Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục 6, 3 cột học kỳ 2 chuẩn kiến thức kỹ năng

Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6A; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6B; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6C; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
TIẾT 37: BẬT NHẢY - MÔN TC( Bóng chuyền)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nhảy xa: Biết cách thực hiện một số động tác và bài tập bổ trợ: Đá lăng
trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang.
- Bóng chuyền: Biết cách thực hiện tung và bắt bóng bằng hai tay cá nhân,
tung và bắt bóng hai người, tư thế chuẩn bị, trò chơi
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập kĩ thuật trên
- Vận dụng vào cuộc sống hàng ngày
3. Thái độ:
- Yêu cầu HS tập luyện nghiêm túc và đảm bảo an toàn
II. CHUẨN BỊ:
1. Địa điểm:
- Trên sân trường.
2. Phương tiện:
- GV: Còi, bóng chuyền

- HS: trang phục phù hợp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Định
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
lượng
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
6 phút
1. Nhận lớp:
- Đội hình nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số, tình hình sức
khoẻ của học sinh.

- CS báo cáo sỹ số trung thực,
chính xác.
- GV phổ biến ngắn gọn, xúc tích
nội dung bài học.

- Phổ biến mục tiêu bài học
2. Khởi động:
+ Chạy nhẹ nhàng hai vòng quanh
sân trường.
+ Xoay các khớp.
+ Ép dây chằng dọc, ngang.

1 lần
2L-8N

- HS chạy thành một hàng dọc
vòng quanh sân trường rồi về đội
hình sau:
    
    
    
1


 (CS)
- CS điều khiển lớp
- GV bao quát lớp.


B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra bài cũ: (Không)
2. Bài học:
a. Bật nhảy:
- Học một số động tác bổ trợ:
+ Đá lăng trước.
+ Đá lăng trước - sau.
+ Đá lăng sang ngang.

34 phút
34 phút
15 phút
2 lần

    
    
    

 (CS)
- GV làm mẫu, phân tích động

* Củng cố: Thực hiện đá lăng
trước, đá lăng trước - sau, sang
ngang.
2. Môn TC: Bóng chuyền.
- Tung và bắt bóng bằng hai tay cá
nhân.
- Tung và bắt bóng hai người.
- Tư thế chuẩn bị
- Trò chơi: Chuyền bóng sau đầu
* Củng cố : Thực hiện tung và bắt
bóng cá nhân.

19 phút
10 lần

2-3
hiệp

tác, hướng dẫn HS tập.
- HS tập luyện.
- GV quan sát sửa sai.
- GV gọi 1-2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.
+ GV phân tích động tác, hướng
dẫn học sinh tập - bao quát lớp
- HS luyện tập đồng loạt theo
nhóm, cá nhân.
- GV hướng dẫn cách chơi, luật
chơi, cho học sinh chơi thử, chia
đội chơi.
- GV gọi 1-2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.

C. PHẦN KẾT THÚC:
5 phút
- Đội hình xuống lớp.
1. Thả lỏng:
- Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít thở

sâu.

2. Nhận xét giờ học:

- GV nhận xét đánh giá kết quả
giờ học.
3. Dặn dò:
(GV)
- Bật nhảy: đá lăng trước, đá lăng
trước - sau, đá lăng sang ngang.
- Môn TC: ôn tung và bắt bóng cá
nhân, hai người.
_____________________________________________

2


Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6A; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6B; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6C; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
TIẾT 38: BẬT NHẢY - MÔN TC( Bóng chuyền)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
+ Bật nhảy: Biết cách thực hiện một số động tác và bài tập bổ trợ : Đá lăng
trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang.
+ Bóng chuyền: Biết cách thực hiện Tung và bát bóng bằng hai tay cá nhân,
Tung và bắt bóng bằng hai tay theo nhóm, TTCB, trò chơi
2. Kỹ năng :
+ Thực hiện cơ bản đúng các bài tập kĩ thuật trên
+ Vận dụng vào cuộc sống hàng ngày
3. Thái độ:
- Yêu cầu HS tập luyện nghiêm túc và đảm bảo an toàn
II. CHUẨN BỊ:
1. Địa điểm:
- Trên sân trường PTDTBT THCS Xín Cái
2. Phương tiện:
- GV: Còi, cột, lưới, bóng chuyền.
- HS: Trang phục phù hợp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Định
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
lượng
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
6 phút
1. Nhận lớp:
- Đội hình nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số, tình hình
sức khoẻ của học sinh.

