Tải bản đầy đủ

Upgrade your vocab globalisation band 7 5 by ryan 2019

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC

CÁC BƯỚC

01

02

03

04

Full-screen PDF
(F11)

Vẽ theo slide
vào vở A4

Làm sentence
builders kèm
theo slide


Áp dụng vào các
bài Writing và
Speaking đã thi

+ Slide sẽ được viết
theo từng mục. Hãy
để ý kĩ các mục để
follow cho đúng
timeline

+ Lưu ý là slide được
chuyển thể từ bài
vẽ tay nên hãy xem
bài mẫu và VẼ LẠI
theo ý hiểu của
mình

+ Bài tập vô cùng
quan trọng để các
bạn luyện tập và áp
dụng các cụm từ
vừa học vào
Writing và
Speaking của mình

+ Hãy tìm các đề đã
thi rồi, luyện tập
nghĩ ý và áp dụng
các cụm từ vừa học
vào bài

© Duarte, Inc. 2014

1


GIẢI THÍCH MÀU CHỮ

ví dụtừ đồng nghĩa

Slides
hộp giải thích

từ cần nhớ

© Duarte, Inc. 2014

2


TOPIC FOUR
“GLOBALISATION will
make our societies more
creative and prosperous, but
also more vulnerable.”
- Lord Robertson -

© Duarte, Inc. 2014

3


Chapter 01.
In business


QUESTIONS TO BRAINSTORM

It is predicted that in the near future,
the technology will replace the role of
teachers in the classroom. Do the
advantages outweigh the
disadvantages?

Students learn far more with their
teachers than other sources such as
the internet or television. To what
extent do you agree or disagree?

Filter

© Duarte, Inc. 2014

5


Multinational corporations
Transnational
companies
To penetrate
a market

Should

To break into
a market

1. Các công ty khi gia nhập vào thị trường mới (to
penetrate a market) sẽ tạo thành các tập đoàn đa quốc
gia (transnational corporations). Sẽ có những điều họ
nên và không nên làm khi phát triển ở đất nước khác.
2. Nên: bảo vệ MT (to protect local environment); tôn trọng và hòa
nhập vào văn hóa bản địa (to respect and adopt domestic traditions);
tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (charitable/ philanthropic
activities) vì hình ảnh thương hiệu liên quan trực tiếp đến trách nghiệm
cộng đồng (The local responsibility is directly tied to brand names)

To protect local
environment because
production processes
causing environmental
degradation
To respect and adopt
domestic traditions

To be active in
charitable/
philanthropic activities

The local responsibility is
directly tied to brand
names
6

https://www.ryanielts.com/


Credit crunch

Inflation soars

Thắt chặt tín dụng
- Thời điểm ngân hàng k cho
vay tiền (vì nền kte đi xuống)

Lạm phát tăng cao

Slump

Challenges

Worldwide
recession

Interest rate climb

Lãi suất ngân hàng leo thang

Economic
downturn
Nền kinh tế khủng hoàng

Solutions

To go out of business/
go bankrupt/ go bust

To downsize its
workforce
To make cutbacks
https://www.ryanielts.com/

3. Một vài vấn đề các doanh
nghiệp hay gặp phải
(1)Economic downturn (2)
Inflation soars, (3) Credit
crunch; (4) Interest rate
climb.
Các doanh nghiệp có thể bị
phá sản (go bust) hoặc phải
cắt giảm nhân sự để tồn tại
(To make cutbacks)
7


USEFUL SENTENCES
1. Industrial activities have an effect on the environment.
Production processes may result in serious environmental
degradation, such as global warming stemming from
factory emissions or the irresponsible disposal of
industrial waste.
Các hoạt động công nghiệp có ảnh hưởng đến môi
trường. Quá trình sản xuất có thể dẫn đến suy thoái môi
trường nghiêm trọng, chẳng hạn như sự nóng lên toàn
cầu xuất phát từ khí thải nhà máy hoặc xử lý chất thải
công nghiệp vô trách nhiệm.

2. For example, if factories installed waste treatment
systems instead of discharging chemical wastes into
rivers, water pollution could be controlled.

Nowadays, most large companies operate multinationally. To what
extent those companies should have responsibility towards local
communities in which they operate?

