực hiện theo
hướng dẫn.
- HS thực hiện theo
hướng dẫn.
- HS thể hiện cả bài.

- Bài chia làm 4 câu.


- GV đệm đàn.
- HS lắng nghe và
- GV chỉnh sửa bài. chỉnh sửa bài.
- HS luyện tập theo
- GV đệm đàn.
đàn.
- HS lắng nghe, tự
- GV nhận xét, sửa bài.
chỉnh sửa.
- HS luyện tập.
- GV đệm đàn.
3. Củng cố: (5’)
- GV đệm đàn, HS thể hiện lại bài hát “Lý Dĩa Bánh Bò”. GV nhận xét,
chỉnh sửa hoàn chỉnh bài.
4. Dặn dò: (2’)
- Ôn tập lại bài hát “Lý Dĩa Bánh Bò”, chú ý những chỗ GV sửa.
- Chuẩn bị trước nội dung bài mới: Nhạc lý gam thứ, giọng thứ, TĐN số 2.

Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8A: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8B: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết: 5, Bài: 2
ÔN TẬP BÀI HÁT: LÝ DĨA BÁNH BÒ
NHẠC LÝ: GAM THỨ, GIỌNG THỨ
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hát chính xác giai điệu của bài hát “Lí dĩa bánh bò”.
- Có khái niệm về nhịp gam thứ, giọng thứ. Biết sự khác nhau cơ bản giữa
giọng thứ và giọng trưởng.
- Biết bài TĐN số 2 là một bài hát Italia, được viết ở giọng La thứ.
2. Kỹ năng:
- Biết biểu diễn bài hát “Lí dĩa bánh bò” với hình thức đơn ca và tốp ca, thể
hiện rõ tính chất của bài hát.
- Đọc nhạc chính xác bài TĐN số 2, ứng dụng đánh nhịp 3/4.
3. Thái độ:
- Qua bài học các em có cảm nhận về cái hay, cái đẹp trong âm nhạc từ đó
các em hình thành sự say mê và yêu thích âm nhạc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:


- Đàn ocgan, đàn, thể hiện thuần thục bài TĐN.
- Bảng phụ chép bài TĐN số 2
2. Học sinh:
- Ôn lại kiến thức nhạc lí đã học về gam trưởng, giọng trưởng ở lớp 7.
III. Tiến trìmh bài dạy:
1. Kiểm tra bài cũ: (4’)
- GV chỉ định. HS lên bảng thể hiện bài hát theo nhóm, mỗi nhóm 3-5 HS.
GV nhận xét, đánh giá.
- Yêu cầu cần đạt: Hát đúng lời ca, cao độ, trường độ, thể hiện sắc thái bài
hát, kết hợp động tác phụ hoạ.
2. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: ÔN tập bài hát. (12’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
LÍ DĨA BÁNH BÒ
- GV đàn, hát rước - HS lắng nghe lại giai
Dân ca Nam Bộ
bài một lượt.
điệu bài.
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập bài.
- GV chỉnh sửa bài, - HS chỉnh sửa bài
hát mẫu.
theo mẫu.
- GV đệm đàn, chỉ - HS nghe và thực - HS trình bày theo nhóm. Thể
định.
hiện.
hiện được tính chất vui tươi, dí
dỏm của bài hát.
- GV chỉ định.
- HS lên bảng thể hiện
bài theo nhóm.
- GV nhận xét, - HS thể hiện, tự chỉnh
đánh giá, chỉnh sửa sửa bài.
nếu sai.
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập.
Hoạt động 2: Nhạc lý. (9’)
- GV trình bày, giới - HS lắng nghe, ghi vở * Gam thứ:
thiệu nội dung bài, nội dung chính.
- Gam thứ là hệ thống bảy bậc âm
ghi bảng.
được sắp xếp liền bậc hình thành
dựa trên công thức cung và nửa
cung như sau:
- GV đàn gam - HS lắng nghe.
I II III IV V VI VII I
amol.
1c 1/2c 1c 1c 1/2c 1c 1c
- Âm ổn định nhất trong gam là
âm bậc 1.
* Giọng thứ:
- Các bậc trong gam thứ được sử
dụng để xây dựng giai điệu một
bài hát hoặc một bản nhạc. Người
ta gọi là giọng thứ kèm theo âm


chủ.
- GV lấy ví dụ, thể - HS lắng nghe và đọc - Ví dụ giọng amol:
hiện trên đàn giọng theo cao độ đàn.
I II III IV V VI VII I
amol.
A H C
D E F G (A)
1c 1/2c 1c