- CS báo cáo sỹ số trung thực,
chính xác.
- GV phổ biến ngắn gọn, xúc tích
nội dung bài học.

- Phổ biến mục tiêu bài học
2. Khởi động:
+ Chạy nhẹ nhàng một vòng
quanh sân trường.
+ Xoay các khớp.
+ Ép dây chằng dọc, ngang.

1 lần
2L-8N

- HS chạy thành một hàng dọc vòng
quanh sân trường rồi về đội hình
sau:
    
3


    
    
 (CS)
- CS điều khiển lớp
- GV bao quát lớp.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện tung và bắt bóng cá
nhân.

34 phút
3 phút
2 lần

2. Bài mới:
a. Bật nhảy:
- Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Đá lăng trước.
+ Đá lăng trước - sau.
+ Đá lăng sang ngang.

31 phút
15 phút

- GV gọi 1-2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét cho điểm.

    
    
    

 (CS)
- GV làm mẫu, phân tích động tác,

* Củng cố: Thực hiện đá lăng
trước, sau, sang ngang.
b. Môn tự chọn: Bóng chuyền.
- Tung và bắt bóng bằng hai tay
cá nhân.
- Tung và bắt bóng bằng hai
người.
- Tư thế chuẩn bị

16 phút
10 lần

2 lần

hướng dẫn HS tập.
- HS tập luyện.
- GV quan sát sửa sai.
- GV gọi 1-2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.
- GV phân tích động tác, làm mẫu,
hướng dẫn học sinh tập - bao quát
lớp
- HS luyện tập đồng loạt theo
nhóm, cá nhân.
- Đội hình tập luyện:
     
     


- Trò chơi: Chuyền bóng sau đầu
* Củng cố:
- Thực hiện tung và bắt bóng
bằng hai tay cá nhân, theo
4

2–3
hiệp

GV
+ GV quan sát, sửa sai.
- GV hướng dẫn cách chơi, luật
chơi, cho học sinh chơi, chia đội
chơi.


nhóm.

- GV gọi 1-2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.

C. PHẦN KẾT THÚC:
5 phút
- Đội hình xuống lớp.
1. Thả lỏng:
- Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít

thở sâu.

2. Nhận xét giờ học:

- GV nhận xét đánh giá kết quả
giờ học.
3. Dặn dò:
(GV)
- Bật nhảy: đá lăng trước, đá
lăng trước - sau, đá lăng sang
ngang.
- Môn TC: ôn tung và bắt bóng
cá nhân, hai người.
_________________________________________
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6A; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6B; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6C; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
TIẾT 39: BẬT NHẢY - MÔN TC( Bóng chuyền )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Biết cách thực hiện một số động tác và bài tập bổ trợ : Đá lăng
trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước đá lăng.
- Bóng chuyền: Biết cách thực hiện tung và bắt bóng bằng hai tay cá nhân,
tung và bắt bóng bằng hai người, tư thế chuẩn bị, trò chơi: chuyền và bắt bóng tiếp
sức.
2. Kỹ năng :
- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập trên
- Vận dụng vào cuộc sống hàng ngày
3. Thái độ:
- Yêu cầu HS tập luyện nghiêm túc và đảm bảo an toàn
II. CHUẨN BỊ:
1. Địa điểm:
- Trên sân trường PTDTBT THCS Xín Cái
2. Phương tiện:
- GV: Còi, lưới cột, bóng chuyền
- HS: Trang phục phù hợp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

5


Nội dung
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số, tình hình sức
khoẻ của học sinh.

Định
lượng
6 phút

Phương pháp - Tổ chức
- Đội hình nhận lớp:

- CS báo cáo sỹ số trung thực,
chính xác.
- GV phổ biến ngắn gọn, xúc
tích nội dung bài học.
- Phổ biến mục tiêu bài học
2. Khởi động:
+ Chạy nhẹ nhàng một vòng quanh
sân trường.
+ Xoay các khớp.
+ Ép dây chằng.

1 lần
2L-8N

B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện tung và bắt bóng theo
nhóm.

34 phút
3 phút

2. Bài mới:
a. Bật nhảy:
- Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Đá lăng trước.
+ Đá lăng sau.
+ Đá lăng sang ngang.
- Học: đà một bước đá lăng.