Ví dụ, nếu các nhà máy lắp đặt hệ thống xử lý chất thải
thay vì xả chất thải hóa học ra sông, ô nhiễm nước có thể
được kiểm soát.

© Duarte, Inc. 2014

8


USEFUL SENTENCES

3. Enterprises should help those who are less fortunate,
since they have the money to do so. For example, big
corporations such as Unilever and Vinamilk have enhanced
their public image through philanthropic actions such
as providing scholarships and giving charitable
donations.
Các doanh nghiệp nên giúp đỡ những người kém may
mắn hơn, vì họ có tiền để làm việc đó. Ví dụ, các tập đoàn
lớn như Unilever và Vinamilk đã nâng cao hình ảnh của
họ thông qua các hoạt động từ thiện như cung cấp học
bổng và quyên góp từ thiện.

See more in Environment slides
Nowadays, most large companies operate multinationally. To what
extent those companies should have responsibility towards local
communities in which they operate?

© Duarte, Inc. 2014

9


USEFUL SENTENCES
1. There are some reasons to give direct support to the
local. First, The money would be well-spent without the
likelihood of third-party intervention like the
government.
Có một số lý do để cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho nguời dân
địa phương. Đầu tiên, tiền sẽ được chi tiêu tốt mà không có
khả năng có sự can thiệp của bên thứ ba như chính phủ.
2. Direct support means the needy will receive what they
are supposed to have sufficiently, ruling out the possibility
of corruptive acts.
Hỗ trợ trực tiếp có nghĩa là người nghèo sẽ nhận được
những gì họ được đáng ra được có 1 cách đầy đủ, loại trừ
được khả năng có những sự tham những.

Some people prefer to provide help or support directly to the local
community. Others prefer to give money to national or
international charitable organizations. Discuss both views
and give your own opinion.

3. The donors will be remain in touch directly with the
underprivileged. As a result, the disadvantaged will be
shared with not only material but also spiritual
difficulties, which means they can express their feelings of
inferiority and a lack of sympathy. This would give them
hope and strengths to overcome their hardships.

© Duarte, Inc. 2014

10


USEFUL SENTENCES
3. The donors will be remain in touch directly with the
underprivileged. As a result, the disadvantaged will be
shared with not only material but also spiritual
difficulties, which means they can express their feelings
of inferiority and a lack of sympathy. This would give
them hope and strengths to overcome their hardships.
Các nhà tài trợ sẽ được giữ liên lạc trực tiếp với những
người kém may mắn. Do vậy, những người thiệt thôi
này sẽ được chia sẻ với không chỉ những khó khăn về vật
chất mà cả tinh thần, điều đó có nghĩa là họ có thể bày tỏ
cảm giác tự ti và thiếu cảm thông. Điều này sẽ cho họ hy
vọng và sức mạnh để vượt qua khó khăn của họ.

Some people prefer to provide help or support directly to the local
community. Others prefer to give money to national or
international charitable organizations. Discuss both views
and give your own opinion.

4. However, many have their own reasons when giving
their money to other charitable organizations. First,
International organizations have capable to tackle bigger
and global issues. Thus, many more people can be helped
simultaneously as more fund will be raised from various
places.
Tuy nhiên, nhiều người có lý do riêng của họ khi đưa tiền
của họ cho các tổ chức từ thiện khác. Đầu tiên, các tổ chức
quốc tế có khả năng giải quyết các vấn đề lớn hơn và
toàn cầu. Do vậy, nhiều người có thể được giúp đỡ đồng
thời vì nhiều quỹ sẽ được huy động từ nhiều nơi khác nhau.
© Duarte, Inc. 2014

11


USEFUL SENTENCES
5. Second, they have more resources to call for the
support of professional staff, modern equipment and
widespread networking, contributing to the efficiency of
the donation.
Thứ hai, họ có nhiều nguồn lực hơn để kêu gọi sự hỗ trợ
của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thiết bị hiện đại
và kết nối mạng rộng khắp, góp phần mang lại hiệu quả
của việc quyên góp.
6. Thus, more immediate and effective assistance could
be offered in many remote areas, which cannot be done by
a single person’s support.
Do đó, việc hỗ trợ ngay lập tức và hiệu quả có thể được
tiếp cận kịp thời ở nhiều vùng xa, điều này không thể được
thực hiện bởi công sức của một người.
Some people prefer to provide help or support directly to the local
community. Others prefer to give money to national or
international charitable organizations. Discuss both views
and give your own opinion.