1c 1/2c 1c

1c

Hoạt động 3: Tập đọc nhạc ( 16’ )
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
TĐN số 2:
TRỞ VỀ SU-RI-EN-TÔ
Bài hát I-ta-li- GV cùng HS tìm - HS cùng tìm hiểu, a
hiểu bài, ghi vở nội ghi bảng nội dung - Bài TĐN được viết ở giọng
dung chính.
chính.
amol, nhịp 3/4.
- Cao độ gồm: A, H, C, D, E, F.
- Trường độ gồm: Nốt móc đơn,
- GV hướng dẫn - HS luyện thanh theo nốt đen, nốt trắng, dấu lặng đen.
luyện thanh.
hướng dẫn.
- Luyện thanh thang âm amol.

- GV thể hiện trước
bài một lượt.
- GV hướng dẫn
đọc nhạc từng câu
kết hợp chỉnh sửa
từng câu.
- GV hướng dẫn
ghép các câu, cả bài
với nhau theo lối
móc xích
- GV đệm đàn.
- GV chỉnh sửa bài.

- HS lắng nghe giai
điệu bài.
- HS thực hiện theo
hướng dẫn.

A H C D E F

G (A)

- HS thực hiện theo
hướng dẫn.
- HS thực hiện cả bài.
- HS sửa bài theo
hướng dẫn.
HS luyện tập.

- GV đệm đàn.
3. Củng cố: (3’)
- Gv đệm đàn. HS thể hiện lại bài TĐN số 2. GV nhận xét, chỉnh sửa nếu sai.
HS tự sửa.
4. Dặn dò: ( 1’ )
- Ôn tập lại toàn nội dung bài học, chẩn bị trước nội dung bài mới âm nhạc
thường thức nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát “Hò Kéo Pháo”.
Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8A: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8B: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……


Tiết: 6, Bài: 2
ÔN TẬP BÀI HÁT: LÍ DĨA BÁNH BÒ
ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2
ÂM NHẠC THƯỜNG THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ HOÀNG VÂN VÀ BÀI
HÁT HÒ KÉO PHÁO

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát “Lí dĩa bánh bò”.
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 2.
- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng
Vân.
- Biết bài hát “Hò kéo pháo” là tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân được sáng
tác trong kháng chiến chống pháp.
2. Kĩ năng:
- Thể hiện đúng tính chất vui tươi, nhẹ nhàng của bài hát. Luyện tập kỹ năng
hát đơn ca.
- Luyện đọc nhạc và đánh nhịp 3/4.
- Nghe và cảm nhận được nội dung và tính chất âm nhạc của bài hát “Hò kéo
pháo”.
3. Thái độ:
- Qua bài học giáo dục các em có ý thức tìm hiểu về nền âm nhạc Việt Nam,
biết trân trọng những đóng góp của các nhạc sĩ Việt Nam vào sự phát triển chung
của văn hoá Việt Nam.
II Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn ocgan, đàn, hát thuần thục bài TĐN số 2.
- Bảng phụ chép bài TĐN số 2.
- Tư liệu về nhạc sĩ Hoàng Vân và một số tác phẩm khác của ông.

2. Học sinh:
- Sưu tầm một số bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân.
III. Tiến trình dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV chỉ định, đệm đàn. HS lên bảng thể hiện lại bài TĐN số 2. GV nhận xét
và đánh giá.
- Yêu cầu cần đạt: Đọc nhạc đúng cao độ, trường độ, ghép lời bài TĐN.
- Nêu khái niệm gam thứ, giọng thứ?
- Đáp án: + Gam thứ là hệ thống 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc dựa trên
công thức các cung và nửa cung.
+ Giọng thứ là các bậc trong gam thứ được sử dụng để xây dựng giai
điệu một bài hát hoặc một bản nhạc người ta gọi là giọng thứ kèm theo âm chủ.