31 phút
15 phút
2 lần

- HS chạy thành một hàng dọc
vòng quanh sân trường rồi về
đội hình sau:
    
    
    
 (CS)
- CS điều khiển lớp
- GV bao quát lớp.

- GV gọi 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét cho điểm.

3 lần

    
    
    

 (CS)
- GV làm mẫu, phân tích động

tác, hướng dẫn HS tập.
- HS tập luyện.
- GV quan sát sửa sai.

6


* Củng cố:
- Thực hiện đà một bước đá lăng.
- GV gọi 1-2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.
b. Môn tự chọn: Bóng chuyền.
- Tung và bắt bóng bằng hai tay cá
nhân.
- Tung và bắt bóng bằng hai người.
- Tư thế chuẩn bị:

16 phút
5 lần

- GV phân tích động tác, làm
mẫu, hướng dẫn học sinh tập - HS luyện tập đồng loạt theo
nhóm, cá nhân.
- Đội hình tập luyện:
     
     


- Trò chơi: chuyền và bắt bóng tiếp
sức

2 – 3 hiệp

- GV phổ biến cách chơi, luật
chơi, hướng dẫn cho học sinh
chơi, chia đội chơi.
  

  

  

  

- Đội hình tham gia chơi
- GV tổ chức cho HS chơi
- HS tham gia chơi.

* Củng cố:
- Thực hiện tung và bắt bóng 2
người

C. PHẦN KẾT THÚC:
1. Thả lỏng:
- Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít thở
sâu.
2. Nhận xét giờ học:
- GV nhận xét đánh giá kết quả
giờ học.
3. Dặn dò:
- Bật nhảy: đá lăng trước, đá lăng

GV
+ GV quan sát, sửa sai.

- GV gọi 2 – 4 HS lên thực
hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.
5 phút

- Đội hình xuống lớp.




(GV)
7


trước - sau, đá lăng sang ngang, đà
một bước đá lăng.
- Môn TC: ôn tung và bắt bóng cá
nhân, hai người.
____________________________________
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6A; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6B; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6C; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
TIẾT 40: BẬT NHẢY - MÔN TC( Bóng chuyền )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Biết cách thực hiện một số động tác và bài tập bổ trợ : đá lăng
trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà một bước đá lăng. Đà một bước,
giậm nhảy đá lăng.
- Môn TC (Bóng chuyền): Biết cách thực hiện kĩ thuật đi bước thường, bước
trượt, chạy.
2. Kỹ năng :
- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập kĩ thuật trên
- Vận dụng vào cuộc sống hàng ngày
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tập luyện nghiêm túc và đảm bảo an toàn
II. CHUẨN BỊ:
1. Địa điểm:
- Trên sân trường PTDTBT THCS Xín Cái
2. Phương tiện:
- GV: Còi, lưới, cột, bóng chuyền.
- HS: trang phục phù hợp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số, tình hình sức
khoẻ của học sinh.

- Phổ biến mục tiêu bài học
8

Định
lượng
8 phút
2 phút

Phương pháp - Tổ chức
- Đội hình nhận lớp:

- CS báo cáo sỹ số trung thực,
chính xác.
- GV phổ biến ngắn gọn, xúc
tích nội dung bài học.


2. Khởi động:
+ Chạy nhẹ nhàng một vòng quanh
sân trường.
+ Xoay các khớp.
+ Ép dây chằng.

6 phút
1 lần
2L-8N

B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện đà một bước đá lăng.

32 phút
3 phút

2. Bài mới:
a. Bật nhảy:
- Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Đá lăng trước.
+ Đá lăng sau.
+ Đá lăng sang ngang.
- Ôn đà một bước đá lăng.

29 phút
16 phút
2 lần

- HS chạy thành một hàng dọc
vòng quanh sân trường rồi về
đội hình sau:
    
    
    
 (CS)
- CS điều khiển lớp
- GV bao quát lớp.
- GV gọi 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét cho điểm.