© Duarte, Inc. 2014

12


5. Toàn cầu hóa sẽ loại bỏ hoặc giảm thuế (reduce/remove tariffs) để tăng trao đổi thương mại toàn
câu (increasing international trade) hay còn gọi là tự do thương mại (free trade). Điều này giúp đất
nước có thêm đầu tư nước ngoài (inward investment), mang đến công nghệ cao (cutting-edge tech)
và công nhân trong nước cũng được đào tạo thành tay nghề cao (highly-qualified workers)

To remove/
reduce tariffs

Company

Products

Tariffs/
barriers

Increasing international/
free trade

To make inward
investment

To protect infant/
domestic industry

Cutting – edge
technology

4. Công ty xuất khẩu hàng sang 1 đất nước khác sẽ gặp phải hàng rào
thuế quan (tariffs), thuế này được lập ra để đội giá sản phẩm được
nhập khẩu và bảo vệ thị trường trong nước (protect domestic
industry) hoặc nghành công nghiệp non trẻ (infant industry)

Highly-qualified/
skilled workforce

https://www.ryanielts.com/

To train/
educate local
employees

13


6. People in the community can buy cheaper products nowadays.
Do advantages outweigh disadvantages?
Lower income families can now purchase various types
of goods which only the wealthier could afford, which
improves their living standards
Các gia đình có thu nhập thấp hơn bây giờ có thể
mua nhiều loại hàng hóa mà chỉ những người giàu
hơn có mới có thể mua, điều này giúp cải thiện mức
sống của mình

Advantages

The decrease in commodity prices would act as an
incentive for people to consume more, leading to a
rise in market demand and economic development
Việc giảm giá hàng hóa sẽ đóng vai trò là động lực
để mọi người tiêu thụ nhiều hơn, dẫn đến sự gia
tăng nhu cầu thị trường và phát triển kinh tế

The affordability of consumer products promotes
people’s purchasing power
Tính hợp lý giá cả của các sản phẩm tiêu dùng thúc
đẩy sức mua của mọi người
https://www.ryanielts.com/

14


6. People in the community can buy cheaper products nowadays.
Do advantages outweigh disadvantages?

A reduction in prices may compromise the quality of
commodities
Giảm giá có thể làm giảm chất lượng hàng hóa

Disadvantages

Generating more profits and trying to gain more
market share, businesses could accept the usage of
unsafe cheap chemicals and low-quality ingredients
which undoubtedly affect customers’ health
Tạo ra nhiều lợi nhuận hơn và cố gắng giành được
nhiều thị phần hơn, các doanh nghiệp có thể chấp
nhận sử dụng các hóa chất rẻ tiền không an toàn và
các thành phần chất lượng thấp cái mà chắc chắn sẽ
ảnh hưởng đến sức khỏe của khách hàng.
The environment may suffer due to a substantial
amount of exhaust fumes released from energyintensive manufacturing process to meet the market
demand
Môi trường có thể bị ảnh hưởng do một lượng lớn
khí thải thoát ra từ quá trình sản xuất sử dụng
nhiều năng lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường
https://www.ryanielts.com/

15


TO GET FULL SLIDES…

ĐỂ MUA BẢN FULL CỦA 7 TOPIC SLIDES
(1) đăng kí lớp offline;
(2) HOẶC đăng kí lớp online;
(3) HOẶC mua tài liệu này trên
ryanielts.com

1

REGISTER FOR OFFLINE CLASSES

2

REGISTER FOR ONLINE CLASSES

3

BUY ONLINE DOCUMENTS

CÁC HỌC VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG VỚI PHƯƠNG
PHÁP CỦA RYAN

Ryan rất mát tay với các bạn có ý định du học,
chưa bạn nào phải ở nhà. Ryan rất tự hào về
các bạn.

https://www.ryanielts.com/

39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×