2. Bài mới:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung


Hoạt động 1: ÔN tập bài hát. (8’)
- HS ghi vở.
LÍ DĨA BÁNH BÒ
- GV ghi bảng.
Dân ca Nam Bộ
- GV đàn, hát rước - HS lắng nghe lại giai
điệu bài.
bài một lượt.
- HS luyện tập bài.
- GV đệm đàn.
- GV chỉnh sửa bài, - HS chỉnh sửa bài
theo mẫu.
hát mẫu.
- GV đệm đàn, chỉ - HS nghe và thực
hiện.
định.
định, - HS lên bảng thể hiện
bài theo nhóm.
- HS thể hiện, tự chỉnh
- GV nhận xét, sửa bài.
đánh giá, chỉnh sửa
nếu sai.
- GV chỉ
hướng dẫn.

- Hướng dẫn cho hs hát và vận
động phụ hoạ nhẹ nhàng.
- Chia nhóm hát lĩnh xướng và
hoà giọng.
- Hướng dẫn từng nhóm trình bày
bài hát theo cách hát lĩnh xương
và hoà giọng.

- HS luyện tập.
Hoạt động 2: Ôn tập tập đọc nhạc. (17’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
TĐN số 2:
TRỞ VỀ SU-RI-EN-TÔ
Bài hát I-ta-li- GV hướng dẫn - HS luyện thanh theo a
luyện thanh.
hướng dẫn.
- GV đệm đàn.

A H C D E F G (A)
- GV thể hiện trước - HS lắng nghe lại giai - Luyện thanh đi lên, xuống 2 đến
3 lần.
bài một lượt.
điệu bài.
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập bài.
- GV chỉnh sửa bài, - HS lắng nghe và sửa
đọc mẫu.
bài theo mẫu.
- GV chỉ định, - HS thực hiện theo
hướng dẫn học sinh hướng dẫn.
- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách
- Từng nhóm đọc nhạc và đánh
nhịp 3/4.
Hoạt động 3: ÂM NHẠC THƯỜNG THƯỜNG THỨC (10’)
*. Nhạc sĩ Hoàng Vân:
- Gọi 2 em đọc sgk/11
- GV chỉ định.
- HS đọc bài.
- GV cùng HS tóm - HS cùng tìm hiểu, - Tên khai sinh là Lê Văn Ngọ
tắt lại nội dung ghi vở nội dung chính. (Còn có bút danh khác là Y- Na).
- Các tác phẩm tiêu biểu: Quảng
chính, ghi bảng nội


dung chính.

- GV thể hiên một - HS lắng nghe và cảm
số tác phẩm thiêu nhận.
biểu của nhạc sĩ.
- GV giới thiệu bài.

- HS lắng nghe, ghi vở.

- GV đệm đàn, thể - HS lắng nghe, cảm
hiện bài hát.
nhân, phát biểu cảm
nghĩ.

Bình quê ta ơi; Bài ca xây dựng;
Tình ca Tây Nguyên; Hò kéo
pháo; Em yêu trường em; Ca
ngợi Tổ quốc; …
- Ông được Nhà nước trao tặng
giải thưởng Hồ Chí Minh về văn
học nghệ thuật.
- Cho hs nghe một số trích đoạn
các bài hát khác như: Em yêu
trường em; Ca ngợi Tổ quốc;
Tình ca Tây Nguyên.
*. Bài hát “Hò kéo pháo”.
- Bài hát được nhạc sĩ Hoàng Vân
sáng tác vào năm 1954 khi ông
được chứng kiến mọi diễn biến
của chiến dịch Điện Biên Phủ
- Giai điệu của bài hát hùng
tráng, khoẻ mạnh cho chúng ta
thấy được những khó khăn gian
khổ của những người chiến sĩ
Điện Biên năm xưa và những
chiến công hiển hách của quân và
dân ta.