3 lần

- Học: Đà một bước giậm nhảy đá
5 lần
lăng.
+ Chuẩn bị: đứng chân lăng trước,
chân giậm sau, hai tay buông tự
nhiên.
- Động tác: Chân giậm bước ra
trước, gót bàn chân chạm đất, giậm
nhảy thật mạnh bật người lên cao,
đòng thời đá chân lăng từ sau ra
trước lên cao. Hai tay đánh mạnh từ
sau ra trước lên cao, 2 tay khuỳnh
sang hai bên. Thân trên thẳng hoặc
hơi ngả về trước, bàn chân đá lăng
ở tư thế bàn cuốc. Tiếp theo rơi
xuống bằng chân giậm nhảy hoặc cả
hai chân
* Trò chơi: Bật xa tiếp sức.
2 – 3 hiệp

- GV làm mẫu, điều khiển lớp
- HS thực hiện

    
    
    

 (CS)
- GV phân tích, làm mẫu động

tác, hướng dẫn HS tập.
- Đội hình tập luyện:

    
    
    

 (CS)
- HS tập luyện.
- GV quan sát sửa sai

- GV phổ biến cách chơi, luật
chơi, hướng dẫn, tổ chức cho
9


học sinh chơi.
- Đội hình chơi:

  
  

* Củng cố:
- Thực hiện đà một bước giậm nhảy
đá lăng.
b. Môn tự chọn: Bóng chuyền.
- Học cách di chuyển trong bóng
chuyền :
+ Đi bước thường
+ Bước trượt
+ Chạy

13 phút
3 lần
3 lần
3 lần

- GV gọi 1-2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.
- GV phân tích, làm mẫu động

tác, hướng dẫn HS tập.
- Đội hình tập luyện:

    
    
    

 (CS)
* Củng cố:
- Thực hiện di chuyển bước thường

- HS tập luyện.
- GV quan sát sửa sai
- GV gọi 1-2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.

C. PHẦN KẾT THÚC:
5 phút
- Đội hình xuống lớp.
1. Thả lỏng:
- Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít thở

sâu.

2. Nhận xét giờ học:

- GV nhận xét đánh giá kết quả
giờ học.
3. Dặn dò:
(GV)
- Bật nhảy: ôn đá lăng trước, đá
lăng trước - sau, đá lăng sang
ngang, đà một bước đá lăng, đà một
bước giậm nhảy đá lăng. .
- Môn TC (bóng chuyền):: ôn cách
di chuyển trong bóng chuyền.
____________________________________
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6A; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
10


Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6B; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6C; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
TIẾT 41: BẬT NHẢY - MÔN TC( Bóng chuyền )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Biết cách thực hiện một số động tác và bài tập bổ trợ phát triển
sức mạnh chân, bật xa, trò chơi bật xa tiếp sức.
- Môn TC (Bóng chuyền): Biết cách thực hiện kĩ thuật đi bước thường, bước
trượt, chạy, chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
2. Kỹ năng :
- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập kĩ thuật trên
- Vận dụng vào cuộc sống hàng ngày
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tập luyện nghiêm túc và đảm bảo an toàn
II. CHUẨN BỊ:
1. Địa điểm:
- Trên sân trường PTDTBT THCS Xín Cái
2. Phương tiện:
- GV: Còi, lưới, cột, hố nhảy, bóng chuyền.
- HS: trang phục phù hợp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Định
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
lượng
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
8 phút
1. Nhận lớp:
2 phút
- Đội hình nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số, tình hình
sức khoẻ của học sinh.

- CS báo cáo sỹ số trung thực,
chính xác.
- GV phổ biến ngắn gọn, xúc tích
nội dung bài học.

- Phổ biến mục tiêu bài học
2. Khởi động:
+ Chạy nhẹ nhàng một vòng
quanh sân trường.
+ Xoay các khớp.
+ Ép dây chằng.

6 phút
1 lần
2L-8N

- HS chạy thành một hàng dọc vòng
quanh sân trường rồi về đội hình
sau:
    
    
    
 (CS)
11


- CS điều khiển lớp
- GV bao quát lớp.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện đà một bước giậm
nhảy đá lăng.

32 phút
3 phút
2 lần

2. Bài mới:
a. Bật nhảy:
- Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Đá lăng trước.
+ Đá lăng sau.
+ Đá lăng sang ngang.
- Ôn đà một bước đá lăng.
- Ôn đà một bước giậm nhảy đá
lăng.