3. Củng cố: (4’)
- GV đệm đàn. HS thể hiện lại bài hát và bài TĐN. GV nhận xét, chỉnh sửa
nếu sai.
4. Dặn dò: (1’)
- ÔN tập lại tất cả các bài hát, các bài TĐN đã học từ đầu năm, chuẩn bị cho
tiết ôn tập giờ sau.


Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8A: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8B: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……

Tiết 7
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hát đúng giai điệu của hai bài hát Mùa thu ngày khai trường, Lí dĩa bánh
bò.
- Nắm được khái niệm của gam thứ, giọng thứ..
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 1, 2
2. Kỹ năng:
- Thuộc lời ca và thể hiện tốt sắc thái của 2 bài hát Mùa thu ngày khai
trường, Lí dĩa bánh bò.
- Viết được công thức của giọng thứ và biết cách xác định 1 bài hát được viết
ở giọng trưởng hoặc thứ
- Luyện đọc nhạc và kết hợp đánh đúng nhịp của bài TĐN số 1 và số 2.
3. Thái độ:
- Giáo dục các em lòng say mê, yêu thích âm nhạc và tích cực tham gia các
hoạt động âm nhạc của lớp, nhà trường.
- Động viên các em thể hiện được năng khiếu của bản thân và phát huy được
những kiến thức âm nhạc đã được học trong nhà trường vào cuộc sống.
- Biết trân trọng và giữ gìn những nét bản sắc của âm nhạc Việt Nam
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn ocgan, đàn, hát thuần thục các bài hát, các bài TĐN đã học.
2. Học sinh:
- Ôn tập lại các bài đã học.
III. Tiến trình dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kết hợp kiểm tra trong giờ ôn tập.
2. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài hát.(15’)
- GV thể hiện trước - HS lắng nghe lại giai * Bài hát:
bài trước khi vào ôn điệu bài.
MÙA THU NGÀY KHAI
tập từng bài.
TRƯỜNG
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập bài.
Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường
- GV chỉnh sửa bài, - HS chú ý lắng nghe
hát mẫu.
và chỉnh sửa theo * Bài hát:
mẫu.
LÍ DĨA BÁNH BÒ
- GV chỉ định.
- HS luyện tập theo
Dân ca Nam Bộ
nhóm và lên thể hiện
bài.


- GV nhận xét và - HS lắng nghe và tự
chỉnh sửa.
sửa bài.
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập.
Hoạt động 2: Ôn tập tập đọc nhạc (13’)
- GV đàn, thể hiện - HS lắng nghe lại giai * Tập đọc nhạc số 1:
trước bài một, hai điệu bài.
Chiếc đèn ông sao
lượt trước khi vào ôn
(trích)
từng bài.
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập từng * Tập đọc nhạc số 2:
bài.
Trở về Su-Ri-En-Tô
- GV chỉnh sửa, đọc - HS chú ý lắng nghe
(Trích)
mẫu những câu sai.
và sửa lại cho chính
Bài hát I-ta-li-a
xác.
- GV chỉ định.
- HS chia nhóm, thực + Chia hai nhóm: một nhóm đọc
hiện.
nhạc, một nhóm hát lời sau đó
đổi ngược lại.
- GV hướng dẫn - HS luyện tập theo
tương tự bài sau.
hướng dẫn.
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập.
Hoạt động 3: Ôn tập nhạc lý (12’)
- GV đặt các câu hỏi - HS trả lời, ghi vở * Gam thứ:
về nhạc lý đã được nội dung chính.
Là hệ thống 7 bậc âm được sắp
học:
xếp liền bậc hình thành dựa trên
? Khái niệm gam thứ,
công thức cung và nửa cung như
giọng thứ, giọng la
sau:
thứ ?
I II III IV V VI VII I
1c 1/2c 1c 1c 1/2c 1c 1c
* Giọng thứ:
Là sử dụng các bậc âm trong
gam thứ để xây dựng giai điệu
của một bài nạhc người ta gọi là
giọng thứ kèm theo âm chủ.
* Giọng la thứ:
Là giọng sử dung các bậc trong
âm trong gam la thứ để xây
dựng giai điệu bài nhạc.
- GV lấy ví dụ một - HS lắng nghe, cảm
bài hát giọng Amol nhận.
thể hiện trên đàn.
3. Củng cố: (4’)
- GV đệm đàn, HS thể hiện lại một số nộ dung ôn tập trong giờ ôn tập chưa
thể hiện tốt. GV nhận xét, chỉnh sửa bài.
4. Dặn dò: (1’)
- Ôn tập lại toàn bộ nội dung giờ ôn tập chuẩn bị cho giờ học sau kiểm tra.


Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8A: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8B: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết: 8
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh một cách công bằng và
khách quan.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng thể hiện tác phẩm âm nhạc, đọc nhạc và đánh nhịp.
3. Thái độ:
- Giáo dục các em ý thức học tập và thái độ nghiêm túc, tíc cực khi kiểm tra.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Phổ biến trước cho HS biết về nội dung và hình thức kiểm tra, đàn oocgan.
2. Học sinh:
- Ôn bài chuẩn bị kiểm tra
III. Tiến trình kiểm tra:
1. Hình thức kiểm tra: Thực hành.
- Kiểm tra theo nhóm. Mỗi nhóm 3 HS, bốc thăm, chuẩn bị 3 phút và lên thể
hiện.
2. Nội dung đề kiểm tra:
Đề 1: Bàt hát: Mùa thu ngày khai trường và bài TĐN số 1.
Đề 2: Bài hát: Mùa thu ngày khai trường và bài TĐN số 2.
Đề 3: Bài hát: Lý dĩa bánh bò và bài TĐN số 1.
Đề 4: Bài hát: Lý dĩa bánh bò và bài TĐN số2.
3. Yêu cầu cần đạt:
+ Hát đúng lời ca bài hát.
+ Hát đúng cao độ bài hát.
+ Hát đúng trường độ bài hát.
+ Đọc nhạc đúng cao độ bài TĐN.
+ Đọc nhac đúng trường độ bài TĐN.
+ Ghép lời bài TĐN.
+ Thể hiện được sắc thái bài.
4. Cách đánh giá:
* Điểm đạt: Thực hiện được 4 yêu cầu trở lên.
* Điểm chưa đạt: Chưa thực hiện được 4 yêu cầu trên.
5. Củng cố:
- GV đệm đàn, chỉnh sửa lại những chỗ HS thể hiện chưa chính xác trong
giờ kiểm tra. HS tự chỉnh sửa lại.
6. Dặn dò :
- Ôn tập lại những nội dung thể hiện chưa chính xác, chuẩn bị trước bài mới.


Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8A: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8B: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết: 9 Bài: 3
HỌC HÁT: BÀI TUỔI HỒNG
Nhạc và lời: Trương Quang Lục
I. Mục tiêu:
1. Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Tuổi hồng”.
2. Kĩ năng:
- Bước đầu biết hát liền tiếng và hát nẩy.
3. Thái độ:
- Qua bài hát giáo dục các em biết giữ gìn sự trong sáng của tuổi hồng, cố
gắng học giỏi, làm việc tốt và biết ước mơ vươn tới tương lai tươi đẹp.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Bảng phụ bài hát “Tuổi hồng”
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát “Tuổi hồng”.
- Sưu tầm một số bài hát khác của nhạc sĩ Trương Quang Lục.
2. Học sinh:
- Sưu tầm một số bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục viết cho thiếu nhi.
- Chuẩn bị trước bài ở nhà.
III. Tiến trình dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: (5’’)
- GV đệm đàn, chỉ định. HS thể hiện lại bài TĐN số 2. GV nhận xét, đánh
giá và cho điểm.
- Yêu cầu cần đạt: Đọc nhạc đúng cao độ, trường độ, ghép lời bài TĐN.
2. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài. (9’’)
- GV cùng HS tìm - Hs cùng tìm hiểu, ghi * Tìm hiểu tác giả, bài hát.
hiểu vài nét về tác vở nội dung chính.
+ Tác giả:
giả, tác phẩm.
- Nhạc sĩ Trương Quang Lục
sinh ngày 25/02/1933, quê ở
thị xã Tinh Khê, Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi. Là hội viên hội
nhạc sĩ VN đồng thời là hội
viên hội nhà báo VN.
- Là cán bộ Miền nam tập kết
ra Bắc năm 1954, ông vào học
trường Đại học Bách khoa ,
sau đó làm kĩ sư hoá chất tại
nhà máy Supe phốt phát Lâm