29 phút
15 phút
2 lần

- Học : Bật xa:

2 lần
2 lần

- GV gọi 1 - 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét cho điểm.
- GV làm mẫu, điều khiển lớp
- Đội hình tập luyện:

    
    
    

 (CS)
2 lần

- HS thực hiện
- GV quan sát, sửa sai.
- GV phân tích, làm mẫu động tác,
hướng dẫn HS tập luyện.
- Đội hình tập luyện:

     
     

- Trò chơi bật xa tiếp sức:

2–3
hiệp

GV
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi,
hướng dẫn, tổ chức cho học sinh
chơi.
- Đội hình chơi:

15'
* Củng cố:
- Thực hiện bật xa

5 lần
3 lần

b. Môn TC (Bóng chuyền)
- Ôn đi bước thường, bước
12

- HS tham gia chơi tích cực.
- GV gọi 1-2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.


trượt, chạy.
- GV làm mẫu, điều khiển lớp
- Đội hình tập luyện:

    
    
    

 (CS)

- Học: Chuyền bóng cao tay
bằng hai tay.

- HS thực hiện
- GV quan sát, sửa sai.
- GV phân tích, làm mẫu động tác,
hướng dẫn HS tập luyện.
- Đội hình tập luyện:


* Củng cố:
- Thực hiện chuyền bóng cao tay
bằng hai tay



 GV
- GV gọi 2 - 4 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.
C. PHẦN KẾT THÚC:
1. Thả lỏng:
- Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít
thở sâu.
2. Nhận xét giờ học:
- GV nhận xét đánh giá kết quả
giờ học.
3. Dặn dò:
- Bật nhảy: ôn đá lăng trước, đá
lăng trước - sau, đá lăng sang
ngang, đà một bước đá lăng, đà
một bước giậm nhảy đá lăng, bật
xa.
- Môn TC (bóng chuyền): ôn
cách di chuyển trong bóng
chuyền, chuyền bóng cao tay
bằng hai tay.

5 phút

- Đội hình xuống lớp.




(GV)

13


_______________________________________________
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6A; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6B; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6C; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
TIẾT 42: BẬT NHẢY - MÔN TC( Bóng chuyền )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Biết cách thực hiện một số động tác và bài tập bổ trợ phát triển
sức mạnh chân.
- Môn TC (Bóng chuyền): Biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật chuyền
bóng cao tay bằng hai tay.
2. Kỹ năng :
- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập kĩ thuật trên
- Vận dụng vào cuộc sống hàng ngày
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tập luyện nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ:
1. Địa điểm:
- Trên sân trường PTDTBT THCS Xín Cái
2. Phương tiện:
- GV: Còi, lưới, cột, hố nhảy, bóng chuyền.
- HS: trang phục phù hợp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Định
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
lượng
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
8 phút
1. Nhận lớp:
2 phút
- Đội hình nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số, tình hình
sức khoẻ của học sinh.

- CS báo cáo sỹ số trung thực,
chính xác.
- GV phổ biến ngắn gọn, xúc tích
nội dung bài học.

- Phổ biến mục tiêu bài học
2. Khởi động:
+ Chạy nhẹ nhàng một vòng
quanh sân trường.
+ Xoay các khớp.
+ Ép dây chằng.
14

6 phút
1 lần
2L-8N

- HS chạy thành một hàng dọc vòng
quanh sân trường rồi về đội hình
sau:
    


    
    
 (CS)
- CS điều khiển lớp
- GV bao quát lớp.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện bật xa

32 phút
3 phút

2. Bài mới:
a. Bật nhảy:
- Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Đá lăng trước.
+ Đá lăng sau.
+ Đá lăng sang ngang.
+ Ôn đà một bước đá lăng.
+ Ôn đà một bước giậm nhảy đá
lăng.

29 phút
15 phút
2 lần

- GV gọi 1 - 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét cho điểm.
- GV làm mẫu, điều khiển lớp
- Đội hình tập luyện:

    
    
    

 (CS)
- Ôn bật xa

3 lần

- HS thực hiện
- GV quan sát, sửa sai.
+ GV làm mẫu động tác, hướng dẫn
HS tập luyện.
- ĐH tập luyện:
     
     
GV
- HS thực hiện
- GV quan sát, sửa sai.

* Củng cố:
- Thực hiện bật xa
b. Môn TC (Bóng chuyền)
- Ôn tập hoàn thiện kĩ thuật và
nâng cao thành tích
+ Chuyền bóng cao tay bằng hai
tay
+ Chú ý hình tay, điểm tiếp xúc

14 phút
3 lần

- GV gọi 2 - 3 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.
- GV làm mẫu động tác, hướng dẫn
HS tập luyện.
- ĐH tập luyện:
     
15


bóng, bước di chuyển
     

GV
* Củng cố:
- Thực hiện chuyền bóng cao tay
bằng hai tay

- HS luyện tập đồng loạt theo hàng,
nhóm, cá nhân.
- GV quan sát sửa sai
- GV gọi 2 - 4 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.