- GV trình bày, giới
thiệu bài hát, ghi
bảng nội dung chính.

Thao và có nhiều ca khúc rất
hay như: Vàm cỏ đông, Trái
đát này là của chúng em, …
- HS lắng nghe, cùng + Bài hát:
tìm hiểu, ghi bảng nội - Bài hát được viết ở giọng
dung chính.
Ddur(hoá biểu có hai dấu
thăng, kết bài ở nốt D).
- Bài được viết ở nhịp 2/4(khái
niệm).
- Cao độ gồm: D, E, F#, G, A,
H, C#.
- Trường độ gồm: Nốt móc
đơn, nốt đen, nốt đen chấm
dôi, nốt trắng, dấu lặng đơn,
dấu lặng đen.
- Bài có sử dụng dấu quay
lại(sênhô), khung thany đổi,
dấu luyến, dấu nối.
Hoạt động 2: Học hát.(25’)
- HS lắng nghe giai điệu
bài.
- HS luyện thanh theo
hướng dẫn.

- GV đàn, hát trước
bài một lượt.
- GV hướng dẫn
luyện thanh thang âm
D.
- GV hướng dẫn chia - HS chia câu, đoạn.
câu, đoạn.
- GV hướng dẫn học
hát từng câu.
- GV hướng dẫn.
- GV hướng dẫn
ghép các câu, đoạn,
cả bài.
- GV đệm dàn.
- GV chỉnh sửa bài
- GV đệm đàn.
- GV yêu cầu.
- GV đệm đàn.
- GV hướng dẫn cách
hát lĩnh xướng

- HS thực hiện theo
hướng dẫn.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện theo
hướng dẫn.

- GV đệm đàn.

- HS luyện tập.

- HS hát cả bài.
- HS sửa bài theo mẫu.
- HS hoàn thiện bài.
- HS thể hiện.
- HS trình bày, sửa bài.
- HS thực hiện theo
hướng dẫn.

- Gồm hai đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đầu đến rực lên (
4 câu)
+ Đoạn 2: Còn lại (2 câu)
- Đàn chậm giai điệu bài từng
câu, mỗi câu 2- 3 lần.
- Tập các câu còn lại tương tự.

- Yêu cầu thể hiẹn bài một
cách sôi nổi, hào hứng.
- Trình bày theo nhóm.
- Cách hát lĩnh xướng:
+ Đoạn a 2 HS hoặc 1 dãy bàn
hát.
+ Đoạn b cả lớp hát. Tương tự
lời 2.


3. Củng cố: (5’)
- GV đệm đàn, HS thể hiện lại bài hát “Tuổi Hồng”, GV chỉnh sửa lại những
chỗ chưa chính xác.
4. Dặn dò: (1’)
- Ôn tập lại bài hát “Tuổi Hồng”. Chú ý những chỗ GV chỉnh sửa.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới:
+Đọc tên nốt nhạc, lời bài TĐN số 3.
+ Nội dung nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh.

Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8A: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8B: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết: 10 Bài: 3
ÔN TẬP BÀI HÁT: TUỔI HỒNG
NHẠC LÍ: GIỌNG SONG SONG, GIỌNG LA THỨ HOÀ THANH
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát
- Biết trình bày bài hát theo một vài cách hát tập thể như hát hoà giọng, lĩnh
xướng, hát đối đáp…
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 3 kết hợp đánh đúng nhịp 3/4.
2. Kĩ năng:
- Biểu diễn tác phẩm âm nhạc, nhận biết và thể hiện kí hiệu âm nhạc trên
bản nhạc thuần thục.
3 Thái độ:
- Tích cực, hứng thú với giờ học.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn ocgan, bảng phụ chép bài TĐN số 3, đàn, thể hiện thuần thục bài TĐN
số 3.
2. Học sinh:
- Chuẩn bị trước nội dung bài học, đọc nốt bài TĐN số 3.