C. PHẦN KẾT THÚC:
5 phút
- Đội hình xuống lớp.
1. Thả lỏng:

- Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít

thở sâu.

2. Nhận xét giờ học:
- GV nhận xét đánh giá kết quả
(GV)
giờ học.
3. Dặn dò:
- Bật nhảy: ôn đá lăng trước, đá
lăng trước - sau, đá lăng sang
ngang, đà một bước đá lăng, đà
một bước giậm nhảy đá lăng, bật
xa.
- Môn TC (bóng chuyền): ôn
chuyền bóng cao tay bằng hai
tay.
___________________________________________
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6A; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6B; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6C; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
TIẾT 43: BẬT NHẢY - MÔN TC( Bóng chuyền )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Biết cách thực hiện một số động tác, trò chơi và bài tập bổ trợ
phát triển sức mạnh chân, chạy đà 3 bước – giậm nhảy vào hố cát.
- Môn TC (Bóng chuyền): Biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật chuyền
bóng cao tay bằng hai tay.
2. Kỹ năng :
- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập kĩ thuật trên
- Vận dụng vào cuộc sống hàng ngày
16


3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức nghiêm túc, tự giác trong tập luyện.
II. CHUẨN BỊ:
1. Địa điểm:
- Trên sân trường PTDTBT THCS Xín Cái
2. Phương tiện:
- GV: Còi, lưới, cột, hố nhảy, bóng chuyền.
- HS: trang phục phù hợp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Định
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
lượng
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
8 phút
1. Nhận lớp:
2 phút
- Đội hình nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số, tình hình
sức khoẻ của học sinh.

- CS báo cáo sỹ số trung thực,
chính xác.
- GV phổ biến ngắn gọn, xúc tích
nội dung bài học.

- Phổ biến mục tiêu bài học
2. Khởi động:
+ Chạy nhẹ nhàng một vòng
quanh sân trường.
+ Xoay các khớp.
+ Ép dây chằng.

6 phút
1 lần
2L-8N

B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện bật xa

32 phút
3 phút

2. Bài mới:
a. Bật nhảy:
- Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Đá lăng trước.
+ Đá lăng sau.
+ Đá lăng sang ngang.
+ Ôn đà một bước đá lăng.

29 phút
16 phút
2 lần

- HS chạy thành một hàng dọc vòng
quanh sân trường rồi về đội hình
sau:
    
    
    
 (CS)
- CS điều khiển lớp
- GV bao quát lớp.
- GV gọi 1 - 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét cho điểm
- GV làm mẫu lại động tác
- HS quan sát thực hiện
- ĐH tập luyện:
     

17


+ Ôn đà một bước giậm nhảy đá
lăng.
- Ôn bật xa

      
     


- Học: chạy đà 3 bước – giậm
nhảy vào hố cát.

2 lần

LT
- GV quan sát, sửa sai.
- GV phân tích, làm mẫu kĩ thuật
động tác, hướng dẫn HS tập luyện
- HS quan sát, tập luyện
- ĐH tập luyện:

* Trò chơi: bật xa tiếp sức

2–3
hiệp

* Củng cố:
- Thực hiện chạy đà 3 bước –
giậm nhảy vào hố cát.
b. Môn TC (Bóng chuyền)
- Ôn tập: Chuyền bóng cao tay
bằng hai tay

- GV quan sát sửa sai.
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi,
hướng dẫn, tổ chức cho học sinh
chơi.
- Đội hình chơi:

- HS tham gia chơi tích cực

13 phút

- GV gọi 1 - 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.
- GV làm mẫu, hướng dẫn HS tập
luyện
- Đội hình tập luyện:
     

     

GV
* Củng cố:
- Thực hiện chuyền bóng cao tay
18

- HS tập luyện theo nhóm
- GV quan sát, sửa sai.


bằng hai tay
- GV gọi 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.
C. PHẦN KẾT THÚC:
5 phút
- Đội hình xuống lớp.
1. Thả lỏng:
- Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít

thở sâu.

2. Nhận xét giờ học:

- GV nhận xét đánh giá kết quả
giờ học.
(GV)
3. Dặn dò:
- Bật nhảy: ôn đá lăng trước, đá
lăng trước - sau, đá lăng sang
ngang, đà một bước đá lăng, đà
một bước giậm nhảy đá lăng, bật
xa.
- Môn TC (bóng chuyền): ôn
chuyền bóng cao tay bằng hai
tay.
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6A; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6B; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6C; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
TIẾT 44: BẬT NHẢY - MÔN TC( Bóng chuyền )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Biết cách thực hiện các bài tập phát triển sức mạnh chân, trò
chơi: bật cóc tiếp sức, chạy đà (tự do) nhảy xa.
- Môn TC (Bóng chuyền): Biết cách thực hiện các bước di chuyển, kĩ thuật
chuyền bóng cao tay bằng hai tay, trò chơi không để bóng rơi.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập trên, vận dụng vào cuộc sống hàng
ngày.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức nghiêm túc, tự giác trong tập luyện.
II. CHUẨN BỊ:
1. Địa điểm:
- Trên sân trường PTDTBT THCS Xín Cái
2. Phương tiện:
- GV: Còi, lưới, cột, hố nhảy, bóng chuyền.
- HS: trang phục phù hợp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
19


Nội dung
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số, tình hình
sức khoẻ của học sinh.

Định
lượng
8 phút
2 phút

6 phút
1 lần
2L-8N

B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Chạy đà 3 bước – giậm nhảy
vào hố cát

32 phút
3 phút

2. Bài mới:
a. Bật nhảy:
- Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Đá lăng trước.
+ Đá lăng sau.
+ Đá lăng sang ngang.
+ Ôn đà một bước đá lăng.
+ Ôn đà một bước giậm nhảy đá
lăng.
- Ôn bật xa
- Chạy đà 3 bước – giậm nhảy
vào hố cát.

29 phút
16 phút
2 lần

- Học: chạy đà (tự do) nhảy xa.
20

- Đội hình nhận lớp:

- CS báo cáo sỹ số trung thực,
chính xác.
- GV phổ biến ngắn gọn, xúc tích
nội dung bài học.

- Phổ biến mục tiêu bài học
2. Khởi động:
+ Chạy nhẹ nhàng một vòng
quanh sân trường.
+ Xoay các khớp.
+ Ép dây chằng.

Phương pháp - Tổ chức

- HS chạy thành một hàng dọc vòng
quanh sân trường rồi về đội hình
sau:
    
    
    
 (CS)
- CS điều khiển lớp
- GV bao quát lớp.
- GV gọi 1 - 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét cho điểm
- GV làm mẫu lại động tác
- HS quan sát thực hiện
- ĐH tập luyện:
     
      
     


2 lần

LT
- GV quan sát, sửa sai.


- GV phân tích, làm mẫu kĩ thuật
động tác, hướng dẫn HS tập luyện
- HS quan sát, tập luyện
- Đội hình tập luyện:

* Trò chơi: bật cóc tiếp sức

2–3
hiệp

- GV quan sát sửa sai.
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi,
hướng dẫn, tổ chức cho học sinh
chơi.
- Đội hình chơi:

- HS tham gia chơi tích cực
- GV tổ chức điều khiển.
* Củng cố:
- Chạy đà (tự do) nhảy xa.
b. Môn TC (Bóng chuyền)
- Ôn đi bước thường, bước
trượt, chạy.
- Ôn tập: Chuyền bóng cao tay
bằng hai tay

13 phút

- GV gọi 1 - 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.
- GV làm mẫu, hướng dẫn HS tập
luyện
- Đội hình tập luyện:
     

     

GV
* Trò chơi: không để bóng rơi.

2–3
hiệp

- HS tập luyện theo nhóm
- GV quan sát, sửa sai.
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi,
hướng dẫn, tổ chức cho học sinh
chơi.
- Đội hình chơi:



21



* Củng cố:
- Thực hiện chuyền bóng cao tay
bằng hai tay



- HS tham gia chơi tích cực.
- GV gọi 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.

C. PHẦN KẾT THÚC:
5 phút
- Đội hình xuống lớp.
1. Thả lỏng:
- Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít

thở sâu.