III. Tiến trình dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV đệm đàn, chỉ định. HS lên bảng thể hiện bài hát Tuổi hồng, GV nhận
xét và đánh giá cho điểm.
- Yêu cầu cần đạt: Hát đúng lời ca, cao độ, trường độ, thể hiện sắc thái, động
tác múa phụ hoạ.
- Đánh giá: + Đạt được 3 yêu cầu trở lên: Đạt (Đ).
+ Đạt dưới 3 yêu cầu: Chưa đạt (CĐ).
2 Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát (13’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
TUỔI HỒNG
Nhạc và lời: Trương Quang Lục
- GV hướng dẫn - HS luyện thanh
luyện thanh khởi theo hướng dẫn.
động giọng.
- GV đàn, hát trước - HS lắng nghe lại
bài một lượt.
giai điệu bài.
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập bài.
- GV chỉnh sửa bài. - HS chỉnh sửa bài
theo mẫu.
- GV chỉ định, lắng - HS lên bảng thể
nghe và chỉ ra chỗ hiện bài hát theo
sai chỉnh sửa cho nhóm, sửa bài.
chính xác.
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập bài.
Hoạt động 2: Nhạc lí (9’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
* Giọng song song:
- GV cùng HS tìm - HS cùng thực hiện. - Là một giọng trưởng và một
hiểu, hướng dẫn HS
giọng thứ có hoá biểu giống nhau.
cách
xác
định
- VD: Giọng Cdur // Amol ( không
giọng.
có dấu hoá.
Cdur

Amol

- Giọng Ddur // Hmol ( hoá biểu có
2 dấu thăng)....
* Giọng Amol hoà thanh:
- Là giọng Amol có bậc VII tăng
lên nửa cung so với giọng Amol


Hoạt động 3: Tập đọc nhạc (13’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
TĐN số 3
HÃY HÓT, CHÚ CHIM NHỎ
HAY HÓT
(Trích)
Nhạc: Ba Lan
Đặt lời: Anh Hoàng
- GV cùng tìm hiểu - HS cùng tìm hiểu, - Bài được viết ở giọng Amol hoà
những kí hiệu được ghi vở nội dung thanh (có nốt son thăng).
sử dụng trong bài.
chính.
- Bài được viết ở nhịp 3/4 (nhác lại
khái niệm).
- Cao độ gồm: A, H, C, D, E, G#.
- Trường độ gồm: Nốt móc kép, nốt
móc đơn, nốt đơn chấm dôi, nốt
đen, nốt đen chấm dôi, nốt trắng.
- Trong bài có sử dụng tiết tấu móc
dật.
- GV hướng dẫn - HS luyện thanh
luyện thanh thang theo hướng dẫn.
âm Amol, Amol hoà
thanh.
- GV đàn, thể hiện
trước bài một lượt.
- GV hướng dẫn đọc
nhạc từng câu.
- GV hướng dẫn
ghép các câu, cả bài
theo lối móc xích.
- GV chỉnh sửa bài,
đọc mẫu những chỗ
sai.
- GV đệm đàn.
- GV chỉnh sửa bài.

- HS lắng nghe cao
độ bài.
- HS đọc nhạc theo
hướng dẫn.
- HS thực hiện theo
hướng dẫn.

A H C D E

F

G A

- HS sửa bài theo
hướng dẫn.

- HS thể hiện cả bài.
- HS sửa bài theo
mẫu.
- GV hướng dẫn - HS ghép lời theo
ghép lời ca.
hướng dẫn.
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập, hoàn
chỉnh bài.
- GV chỉ định, - HS chia nhóm thực - Chia thành 2 nhóm một nhóm hát
hướng dẫn.
hiện.
lời, một nhóm đọc nhạc, sau đó đổi
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập.
ngược lại.