2. Nhận xét giờ học:

- GV nhận xét đánh giá kết quả
giờ học.
(GV)
3. Dặn dò:
- Bật nhảy: ôn đá lăng trước, đá
lăng trước - sau, đá lăng sang
ngang, đà một bước đá lăng, đà
một bước giậm nhảy đá lăng, bật
xa, chạy đà (tự do) nhảy xa.
- Môn TC (bóng chuyền): ôn các
bước di chuyển, chuyền bóng
cao tay bằng hai tay.
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6A; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6B; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6C; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
TIẾT 45: BẬT NHẢY - MÔN TC (Bóng chuyền )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Biết cách thực hiện chạy đà (tự do) nhảy xa, trò chơi: bật xa tiếp
sức.
- Môn TC (Bóng chuyền): Biết cách thực hiện các bước di chuyển, kĩ thuật
chuyền bóng cao tay bằng hai tay, trò chơi: chuyền và bắt bóng tiếp sức.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập trên, vận dụng vào cuộc sống hàng
ngày.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức nghiêm túc, tự giác trong tập luyện.
II. CHUẨN BỊ:
1. Địa điểm:
- Trên sân trường PTDTBT THCS Xín Cái
2. Phương tiện:
22


- GV: Còi, lưới, cột, hố nhảy, bóng chuyền.
- HS: trang phục phù hợp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Định
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
lượng
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
8 phút
1. Nhận lớp:
2 phút
- Đội hình nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số, tình hình
sức khoẻ của học sinh.

- CS báo cáo sỹ số trung thực,
chính xác.
- GV phổ biến ngắn gọn, xúc tích
nội dung bài học.

- Phổ biến mục tiêu bài học
2. Khởi động:
+ Chạy nhẹ nhàng một vòng
quanh sân trường.
+ Xoay các khớp.
+ Ép dây chằng.

6 phút
1 lần
2L-8N

B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện chuyền bóng cao tay
bằng hai tay.

32 phút
3 phút

2. Bài mới:
a. Bật nhảy:
- Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa.

29 phút
16 phút
3 lần

- HS chạy thành một hàng dọc vòng
quanh sân trường rồi về đội hình
sau:
    
    
    
 (CS)
- CS điều khiển lớp
- GV bao quát lớp.
- GV gọi 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét cho điểm
- GV làm mẫu lại động tác
- HS quan sát thực hiện
- ĐH tập luyện:

23


- GV quan sát sửa sai.
* Trò chơi: bật xa tiếp sức

2–3
hiệp

- GV phổ biến cách chơi, luật chơi,
hướng dẫn, tổ chức cho học sinh
chơi.
- Đội hình chơi:

- HS tham gia chơi tích cực
- GV tổ chức điều khiển.
* Củng cố:
- Chạy đà (tự do) nhảy xa.
13 phút
b. Môn TC (Bóng chuyền)
- Ôn các bước di chuyển : đi
bước thường, bước trượt, chạy.

- Ôn tập: Chuyền bóng cao tay
bằng hai tay
2–3
hiệp

- GV gọi 1 - 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.
- GV làm mẫu, hướng dẫn HS tập
luyện
- Đội hình tập luyện:
    
    
    
 ( GV)
- GV làm mẫu, hướng dẫn HS tập
luyện
- Đội hình tập luyện:
     

     

GV
* Trò chơi: chuyền và bắt bóng
tiếp sức.

24

- HS tập luyện theo nhóm
- GV quan sát, sửa sai.
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi,
hướng dẫn, tổ chức cho học sinh
chơi.
- Đội hình chơi:









* Củng cố:
- Thực hiện chuyền bóng cao tay
bằng hai tay

- HS tham gia chơi tích cực.
- GV gọi 2 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung.

C. PHẦN KẾT THÚC:
5 phút
- Đội hình xuống lớp.
1. Thả lỏng:
- Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít

thở sâu.

2. Nhận xét giờ học:

- GV nhận xét đánh giá kết quả
giờ học.
(GV)
3. Dặn dò:
- Bật nhảy: ôn chạy đà (tự do)
nhảy xa.
- Môn TC (bóng chuyền): ôn các
bước di chuyển, chuyền bóng
cao tay bằng hai tay.
__________________________________________

Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6A; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6B; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
Tiết(TKB)…...; Lớp dạy 6C; Ngày giảng……/..…/….....; Sĩ số:…........; Vắng:.......
TIẾT 46: BẬT NHẢY - MÔN TC (Bóng chuyền )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Biết cách thực hiện bài tập thể lực chạy đà tự do nhảy xa, trò
chơi: Nhảy cừu.
- Môn TC (Bóng chuyền): Biết cách thực hiện các bước di chuyển, kĩ thuật
chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập trên, vận dụng vào cuộc sống hàng
ngày.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức nghiêm túc, tự giác trong tập luyện.
II. CHUẨN BỊ:
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×