3. Củng cố: (4’)
- GV đệm đàn, chỉ định. HS lên bảng thể hiện lại bài TĐN số 3, GV nhận
xét, sửa sai.
4. Dặn dò: (1’)
- Về nhà ôn tập lại toàn bộ nội dung bài học trong giờ học. Chuẩn bị trước
nội dung bài học mới: Âm nhạc thường thức nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát
Bóng cây Kơ-Nia.

Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8A: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết……. (TKB). Lớp dạy: 8B: Ngày dạy…../…../…..... Sĩ số…...…Vắng.....……
Tiết: 11 Bài: 3
ÔN TẬP BÀI HÁT: TUỔI HỒNG
ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ PHAN HUỲNH ĐIỂU VÀ BÀI
HÁT BÓNG CÂY KƠ – NIA
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 3, kết hợp đánh đúng nhịp ¾
- Thể hiện đúng tính chất vui tươi, nhẹ nhàng của bài hát
- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Phan
Huỳnh Điểu. Nghe và cảm nhận về bài hát “Bóng cây Kơ- nia”.
2. Kĩ năng:
- Thể hiện, biểu diễn tác phẩm âm nhạc một cách tự nhiên trước tập thể
đông.
3. Thái độ:
- Tích cực, hướng thú với giờ học.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên:
- Đàn ocgan, đàn, thể hiện thuần thục các bài hát, bài TĐN ôn tập, một số
bài hát của nạhc sĩ Phan Huỳnh Điểu.
- Tư liệu về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và một số tác phẩm khác của ông.
2. Học sinh:
- Chuẩn bị trước bài.
- Chuẩn bị 1 số bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết cho thiếu nhi.


III. Tiến trình dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: (7’)
- GV đệm đàn, chỉ định HS lên bảng thể hiện theo nhóm bài hát Tuổi hồng.
GV nhận xét, đánh giá.
- Yêu cầu cần đạt: Hát đúng lời ca, cao độ, trường độ, thể hiện sắc thái, động
tác minh hoạ.
2. Bài mới:
Hoạt động của
Hoạt động của HS
Nội dung
GV
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát (9’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
TUỔI HỒNG
Nhạc Và Lời: Trương Quang Lục
- GV thể hiện - HS lắng nghe lại
trước bài một lượt. giai điệu bài.
- GV đệm đàn.
- HS thể hiện bài.
- GV chỉnh sửa, - HS chỉnh sửa bài
hát mẫu.
theo hướng dẫn.
- GV chỉ định, - HS chia nhóm - Chia nhóm hát lĩnh xướng và hoà
hướng dẫn hát lĩnh thực hiện theo giọng.
xướng, hoà giọng. hướng dẫn.
- Hướng dẫn từng nhóm trình bày bài
hát theo cách hát lĩnh xướng và hoà
giọng.
- GV hướng dẫn.
- HS thực hiện.
- Hướng dẫn cho hs hát và vận động
phụ hoạ nhẹ nhàng.
- GV đệm đàn.
- HS luyện tập.
Hoạt động 2: Ôn tập tập đọc nhạc (10’)
- GV ghi bảng.
- HS ghi vở.
TĐN số 3
HÃY HÓT, CHÚ CHIM NHỎ HAY
HÓT
Nhạc: Ba Lan
Đặt lời: Anh Hoàng
- GV hướng dẫn - HS luyện thanh - Luyện thanh thang âm Cdur
luyện thanh.
theo hướng dẫn.

- GV đệm đàn.
- GV chỉnh sửa
bài.
- GV đệm dàn, chỉ
định.

- HS luyện tập bài.
- HS chỉnh sửa bài
theo hướng dẫn.
- HS chia nhóm
luyện tập, lên bảng
thể hiện bài.
- GV nhậ xét, - HS lắng nghe và
chỉnh
sửa
lại thể hiện lại cho
những chỗ chưa chính xác.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×